נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 25-11-2021

תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), תשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

זיהום אויר חזק או בלתי סביר
1.

זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א' בתוספת (להלן – מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג'.

סייג
2. (בוטלה)
מדידת מזהמים
3. (בוטלה)
שמירת הוראות ודינים
4.

אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

ביטול
5.

תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), התשל"ב-1971 – בטלות.

תחילה
6.

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת
(תקנות 1 ו-2)

בתוספת זו –

"ריכוז במ"ג/מ"ק" – כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

"ריכוז בטון/קמ"ר" – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

חלק א – מזהמים גזיים

חלק ב – מזהמים חלקיקיים מרחפים

טור א' טור ב' טור ג'
מס' סדורי המזהם נוסחה כימית ריכוז
במ"ג/מ"ק
פרק זמן מדידה
5. פוספאט (בחומר חלקיקי מרחף) Phosphate (in Suspended
Particulate
(Matter 
P2O5 0.250 חצי שעה
0.100 24 שעות
0.040 1 שנה

חלק ג – מזהמים חלקיקיים שוקעים

טור א' טור ב' טור ג'
המזהם ריכוז
בטון/קמ"ר
פרק זמן מדידה
מס' סדורי נוסחה כימית
2. פוספאט Phosphate P2O5 0.25 24 שעות
5.0 30 ימים
נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות