נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), תשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה)(4) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת מאגרי מידע
1.

מאגרי המידע של הגופים המפורטים להלן כוללים מידע שבטחון המדינה מחייב שלא לגלותו:

(1)

משרד הבטחון ויחידות הסמך של משרד הבטחון המפורטות להלן:

(א)

הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל);

(ב)

התעשיה הצבאית;

(2)

התעשיה האוירית לישראל, חברות בת שלה ויחידות תיפעול שלה.

תחילה
2.

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשמ"ז (1 במרס 1987).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות