נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), תשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה)(5) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת רשויות מוסמכות לחקור
1.

כל אחד מן הגופים המפורטים להלן הוא רשות מוסמכת לחקור על-פי דין בעבירה, אשר זכות העיון לפי סעיפים 13(א) ו-13א לחוק אינה חלה על מאגרי המידע שברשותה, כמפורט לצד שמה להלן:

(1)

המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים – אודות חקירות ואכיפת החוק;

(2)

רשות ניירות ערך – אודות חקירות בלבד;

(3)

רשות ההגבלים העסקיים – אודות חקירות בלבד.

תחילה
2.

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות