נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23ז וסעיף 36 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות תק' תשס"ה-2005
1.

בתקנות אלה –

תק' תשס"ה-2005

"אבטחת מידע", "מאגר מידע", "מידע", "מנהל מאגר", "רשם", "שלמות מידע" – כהגדרתם בסעיף 7 לחוק;

תק' תשס"ה-2005

"גוף ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 23 לחוק;

תק' תשס"ה-2005

"מידע מוגבל" – כל אחד מאלה:

תק' תשס"ה-2005
(1)

מידע על מצב בריאותו של אדם או על צנעת אישיותו;

תק' תשס"ה-2005
(2)

מידע השמור במאגרים המנויים בסעיף 13(ה) לחוק;

תק' תשס"ה-2005
(3)

מידע אחר ששר המשפטים קבע בצו כי הוא מוגבל;

תק' תשס"ה-2005

"מידע עודף" – כהגדרתו בסעיף 23ה לחוק;

תק' תשס"ה-2005

"ממונה אבטחה" – אדם שמונה לממונה על אבטחת מידע לפי סעיף 17ב לחוק או אדם שמנהל המאגר קבע כי הוא אחראי על אבטחת המידע שבמאגר המידע;

תק' תשס"ה-2005

"פנקס" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק;

תק' תשס"ה-2005

"שימוש" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק.

פרק ב': הוראות כלליות לניהול מאגר מידע

הודעה על ממונה אבטחה תק' תשע"ז-2017
2. (בוטלה)
אחריות מנהל מאגר תק' תשע"ז-2017
3. (בוטלה)

פרק ג': נהלי ביצוע העברת מידע בין גופים ציבוריים

ועדה להעברת מידע תק' תשס"ה-2005
3א. (א)

המנהל הכללי של גוף ציבורי ימנה ועדה להעברת מידע לפי פרק ד' לחוק.

תק' תשס"ה-2005
(ב)

המנהל הכללי יהיה יושב ראש הוועדה, ואולם הוא רשאי למנות את סגנו ליושב ראש הוועדה במקומו או עובד בכיר הכפוף לו ישירות; לענין תקנה זו, "עובד" – לרבות חייל, סוהר או שוטר.

תק' תשס"ה-2005
(ג)

בין חברי הוועדה יהיו היועץ המשפטי של הגוף הציבורי או נציגו, ועובדים שתחום עיסוקם הוא בניהול מידע ואבטחתו; מספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה.

תק' תשס"ה-2005
(ד)

הוועדה תדון ותחליט אם ובאיזו מידה –

תק' תשס"ה-2005
(1)

להיעתר לבקשות למסירת מידע מן הגוף הציבורי;

תק' תשס"ה-2005
(2)

לאשר הגשת בקשות של הגוף הציבורי לקבלת מידע מאת גוף ציבורי אחר.

תק' תשס"ה-2005
(ה)

הוועדה תקבע הוראות לענין ההרשאות וההגבלות בענין הגישה למאגרי המידע; על הוראות אלה יחולו הוראות סעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע).

אבטחת מידע בעת מסירה
4.

בעת מסירה כדין של מידע ממערכת של גוף ציבורי למערכת של גוף ציבורי אחר, אחראים מנהלי המאגר של שתי המערכות לנקיטת פעולות אבטחה ובקרה ושל השימוש במידע במערכת המקבלת ברמה השווה לזו הנהוגה במערכת המוסרת.

נוהל מסירה
5. (א)

מנהלי המאגר של מערכות המוסרות והמקבלות דרך קבע מידע יערכו את נוהל ההתקשרות להעברת מידע בין מערכותיהם, בו ייושמו עקרונות האבטחה, בקרת הגישה ורישום המידע הנמסר בהתאם לתקנות אלה. עותקים מנוהל זה יוחזקו ברשות מנהלי המאגר של המערכות.

(ב)

לא יימסר, דרך קבע, מידע אלא לאחר שנערך נוהל התקשרות כאמור.

טיפול במידע עודף
6.

מקבל מידע שקיבל מידע לפי תקנות אלה יפריד מיד עם קבלת הנתונים את המידע העודף וימחק אותו מיד.

בקשה להעברת מידע
7. (א)

בקשה לקבלת מידע תיערך לפי טופס א' בתוספת.

(ב)

הסכמת הגוף הציבורי למסירת המידע תיערך לפי טופס ב' בתוספת.

(ג)

הודעה לרשם מאת גוף ציבורי המקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף 23ג לחוק והמידע נאגר במאגר מידע, תיערך לפי טופס ג' בתוספת.

תק' תשס"ה-2005
(ד)

בקשה והסכמה להעברת מידע טעונות אישור היועץ המשפטי והממונה על אבטחת המידע של הגוף הציבורי המוסר ושל הגוף הציבורי המקבל, על גבי טופס א' או טופס ב' בתוספת, לפי הענין.

(ה)

טופס מהטפסים האמורים בתקנה זו ימולא במלואו.

תק' תשס"ה-2005
(ו)

מנהל מאגר מידע ינהל רשימה של כל מאגרי הגופים, למעט מאגרי מידע המנויים בסעיף 13(ה) לחוק, שאליהם נמסר מידע דרך קבע ממאגר המידע של הגוף הציבורי וסוג המידע המועבר; הרשימה תעמוד לעיון הציבור ויחולו עליה הוראות סעיף 6(ב) לחוק חופש המידע; הרשימה תעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של הגוף הציבורי, ובאין אתר אינטרנט, במשרד הראשי ובמשרדים המחוזיים, אם ישנם.

פרק ד': סדרי ניהול מאגר המכיל מידע מוגבל וכללי השימוש בו

תחולה
8.

הכללים המפורטים בפרק זה יחולו על מאגר מידע המכיל מידע מוגבל ויופעלו בידי מנהל המאגר בהתאם לנסיבות השימוש במאגר המידע שעליו הוא מופקד.

קובץ נהלים תק' תשע"ז-2017
9. (בוטלה)
סימון אמצעים מכילי מידע ואחסנתם תק' תשע"ז-2017
10. (בוטלה)
סימון תדפיסי מחשב
11.

קבצים נתיקים ותדפיסי מחשב המכילים מידע מוגבל והמופקים עבור גוף ציבורי אחר יופקו בלווית כתובת בולטת לעין בכל עמוד: "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – המוסרו שלא כדין עובר עבירה"; התדפיסים האמורים יימסרו כנגד תעודות משלוח ואישור קבלה מאת הגוף הזכאי לקבלת המידע על פי החוק.

תיעוד המאגר תק' תשע"ז-2017
12. (בוטלה)
ביעור אמצעים תק' תשע"ז-2017
13. (בוטלה)
רישום הרשאות גישה תק' תשע"ז-2017
14. (בוטלה)
יומן אירועים חריגים תק' תשע"ז-2017
15. (בוטלה)
תחילה
16.

תחילתן של תקנות אלה תשעה חדשים מיום פרסומן.

תוספת
תק' תשס"ה-2005

טופס א'

(תקנה 7(א))

בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי 

תק' תשס"ה-2005

טופס ב'
(תקנה 7(ב))

הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע
                                     לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

א. זיהוי הגופים

הגוף הציבורי המחזיק במידע הגוף הציבורי המבקש
שם _____________________ שם ____________________
מען _____________________ מען ____________________
טלפון ____________________ טלפון ___________________
פקס ____________________ פקס ____________________
דואר אלקטרוני _____________ דואר אלקטרוני _____________
מען יחידת המחשב ___________
שם הממונה על יחידת המחשב ___
שם היועץ המשפטי ___________
שם מנהל המאגר ____________

ב. הסכמה/דחיה/הסתייגות מבקשה להעברת מידע שהעתקה רצוף בזה

הבקשה מאושרת ללא שינוי.

הבקשה נדחית מהסיבות דלהלן:

_________________________________________________

הבקשה מאושרת בשינויים דלהלן בתוכן המידע:

1. קובץ המקור_______________________________________

2. סוגי הרשומות שייכללו במידע הנמסר______________________

3.1 רשומת המידע הנמסר תכלול מידע עודף דלהלן: ____________________

הערה: באם נמסר קובץ מידע כוללני יש לצרף את תיאור הקובץ ומבנה הרשומות בו.

3.2 רשומת המידע הנמסר תהא חסרה הפרטים הבאים: ___________________

הסיבות לאי מסירת המידע המבוקש הן: ______________________________

3.3 תדירות העברת המידע ______________________________________

3.4 אופן העברת המידע ________________________________________

4. הוראות אבטחת המידע

4.1 הבקשה מאושרת במסגרת הסדרי האבטחה המפורטים בבקשה.

4.2 הבקשה מאושרת על תנאי שהמבקש יפעיל את הסידורים הנוספים הבאים:

5. חתימות המורשים מטעם הגוף הציבורי המסכים:

5.1 מנהל המאגר:

______________________

שם

______________________

תואר/תפקיד

______________________

חתימה/חותמת

5.2 הממונה על אבטחת המאגר:

______________________

שם

______________________

תואר/תפקיד

______________________

חתימה/חותמת

5.3 אישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המסכים:

למיטב ידיעתי אין מניעה חוקית להעברת המידע

_____________________

שם

_____________________

חתימה

_____________________

חותמת

טופס ג'
(תקנה 7(ג))
 

הודעה על קבלת מידע דרך קבע
                           בהתאם לסעיף 23ד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

אל: רשם מאגרי המידע, משרד המשפטים, ירושלים
????????
שם הגוף הציבורי_________________???
מען__________________________???
טלפון_________________________???
מען יחידת המחשב________________???
שם מנהל המאגר_________________

???
ב. הננו להודיעך בזה כי הגוף שצויין לעיל מקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף ___ לחוק כמפורט להלן:

1. תיאור המידע______________

2. המידע מתקבל מ:___________

3. תדירות העברת המידע________

4. אני מצהיר כי הודעות העברת המידע האמור בהתאם לטפסים א' וב' בתוספת לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 נערכו ונחתמו כנדרש.

_____________________
חתימת מנהל המאגר
_____________________ _____________________ _____________________
שם  תואר תפקיד חתימה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות