נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים), תש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

הסמכת בית משפט שלום לנוער
1.

בית משפט שלום לנוער מוסמך לדון קטין על פשע לפי החיקוקים להלן, אם החליט על כך פרקליט המחוז:

שם החוק הסעיף
(1) חוק העונשין, התשל"ז-1977 פשע לפי כל סעיף בחוק למעט לפי פרק ז' ולפי סעיף 300 (רצח).
(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977, יחד עם חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 פשע כאמור בפרט (1), שהוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, ובשל כך מוחל עליו גם סעיף 37 לחוק המאבק בטרור
(3) פקודת התעבורה

סעיף 36ב(ג) – מתן רשות לנהוג ברכב לקטין שאינו יכול לקבל רשיון;

64א – הפקרה אחרי פגיעה.

(4) חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

17 – הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות;

18 – החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב.

(5) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 פשע לפי כל סעיף בפקודה.

ביטול
2.

צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים), התשל"א-1971 – בטל.

תחילה
3.

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.