נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז-1977

בתוקף סמכותה לפי סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ולפי חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה:

הגדרות
1.

בכללים אלה –

"החוק" – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975;

"שכר טרחה" – שכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול.

שכר טרחה לאחר פסק-דין
2.

שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט, לא יעלה על 13% מהסכום שנפסק.

שכר טרחה בפשרה
3.

על אף האמור בסעיף 2, שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט שהסתיים בפשרה לא יעלה על 11% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע על פי הפשרה.

שכר טרחה כשאין הליכים משפטיים
4.

שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע.

מס ערך מוסף
5.

השיעורים שנקבעו בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף שבו נתחייב עורך-הדין לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

השם
6.

לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים),  תשל"ז-1977".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות