תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – אגודות שיתופיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סוגי האגודות

Go

2

סעיף 3

השתייכות אגודה לכמה סוגים

Go

3

סעיף 4

סיווג כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני

Go

3


תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אגודה" – אגודה רשומה כהגדרתה בפקודה;

           "אגודה מרכזית" ו"הרשם" – כהגדרתם בפקודה;

תק' תשס"ו-2005

           "תקנון" – תקנות האגודה.

מיום 19.1.2006

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188

הוספת הגדרת "תקנון"

סוגי האגודות

2.    לענין סעיף 7 לפקודה, אלה סוגי האגודות שהרשם יקבע שיוך אגודות אליהם:

(1)  אגודה חקלאית – אגודה העוסקת בחקלאות או שחבריה, כולם או מקצתם, עוסקים בחקלאות;

תק' תשס"א-2000

(2)  מושב עובדים – אגודה חקלאית שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות ארגון ההתיישבות של חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

מיום 20.12.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 138

(2) מושב עובדים – אגודה חקלאית שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות ארגון ההתיישבות של חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, ומילוי התפקידים של שלטון מקומי וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

(3)  כפר שיתופי – אגודה ובכלל זה אגודה חקלאית ביישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן לארגן את התיישבות חבריה, המחזיקים ברכוש פרטי ומקיימים שיתוף בשירותים או במפעלים יצרניים, חקלאיים או אחרים.

מיום 17.8.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6501 מיום 18.7.2006 עמ' 1004

החלפת פסקה 2(3)

הנוסח הקודם:

(3) כפר שיתופי – אגודה חקלאית בישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן לארגן את התיישבות חבריה כאיכרים המחזיקים רכוש פרטי ומקיימים שיתוף באספקה, בשיווק ובשירותים חקלאיים אחרים;

תק' תש"ס-1999

(4)  ישוב קהילתי כפרי – אגודה שהיא ישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן ארגון התיישבות חבריה כקהילה המקיימת שיתוף בהקמת מפעלים יצרניים ובמתן שירותים וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

מיום 29.1.2000

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 191

(4) ישוב קהילתי כפרי – אגודה שהיא ישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן ארגון התיישבות חבריה כקהילה המקיימת שיתוף בהקמת מפעלים יצרניים ובמתן שירותים ואשר ממלאת את התפקידים של שלטון מקומי וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

תק' תשס"ו-2005

(5)  (א)   קיבוץ שיתופי – אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.

(ב)   קיבוץ מתחדש – אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה:

(1)    חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם או לוותקם בקיבוץ;

(2)    שיוך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005;

(3)    שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי החברים, הכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.

(ג)    קיבוץ עירוני – אגודה שיתופית הפועלת לתרומה ומעורבות חברתית בחברה הישראלית, המאורגנת על עקרונות של עבודה עצמית ושל שיתוף בהכנסות, בצריכה ובחינוך על בסיס עקרונות של שוויון בין החברים;

מיום 19.1.2006

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188

החלפת פסקה 2(5)

הנוסח הקודם:

(5) קיבוץ – אגודה להתיישבות שהיא ישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך;

תק' תשס"ו-2005

(6)  מושב שיתופי – אגודה להתיישבות, שהיא ישוב נפרד, המאוגד על יסודות של בעלות האגודה באמצעי הייצור, השיווק והקניין הציבורי, של שיתוף בייצור ובחינוך ושל שוויון בצריכה; מושב שיתופי יכול לכלול בין המטרות שבתקנונו הוראה המאפשרת לחבר האגודה להחזיק רכוש פרטי ולקבל אמצעי צריכה בהתאם לתקנונו וכן המחייבת אותו לקיים את עקרון העבודה העצמית;

מיום 19.1.2006

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188

(6) מושב שיתופי – אגודה להתיישבות, שהיא ישוב נפרד, המאוגד על יסודות של בעלות האגודה באמצעי הייצור, השיווק והקניין הציבורי, של שיתוף בייצור ובחינוך ושל שוויון בצריכה; מושב שיתופי יכול לכלול בין המטרות שבתקנותיו שבתקנונו הוראה המאפשרת לחבר האגודה להחזיק רכוש פרטי ולקבל אמצעי צריכה בהתאם לתקנותיו לתקנונו וכן המחייבת אותו לקיים את עקרון העבודה העצמית;

(7)  אגודת שיכון – אגודה שעיקר מטרתה להקים ולקיים שכונות מגורים ובניני שיכון לחבריה, או לספק שירותים למשתכנים בשכונות מגורים ובבנייני שיכון;

תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ס-1999 תק' תשס"ז-2007

(8)  אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית – אגודה שעיקר מטרותיה הן ארגון התישבות חבריה בקהילה וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

מיום 10.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 920

החלפת פסקה 2(8)

הנוסח הקודם:

(8) אגודה מוניציפלית – אגודה שעיקר מטרתה לפעול למען חבריה בעניינים מוניציפליים;

מיום 29.1.2000

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 191

(8) אגודה להתישבות קהילתית – אגודה שעיקר מטרותיה הן ארגון התישבות חבריה בקהילה המקיימת שיתוף במתן שירותים של רשות מקומית וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

מיום 14.7.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 963

(8) אגודה להתישבות קהילתית אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית – אגודה שעיקר מטרותיה הן ארגון התישבות חבריה בקהילה וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;

(9)  קופת תגמולים – אגודה שעיקר מטרתה לצבור ולנהל למען חבריה קרן תגמולים, קרן פנסיה, קרן פיצויים, קרן חופשה או קרן כיוצא באלה;

(10) אגודה לעזרה הדדית ולחיסכון – אגודה שחבריה, כולם או מקצתם, עובדים שכירים ועיקר מטרתה לפתח פעולות חיסכון בין חבריה, לסייע להם ולתת להם הלוואות מכספי פיקדונות שהופקדו לצורך זה באגודה בידי אנשים ומוסדות שונים;

(11) אגודה לאשראי – אגודה שמטרתה העיקרית מתן אשראי לחבריה;

(12) אגודת מימון מרכזית – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית לתת הלוואות לאגודות אחרות;

(13) ברית פיקוח – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית עריכת ביקורת חשבונות של חבריה ופיקוח עליהם;

(14) ברית סיוע – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית היא הדרכת חבריה וחינוכם ברוח עקרונות הקואופרציה, מתן סיוע לפעולתם וטיפול בייסוד אגודות ורישומן;

(15) תנועה קיבוצית – ברית סיוע שחבריה הם קיבוצים ומטרותיה לייסד קיבוצים, לטפח ולעצב ערכים ודפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוצים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין קיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;

(16) תנועה מושבית – ברית סיוע שחבריה הם מושבי עובדים ומטרותיה לייסד מושבי עובדים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין-מושביים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;

(17) אגודה לביטוח הדדי – אגודה שעיקר עיסוקה ביטוח הדדי של חבריה;

(18) אגודה לביטוח חקלאי – אגודה שרוב חבריה חקלאים ואגודות חקלאיות ועיקר עיסוקה ביטוח חבריה;

(19) אגודה ליצרנות – אגודה שעיקר עיסוקה מלאכה ותעשיה זעירה;

(20) אגודה לשירותים – אגודה שעיקר עיסוקה או עיסוקם של רוב חבריה מתן שירותים, למעט שירותי תעבורה ושירותי מימון ואשראי;

(21) אגודה להובלה – אגודה שעיקר עיסוקה הובלת מטענים במשאיות;

(22) אגודה למוניות – אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים במוניות;

(23) אגודה לתחבורה ציבורית – אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים באוטובוסים;

(24) אגודה לשיווק ואספקה חקלאית – אגודה שעיקר עיסוקה שיווק ואספקה של תוצרת חקלאית;

(25) אגודה לאספקת מים – אגודה שעיקר מטרתה להסדיר אספקת מים לחבריה;

תק' תשנ"ז-1997

(26) אגודה צרכנית – אגודה שמטרתה העיקרית להקים ולקיים מערכות שיווק מתקדמות;

מיום 10.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 921

הוספת פסקה 2(26)

תק' תשס"ג-2003

(27) אגודה להחזקות – אגודה שעיקר מטרתה או פעילותה החזקה וניהול של תאגידים שבבעולתה המלאה או החלקית.

מיום 23.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6259 מיום 24.8.2003 עמ' 1009

הוספת פסקה 2(27)

השתייכות אגודה לכמה סוגים

3.    אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד.

סיווג כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני תק' תשס"ו-2005

4.    סווגה אגודה שיתופית כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או קיבוץ עירוני, יראו אותה כקיבוץ, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הדין ובכלל זה, אם הדבר אינו מתיישב עם הענין הנדון או עם הקשרו.

מיום 19.1.2006

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188

הוספת סעיף 4

י"ב בכסלו תשנ"ו (5 בדצמבר 1995)                                     אורה נמיר

                                                                                                           שרת העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 246.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 920 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 191 – תק' תש"ס-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 138 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. (פורסם שוב בטעות ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 196).

ק"ת תשס"ג מס' 6259 מיום 24.8.2003 עמ' 1009 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשס"ו מס' 6501 מיום 18.7.2006 עמ' 1004 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 963 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.