נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 20-04-2021

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (ערבות בנקאית), תשע"א-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן – החוק), ובהסכמת המפקח, אני מתקין תקנות אלה:

נוסח הערבות הבנקאית
1.

נוסח הערבות הבנקאית לעניין סעיף 2(1) לחוק יהיה כאמור בתוספת.

תחילה
2.

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תחולה
3.

תקנות אלה יחולו על ערבויות בנקאיות שניתנו מיום תחילתן ואילך.

תוספת
(תקנה 1)

ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות