נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב) ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

תק' תשע"ט-2018

פרק א': בקשה לשכר טרחת אפוטרופסות

הגדרות תק' תשע"ט-2018
1.

בתקנות אלה –

תק' תשע"ט-2018

"אדם" – אדם שמונה לו אפוטרופוס;

תק' תשע"ט-2018

"מעון" – כהגדרתו בסעיף 80 לחוק, לרבות מגורי ילד כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 (להלן – חוק אומנה לילדים) במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, מוסד סיעודי כהגדרתו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, והוסטל המיועד לנכי נפש, כמשמעותם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, למעט מגורים בבית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012, ולמעט מגורים בפנימייה לקטינים;

תק' תשע"ט-2018

"מקצוע מוסדר" – כהגדרתו בחוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-2017;

תק' תשע"ט-2018

"קהילה" – מקום מגורים שאינו מעון;

תק' תשע"ט-2018

"תאגיד אפוטרופסות" או "תאגיד" – לרבות אפוטרופוס מקצועי כהגדרתו בסעיף 34 לחוק.

בית המשפט המוסמך תק' תשע"ט-2018
1א.

בית המשפט המוסמך לקבוע את שכרו של אפוטרופוס לפי תקנות אלה הוא בית המשפט לענייני משפחה.

בקשה לקביעת שכר תק' תשע"ט-2018
2.

בקשת אפוטרופוס לקביעת שכרו (להלן – הבקשה) תהא ערוכה לפי טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס שבתוספת הראשונה ותוגש לבית המשפט בשני עותקים.

המשיבים לבקשה לקביעת שכר תק' תשע"ט-2018
3. (א)

המשיבים לבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי, האדם שמונה לו אפוטרופוס, אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם, ככל שמונה, ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה; הבקשה תומצא –

תק' תשע"ט-2018
(1)

לאדם, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה לו;

תק' תשע"ט-2018
(2)

לקטין – בהמצאה להורהו ובאין לו הורים – למי שהקטין נמצא באחריותו;

תק' תשע"ט-2018
(3)

לאפוטרופוס הכללי;

תק' תשע"ט-2018
(4)

לכל אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם;

תק' תשע"ט-2018
(5)

למי שבית המשפט הורה על כך.

תק' תשע"ט-2018
(ב)

האפוטרופוס הכללי יקבע את עמדתו ביחס לבקשה בין השאר, בהתחשב בהיקף ובאיכות עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו, ויודיעה לבית המשפט, בעת הדיון בבקשה או לפני כן בכתב; הודיע האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על עמדתו בכתב – לא יוזמן לדיון בבקשה אלא אם כן ביקש זאת, אולם רשאי בית המשפט להזמינו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תנאים והגבלות תק' תשע"ט-2018
4. (א)

בית המשפט לא יקבע את שכרו של האפוטרופוס מראש, ולא ידון בקביעת שכרו לפני תום ששה חדשים מיום תחילת מינויו או שנים עשר חדשים מתום התקופה שבעדה נפסק השכר האחרון, לפי הענין.

(ב)

בית המשפט לא יקבע שכר לאפוטרופוס אלא אם כן קיבל את הודעתו של האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 3(ב) ושוכנע כי המבקש ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק.

תק' תשע"ט-2018

פרק ב': שיעורי שכר לאפוטרופוס

שיעורי השכר תק' תשע"ט-2018
5. (א)

בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, וזאת אף אם מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים; מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים, השכר שנקבע יחולק ביניהם באופן שווה אלא אם כן הסכימו האפוטרופסים אחרת או אם ביקשו מבית המשפט לפסוק שכר שונה ביניהם.

תק' תשע"ט-2018
(א1)

הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

תק' תשע"א-2011
(א2)

שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א1) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (א3).

תק' תשע"א-2011
(א3)

סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"ט-2018
(א4)

האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השנייה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א1) עד (א3).

תק' תשע"א-2011
(א5)

בתקנה זו –

תק' תשע"א-2011

"המדד" – מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשע"א-2011

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

תק' תשע"א-2011

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

תק' תשע"ט-2018
(ב) (1)

ניהל האפוטרופוס נכס דלא ניידי של האדם שיש עמו הכנסה תקופתית קבועה, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר ניהול עבורו בשיעור שלא יעלה על 5% מההכנסה האמורה ברוטו בתקופת הניהול;

תק' תשע"ט-2018
(2)

השכר האמור בפסקה (1) כולל את כל הכרוך בניהול הנכס, לרבות גביית דמי שכירות, וכן הוצאות על פרסום או תיווך, ככל שנדרש, אך למעט עלות עריכת הסכם השכירות; העסיק האפוטרופוס גורם חיצוני לצורך ביצוע הפעולות כאמור, ינוכה הסכום ששולם בעד שירותיו של אותו גורם חיצוני מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

תק' תשע"ט-2018
(ג) (נמחקה)
שכר נוסף תק' תשע"ט-2018
5א. (א)

ביצע האפוטרופוס במסגרת תפקידו פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים כאמור, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו עד לכפל השכר לפי תקנה 5(א), אלא אם כן קיימות נסיבות חריגות שבהן רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לאשר שכר אחר.

תק' תשע"ט-2018
(ב) (1)

ביצע האפוטרופוס עסקה במקרקעין בעבור האדם, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר נוסף בשיעור שלא יעלה על 2% מן התמורה שהתקבלה בעסקה האמורה;

תק' תשע"ט-2018
(2)

השכר האמור בפסקה (1) כולל את כל הכרוך בביצוע עסקת המקרקעין, לרבות הוצאות לתיווך, לשומה ולפעולות משפטיות, אך למעט עלות הגשת הבקשה לביצוע העסקה לבית המשפט; העסיק האפוטרופוס גורם חיצוני לצורך ביצוע הפעולות כאמור, ינוכה הסכום ששולם בעד שירותיו של אותו גורם חיצוני מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

תק' תשע"ט-2018
(ג)

בבואו לקבוע שכר נוסף לפי תקנה זו יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, את מורכבות העבודה וקיומן של פעולות לתיווך שביצע האפוטרופוס, היקפן והצורך בהן, בין השאר לאור מצבו הכלכלי של האדם, וכן את מידת מעורבותם של גורמים נוספים בביצוע העבודה או פעולות כאמור.

שירותים מקצועיים תק' תשע"ט-2018
6. (א)

לא ייקבע לאפוטרופוס שהוא בעל מקצוע מוסדר, לרבות בעל מקצוע מוסדר שהוא עובד תאגיד אפוטרופסות, שכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים ככל שהם חלק מתפקידיו הרגילים כאפוטרופוס, ויראוהו ככלול בשכר שנקבע לו לפי תקנה 5(א).

תק' תשע"ט-2018
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, על פי המלצת האפוטרופוס הכללי, כי האפוטרופוס ביצע במסגרת שירותיו המקצועיים פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר מיוחד עבורן, ורשאי הוא לנכות מן השכר כל הוצאה שהוציא האפוטרופוס לשם ביצוע אותן פעולות.

תק' תשע"ט-2018
(ג)

שכר שייקבע לפי תקנה זו בעד מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המחייב לשירותים המקצועיים האמורים, אם ישנו, ובהעדר תעריף מחייב – לפי התעריף המקובל או התעריף המינימלי המומלץ הקיים במקצועו של האפוטרופוס, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות שיירשמו.

תק' תשע"ט-2018
(ד)

היה האדם זכאי לקבל סיוע משפטי בעניין מסוים מכוח חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, או מכוח סעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לא יגבה האפוטרופוס מכספי אותו אדם תשלום בעד שירותים משפטיים באותו עניין, למעט התשלומים המשולמים לגופים אלה בעד קבלת השירותים המשפטיים, אלא באישור האפוטרופוס הכללי.

תק' תשע"ט-2018

פרק ג': הסדר גביית שכר חודשית לתאגידי אפוטרופסות

בקשה לגביית שכר לפי ההסדר תק' תשע"ט-2018
6א. (א)

לבקשת תאגיד אפוטרופסות או לבקשת האפוטרופוס הכללי, רשאי בית המשפט לקבוע כי תאגיד אפוטרופסות יגבה שכר לפי תקנה 5 באופן חודשי, בהתאם להוראות פרק זה ובלי שיידרש להגיש בקשת שכר בהתאם להוראות פרק א' לגבי כל אדם שהוא משמש אפוטרופסו (להלן – ההסדר).

תק' תשע"ט-2018
(ב)

הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) על ידי תאגיד אפוטרופסות, תומצא הבקשה על כל צירופיה לאפוטרופוס הכללי שיהיה המשיב לבקשה, ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.

תק' תשע"ט-2018
(ג)

אישור בית המשפט לתאגיד לגבות שכר לפי ההסדר יהיה לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים.

תק' תשע"ט-2018
(ד)

האפוטרופוס הכללי רשאי להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת לביטול אישור שניתן לתאגיד אפוטרופסות לגבות שכר בהתאם להסדר.

גביית שכר לפי ההסדר תק' תשע"ט-2018
6ב. (א)

גביית שכר לפי ההסדר תתאפשר לגבי השכר הקבוע בתקנה 5 בלבד ובהתאם לשיעורים הקבועים בה; גביית שכר נוסף כאמור בתקנה 5א ושכר בעד שירותים מקצועיים כאמור בתקנה 6 מחייבת הגשת בקשה לבית המשפט בהתאם להוראות פרק א'.

תק' תשע"ט-2018
(ב)

גביית שכר לפי ההסדר תתאפשר רק במקרים שבהם תאגיד אפוטרופסות מונה לטפל בכל ענייני הרכוש של האדם, בכל ענייניו האישיים של האדם או בשניהם גם יחד, ובמקרים של מינוי לעניין מסוים או עניינים מסוימים – רק אם קיבל בית המשפט החלטה בעניין השכר החודשי לאפוטרופוס ביחס להיקף המינוי ובהתחשב במורכבות הפעולות שעל האפוטרופוס לבצע; כל מקרה אחר מחייב הגשת בקשה לבית המשפט בהתאם להוראות פרק א'.

תק' תשע"ט-2018
(ג)

גביית שכר מאדם לפי ההסדר תיעשה בכל 1 בחודש בעד החודש שקדם לו.

תק' תשע"ט-2018
(ד)

בדין וחשבון המוגש לאפוטרופוס הכללי על ניהול ענייניו של כל אדם שממנו גובה התאגיד שכר לפי ההסדר בתקופה מסוימת, יפרט התאגיד את השכר שנגבה מהאדם בעד אותה תקופה ואת אופן חישובו.

החרגת גבייה ממסגרת ההסדר והשבת שכר תק' תשע"ט-2018
6ג. (א)

האפוטרופוס הכללי רשאי להודיע לתאגיד בכתב כי לא תתאפשר גביית שכר לפי ההסדר לגבי אדם מסוים שהתאגיד משמש לו אפוטרופוס, אם מצא כי התאגיד אינו ממלא את תפקידו בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים, וינמק את החלטתו; אין בהודעה כאמור כדי למנוע מהתאגיד להגיש בקשה לבית המשפט לקביעת שכר בהתאם לפרק א'.

תק' תשע"ט-2018
(ב)

האפוטרופוס הכללי רשאי לדרוש מתאגיד להשיב לאדם שכר טרחה שגבה ממנו ביתר במסגרת ההסדר או בתקופה שבה לא מילא את תפקידו בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים.

תחילה תק' תשע"ט-2018
7.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989).

תק' תשע"ט-2018
תוספת ראשונה
(תקנה 2)
תק' תשע"ט-2018

טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס

תק' תשע"ט-2018
תוספת שנייה
(תקנה 5)
הודעה תשפ"א-2021

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס בחודשיים הראשונים למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בתחילת המינוי יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם; סכומים אלה כוללים גם את השכר בעד הטיפול השוטף בחודשים אלה:

בשקלים חדשים
סוג המינוי תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,306 1,236
מינוי לענייני רכוש בלבד 1,167 1,167
מינוי לעניינים אישיים בלבד 648 578

לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל בחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

בשקלים חדשים
סוג המינוי תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,007 588
מינוי לענייני רכוש בלבד 399 299
מינוי לעניינים אישיים בלבד 608 409

לוח ג': סיום מינוי

שכר מרבי לאפוטרופוס בעד כלל הפעולות שעליו לבצע לאחר סיום המינוי כאמור בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

בשקלים חדשים
סוג המינוי תשלום חד-פעמי לאחר פטירת האדם תשלום חד-פעמי לאחר החלפת האפוטרופוס תשלום חד-פעמי לאחר ביטול האפוטרופסות
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 638 419 429
מינוי לענייני רכוש בלבד 588 419 429
מינוי לעניינים אישיים בלבד 219 349 209
נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות