נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 68 ו-72 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן – הפקודה), וסעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

טופס הפנקס ותכנו
1.

הפנקס הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד-עשר חלקים לפי התוספת; ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג' של הפנקס יירשמו פרטים הנוגעים לאלה:

(1)

הממונה על הבטיחות, אם נתמנה;

(2)

במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן;

(3)

במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחמרי נפץ, והמפוצצים המקצועיים.

ביטול
2.

צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש"י-1950 – בטל.

השם
3.

לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959".

תוספת
(סעיף 1)