נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות אימוץ ילדים (הסכמת הורה), תשע"ב-2011

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(ג) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובתוקף סמכות שר המשפטים לפי סעיף 10(א) לחוק מותקנות תקנות אלה:

הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ
1.

הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ לפי סעיף 8א(א) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.

הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ הניתנת מחוץ לישראל
2.

הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ הניתנת מחוץ לישראל לפי סעיף 9א(1) לחוק, תהיה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.

בקשה לביטול הסכמת הורה או לחזרה ממנה
3. (א)

הורה המבקש לבטל את הסכמתו לאימוץ ילדו או לחזור בו ממנה לפי סעיף 10(א) לחוק, יגיש לבית המשפט בקשה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת ב-3 עותקים.

(ב)

בית המשפט ימציא העתקי הבקשה –

(1)

ליועץ המשפטי לממשלה;

(2)

לעובד סוציאלי ראשי, כמשמעותו בסעיף 36 לחוק.

(ג)

לבקשה יצורף תצהיר לאימות עובדות היסוד שעליהן נסמכת הבקשה.

(ד)

היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לבקשה.

תחילה
4.

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

טופס 1

(תקנה 1)

[כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ]

טופס 2

(תקנה 2)

[כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ – מחוץ לישראל]

טופס 3

(תקנה 3)

[בקשה לביטול או חזרה מהסכמה לאימוץ לפי סעיף 10(א) לחוק האימוץ]

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות