נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-4 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הצהרת עובד תק' תשס"ט-2009
1. (א)

עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים 1, 1א או 1ג לחוק בשל מחלת ילד, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, או בידו בלבד, הכל לפי העניין, לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

תק' תשס"ט-2009
(ב)

עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים 1ב או 1ג לחוק, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת השניה.

בן זוג עובד עצמאי תק' תשנ"ח-1998
1א.

בן זוג של עובד יוכיח כי הוא עובד עצמאי באמצעות אחד מאלה:

תק' תשנ"ח-1998
(1)

מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;

תק' תשנ"ח-1998
(2)

מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס;

תק' תשנ"ח-1998
(3)

אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

צירוף מסמכים תק' תשס"ט-2009
2. (א)

להצהרה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד את המסמכים והאישורים האלה:

תק' תשס"ט-2009
(1)

לגבי היעדרות לפי סעיפים 1 ו-1א, אישור רפואי בדבר מחלת ילדו;

תק' תשס"ט-2009
(2)

לגבי היעדרות לפי סעיף 1ב לחוק, אישור של רופא המעיד שהאדם שבגינו נדרשת ההיעדרות הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו, ואם הסיוע האישי נדרש לצורכי לווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארה-רפואי, גם אישור של הגורם המטפל המעיד על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול;

תק' תשס"ט-2009
(3)

לגבי עובד שבן זוגו עובד עצמאי, מסמך או אישור כאמור בתקנה 1א;

תק' תשס"ט-2009
(4)

לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

תק' תשס"ט-2009
(5)

לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה, שניתן על ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.

תק' תשס"ט-2009
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי עובד למסור למעבידו את המסמכים או את האישורים האלה במועדים ובתקופות המפורטות להלן, ובלבד שיודיע למעבידו, בתוך זמן סביר, אם חדל לחול תנאי שעליו מעידים האישורים או המסמכים האמורים, או אם פקע תוקפם או בוטל:

תק' תשס"ט-2009
(1)

אישור של רופא כאמור ברישה לתקנת משנה (א)(2), לגבי מוגבלות קבועה – פעם אחת בלבד; ואם המוגבלות אינה קבועה – פעם אחת בתוך תקופה של שנים עשר חודשים;

תק' תשס"ט-2009
(2)

אישור או מסמך כאמור בתקנת משנה (א)(3) – פעם אחת בתוך תקופה של שישה חודשים;

תק' תשס"ט-2009
(3)

צו מינוי אפוטרופסות כאמור בתקנת משנה (א)(4) – פעם אחת בלבד אם ניתן צו אפוטרופסות קבוע, או פעם אחת בתוך תקופת אפוטרופסות קצובה, אם ניתן צו אפוטרופסות זמני.

אי מסירת הודעה
3.

כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהעדרותו כהעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק.

שמירת הוראות
4.

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

תק' תשס"ט-2009
תוספת ראשונה
(תקנה 1(א))
הצהרה
תק' תשס"ט-2009

לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיפים 1 / 1א / 1ג (מחק את המיותר) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק) –

תק' תשס"ט-2009
(1)

אני הח"מ ____________ (שם פרטי ומשפחה) ____________ (מס' ת"ז) ____________ (מען) מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי מכוח סעיפים 1 / 1א / 1ג (מחק את המיותר) לחוק, בשל מחלת ילדי, מיום ____________ עד יום ____________ (מצורף אישור רפואי).

תק' תשס"ט-2009
(2)

פרטי הילד:

_____________ (שם פרטי ומשפחה) _____________ (מס' ת"ז)

_____________ (תאריך לידה) _________________ (מען)

הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או אם הינך הורהו היחיד עבור לפסקה (7)

תק' תשנ"ח-1998
(3)

לענין זה אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

פרטי בן הזוג:

______________ (שם פרטי ומשפחה) ______________ (מס' ת"ז)

________________ (מען)

אם בן הזוג הוא עובד עצמאי:

________________ (שם העסק או משלח היד) ________________ (מען העסק או משלח היד)

סוג המסמך / האישור המצורף ______________

פרטי המעביד של בן הזוג:

______________ (שמו) ______________ (שם בית העסק או מקום העבודה)

__________________ (מען)

(4)

מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מהעבודה בשל מחלת ילדיהם במשך שנה זו ________ ימים.

תק' תשנ"ח-1998
(5)

בן הזוג לא נעדר מעבודתו או מעסקו / משלח ידו [מחק את המיותר] בימי ההיעדרות המפורטים בפסקה (1).

תק' תשנ"ח-1998
(6)

העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בן הזוג לפי הפרטים בפסקה (3) ביום __________.

[ימולא בידי בן זוג שאינו עובד עצמאי]

תק' תשס"ט-2009
(7)

אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בפסקה (2) נמצא בהחזקתי הבלעדית או שאני הורהו היחיד.

תק' תשס"ט-2009
(8)

הנני מצהיר כי אני הורה במשפחת אומנה של הילד אשר פרטיו רשומים בפסקה (2), כי בימים האמורים בפסקה (1) הילד היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים (מצורף אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה).

_________________

תאריך

_________________

חתימת העובד

_________________

חתימת בן הזוג

תק' תשס"ט-2009
תוספת שניה
(תקנה 1(ב))
הצהרה לפי סעיפים 1ב ו-1ג לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק)
תק' תשס"ט-2009

לעניין היעדרות מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות –

תק' תשס"ט-2009
(1)

אני הח"מ ____________ (שם ושם משפחה), מס' זהות ____________, הורה / אפוטרופוס / הורה במשפחת אומנה (מחק את המיותר) של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו (מצורף אישור של רופא בדבר הזדקקות של אדם עם מוגבלות לסיוע אישי), מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי ביום ____________ משעה: ____________ עד שעה: ____________ לפי סעיפים 1ב או 1ג לחוק, לשם מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לאותו אדם. (מצורף אישור הגורם המטפל המעיד על יום ושעה שבו ניתן הטיפול, ככל שהסיוע האישי נדרש לצורך לווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרה רפואי).

תק' תשס"ט-2009
(2)

אם העובד הוא הורה או הורה במשפחת אומנה של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי ומבקש לנצל את זכותו להעדר מהעבודה כאמור בפסקה (1) יותר מ-15 ימים בשנה – (מחק מהבאים מטה את המיותר)

תק' תשס"ט-2009
(א)

הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות;

תק' תשס"ט-2009
(ב)

הנני מצהיר כי האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5), נמצא בהחזקתי הבלעדית ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות;

תק' תשס"ט-2009
(ג)

הנני מצהיר כי בן זוגי _____________ (שם ושם משפחה של בן הזוג) מס' זהות _____________ המועסק כעובד שכיר ב _____________ (שם מקום העבודה) מיום _____________ / בעל עסק / חברה / משלח יד בשם _____________, מס' זהות _____________ נעדר מעבודתו או מעסקו / משלח ידו במהלך שנה זו לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) בהתאם לחוק ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

תק' תשס"ט-2009
(3)

אם העובד הוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות (מחק את המיותר) –

תק' תשס"ט-2009
(א)

הנני מצהיר בזאת כי מוניתי כאפוטרופוס של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) (מצורף בזה צו בית משפט / בית דין אחר) ואין אדם אחר המטפל בו;

תק' תשס"ט-2009
(ב)

למיטב ידיעתי, יש / אין (מחק את המיותר) לאדם אשר פרטיו רשומים בפסקה (5), אפוטרופוס/ים אחרים בשם __________ ומספר זהות __________, אשר הינם עובדים שכירים או עצמאיים;

תק' תשס"ט-2009
(ג)

הנני מצהיר כי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) היה עמי ולא עם האפוטרופוס/ים האחר/ים.

תק' תשס"ט-2009
(4)

אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה –

הנני מצהיר בזה כי אני הורה במשפחת אומנה של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) וכי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים. (מצורף אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה).

תק' תשס"ט-2009
(5)

פרטי האדם עם מוגבלות:

_______________ (שם ושם משפחה) _______________ (מס' זהות) _______________ (תאריך לידה)

_______________

תאריך

_______________

שם העובד

_______________

חתימה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות