נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה
1.

בתקנות אלה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דרכי השקעה
2.

אפוטרופוס ישקיע את כספי החסוי, שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, באחת מדרכים אלה:

(1)

בנכסים בנקאיים כמפורט להלן:

תק' תשע"ו-2016
(א)

כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית או בקרנות כספיות כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994;

תק' תשע"ו-2016
(ב)

כספים שלא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים או בתכניות חיסכון בנקאיות, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים, בהתחשב באמור בתקנה 3;

תק' תשע"ו-2016
(2)

בניירות ערך כמפורט להלן:

תק' תשע"ו-2016
(א)

כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה אשר מועד פירעונם אינו עולה על שנתיים מיום הרכישה;

תק' תשע"ו-2016
(ב)

כספים אשר לא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה שמועד פירעונם עולה על שנתיים מיום הרכישה, ולפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;

(3)

במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;

תק' תשע"ו-2016
(4)

דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש כאמור בתקנה 4(א1).

התחשבות בצורכי החסוי תק' תשע"ו-2016
3.

דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצרכיו השוטפים והמיוחדים של החסוי, בשינויים מזמן לזמן; היה החסוי מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו, האפוטרופוס או בית המשפט, לפי העניין, יאפשרו לחסוי להשמיע את דעתו בנוגע להשקעה.

אישור בית משפט הודעה תשפ"א-2021
4. (א)

השקעת כספים של חסוי אשר לו כספים ששוויים עולה על 1,009,000 שקלים חדשים, טעונה אישור של בית משפט, זולת אם דרך ההשקעה המוצעת היא במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 2(3).

תק' תשע"ו-2016
(א1)

השקעת כספי חסוי בדרך שאינה מנויה בתקנה 2(1), (2) או (3) טעונה אישור של בית משפט מראש.

(ב)

האפוטרופוס יגיש בקשה לאישור דרך השקעה, כאמור בתקנת משנה (א), אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.

כספים שהיו מושקעים לפני המינוי
5.

כספים שביום מינוי האפוטרופוס היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן – מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע האפוטרופוס את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

הגשת בקשה לבית משפט תק' תשע"ו-2016
6. (א)

בקשה לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4(ב) ו-5, תוגש בכתב, ערוכה לפי טופס הבקשה שבתוספת; המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.

(ב)

בבקשה יפורטו –

(1)

הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;

(2)

כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות;

(3)

התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים הבאות.

תק' תשע"ו-2016
(ג)

לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי חסוי כאמור בתקנות 2(4) או 4(א) יצרף האפוטרופוס חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות
7. (א)

בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי סעיף 4(א) רשאי הוא להורות על ניהול כספי החסוי על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

הצמדה תק' תשע"ו-2016
8. (א)

הסכום הנקוב בתקנה 4(א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.

תק' תשע"ו-2016
(ב)

סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים חדשים.

תק' תשע"ו-2016
(ג)

המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום האמור כפי שהשתנה לפי תקנה זו.

ביטול
9.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ם-1979 – בטלות.

תחילה
10.

תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר
11.

אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.

תק' תשע"ו-2016
תוספת
(תקנה 6(א))
הגדרות תק' תשע"ו-2016
1.

בתוספת זו –

תק' תשע"ו-2016

"גמלת ביטוח לאומי" – גמלה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

תק' תשע"ו-2016

"גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

תק' תשע"ו-2016

"קצבת ניצולי שואה" – קצבה בשל רדיפות הנאצים כהגדרתה בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007.

תק' תשע"ו-2016

תאריך ___________

טופס בקשה להשקעת כספי חסוי

א.   פרטים כלליים:

     (1)   פרטי החסוי: 

שם מלא מס' זהות / דרכון תאריך לידה כתובת מגורים
___________ ___________ ___________ ___________

     (2)   פרטי האפוטרופוס לרכוש: (אם מונה יותר מאפוטרופוס אחד, יבואו הפרטים לגבי כל אחד מן האפוטרופוסים בנפרד):

שם מלא קרבה לחסוי

מינוי זמני / קבוע

(מחק את המיותר)

1. ___________ 1. ___________ 1. ___________
2. ___________ 2. ___________ 2. ___________
3. ___________ 3. ___________ 3. ___________

תאריך מינוי אפוטרופוס לרכוש תוקף המינוי אם נקבע מען
1. ___________ 1. ___________ 1. ___________
2. ___________ 2. ___________ 2. ___________
3. ___________ 3. ___________ 3. ___________

טלפון נייד דוא"ל
1. ___________ 1. ___________ 1. ___________
2. ___________ 2. ___________ 2. ___________
3. ___________ 3. ___________ 3. ___________

ב.   הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת:

     (יש לצרף אסמכתאות; הסכומים יובאו בשקלים חדשים, מעוכנים למועד שאינו מוקדם מ-3 חודשים לפני תאריך הגשת הבקשה)

     (1)  כספי החסוי:

מס' חשבון מס' סניף מס' בנק יתרה
יתרת חשבון עו"ש בנק* 1. _________ ___________ ___________ ___________
2. _________ ___________ ___________ ___________
3. _________ ___________ ___________ ___________
4. _________ ___________ ___________ ___________
5. _________ ___________ ___________ ___________

ח-ן 1 ח-ן 2 ח-ן 3 ח-ן 4 ח-ן 5
יתרת פיקדונות* ________ ________ ________ ________ ________
יתרת פיקדונות מט"ח* ________ ________ ________ ________ ________
השקעה בניירות ערך** ________ ________ ________ ________ ________
תכניות חיסכון*** ________ ________ ________ ________ ________
יתרת קופות גמל**** ________ ________ ________ ________ ________
אחר ________ ________ ________ ________ ________
סה"כ ________ ________ ________ ________ ________

 

(2)  הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת:

      הסכום שמבוקש להשקיע: ______ ש"ח

       דרכי ההשקעה המוצעות*****: _______________________      

_______________________

*  יש לצרף אישורי הבנק.

**  יצורף אישור הבנק ביחס ליתרת חשבון ניירות ערך, ובו פירוט הרכב תיק ההשקעות בחתך אפיקי השקעה ובחלוקה להשקעות בישראל ולהשקעות מחוץ לישראל (באחוזים).

***  יצורף אישור הבנק ביחס לתכניות חיסכון; לגבי כל תכנית חיסכון יפורטו בנפרד: יתרה, מועד יציאה קרוב ומועד פירעון.

****  יצורף אישור קופת הגמל.

*****  תצורף חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

ג.   פרטים בדבר כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים האלה:

     (1)  כלל נכסי החסוי:

          הסכום הכולל של כספי החסוי – (מפורט בסעיף ב(1) לעיל).

          פרטים בדבר נכסי מקרקעין (לגבי כל נכס מקרקעין בנפרד):

          *  כתובת הנכס:

          *  חלקו של החסוי בנכס:

          *  האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי? כן / לא (מחק את המיותר)

          *  לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות: _______ ש"ח

          *  כתובת הנכס:

          *  חלקו של החסוי בנכס:

          *  האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי? כן / לא (מחק את המיותר)

          *  לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות: ______ ש"ח

          *  כתובת הנכס:

          *  חלקו של החסוי בנכס:

          *  האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי? כן / לא (מחק את המיותר)

          *  לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות: ______ ש"ח

          *  כתובת הנכס:

          *  חלקו של החסוי בנכס:

          *  האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי? כן / לא (מחק את המיותר)

          *  לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות: ______ ש"ח

      (2)  הכנסות נוכחיות (בש"ח, לחודש):

           משכורת: ______ ש"ח

           גמלת הבטחת הכנסה: ______ ש"ח

           גמלת ביטוח לאומי: ______

           קצבת ניצולי שואה: ______ ש"ח

           תגמולי משרד הביטחון: ______ ש"ח

           הכנסה משכר דירה: ______ ש"ח

           פנסיה: ______ ש"ח

           תמיכות קבועות, ביטוח סיעודי: ______ ש"ח תום מועד זכאות: ______ 

           הכנסות מעסק: ______ ש"ח

           אחר: ______ ש"ח

           סה"כ הכנסות: ______ ש"ח

     (3)  שינויים צפויים בהכנסות שפורטו בסעיף (2), והכנסות צפויות אחרות:

1. ___________________ _______________ ש"ח
2. ___________________ _______________ ש"ח
3. ___________________ _______________ ש"ח
4. ___________________ _______________ ש"ח
5. ___________________ _______________ ש"ח

     

ד.  פרטים בדבר התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים האלה:

    (1)  התחייבויות

1. ___________________ _______________ ש"ח
2. ___________________ _______________ ש"ח
3. ___________________ _______________ ש"ח
4. ___________________ _______________ ש"ח
5. ___________________ _______________ ש"ח

   

   (2)  הוצאות נוכחיות (בש"ח, לחודש):

           אשפוז: ______ ש"ח

           שכר מטפל: ______ ש"ח

           הוצאות רפואיות: ______ ש"ח        

           שכר דירה או משכנתה: ______ ש"ח

           הוצאת אחזקת דירה: ______ ש"ח

           הוצאות מחיה, ובכלל זה הוצאות כלכלה, הלבשה, חינוך ותרבות: ______ ש"ח

           אחזקת רכב או נסיעות: ______ ש"ח

           הוצאות ניהול: ______ ש"ח     

           ביטוחים: ______ ש"ח

           אחר: ______ ש"ח

           סה"כ הוצאות: ______ ש"ח

    (3)  שינויים צפויים בהוצאות שפורטו בסעיף (2), הוצאות צפויות אחרות:

1. ___________________ _______________ ש"ח
2. ___________________ _______________ ש"ח
3. ___________________ _______________ ש"ח
4. ___________________ _______________ ש"ח
5. ___________________ _______________ ש"ח

ה.   הערות

_______________________________________________________________

שם וחתימה המבקש

_____________________________

שם מלא וחתימה

ז.   לשימוש פנימי

     אישר המפקח:

     מאשר / לא מאשר את הפרטים הכלולים בטופס.

     סל הצריכה שנקבע לחסוי ____________ ש"ח לחודש / לחסוי טרם נקבע סל צריכה. 

     הערות:

     ____________________________________________________________

תאריך _____________________

חתימת המפקח _____________________.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות