נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998

היעדרות בשל מחלת בן זוג
1.

עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג
1א. (א)

עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

(ב)

בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג
1ב. (א)

בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של בן זוגו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

(ב)

כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה.

כללים
2.

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק זה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

הגדרת מחלה
3.

לעניין סעיף 1 –

(1)

יראו כחולה – בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;

(2)

"פעולות יום-יום" – כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

שמירת זכויות
4.

חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה
5.

לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

ביצוע ותקנות
6.

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.