נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח-2008

 

 

עבודה – בית הדין לעבודה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בית הדין לעבודה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – אגרות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת תשלום אגרה

Go

2

סעיף 3

בעלי דין פטורים מאגרה

Go

3

סעיף 4

עניינים הפטורים מאגרה

Go

3

סעיף 5

החזרת אגרה בבית דין אזורי

Go

4

סעיף 6

אגרה בדיון מהיר

Go

4

סעיף 6א

אגרה בתביעה לעניין הטרדה מינית

Go

4

סעיף 7

פטור מאגרה בערעור

Go

4

סעיף 8

קביעת שווי

Go

4

סעיף 9

השלמת אגרה לאחר

Go

5

סעיף 10

הצמדה למדד

Go

5

סעיף 11

הפרשי הצמדה

Go

5

סעיף 12

בקשה לפטור מאגרה

Go

5

סעיף 13

הפרשי הצמדה בהחזר אגרה

Go

6

סעיף 14

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

Go

6

סעיף 15

ביטול

Go

6

סעיף 16

תחילה

Go

6

סעיף 17

הוראת מעבר

Go

6

 


תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח-2008*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), סעיף 58 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בית דין" – בית דין לעבודה, לרבות רשם, כשאין העניין מחייב אחרת;

          "גישור" – כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט);

          "דיון" – שמיעת ראיות בעל-פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים ראיות, ולמעט שמיעת ראיות או שמיעת טענות כאמור במסגרת ישיבת קדם-משפט כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007;

          "לשכת סיוע משפטי" – לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפי חוק הסיוע המשפטי,

 התשל"ב-1972 (להלן – חוק הסיוע המשפטי), לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסוים;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "פשרה" – לרבות פסיקה בדרך של פשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק ולפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט;

          "תובענה" או "הליך" – תביעה, לרבות תביעה שכנגד והודעות לצד שלישי, בקשות, ערעורים, ושאר עניינים שמביא בעל דין לפני בית דין באחת הדרכים שנקבעו לכך על פי דין, ושנדרשת בהם החלטה או פסיקה של בית דין.

חובת תשלום אגרה

2.       (א)  המביא הליך לבית דין ישלם עם הבאתו לראשונה, את האגרה הקבועה בתוספת הראשונה, והוא כשאין הוראה אחרת בכל דין.

          (ב)  כלל הליך כמה עניינים, תשולם אגרה לפי פרט אחד בלבד מבין הפרטים המפורטים לגבי אותו הליך בתוספת הראשונה, לפי הסכום הגבוה.

          (ג)   לא ייזקק בית דין לכל הליך, אלא אם כן שולמה האגרה החלה או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

          (ד)  הליך שלא שולמה בעדו האגרה, כאמור בתקנת משנה (א), כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, אלא אם כן מביא ההליך פטור מתשלום אגרה או הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

          (ה)  אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991.

          (ו)   נזקק בית הדין להליך, והתברר כי לא שולמה האגרה, כולה או חלקה, תינתן דרישת תשלום לחייב בתשלום האגרה; לא שולמה האגרה בתוך עשרים ימים מיום המצאת הדרישה או פרק זמן ארוך יותר שנקבע בה, ולא ניתנה החלטה המסיימת את ההליך, רשאי בית הדין למחוק את ההליך, ולא יוחזר כל סכום אגרה ששולם בעדו.

          (ז)   דרישה לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (ו) דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

          (ח)  בעד פעולות המפורטות בתוספת הראשונה תשולם אגרה ויחולו הוראות התקנות, בשינויים המחויבים.

בעלי דין פטורים מאגרה

3.       אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1)  המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2)  האפוטרופוס הכללי, כמשמעותו בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;

(3)  האפוטרופוס לנכסי נפקדים כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950, או האפוטרופוס לנכסי גרמנים כמשמעותו בחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950, אם הגיש יחד עם הבאת ההליך הצהרה כי ברכושו של אדם שהוא מנהל או המוקנה לו, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה;

(4)  המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

(5)  בעל דין המיוצג על ידי עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו;

(6)  בעל דין הזכאי לשירות משפטי לפי התוספת לחוק הסיוע המשפטי, בעניינים ובניקף שנקבעו בה.

עניינים הפטורים מאגרה

4.       פרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה, לא תשולם אגרה בעד עניינים אלה:

(1)  בקשה בעל פה בפני בית דין שאיננה פתיחת הליך;

(2)  בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה, לרבות בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין;

(3)  בקשהל הצטרף להליך תלוי ועומד בבית הדין כנתבע או כמשיב;

(4)  בקשה להארכת מועד להגשת ערעור וכן בקשה להארכת מועד להגשת בקשה למתן רשות ערעור;

(5)  בקשה להשבת אגרה, לפטור מתשלום אגרה וכן ערעור על החלטה בבקשות אלה;

(6)  בקשה לביטול פסק דין, צו או החלטה שניתנו במעמד צד אחד בלבד, בקשה לביטול צו למחיקתה של תובענה שניתן בהעדר צד שהוזמן, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שלושים ימים מיום שהומצאו למבקש פסק הדין, ההחלטה או צו המחיקה;

(7)  בקשה או עניין במשפט פלילי וכן ערעור פלילי;

(8)  כל דרישה או פעולה להזמנת בעל דין או עדים או מסירת כתבי בי-דין וכיוצא באלה במסגרת מינהל בית הדין בקשר להליך ששולמה אגרה בעת הבאתו, או שהיו פטורים ממנה;

(9)  בקשה למתן תוקף של פסק דין לפשרה, הסדר גישור, או פסק בוררות;

(10) בקשה לעיכוב פסק בורר שניתן לאחר שבית דין החזיר לבורר, מסיבה כלשהי, פסק קודם;

(11) תביעה להמצאת מסמכים אשר המעביד מחויב על פי חוק להמציאם לעובד או למלא בהם את חלקו;

(12) הליכים לפי סעיף 24(א)(2) או (4) או סעיף 25 לחוק;

(13) הליכים לפי סעיף 43 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

(14) הליכים לפי סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(15) הליכים לפי סעיף 14 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

(16) הליכים לפי שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996;

(17) הליכים לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;

(18) הליכים לפי סעיף 13 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;

(19) הליכים שעניינם חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(20) הליכים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

(21) הליכים לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(22) הליכים לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הבטחת הכנסה);

(23) הליכים לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(24) ערעור לפי סעיף 47 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004;

(25) תובענה לפי חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992;

(26) הליכים לפי סעיף 391 לחוק הביטוח הלאומי;

(27) ערעור ובקשת רשות לערער עך החלטה שניתנה בהליכים כאמור בפסקאות (11) עד (26);

תק' תשע"ז-2017

(28) תובענה שעניינה פיטורים או מתן הודעת פיטורים בלא היתר בניגוד להוראות סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק עבודת נשים), לאישה השוהה במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים.

מיום 29.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7832 מיום 29.6.2017 עמ' 1315

הוספת פסקה 4(28)

החזרת אגרה בבית דין אזורי תק' תשס"ט-2009

5.       הסתיים הליך בבית דין אזורי לעבודה, למעט הליך בדיון מהיר לפי סעיף 31 לחוק, לפני שהסתיימה ישיבת קדם-המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 13:

(1)  ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;

(2)  ההליך הסתיים בפשרה;

(3)  הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;

(4)  הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור.

מיום 21.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1241

5. הסתיים הליך בבית דין אזורי לעבודה, למעט הליך בדיון מהיר לפי סעיף 31 לחוק, לפני שהסתיימה ישיבת קדם-המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, תוחזר האגרה ששולמה, בניכוי הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 13:

אגרה בדיון מהיר

6.       (א)  בעד כל הליך בדיון מהיר, לפי סעיף 31 לחוק, תשולם מחצית האגרה שהיתה משתלמת אילולא הובא ההליך בדיון מהיר כאמור, ולא פחות מהסכום הנקוב בפרט 9 בתוספת הראשונה.

          (ב)  נפסק הדיון המהיר בלי לפסוק בו, כאמור בסעיף 31(ה) לחוק, והועבר ההליך לדיון רגיל, יורה הרשם על גביית עודף האגרה כאמור.

אגרה בתביעה לעניין הטרדה מינית תק' תשע"ד-2014

6א.     בתביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, תשולם אגרה לפי פרט 8 שבתוספת הראשונה.

מיום 6.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756

הוספת תקנה 6א

פטור מאגרה בערעור

7.       (א)  בערעור על פסק דין שניתן נגד יותר מאדם אחד, יחד ולחוד, תשולם האגרה פעם אחת בלבד, בידי הראשון מבין מגישי הערעור שאינו פטור מתשלום אגרה.

          (ב)  בערעור על כל פסק דין נוסף שניתן בתובענה לאחר החזרת הדיון בנושא הערעור מאת בית הדין הארצי אל בית דין אזורי עקב ערעור קודם של אותו מערער, אין המערער חייב בתשלום אגרה, ובלבד ששולמה אגרה בערעור הקודם ולא הוחזרה, זולת אם המערער אינו חייב באגרה בשל הערעור הקודם או שהוא פטור ממנה.

קביעת שווי

8.       (א)  כל הליך שהאגרה בעדו משתלמת לפי שווי הנושא, יבוטא שוויו בכסף אם ניתן לבטאו כך.

          (ב)  לעניין שווי הנושא לחישוב אגרת בית הדין, יראו –

(1)   סכום תביעה לקצבה ולפיצויי הלנת קצבה – כסכום הקצבה בעד החודש שקדם להגשת התביעה כפול מספר החודשים שהולנה בהם הקצבה אך לא יותר מ-36;

(2)   סכום תביעה לשכר מולן ופיצויי הלנת שכר – כסכום השכר המולן לבדו;

(3)   סכום תביעה לפיצויי פיטורים ולפיצויי הלנת פיצויי פיטורים – כסכום פיצויי הפיטורים לבדו.

השלמת אגרה לאחר תיקון תובענה או החזרת הפרש

9.       (א)  התיר בית הדין תיקון תובענה על דרך של הגדלת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב, ישלים מגיש התובענה את סכום האגרה הנדרש לתובענה המתוקנת לפי פרטים 1, 2 או 3 בתוספת הראשונה, לפי העניין, עם הגשת התובענה המתוקנת.

          (ב)  סכום האגרה יתוקן על פי ההפרש שבין סכום התביעה המתוקן לבין סכום התביעה המקורי בתוספת הפרשי הצמדה; הפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת כתב התביעה המקורי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת כתב התביעה המתוקן.

          (ג)   התיר בית הדין תיקון תובענה על דרך של המרת הסעד הנתבע בסעד שסכום האגרה בעדו גבוה יותר, תשולם תוספת אגרה להשלמת סכום האגרה בעד הסעד המתוקן בתוך עשרה ימים מהמועד שהותר התיקון, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב), בשינויים המחויבים.

          (ד)  התיר בית הדין תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב או המרת הסעד הנתבע בסעד שסכום האגרה בעדו נמוך יותר, וטרם הסתיימה ישיבת קדם-המשפט השנייה, רשאי הוא להורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יוחזר ההפרש בין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המקורי לבין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המתוקן, כולו או חלקו, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב), בשינויים המחויבים.

הצמדה למדד

10.    (א)  הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

          (ב)  סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

הפרשי הצמדה

11.    בעל דין שלא שילם אגרה במועד לפי תקנות אלה, ישלמה בתוספת הפרשי הצמדה; הפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום שלפי תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.

בקשה לפטור מאגרה

12.    (א)  בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.

          (ב)  הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.

          (ג)   ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1)   החלטה של בית דין או של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;

(2)   הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(3)   הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

          (ד)  קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב).

          (ה)  לדיון בבקשה, רשאי בית הדין להזמין את בעלי הדין וכל אדם אחר שיראה לנכון להזמינו, ואולם רשאי בית הדין לדון בבקשה אף בלא הופעת בעלי הדין; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו רשאי, במקום להתייצב לדיון, לתת את הסכמתו בכתב לפטור מהאגרה, בין לגבי בקשה פלונית ובין לגבי סוג של בקשות; אין בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כשלעצמה, כדי לחייב את בית הדין.

          (ו)   דחה בית הדין את הבקשה, או פטר מתשלום חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא להרשות למבקש לשלם את האגרה, שלגביה לא ניתן הפטור, לשיעורין, ובתוך הזמן שייקבע; שולמה האגרה בתוך הזמן שנקבע, יראו כאילו נעשה התשלום ביום שהובא ההליך; נדחה מועד תשלום האגרה, ישלם המבקש את האגרה בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום לפי תקנות אלה אילולא הוגשה הבקשה, והוראות תקנה 11 יחולו בהתאמה, זולת אם הורה בית הדין אחרת.

          (ז)   פטר בית הדין מתשלום חלק מהאגרה בלבד, ישלים המבקש את תשלום יתרת האגרה שלגביה לא ניתן פטור, ורשאי הוא בתוך חמישה עשר ימים לתקן את כתב התביעה בהתאם לפטור, כך שלא תחול עליו חובת תשלום יתרת האגרה או חלקה, ובמקרה זה יביא לבית הדין כתב תביעה מתוקן.

          (ח)  ניתן לבעל דין פטור מתשלום מלוא האגרה, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף של אגרה שיחויב בו בעל דין בקשר עם אותו הליך שניתן לגביו הפטור הראשונה ובאותה ערכאה.

          (ט)  ניתן פטור לפי תקנה זו, ומקבל הפטור זכה בתביעתו, רשאי בית הדין או רשם לחייב את בעל הדין שכנגד בתשלום האגרה החלה על ההליך, בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שבו היה על בעל הדין שקיבל פטור לשלם את האגרה, אילולא קיבל את הפטור; היה ההליך תביעה לסכום קצוב, תשולם האגרה לפי הסכום שנפסק.

הפרשי הצמדה בהחזר אגרה

13.    החזר אגרה לפי תקנות אלה ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר האגרה.

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

14.    אגרה שלא שולמה, דינה כחוב פסוק במשפט אזרחי לטובת המדינה, והיא תיגבה מהחייב בתשלומה מתוך כספים שהופקדו בקופת בית הדין אם הופקדו, או על ידי לשכת הוצאה לפועל על סמך צו של בית הדין.

ביטול

15.    תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ"ט-1969 (להלן – התקנות המתבטלות) – בטלות.

תחילה

16.    תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

17.    (א)  על הליכים שהסתיימו לפני יום התחילה יחולו התקנות המתבטלות.

          (ב)  על הליכים תלויים ועומדים ביום התחילה יחולו תקנות אלה, ואולם יראו את האגרה ששולמה במועד הבאת ההליך לפי התקנות המתבטלות כאגרה החלה; בהליכים כאמור לא תוחזר אגרה שסכומה הופחת לפי תקנות אלה, ולא יחול פטור לפי תקנות אלה, למעט אם עילת הפטור קמה לאחר יום התחילה.

 

הודעה תשפ"א-2021

תוספת ראשונה

(תקנות 2(א), (ב) ו-(ח), 5, 6, 9(א) ו-10)

                                                                                                                                  בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1.    הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו      1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 142

2.    תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957                   בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-355

3.    תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),                   בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל                          פחות מ-355

4.    תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות)                                                                                 142

5.    ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה                                                                                 142

6.    ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות))                                                                                 142

7.    ערעור אחר או ערר                                                             142

8.    תביעה אחרת                                                                      142

9.    סכום מזערי בדיון מהיר                                                       71

10.  סכום לניכוי לפי תקנה 5                                                       142

בית הדין הארצי לעבודה

11.  ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק                                                                                 355

12.  ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק                                                                                 177

13.  ערעור על פסק דין של בית דין אזורי                                     355

14.  ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור                          יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15.  ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר                                                                                 177

16.  ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996                                                                                 592

17.  ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)                                                                                 177

בית הדין הארצי לעבודה

18.  הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954                                                                                 592

כללי

19.  בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה                                      119

20.  עשיית תצהיר                                                                     48

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 362

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 120 127

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-300 317

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-300 317

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 120 127

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 120 127

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 120 127

7. ערעור אחר או ערר 120 127

8. תביעה אחרת 120 127

9. סכום מזערי בדיון מהיר 60 63

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 120 127

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 300 317

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 150 158

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 300 317

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 150 158

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 500 528

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 150 158

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 500 528

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 100 106

20. עשיית תצהיר 41 43

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6851 מיום 31.12.2009 עמ' 587

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 127 131

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-317 326

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-317 326

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 127 131

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 127 131

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 127 131

7. ערעור אחר או ערר 127 131

8. תביעה אחרת 127 131

9. סכום מזערי בדיון מהיר 63 65

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 127 131

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 317 326

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 158 163

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 317 326

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 158 163

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 528 544

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 158 163

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 528 544

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 106 109

20. עשיית תצהיר 43 44

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6961 מיום 30.12.2010 עמ' 458

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 131 134

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-326 334

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-326 334

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 131 134

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 131 134

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 131 134

7. ערעור אחר או ערר 131 134

8. תביעה אחרת 131 134

9. סכום מזערי בדיון מהיר 65 67

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 131 134

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 326 334

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 165 167

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 326 334

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 163 167

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 544 557

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 163 167

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 544 557

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 109 112

20. עשיית תצהיר 44 45

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 613

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 134 138

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-334 343

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-343 334

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 134 138

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 134 138

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 134 138

7. ערעור אחר או ערר 134 138

8. תביעה אחרת 134 138

9. סכום מזערי בדיון מהיר 67 69

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 134 138

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 334 343

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 167 172

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 334 343

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 167 172

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 557 572

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 167 172

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 557 572

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 112 115

20. עשיית תצהיר 45 46

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 410

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 138 141

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-343 349

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-343 339

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 138 141

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 138 141

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 138 141

7. ערעור אחר או ערר 138 141

8. תביעה אחרת 138 141

9. סכום מזערי בדיון מהיר 69 70

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 138 141

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 343 349

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 172 175

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 343 349

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 172 175

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 572 582

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 172 175

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 572 582

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 115 117

20. עשיית תצהיר 46 47

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 495

ת"ט תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7460 מיום 21.12.2014 עמ' 452

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 141 142

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-349 355

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-349 355

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 141 144

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 141 142

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 141 142

7. ערעור אחר או ערר 141 142

8. תביעה אחרת 141 142

9. סכום מזערי בדיון מהיר 70 71

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 141 142

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 349 355

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 175 178

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 349 355

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 175 178

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 582 593

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 175 178

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 582 593

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 117 119

20. עשיית תצהיר 47 48

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7474 מיום 5.1.2015 עמ' 634

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 142 143

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-355 354

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-355 354

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 144 143

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 142 143

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 142 143

7. ערעור אחר או ערר 142 143

8. תביעה אחרת 142 143

9. סכום מזערי בדיון מהיר 71

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 142 143

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 355 354

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 178

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 355 354

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 178

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 593 591

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 178

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 593 591

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 119

20. עשיית תצהיר 48

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7605 מיום 14.1.2016 עמ' 595

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 143 141

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-354 352

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-354 352

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 143 141

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 143 141

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 143 141

7. ערעור אחר או ערר 143 141

8. תביעה אחרת 143 141

9. סכום מזערי בדיון מהיר 71 70

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 143 141

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 354 352

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 178 176

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 354 352

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 178 176

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 591 588

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 178 176

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 591 588

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 119 118

20. עשיית תצהיר 48

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 492

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 141 140

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-352 351

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-352 351

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 141 140

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 141 140

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 141 140

7. ערעור אחר או ערר 141 140

8. תביעה אחרת 141 140

9. סכום מזערי בדיון מהיר 70

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 141 140

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 352 351

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 176

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 352 351

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 176

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 588 586

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 176

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 588 586

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 118 117

20. עשיית תצהיר 48 47

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 810

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 140 141

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-351 352

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-351 352

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 140 141

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 140 141

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 140 141

7. ערעור אחר או ערר 140 141

8. תביעה אחרת 140 141

9. סכום מזערי בדיון מהיר 70

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 140 141

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 351 352

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 176

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 351 352

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 176

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 586 587

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 176

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 586 587

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 117 118

20. עשיית תצהיר 47 48

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8148 מיום 13.1.2019 עמ' 1813

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 141 142

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-352 356

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-352 356

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 141 142

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 141 142

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 141 142

7. ערעור אחר או ערר 141 142

8. תביעה אחרת 141 142

9. סכום מזערי בדיון מהיר 70 71

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 141 142

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 352 356

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 176 178

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 352 356

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 176 178

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 587 594

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 176 178

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 587 594

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 118 119

20. עשיית תצהיר 48

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 315

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 142 143

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-356 358

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-356 358

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 142 143

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 142 143

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 142 143

7. ערעור אחר או ערר 142 143

8. תביעה אחרת 142 143

9. סכום מזערי בדיון מהיר 71

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 142 143

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 356 358

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 178 179

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 356 358

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 178 179

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 594 597

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 178 179

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 594 597

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 119 120

20. עשיית תצהיר 48

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1568

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

1. הגשת תביעה לסכום קצוב שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו 1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מסכום של 143 142

2. תביעה בעניין דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים לפי 1% מהסכום הנתבע כערכו

סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-358 355

3. תביעה לסכום קצוב של חברה מנהלת של קופת גמל כהגדרתה 1% מהסכום הנתבע כערכו

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בעת הגשת ההליך ולא

התשס"ה-2005, או של מעביד נגד קופת גמל פחות מ-358 355

4. תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, או תביעה מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות) 143 142

5. ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי לעבודה 143 142

6. ערעור לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק שירות המדינה (גמלאות)) 143 142

7. ערעור אחר או ערר 143 142

8. תביעה אחרת 143 142

9. סכום מזערי בדיון מהיר 71

10. סכום לניכוי לפי תקנה 5 143 142

בית הדין הארצי לעבודה

11. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(2) לחוק 358 355

12. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליכים לפי סעיף 24(א)(4) לחוק 179 177

13. ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 358 355

14. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת הערעור

15. ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה של רשם או ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר 179 177

16. ערעור לפי סעיף 8 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 597 592

17. ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) 179 177

בית הדין הארצי לעבודה

18. הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 597 592

כללי

19. בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה 120 119

20. עשיית תצהיר 48

 

תוספת שניה

(תקנה 12(א))

[בקשה לפטור מתשלום אגרה]

 

 

 

כ"ד באב התשס"ח (25 באוגוסט 2008)                               דניאל פרידמן

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6706 מיום 31.8.2008 עמ' 1294.

תוקנו ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 362 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1240 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6851 מיום 31.12.2009 עמ' 587 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6961 מיום 30.12.2010 עמ' 457 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 613 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 410 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 495 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014. ת"ט ק"ת תשע"ה מס' 7460 מיום 21.12.2014 עמ' 452.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ה מס' 7474 מיום 5.1.2015 עמ' 633 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7605 מיום 14.1.2016 עמ' 595 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 492 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7832 מיום 29.6.2017 עמ' 1315 – תק' תשע"ז-2017; תחולתן על הליך שנפתח מיום תחילתן.

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 810 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8148 מיום 13.1.2019 עמ' 1812 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 315 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1568 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות