Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – אגודות שיתופיות

תוכן ענינים

2

Go

ניהול חשבונות

סעיף 1

2

Go

הפנקסים כראיה

סעיף 1א

2

Go

מאזן וחשבון ריווח והפסד

סעיף 2

2

Go

הצעת תקציב שנתי

סעיף 2א

2

Go

שנת כספים של אגודה

סעיף 2ב

2

Go

מבקר חשבונות

סעיף 3

2

Go

דרך פעולתו של מבקר החשבונות

סעיף 3א

2

Go

מועד להגשת דוח כספי מבוקר

סעיף 4

2

Go

ניהול רישומים ושמירתם

סעיף 5

2

Go

עיון במסמכים לביצוע הביקורת

סעיף 6

2

Go

ללא כותרת

סעיף 7

2

Go

נוסח חוות דעת

סעיף 8

2

Go

חתימת חוות דעת

סעיף 8א

2

Go

מאזן מבוקר ומאושר כראיה

סעיף 8ב

3

Go

הודעה לרשם על מינוי מבקר החשבונות ועל פקיעת כהונתו

סעיף 9

3

Go

מינוי מבקר חשבונות בידי הרשם

סעיף 10

3

Go

שירות ברית פיקוח לחבריה

סעיף 11

3

Go

איסורים של חברות

סעיף 12

3

Go

הודעה לרשם

סעיף 13

3

Go

סייג להשתתפות בדיוני האגודה

סעיף 14

3

Go

איסור עשיית עסקאות

סעיף 15

3

Go

איסורים של פקידי ברית הפיקוח

סעיף 16

3

Go

התנהגות מקצועית בין בריתות הפיקוח

סעיף 17

3

Go

שמירת דינים

סעיף 18

3

Go

ביטול

סעיף 19

3

Go

תחילה

סעיף 20

3

Go

השם

סעיף 21


תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:

ניהול חשבונות

1.    ועד האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית הפיקוח או מבקר החשבונות שלה, לפי הענין.

הפנקסים כראיה תק' תשמ"ו-1986

1א.     פנקסי האגודה וספרי חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם ובלבד שהרישומים בוקרו על ידי ברית הפיקוח או רואה החשבון של האגודה, לפי הענין; הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר האגודה – עליו הראיה.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1029

הוספת תקנה 1א

מאזן וחשבון ריווח והפסד תק' תשס"א-2000

2.    הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות בהתאם להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי, שקבע הרשם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 (להלן – תקנות הדוחות).

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

2. הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות בהתאם להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי, שקבע הרשם מכוח תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים וכו'), התשי"א-1951 בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 (להלן – תקנות הדוחות). אגודה שנרשמה במחצית השניה של שנת הכספים שלה, רשאית לערוך את מאזנה הראשון לתום שנת הכספים שלאחריה.

הצעת תקציב שנתי תק' תש"ם-1979 תק' תשס"א-2000

2א.     הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם הוסמכה לכך.

מיום 8.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4045 מיום 8.11.1979 עמ' 158

הוספת תקנה 2א

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

2א. הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה - אם הוסמכה לכך.

שנת כספים של אגודה תק' תשמ"ז-1987

2ב.     על אף האמור בתקנות האגודה תהא שנת הכספים של האגודה תקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר של כל שנה.

מיום 1.1.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 288

הוספת תקנה 2ב

מבקר חשבונות

3.    מבקר החשבונות של האגודה צריך שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא אחד משני אלה:

(א)   בעל רשיון לפי סעיף 4 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955;

(ב)   עובד בברית פיקוח, מלאו לו 23 שנים, שמו כלול ברשימת הרשאים לבקר את חשבונותיהן של אגודות החברות באותה ברית פיקוח שקבע הרשם, אינו עוסק במסחר או בתיווך מסחרי, יש לו הכשרה נאותה בביקורת חשבונות להנחת דעתו של הרשם, הוא עסק בעבודת ביקורת חשבונות במשך תקופה רצופה של שלוש שנים לפחות ולא נתחייב בדין על עבירה שיש עמה קלון;

תק' תשל"ו-1976

(2)  הוא אינו עובד האגודה או חבר כל רשות מרשויותיה הנבחרות של האגודה, ואם הוא עובד של ברית פיקוח – הוא אינו משמש כחבר רשות נבחרת של אותה ברית פיקוח, אלא אם הוא נתמנה כנציג אגודה החברה באותה ברית הפיקוח, ובלבד שהוא לא יבקר את האגודה שהוא נציגה כאמור.

מיום 16.3.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3477 מיום 15.2.1976 עמ' 985

החלפת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוא אינו משמש פקיד, חבר ועד או חבר כל רשות מרשויותיה הנבחרות של האגודה, ואם הוא עובד בברית הפיקוח – הוא אינו משמש פקיד, חבר ועד או חבר כל רשות מרשויותיה הנבחרות של ברית הפיקוח או של אחת מהאגודות החברות בה, למעט חבר ועדת הביקורת.

דרך פעולתו של מבקר החשבונות תק' תשמ"א-1981

3א.     מבקר החשבונות של האגודה יפעל בהתאם לתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973, ובהתאם לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1183

הוספת תקנה 3א

מועד להגשת דוח כספי מבוקר תק' תשס"א-2000

4.    (א)  האגודה תגיש לרשם, בתוך שמונה חודשים מתום שנת הכספים או בתוך שלושים ימים מיום שהושלמה ביקורת החשבונות, לפי המוקדם, את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות.

           (ב)  במקרים מיוחדים רשאי הרשם, להאריך את תקופת הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שהוגשה לו בקשה על כך בידי מבקר החשבונות של האגודה.

מיום 1.1.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

מועד הגשת מאזן לביקורת

4. תוך ארבעה חדשים מתום שנת הכספים של האגודה, או תוך מועד אחר שקבע הרשם לסוג מסויים של אגודות או לאגודה מסויימת, תגיש האגודה לברית הפיקוח שהיא חברה בה, או למבקר החשבונות שלה, לפי הענין, את פנקסיה, את המאזן ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות כשהם ערוכים בהתאם לתקנה 2 לשם ביקורת על פי סעיף 20 לפקודה; ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, לפי הענין, יקבעו את דרכי הביקורת ושיטותיה.

ניהול רישומים ושמירתם

5.    ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, לפי הענין, ינהלו רישומים שיטתיים ויערכו רשימות מתאימות שישמשו ראיה לבקורת שנעשתה באגודה שביקרו אותה, וישמרו את הרשימות כאמור לתקופה של שבע שנים לפחות לאחר גמר הביקורת.

עיון במסמכים לביצוע הביקורת

6.    ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, או מי שפועל מטעמם, רשאים לעיין בפנקסים וחשבונות של האגודה, ובמסמכים הנוגעים לפעולותיה, ולדרוש מהאגודה, מחברי רשויותיה, מחבריה ומעובדיה ידיעות והסברים הדרושים לדעתם למילוי תפקידם בביצוע הביקורת, בהתאם להוראות כל דין ולתקני הביקורת המקובלים.

תק' תשס"א-2000

7.    (בוטלה).

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

סיום ביקורת

7. ברית הפיקוח או מבקר חשבונות, לפי הענין, יסיימו את ביקורת החשבונות תוך ארבעה חדשים מיום קבלתם, או תוך מועד מאוחר יותר שקבע הרשם, לסוג מסויים של אגודות או לאגודה מסויימת.

נוסח חוות דעת תק' תשס"א-2000

8.    (א)  חוות דעת מבקר החשבונות תינתן לפי הוראות תקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973, וכפי שמורות הוראות אחרות החלות על חוות דעת רואי חשבון בישראל.

           (ב)  בחוות הדעת יצוין כי הדוחות הכספיים ערוכים, או שאינם ערוכים, לפי הענין, בנושאים מסוימים בהתאם לתקנות הדוחות.

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

חוות דעת מבקר החשבונות

8. מבקר החשבונות -

(1) יעשה אחת מאלה:

(א) יאשר בנוסח הקבוע בהוראות בדבר דו"ח כספי שנתי כי המאזן משקף את מצב עסקי האגודה ליום עריכתו וכי דו"ח הריווח והפסד או ההכנסות וההוצאות משקף את תוצאות הפעולות העסקיות של האגודה לאותה שנת כספים;

(ב) ירשום על גבי המאזן הערה שבה יציין את הפרטים במאזן או בדו"ח הריווח והפסד או ההכנסות וההוצאות שאין ביכלתו לאשר את נכונותם, ויפרט את הסיבות לכך;

(2) יציין באישור או בהערה האמורים, כי הוא מילא אחר הוראות הפקודה והתקנות לפיה בעת עריכת הביקורת.

חתימת חוות דעת תק' תשס"ה-2005

8א.     חוות דעת המבקר כאמור בתקנה 8 תיחתם ביד מבקר החשבונות בציון שמו ותוארו, ואם הוא חבר בתאגיד, בצירוף שמו המלא של התאגיד, ואם עסק בביקורת החשבונות מטעם ברית פיקוח – גם שמה של ברית הפיקוח.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1183

הוספת תקנה 8א

מיום 23.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203

ביטול תקנה 8א

הנוסח הקודם:

חתימת מבקר החשבונות על מסמכים

8א. המסמכים האמורים בתקנה 8 ייחתמו ביד מבקר חשבונות תוך ציון שמו ותוארו, ואם הוא חבר בתאגיד – שמו המלא של התאגיד, ואם עסק בביקורת החשבונות מטעם ברית פיקוח – שמה של ברית הפיקוח.

מיום 24.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

הוספת תקנה 8א

מאזן מבוקר ומאושר כראיה תק' תשמ"ו-1986

8ב.     מאזן האגודה שבוקר כדין ואושר באסיפה הכללית של האגודה ישמש ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו; הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר האגודה – עליו הראיה.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1029

הוספת תקנה 8ב

הודעה לרשם על מינוי מבקר החשבונות ועל פקיעת כהונתו

9.    אגודה שאינה חברה בברית פיקוח, חייבת להודיע לרשם תוך שלושים יום על מינויו של מבקר החשבונות בידי האסיפה הכללית ועל פקיעת כהונתו.

מינוי מבקר חשבונות בידי הרשם

10.   לא מינתה האסיפה הכללית של האגודה שאינה חברה בברית פיקוח, מבקר חשבונות תוך שלושה חדשים מיום קבלת תעודת הרישום או מהיום שנתפנתה משרת מבקר החשבונות, רשאי הרשם, לאחר שנתן לאגודה הודעה בכתב על כך שלושה חדשים לפחות מראש, למנות מבקר חשבונות שיכהן עד שהאסיפה הכללית של האגודה תמנה אחר במקומו.

שירות ברית פיקוח לחבריה

11.   בנוסף לביקורת החשבונות של חבריה, רשאית ברית הפיקוח לתת לחבריה את השירותים הבאים:

(1)  בדיקה ואישור של דו"חות כספיים;

(2)  הדרכה בניהול חשבונות ופנקסי האגודה;

(3)  ייצוג בפני הרשויות המתאימות ומתן ייעוץ ושירותים בשטחי הכספים, המיסוי, המינהל, ארגון ושיטות, חשבונאות ניהולית, תמחיר, שירותי מחשב והנהלת חשבונות;

(4)  טיפול בפירוק אגודות;

(5)  קיום בוררות בין חבריה או בין חברי חבריה לפי תקנותיה או לפי תקנות האגודה החברה בה;

(6)  ניהול חקירה בענין מצבה הכספי של אגודה לפי סעיף 43 לפקודה, בהסכמת הרשם;

(7)  קביעת ערך פדיון של מניה לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973;

(8)  טיפול ביסוד, ארגון ורישום של אגודות חדשות;

(9)  הכנת סקרים ופרסומים ביחס לאגודות החברות בה;

(10) הוצאה לאור ואספקה של ספרות מקצועית, טפסים, פנקסים וציוד משרדי;

(11) מתן אישור בדבר בעלי זכות חתימה בשם האגודה החברה בה כפי שקבעה אותה אגודה;

(12) כל שירות על פי כל חיקוק או על פי תקנות ברית הפיקוח.

איסורים של חברות

12.   (א)  ברית פיקוח לא תהיה חברה בברית פיקוח אחרת.

           (ב)  ברית פיקוח לא תהיה חברה באגודה שהיא באותה ברית  פיקוח.

הודעה לרשם

13.   ברית הפיקוח תודיע לרשם תוך שלושים יום על כל שינוי במספר חבריה הנובע מקבלת אגודה כחברה בה או הוצאת אגודה ממנה.

סייג להשתתפות בדיוני האגודה

14.   ברית הפיקוח לא תשתתף באסיפה הכללית או בישיבת כל רשות אחרת מרשויות האגודה החברה בה כשהענין הנדון הוא יציאת האגודה מברית הפיקוח, אולם לנציג ברית הפיקוח תינתן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו בפני כל רשות של האגודה הדנה בענין.

איסור עשיית עסקאות

15.   לא תעשה ברית הפיקוח עסקאות עם אגודה החברה בה חוץ מתשלומים בעד עריכת ביקורת החשבונות ומתן שירותים.

איסורים של פקידי ברית הפיקוח

16.   (א)  פקידי ברית פיקוח העוסקים בביקורת חשבונות של אגודה החברה בה, לא יכהנו כחברים במועצה ובועד של אותה אגודה.

           (ב)  אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מחברי הרשויות הנבחרות של ברית הפיקוח לכהן כחברים במועצה ובועד של אגודות אחרות החברות בה.

התנהגות מקצועית בין בריתות הפיקוח

17.   (א)  ברית הפיקוח לא תטפל באגודה שהיא חברה בברית פיקוח אחרת, אלא לאחר קבלת הסכמתה בכתב של ברית הפיקוח האחרת.

           (ב)  ברית פיקוח לא תציע משרה, במישרין או בעקיפין, לפקיד של ברית פיקוח אחרת, אלא אם הודיעה לה על כך וקיבלה הסכמתה, ובלבד שברית פיקוח תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם כל אדם שנענה למודעות ברית פיקוח בעתונות.

שמירת דינים

18.   תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל חיקוק אחר בנדון.

ביטול

19.   תקנות 5, 6, 7 ו-18 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 – בטלות.

תחילה

20.   תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

21.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975".

 כ"ט בטבת תשל"ה (12 בינואר 1975)                                   משה ברעם

                                                                                                                    שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3321 מיום 13.4.1975 עמ' 1376.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3477 מיום 15.2.1976 עמ' 985 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק'"ת תש"ם מס' 4045 מיום 8.11.1979 עמ' 158 – תק' תש"ם-1979; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1183 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1029 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 288 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 203 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.