נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 31-08-2021

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), תש"ן-1990

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 31(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעתנו הם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

קביעת סכום הודעה תש"ף-2020
1.

סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 31,300 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

תק' תשנ"ב-1992
(1)

לגבי דיון לפני שופט – לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה;

תק' תשנ"ב-1992
(2)

לגבי דיון לפני רשם – הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי סעיף 27 לחוק, לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.

הצמדה לשכר הממוצע תק' תשנ"ג-1993
1א. (א)

בתקנה זו, "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968.

תק' תשנ"ג-1993
(ב)

ביום 1 בינואר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בתקנה 1 ויהיה כסכום של שלוש פעמים השכר הממוצע לאותו יום; סכום מוגדל כאמור יעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים.

תק' תשנ"ג-1993
(ג)

מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי תקנה זו.

ביטול
2.

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התשמ"ז-1986 – בטלות.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות