נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000

היעדרות עקב הריון ולידה
1.

עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

כללים
2.

שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

שמירת זכויות
3.

חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה
4.

לענין חוק זה, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

ביצוע
5.

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.