נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006

בתוקף סמכויות שר התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – שר התמ"ת) ושר האוצר, לפי סעיף 17(ב) ו-(ד) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת שר התמ"ת הם ארגוני עובדים יציגים וארגוני מעבידים יציגים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"גוף ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק;

"המנהל" – עובד הציבור ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הסמיך לענין תקנות אלה;

"התאמה", "התאמות" – כהגדרתן בסעיף 8(ה) לחוק, לרבות התאמות פיסיות, בין במקרקעין ובין במיטלטלין, ולרבות מכשירים, עזרים, התקנים, אמצעי מחשוב של חומרה ותוכנה, שינויים או התקנות במקרקעין ובמבנים, וכל אבזר, או אמצעי הנדרש לעובד עם מוגבלות במקום עבודתו, עקב צרכיו המיוחדים, לשם ביצוע העבודה ולשם תפקוד יומיומי במקום העבודה ככלל העובדים; וכן שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה (להלן – שירותי תרגום ותמלול) וכן הדרכה למעביד של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם הדרכה מקצועי בתחום אותה המוגבלות, ב-6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד (להלן – הדרכה ראשונית למעביד);

"מורשה לנגישות" – מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק, או מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק, לפי הענין; ואולם כל עוד לא מתקיים פנקס של מורשי נגישות, יהיה מורשה לנגישות בעל מקצוע שקיבל הכשרה מתאימה או שהוא בעל ידע בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שהתמחה בהתאמת מקום עבודה לאנשים עם מוגבלות, מתוך רשימה שהכין המנהל לענין זה בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם הרשם כמשמעותו בסעיף 19מא(ו) לחוק;

"מעביד" – מעביד או מי שעומד להיות מעביד של עובד עם מוגבלות, למעט אם הוא גוף ציבורי או מפעל מוגן שאוצר המדינה משתתף בתקציבו כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ובמקרה של העסקת עובד באמצעות קבלן כוח אדם – המעסיק בפועל;

"עובד" – לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד;

"עובד עם מוגבלות" – אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק, שהוא עובד המועסק בהיקף של שליש משרה לפחות, למעט עובד כאמור המועסק לתקופה קצובה מראש הפחותה מ-12 חודשים (להלן – תקופה קצובה), אך לרבות עובד כאמור המועסק לתקופות קצובות רצופות שעולות יחד על 12 חודשים; לענין זה יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת העילות המנויות בסעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

"עלות ההתאמה" – העלות הכוללת של רכישת ההתאמה או של שכירתה לשימושו של עובד עם מוגבלות במקום העבודה, שאישר המנהל, לרבות עלות הובלתה, התקנתה ועלות אישור מורשה לנגישות לפי תקנה 4(ג), ולרבות עלויות הוצאת הערבות הבנקאית האמורה בתקנה 7 ובלבד שאינן עולות על סך 5% מסכום הערבות, אך למעט עלות תחזוקתה ותיקונה של ההתאמה; ולענין מעביד שהוא עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 – למעט מס הערך המוסף על רכישת ההתאמה או שכירתה ועל ההוצאות הכרוכות בה כאמור;

"קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

השתתפות המדינה במימון התאמות
2. (א)

המדינה תשתתף בעלות כל ההתאמות שנשא בהן מעביד בעד כל עובד עם מוגבלות בסכומים המרביים (להלן – סכום השתתפות המדינה) כמפורט להלן:

(1)

מעביד המעסיק עד 25 עובדים – 19,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 1,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות;

(2)

מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים ולא יותר מ-200 עובדים – 17,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 3,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות;

(3)

מעביד המעסיק יותר מ-200 עובדים – 15,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 5,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) השתתפות המדינה בעלות הדרכה ראשונית למעביד, לא תעלה על 3,000 שקלים חדשים, ועל 95% מעלות ההתאמה, לפי הנמוך מביניהם.

(ג)

מעביד שהמדינה השתתפה בעלות ההתאמות שנשא בהן כאמור בתקנת משנה (א), תתחדש זכותו להשתתפות כאמור בתום חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר לו את סכום השתתפות המדינה לראשונה, ובלבד שנדרשת התאמה נוספת על אלה שכבר השתתפו במימונם והיא רלוונטית לתפקודו המשתנה של העובד ולביצוע עבודתו.

סייגים להשתתפות המדינה
3. (א)

קיבל עובד עם מוגבלות או מעביד השתתפות מלאה או חלקית במימון התאמה אשר מסייעת להשתלבותו בעבודה, לפי כל דין אחר, לרבות חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 או מגוף ציבורי או באמצעותו, יופחת הסכום שקיבל כאמור מסכום השתתפות המדינה לפי תקנות אלה.

(ב)

השתתפות המדינה במימון התאמה לא תינתן בכל אחד מאלה:

(1)

עלות ההתאמה אינה עולה על סכום של 1,000 שקלים חדשים; פסקה זו לא תחול על התאמה כאמור בתקנה 2(ב);

(2)

הבקשה להשתתפות המדינה לפי תקנות אלה הוגשה לאחר שחלפו 18 חודשים או יותר מיום רכישת ההתאמה או שכירתה;

(3)

המעביד אינו מעסיק או חדל להעסיק, עובד עם מוגבלות שההתאמה משרתת אותו.

(ג)

השתתפות המדינה במימון ההתאמה, שהיא החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת, תינתן בכפוף להוראות תקנות אלה, רק אם התקיים אחד מאלה, ובלי לגרוע מחובת המעביד לשמור על ההתאמה ולהחזיקה במצב טוב וראוי לשימושו של העובד:

(1)

ההתאמה הקיימת אינה עונה עוד על צורכי עבודתו של העובד;

(2)

ההתאמה הקיימת חדלה לשמש כראוי עובד עם מוגבלות ואינה ניתנת לתיקון או שההשקעה בתיקונה אינה סבירה בנסיבות הענין.

בקשה להשתתפות המדינה
4. (א)

מעביד או מי שעומד להיות מעביד של עובד עם מוגבלות, המעוניין בהשתתפות המדינה בעלות התאמה לפי תקנה 2 או 6, יגיש למנהל בקשה לפי הטופס שבתוספת.

(ב)

השתתפות המדינה תינתן רק לגבי התאמה שאישר המנהל; המנהל לא יאשר התאמה אלא אם כן שוכנע כי היא דרושה לשילובו של עובד עם מוגבלות במקום העבודה, ואם אושרה למעביד התאמה בעבור עובד עם מוגבלות, והיא יכולה לשמש עובד נוסף עם מוגבלות בלי לפגוע בעובד שבעבורו אושרה, לא יאשר המנהל התאמה נוספת; החלטה מנומקת של המנהל תימסר בכתב למעביד ולעובד עם מוגבלות בתוך 30 ימים מיום שהוגשה הבקשה; המנהל יודיע בהחלטתו על הזכות לערור על ההחלטה לבית הדין לעבודה.

(ג)

לאחר התקנת ההתאמה, ימסור המעביד למנהל אישור של מורשה לנגישות בתחום הנוגע בדבר על תקינות ההתאמה, בטיחותה והתאמתה לצורכי העובד, וכן קבלות או מסמכים אחרים לפי דרישת המנהל; ראה המנהל כי המעביד זכאי להשתתפות המדינה לפי תקנות אלה יאשר, בתוך 15 ימים מיום שהומצאו לו כל המסמכים והקבלות כנדרש, להעביר את סכום ההשתתפות לידי המעביד.

(ד)

אישור מורשה לנגישות כאמור בתקנת משנה (ג) לא יידרש לענין הדרכה ראשונית למעביד, שירותי תרגום ותמלול, או התאמה אחרת שהורה המנהל לענין זה.

מכירה או השכרה של התאמה
5. (א)

נמכרה או הושכרה התאמה, שהמדינה השתתפה במימונה לפי תקנה 2, והמכירה או ההשכרה בוצעה בתוך חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר את סכום השתתפות המדינה למעביד, יחזיר המעביד למדינה את החלק היחסי מתוך תמורת המכירה או ההשכרה, לפי היחס שבין סכום השתתפות המדינה לבין עלות ההתאמה, בניכוי חלק יחסי של סכום זה שיחושב לפי היחס של התקופה ששימשה בה ההתאמה להעסקת עובד עם מוגבלות אצל המעביד, לחמש שנים (להלן – החזר למדינה); תקנת משנה זו לא תחול אם בתמורה למכירת ההתאמה או השכרתה, קיבל המעביד התאמה שהיא שכלול או שדרוג של ההתאמה שנמכרה או הושכרה, ובלבד שהמנהל אישר מראש ביצוע המכירה או ההשכרה בתמורה כאמור.

(ב)

חדלה התאמה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות בתוך חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר את סכום השתתפות המדינה למעביד, והיא אינה משמשת עובד עם מוגבלות במקום העבודה ולא נמכרה או הושכרה כאמור בתקנת משנה (א), יאפשר המעביד למדינה למכור את ההתאמה בעצמה או להעבירה לאחר; נמכרה ההתאמה או הועברה כאמור, יקבל המעביד את תמורת המכירה או את שווי ההתאמה, לפי הענין, בניכוי החזר למדינה.

(ג)

המעביד ידווח למנהל בכתב בתוך 21 ימים מיום שנודע לו על כל אחד מאלה, ובלבד שטרם חלפו חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר למעביד את סכום השתתפות המדינה במימון ההתאמה:

(1)

ההתאמה הושכרה או נמכרה;

(2)

ההתאמה חדלה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות.

(ד)

תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על התאמות אלה:

(1)

התאמה במקרקעין;

(2)

התאמה שחוברה למיטלטלין עד שאין אפשרות להפרידם, או שהפרדתם כרוכה בנזק בלתי סביר או בהוצאות בלתי סבירות, ובלבד שההתאמה טפלה למיטלטלין;

(3)

שירותי תרגום ותמלול.

(ה)

תקנה זו לא תחול על הדרכה ראשונית למעביד.

בקשה למימון מוגדל
6. (א)

מעביד של עובד עם מוגבלות שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות אשר נחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, רשאי לבקש השתתפות המדינה במימון עלות התאמות במקרקעין בעד אותו עובד בסכום נוסף על ההשתתפות האמורה בתקנה 2(א), ואולם לא יבקש מימון מוגדל לפי תקנה זו מעביד שחייב בביצוע ההתאמות האמורות לפי פרק ה1 לחוק, וזאת אם הוא חייב בביצוען בתוך 12 חודשים ממועד הבקשה, לכל המאוחר.

(ב)

מעביד של עובד עם מוגבלות המחזיק תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, רשאי לבקש השתתפות המדינה במימון עלות התאמות במחשוב מיוחד לעיוורים בעד אותו עובד בסכום העולה על הקבוע בתקנה 2(א).

(ג)

המנהל יאשר, בכפוף להוראות תקנות אלה, מימון סכום נוסף כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם ראה כי צרכיו המיוחדים של העובד עם המוגבלות לשם ביצוע העבודה מצדיקים זאת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)

השתתפות המדינה במימון ההתאמות האמורות בעד העובד עם המוגבלות, לרבות המימון המוגדל, לא תעלה על 60,000 שקלים חדשים בסך הכל;

(2)

המעביד נשא בעלות של 5,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות.

ההשתתפות – מענק מותנה
7. (א)

סכום השתתפות המדינה כאמור בתקנות אלה, לרבות המימון המוגדל כאמור בתקנה 6, יינתן בתוך 60 ימים ממועד אישור זכאות המעביד כאמור בתקנה 4(ג), כהלוואה למעביד, כנגד ערבות בנקאית בשיעור של 20% מסכום ההלוואה, בהתאם להוראות המנהל (להלן – ההלוואה); ההלוואה תהפוך למענק בתום 12 חודשים מיום רכישתה או שכירתה של ההתאמה בידי המעביד לשימושו של העובד לפי תקנות אלה, בהתקיים אחד מאלה:

(1)

ממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד בין המעביד לבין העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה או נשכרה ההתאמה;

(2)

ההתאמה משמשת עובד אחר עם מוגבלות, כאמור בתקנות אלה;

(3)

המעביד הוכיח למנהל כי פעל בתום לב וכי התקיימו כל אלה:

(א)

המעביד עשה מאמץ סביר להמשך העסקתו של העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה ההתאמה או נשכרה, או שבנסיבות הענין לא היה סביר להמשיך בהעסקתו;

(ב)

המעביד עשה מאמץ סביר להעסיק עובד אחר עם מוגבלות, אשר זקוק לאותה התאמה.

(ב)

מעביד שקיבל את סכום השתתפות המדינה במימון התאמה לפי תקנות אלה, ולא התקיימו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), יחזיר את ההלוואה, או אם הורה המנהל כי יחזיר רק את חלקה, בהתחשב בתועלת שצמחה למעביד מן ההתאמה ובתועלת שצמחה לעובדים עם מוגבלות במקום העבודה – בהתאם להוראותיו; ההלוואה תוחזר בתוך 60 ימים מהיום שבו נשלחה למעביד הודעה על חובתו להחזיר את ההלוואה או חלקה, או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום שחדלו להתקיים התנאים שבתקנת משנה (א) ועד למועד החזר ההלוואה בפועל.

(ג)

על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום ההשתתפות בעלות הדרכה ראשונית למעביד יהיה מענק מעת תשלומו למעביד.

תחילה
8.

תחילתן של תקנות אלה 150 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

תחולה
9.

תקנות אלה, יחולו גם על התאמות שנרכשו או נשכרו לפני יום התחילה, ובלבד שנרכשו או נשכרו לאחר יום פרסומן.

תוספת
(תקנה 4(א))

בקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות