נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 03-02-2022

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), תשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

חובת תשלום אגרה
1. (א)

בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן – הרשם) והשירותים שהוא נותן, כמפורט בטור א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדו, ואולם הוגשה הבקשה באופן מקוון כאמור בתקנה 14(ד) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, תשולם אגרה בשיעור של 85% מהאמור באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

(ב)

לא תקובל אצל רשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.

הצמדה למדד
2. (א)

סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב)

סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) –

(1)

אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים – לא יעוגל;

(2)

אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים – יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(ג)

הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף 65א לחוק, יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.

תשלום אגרה
3.

אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שקבע הממונה הארצי; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה לרשם והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם.

פטור מאגרה
4.

אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1)

המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2)

האפוטרופוס הכללי;

(3)

המוסד לביטוח לאומי;

(4)

פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

(5)

מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של מי שנפטר –

(א)

עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;

(ב)

בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.

זכאות לקבלת עותק
5.

כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשם, ללא תשלום נוסף.

דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט
6.

שולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכן הועבר הענין לפי סעיף 67א לחוק לבית המשפט, יראו אותה כאגרה ששולמה לבית המשפט.

תחילה
7.

תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

תוספת
(תקנה 1(א))

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1.   בקשה למתן ירושה או צו קיום 513
2.   בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום 513
3.   בקשה למינוי מנהל עזבון 513
4.   עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 240
5.   הפקדת צוואה 109
6.   בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

7.   עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27
8.   העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.27 לכל עמוד
9.   כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 240