נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד
1.

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

צירוף מסמכים
2.

להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה –

"פעולות יום-יום" – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

"הרופא המטפל" – לרבות רופא מחליף.

אי מסירת מסמכים
3.

כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

שמירת הוראות
4.

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

תוספת
(תקנה 1)
הצהרה

לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 –

(1)

אני הח"מ ______________ (שם פרטי ושם משפחה) ______________ (מס' זהות) ______________ (מען) מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום ______________ עד יום ______________ (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום)

(2)

פרטי בן הזוג:

______________ (שם פרטי ושם משפחה) ______________ (מס' זהות)

________________ (מען)

(3)

מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו ___________

__________________

תאריך

__________________

חתימת העובד