נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), תשמ"ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן – החוק), סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"אב בית הדין" – לרבות ממלא מקומו;

"בקשת אישור" – בקשה לאישור חוזה אחיד;

"בקשת ביטול" – בקשה לביטול תנאי מקפח;

"בקשה" – בקשת אישור או בקשת ביטול;

"ערעור" – ערעור לבית המשפט העליון לפי סעיף 10 לחוק;

"תקנות סדר הדין" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963.

פרק א': בקשות

הגשת בקשת אישור
2.

בקשת אישור תוגש לבית הדין חתומה ביד המבקש, בשבעה עותקים, ויצורף אליה טופס מן החוזה האחיד שאליו היא מתייחסת.

פרטי בקשת אישור
3.

בבקשת אישור יפורטו:

(1)

שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים;

(2)

שם המשיב ומענו;

(3)

נימוקי הבקשה;

(4)

האם נכרתו לפני הגשת הבקשה חוזים עם לקוחות על פי החוזה האחיד נושא הבקשה;

(5)

האם תלויה ועומדת בבית משפט טענת תנאי מקפח בחוזה אחיד נושא הבקשה.

הגשת בקשת ביטול
4.

בקשת ביטול תוגש לבית הדין חתומה ביד המבקש, בחמישה עותקים, ויצורף אליה טופס מן החוזה האחיד שאליו היא מתייחסת.

פרטי בקשת ביטול
5.

בבקשת ביטול יפורטו:

(1)

שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים;

(2)

התנאים בחוזה האחיד נושא הבקשה, שלדעת המבקש הם תנאים מקפחים;

(3)

נימוקי הבקשה;

(4)

שם המשיב ומענו.

העברת בקשה ליועץ המשפטי לממשלה
6.

הוגשה בקשת ביטול שלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ימסור לו בית הדין העתק ממנה.

פרסום הגשת בקשה
7.

הוגשה לבית הדין בקשה יפרסם אב בית הדין הודעה על כך באחת מדרכים אלה:

(1)

ברשומות;

(2)

בעתון יומי אחד או יותר;

(3)

במסירת הודעה בדואר או בדרך אחרת למי שלדעתו עשוי להיות לו ענין בחוזה האחיד;

(4)

בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

פרק ב': צירוף משיבים ואיחוד בקשות

בקשת הצטרפות
8. (א)

ארגון יציג של ספקים או גורם אחר הנוגע בדבר, המבקש להצטרף כמשיב בבקשת ביטול, יגיש בקשת הצטרפות מנומקת לבית הדין, במספר עותקים מספיק לבית הדין ולשאר בעלי הדין.

(ב)

ניתן להשמיע את בקשת ההצטרפות בעל פה בשעת הדיון אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

צירוף משיבים בידי בית הדין
9.

אב בית הדין רשאי, בכל שלב של הדיון בבקשה, לצרף כמשיב את מי שימצא לנכון ובתנאים שייראו לו.

מסירת עותק הבקשה לבית הדין
10.

צורפו משיבים והודעה על כך נמסרה למבקש, ימסור המבקש לבית הדין, תוך מועד שקבע אב בית הדין, עותקים נוספים מן הבקשה כמספר המשיבים הנוספים.

איחוד בקשות
11.

אב בית הדין רשאי, לאחר ששמע את בעלי הדין, לאחד בקשות התלויות ועומדות לפני בית הדין, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם הוגשו כולן לגבי חוזים אחידים דומים, לגבי תנאים מקפחים דומים או אם כרוכות בהן שאלות משפטיות דומות.

פרק ג': כתב תשובה

כתב תשובה
12. (א)

המשיב לבקשה יגיש כתב תשובה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הבקשה.

(ב)

החליט אב בית הדין בדבר צירוף משיב לפי תקנה 8 או 9, יגיש המשיב כתב תשובה תוך המועד שיקבע אב בית הדין.

(ג)

בכתב התשובה יפורטו:

(1)

שם המשיב, מענו ומען למסירת מסמכים;

(2)

נימוקי התשובה.

(ד)

כתב תשובה יוגש לבית הדין חתום בידי המשיב במספר עותקים מספיק לבית הדין ולשאר בעלי הדין.

החלטה בלא כתב תשובה
13.

לא הגיש משיב כתב תשובה תוך המועד שנקבע, רשאי בית הדין ליתן החלטה על יסוד הבקשה בלבד.

פרק ד': הדיון

קביעת מועד דיון
14. (א)

אב בית הדין יקבע את המועד לדיון ויזמן את בעלי הדין.

(ב)

ההזמנה תישלח ארבעה עשר ימים לפחות לפני מועד הדיון.

קדם-דיון בבקשה
15. (א)

ראה בית הדין כי במגמה לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו, מן הראוי לקיים בירור לפני הדיון בבקשה, רשאי הוא להורות על קיום קדם-דיון בבקשה.

(ב)

ענין שניתנה החלטה לגביו בקדם-דיון יראו את ההחלטה כאילו ניתנה בדיון גופו.

אי-התייצבות
16. (א)

לא התייצב המשיב במועד שנקבע לדיון או לקדם-דיון, רשאי בית הדין לדחות את הדיון או לדון בבקשה שלא בפניו.

(ב)

לא התייצב המבקש במועד שנקבע לדיון או לקדם-דיון, רשאי בית הדין לדחות את הדיון או להורות על ביטול הבקשה.

סדר הדיון וסיכומים
17. (א)

בית הדין יקבע את סדר שמיעת בעלי הדין ועדיהם; אולם רשאי בית הדין, בהחלטה מנומקת, שלא להתיר שמיעת עדויות אם ראה לנכון לנהוג כך.

(ב)

בית הדין רשאי לצוות על בעלי הדין לסכם טענותיהם בעל פה או בכתב.

מומחה מטעם בית הדין
18. (א)

בית הדין רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לקבוע מומחה או מומחים לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין.

(ב)

נקבע מומחה כאמור בתקנת משנה (א) לפי בקשת כל בעלי הדין או בהסכמתם, לא יהיו בעלי הדין רשאים להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון, אלא ברשות בית הדין, ומטעמים שיירשמו.

(ג)

בית הדין רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה; בגמר הדיון יחליט בית הדין מי ישא בשכר ובהוצאות המומחה.

(ד)

בתקנה זו, "מומחה" – כמשמעותו בתקנה 168 לתקנות סדר הדין.

פומביות הדיון
19.

דיוני בית הדין, למעט קדם-דיון, יתקיימו בפומבי, זולת אם החליט בית הדין אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

רישום פרוטוקול
20.

הדיונים יירשמו בפרוטוקול בדרך שיקבע בית הדין, ובכלל זה הקלטה ברשמקול, או רישום בקצרנות.

החלטה
21.

החלטה של בית הדין תיערך בכתב בצירוף נימוקים ותיחתם בידי חברי המותב.

פרק ה': תצהירים

הוכחת עובדות על ידי תצהיר
22.

בית הדין רשאי בכל עת, אם ימצא לנכון, לדרוש שעובדה פלונית תוכח על ידי תצהיר.

צורתו ותכנו של תצהיר
23.

תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא וכן רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך.

חקירת מצהיר
24. (א)

בית הדין רשאי להרשות לבעל דין לחקור מצהיר חקירה שכנגד ובלבד שבעל הדין הודיע על כך בדואר רשום לבית הדין ולבעל הדין שכנגד שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון.

(ב)

לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות מיוחדת של בית הדין.

(ג)

בית הדין רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר לשם חקירה, והוראות תקנת משנה (ב) יחולו.

פרק ו': הוראות כלליות

המצאת מסמכים
25. (א)

מסמכים שהוגשו לבית הדין והחלטת בית הדין יומצאו לבעלי הדין.

(ב)

על המצאת מסמכים לפי תקנות אלה יחול פרק כ"ז המצאת כתבי בי-דין לתקנות סדר הדין.

שכר והוצאות לעד ולמומחה
26. (א)

עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית הדין, רשאי אב בית הדין לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט.

(ב)

העיד אדם בבית הדין כמומחה ישולם לו, בנוסף לדמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה לבית הדין.

(ג)

אוצר המדינה לא יחוייב לשלם לפי תקנת משנה (ב) שכר מומחה העולה על השיעורים הקבועים בתוספת השניה לתקנות סדר הדין.

תשלום הוצאות
27.

בית הדין רשאי להחליט בדבר הוצאות בעלי הדין, לרבות שכר טרחה, ככל שהדבר ייראה לו בנסיבות הענין.

הארכת מועדים
28.

אב בית הדין רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה או על פיהן אם ראה סיבה מוצדקת לכך, אף אם עבר המועד שנקבע מלכתחילה.

חילופי חבר מותב בית הדין
29. (א)

נבצר מחבר מותב בית הדין להמשיך בדיון ימנה אב בית הדין חבר אחר תחתיו.

(ב)

מונה חבר אחר למותב בית הדין יימשך הדיון מהשלב שאליו הגיע, אולם רשאי אב בית הדין להורות שראיות שנגבו ייגבו מחדש.

סדרי דין באין הוראה בחיקוק
30.

בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק או בתקנות אלה ידון בית הדין בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

פרק ז': ערעור

מועד להגשת ערעור
31.

בעל דין רשאי לערער על החלטה תוך ארבעים וחמישה ימים –

(1)

אם נכח בעת מתן ההחלטה – מיום מתן ההחלטה;

(2)

אם לא נכח בעת מתן ההחלטה – מיום שהומצאה לו.

סדרי דין בערעור
32.

על ערעור יחולו בשינויים המחוייבים הוראות פרק כ"ה לתקנות סדר הדין למעט סימנים א', ב' ו-ד'.

פרק ח': שונות

ביטול
33.

בטלות –

(1)

תקנות החוזים האחידים (סדרי דין של המועצה), התשכ"ד-1964;

(2)

תקנות בתי המשפט (ערעורים לפני בית המשפט העליון על החלטות המועצה בעניני חוזים אחידים), התשכ"ה-1965.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות