נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 18-11-2021

תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(ב) ו-(ו) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וסעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה, "רכב מנועי" – כהגדרתו בסעיף 38 לחוק, ולמעט אופנוע.

דרגת זיהום אוויר
2. (א)

דרגת זיהום האוויר, לעניין סעיף 38(ב)(1) ו-(ד) לחוק, הנגרמת מפעולת רכב מנועי תדורג בין 1 לבין 15 והנגרמת מאופנוע תדורג בין 1 לבין 7, ותחושב לפי הנוסחאות והטבלאות המפורטות בנוהל "גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי ומאופנוע בפרסומת" המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; עדכון הנוהל ייעשה בהתייעצות עם מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה.

(ב)

דרגת זיהום האוויר תוצג באופן המפורט בפרטים 1 ו-2 לתוספת, לפי מפתח הצבעים בפרט 3.

נתוני צריכת דלק
3. (א)

נתוני צריכת הדלק, לעניין סעיף 38(ב)(2) לחוק, יהיו לפי בדיקות מעבדה, שבוצעו על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין-עירונית, בהתאם לתקן שנקבע לעניין דרישת חובה לרכב לפי תקנה 282(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

(ב)

נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים 1 ו-2 לתוספת.

הצגת הנתונים במודעה
4. (א)

הנתונים כאמור בתקנות 2 ו-3 יוצגו באופן ברור לעין, בתחתית הפרסומת, על גבי מודעה בעלת רקע לבן.

(ב)

צבע האותיות במודעה יהיה שחור, וגודל האותיות ימלא את שטח המודעה ולא יפחת מ-9 נקודות.

(ג)

במודעה לא ייכללו פרטים נוספים על הפרטים האמורים בתקנות 2 ו-3.

תחילה
5.

תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן לגבי רכב מנועי ו-5 חודשים מיום פרסומן לגבי אופנוע.

תוספת
(תקנות 2 ו-3)
הצגת נתוני זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק
1. (א)

דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק מרכב מנועי יוצגו בהתאם לדוגמה שלהלן:

(ב)

דרגת הזיהום האוויר מאופנוע תוצג בהתאם לדוגמה שלהלן:

2. (א)

בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם רכב מנועי אחד, יוצגו דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):

(ב)

בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם אופנוע אחד, תוצג דרגת זיהום האוויר לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):

3.

יש להשתמש במפתח הצבעים כמפורט להלן:

(א) בפרסומת לרכב מנועי:           (ב) בפרסומת לאופנוע:

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות