נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

חוק-יסוד: מקרקעי ישראל

איסור העברת בעלות
1.

מקרקעי ישראל, והם המקרקעין בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקימת לישראל, הבעלות בהם לא תועבר, אם במכר ואם בדרך אחרת.

היתר על פי חוק
2.

סעיף 1 לא יחול על סוגי מקרקעין וסוגי עסקאות שנקבעו לענין זה בחוק.

הגדרה
3.

בחוק זה "מקרקעין" – קרקע, בתים, בנינים וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע.