נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 04-01-2022

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות טלוויזיה), תש"ע-2009

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82 ו-88 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:

הגדרות
1. (א)

בכללים אלה –

"הודעת חסות" – הודעה בשידורי מורשה לשידורי טלוויזיה שצוינה בה קבלת חסות;

"חסות" – מימון מגורם חוץ להפקה של תכנית;

"כללי האתיקה בפרסומת" – כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-1994;

"כללי האישור המוקדם" – כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת), התשנ"ד-1994;

"כללי שיבוץ פרסומת" – כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב-1992;

"כללי התכניות" – כללים שנקבעו לפי סעיפים 24, 58, 59, 60 ו-61 לחוק לעניין שידור תכניות טלוויזיה בידי מורשה לשידורי טלוויזיה;

"כתובית" – מלל המופיע על רקע הודעת חסות והכולל הסבר או הבהרה שיש להביאם לידיעת הצופים;

"מורשה לשידורי טלוויזיה" – בעל זיכיון או רישיון לשידורי טלוויזיה;

"מקבץ הודעות חסות" – כמה הודעות חסות המשודרות ברצף.

(ב)

מונחים אחרים בכללים אלה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בכללי שיבוץ פרסומת, בכללי האתיקה בפרסומת או בכללי התכניות, לפי העניין.

דרישת אישור למימון גורם חוץ
2. (א)

המנהל, בידיעת המועצה, רשאי להורות, מזמן לזמן, על סוגי חסויות הטעונות את אישורו המוקדם, או על סוגי תכניות שמתן חסות להן טעון את אישורו המוקדם.

(ב)

הורה המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיפים 2א עד 4 לכללי האישור המוקדם, בשינויים המחויבים.

תנאים וסייגים לשידור חסות
3. (א)

לא תשודר הודעת חסות לשידורי חדשות, למעט לפינת מזג האוויר.

(ב)

לא תשודר הודעת חסות של גוף פוליטי או כל גורם אחר שלפי החוק או לפי כללי האתיקה בפרסומת אסור בשידורי מורשה לשידורי טלוויזיה לפרסם אותו או מוצרים שהוא מייצר או משווק או שירותים שהוא נותן.

(ג)

לא תשודר הודעת חסות אשר מתקיים בה אחד מאלה:

(1)

היא עשויה להטעות את ציבור הצופים או לפגוע בו בדרך אחרת;

(2)

היא נוגדת הוראות כל דין, הזיכיון או הרישיון או הנחיות הרשות;

(3)

נותן החסות עשוי להשפיע על תוכנה של התכנית, כולה או חלקה, או שיכול להיווצר רושם בציבור כי הוא עשוי להשפיע כאמור.

(ד)

לתכנית תחקיר, לתכנית בענייני היום, ולתכנית מסוג כלשהו העוסקת בענייני כלכלה, כספים, השקעות או צרכנות, לא תשודר הודעת חסות אם החסות ניתנת מאת גורם שעיסוקו נוגע במישרין לנושא שבתכנית.

(ה)

בתכנית שניתנה לה חסות לא יוצג נותן החסות או מוצר או שירות שלו.

(ו)

הוראות סעיף 27(א) ו-(ב) לכללי שיבוץ פרסומת יחולו, בשינויים המחויבים, על הודעות חסות שבהן נותן החסות הוא יצרן או משווק של משקאות כאמור בפסקאות (1) או (2) שבסעיף 27(א) האמור.

דרך ציון חסות
4. (א)

מורשה לשידורי טלוויזיה יציין את קבלת החסות בהודעת חסות, בקריינות ובכתב.

(ב)

בפתיח של הודעת חסות ייאמר בקריינות "התכנית הופקה בחסות" או "התכנית משודרת בחסות" או "התכנית מוגשת בחסות".

(ג)

במהלך שידור הודעת החסות, יופיע הכיתוב 'הודעת חסות' בחלקו העליון של המסך, באופן בולט לעין; צבע האותיות יהיה ניגודי לרקע שעליו הן מופיעות.

(ד)

הודעת החסות תכלול לכל היותר פרטים אלה:

(1)

שם נותן החסות, לרבות פרטי התאגדותו;

(2)

שמות מוצריו של נותן החסות ותיאור מאפייניהם, למעט תיאור איכותי-השוואתי שלהם;

(3)

סיסמה או משפט קצר מטעם נותן החסות;

(4)

סימנו המסחרי של נותן החסות או של מוצריו; במקום הסימן המסחרי ניתן לכלול בהודעת החסות את שרטוט האותיות (LOGO) המקובל על נותן החסות;

(5)

מספר טלפון של נותן החסות;

(6)

כתובת אתר האינטרנט של נותן החסות.

(ה)

הודעת החסות לא תוקרא בידי אדם המשתתף בתכנית שהוענקה לה החסות או המזוהה עמה.

(ו)

הודעת חסות יכול שתכלול כתובית אחת בלבד שאורכה עד 7 מילים, שתופיע כל משך זמן הודעת החסות, הכול לפי כלל 54א לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-1994.

זמן הודעות חסות
5. (א)

משך השידור של הודעת חסות לא יעלה על 10 שניות.

(ב)

זמן השידור המרבי שניתן להקצות להודעות חסות בכל שעה הוא 54 שניות; ואולם, על אף האמור, יחולו הוראות אלה:

(1)

בין השעות 20:00 ל-24:00 רשאי מורשה לשידורי טלוויזיה להקצות זמן שידור הודעות חסות לפי שיקול דעתו, בכפוף לסעיף 6, ובלבד שסך כל זמן הודעות החסות בשעות אלה לא יעלה על 3 דקות ו-36 שניות;

(2)

בין השעות 24:00 ו-20:00 למוחרת רשאי מורשה לשידורי טלוויזיה להקצות זמן שידור הודעות חסות לפי שיקול דעתו, בכפוף לסעיף 6, ובלבד שסך כל זמן הודעות החסות בשעות אלה לא יעלה על 18 דקות.

מועד השידור של הודעת חסות
6.

ניתן לשדר הודעת חסות במועדים אלה בלבד:

(1)

בצמוד לפני תחילת התכנית שניתנת לה החסות (בסעיף זה – התכנית);

(2)

בצמוד לאחר סיום התכנית;

(3)

בצמוד למקבץ פרסומת המשודר במהלך התכנית, לפניו או אחריו.

חסות לתחרות ספורט
7. (א)

בסעיף זה, "משדר ספורט" – שידור ישיר של תחרות ספורט, לרבות דיון באולפן הנערך בזמן התחרות או בהפסקות שבתחרות.

(ב)

על אף האמור בסעיפים 5 ו-6, במשדר ספורט יחולו הוראות אלה:

(1)

משך השידור של הודעת חסות לא יעלה על 6 שניות;

(2)

הודעת חסות לא תובא יותר משלוש פעמים במהלך מחצית, ובתחרות שאין בה מחציות – במהלך פרק זמן שיורה עליו המנהל;

(3)

לא יובאו הודעות חסות של יותר משבעה נותני חסות במהלך מחצית, ובתחרות שאין בה מחציות – במהלך פרק זמן שיורה עליו המנהל, ואולם רשאי המנהל להתיר, מטעמים מיוחדים, שידור של עד שלושה נותני חסות נוספים במהלך המחצית או פרק הזמן האמורים;

(4)

אם הודעת החסות משודרת במהלך התחרות, היא תיעשה על רקע השידור הישיר בדרך שלא תגרע באופן מהותי משלמות התמונה.

(ג)

במשדר ספורט יחולו הוראות סעיף 4, ואולם בהודעת החסות המשודרת במהלך התחרות כאמור בסעיף קטן (ב)(4), ניתן להביא את האמור בסעיף 4(ב) בכיתוב בלבד.

אי-תחולת כללי שיבוץ פרסומת
8.

זמן השידור של הודעות חסות, במגבלות האמורות בכללים אלה, לא ייכלל בזמן המרבי המותר לתשדירי פרסומת כאמור בסעיף 3 לכללי שיבוץ פרסומת.

סמכויות המנהל
9. (א)

בלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לו לפי כל דין, רשאי המנהל לדרוש ממורשה לשידורי טלוויזיה ראיות כי הודעת חסות מסוימת עומדת בדרישות כל דין, ובפרט כללים אלה, ולהתנות את שידורה בהמצאת ראיות כאמור להנחת דעתו.

(ב)

המנהל רשאי לתת למורשה לשידורי טלוויזיה הנחיות כלליות, או מיוחדות, כדי להבטיח מילוי הוראות כללים אלה וכל דין, והמורשה לשידורי טלוויזיה יפעל לפיהן.

(ג)

בכל מקרה של ספק בפרשנותם או ביישומם של כללים אלה או בהחלטה הנוגעת בעניינים הקשורים אליהם, ייוועץ המורשה לשידורי טלוויזיה במנהל ויפעל לפי הנחיותיו.

פסילת הודעת חסות
10. (א)

המנהל רשאי לפסול הודעת חסות או להתנות את שידורה בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בה או הגבלות על שידורה, כדי להבטיח את מילוים של הוראות החוק, כללים אלה, כללים אחרים של המועצה והנחיות המועצה והמנהל.

(ב)

מורשה לשידורי טלוויזיה וכן מפרסם ומשרד פרסום הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור עליה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה; אין בהגשת ערר כדי לעכב את יישום החלטת המנהל.

(ג)

המועצה או ועדת משנה שלה שהיא הסמיכה לכך תדון בערר, ותיתן את החלטתה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות