נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – אגודות שיתופיות

תוכן ענינים

 

פרק א': האסיפה הכללית

Go

3

סעיף 1

הגדרה

Go

3

סעיף 1א

האסיפה הכללית הראשונה

Go

3

סעיף 2

סדר היום של האסיפה הכללית הראשונה

Go

3

סעיף 3

האסיפה הכללית השנתית

Go

4

סעיף 4

סדר היום של האסיפה הכללית השנתית

Go

4

סעיף 5

כינוס אסיפה כללית

Go

4

סעיף 6

סדרי הדיון באסיפה כללית

Go

5

סעיף 7

מנין חוקי

Go

5

סעיף 8

אישור סדר יום

Go

5

סעיף 9

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש האסיפה הכללית

Go

5

סעיף 10

ייצוג באסיפה כללית

Go

5

סעיף 11

הצבעה באסיפה כללית

Go

5

סעיף 12

קבלת החלטות

Go

5

סעיף 14

פרוטוקולים

Go

6

סעיף 15

דחיית הדיון

Go

6

סעיף 16

כינוס אסיפה לפי הוראות הרשם

Go

6

סעיף 17

קיום אסיפות כלליות שלא מן המנין

Go

6

סעיף 18

אסיפות שלא מן המנין לבחירת רשות

Go

6

סעיף 19

דרישה לקיים אסיפה כללית שלא מן המנין

Go

6

סעיף 20

מועצה במקום אסיפה כללית

Go

7

סעיף 20א

יושב ראש המועצה

Go

7

סעיף 20ב

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש המועצה

Go

7

סעיף 21

אסיפת מורשים

Go

7

סעיף 21א

התפטרות חבר מועצה או בא כוח אסיפת המורשים

Go

7

סעיף 22

אסיפה מקומית

Go

7

 

פרק ב': הועד

Go

7

סעיף 23

בחירת הועד ותקופת כהונתו

Go

7

סעיף 24

כינוס ישיבה ראשונה של הועד ובחירת יושב ראש הועד

Go

8

סעיף 24א

בחירת יושב ראש ועד באגודה מרכזית

Go

8

סעיף 24ב

הגבלת כהונת יושב ראש הועד ומנהל העסקים של אגודה שסווגה כארגון קניות מושבי

Go

8

סעיף 24ג

התפטרות חבר הועד

Go

8

סעיף 25

מילוי מקום שנתפנה בועד

Go

8

סעיף 26

פסולים לכהונה בועד

Go

8

סעיף 27

הודעה לרשם על בחירת ועד או הפסקת תקופת כהונתו

Go

9

סעיף 28

תום תקופת כהונת הועד

Go

9

סעיף 28א

מינוי ועד ממונה

Go

9

סעיף 28ב

כהונת ועד בעת חקירה

Go

10

סעיף 29

חקירה בענין פעולות הועד

Go

10

סעיף 30

ועדות משנה

Go

10

סעיף 31

בעלי זכות חתימה

Go

11

סעיף 32

כינוס ישיבות של הועד

Go

11

סעיף 33

מנין חוקי של ישיבת ועד

Go

11

סעיף 34

קבלת החלטות ועד

Go

11

סעיף 35

ניהול פרוטוקולים של ישיבות ועד

Go

11

סעיף 36

הכנסת תיקונים בפרוטוקולים

Go

11

סעיף 36א

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש הועד

Go

12

סעיף 37

זכות עיון לחבר האגודה

Go

12

סעיף 38

רשות המכהנת כועד

Go

12

סעיף 39

סטיה מהוראות התקנות

Go

12

 

פרק ג': בחירות

Go

12

סעיף 40

מועמדים לרשויות האגודה

Go

12

סעיף 41

החלטה על בחירות בקלפי

Go

12

סעיף 42

בחירת ועדת קלפי

Go

12

סעיף 43

מנין חוקי בועדת קלפי

Go

12

סעיף 44

ועדות משנה

Go

12

סעיף 45

אישור ופרסום

Go

12

סעיף 46

רשימות המצביעים

Go

12

סעיף 47

מועד הבחירות

Go

12

סעיף 48

פרסום הודעה על הבחירות

Go

12

סעיף 49

פתקי הצבעה ותיבת הקלפי

Go

13

סעיף 50

ההצבעה

Go

13

סעיף 51

סדרים ליד תחנת הקלפי

Go

13

סעיף 52

עזרה בהצבעה

Go

13

סעיף 53

קולות פסולים

Go

13

סעיף 54

מועמדים שקיבלו מספרי קולות שווים

Go

13

סעיף 55

עריכת פרוטוקולים

Go

13

סעיף 56

חתימה על הפרוטוקול

Go

13

סעיף 57

פרסום הודעה על תוצאות בחירות

Go

13

סעיף 58

תקופת כהונה של רשויות האגודה

Go

13

סעיף 59

העברת פרוטוקולים לברית פיקוח ולרשם

Go

13

סעיף 59א

שמירת מסמכים

Go

14

סעיף 59ב

החלת התקנות על רשויות האגודה

Go

14

 

פרק ד': שונות

Go

14

סעיף 60

תקופת כהונה של רשויות האגודה הנבחרות

Go

14

סעיף 60א

תיקון תקנות 1934

Go

14

סעיף 61

תחילה

Go

14

סעיף 62

השם

Go

14


תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': האסיפה הכללית

הגדרה תק' תשמ"ט-1989

1.    בתקנות אלה, "רשויות האגודה" – אסיפת המורשים, המועצה, הוועד, ההנהלה, המינהלה, המזכירות, ועדת בקורת, ועדת פיקוח, משפט חברים וכל רשות אחרת של האגודה הנבחרת בידי חבריה בדרך שנקבעה בתקנותיה.

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735

הוספת תקנה 1

האסיפה הכללית הראשונה תק' תשמ"ט-1989

1א.     תוך שלושה חדשים מיום רישום האגודה חייב ועד ההנהלה הזמני של האגודה לכנס את האסיפה הכללית הראשונה שלה.

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735

1. 1א. תוך שלושה חדשים מיום רישום האגודה חייב ועד ההנהלה הזמני של האגודה לכנס את האסיפה הכללית הראשונה שלה.

סדר היום של האסיפה הכללית הראשונה

2.    סדר היום של האסיפה הכללית הראשונה יכלול –

(1)   בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה;

(2)   דין וחשבון של הועד הזמני ואישור פעולותיו;

(3)   קבלת חברים לאגודה אם הוגשו בקשות עד תאריך האסיפה;

(4)   בחירת רשויות האגודה שלפי תקנותיה צריכות להיבחר באסיפה הכללית השנתית;

(5)   באגודה שאינה חברה בברית פיקוח – מינוי מבקר חשבונות;

(6)   כל נושא אחר שעליו החליט הועד הזמני.

האסיפה הכללית השנתית

3.    האגודה תכנס אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה או תוך מועד מאוחר יותר שקבע הרשם לסוג מסויים של אגודות או לאגודה מסויימת.

סדר היום של האסיפה הכללית השנתית

4.    (א)  סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול –

(1)   בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה;

(2)   דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה;

(3)   דין וחשבון של ועדת הביקורת, אם על פי תקנות האגודה קיימת ועדת ביקורת;

(4)   אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד כאמור בתקנת משנה (ב);

(5)   דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה לגבי המאזן, אם היו כאלה;

(6)   אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל מסים על החברים, אישור המסים האמורים;

(7)   בחירת הועד והמועצה וועדת הביקורת אם יש כאלה באגודה על פי תקנותיה, וכן רשויות אחרות של האגודה שעל פי הפקודה או תקנות האגודה יש לבחור אותן באסיפה כללית, הכל אם תמה תקופת כהונתה של אותה רשות;

(8)   באגודה שאינה חברה בברית פיקוח – מינוי מבקר חשבונות;

(9)   כל נושא אחר שעליו החליט הועד או מורות תקנות האגודה;

תק' תש"ם-1979

(10)  קביעת הסכום המירבי של ההלוואות שועד ההנהלה רשאי לקבל;

תק' תש"ם-1979

(11)  השימוש ברווחים או הדרכים לכיסוי גרעונות.

תק' תשל"ו-1976

           (ב)  על פי בקשת הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, יביא הועד בפני האסיפה הכללית את הדין וחשבון המצורף למאזן של ברית הפיקוח או של מבקר החשבונות וישלח לכל אחד מחברי האגודה לפי דרישתו העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית.

           (ג)   אגודה שיש בה מועצה בהתאם להוראות תקנה 20, תהיה המועצה מוסמכת לאשר את המאזן המבוקר כחוק, את חשבון הריווח וההפסד ואת התקציב, זולת אם תקנות האגודה ייחדו את הסמכות לכך לאסיפה כללית.

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), יראו את המאזן, חשבון הריווח וההפסד והתקציב כמאושרים בידי המועצה כאמור בתקנת המשנה האמורה, אם הם הוגשו לחברי המועצה בישיבה שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר אישורם ושום חבר המועצה לא הגיש באותה ישיבה ערעור על כך, ובלבד שהמסמכים האמורים נשלחו לחברי המועצה לא יאוחר מאשר מועד משלוח ההזמנה לאותה ישיבה.

תק' תשל"ו-1976 תק' תש"ם-1979

           (ה)  לא אישרה האסיפה הכללית השנתית את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד, או את התקציב השנתי של האגודה, יצווה הרשם על עריכת חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית.

מיום 16.3.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3477 מיום 15.2.1976 עמ' 979

(ב) על פי בקשת הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, יביא הועד בפני האסיפה הכללית את הדין וחשבון המצורף למאזן של ברית הפיקוח או של מבקר החשבונות וישלח לכל אחד מחברי האגודה לפי דרישתו העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית.

(ג) אגודה שיש בה מועצה בהתאם להוראות תקנה 20, תהיה המועצה מוסמכת לאשר את המאזן המבוקר כחוק, את חשבון הריווח וההפסד ואת התקציב, זולת אם תקנות האגודה ייחדו את הסמכות לכך לאסיפה כללית.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), יראו את המאזן, חשבון הריווח וההפסד והתקציב כמאושרים בידי המועצה כאמור בתקנת המשנה האמורה, אם הם הוגשו לחברי המועצה בישיבה שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר אישורם ושום חבר המועצה לא הגיש באותה ישיבה ערעור על כך, ובלבד שהמסמכים האמורים נשלחו לחברי המועצה לא יאוחר מאשר מועד משלוח ההזמנה לאותה ישיבה.

(ה) לא אישרה האסיפה הכללית השנתית את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד, יצווה הרשם על עריכת חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית.

 

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

4. (א) סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול –

(1) בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה;

(2) דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה;

(3) דין וחשבון של ועדת הביקורת, אם על פי תקנות האגודה קיימת ועדת ביקורת;

(4) אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד כאמור בתקנת משנה (ב);

(5) דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה לגבי המאזן, אם היו כאלה;

(6) אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל מסים על החברים, אישור המסים האמורים;

(7) בחירת הועד והמועצה וועדת הביקורת אם יש כאלה באגודה על פי תקנותיה, וכן רשויות אחרות של האגודה שעל פי הפקודה או תקנות האגודה יש לבחור אותן באסיפה כללית, הכל אם תמה תקופת כהונתה של אותה רשות;

(8) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח - מינוי מבקר חשבונות;

(9) כל נושא אחר שעליו החליט הועד או מורות תקנות האגודה;

(10) קביעת הסכום המירבי של ההלוואות שועד ההנהלה רשאי לקבל;

(11) השימוש ברווחים או הדרכים לכיסוי גרעונות.

(ב) על פי בקשת הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, יביא הועד בפני האסיפה הכללית את הדין וחשבון המצורף למאזן של ברית הפיקוח או של מבקר החשבונות וישלח לכל אחד מחברי האגודה לפי דרישתו העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית.

(ג) אגודה שיש בה מועצה בהתאם להוראות תקנה 20, תהיה המועצה מוסמכת לאשר את המאזן המבוקר כחוק, את חשבון הריווח וההפסד ואת התקציב, זולת אם תקנות האגודה ייחדו את הסמכות לכך לאסיפה כללית.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), יראו את המאזן, חשבון הריווח וההפסד והתקציב כמאושרים בידי המועצה כאמור בתקנת המשנה האמורה, אם הם הוגשו לחברי המועצה בישיבה שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר אישורם ושום חבר המועצה לא הגיש באותה ישיבה ערעור על כך, ובלבד שהמסמכים האמורים נשלחו לחברי המועצה לא יאוחר מאשר מועד משלוח ההזמנה לאותה ישיבה.

(ה) לא אישרה האסיפה הכללית השנתית את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד, או את התקציב השנתי של האגודה, יצווה הרשם על עריכת חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית.

כינוס אסיפה כללית

5.    (א)  החליט הועד על קיום אסיפה כללית, יקבע גם את המקום וסדר היום שלה, ויודיע על כך לחברי האגודה.

           (ב)  בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יצויין גם מועד לאסיפה כללית נדחית במקרה שלא יהיה מנין חוקי באסיפה הכללית; אין צורך במשלוח הודעות לאסיפה כללית נדחית שתתקיים תוך עשרה ימים לאחר המועד שנקבע בהזמנה בכתב לאסיפה כללית שלא התקיימה.

           (ג)   הודעה בכתב על האסיפה הכללית כאמור בתקנת משנה (א) תימסר אישית לחברי האגודה או תישלח אליהם בדואר או תוצג במקומות בולטים באזור פעולת האגודה או תפורסם בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל, הכל בהתאם להוראות תקנות האגודה.

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג) ובתקנותיה של האגודה בדבר כינוס אסיפה כללית, אגודה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לכנס אסיפה כללית ולפרסם הודעות על המועד, המקום וסדר היום של האסיפה לפחות שבועיים מראש בשני עתונים יומיים שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית המופיעים בישראל והצגת הודעה כאמור במשרד האגודה לפחות במשך שבועיים לפני מועד כינוס האסיפה.

סדרי הדיון באסיפה כללית

6.    (א)  יושב ראש הועד או אחד מחברי הועד יפתח את האסיפה הכללית; לא עשו כן, רשאי חבר האגודה שהסמיכה אותו לכך האסיפה הכללית או הועד לפתוח אותה.

           (ב)  הפותח את האסיפה הכללית יוודא כי קיים מנין חוקי של חברים ויציע לבחור ביושב ראש ומזכיר לאסיפה.

           (ג)   באסיפה כללית או באסיפה נדחית יש לדון רק בענינים שהיו בסדר יומה של האסיפה, כפי שפורסם בהודעה בדבר כינוס האסיפה.

מנין חוקי

7.    (א)  אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם בשעה שפתח אותה היושב ראש נכח מנין חוקי של חברים על פי תקנות האגודה.

           (ב)  לא נכח מנין חוקי כאמור, יש לדחות את האסיפה למועד שנקבע בהודעה כמועד כינוס האסיפה הכללית הנדחית.

           (ג)   פחת במהלך האסיפה מספר החברים מהמנין החוקי, לא יפגע הדבר בחוקיות האסיפה ובהחלטות שנתקבלו בה.

           (ד)  אסיפה כללית נדחית תתקיים בכל מספר חברים המשתתפים בה, זולת אם נקבע אחרת בתקנות האגודה.

תק' תשמ"ב-1982

           (ה)  בספירת החברים באסיפה הכללית לצורך קביעת המנין החוקי לא יובאו בחשבון נוכחים שהם מורשים של חברים לפי סעיף 16(1)(ה) לפקודה, או על פי הצו שלפי סעיף 55 לפקודה, למעט נציג של חבר האגודה שהוא תאגיד.

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

הוספת תקנת משנה 7(ה)

אישור סדר יום

8.    מיד לאחר בחירת יושב ראש האסיפה הכללית והמזכיר, יעמיד יושב הראש את סדר היום לאישור האסיפה הכללית; האסיפה הכללית רשאית להסיר נושא מסדר היום, אך לא להוסיף עליו.

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש האסיפה הכללית

9.    יושב ראש האסיפה הכללית –

(א)  ישגיח על הסדר באסיפה וידאג שהאסיפה תתנהל כדין.

(ב)  ידאג שהאסיפה תתנהל בהתאם לסדר היום הכלול בהודעה על האסיפה.

(ג)   יעמיד כל הצעת החלטה להכרעת האסיפה על ידי הצבעה.

(ד)  יקבע את דרכי ההצבעה ומנין הקולות באסיפה בהתאם לתקנות האגודה.

(ה)  ימנה את הקולות בהצבעה שנתקיימה באסיפה ויכריז על תוצאות ההצבעה וההחלטות שנתקבלו באסיפה.

(ו)   יחליט בכל שאלה בענין סדרי הדיון באסיפה שתתעורר במהלך קיום האסיפה.

(ז)   ידאג לרישום פרוטוקול במהלך הדיון באסיפה והחלטותיה ויאשר אותם בחתימת ידו.

ייצוג באסיפה כללית תק' תשנ"ט-1998

10.   תאגיד שהוא חבר באגודה, יהיה מיוצג באסיפה הכללית על ידי נציג שקיבל ייפוי-כוח בכתב מאת התאגיד; שום נציג לא ייצג באסיפה יותר משני תאגידים.

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 201

ביטול תקנת משנה 10(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) באגודה מרכזית יהיו החברים מיוצגים בהתאם להוראות תקנותיה.

 

מיום 24.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5842 מיום 24.7.1997 עמ' 943

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

ייצוג באסיפה כללית

10. (א) השתתפות באסיפה הכללית היא אישית.

(ב) תאגיד שהוא חבר באגודה יהיה מיוצג באסיפה בידי נציג שקיבל יפוי כוח בכתב מהתאגיד; שום נציג לא ייצג באסיפה יותר משני תאגידים.

 

מיום 5.12.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 44

הוספת תקנה 10

הצבעה באסיפה כללית

11.   ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים או בדרך אחרת שנקבעה בתקנות האגודה.

קבלת החלטות תק' תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

12.   (א)  החלטה באסיפה כללית מתקבלת לפי קולות המצביעים והוא אף אם נקבע אחרת לענין זה בתקנות האגודה; הרוב הדרוש מבין המצביעים הוא כפי שנקבע בפקודה או בתקנות שלפיה, ואם אין שם הוראה – כפי שנקבע בתקנות האגודה.

           (ב)  החלטה מיוחדת מתקבלת ברוב של לפחות שני שלישים מקולות המצביעים באסיפה.

           (ג)   במנין קולות המצביעים באסיפה כללית יובאו בחשבון רק קולות המצביעים "הן" או "לאו".

           (ד)  הוראות תקנת משנה (א) יחולו הן על הצבעה בהרמת ידיים והן על הצבעה בפתקים או בכל דרך אחרת.

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

           (ה)  החלטה שנתקבלה כדין באסיפה הכללית של האגודה תחייב את כל חבריה, לרבות אלה שנמנעו, שנעדרו או שהצביעו נגדה.

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

           (ו)   החלטה של האסיפה הכללית שענינה הסכמה של חברי האגודה לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, יראו אותה כהסכמה של כל חברי האגודה לענין הסעיף האמור.

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

12. (א) החלטה באסיפה כללית מתקבלת ברוב קולות כפי שנקבע בפקודה, בתקנות לפיה או בתקנות האגודה.

(ב) החלטה מיוחדת מתקבלת ברוב של לפחות שני שלישים מקולות המצביעים באסיפה.

(ג) במנין קולות המצביעים באסיפה כללית לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

 

מיום 10.3.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 902

12. (א) החלטה באסיפה כללית מתקבלת ברוב קולות לפי קולות המצביעים והוא אף אם נקבע אחרת לענין זה בתקנות האגודה; הרוב הדרוש מבין המצביעים הוא כפי שנקבע בפקודה או בתקנות שלפיה, ואם אין שם הוראה - כפי שנקבע בתקנות האגודה.

(ב) החלטה מיוחדת מתקבלת ברוב של לפחות שני שלישים מקולות המצביעים באסיפה.

(ג) במנין קולות המצביעים באסיפה כללית יובאו בחשבון רק קולות המצביעים "הן" או "לאו".

(ד) הוראות תקנת משנה (א) יחולו הן על הצבעה בהרמת ידיים והן על הצבעה בפתקים או בכל דרך אחרת.

(ה) החלטה שנתקבלה כדין באסיפה הכללית של האגודה תחייב את כל חבריה, לרבות אלה שנמנעו, שנעדרו או שהצביעו נגדה.

(ו) החלטה של האסיפה הכללית שענינה הסכמה של חברי האגודה לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, יראו אותה כהסכמה של כל חברי האגודה לענין הסעיף האמור.

החלטה בכתב

13.   החלטה שנוסחה בכתב וכל חברי האגודה אישרו בכתב את הסכמתם לקבלתה, יראוה כהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה כללית.

פרוטוקולים

14.   (א)  יושב ראש האסיפה הכללית ידאג לכלול בספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות פרוטוקול על מהלך הדיונים באסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.

           (ב)  הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית ומזכירה וליד חתימותיהם תוטבע חותמת האגודה; הפרוטוקול יהיה ראיה לכאורה לדיון שהתקיים באסיפה הכללית, לניהולה ולקבלת החלטותיה.

           (ג)   הפרוטוקול יכלול לפחות את הפרטים כלהלן:

(1)   השם הרשום של האגודה;

(2)   תאריך האסיפה;

(3)   מספר חברי האגודה ביום האסיפה;

(4)   מספר חברי האגודה שהשתתפו באסיפה בעת שפתח אותה היושב ראש;

(5)   שם יושב ראש האסיפה;

(6)   שם מזכיר האסיפה;

(7)   סדר היום המפורט של האסיפה;

(8)   ההחלטות שנתקבלו באסיפה;

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

(9)   שמות החברים שהיו מועמדים לבחירה לרשויות האגודה, השמות, מספרי תעודות הזהות ומענם של החברים שנבחרו באסיפה הכללית וכן מספר הקולות שניתנו בעד בחירתו של כל מועמד כאמור;

מיום 25.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 895

(9) שמות החברים שהיו מועמדים לבחירה לרשויות האגודה, שמותיהם השמות, מספרי תעודות הזהות ומענם של החברים שנבחרו באסיפה הכללית וכן מספר הקולות שניתנו בעד בחירתו של כל מועמד כאמור;

 (10) הערות היושב ראש.

           (ד)  אגודה חייבת להמציא לרשם תוך חמישה-עשר יום העתק מפרוטוקול האסיפה הכללית השנתית ולפי דרישתו העתק מפרוטוקול של אסיפה כללית אחרת.

דחיית הדיון תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

15.   דיון באסיפה כללית שלא הסתיים, יידחה המשכו למועד אחר שיקבע יושב ראש האסיפה, ובלבד שלא יעלה על 30 ימים מיום האסיפה הכללית האמורה.

מיום 10.3.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 902

15. דיון באסיפה כללית שלא הסתיים, יידחה המשכו למועד אחר שיקבע יושב ראש האסיפה, ובלבד שלא יעלה על 30 ימים מיום האסיפה הכללית האמורה.

כינוס אסיפה לפי הוראות הרשם תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ה-1985

16.   (א)  כינס הרשם אסיפה כללית ראשונה, אסיפה שנתית, או אסיפה שלא מן המנין מכוח סעיף 14(2) לפקודה, יקבע גם את מועד כינוסה, מקומה, סדר יומה ודרכי ניהולה וימנה לה יושב ראש ומזכיר.

תק' תשמ"ה-1985

           (ב)  מבלי לגרוע מסמכויותיו לפי סעיף 14(2) לפקודה, רשאי הרשם לכנס אסיפה כללית גם מיוזמתו אם אין ועד לאגודה מסיבה כלשהי או שיש ספק לגבי חוקיותו.

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

16. הורה הרשם לכנס כינס הרשם אסיפה כללית ראשונה, אסיפה שנתית או אסיפה שלא מן המנין מכוח סעיף 14 לפקודה סעיף 14(2) לפקודה, יקבע גם את מועד כינוסה, מקומה, סדר יומה ודרכי ניהולה וימנה לה יושב ראש ומזכיר.

 

מיום 18.2.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4765 מיום 18.2.1985 עמ' 740

16. (א) כינס הרשם אסיפה כללית ראשונה, אסיפה שנתית, או אסיפה שלא מן המנין מכוח סעיף 14(2) לפקודה, יקבע גם את מועד כינוסה, מקומה, סדר יומה ודרכי ניהולה וימנה לה יושב ראש ומזכיר.

(ב) מבלי לגרוע מסמכויותיו לפי סעיף 14(2) לפקודה, רשאי הרשם לכנס אסיפה כללית גם מיוזמתו אם אין ועד לאגודה מסיבה כלשהי או שיש ספק לגבי חוקיותו.

קיום אסיפות כלליות שלא מן המנין

17.   האגודה רשאית לקיים מזמן לזמן, בנוסף לאסיפה הכללית השנתית, אסיפות כלליות שלא מן המנין על פי הוראות הפקודה, התקנות לפיה ותקנות האגודה.

אסיפות שלא מן המנין לבחירת רשות

18.   אם אחרי קיום האסיפה הכללית השנתית תמה תקופת כהונתה של רשות מרשויות האגודה הנבחרת באסיפה כללית, תכנס האגודה אסיפה כללית שלא מן המנין, תוך חודש ימים מיום תום כהונת הרשות, לשם בחירת רשות אחרת.

דרישה לקיים אסיפה כללית שלא מן המנין תק' תש"ם-1979

19.   כל הדורש לקיים אסיפה כללית שלא מן המנין על פי סעיף 14(1) לפקודה, יציין בדרישתו את סדר היום שהוא מציע לאסיפה זו.

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

19. כל הדורש לקיים אסיפה כללית שלא מן המנין על פי סעיף 14 לפקודה סעיף 14(1) לפקודה, יציין בדרישתו את סדר היום שהוא מציע לאסיפה זו.

מועצה במקום אסיפה כללית

20.   (א)  אגודה רשאית, אם תקנותיה מאפשרות זאת, לבחור מבין חבריה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים, מועצה או גוף אחר במקום האסיפה הכללית (להלן – המועצה), ומשעשתה כן תבוא המועצה במקום האסיפה הכללית כפי שנקבע בתקנות האגודה ובכפוף להוראות תקנות אלה, ובלבד שבאגודה שאינה אגודה מרכזית שמספר חבריה פחות מ-400, תתכנס האסיפה הכללית לפחות אחת לשנתיים, ובכל אגודה אחרת לפחות אחת לארבע שנים.

           (ב)  סמכויותיה ודרך בחירתה של המועצה ייקבעו בתקנות האגודה, ובלבד שלא ייקבעו לה סמכויות המוקנות בפקודה במפורש לאסיפה הכללית.

           (ג)   תקופת כהונתה של המועצה לא תעלה על ארבע שנים.

           (ד)  מקום שמדובר בתקנות אלה בשיעור מסויים מכלל חברי האגודה או מהחברים הנוכחים באסיפה כללית או המצביעים בה, יחול לגבי המועצה אותו שיעור מכלל חברי המועצה או מהמצביעים בה.

יושב ראש המועצה תק' תשמ"ד-1983

20א.   יושב ראש המועצה לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה.

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 408

הוספת תקנה 20א

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש המועצה תק' תשמ"ד-1983

20ב.   ליושב ראש המועצה יהיו בישיבות המועצה התפקידים והסמכויות שיש ליושב ראש האסיפה הכללית באסיפה, כאמור בתקנה 9.

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 408

הוספת תקנה 20ב

אסיפת מורשים תק' תשס"ד-2004

21.   (א)  אסיפה של באי-כח, שהתכנסה על פי סעיף 16(1)(ד) לפקודה (להלן – אסיפת מורשים), דינה כדין אסיפה כללית לענין תקנות אלה למעט לענין מיזוג, הפיכה לחברה ופירוק שיהיו בסמכות האסיפה הכללית בלבד.

           (ב)  בחירתם של המורשים ודרך כינוסה של אסיפת מורשים וסדרי עבודתה וניהולה יהיו בהתאם להוראות תקנות האגודה אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה.

מיום 24.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 177

(א) אסיפה של באי-כח, שהתכנסה על פי סעיף 16(1)(ד) לפקודה (להלן – אסיפת מורשים), דינה כדין אסיפה כללית לענין תקנות אלה למעט לענין מיזוג, הפיכה לחברה ופירוק שיהיו בסמכות האסיפה הכללית בלבד.

התפטרות חבר מועצה או בא כוח אסיפת המורשים תק' תשמ"ב-1982

21א.   על התפטרות חבר המועצה או בא כוח באסיפת המורשים, לפי הענין, יחולו הוראות תקנה 24א.

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

הוספת תקנה 21א

אסיפה מקומית

22.   (א)  אסיפה מקומית, שהתכנסה על פי סעיף 16(1)(ד) לפקודה (להלן – אסיפה מקומית), רשאית לבחור מורשים לאסיפת מורשים ולקבל ד"וח ממורשיה וכן תהיה לה כל סמכות אחרת שנקבעה בתקנות האגודה.

           (ב)  דרכי כינוסה, עבודתה וניהולה של אסיפה מקומית יהיו בהתאם להוראות תקנות האגודה אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה.

פרק ב': הועד

בחירת הועד ותקופת כהונתו

23.   (א)  האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים את הועד בהתאם לתקנות האגודה.

           (ב)  לועד, לרבות הועד הזמני והועד הממונה כאמור בתקנות אלה, יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת בפקודה, בתקנות אלה או בתקנות האגודה.

תק' תשל"ז-1977

           (ג)   הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה.

תק' תשמ"ט-1989

           (ד)  תקופת כהונתו של הוועד תיקבע בתקנות האגודה והיא לא תעלה על ארבע שנים ולא תפחת משנה, ואולם –

תק' תשס"ג-2002 תק תשס"ה-2005 תק' תשס"ז-2007

(1)   באגודה שסווגה כמושב עובדים, כפר שיתופי, יישוב קהילתי כפרי, אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, אגודה לאספקת מים, אגודה ליצרנות, אגודה להובלה, אגודה לתחבורה, או אגודה לשירותים, תהיה תקופת כהונתו של הוועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנותיה הוראה מפורשת לפיה לא תחול עליה הוראת פסקה זו, או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם;

(2)   באגודה לתחבורה שסווגה כאגודה לתחבורה ציבורית, תהיה תקופת כהונתו של הוועד – ארבע שנים;

תק' תשס"ד-2004 תק' תשס"ז-2007 תק' תשס"ח-2008

(3)   באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית ובכפר שיתופי, יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים.

תק' תשמ"ב-1982

           (ה)  תוך תקופת כהונתו של הועד לא ייבחרו חברים נוספים או חדשים לועד למעט כאמור בתקנות 25 ו-29.

מיום 2.4.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064

(ג) הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה.

(ג) (ד) תקופת כהונתו של הוועד תיקבע בתקנות האגודה והיא לא תעלה על ארבע שנים ולא תפחת משנה.

 

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

הוספת תקנת משנה 23(ה)

 

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1028

(ד) תקופת כהונתו של הוועד תיקבע בתקנות האגודה והיא לא תעלה על ארבע שנים ולא תפחת משנה. ואולם באגודה שסווגה כמושב עובדים, או כפר שיתופי, או אגודה ליצרנות, תחבורה ושירותים, תהיה תקופת כהונתו של הועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנונה הוראה מפורשת לפיה לא תחול הוראה זו עליה או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם.

 

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735

החלפת תקנת משנה 23(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תקופת כהונתו של הוועד תיקבע בתקנות האגודה והיא לא תעלה על ארבע שנים ולא תפחת משנה. ואולם באגודה שסווגה כמושב עובדים, או כפר שיתופי, או אגודה ליצרנות, תחבורה ושירותים, תהיה תקופת כהונתו של הועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנונה הוראה מפורשת לפיה לא תחול הוראה זו עליה או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם.

 

מיום 21.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 183

(1) באגודה שסווגה כמושב עובדים, כפר שיתופי, יישוב קהילתי כפרי, אגודה להתיישבות קהילתית, אגודה ליצרנות, אגודה להובלה, אגודה לתחבורה, או אגודה לשירותים, תהיה תקופת כהונתו של הוועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנותיה הוראה מפורשת לפיה לא תחול עליה הוראת פסקה זו, או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם;

 

מיום 24.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 177

הוספת פסקה 23(ד)(3)

 

מיום 16.6.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6386 מיום 21.11.2002 עמ' 183

(1) באגודה שסווגה כמושב עובדים, כפר שיתופי, יישוב קהילתי כפרי, אגודה להתיישבות קהילתית, אגודה לאספקת מים, אגודה ליצרנות, אגודה להובלה, אגודה לתחבורה, או אגודה לשירותים, תהיה תקופת כהונתו של הוועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנותיה הוראה מפורשת לפיה לא תחול עליה הוראת פסקה זו, או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם;

 

מיום 14.7.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 963

(ד) תקופת כהונתו של הוועד תיקבע בתקנות האגודה והיא לא תעלה על ארבע שנים ולא תפחת משנה, ואולם –

(1) באגודה שסווגה כמושב עובדים, כפר שיתופי, יישוב קהילתי כפרי, אגודה להתיישבות קהילתית אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, אגודה לאספקת מים, אגודה ליצרנות, אגודה להובלה, אגודה לתחבורה, או אגודה לשירותים, תהיה תקופת כהונתו של הוועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה בתקנותיה הוראה מפורשת לפיה לא תחול עליה הוראת פסקה זו, או שתחול בשינויים שהאגודה החליטה עליהם;

(2) באגודה לתחבורה שסווגה כאגודה לתחבורה ציבורית, תהיה תקופת כהונתו של הוועד – ארבע שנים;

(3) באגודה להתיישבות קהילתית באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים.

 

מיום 11.7.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 986

(3) באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית ובכפר שיתופי, יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים.

כינוס ישיבה ראשונה של הועד ובחירת יושב ראש הועד תק' תשמ"א-1981

24.   (א)  הועד יקיים את ישיבתו הראשונה תוך 30 יום מיום פרסום תוצאות הבחירות; לא כונסה ישיבת הועד הראשונה במועד האמור, רשאים לכנסה שני חברי הועד, או שליש ממספר חבריו, לפי המספר הגדול יותר.

תק' תשמ"ב-1982

           (ב)  בישיבתו הראשונה יקבע הועד את סדרי עבודתו ויבחר מבין חבריו יושב ראש ובעלי תפקידים לפי הוראות תקנות האגודה, זולת אם נבחרו קודם לכן באסיפה הכללית. אולם לא ייבחר ליושב ראש הועד חבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי.

תק' תשמ"ד-1983 תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

           (ג)   יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה. בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1181

כינוס ישיבה ראשונה של ועד ובחירת יושב ראש הועד

 

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

(ב) בישיבתו הראשונה יקבע הועד את סדרי עבודתו ויבחר מבין חבריו יושב ראש ובעלי תפקידים לפי הוראות תקנות האגודה, זולת אם נבחרו קודם לכן באסיפה הכללית. אולם לא ייבחר ליושב ראש הועד חבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי.

 

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 409

הוספת תקנת משנה 24(ג)

 

מיום 21.5.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4633 מיום 21.5.1984 עמ' 1558

(ג) יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה.
בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו.

בחירת יושב ראש ועד באגודה מרכזית תק' תשמ"א-1981

24א.   באגודה מרכזית לא ייבחר כיושב ראש הועד או המועצה חבר המכהן בתפקיד של מנהל או גזבר באותה אגודה; בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה מרכזית פלונית מהוראת תקנה זו אם אינה מנהלת עסקים כלכליים ועיקר מטרותיה הן ארגוניות.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1181

הוספת תקנה 24א

הגבלת כהונת יושב ראש הועד ומנהל העסקים של אגודה שסווגה כארגון קניות מושבי תק' תשמ"ז-1987

24ב.   לא יכהנו יושב ראש הועד ומנהל העסקים של אגודה שסווגה כארגון קניות מושבי, כמשמעו בתקנה 2ב(א) לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976, כיושבי-ראש בגוף המנהל או כמנהלי העסקים של תאגיד שמרבית חבריו חברים באותו ארגון הקניות המושבי.

מיום 10.2.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 410

הוספת תקנה 24ב

התפטרות חבר הועד תק' תשמ"ב-1982 ת"ט תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ז-1987

24ג.   ביקש חבר הועד להתפטר מחברותו בועד יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועד והתפטרותו תיכנס לתוקף 4 ימים מיום מתן הודעה כאמור.

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

ת"ט תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1576

הוספת תקנה 24ב

 

מיום 10.2.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 410

24ב. 24ג. ביקש חבר הועד להתפטר מחברותו בועד יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועד והתפטרותו תיכנס לתוקף 4 ימים מיום מתן הודעה כאמור.

מילוי מקום שנתפנה בועד תק' תשמ"ב-1982

25.   (א)  נתפנה מקומו של חבר הועד תוך תקופת כהונתו של הועד, יבוא במקומו המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות בבחירות לועד לאחר חברי הועד שנבחרו, ללא צורך בהחלטה נוספת והוא ייכנס לתפקידו כחבר הועד תוך 14 ימים מיום שנתפנה מקום חבר הועד או במועד כינוסה הראשון של ישיבת הועד שלאחר התפנות המקום, לפי המוקדם.

           (ב)  לא היה מועמד למילוי המקום שנתפנה בועד כאמור בתקנת משנה (א), או התפטר הועד כולו תוך תקופת כהונתו, ייבחר חבר הועד או הועד כולו, לפי הענין, באסיפה כללית שלא מן המנין.

           (ג)   פחת מספר החברים בועד, ואין יותר מועמד למילוי המקום שנתפנה כאמור בתקנת משנה (א), יהיה הועד רשאי לפעול במשך שלושה חדשים לכל היותר מיום שהתפנה המקום כאמור, אלא אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי.

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד תוך תקופת כהונתו של הועד, יבוא במקומו המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות בבחירות לועד לאחר חברי הועד שנבחרו, ללא צורך בהחלטה נוספת והוא ייכנס לתפקידו כחבר הועד תוך 14 ימים מיום שנתפנה מקום חבר הועד או במועד כינוסה הראשון של ישיבת הועד שלאחר התפנות המקום, לפי המוקדם.

פסולים לכהונה בועד

26.   (א)  אלה פסולים להיבחר לועד או להמשיך לכהן בו:

(1)   מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון – תוך שלוש שנים מיום מתן פסק הדין ואם הוטל עליו מאסר, מיום גמר ריצוי העונש, לפי המועד המאוחר יותר;

תק' תש"ם-1979

(2)   מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה או מעשה זדון נגד האגודה או נגד עניניה ולא תמה תקופה של שלוש שנים מיום גמר ריצוי העונש שהוטל עליו;

(3)   מי שהוכרז כפושט רגל כל עוד לא ניתן לו שחרור מאת בית המשפט;

(4)   פסול דין עקב מחלת נפש;

(5)   חבר בועדת הביקורת של האגודה;

(6)   באגודות לאשראי – מי שעיסוקו הפרטי מתן הלוואות;

(7)   מי שפסול לחברות בועד לפי תקנות האגודה;

(8)   מי שאינו חבר באגודה, זולת אם הוא מייצג תאגיד שהוא חבר באגודה;

(9)   מי שהאסיפה הכללית של האגודה החליטה להעבירו מכהונתו בהתאם להמלצות דו"ח חקירה שנעשתה לפי סעיף 43 לפקודה.

           (ב)  בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית שכל חבריה או חלק מהם תאגידים מהוראות תקנת משנה (א)(8).

תק' תש"ם-1979

           (ג)   אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם שנבחרו לועד, זולת אם ישאר לכהן כחבר-ועד אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו ממנו; לא התפטרו השאר מרצונם תוך 14 יום מיום בחירת הועד יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין הנבחרים.

תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

           (ד)  (1)  ראה הרשם שנתקיימה לכאורה אחת או יותר מהעילות לפסילת חבר המנויות בתקנה זו או בתקנון האגודה לענין פקיעת חברותו של חבר בועד או להמשך כהונתו בועד – יהא הרשם רשאי, לאחר עריכת חקירה לפי סעיף 43 לפקודה ולאחר שנתן לצדדים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, להחליט שחברותו בועד של אותו חבר תפקע, או כהונתו לא תימשך, אם קבע שאמנם נתקיימה בו אחת העילות האמורות.

(2)   הוראת פסקה (1) לא תחול על אגודה שקבעה בתקנונה הליך אחר לפסילת כהונתו של חבר בועד או להפסק כהונתו של חבר בועד שנתקיימה בו אחת או יותר מהעילות המנויות בתקנת משנה (א).

מיום 2.4.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064

הוספת תקנת משנה 26(ג)

 

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

26. (א) אלה פסולים להיבחר לועד או להמשיך לכהן בו:

(1) מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון - תוך שלוש שנים מיום מתן פסק הדין ואם הוטל עליו מאסר, מיום גמר ריצוי העונש, לפי המועד המאוחר יותר;

(2) מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה או מעשה זדון נגד האגודה או נגד עניניה ולא תמה תקופה של שלוש שנים מיום גמר ריצוי העונש שהוטל עליו;

(3) מי שהוכרז כפושט רגל כל עוד לא ניתן לו שחרור מאת בית המשפט;

(4) פסול דין עקב מחלת נפש;

(5) חבר בועדת הביקורת של האגודה;

(6) באגודות לאשראי - מי שעיסוקו הפרטי מתן הלוואות;

(7) מי שפסול לחברות בועד לפי תקנות האגודה;

(8) מי שאינו חבר באגודה, זולת אם הוא מייצג תאגיד שהוא חבר באגודה;

(9) מי שהאסיפה הכללית של האגודה החליטה להעבירו מכהונתו בהתאם להמלצות דו"ח חקירה שנעשתה לפי סעיף 43 לפקודה.

(ב) בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית שכל חבריה או חלק מהם תאגידים מהוראות תקנת משנה (א)(8).

(ג) אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם שנבחרו לועד יחדלו לכהן בו, זולת אם ישאר לכהן כחבר ועד רק אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו ממנו.

(ג) אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם שנבחרו לועד, זולת אם ישאר לכהן כחבר-ועד אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו ממנו; לא התפטרו השאר מרצונם תוך 14 יום מיום בחירת הועד יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין הנבחרים.

 

מיום 21.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1008

הוספת תקנת משנה 26(ד)

הודעה לרשם על בחירת ועד או הפסקת תקופת כהונתו

27.   אגודה חייבת להודיע בכתב לרשם, תוך חמישה-עשר יום, על בחירת ועד ועל כל שינוי בהרכבו; אגודה שהיא חברה בברית פיקוח תעביר את ההודעה לרשם באמצעות ברית הפיקוח.

תום תקופת כהונת הועד תק' תש"ם-1979

28.   (א)  תמה תקופת כהונתו של הועד, המועצה או רשות אחרת של האגודה, ימשיכו לכהן בתפקידם עד שייבחרו ועד, מועצה או רשות אחרת בהתאם לתקנות האגודה; אולם, חובה על הועדה לכנס אסיפה כללית אשר על סדר יומה בחירות לרשויות האגודה תוך שלושה חדשים מיום תום תקופת הכהונה כאמור; לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושת החדשים – תסתיים כהונת הרשויות כאמור.

           (ב)  הרשם רשאי להאריך את תקופת שלושת החדשים לפי תקנת משנה (א) עד שלושה חדשים נוספים.

(הוראת שעה)  תשנ"ג-1993

           (ב1)        (פקעה).

           (ג)   האסיפה הכללית לא תדון ולא תחליט על בחירות חדשות לרשויות האגודה בטרם תמה תקופת כהונתם של הרשויות הקיימות בהתאם לתקנות האגודה, למעט דיון והחלטה על פי תקנה 29 לתקנות אלה.

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

כהונה בתקופת מעבר

28. תמה תקופת כהונתו של הועד, המועצה או רשות אחרת של האגודה, ימשיכו לכהן בתפקידם עד שייבחרו ועד, מועצה או רשות אחרת כאמור בהתאם לתקנות האגודה, אולם בשום מקרה לא יותר משנה מיום תום תקופת הכהונה כאמור.

 

מיום 15.6.1993 עד יום 15.6.1995

הוראת שעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 887

הוראת שעה תשנ"ג-1993 (תיקון) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 323

הוספת תקנת משנה 28(ב1)

הנוסח:

(ב1) באגודה שסווגה כקיבוץ, קבוצה או מושב שיתופי, ייקראו תקנות משנה (א) ו-(ב), כאילו במקום "שלושה חדשים" ו"שלושת החדשים" בכל מקום, נאמר "שנתיים" או "השנתיים", לפי הענין.

מינוי ועד ממונה תק' (מס' 2) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ד-1983

28א. (א)  הרשם רשאי למנות לאגודה ועד ממונה לתקופת הכהונה הקבועה בתקנון האגודה, ולחזור ולמנותו מחדש אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   הועד של האגודה אינו פעיל;

(2)   הועד מזניח את עניני האגודה;

(3)   קיימים לדעת הרשם ספקות של ממש לגבי חוקיותו;

(4)   הועד או מרבית חבריו נבחרו שלא כדין;

(5)   תמה תקופת כהונתו של הועד לרבות תקופת המעבר כאמור בתקנה 28 לתקנות אלה;

(6)   אין לאגודה ועד מכל סיבה אחרת;

תק' תשמ"ד-1983

(7)   רוב חברי האגודה מבקשים מינוי ועד;

תק' תשמ"ד-1983

(8)   מצבה הכלכלי או החברתי של האגודה מצדיקים, לדעת הרשם, מינוי ועד.

תק' תש"ם-1979

           (ב)  נדרש ועד ממונה לכנס אסיפה כללית על פי סעיף 14(1) לפקודה לא יעשה כן אלא באישורו של הרשם.

תק' תשמ"ב-1982

           (ג)   (1)   באגודה שהרשם מינה לה ועד ממונה ושמכהנת בה ועדת ביקורת על פי תקנונה, תמשיך ועדת הביקורת לכהן בתפקידה עד לסיום תקופת כהונתה, אולם רשאי הרשם להורות על בחירת ועדת ביקורת חדשה.

(2)   ועדת ביקורת כאמור – בין אם ממשיכה בכהונתה ובין אם נבחרה לפי הוראות הרשם – תדווח על פעולותיה וממצאיה לרשם.

תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ב-1982

           (ד)  נסתיימה תקופת כהונתו של ועד ממונה ולא נתמנה או נבחר ועד חדש תחתיו, רשאי הועד הממונה להמשיך בכהונתו תקופה נוספת שלא תעלה על 14 ימים.

תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ב-1982

           (ה)  אגודה לא תהיה רשאית לבחור בועד תוך תקופת כהונתו של ועד שמונה לפי תקנת משנה (א) אלא באישור המוקדם של הרשם ובתנאים שקבע; נבחר ועד חדש על פי אישור כאמור וקויימו תנאי האישור, תפקע כהונתו של הועד הממונה.

תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ב-1982

           (ו)   מינה הרשם ועד, רשאי הוא לקבוע את חלוקת התפקידים בין חברי הועד ואת סמכויותיו ולהנחות את הועד בפעולותיו.

תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ב-1982

           (ז)   חברי ועד ממונה יכול שיהיו מבין חברי האגודה או שלא מביניהם.

תק' תש"ם-1979 תק' תשמ"ב-1982

           (ח)  באגודה שחלות עליה פסקאות (1), (2) ו-(4) לתקנת 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976, לא ימנה הרשם ועד ממונה על פי תקנה זו, אלא לאחר התייעצות עם האגודה שבאמצעותה יש להעביר לרשם את המסמכים האמורים בתקנה האמורה, ובאגודה שחלה עליה פסקה (4) לאותה תקנה, לאחר התייעצות עם אחת מהאגודות שבאמצעותן יש להעביר לרשם את המסמכים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2) לתקנה האמורה, לפי בחירתו.

תק' תשמ"ב-1982

           (ט)  הוצאותיו של הועד הממונה ושכר חבריו כפי שקבעם הרשם ישולמו על ידי האגודה.

מיום 28.5.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1494

הוספת תקנה 28א

 

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

(ב) נדרש ועד ממונה לכנס אסיפה כללית על פי סעיף 14(1) לפקודה לא יעשה כן אלא באישורו של הרשם.

(ב) (ג) אגודה לא תהיה רשאית לבחור בועד תוך תקופת כהונתו של ועד שמונה לפי תקנת משנה (א) אלא באישור המוקדם של הרשם ובתנאים שקבע; נבחר ועד חדש על פי אישור כאמור וקויימו תנאי האישור, תפקע כהונתו של הועד הממונה.

(ג) (ד) מינה הרשם ועד, רשאי הוא לקבוע את חלוקת התפקידים בין חברי הועד ואת סמכויותיו ולהנחות את הועד בפעולותיו.

(ד) (ה) חברי ועד ממונה יכול שיהיו מבין חברי האגודה או שלא מביניהם.

(ה) (ו) באגודה שחלות עליה פסקאות (1), (2) ו-(4) לתקנת 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976, לא ימנה הרשם ועד ממונה על פי תקנה זו, אלא לאחר התייעצות עם האגודה שבאמצעותה יש להעביר לרשם את המסמכים האמורים בתקנה האמורה, ובאגודה שחלה עליה פסקה (4) לאותה תקנה, לאחר התייעצות עם אחת מהאגודות שבאמצעותן יש להעביר לרשם את המסמכים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2) לתקנה האמורה, לפי בחירתו.

(ו) (ז) הוצאותיו של הועד הממונה ושכר חבריו כפי שקבעם הרשם ישולמו על ידי האגודה.

 

מיום 6.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278

(ב) נדרש ועד ממונה לכנס אסיפה כללית על פי סעיף 14(1) לפקודה לא יעשה כן אלא באישורו של הרשם.

(ג) (1) באגודה שהרשם מינה לה ועד ממונה ושמכהנת בה ועדת ביקורת על פי תקנונה, תמשיך ועדת הביקורת לכהן בתפקידה עד לסיום תקופת כהונתה, אולם רשאי הרשם להורות על בחירת ועדת ביקורת חדשה.

(2) ועדת ביקורת כאמור - בין אם ממשיכה בכהונתה ובין אם נבחרה לפי הוראות הרשם - תדווח על פעולותיה וממצאיה לרשם.

(ג) (ד) נסתיימה תקופת כהונתו של ועד ממונה ולא נתמנה או נבחר ועד חדש תחתיו, רשאי הועד הממונה להמשיך בכהונתו תקופה נוספת שלא תעלה על 14 ימים.

(ד) (ה) אגודה לא תהיה רשאית לבחור בועד תוך תקופת כהונתו של ועד שמונה לפי תקנת משנה (א) אלא באישור המוקדם של הרשם ובתנאים שקבע; נבחר ועד חדש על פי אישור כאמור וקויימו תנאי האישור, תפקע כהונתו של הועד הממונה.

(ה) (ו) מינה הרשם ועד, רשאי הוא לקבוע את חלוקת התפקידים בין חברי הועד ואת סמכויותיו ולהנחות את הועד בפעולותיו.

(ו) (ז) חברי ועד ממונה יכול שיהיו מבין חברי האגודה או שלא מביניהם.

(ז) (ח) באגודה שחלות עליה פסקאות (1), (2) ו-(4) לתקנת 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976, לא ימנה הרשם ועד ממונה על פי תקנה זו, אלא לאחר התייעצות עם האגודה שבאמצעותה יש להעביר לרשם את המסמכים האמורים בתקנה האמורה, ובאגודה שחלה עליה פסקה (4) לאותה תקנה, לאחר התייעצות עם אחת מהאגודות שבאמצעותן יש להעביר לרשם את המסמכים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2) לתקנה האמורה, לפי בחירתו.

(ח) (ט) הוצאותיו של הועד הממונה ושכר חבריו כפי שקבעם הרשם ישולמו על ידי האגודה.

 

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 409

(א) הרשם רשאי למנות לאגודה ועד ממונה לתקופה שלא תעלה על שנתיים לתקופת הכהונה הקבועה בתקנון האגודה, ולחזור ולמנותו מחדש אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הועד של האגודה אינו פעיל;

(2) הועד מזניח את עניני האגודה;

(3) קיימים לדעת הרשם ספקות של ממש לגבי חוקיותו;

(4) הועד או מרבית חבריו נבחרו שלא כדין;

(5) תמה תקופת כהונתו של הועד לרבות תקופת המעבר כאמור בתקנה 28 לתקנות אלה;

(6) אין לאגודה ועד מכל סיבה אחרת;

(7) רוב חברי האגודה מבקשים מינוי ועד;

(8) מצבה הכלכלי או החברתי של האגודה מצדיקים, לדעת הרשם, מינוי ועד.

כהונת ועד בעת חקירה תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

28ב. (א)  החליט הרשם לערוך חקירה על פי סעיף 43 לפקודה בדבר הליכי בחירת ועד האגודה, והיה לו יסוד סביר להניח כי חלה בהליכים אלה סטיה מהותית מהוראות תקנות אלה או תקנות האגודה, רשאי הוא לקבוע את הרכב הועד שיכהן כועד האגודה, הן מבין חברי הועד הקודם שכהן ערב הבחירה והן מבין חברי הועד החדש שנבחר כאמור, או כל הרכב אחר, הכל לפי שיקול דעתו, ומשקבע כך יושעה מכהונתו הועד החדש עד לקביעת הרשם בהתאם לתקנת משנה (ב), או עד לבחירת ועד אחר או מינוי ועד אחר, כאמור בתקנת משנה (ג).

           (ב)  נסתיימה חקירה והחליט הרשם שבחירת הועד החדש כאמור היתה כדין, יחדל הועד, שהרכבו נקבע כאמור בתקנת משנה (א), לכהן מיום ההחלטה, והועד החדש יכהן במקומו.

           (ג)   החליט הרשם כי בחירת הועד החדש היתה שלא כדין, רשאי הוא להורות לאגודה לקיים אסיפה כללית לבחירת ועד חדש תוך מועד שיקבע, ומשהורה כך – ימשיך הועד, שהרכבו נקבע על פי תקנת משנה (א), לכהן עד לבחירת ועד אחר במקומו כאמור, או עד למינוי ועד ממונה אם נתקיימו לכך התנאים לפי תקנה 28א.

מיום 10.3.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 902

הוספת תקנה 28ב

חקירה בענין פעולות הועד תק' תשל"ז-1977

29.   ראה הרשם, לאחר עריכת חקירה על פי סעיף 43 לפקודה שהועד מזניח את עניני האגודה, או פועל שלא כדין או חורג מסמכויותיו ומפר חובותיו כאמור בתקנה 23(ג), או שהיו אי סדרים בניהול הקלפי בעת היבחרו, רשאי הוא לדרוש מהועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין, לשם קביעת דרכים לביצוע המלצות החקירה, לרבות בחירת ועד חדש, ורשאי הוא לפי שיקול דעתו, לאחר שניתנה לועד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, למנות במקומו ועד אחר עד לסיום תקופת כהונת הועד הקיים; הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מכל סמכות אחרת של הרשם לפי כל דין.

מיום 2.4.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

חקירה בענין פעולותיו של הועד

29. ראה הרשם, לאחר עריכת חקירה על פי סעיף 43 לפקודה, שהועד מזניח את עניני האגודה, או חורג מסמכויותיו או פועל שלא כדין, או שהיו אי-סדרים בניהול הקלפי בעת היבחרו, רשאי הוא לדרוש מהועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין, לשם קביעת דרכים לביצוע המלצות החקירה, לרבות בחירת ועד חדש, ואם לא כונסה האסיפה הכללית תוך המועד הקבוע בסעיף 14 לפקודה, רשאי הרשם לכנסה.

ועדות משנה תק' תשמ"ז-1987

30.   (א)  הועד רשאי לבחור ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיו, בכפוף לתקנות האגודה, ובלבד שבאגודה שסווגה כארגון קניות מושבי ימנה הועד ועדת-משנה שתשמש כהנהלה פעילה שמספר חבריה לא יעלה על שבעה ותפקידה יהיה לבצע את החלטות הועד ואת הניהול השוטף של עסקי האגודה; ההנהלה הפעילה תורכב מיושב ראש הועד של האגודה, מנהל העסקים שלה, רואה חשבון, משפטן ומספר חברים מבין חברי הועד.

           (ב)  תקופת כהונתה של ועדת משנה תסתיים עם תום תקופת כהונתו של הועד.

תק' תשמ"ז-1987

           (ג)   הועד ימנה מבקר פנים לאגודה שיהיה בעל כישורים מתאימים; מבקר הפנים יהיה כפוף ליושב-ראש ההנהלה של האגודה וליושב-ראש של ההנהלה הפעילה ויסייע לועדת הביקורת של האגודה אם יידרש לכך על ידה; מינוי מבקר הפנים טעון אישור הרשם.

מיום 10.2.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 410

30. (א) הועד רשאי לבחור ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיו, בכפוף לתקנות האגודה, ובלבד שבאגודה שסווגה כארגון קניות מושבי ימנה הועד ועדת-משנה שתשמש כהנהלה פעילה שמספר חבריה לא יעלה על שבעה ותפקידה יהיה לבצע את החלטות הועד ואת הניהול השוטף של עסקי האגודה; ההנהלה הפעילה תורכב מיושב ראש הועד של האגודה, מנהל העסקים שלה, רואה חשבון, משפטן ומספר חברים מבין חברי הועד.

(ב) תקופת כהונתה של ועדת משנה תסתיים עם תום תקופת כהונתו של הועד.

(ג) הועד ימנה מבקר פנים לאגודה שיהיה בעל כישורים מתאימים; מבקר הפנים יהיה כפוף ליושב-ראש ההנהלה של האגודה וליושב-ראש של ההנהלה הפעילה ויסייע לועדת הביקורת של האגודה אם יידרש לכך על ידה; מינוי מבקר הפנים טעון אישור הרשם.

תק' תשמ"ג-1982

30א.   (בוטלה)

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 742

הוספת תקנה 30א

 

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 201

ביטול תקנה 30א

הנוסח הקודם:

בחירת נציגים

30א. הועד מוסמך לבחור את נציגיו לאגודה מרכזית או לתאגיד אחר, זולת אם דרשו שליש מחברי הועד או אלה הזכאים לפי תקנות האגודה לדרוש כינוס אסיפה כללית שהבחירה תיעשה באסיפה כללית.

בעלי זכות חתימה תק' תשל"ז-1977 תק' תש"ם-1979

31.   (א)  בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום יחד על כל מסמך בשם האגודה, ובלבד שהרשם יהיה רשאי להתיר לסוג אגודות מינוי אדם אחד כמורשה חתימה כאמור ובתנאים שיקבע.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מסמך היוצר ערבות של האגודה יהיה בר תוקף רק אם הוא נושא את חתימותיהם של שני אנשים הרשאים לחתום בשמה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תש"ם-1979

           (ג)   אדם הפסול לכהונה בועד על פי תקנה 26, למעט פסקאות משנה 6, 7, 8 לתקנת משנה (א) לא יוסמך ולא יתמנה למורשה חתימה.

מיום 2.4.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064

(א) בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום ביחד על כל מסמך בשם האגודה, ובלבד שהרשם יהיה רשאי להתיר לסוג אגודות מינוי אדם אחד כמורשה חתימה כאמור.

 

מיום 19.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242

31. (א) בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום יחד על כל מסמך בשם האגודה, ובלבד שהרשם יהיה רשאי להתיר לסוג אגודות מינוי אדם אחד כמורשה חתימה כאמור ובתנאים שיקבע.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מסמך היוצר ערבות של האגודה יהיה בר תוקף רק אם הוא נושא את חתימותיהם של שני אנשים הרשאים לחתום בשמה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) אדם הפסול לכהונה בועד על פי תקנה 26, למעט פסקאות משנה 6, 7, 8 לתקנת משנה (א) לא יוסמך ולא יתמנה למורשה חתימה.

כינוס ישיבות של הועד

32.   (א)  יושב ראש הועד רשאי לכנס בכל עת ישיבת ועד והוא חייב לעשות כך אם קיבל דרישה בכתב לכך מאת הזכאי לדרוש קיום ישיבת ועד על פי הוראות תקנות האגודה; הוגשה דרישה כאמור, תתקיים ישיבת הועד תוך המועד הקבוע בתקנות האגודה; לא נקבע מועד כאמור, תתקיים הישיבה תוך שבעה ימים מיום הדרישה; כל הדורש לכנס ישיבת ועד חייב לפרט את סדר היום של הישיבה שתתכנס.

           (ב)  לא כונס הועד במועד, רשאי הדורש כינוסו, הכל כאמור בתקנת משנה (א), לזמן ישיבת ועד, במועד שיקבע בהזמנות שייחתמו על ידו ויישלחו על ידי מזכיר האגודה לכל חברי הועד.

           (ג)   הזמנה לישיבת ועד תפרט את סדר יומה, מועד קיומה, מקומה ומועד הישיבה הנדחית במקרה של דחיית הישיבה.

           (ד)  נעדר היושב ראש מהישיבה, ימלא את מקומו סגנו או חבר של הועד שייבחר למלא את מקומו לענין אותה ישיבה.

תק' תשמ"ד-1983

           (ה)  ליושב ראש הועד יהיו בישיבות הועדה התפקידים והסמכויות שיש ליושב ראש האסיפה הכללית באסיפה כאמור בתקנה 9.

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 409

החלפת תקנת משנה 32(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) יושב ראש הועד יפתח וינעל כל ישיבה, ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום של הישיבה ויקבע את תוצאות ההצבעה וההחלטות שנתקבלו בה.

מנין חוקי של ישיבת ועד

33.   (א)  רוב חברי הועד הם מנין חוקי בישיבותיו, זולת אם נקבע אחרת בתקנות האגודה.

           (ב)  לא היה מנין חוקי בפתיחת ישיבת הועד, ידחה היושב ראש את הישיבה למועד אחר, שלא יאוחר מחמישה ימים ממועד הישיבה הנדחית, וישיבה נדחית כאמור תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים, הכל בכפוף להוראות תקנות האגודה.

קבלת החלטות ועד

34.   (א)  החלטות הועד מתקבלות ברוב קולות הנוכחים בישיבה, זולת אם נקבע בתקנון האגודה רוב גדול יותר לקבלת החלטות או לקבלת החלטה לענין מסויים.

           (ב)  אם תוך מהלך הישיבה פחת מספר חברי הוועד המשתתפים בישיבה, אך לא כדי מחצית חברי הוועד שנכחו בתחילת הישיבה אין בכך בלבד כדי לפגוע בחוקיות החלטות שנתקבלו באותה ישיבה, אלא אם נקבע אחרת בתקנות האגודה.

ניהול פרוטוקולים של ישיבות ועד

35.   (א)  בכל ישיבות ועד ינוהל פרוטוקול הישיבה, אשר יירשם בספר הפרוטוקולים ויכלול פרטים אלה:

(1)   שם האגודה;

(2)   תאריך הישיבה;

(3)   מספר חברי הוועד;

(4)   שמות חברי הוועד הנוכחים בישיבה;

(5)   סדר היום של הישיבה;

(6)   תמצית הדיונים וההחלטות.

           (ב)  יושב ראש הישיבה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו; נרשם הפרוטוקול בידי מזכיר האגודה - ייחתם הפרוטוקול גם בידו.

הכנסת תיקונים בפרוטוקולים

36.   הגיש חבר ועד התנגדות בכתב לנוסח הפרוטוקול של ישיבה קודמת, והציע תיקונו, יקריא יושב ראש הוועד בתחילת הישיבה הבאה את נוסח ההתנגדות, לפני תחילת הדיון בסדר היום, ויביא את התיקון המוצע לדיון והחלטה; הגשת התנגדות כאמור לא תעכב ביצוע החלטה הכלולה בפרוטוקול.

תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש הועד תק' תשמ"ד-1983

36א.   יושב ראש הועד רשאי לדרוש מבעלי תפקידים באגודה –

(1)  דין וחשבון על ביצוע החלטות רשויות האגודה;

(2)  נתונים על המצב העסקי של האגודה.

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 409

הוספת תקנה 36א

זכות עיון לחבר האגודה

37.   לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבע ימים מיום שדרש.

רשות המכהנת כועד

38.   לענין תקנות אלה, רואים כועד כל רשות של האגודה שיש לה סמכויות ועד על פי תקנותיה, אף אם אינה נקראת בשם זה.

סטיה מהוראות התקנות

39.   סטיה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה שאין בה כדי עיוות דין, בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה, או של רשות מרשויות האגודה, או בדבר ייצוג חבר, מינוי חבר, בחירתו או כשרותו לכהן בה, לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה רשות כאמור.

פרק ג': בחירות

מועמדים לרשויות האגודה

40.   (א)  חבר אגודה רשאי להציע מועמד מבין חבריה לבחירה לרשויות האגודה, בתנאי שהמועמד נתן את הסכמתו לכך.

           (ב)  נקבע בתקנות האגודה מספר מינימלי של חברים הרשאים להציע מועמדים כאמור, יחולו הוראות אלה על אף האמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

           (ג)   מועמד הנכלל ברשימת המועמדים לאחת הרשויות העומדות לבחירה אינו רשאי להיכלל ברשימת המועמדים לרשות אחרת העומדת לבחירה באותו מועד בחירות.

מיום 21.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1008

הוספת תקנת משנה 40(ג)

החלטה על בחירות בקלפי  תק' תשל"ז-1977

41.   אגודה תקיים, על פי דרישה של עשרה אחוזים מהנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה בחירות לרשות מרשויותיה, בחירות בקלפי; הבחירות בקלפי ייערכו בהתאם להוראות תקנות האגודה, ובהעדר הוראות כאמור, בהתאם להוראות תקנות 42 עד 56.

מיום 2.4.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064

החלפת תקנה 41

הנוסח הקודם:

41. אגודה רשאית על פי דרישה של עשרה אחוזים מהנוכחים באסיפה כללית שעל סדר יומה בחירות לרשות מרשויותיה, להחליט על בחירות בקלפי, החליטה כאמור, ייערכו הבחירות בהתאם להוראות שבתקנות האגודה, ובהעדר הוראות כאמור בהתאם להוראות תקנות 42 עד 56.

בחירת ועדת קלפי תק' תשמ"א-1981

42.   (א)  האסיפה הכללית תבחר בועדת בחירות לניהול הקלפי (להלן – ועדת קלפי); לא בחרה האסיפה הכללית בועדת קלפי מסיבה כלשהי, או חדל אחד מחבריה לכהן בה או למלא את תפקידו, ימנה הרשם את הועדה או חבר אחר במקום החבר האמור, הכל לפי הענין.

           (ב)  חבר ועדת קלפי לא יהיה מועמד בבחירות לרשויות האגודה.

           (ג)   ועדת קלפי תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגן יושב ראש.

           (ד)  היושב ראש יזמן את ישיבות ועדת הקלפי.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1181

(א) האסיפה הכללית תבחר בועדת בחירות לניהול הקלפי (להלן - ועדת קלפי); לא בחרה האסיפה הכללית בועדת קלפי מסיבה כלשהי, ימנה אותה הרשם או חדל אחד מחבריה לכהן בה או למלא את תפקידו, ימנה הרשם את הועדה או חבר אחר במקום החבר האמור, הכל לפי הענין.

מנין חוקי בועדת קלפי

43.   המנין החוקי בישיבות ועדת הקלפי הוא רוב חבריה ובתוכם יושב ראש הועדה או סגנו; לא היה מנין חוקי במועד שנקבע לישיבה תידחה ליום החול הבא אחריו והיא תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

ועדות משנה

44.   ועדת הקלפי רשאית למנות ועדות משנה מבין חבריה ואת היושבי ראש שלהן, וכן לקבוע את תפקידיהן וסמכויותיהן.

אישור ופרסום

45.   (א)  ועדת הקלפי תפרסם הודעה, בדרך שנקבעה בתקנות האגודה, על המועד האחרון להגשת שמות המועמדים.

           (ב)  רשימת מועמדים שהציעוה חברי האגודה כדין, טעונה אישור ועדת קלפי.

רשימות המצביעים

46.   הועד ימציא לועדת הקלפי, לא יאוחר משלושה ימים לפני יום הבחירות, את רשימת חברי האגודה הזכאים להצביע.

מועד הבחירות

47.   ועדת הקלפי תקיים את הבחירות לא יאוחר מ-21 יום מיום שנבחרה, זולת אם נקבע אחרת בתקנות האגודה.

פרסום הודעה על הבחירות

48.   ועדת הקלפי תפרסם, לפחות שלושה ימים מראש, הודעה על מועד הבחירות ובה יפורטו –

(1)  יום הבחירות ושעות ההצבעה;

(2)  מספר תחנות הקלפי ומקומה של כל אחת מהן;

(3)  שמות החברים הזכאים לבחור בכל תחנת קלפי;

(4)  מספר החברים שיש לבחור בכל רשות מרשויות אגודה;

(5)  רשימות המועמדים שהוצעו ואושרו.

פתקי הצבעה ותיבת הקלפי

49.   יום אחד לפחות לפני מועד עריכת הבחירות תחליט ועדת הקלפי על צורת פתקי ההצבעה, תקבע את צורת הסימון עליהם בעת ההצבעה, תכין כמות מספקת של פתקי ההצבעה, תכין כמות מספקת של מעטפות ההצבעה ותסמן אותן, אם ההצבעה נערכת במעטפות, ותכין תיבת קלפי סגורה שלתוכה יוטלו פתקי ההצבעה (להלן – תיבת קלפי).

ההצבעה

50.   בעת ההצבעה יהיה סמוך למקום מושבה של ועדת הקלפי תא הצבעה שיסתיר את המצביע מעיני זולתו באופן שאדם הנמצא מחוץ לתא לא יוכל לראות את מעשיו של המצביע.

סדרים ליד תחנת הקלפי

51.   ועדת הקלפי תקבע את סדרי כניסת המצביעים לתחנת קלפי לשם הצבעה ואת דרכי זיהוים, ותפקח על סדרי ההצבעה.

עזרה בהצבעה תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

52.   מי שאינו מסוגל, על פי קביעת ועדת הקלפי, להצביע לבדו בקלפי ייעזר באדם אחר לפי בחירתו, למעט המועמדים לבחירה. לא יעזור אדם ליותר משלושה חברים באותו מועד בחירות.

מיום 21.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1008

52. מי שאינו מסוגל, על פי קביעת ועדת הקלפי, להצביע לבדו בקלפי ייעזר באדם אחר לפי בחירתו, למעט המועמדים לבחירה. לא יעזור אדם ליותר משלושה חברים באותו מועד בחירות.

קולות פסולים

53.   אלה יהיו קולות פסולים:

(1)  פתק הצבעה שבו סומן או נרשם דבר שעשוי לזהות את המצביע;

(2)  פתק שנמצא במעטפה שלא סומנה כאמור בתקנה 49;

(3)  פתק הצבעה שסומן שלא כדין.

מועמדים שקיבלו מספרי קולות שווים

54.   (א)  המועמדים שזכו במספר קולות הגדול הם שנבחרו.

           (ב)  בכפוף לתקנת משנה (א) היו למספר מועמדים לרשות של האגודה מספר שווה של קולות, תקבע ועדת הקלפי מבין אותם מועמדים את המועמד שנבחר, בדרך הגרלה.

עריכת פרוטוקולים

55.   ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול על הבחירות ובו יפורטו כל אלה:

(1)  שם האגודה ותאריך סיום הבחירות;

(2)  שמות חברי ועדת הקלפי;

(3)  שמות חברי ועדת הקלפי שנכחו בעת ההצבעה;

(4)  שעת ההתחלה של ההצבעה וסיומה;

(5)  שמות המועמדים;

(6)  מספר בעלי זכות הבחירה באגודה;

(7)  מספר המצביעים;

(8)  מספר הקולות הפסולים;

(9)  מספר הקולות הכשרים שבהם זכה כל מועמד;

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

(10) שמות המועמדים שנבחרו ומספרי תעודות הזהות שלהם.

מיום 25.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 895

(10) שמות המועמדים שנבחרו ומספרי תעודות הזהות שלהם.

חתימה על הפרוטוקול

56.   פרוטוקול ועדת הקלפי יוכן בשלושה העתקים וייחתם בידי כל חבר ועדת הקלפי, וכוחו יפה אף אם נחתם בידי רובם או בידי היושב ראש וחבר ועדה נוסף שנכח בשעת ההצבעה.

פרסום הודעה על תוצאות בחירות

57.   יושב ראש האסיפה הכללית או יושב ראש ועדת הקלפי, לפי הענין, יפרסמו הודעה במשרד האגודה בדבר תוצאות הבחירות לרשויות האגודה.

תקופת כהונה של רשויות האגודה תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

58.   תקופת כהונתה של רשות מרשויות האגודה תחל ביום היבחרה.

מיום 26.5.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 895

58. תקופת כהונתה של רשות מרשויות האגודה תחל ביום היבחרה; ארכו הבחירות ימים מספר, תחל תקופת הכהונה ביום שבו נסתיימו הבחירות.

 

העברת פרוטוקולים לברית פיקוח ולרשם

59.   (א)  האגודה תשלח שני העתקים של פרוטוקול ועדת הקלפי ושל פרוטוקול האסיפה הכללית שבה הוחלט על עריכת הבחירות בקלפי, לברית הפיקוח שבו היא חברה, תוך חמישה עשר יום מיום סיום הבחירות.

           (ב)  ברית הפיקוח תעביר לרשם העתק של כל אחד מהפרוטוקולים האמורים בתקנת משנה (א) תוך 15 יום מיום קבלתו.

           (ג)   אגודה שאינה חברה בברית פיקוח תעביר לרשם העתק מכל אחד מהפרוטוקולים האמורים בתקנת משנה (א) תוך חמישה עשר יום מיום סיום הבחירות.

שמירת מסמכים תק' תשמ"א-1981

59א.   כל המסמכים הנוגעים לבחירת רשויות האגודה שלא נקבעה לגביהם הוראה אחרת בתקנות אלה יישמרו במקום בטוח במשרד האגודה לתקופה של 30 ימים; הוגשו לפני תום התקופה האמורה ערעור או השגה על חוקיות הבחירות – יישמרו עד לאחר החלטה סופית בערעור או בהשגה.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1181

הוספת תקנה 59א

החלת התקנות על רשויות האגודה תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

59ב.   הוראות תקנות אלה יחולו על כל רשות מרשויות האגודה שנבחרה על פי הוראות תקנונה.

מיום 21.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1009

הוספת תקנה 59ב

 

פרק ד': שונות

תקופת כהונה של רשויות האגודה הנבחרות תק' תשמ"ט-1989

60.   (א)  תקופת הכהונה של כל רשות מרשויות האגודה תהא כתקופת כהונתו של הוועד כאמור בתקנה 23.

           (ב)  נתפנה מקומו של חבר ברשות מרשויותיה של אגודה שסווגה כאגודה לתחבורה ציבורית, לא יכהן אדם אחר במקומו, אלא אם כן פחת מספר חבריה של אותה רשות מ-66 אחוזים ממספר החברים שנבחרו לאותה רשות; פחת מספר החברים מן השיעור האמור – יושלם מספר חברי אותה רשות בהתאם להוראות תקנות האגודה.

תק' תשנ"ו-1996

           (ג)   הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו לגבי מילוי מקומו של חבר ברשות מרשויותיה של אגודה, אם היה באגודה, במועד שבו נתפנה המקום ברשות, מועמד למילוי המקום בהתאם להוראות תקנה 25(א) והרשם אישר כי מילוי המקום כאמור לא יפגע ביציבותה ובפעילותה התקינה של האגודה.

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735

הוספת תקנה 60

 

מיום 12.2.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5332 מיום 12.2.1991 עמ' 524

הוספת תקנת משנה 60(ג)

 

מיום 14.6.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5750 מיום 15.5.1996 עמ' 878

החלפת תקנת משנה 60(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו לגבי מילוי מקומו של חבר בועד של אגודה כאמור באותה תקנת משנה, אם היה באגודה, במועד שבו נתפנה המקום בועד, מועמד למילוי המקום בהתאם להוראות תקנה 25(א), והרשם אישר כי מילוי המקום כאמור לא יפגע ביציבותה ובפעילותה התקינה של האגודה.

תיקון תקנות 1934 תק' תשמ"ט-1989

60א.   בתקנות האגודות השיתופיות, 1934 –

(1)  בתקנה 15א(א), במקום "בתקנות 4(ב) ו-(ד) ו-15(יב)" יבוא "בתקנה 4(ב) ו-(ד)";

(2)  תקנות 15, 15ב ו-16 - בטלות.

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735

60. 60א.  בתקנות האגודות השיתופיות, 1934 –

(1) בתקנה 15א(א), במקום "בתקנות 4(ב) ו-(ד) ו-15(יב)" יבוא "בתקנה 4(ב) ו-(ד)";

(2) תקנות 15, 15ב ו-16 - בטלות.

תחילה

61.   תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

62.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975".

 

 

 כ"ט בטבת תשל"ה (12 בינואר 1975)                                   משה ברעם

                                                                                                                     שר העבודה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3321 מיום 13.4.1975 עמ' 1366.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3477 מיום 15.2.1976 עמ' 979 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ז מס' 3671 מיום 3.3.1977 עמ' 1064 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1494 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ם מס' 4051 מיום 19.11.1979 עמ' 242 – תק' תש"ם-1979; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט ק"ת תש"ם מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 742.

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1181 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4378 מיום 7.7.1982 עמ' 1278 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1576.

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 201 – תק' תשמ"ג-1982 בתקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לאגודה מרכזית או לתאגיד אחר), תשמ"ג-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 902 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 408 – תק' תשמ"ד-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4633 מיום 21.5.1984 עמ' 1558 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4765 מיום 18.2.1985 עמ' 740 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1028 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 410 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1008 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 735 – תק' תשמ"ט-1989; ר' תקנה 4 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"א מס' 5332 מיום 12.2.1991 עמ' 524 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 887 – הוראת שעה תשנ"ג-1993; תוקפה עד יום 15.6.1995. תוקנה ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 323.

ק"ת תשנ"ו מס' 5750 מיום 15.5.1996 עמ' 878 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 895 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ז מס' 5842 מיום 24.7.1997 עמ' 943 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 44 – תק' תשנ"ט-1998; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 183 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 177 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה מס' 6386 מיום 17.5.2005 עמ' 649 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 963 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן ביום 14.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 986 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות