נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), תש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19מא5(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרה בעד רישום הודעה תשפ"א-2021
1.

בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 163 שקלים חדשים.

אגרה בעד בחינת הכשרה עיונית הודעה תשפ"א-2021
2.

בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 457 שקלים חדשים.

אגרה בעד בחינת הכשרה מעשית הודעה תשפ"א-2021
3.

בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 359 שקלים חדשים.

עדכון אגרות
4. (א)

סכום אגרה מן המפורטים בתקנות 1 עד 3 ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב)

המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 עד 3 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א).

תחילה
5.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות