נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 26-06-2022

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), תשע"א-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(3) לחוק ברית הזוגיות, התש"ע-2010 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חובת תשלום אגרה
1. (א)

בעד פעולה בפני רשם הזוגיות כמפורט בטור א' בחלק א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדה, ויינתנו הנחות בשיעורים ולזכאים כמפורט בחלק ב' בתוספת.

(ב)

לא תקובל בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה, לפי תקנות אלה.

הצמדה למדד
2. (א)

הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב)

סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

(ג)

רשם הזוגיות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

(ד)

בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם; ולגבי יום העדכון הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2010;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הוראת שעה
3.

על אף האמור בתקנה 2(א), ב-1 בינואר 2011 לא ישתנו הסכומים שבתוספת.

תוספת
(תקנה 1(א))
חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 656
2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 219
חלק ב': הנחות
זכאים להנחה שיעור ההנחה באחוזים
(1) אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי 40
(2) אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט 40
(3) אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה 40
(4) אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 40