נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, אני מתקין תקנות אלה:

סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה
1.

קונה של דירה שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2) לחוק, לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה הקבועים בתוספת, על אף האמור בחוזה המכר.

סיווג השיעורים
2.

שיעורי התשלומים שנקבעו בתוספת הם באחוזים ממחיר הדירה ולפי שלבי הבניה שבוצעו בדירה או בבנין שבו היא נבנית.

תחילה
3.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975).

השם
4.

לתקנות אלה ייקרא "תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975".

תוספת
(תקנה 1)
(1)

בתוספת זו –

"אישור אכלוס" – אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981;

"חיפוי פנימי" – חיפוי דירתי, כולל חיפוי קירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס;

"מפלס תחתון" – המפלס התחתון ביותר במבנה, כגון מפלס תת-קרקעי לחניה או מרתף;

"מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990;

"תכנית החיזוק" – כהגדרתה בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008.

(2)

בבנייה חדשה: 

שלבי הבניה חלק הבניין שלגביו נדרש שיתקיים שלב הבנייה השיעור באחוזים ממחיר הדירה
(1)   עם גמר יציקת רצפת מפלס תחתון כלל הבניין 31%

(2)   עם גמר עבודות שלד, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי

כלל הקומה שבה הדירה והקומות שמתחתיה 25%
(3)   עם גמר עבודות שלד, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי כלל הבניין 5%
(4)   עם גמר חיפוי חוץ כלל הבניין 6%
(5)   עם גמר טיח וריצוף הדירה 10%
(6)   עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש הדירה 13%
(7)   עם גמר מערכות משותפות, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס כלל הבניין 5%
(8)   עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר הדירה 5%
סך הכול 100%
(3)

בתוספת דירות חדשות במסגרת חיזוק בניין מפני רעידות אדמה, לרבות בהתאם לתכנית החיזוק:

שלבי הבניה חלק הבניין שלגביו נדרש שיתקיים שלב הבנייה השיעור באחוזים ממחיר הדירה
(1)   עם גמר עבודות חיזוק, ובכלל זה הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, לרבות ביסוס, חפירה ודיפון למיתקן חניה קומה ראשונה של הבניין הקיים 13%

(2)   עם גמר עבודות חיזוק, ובכלל זה תקרה עליונה והוספת מרחבים מוגנים דירתיים

כלל הבניין הקיים 13%
(3)   עם גמר עבודות שלד, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי כלל הקומות החדשות בבניין 20%
(4)   עם גמר חיפוי חוץ כלל הבניין 6%
(5)   עם גמר טיח וריצוף הדירה 22%
(6)   עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש הדירה 10%
(7)   עם גמר מערכות משותפות, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים, כנדרש לקבלת אישור אכלוס כלל הבניין 10%
(8)   עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר הדירה 6%
סך הכול 100%