נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 05-08-2022

כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין כללים אלה:

מבחנים למתן רשיונות
1.

המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה בבית-ספר רמה נאותה בענינים המפורטים להלן בטור א', יתחשב במבחנים המפורטים לצדם בטור ב':

טור א' טור ב'
(1) תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים התכניות, המערכות והרשימות שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף לגבי אותו סוג של בית-ספר בזמן הגשת הבקשה לרשיון.
(2) הכשרתו וכשרו המקצועי של סגל עובדי החינוך בבית-ספר שבו ניתן חינוך גן-ילדים:

היות עובדות חינוך בעלות תעודה מבית-מדרש מוכר לגננות או בעלות הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי.

בבית-ספר שבו ניתן חינוך יסודי:

היות עובדי חינוך בעלי תעודה מבית-מדרש למורים או בעלי הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי.

בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי:

היות עובדי חינוך בעלי רשיון הוראה או הדרכה, שניתן לפי תקנון למתן רשיונות הוראה והדרכה בבתי-ספר על-יסודיים, שפורסם על ידי המנהל הכללי ושהוא בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(3) מבני בית-הספר והגישה אלי­הם, החצר, מספר הכיתות, חדרי הלימוד וחדרי הספח והשירות

הנחיות לתכנון גני ילדים ובתי-ספר יסודיים, שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

הכללים הארעיים שפורסמו בחוזר מיוחד ב' (תש"ל) של המנהל הכללי – לגבי מבני בתי-ספר שהיו קיימים ביום פרסום החוק, ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969); הכללים שפורסמו ויתפרסמו על ידי משרד החינוך והתרבות בחוזר המנהל הכללי – לגבי מבני בתי-ספר שלא היו קיימים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969).

(4) תנאי הבטיחות בבית-הספר

הוראות בטיחות לגן-הילדים, שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

הוראות בטיחות לבתי-הספר, שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף לגבי אותו סוג של בית-ספר בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(5) הריהוט והציוד של בית-הספר  התאמת הריהוט לגילם של התלמידים והתאמת הציוד לדרישות תכנית הלימו­דים ולמספר התלמידים.
(6) הבסיס הכספי לקיום בית-הספר (1)   כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות של בית-הספר לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות;
(2)   שיעורי שכר-הלימוד שאושרו על-ידי המנהל הכללי לפי סעיף 28(ג) לחוק לגבי בתי-ספר מהסוג הנדון;
(3)   ניהול ספרי חשבונות תקינים.
בתי-ספר לנבחנים חיצוניים
1א. (א)

בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי שאינו מסתיים בבחינות בגרות ממשלתיות במסגרת המוסד, למעט בית ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית כאמור בסעיף 1ב, יחולו מבחנים אלה:

טור א' טור ב'
(1) תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים (א)   תכנית הלימודים תכשיר את התלמידים לקראת בחינות בגרות ממשלתיות במלואן, ואו­לם בבית-ספר לבגירים יכול שתכשירם למקצת הבחינות כאמור;
(ב)   היה בית-הספר מיועד לנערים, תחולק בו תכנית הלימודים למחלקות אלה:

(1)   מחלקה א', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י' של בית-ספר על-יסודי;

(2)   מחלקה ב', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י"א של בית-ספר על-יסודי או מחלקה א' של בית-ספר כאמור בפסקה זו;

והכל – אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ג)   על אף האמור בפסקה (ב), יכול שבית הספר יקיים, עד ערב שנת הלימודים תש"מ, גם כיתה י', אליה יתקבלו נערים בני 16 ומעלה, אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;
(ד)   תכנית הלימודים תתבצע על פי תכנון שנ­תי מוקדם ותכלול גם מבחני הישגים מתאימים;
(ה)   תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים יפורסמו ברבים ובכתב ויובאו לידיעת התלמידים;
(2)

הכשרתם וכשרם המקצועי של סגל עובדי החינוך

(א)  לבית-הספר מנהל פדגוגי בעל תואר אקדמי ראשון לפחות, בעל תעודת הוראה לחינוך על-יסודי ובעל נסיון בהוראה של חמש שנים לפחות; 

(ב)   המורים למקצועות הם בעלי תואר אקדמי במקצועות אותם הם מלמדים ובעלי תעודת הוראה או בעלי הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי;
(3) מבני בית-הספר והגישה אליהם, החצר, מספר הכיתות וחדרי הלימוד, חדרי הספח והשירות (א)   בבית-הספר קיימת מעבדה להוראת מדעי הטבע הנלמדים בו;

(ב)   בית-ספר המכין לבחינות מוקדמות יקיים חדרי הדגמות להוראת מדעי הטבע;

והכל בהתאם להנחיות המפקח על הוראת המק­צוע;

(4) הריהוט והציוד של בית-הספר בבית-הספר עזרי לימוד מתאימים, כפי שנקבע לענין זה ברשימת פריטים שפורסמה על ידי המנהל הכללי ושהיא בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון;
(5) הבסיס הכספי לקיומו של בית-הספר בית-הספר מביא מראש ובכתב לידיעת המועמד ללימודים את שכר הלימוד וסדרי גבייתו, או לידיעת הוריו, אם הוא קטין.
(ב)

מבחנים אלה באים להוסיף על האמור בסעיף 1 זולת אם הכתוב מחייב אחרת.

בתי-ספר להכשרה מקצועית
1ב.

בבית ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית:

(א)

לתלמידים עד גיל 18, המסתיימים במבחנים המוכרים על ידי מערכת החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך והתרבות (להלן – הגוף המפקח).

(ב)

לבגירים, המסתיימים בבחינות ממשלתיות הנערכות על ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה (להלן – הגוף המפקח), יחולו מבחנים אלה:

טור א' טור ב'
תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים, כפי שפורסמה לגבי כל מקצוע בידי הגוף המפקח המתאים, או שאושרה בידו.
הכשרתם וכשרם המקצועי של סגל עובדי החינוך סגל המורים והמדריכים אושרו על פי שיקולים מקצועיים ופדגוגיים על ידי הגוף המפקח המתאים לצורך מתן הקורס.
מבני בית הספר, מספר הכיתות, חדרי הלימוד וחדרי הספח והשירות מבנים המכילים את הדרוש להוראת כל מקצוע בהתאם להנחיות הגוף המפקח המתאים.
הריהוט והציוד התאמת הריהוט לתלמידים והתאמת הציוד ועזרי הלימוד לדרישות תכניות הלימודים ולמספר התלמידים.
תנאי הבטיחות בבית הספר על פי הנחיות הגוף המפקח המתאים.
הבסיס הכספי לקיום בית הספר (1)   בית הספר מביא מראש ובכתב לידיעת המועמדים ללימודים את שכר הלימוד, סדרי גביתו ותנאיו, או לידיעת הוריו, אם הוא קטין;
(2)   ניהול ספרי חשבונות תקינים;
(3)   כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות של בית הספר לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליים.
השם
2.

לכללים אלה ייקרא "כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971".