נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

פרשנות
1.

בתקנות אלה –

"בית המשפט" – בית משפט המוסמך לפי תקנה 3;

"הנחיות מקדימות לאפוטרופוס" – הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;

"החוק" – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

"ממנה" – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב' בפרק שני 1 לחוק;

"מרשם" – מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון, שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי החוק.

שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולת סדר הדין האזרחי
2.

בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

בית המשפט המוסמך
3.

בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או האדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לממנה מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים.

המצאת בקשה
4.

בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בשלושה עתקים ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא –

(1)

לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;

(1א)

לקטין – בהמצאה להורהו או לאפוטרופוס שלו ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין נמצא באחריותו; מונה לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו; בית המשפט יורה על העברת מסמכי הבקשה כולם או חלקם גם לקטין עצמו אם מצא כי יש בכך כדי לקדם את טובת הקטין בשים לב לגילו ולמידת בגרותו;

(2)

ליועץ המשפטי לממשלה;

(3)

למי שבית המשפט הורה על כך.

בקשה להכרזת פסול דין
5. (א)

בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש.

(ב)

המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין.

בקשה למינוי אפוטרופוס
6. (א)

בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את כל אלה:

(1)

שמו, מענו ומספר זהותו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ושל בני משפחה מדרגה ראשונה הידועים לו;

(2)

הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים שיש למסור לאפוטרופוס ולתקופת המינוי הנדרשת;

(3)

עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן לבררה תצוין הסיבה לכך;

(4)

פירוט פרטיהם של בני משפחתו מדרגה ראשונה של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, הידועים למבקש, תוך ציון קרבתם לאותו אדם ועמדתם לבקשה המוגשת בעניינו, אם ניתן לבררה במאמץ סביר.

(ב)

המבקש יצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה וכן יציין אם למיטב ידיעתו, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, הנוגעים למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, ויצרפם אם הם מצויים בידיו.

(ג)

הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרט בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס המוצע, ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב כולל ציון מספר האנשים שהוא משמש להם אפוטרופוס במועד הגשת הבקשה ואינם קרובי משפחתו, אם קיימים.

בדיקת המרשם
6א. (א)

הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יפנה בית המשפט למרשם באופן מקוון לצורך בדיקה אם הופקדו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון המתייחסים לאותו אדם; אם הופקד אחד המסמכים האמורים, הוא יועבר לבית המשפט.

(ב)

מצא בית המשפט כי הופקד ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי, יצורף מיופה הכוח כצד להליך; בית המשפט ישלח הודעה על קיומו של ייפוי כוח מתמשך לצדדים כדי לאפשר להם לבקש למחוק את הבקשה או לטעון כי התקיימו התנאים כאמור בסעיף 33א(ג)(1) לחוק למינוי אפוטרופוס על אף קיומו של ייפוי הכוח.

(ג)

מצא בית המשפט כי הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף האפוטרופוס שמינויו מתבקש בהם כצד להליך וישלח הודעה על כך לצדדים.

בקשת הורה
7.

בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני.

החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה
8.

לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו.

החלטה על מינוי אפוטרופוס
9. (א)

צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.

(ב)

החלטה על מינוי אפוטרופוס תהיה מנומקת והיא תכלול את השיקולים ששקל בית המשפט במינוי האפוטרופוס לרבות בכל הנוגע להיקף העניינים שנמסרו לאפוטרופוס ולתקופת המינוי; במינוי אפוטרופוס לבגיר תכלול ההחלטה גם את השיקולים המנויים בסעיף 33א לחוק וכן יצוין אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס נשמע בדיון.

(ג)

עם מתן ההחלטה ימציא בית המשפט העתק של צו המינוי וההחלטה לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה למינוי, על כל נספחיה לרבות כל מסמך שהוגש בעניין הבקשה, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

(ד)

בית המשפט ימציא העתק של צו המינוי גם לאפוטרופוס שמונה, למגיש הבקשה, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ולכל מי שיורה, והוא רשאי להורות על המצאת נימוקי המינוי ומסמכים אחרים אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.

פרטה ודו"חות
10. (א)

פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר, אלא אם כן שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.

(ב)

הפרטה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.

רישום
10א. (א)

משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.

(ב)

הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי.

ציון התפקיד
11.

בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם האדם שמונה לו אפוטרופוס.

הודעה ליועץ המשפטי לממשלה
12.

העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט יועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה; הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.

שחרור מתצהיר
13.

בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.

פנקסים
14. (א)

אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות.

(ב)

הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה – מקורה, ולגבי כל הוצאה – יעודה.

(ג)

אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.

(ד)

כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.

חשבון נפרד
15.

אפוטרופוס יחזיק את כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בחשבון נפרד בבנק על שם האדם שמונה לו אפוטרופוס ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם.

ביטוח
15א.

האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:

(1)

מפני אבדן רכוש ומפני אש – של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס;

(2)

מפני אחריות מעבידים – לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס.

דין וחשבון
15ב.

אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי, לתקופת אותו דין וחשבון –

(1)

את ההוצאות וההכנסות;

(2)

פירוט הנכסים והחובות;

(3)

פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בביטוח רפואי וסוציאלי.

חשבונות ומסמכים אחרים
15ג.

אפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי במצורף לדין-וחשבון –

(1)

העתק מחשבון הבנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום עריכת הדין-וחשבון;

(2)

חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;

(3)

מאזן וחשבון ריווח והפסד – לגבי ניהול עסק;

(4)

רשימת הדיירים – לגבי ניהול בנין להשכרה.

בדיקת הפרטה והדו"חות
15ד. (א)

האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.

(ב)

האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו"ח לגבי ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.

(ג)

עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו"ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.

פטור מבדיקה
15ה. (א)

האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח בכל אחד מאלה:

(1)

האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס;

(2)

לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח;

(3)

מעיון ראשון בדו"ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכי אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו"ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב.

רישום מרכזי של פסולי דין
16. (א)

ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו.

(ב)

הכריז בית משפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה.

השם
17.

לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970".

תוספת

טופס 1

(תקנה 9(א))

בבית המשפט לענייני משפחה ב ___________ תיק ___________  ___________

צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק)

בעניין

______________________

שם מלא

______________________

מס' מזהה

_________________________

ארץ הנפקת הדרכון (אם צוין מס' דרכון זר)

מעון ופרטי התקשרות (כולל טלפון, טלפון נייד, דוא"ל) _________________________

(להלן – האדם או האדם שמונה לו אפוטרופוס)

המבקש ______________________ (שם מלא, קרבתו לאדם) 

לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, בעמדות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ומשיבים נוספים ולאחר ששמעתי את ________________________________

אני ממנה בזה את

_____________

שם מלא

______________

מס' זהות מס' תאגיד 

_______________________

מען (כולל טלפון, טלפון נייד, דוא"ל)

אפוטרופוס על 

_____________

שם מלא 

_____________

מס' זהות

על העניינים האלה:

עניינים אישיים (לא כולל עניינים רפואיים) – כולם / חלקם – פרט ______________________

עניינים רפואיים – כולם / חלקם – פרט ___________________________________

עניינים רכושיים – כולם / חלקם – פרט ___________________________________

עניין מסוים – פרט ________________________________________________

תקופת המינוי – ________________

הוראות בעניין תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמונה לאדם המסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו לפי סעיף 33א(ב) לחוק: _________________________________________

הוראות מיוחדות, תנאים או הגבלות לגבי פעולת האפוטרופוס לפי סעיף 33א(ז) לחוק:

_______________________________________________________________

על האפוטרופוס לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו. על האפוטרופוס להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי, הפועל ליד בית משפט זה, פרטה ודוחות לפי הוראותיו ובמועדים שנקבעו בחוק או לפיו, בידי בית המשפט או בידי האפוטרופוס הכללי, לפי העניין.

העתק צו זה יומצא עם נתינתו לאפוטרופוס הכללי, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, למגיש הבקשה, לאפוטרופוס שמונה וכן ל ____________________

היום _______________

חתימת השופט __________________

טופס 2

(תקנה 10(ב))

פרטה