נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 05-03-2022

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"פרק זמן נתון" – פרק הזמן שלגביו מחושב ריכוז ממוצע מרבי של חומר מזהם באוויר;

"ריכוז במק"ג/מ"ק" – כמות מזהם המבוטאת במיקרוגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

"ריכוז טון לקמ"ר" – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

ערכי יעד
2. (א)

ערך יעד כהגדרתו בסעיף 6(א)(1) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת הראשונה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

(ב)

נוכחותם באוויר של חנקן דו-חמצני, גופרית דו-חמצנית, פחמן חד-חמצני, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר, בריכוז העולה על הערך שנקבע לפרק זמן של יממה בתוספת הראשונה, לא תיחשב אי-עמידה בערך היעד האמור, וזאת לגבי ארבע יממות בשנה.

(ג)

נוכחותו באוויר של אוזון במשך 8 שעות רצופות שריכוזו הממוצע עולה על הערך שנקבע לפרק זמן של 8 שעות בתוספת הראשונה (בתקנת משנה זו – חריגה), לא תיחשב אי-עמידה בערך היעד האמור, וזאת לגבי ארבע יממות בשנה; לעניין זה – חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.

ערכי סביבה
3. (א)

ערך סביבה כהגדרתו בסעיף 6(א)(2) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השנייה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1)

נוכחותו באוויר של חומר מזהם בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השלישית, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

(2)

נוכחותם באוויר של בנזן, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם.

(3)

נוכחותו באוויר של פורמאלדהיד בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בטור ב' בתוספת השנייה לא יהווה חריגה מערך סביבה ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו מזהם; לעניין זה חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.

ערכי התרעה
4.

ערך התרעה כהגדרתו בסעיף 6(א)(3) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השלישית, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

חישוב פרק זמן נתון
5. (א)

לעניין ערכי יעד וערכי סביבה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, כממוצע לגבי פרק זמן נתון, בלי שתהיה חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים.

(ב)

לעניין ערכי התרעה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת השלישית, באופן רציף, המאפשר חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים, באופן שריכוז המזהם יעמוד בכל עת בריכוז הממוצע המרבי הקבוע בטור ב' לצדו.

(ג)

לעניין ערך הסביבה של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של שנה, כקבוע בטור ב' בתוספת השנייה, על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, בהפחתה של 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה השנה.

(ד)

לעניין ערך היעד של אוזון, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של עונת שיא, כקבוע בטור ב' לתוספת הראשונה, על ידי חישוב ממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים של שישה חודשים רצופים בעונת השיא בכל שנה;

לעניין תקנת משנה זו –

"עונת שיא" – ששת החודשים הרצופים בשנה שבהם הממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים הוא הגבוה ביותר בהשוואה לכל רצף אחר של שישה חודשים בשנה;

"הריכוז הממוצע החודשי" – ריכוז ממוצע חודשי של אוזון בכל חודש, אשר מחושב לפי ריכוז שמונה-שעתי מרבי בכל יום.

שמירת הוראות ודינים
6.

אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספות מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

תוקף
7.

תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ב באדר א' התשפ״ז (1 במרס 2027).

תוספת ראשונה
(תקנות 2, ו-5(א))
ערכי יעד

חלק א'

טור א' טור ב'
מס'
סידורי
המזהם נוסחה כימית ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק פרק זמן נתון
1. אוזון Ozone 03 100 שמונה שעות
60 עונת שיא
2. גופרית דו-חמצנית Sulfur Dioxide SO2

500

עשר דקות

40

יממה
20* שנה*
3. 2,1 דיכלורואתאן

1,2 DichloroEthane

C2H4CI2

1.14

0.38

יממה

שנה

4. דיכלורומתאן (מתילן כלוריד) DichloroMethane (MethyleneChloride) CH2CI2

450

450

יממה

שנה

5. טולואן Toluene C7H8

1,000

יממה

260 שנה
6. טטראכלורואתילן TetrachloroEthylene C2CI4

63

21

יממה

שנה

7. טריכלורואתילן TrichloroEthylene C2HCI3

2

2

יממה

שנה

8. מימן גופרי Hydrogen Sulfide H2S

7

1

חצי שעה

שנה

9. סטירן Styrene C8H8

70

חצי שעה

70 שנה
10. פורמאלדהיד Formaldehyde CH2O

0.8

0.8

יממה

שנה

11. פחמן חד-חמצני Carbon Monoxide CO 100,000 רבע שעה
60,000 חצי שעה
30,000 שעה
10,000 שמונה שעות
4,000 יממה
12. תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2) Nitrogen Oxides (as NO2) NOx 30* שנה*
13. חנקן דו-חמצני Nitrogen Dioxide NO2

200

שעה

25 יממה
10 שנה
14. בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Benzo(a)pyrene C20H12 BaP

0.00011

0.00011

יממה

שנה

15. 1, 3 בוטדיאן 1,3 Butadiene C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

16. בנזן Benzene C6H6

3.9

1.3

יממה

שנה

17. חומר חלקיקי עדין מרחף Suspended Particulate Matter S.P.M

300

200

75

שלוש שעות

יממה

שנה

18. חומר חלקיקי מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר Respirable Particular Matter Smaller than 10 Micrometer PM 10

45

יממה

15 שנה
19. חומר חלקיקי מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר Respirable Particular Matter Smaller than 2.5 Micrometer

PM 2.5

15

יממה

5 שנה
20. מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Sulfate Salts SO4

25

יממה
21. ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Vanadium (in Suspended Particulate Matter) V

0.8

0.1

יממה

שנה

22. עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Lead (in Suspended Particulate Matter) Pb

2

0.09

יממה

שנה

23. קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Cadmium (In Respirable Particulate Matter) Cd

0.005

0.005

יממה

שנה

24. ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Nickel (In Respirable Particulate Matter Smaller than 10 Micrometer) Ni

0.020

יממה

0.020 שנה
25. כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Chromium (in Suspended Particulate Matter) Cr

10

1.2

שעה

שנה

26. ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Arsenic (in Suspended Particulate Matter) As

0.002

0.002

יממה

שנה

27. כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית) Mercury (in Suspended Particulate Matter & Mercury Vapor) Hg

0.6

0.03

שעה

שנה

* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

חלק ב'

טור א' טור ב'
מס'
סידורי
המזהם נוסחה כימית ריכוז ממוצע מרבי טון לקמ"ר פרק זמן נתון
1. אבק שוקע Settling Dust 20 חודש*

* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

תוספת שנייה
(תקנות 3 ו-5(א) ו-(ג))
ערכי סביבה

חלק א'

טור א' טור ב' טור ג'
מס'
סידורי
המזהם נוסחה כימית ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק פרק זמן נתון מספר חריגות שנתי מותר
1. אוזון Ozone 03

140

שמונה שעות

10
2. גפרית דו-חמצנית Sulfur Dioxide SO2

350

50

20

שעה

יממה

שנה

8

4

3. 2,1 דיכלורואתאן 1,2 DichloroEthane C2H4CI2

0.38

שנה

4. דיכלורומתאן (מתילן כלוריד) DichloroMethane (Methylene Chloride) CH2CI2

450

450

יממה

שנה

5. טולואן Toluene C7H8

1,000

יממה

260 שנה
6. טטראכלורואתילן TetrachloroEthylene C2CI4

21

שנה

7. טריכלורואתילן Trichloro-Ethylene C2HCI3

2

2

יממה

שנה

8. מימן גופרי Hydrogen Sulfide H2S

45

15

חצי שעה

יממה

9. סטירן Styrene C8H8

100

חצי שעה

10. פורמאלדהיד Formaldehyde CH2O

15

3.3

שעה

שנה

10
11. פחמן חד-חמצני Carbon Monoxide CO 60,000
10,000

חצי שעה

שמונה שעות

12. תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2) Nitrogen Oxides (as NO2) NOx

940

560

חצי שעה

יממה

13. חנקן דו-חמצני Nitrogen Dioxide NO2

200

40

שעה

שנה

8
14. בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) benzo(a)pyrene C20H12 BaP

0.001

שנה

15. 1, 3 בוטדיאן 1,3 Butadiene C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

16. בנזן Benzene C6H6

3.9

1.3

יממה

שנה

7
17. חומר חלקיקי עדין מרחף Suspended Particulate Matter S.P.M

300

200

75

שלוש שעות

יממה

שנה

18. חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר Respirable Particulate Matter P.M.10

130

50

יממה

שנה

18
19. חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר Respirable Particulate Matter

 2.5 .P.M

37.5

25

יממה

שנה

18
20. מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Sulfate Salts SO4

25

יממה
21. ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Vanadium (In Suspended Particulate Matter) V

0.8

יממה

0.1 שנה
22. עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Lead (in Suspended Particulate Matter) Pb

2

0.09

יממה

שנה

23. קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Respirable Particulate Matter Cd

0.005

0.005

יממה

שנה

24. ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Nickel (In Respirable Particulate Matter Smaller than 10 Micrometer) Ni

0.020

שנה

25. כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Chromium (in Suspended Particulate Matter) Cr

1.2

שנה

26. ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Arsenic (In Suspended Respirable Matter Smaller than 10 Micrometer) As

0.006 

שנה

27. כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Mercury (in Suspended Particulate Matter) Hg

0.6

שעה

כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית) Mercury (in Particulate Matter & Mercury Vapor) Hg 0.3 שנה

חלק ב'

טור א' טור ב'
מס'
סידורי
המזהם נוסחה כימית ריכוז ממוצע מרבי טון לקמ"ר פרק זמן נתון
1. אבק שוקע Settling Dust

20

חודש

תוספת שלישית
(תקנות 3(ב), 4 ו-5(ב))
ערכי התרעה
טור א' טור ב'
מס'
סידורי
המזהם נוסחה כימית ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק פרק זמן נתון
1. אוזון Ozone 03 240

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

2. גפרית דו-חמצנית Sulfur Dioxide SO2 500

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

3. 2,1 דיכלורואתאן 1,2 DichloroEthane C2H4CI2

4. דיכלורומתאן (מתילן כלוריד) DichloroMethane (MethyleneChloride) CH2CI2

5. טולואן Toluene C7H8

6. טטראכלורואתילן TetrachloroEthylene C2CI4

7. טריכלורואתילן TrichloroEthylene C2HCI3

8. מימן גופרי Hydrogen Sulfide H2S

9. סטירן Styrene C8H8

10. פורמאלדהיד Formaldehyde CH2O

11. פחמן חד-חמצני Carbon Monoxide CO 20,000

שמונה שעות

12. תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2) Nitrogen Oxides (as NO2) NOx

13. חנקן דו-חמצני Nitrogen Dioxide NO2 400

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

14. בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Benzo(a)pyrene C20H12 BaP

15. 1, 3 בוטדיאן 1,3 Butadiene C4H6

16. בנזן Benzene C6H6

17. חומר חלקיקי עדין מרחף Suspended Particulate Matter S.P.M

18. חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר Respirable Particulate Matter P.M.10

300

24 שעות

19. חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר Respirable Particulate Matter

 2.5 .P.M

130

24 שעות

20. מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Sulfate Salts SO4
21. ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Vanadium (in Suspended Particulate Matter) V

22. עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Lead (in Suspended Particulate Matter) Pb

23. קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר) Cadmium (in Suspended Particulate Matter) Cd

24. ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Nickel (in Suspended Particulate Matter) Ni

25. כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Chromium (in Suspended Particulate Matter) Cr

26. ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Arsenic (in Suspended Particulate Matter) As

27. כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף) Mercury (in Suspended Particulate Matter) Hg

28. אבק שוקע Settling Dust