Nevo.co.il

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות),
תשל"ו-1976

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – אגודות שיתופיות

תוכן ענינים

2

Go

דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות

סעיף 1

2

Go

ניהול פנקסים וספרים

סעיף 2

2

Go

הודעות שונות

סעיף 3

2

Go

הארכת מועדים

סעיף 4

2

Go

ביטול

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

Error! Bookmark not defined.

Go

   נספח לדוח כספי של האגודה ליום    

תק' תשס"א-2000


תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות),
תשל"ו-1976
*

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 204

תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודוחות) (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:

דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות תק' תשס"א-2000

1.    (א)  דוח כספי שנתי של אגודה ייערך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולפי תקנות אלה.

תק' תשס"א-2000 תק' תשס"ה-2005

           (ב)  הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.

תק' תשס"א-2000

           (ג)   (בוטלה).

תק' תשס"ה-2005

           (ד)  (בוטלה).

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"ה מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 204

מאזן שנתי ובקורת חשבונות דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות

1. (א) המאזן השנתי ודו"ח הרווח וההפסד או דו"ח הכנסות והוצאות של אגודה (להלן – הדו"ח הכספי) יערכו בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, ולפי הוראות הרשם.

(א) דוח כספי שנתי של אגודה ייערך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולפי תקנות אלה.

(ב) ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, הכל לפי הענין, יגישו לרשם תוך שלושים יום מיום שבו הושלמה בקורת החשבונות את הדו"ח הכספי בצרוף חוות דעת המבקר, וימציאו העתק מאושר מכל אחד מהם לאגודה.

(ב) הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית.

(ג) עם הגשת הדו"ח הכספי כאמור בתקנת משנה (ב), יגישו ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, לפי הענין, לרשם, דין וחשבון בטופס שקבע, וימציאו ממנו העתק מאושר לאגודה.

(ד) ההוראות התוספת להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי אשר פורסמו בילקוט הפרסומים 1738, תשל"א, עמ' 2182, יראו אותן כאילו ניתנו אותה כאילו ניתנה לפי תקנות אלה.

מיום 24.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6417 מיום 24.8.2005 עמ' 924

(ב) הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.

(ד) התוספת להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי אשר פורסמו בילקוט הפרסומים 1738, תשל"א, עמ' 2182, יראו אותה כאילו ניתנה לפי תקנות אלה.

ניהול פנקסים וספרים

2.    (א)  אגודה רשומה תנהל –

(1)   מערכת חשבונות נאותה שתשקף את פעולותיה ועסקיה;

(2)   פנקס קופה, יומן טורי לקופה או כל מערכת חשבונות קופה אחרת;

(3)   רשימת השתתפות החברים בהון האגודה;

(4)   פנקס הערבויות שנתנה האגודה;

(5)   פנקס השעבודים לזכות האגודה;

(6)   פנקס השעבודים לחובת האגודה;

(7)   רשימה או פנקס של חברי האגודה;

(8)   ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;

(9)   ספר פרוטוקולים של ישיבות כל רשות מרשויות האגודה.

           (ב)  פנקס הערבויות יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

           (ג)   פנקס השעבודים לזכות האגודה יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת השניה.

           (ד)  הרשימה או הפנקס של חברי האגודה תערך לפי התוספת השלישית.

           (ה)  בפנקס השעבודים לחובת האגודה יירשמו השעבודים על נכסי האגודה לפי סעיף 59(1)(א) לפקודה וסעיף 125 לפקודת החברות.

           (ו)   ברשימה או פנקס של חברי האגודה תירשם הערה על מינוי אפוטרופוס לחסוי שהוא חבר האגודה שמונה לפי צו שניתן מאת בית משפט.

           (ז)   אגודה תגיש לרשם לפי דרישתו העתק מהרשימה או פנקס החברים תוך שלושים יום מיום הדרישה.

הודעות שונות

3.    (א)  אגודה תגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך רישומה, הודעה על ראשית פעולה לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ותצרף אליה את כל המסמכים והרשימות שדרש הרשם.

           (ב)  שינתה אגודה את שנת הכספים שלה תגיש הודעה על כך לרשם תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו הוחלט על השינוי.

           (ג)   הוראות תקנת משנה (ב), לא יחולו לגבי שינוי שנת הכספים שנעשה תוך כדי תיקון תקנות האגודה.

הארכת מועדים

4.    הרשם רשאי להאריך מועדים שנקבעו בתקנות אלה בהודעה שתישלח לאגודה הנוגעת בדבר.

ביטול

5.    תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים וכו'), תשי"א-1951 – בטלות.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

7.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976".

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 204

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודוחות) (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976".

תוספת ראשונה

(תקנה 2(ב))

]טופס לפנקס ערבויות שנתנה אגודה[

תוספת שניה

(תקנה 2(ד))

]טופס לפנקס שעבודים לזכות האגודה, העברתם וסלוק החוב[

תוספת שלישית

(תקנה 2(ד))

]פנקס חברי האגודה[

תוספת רביעית

(תקנה 3)

[הודעה על ראשית פעולה]

תק' תשס"ה-2005

תוספת חמישית

(תקנה 1(ב))

[נספח לדוחות הכספיים של האגודה]

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 204

הוספת תוספת חמישית

מיום 24.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6417 מיום 24.8.2005 עמ' 924:

החלפת תוספת חמישית

הנוסח המקורי:

תוספת חמישית

(תקנה 1(ב))

נספח לדוח כספי של האגודה ליום

א. פרטי הזהוי

מס' האגודה שם האגודה

ב. נתונים מספריים על החברים

שכירים חברים שפרשו חברים חדשים סה"כ חברי אגודה

ג. רשויות האגודה

1.אסיפה כללית

מאזן אחרון שאושר באסיפה םםם

מס' אסיפות שנתקימו השנה ם

(להלן ציין כ = כן ל = לא)

מניין משתתפי האסיפות בהתאם לתקנון ם

בחירת הרשויות בהתאם לתקנון ם

הרכב הרשויות בהתאם לתקנון ם

אושר תקציב שנתי ם

אושר גג הלוואות ואשראים ם

הסכום: םםםםםם

2.ועד הנהלה

תאריך בחירת הועד םםם

מס' ישיבות שנתקימו השנה ם

(להן ציין כ = כן ל = לא)

תכיפות ישיבות הועד בהתאם לתקנון ם

השתתפות חברי הועד בהתאם לתקנון ם

שמות חברי הועד:

3.מועצה

תאריך בחירת המועצה םםם

מס' ישיבות בשנה ם

(להלן ציין כ = כן ל = לא)

המועצה פועלת בהתאם לסמכויות ע"פ תקנון ם

מניין השתתפות חברי מועצה בהתאם לתקנון ם

4.ועדת בקורת

תאריך בחירת הועדה םםם

מס' ישיבות בשנה ם

(להן ציין כ = כן ל = לא)

נקראה אסיפה בהתאם לדרישת הועדה ם

הוגש דו"ח לאסיפה ם

יש קרבה משפחתית בין חבר ועדה

לבין חבר ועד ם

ד. אחזקה ונהול של פנקסים וספרי חשבונות

(להלן ציין 1=מנוהל 2=לא מנוהל 3=נהול לקוי)

פנקס שעבודים לזכות האגודה ם

פנקס שעבודים על נכסי האגודה ם

פנקס חברי האגודה ם

פנקס ערבויות ם

ספר הקופה ם

ספר חשבונות החברים ם

ספר פרוטוקולים אסיפה כללית ם

ספר פרוטוקולים מועצה ם

ספר פרוטוקולים ועד הנהלה ם

ספר פרוטוקולים ועדת בקורת ם

ה. נתונים להשלמת הדו"ח הכספי

(להלן ציין כ=כן ל=לא ח=חלקי)

זכויות האג' בנכסי דלא-ניידי נרשמו

בספרי האחוזה ם

רכוש האג' מבוטח נגד סיכונים ם

היתה הפחתה מערך נכסי האגודה %םם

חלקות הרווחים/הגרעונות אושרה באסיפה ם

האגודה פועלת בגבולות תקציבה המאושר ם

האגודה מנהלת עסקיה בזהירות מסחרית ם

האג' עוסקת בענינים שלא בתחום סמכויותיה ם

סכום החובות האבודים שנמחקו בשנת הדו"ח

הסכום שהופרש לחובות מסופקים בשנת הדו"ח

היחס בין ההון העצמי לבין השקעות האגודה

ו.ציין הצעדים שעל האגודה לנקוט כתוצאה מהתרשמותו והערותיו של המבקר:

תאריך חתימת המבקר

תק' תשס"ה-2005

תוספת שישית

(תקנה 1(ב))

[סקירת מנהלים]

י"א בשבט תשל"ו (13 בינואר 1976)

                                                                                                    י' יקיר

                                                                                                                     רשם האגודות השיתופיות

                 אני מאשר.

                                                                        משה ברעם

                                                                                                שר העבודה* פורסמו ק"ת מס' 3477 מיום י"ד באדר א' תשל"ו (15.2.1976) עמ' 986.

תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 204 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן והן תחולנה על הדוחות הכספיים שיש להגישם החל ביום התחילה.

ק"ת תשס"ה מס' 6417 מיום 24.8.2005 עמ' 924 – תק' תשס"ה-2005.