Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – איסור הלבנת הון

משפט פרטי וכלכלה – כספים – איסור הלבנת הון

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': עבירות

Go

4

סעיף 2

עבירת מקור

Go

4

סעיף 3

איסור הלבנת הון

Go

4

סעיף 4

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

Go

4

סעיף 5

הוכחת ידיעה

Go

4

סעיף 6

סייג לאחריות פלילית

Go

4

פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים

Go

5

סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים

Go

5

סעיף 7

הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים

Go

5

סעיף 7א

הדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות

Go

5

סעיף 8

אחראי על חובות תאגיד

Go

5

סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות

Go

5

סעיף 8א

הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות

Go

5

סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי

Go

6

סעיף 8ב

הטלת חובות על נותן שירות עסקי

Go

6

פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה

Go

6

סעיף 9

חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה

Go

6

סעיף 10

הפרת חובת דיווח

Go

7

סעיף 11

סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים

Go

7

פרק ד'1: נותני שירותי מטבע

Go

7

סעיף 11א

הגדרות

Go

7

סעיף 11ב

רשם של נותני שירותי מטבע

Go

7

סעיף 11ג

חובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע

Go

7

סעיף 11ד

בקשה לרישום נותני שירותי מטבע

Go

8

סעיף 11ה

תנאים לרישום נותן שירותי מטבע

Go

8

סעיף 11ו

דיווח לרשם על שינויים

Go

9

סעיף 11ז

הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה

Go

9

סעיף 11ח

סירוב לרשום נותן שירותי מטבע

Go

9

סעיף 11ט

מחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או התליית הרישום

Go

9

סעיף 11י

הודעה ועתירה

Go

10

סעיף 11יא

הודעה לציבור

Go

10

סעיף 11יב

עונשין

Go

10

פרק ד'2: מפקחים וסמכויותיהם

Go

10

סעיף 11יג

הגדרות

Go

10

סעיף 11יג1

העברת מידע

Go

10

סעיף 11יד

מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח

Go

11

סעיף 11טו

דינו של מסמך שנתפס

Go

11

פרק ה': עיצום כספי

Go

11

סעיף 12

הגדרות

Go

11

סעיף 13

ועדה להטלת עיצום כספי

Go

11

סעיף 14

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8א

Go

12

סעיף 15

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9

Go

12

סעיף 16

שיעור העיצום הכספי ועדכונו

Go

12

סעיף 17

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

12

סעיף 18

גביית העיצום הכספי

Go

12

סעיף 19

הפרשי הצמדה וריבית

Go

12

סעיף 20

ערעור על עיצום כספי

Go

12

פרק ו': הוראות חילוט

Go

12

סעיף 21

חילוט רכוש בהליך פלילי

Go

12

סעיף 22

חילוט רכוש בהליך אזרחי

Go

12

סעיף 23

החלת דינים וייעוד קנסות

Go

13

פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר

Go

13

סעיף 24

פטור מאחריות

Go

13

סעיף 25

הגבלות על גילוי דיווח

Go

13

סעיף 26

סמכויות עזר

Go

13

סעיף 27

סמכויות פקיד מכס

Go

13

פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו

Go

13

סעיף 28

מאגר המידע

Go

13

סעיף 29

הרשות המוסמכת

Go

13

סעיף 29א

הגבלות שלאחר הפרישה

Go

14

סעיף 29ב

שמירת על פרטיות

Go

14

סעיף 30

העברת מידע מהמאגר

Go

14

סעיף 31

קבלת מידע

Go

15

סעיף 31א

סודיות

Go

15

סעיף 31ב

דיווח לכנסת

Go

15

סעיף 31ג

קבלת דיווח

Go

16

פרק ט': הוראות שונות

Go

16

סעיף 32

ביצוע ותקנות

Go

16

סעיף 33

שינוי התוספות ועדכונן

Go

16

סעיף 34

תחולה

Go

16

סעיף 35

תחילה

Go

16

סעיף 36

הוראות מעבר

Go

16

פרק י': תיקוני חקיקה

Go

17

סעיף 37

תיקון פקודת הסמים המסוכנים   מס' 7

Go

17

סעיף 38

תיקון חוק עזרה משפטית

Go

17

סעיף 39

תיקון חוק הגנת הפרטיות   מס' 6

Go

17

התוספת הראשונה

Go

17

תוספת ראשונה א'

Go

18

התוספת השניה

Go

19

התוספת השלישית

Go

19

סעיף 4

צו תשס"ב 2001

Go

19

תוספת שלישית א'

Go

20

התוספת הרביעית

Go

20


חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א';

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "אבן חן"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשירים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם משובצים או מיועדים להיות משובצים בכלי עבודה;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "אבנים יקרות"

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

          "אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1)   הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד, אשר ביכולתם לכוון, באמצעות זכות החתימה, את פעילות התאגיד, למעט זכות מינוי המוענקת לדירקטוריון או לאסיפה הכללית של חברה או לגופים מקבילים של תאגיד אחר;

(2)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(3)   הזכות למנות דירקטורים של חברה או נושאי משרה מקבילים של תאגיד אחר, או את המנהל הכללי של התאגיד;

(4)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(5)   הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

מיום 4.8.2016

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 965 (ה"ח 1016)

הוספת הגדרת "אמצעי שליטה"

          "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

החלפת הגדרת "בנק הדואר"

הנוסח הקודם:

"בנק הדואר" - כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

החלפת הגדרת "בנק הדואר"

הנוסח החדש:

"בנק הדואר" – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986;

הנוסח הקודם:

"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

  "בעל שליטה" –

(1)  יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

(2)  בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(3)  בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד;

מיום 5.2.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 965 (ה"ח 1016)

הוספת הגדרת "בעל שליטה"

          "חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;

(תיקון מס' 8) תש"ע-2010

          "חברה בעלת רישיון זירה" – חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44יג לחוק ניירות ערך;

מיום 26.5.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ע מס' 2243 מיום 15.6.2010 עמ' 544 (ה"ח 491)

הוספת הגדרת "חברה בעלת רישיון זירה"

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          "חוק איסור מימון טרור" – חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43)

הוספת הגדרת "חוק איסור מימון טרור"

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

מחיקת הגדרת "חוק איסור מימון טרור"

הנוסח הקודם:

"חוק איסור מימון טרור" – חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "חוק הבנקאות (רישוי)"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          "חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

הוספת הגדרת "חוק המאבק בטרור"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

          "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 17) הוראת שעה תשע"ו-2016

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

"חוק שירותים פיננסיים מוסדרים" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016;

מיום 1.6.2017 עד יום 1.6.2018

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1135 (ה"ח 975)

הוספת הגדרת "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח 975)

הוספת הגדרת "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"

"נותן שירותי אשראי" – בעל רישיון למתן אשראי וכן מי שעיסוקו במתן אשראי כהגדרתם בחוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

מיום 1.6.2017 עד יום 1.6.2018

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1135 (ה"ח 975)

הוספת הגדרת "נותן שירותי אשראי"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "יהלום" – גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "יהלום"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "כספים"

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

          "חלפן כספים" – (נמחקה);

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

מחיקת הגדרת "חלפן כספים"

הנוסח הקודם:

"חלפן כספים"- מי שעוסק במתן שירות של המרת מטבע;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

          "נותן שירותי מטבע" – מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג;

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

הוספת הגדרת "נותן שירותי מטבע"

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח 975)

החלפת הגדרת "נותן שירותי מטבע" בהגדרת "נותן שירותים פיננסיים"

הנוסח החדש:

"נותן שירותים פיננסיים" – נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק שירותים פיננסיים מוסדרים וכן מי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי כהגדרתם בחוק האמור ואינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

הנוסח הקודם:

"נותן שירותי מטבע" – מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

          "שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (8);

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

הוספת הגדרת "שירותי מטבע"

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

"שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (5) (8);

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

מחיקת הגדרת "שירותי מטבע"

הנוסח הקודם:

"שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (8);

          "מנהל תיקים" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "סוחר באבנים יקרות"

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובלבד שמסירת האבן היקרה או מסירת התמורה בכספים היתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

הוספת הגדרת "עסקה באבנים יקרות"

          "פעולה ברכוש" – הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור;

          "פקודת הסמים המסוכנים" – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973;

          "פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "פקיד מכס" – מי שהמנהל, כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, הסמיכו לענין חוק זה;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח 319)

"פקיד מכס" - מי שהמנהל, כהגדרתו בפקודת המכס בפקודת מס הכנסה, הסמיכו לענין חוק זה;

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          "פרטי זיהוי" – לרבות הליך של הכרת הלקוח;

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 742 (ה"ח 687)

הוספת הגדרת "פרטי זיהוי"

          "רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור;

          "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק, שהואגד בישראל.

פרק ב': עבירות

עבירת מקור

2.    (א)  בפרק זה, "עבירה" – עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.

          (ב)  לענין פרק זה יראו כעבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעברה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהווה עבירה גם לפי דיני אותה מדינה.

          (ג)   התנאי האמור בסעיף קטן (ב) סיפה, לא יחול לענין העבירות המפורטות בפסקה (18) לתוספת הראשונה, ולענין העבירות המפורטות בפסקאות (19) ו-(20) לאותה תוספת הקשורות לעבירה שבפסקה (18).

איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

3.    (א)  העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1)   רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2)   רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3)   רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(4)   רכוש שנעברה בו עבירה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (4) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4) רכוש שנעברה בו עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו -  העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

4.    העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו – מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

הוכחת ידיעה

5.    לענין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.

סייג לאחריות פלילית

6.    (א)  לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה:

(1)   דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2)   דיווח לפי הוראות סעיפים 7 או 8א – אם הוראות הסעיפים חלות עליו.

          (ב)  השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע את המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן (א)(1).

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

(2) דיווח לפי הוראות סעיף 7 סעיפים 7 או 8א - אם הוראות הסעיף הסעיפים חלות עליו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': חובות המוטלות על נותנים שירותים פיננסיים

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

הוספת כותרת סימן א'

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים גופים פיננסיים

הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

7.       (א)  לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(1)   לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו –

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

(א)   "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב)   "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2)   ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;

(3)   ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א)   פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב)   הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג)    כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי העניין; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ג)   על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה.

          (ד)  דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28.

          (ה)  הדרכים והמועדים להעברת דיווח למאגר המידע ייקבעו על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, וכן בהתייעצות עם –

(1)   נגיד בנק ישראל – לענין תאגיד בנקאי;

(2)   השר שבאחריותו נמצא אותו גוף – לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי -

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה (בסעיף זה- מקבל השירות); קביעה זו יכול שתכלול את הנהנה מהפעולה וכן, אם הפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שתכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה - מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו -

(א) "נהנה"- כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979.

(א) "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב) "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו;

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו והפיקוח על מילוין.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי -

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה - מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו -

(א) "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב) "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי העניין; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו.

(ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח שגילוים, או העיון בהם אסור שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה.

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים גופים פיננסיים

שישה חודשים מכניסתו לתוקף של תיקון מס' 227 לפקודת מס הכנסה

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 965 (ה"ח 1016)

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בעל שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו –

(א) "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב) "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

הדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

7א.     מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוי החובות.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

הוספת סעיף 7א

אחראי על חובות תאגיד (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

8.    (א)  תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות; נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

8. (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף 7 סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות; נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור.

(ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 7, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין סעיפים 7 ו-7א.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות

מיום 15.9.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

הוספת סימן ב'

הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

8א.     (א)  לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(1)   לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התמורה בעד העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעמו עומד הסוחר באבנים יקרות להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או שלטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2)   ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה;

(3)   ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א)   פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב)   פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);

(ג)    כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעסקאות בסיכון נמוך רשאי סוחר באבנים יקרות לעשות עסקה לפני שיש בידיו את פרטי הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן; השר יקבע בצו את הנסיבות שבהן יחולו הוראות סעיף קטן זה ואת המועדים לקבלת פרטי הזיהוי.

          (ג)   על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א' רשאי להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק גוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו של גוף כאמור, לשם כניסה למקום שבו הגוף מנהל את פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:

(1)   הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו;

(2)   (א)   הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) חמש שנים לפחות;

(ב)   הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מגוף כאמור את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום שבו הוא מנהל את פעילותו, הנוגעים לדיווח שמועבר לרשות המוסמכת, והוא ימסרם לרשות המוסמכת בהתאם לדרישתה.

          (ד)  על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א), סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור, דינו – מאסר שנה.

          (ה)  דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם השר, באופן שיקבע.

          (ו)   הוראות סעיפים 7א ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין סוחר באבנים יקרות; ואולם לעניין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, הסמכות לקבוע כשירות למינויו של אחראי למילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה לשר.

מיום 15.9.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה"ח 319)

הוספת סעיף 8א

שישה חודשים מכניסתו לתוקף של תיקון מס' 227 לפקודת מס הכנסה

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 965 (ה"ח 1016)

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התמורה בעד העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעמו עומד הסוחר באבנים יקרות להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או שלטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) בעל שליטה;

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 742 (ה"ח 687)

הוספת סימן ג'

הטלת חובות על נותן שירות עסקי (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

8ב.     (א)  בפרק זה –

          "לקוח" – מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי, ואינו מעסיקו;

          "נותן שירות עסקי" – עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו;

          "פעולות בפיקוח בית משפט" – פעולות המבוצעות על פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס נכסים, פירוק חברות, צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, אפוטרופסות או ניהול עיזבון;

          "שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

(1)   קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי;

(2)   קנייה או מכירה של עסק;

(3)   ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית;

(4)   קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;

(5)   הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

          (ב)  לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים, בצו, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי –

(1)   לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי, במישרין או בעקיפין, היה הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2)   ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א)   פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב)   כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

          (ג)   שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב).

          (ד)  הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט.

          (ה)  נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות.

          (ו)   אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 742 (ה"ח 687)

הוספת סעיף 8ב

פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה

חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

9.    (א)  (בוטל).

          (ב)  אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בתוספת הרביעית.

          (ג)   חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מחוץ לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב), תחול גם על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדואר או בדרך אחרת.

          (ד)  (1)   חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול על אלה:

(א)   בנק ישראל;

(ב)   תאגיד בנקאי;

(ג)    אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות מי ששר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, קבע בצו.

(2)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפטור מחובות דיווח לפי סעיף 7.

          (ה)  שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע את דרכי הדיווח לפי סעיף זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע תחליף דיווח לענין הכנסת כספים לישראל.

          (ו)   דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28 בדרכים ובמועדים שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר.

          (ז)   דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף 11(א) יהיו, ככל שניתן, בשפה המובנת לאדם החייב בדיווח לפי סעיף זה או האדם שכלפיו מופעלת הסמכות.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 369 (ה"ח 319)

ביטול סעיף קטן 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) בפרק זה, "כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים.

הפרת חובת דיווח

10.  המפר חובת דיווח שהוטלה עליו לפי סעיף 9, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים

11.  (א)  הופרה חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו של שופט את הכספים העולים על הסכום הפטור מדיווח; כספים שנתפסו יישארו בשמירת המשטרה או המכס לפי הוראות סעיף זה.

          (ב)  לא הוטל עיצום כספי או לא הוגש כתב אישום, בתוך 10 ימים מיום תפיסת הכספים, יוחזרו הכספים לאדם שממנו נתפסו; ואולם רשאי בית המשפט, על פי בקשת שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספים לתקופה שלא תעלה על 10 ימים נוספים כדי לאפשר הטלת העיצום הכספי או הגשת כתב אישום, לפי הענין.

          (ג)   בית המשפט, הדן בבקשה כאמור בסעיף קטן (ב), יחליט בבקשה לאחר ששמע את טענותיו של האדם שממנו נתפסו הכספים, ושל מי שטוען לזכות בכספים אם הוא ידוע.

          (ד)  בית המשפט רשאי, בכל עת, לצוות על החזרת הכספים או חלק מהם, בתנאים שיקבע, לאחר קבלת ערובה או בלא ערובה.

          (ה)  הוגש כתב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחולו על הכספים שנתפסו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש בשינויים המחויבים; לענין זה, "חפץ" – לרבות כספים, כהגדרתם בסעיף 9.

          (ו)   הרשיע בית המשפט את המפר והטיל עליו קנס, או שהוטל עליו עיצום כספי, ולא שולם הקנס או העיצום הכספי במועד שנקבע לכך, ניתן לגבות את הקנס או את העיצום הכספי מתוך הכספים שנתפסו או מתוך הערובה שניתנה לפי סעיף קטן (ד).

          (ז)   כספים שנתפסו לפי סעיף זה ולא הוחזרו, יועברו לקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים.

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

פרק ד'1: נותני שירותי מטבע

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

הוספת פרק ד'1

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

ביטול פרק ד'1

לנוסח פרק ד'1 לפני ביטולו והרבדים לו

הגדרות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11א.  בפרק זה –

          "הליכים פליליים" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;

          "מטבע" – לרבות שטר כסף, שהם הילך חוקי של מדינה;

          "מרשם פלילי" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981;

          "נאמן" – כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979;

          "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א);

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          "נושא משרה" –

(1)   לגבי תאגיד – כל אחד מאלה:

(א)   בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(ב)   מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;

(ג)    אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א);

(2)   לגבי עסק שאינו תאגיד –

(א)   מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון את הפעילות בעסק או בסניף של העסק;

(ב)   מורשה חתימה בחשבון של העסק;

          "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב).

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11א

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 369 (ה"ח 319)

11א. בפרק זה –

"הליכים פליליים" - החל בפתיחה בחקירה על פי דין;

"מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;

"מטבע" - לרבות שטר כסף, שהם הילך חוקי של מדינה;

"מרשם פלילי" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981;

"נאמן" - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט- 1979;

"נהנה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א);

"נושא משרה בתאגיד" - כל אחד מאלה: בעל השליטה בתאגיד, מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה, נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור;

"נושא משרה" –

(1) לגבי תאגיד – כל אחד מאלה:

(א) בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;

(ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א);

(2) לגבי עסק שאינו תאגיד –

(א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון את הפעילות בעסק או בסניף של העסק;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של העסק;

"שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב).

שישה חודשים מכניסתו לתוקף של תיקון מס' 227 לפקודת מס הכנסה

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 965 (ה"ח 1016)

מחיקת הגדרת "שליטה"

הנוסח הקודם:

"שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב).

רשם של נותני שירותי מטבע (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11ב.  (א)  שר האוצר ימנה, מבין עובדי משרדו, רשם של נותני שירותי מטבע (בחוק זה – הרשם).

          (ב)  הרשם ינהל מרשם, שבו ירשום נותני שירותי מטבע, לפי הוראות חוק זה (להלן – המרשם); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור.

          (ג)   הרשם יפקח על נותני שירותי מטבע לפי חוק זה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ב

חובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

11ג.   (א)  כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה – נותן שירותי מטבע), חייב ברישום במרשם:

(1)   המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;

(2)   מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(3)   קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(4)   החלפת מטבע;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(5)   ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(תיקון מס' 9) תשע"א-2011 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(6)   שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(7)   מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(8)   מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבע בצו.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא חייב ברישום כל אחד מאלה:

(1)   גוף ציבורי שהוקם על פי דין;

(2)   תאגיד בנקאי;

(3)   מבטח;

(4)   עובד שכיר כשהוא נותן שירותי מטבע במסגרת עבודתו אצל מעביד שהוא נותן שירותי מטבע רשום;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(5)   חבר בורסה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(6)   בנק הדואר;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(7)   מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטר אותו, בצו, מרישום כנותן שירותי מטבע.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ג)   בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 387 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ג

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1104 (ה"ח 566)

הוספת פסקה 11ג(א)(6)

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 369 (ה"ח 319)

11ג. (א) כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה - נותן שירותי מטבע), חייב ברישום במרשם:

(1) המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;

(2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; לענין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים;

(4) החלפת שטרות כסף מטבע;

(5) ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבע בצו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא חייב ברישום כל אחד מאלה:

(1) גוף ציבורי שהוקם על פי דין;

(2) תאגיד בנקאי;

(3) מבטח;

(4) עובד שכיר כשהוא נותן שירותי מטבע במסגרת עבודתו אצל מעביד שהוא נותן שירותי מטבע רשום;

(5) חבר בורסה;

(6) בנק הדואר;

(7) מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטר אותו, בצו, מרישום כנותן שירותי מטבע.

(ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים.

מיום 1.6.2017 עד יום 1.6.2018

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1135 (ה"ח 975)

מחיקת פסקאות 11ג(א)(5), 11ג(א)(6)

הנוסח הקודם:

(5) ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

בקשה לרישום נותני שירותי מטבע (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11ד.  (א)  בקשה לרישום נותן שירותי מטבע במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה:

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(1)   שם המבקש, פרטי זיהויו ומענו, וכן פרטי זיהויו ומענו של נהנה, אם ישנם; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, וכן את שמות נושאי משרה בתאגיד, פרטי זיהוים ומענם; היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי המשרה בעסק, פרטי זיהוים ומענם;

(2)   מענם של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל ומענם, בציון הסניף הראשי, וכן שמם של מנהלי הסניפים, אם ישנם, פרטי זיהוים ומענם;

(3)   פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו;

(4)   פרטים נוספים שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום, כאמור בסעיף 11ה; ולענין סעיפים 11ה(א)(4) ו-(ב) ו-11ט(א)(2) ו-(ד) עד (ו) – הסכמתם של המבקש ושל נושאי משרה בתאגיד או בעסק, לפי הענין, לכך שהרשם יקבל מידע מן המרשם הפלילי, לפני הרישום במרשם ובכל עת לאחר מכן, כל עוד קיים רישום לפי פרק זה.

          (ג)   הרשם רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

          (ד)  בסעיף זה –

          "פרטי זיהוי" – מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם המדינה שהנפיקה אותו;

          "מען" – ציון לפחות של כל אלה: שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל, גם שם המדינה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 387 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ד

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 370 (ה"ח 319)

11ד. (א) בקשה לרישום נותן שירותי מטבע במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה:

(1) שם המבקש, פרטי זיהויו ומענו ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של הנהנה וכן פרטי זיהויו ומענו של נהנה, אם ישנם; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, וכן את שמות נושאי משרה בתאגיד, פרטי זיהוים ומענם; היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי המשרה בעסק, פרטי זיהוים ומענם;

(2) מענם של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל ומענם, בציון הסניף הראשי, וכן שמם של מנהלי הסניפים, אם ישנם, פרטי זיהוים ומענם;

(3) פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו;

(4) פרטים נוספים שקבע שר האוצר.

(ב) לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום, כאמור בסעיף 11ה; ולענין סעיפים 11ה(א)(4) ו-(ב) ו-11ט(א)(2) ו-(ד) עד (ו) - הסכמתם של המבקש, של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף ושל נושאי משרה בתאגיד או בעסק, לפי הענין, לכך שהרשם יקבל מידע מן המרשם הפלילי, לפני הרישום במרשם ובכל עת לאחר מכן, כל עוד קיים רישום לפי פרק זה.

תנאים לרישום נותן שירותי מטבע (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11ה.  (א)  הרשם ירשום במרשם מבקש רישום המקיים את כל אלה, לפי הענין:

(1)   לענין מבקש רישום שהוא יחיד – הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2)   לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד בישראל – לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3)   לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – במדינה שבה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם כדין בישראל;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(4)   לא התקיימה אחת החלופות המפורטות להלן במבקש הרישום ואם מבקש הרישום הוא תאגיד או עסק שאינו תאגיד – גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותי מטבע;

(2)   הוא לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;

(3)   לא הוטל עליו עיצום כספי לפי פרק ה', בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;

בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

"הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

"מבקש רישום" – לרבות הנהנה, אם ישנו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  נודע לרשם שמתנהלים נגד מבקש רישום או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים באחת העבירות כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאי הוא לדחות את החלטתו בקשר לבקשת הרישום עד לסיום ההליכים נגדו.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 388 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ה

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 370 (ה"ח 319)

11ה. (א) הרשם ירשום במרשם מבקש רישום המקיים את כל אלה, לפי הענין:

(1) לענין מבקש רישום שהוא יחיד - הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד בישראל - לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל - במדינה שבה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם כדין בישראל;

(4) מבקש הרישום לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4 או בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש הרישום תאגיד, לא הורשע בעבירה כאמור גם נושא משרה בתאגיד; בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

"הורשע בעבירה" - לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

"מבקש רישום" - לרבות הנהנה, אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף, אם ישנו.

(4) לא התקיימה אחת החלופות המפורטות להלן במבקש הרישום ואם מבקש הרישום הוא תאגיד או עסק שאינו תאגיד – גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק:

(1) הוא לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנגדעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותי מטבע;

(2) הוא לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;

(3) לא הוטל עליו עיצום כספי לפי פרק ה', בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;

בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

"הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

"מבקש רישום" – לרבות הנהנה, אם ישנו.

(ב) נודע לרשם שמתנהלים נגד מבקש רישום או נגד נושא משרה בתאגיד שמבקש להירשם בו הליכים פליליים באחת העבירות כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאי הוא לדחות את החלטתו בקשר לבקשת הרישום עד לסיום ההליכים נגדו.

דיווח לרשם על שינויים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

11ו.   (א)  חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 11ד(א) או (ג) ו-11ה(א), יודיע על כך נותן שירותי מטבע לרשם, בכתב, בתוך 7 ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי.

          (ב)  שינה נותן שירותי מטבע את מקום פעילותו או את מיקומו של אחד הסניפים, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך שבעה ימים מיום השינוי, וישיב לו את תעודת הרישום בתוך שלושים ימים מהמועד האמור.

          (ג)   חדל נותן שירותי מטבע לעסוק במתן שירותי מטבע, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך 7 ימים מהיום הקובע וישיב לו את תעודת הרישום בתוך 30 ימים מהמועד האמור; הפעיל נותן שירותי מטבע כמה סניפים, ישיב את תעודות הרישום של כל הסניפים; חדל נותן שירותי מטבע לתת שירותי מטבע בחלק מהסניפים, יחזיר רק את התעודות של הסניפים כאמור; לענין זה, "היום הקובע" - היום ה- 101 שבו חדל, ברציפות, מלתת שירותי מטבע.

          (ד)  נודע לרשם שנותן שירותי מטבע נפטר או הוכרז כפסול דין, יורה על החזרת תעודת הרישום ועל סגירת עסקו; ואולם רשאי הרשם להרשות את המשך מתן שירותי המטבע בשמו של הנפטר או פסול הדין, לשם הגנה על זכויותיו של נותן שירותי המטבע ויורשיו או של צד שלישי הקשור לעיסוקו; תקופת הפעלת העסק במקרה זה לא תעלה על 90 ימים; בהחלטתו יקבע הרשם מי ייתן את שירותי המטבע במקום הנפטר או פסול הדין (להלן – המפעיל הזמני); בתום התקופה האמורה יחזיר המפעיל הזמני את תעודת הרישום לרשם; החלטת הרשם לענין זה ופרטי הזיהוי של המפעיל הזמני יירשמו במרשם.

          (ה)  החליט נותן שירותי מטבע, שחדל לעסוק במתן שירותי מטבע, לחזור ולעסוק במתן שירותי מטבע, יגיש בקשת רישום חדשה לרשם ולא יעסוק במתן שירותי מטבע עד לרישומו מחדש.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 388 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ו

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 370 (ה"ח 319)

(א) חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 11ד(א) או (ג) ו-11ה(א), יודיע על כך נותן שירותי מטבע לרשם, בכתב, בתוך 7 ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי.

הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

11ז.   (א)  החליט הרשם לרשום את מבקש הרישום כנותן שירותי מטבע במרשם, ומבקש הרישום שילם את האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)(1), ייתן לו הרשם תעודת רישום; תקופת תוקפה של תעודת רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה; היו לנותן שירותי מטבע סניפים – ייתן לו הרשם תעודה נפרדת לכל סניף שאישר; בתעודה יצוין המען ומספר הרישום של הסניף; הרישום יהיה תקף לגבי נותן שירותי מטבע במען שצוין בתעודת הרישום בלבד.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  נותן שירותי מטבע יציג את תעודת הרישום בכל סניף, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא, ואולם הרשם רשאי לפטור נותן שירותי מטבע שמתן שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ג)   הודיע נותן שירותי מטבע על שינוי מקום של סניף והחזיר לרשם את תעודת הרישום של הסניף, ייתן הרשם תעודת רישום חדשה, בציון המען החדש ויבטל את התעודה הקודמת; שינויים לפי סעיף זה יירשמו במרשם.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ז

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

11ז. (א) החליט הרשם לרשום את מבקש הרישום כנותן שירותי מטבע במרשם, ייתן לו תעודת רישום ומבקש הרישום שילם את האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)(1), ייתן לו הרשם תעודת רישום; תקופת תוקפה של תעודת רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה; היו לנותן שירותי מטבע סניפים - ייתן לו הרשם תעודה נפרדת לכל סניף שאישר; בתעודה יצוין המען ומספר הרישום של הסניף; הרישום יהיה תקף לגבי נותן שירותי מטבע במען שצוין בתעודת הרישום בלבד.

(ב) נותן שירותי מטבע יציג את תעודת הרישום בכל סניף, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא, ואולם הרשם רשאי לפטור נותן שירותי מטבע שמתן שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה.

(ג) הודיע נותן שירותי מטבע על שינוי מקום של סניף והחזיר לרשם את תעודת הרישום של הסניף, ייתן הרשם תעודת רישום חדשה, בציון המען החדש ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית ויבטל את התעודה הקודמת; שינויים לפי סעיף זה יירשמו במרשם.

סירוב לרשום נותן שירותי מטבע (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

11ח.  סירב הרשם לרשום את המבקש כנותן שירותי מטבע ינמק את סירובו וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה למבקש החלטת הרשם; טענות המבקש יוגשו בכתב, ואולם המבקש רשאי גם להופיע לפני הרשם כדי להשמיע את טענותיו.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ח

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

11ח. סירב הרשם לרשום את המבקש כנותן שירותי מטבע ינמק את סירובו וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה למבקש החלטת הרשם; טענות המבקש יוגשו בכתב, ואולם המבקש רשאי גם להופיע לפני הרשם כדי להשמיע את טענותיו.

מחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או התליית הרישום (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

11ט.  (א)  הרשם רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם בכל אחד מאלה:

(1)   חדל להתקיים בנותן שירותי מטבע תנאי מתנאי הרישום לפי סעיף 11ה(א)(1) עד (3);

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2)   התקיימו בנותן שירותי המטבע או בנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד גם בעל שליטה בו, אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 11ה(א)(4);

(3)   נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק זה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  בטרם יחליט הרשם על מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לו ולבעל שליטה בתאגיד, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

          (ג)   נוכח הרשם כי נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(3), ידרוש ממנו, בטרם יחליט על מחיקתו מהמרשם, לתקן את הטעון תיקון, ורשאי הוא, לאחר שנתן לנותן שירותי המטבע הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים; לא תוקנה ההפרה בתוך התקופה האמורה, רשאי הרשם למחוק את המפר מהמרשם.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ד)  נודע לרשם שמתנהלים נגד נותן שירותי מטבע, שנרשם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד, גם נגד בעל השליטה בו, הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הוא להתלות את רישומו במרשם עד לסיום ההליכים; בטרם יחליט הרשם על התליית רישומו של נותן שירותי מטבע מהמרשם, ייתן לו ולבעל השליטה בתאגיד לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ה)  נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד שהוא נותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע הורשעו בעבירה או הוטל עליהם עיצום כספי כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הרשם, בטרם יחליט על מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, לדרוש ממנו לפטר את מי שהורשע בעבירה או שהוטל עליו עיצום כספי כאמור, בתוך תקופה שיקבע; סירב נותן שירותי המטבע לעשות כן, רשאי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שנתן לו ולמי שהורשע או שהוטל עליו עיצום כספי הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ו), "נושא משרה בתאגיד" – למעט בעל שליטה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ו)   הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יחולו, בשינויים המחויבים, על נושא משרה בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד, שמתנהלים נגדם הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11ה(א)(4).

          (ז)   הודיע נותן שירותי מטבע לרשם שהוא חדל לעסוק במתן שירותי מטבע, ימחק אותו הרשם מהמרשם.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11ט

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

(א) הרשם רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם בכל אחד מאלה:

(1) חדל להתקיים בנותן שירותי מטבע תנאי מתנאי הרישום לפי סעיף 11ה(א)(1) עד (3);

(2) נותן שירותי המטבע, ואם הוא תאגיד, בעל שליטה בו, הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4);

(2) התקיימו בנותן שירותי המטבע או בנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד גם בעל שליטה בו, אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 11ה(א)(4);

(3) נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק זה.

(ב) בטרם יחליט הרשם על מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לו ולבעל שליטה בתאגיד, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

(ג) נוכח הרשם כי נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(3), ידרוש ממנו, בטרם יחליט על מחיקתו מהמרשם, לתקן את הטעון תיקון, ורשאי הוא, לאחר שנתן לנותן שירותי המטבע הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים; לא תוקנה ההפרה בתוך התקופה האמורה, רשאי הרשם למחוק את המפר מהמרשם.

(ד) נודע לרשם שמתנהלים נגד נותן שירותי מטבע, שנרשם במרשם, ואם הוא תאגיד שנרשם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד, גם נגד בעל השליטה בו, הליכים פליליים בעבירה כאמור הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הוא להתלות את רישומו במרשם עד לסיום ההליכים הפליליים לסיום ההליכים; בטרם יחליט הרשם על התליית רישומו של נותן שירותי מטבע מהמרשם, ייתן לו ולבעל השליטה בתאגיד לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

(ה) נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד שהוא נותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע הורשעו בעבירה או הוטל עליהם עיצום כספי כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הרשם, בטרם יחליט על מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, לדרוש ממנו לפטר את מי שהורשע בעבירה או שהוטל עליו עיצום כספי כאמור, בתוך תקופה שיקבע; סירב נותן שירותי המטבע לעשות כן, רשאי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שנתן לו ולמי שהורשע או שהוטל עליו עיצום כספי הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ו), "נושא משרה בתאגיד" - למעט בעל שליטה.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יחולו, בשינויים המחויבים, על נושא משרה בתאגיד ועל מנהל סניף או בעסק שאינו תאגיד, שמתנהלים נגדם הליכים פליליים בעבירה כאמור הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11ה(א)(4).

הודעה ועתירה (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11י.   (א)  הרשם ימציא לנותן שירותי מטבע הודעה בכתב על החלטותיו לפי סעיפים 11ה(ב), 11(ד), 11ח ו-11ט.

          (ב)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם שניתנה לגביו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים נגד ההחלטה בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 390 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11י

הודעה לציבור (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11יא. (א)  הרשם יפרסם ברשומות הודעה על כל אלה:

(1)   רישומו של נותן שירותי מטבע במרשם, תוך פירוט שמו ומענו, לרבות מענם של סניפים, אם ישנם;

(2)   שינוי מענו של נותן שירותי מטבע, לרבות שינוי מען של סניף מסניפיו;

(3)   מחיקת נותן שירותי מטבע או סניף מסניפיו מהמרשם או התליית רישומו;

(4)   חידוש רישומו במרשם של נותן שירותי מטבע שרישומו הותלה;

(5)   מינוי מפעיל זמני לפי סעיף 11ו(ד).

          (ב)  הודעה כאמור בפסקאות (1) עד (3) לסעיף קטן (א) תפורסם גם באינטרנט; כתובת אתר האינטרנט שבה ניתן למצוא מידע כאמור תפורסם, בתדירות סבירה, בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 390 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11יא

עונשין (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11יב. (א)  נותן שירותי מטבע העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   עוסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד להוראות סעיפים 11ג ו- 11ו(ה);

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(1א) מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן רישותי מטבע לפי סעיף 11ד או בהודעה לרשם לפי סעיף 11ו(א) עד (ג);

(2)   לא נותן הודעה בכתב לרשם כנדרש לפי סעיף 11ו(א) עד (ג).

          (ב)  נותן שירותי מטבע או מפעיל זמני כאמור בסעיף 11ו(ד), שלא החזיר את תעודת הרישום לרשם בניגוד להוראות סעיף 11ו(ב) עד (ד), או שלא מציג את תעודת הרישום במקום פעילותו לפי הוראות סעיף 11ז(ב), או לא מציין את מספר הרישום לפי הוראות אותו סעיף, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף קטן זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11יב

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

הוספת פסקה 11יב(א)(1א)

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

פרק ד'2: מפקחים וסמכויותיהם

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084)

הוספת פרק ד'2

הגדרות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11יג.  (א)  בפרק זה, "הממונה" – כל אחד מאלה:

(1)   לענין תאגיד בנקאי – המפקח על הבנקים;

(תיקון מס' 8) תש"ע-2010

(2)   לענין חבר בורסה, חברה בעלת רישיון זירה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(3)   לענין מבטח וסוכן ביטוח – המפקח על הביטוח;

(4)   לענין קופת גמל וחברה המנהלת קופה כאמור – הממונה על שוק ההון;

(5)   לענין בנק הדואר – שר התקשורת או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(6)   לענין נותן שירותי מטבע – הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף
11ב;

(7)   לענין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) – השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבור שהוא יסמיך לכך;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(8)   לעניין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(9)   לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          (ב)  הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5), (7) ו-(9) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11יג

מיום 26.5.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ע מס' 2243 מיום 15.6.2010 עמ' 544 (ה"ח 491)

(2) לענין חבר בורסה, חברה בעלת רישיון זירה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 743 (ה"ח 687)

(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים.

(ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5) ו-(7) פסקאות (5), (7) ו-(9) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

מיום 15.9.2015

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

הוספת פסקה 11יג(א)(8)

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1263 (ה"ח 1032)

(3) לענין מבטח וסוכן ביטוח – המפקח על הביטוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – הממונה על שוק ההון);

מיום 1.6.2017 עד יום 1.6.2018

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1135 (ה"ח 975)

הוספת פסקה 11יג(א)(6א)

הנוסח:

(6א) לעניין מי שעיסוקו במתן אשראי לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי החוק האמור;

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

החלפת פסקה 11יג(א)(6)

הנוסח החדש:

(6) לעניין נותן שירותים פיננסיים – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים;

הנוסח הקודם:

(6) לענין נותן שירותי מטבע – הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף 11ב;

העברת מידע (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

11יג1. (א) הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו:

(1)   לשכת עורכי הדין – לגבי עורכי דין;

(2)   מועצת רואי החשבון – לגבי רואי חשבון.

          (ב)  לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין.

          (ג)   על אף האמור בסעיף 31א, נקבע כלל משמעתי האוסר על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד נותן השירות העסקי, ובלבד שבפנייה ייכללו רק פרטי המידע שעוררו את חששו של הממונה; לעניין זה, "גורם מוסמך" – מי שמוסמך לפתוח בהליך משמעתי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, לפי העניין.

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 743 (ה"ח 687)

הוספת סעיף 11יג1

מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

11יד. (א)  (1)   לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ימנה הממונה מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה;

(2)   מי שאינו עובד ציבור לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמים של שלום הציבור;

(3)   לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה.

          (ב)  לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט;

(2)   להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(3)   לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו-ד'1; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          (ב1) שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן (ב)(2), לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          (ב2) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס הכנסה, השינויים המחויבים.

          (ג)   לענין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

          (ד)  היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לענין פיקוח לפי חוק זה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11יד

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" - לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו-ד'1; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 744 (ה"ח 687)

הוספת סעיפים קטנים 11יד(ב1), 11יד(ב2)

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו-ד'1 פרק ג'; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

דינו של מסמך שנתפס (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11טו. (א)  על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל הפרה של הוראות פרק ד'1, יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים.

          (ב)  על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג', יחולו הוראות אלה:

(1)   המפקח ימסור את המסמך שנתפס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לועדה המוסמכת להטיל עיצום כספי, כאמור בפרק ה' (בסעיף זה – הועדה);

(2)   הוגש המסמך לועדה, תקבע הועדה, בהחלטתה לענין הטלת עיצום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו;

(3)   לא הגיש הממונה את המסמך לועדה בתוך שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח;

(4)   מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3) רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו; החליטה הועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הועדה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 392 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 11טו

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1131 (ה"ח 975)

ביטול סעיף קטן 11טו(א)

הנוסח הקודם:

(א) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל הפרה של הוראות פרק ד'1, יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים.

פרק ה': עיצום כספי

הגדרות

12.  בפרק זה –

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

          "הממונה" – כל אחד מאלה:

(1)   הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2)   לענין פרק ד' – המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

(3)   עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה;

          "ועדה" – ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק זה.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

החלפת הגדרת "הממונה"

הנוסח הקודם:

"הממונה" –

(1) לעניין תאגיד בנקאי- המפקח על הבנקים;

(2) לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית- השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לכך מבין עובדי משרדו;

(3) לענין פרק ד'- מנהל המכס או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי אגף המכס והמע"מ;

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

"הממונה" - כל אחד מאלה:

(1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג;

(2) לענין פרק ד' - מנהל אגף מכס ומע"מ המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

(3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה;

ועדה להטלת עיצום כספי  (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

13.  (א)  נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ולעניין ועדה שהקים שר התעשייה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

          (ג)   שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(1)   לענין ועדה לפי סעיף 14 – עם נגיד בנק ישראל, עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לפי העניין;

(2)   לענין ועדה לפי סעיף 15 – עם שר האוצר.

          (ד)  החלטות ועדה יתקבלו ברוב דעות.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

(א) נגיד בנק ישראל, והשר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

(ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(1) לענין ועדה לפי סעיף 14 - עם נגיד בנק ישראל ועם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית;

(2) לענין ועדה לפי סעיף 15 - עם שר האוצר.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 371 (ה"ח 319)

(א) נגיד בנק ישראל, שר התעשייה המסחר והתעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ולעניין ועדה שהקים שר התעשייה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(1) לענין ועדה לפי סעיף 14 – עם נגיד בנק ישראל ועם עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לפי העניין;

(2) לענין ועדה לפי סעיף 15 – עם שר האוצר.

מיום 2.9.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 744 (ה"ח 687)

(א) נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

מיום 7.10.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 712 (ה"ח 953)

(א) נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8א (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

14.  (א)  מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיפים 7, 7א או 8א, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ב)  מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ו), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 372 (ה"ח 319)

עיצום עספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 או 8 עד 8א

14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיף 7 סעיפים 7, 7א או 8א, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד - על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ו), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9

15.  (א)  מצאה ועדה כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 9, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר.

          (ב)  הוטל על אדם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי.

שיעור העיצום הכספי ועדכונו (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

16.  (א)  שר המשפטים, בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7 עד 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

          (ב)  קבע שר המשפטים שיעורי עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (א), לא יוטל על המפר עיצום כספי גבוה מהשיעור שנקבע לפי אותו סעיף קטן.

          (ג)   חישוב שיעור העיצום הכספי לפי פרק זה יהיה לפי שיעורו המעודכן של הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ביום מתן ההחלטה על הטלתו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור או הממונה הורו על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – ייקבע שיעורו המעודכן של הקנס האמור לפי שיעורו ביום מתן ההחלטה בערעור.

          (ד)  לענין סעיף זה, "הפרה חוזרת" – הפרה שנעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף שר המשפטים בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 372 (ה"ח 319)

16. (א) שר המשפטים בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או 9 7 עד 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

17.  בטרם תחליט הועדה להטיל עיצום כספי תיתן הזדמנות למי שבכוונתה להטיל עליו את העיצום הכספי לטעון את טענותיו; החליטה הועדה להטיל עיצום כספי, תמסור למפר דרישת תשלום בכתב, והעיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

גביית העיצום הכספי

18.  על גביית עיצום כספי יחולו הוראות פקודת המסים (גביה).

הפרשי הצמדה וריבית

19.  לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו.

ערעור על עיצום כספי

20.  (א)  על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.

          (ב)  הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.

          (ג)   אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת.

          (ד)  התקבל הערעור, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

          (ה)  על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

פרק ו': הוראות חילוט

חילוט רכוש בהליך פלילי

21.  (א)  הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

(1)   רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;

(2)   רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

          (ב)  לענין סעיף זה, "רכושו של הנידון" – כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו.

          (ג)   לא נמצא רכוש של הנידון למימוש צו החילוט במלואו, רשאי בית המשפט לצוות על מימושו של הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנידון מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה; לא יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמימן או שהעביר הנידון לאותו אדם לפני ביצוע העבירה שבשלה הורשע, ושלגביה ניתן צו החילוט.

          (ד)  לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

          (ה)  טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ד), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כאמור, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף קטן (ג).

          (ו)   בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה, ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, או שווי הרכוש שלגביו מבקשים צו חילוט, יצוינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד למתן גזר הדין.

חילוט רכוש בהליך אזרחי

22.  (א)  בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה:

(1)   הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים;

(2)   האדם החשוד בביצוע עבירה כאמור אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו, ועל כן לא ניתן להגיש כתב אישום נגדו, או שהרכוש כאמור בפסקה (1) התגלה לאחר ההרשעה.

          (ב)  המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 21(ה), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.

          (ג)   על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

          (ד)  אין לחלט רכוש לפי סעיף זה, שאינו רכושו של החשוד אלא אם הוכח כי –

(1)   בעל הזכות ברכוש ידע שהרכוש שימש בעבירה או הסכים לכך; או,

(2)   בעל הזכות ברכוש לא רכש את זכותו בתמורה ובתום לב.

החלת דינים וייעוד קנסות

23.  על חילוט רכוש ועל רכוש שחולט לפי חוק זה, וכן על קנסות שהוטלו על פיו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים המסוכנים; לענין סעיף זה, "קנסות" – לרבות עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה.

פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר

פטור מאחריות

24.  (א)  אי עשיית פעולה ברכוש, לרבות ברכוש אסור, גילוי, אי גילוי, דיווח או כל מעשה או מחדל אחר לפי הוראות חוק זה, בתום לב, אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשיה כאמור, לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל.

          (ב)  היה אדם פטור מאחריות אזרחית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות הענין, ובמידה שנראית לו, לחייבו באחת מאלה:

(1)   להשיב את מה שקיבל מהצד האחר או לשלם את שוויו; או,

(2)   לקיים את החיוב שכנגד, כולו או מקצתו, אם הצד האחר ביצע את חיובו.

          (ג)   על אף הוראות חוק זה, יפעל עורך הדין על פי הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

הגבלות על גילוי דיווח (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

25.  (א)  על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

          (ב)  דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשנ"ב-1992 ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט –

(1)   בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה;

(2)   כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

(א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

סמכויות עזר

26.  (א)  סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי חוק זה.

          (ב)  לצורך אכיפת חוק זה יהיו לשוטר ולפקיד מכס הסמכויות שלפי סעיפים 174, 177, 184 ו-185 לפקודת המכס, ולענין זה יראו רכוש החשוד שהוא קשור בעבירה לפי חוק זה, כטובין שייבואם או שייצואם אסור.

          (ג)   לצורך אכיפת חוק זה תהיה לשוטר ולפקיד מכס סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודת הסמים המסוכנים; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 28(ה) ו-(ו) לאותה פקודה.

סמכויות פקיד מכס (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

27.    (א)  לשם ביצוע הוראות חוק זה רשאי פקיד מכס לדרוש מאדם שהוא בעל טובין הנתונים לפיקוח רשות המכס או מאדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה למסור לו מידע הנוגע לענין.

          (ב)  התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי פקיד מכס שהוסמך לחקור (להלן – פקיד מכס חוקר) –

(1)   לחקור אדם הקשור לעבירה; לשם כך יהיו לו הסמכויות של קצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיפים 2 ו-3 שבה יחולו על החקירה;

(2)   לדרוש מאדם כאמור בפסקה (1) להתייצב לפניו לשם חקירה;

(3)   להיכנס למקום כדי לערוך בו חיפוש כאמור בסעיף 25 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים, אם אישר זאת ממונה אזורי (חקירות);

(4)   לבקש משופט שלום לתת צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש;

(5)   לתפוס חפץ הנוגע לעבירה לפי חוק זה או העשוי לשמש ראיה בהליך בשל עבירה כאמור.

          (ג)   על חיפוש ותפיסה לפי סעיף קטן (ב)(3) עד (5) יחולו הוראות סעיפים 23א, 24, 26 עד 29 ו-33 עד 42 לפקודת מעצר וחיפוש.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

          (ד)  בסעיף זה, "עבירה" –

(1)   עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעברה ברכוש שמקורו בעבירה לפי פרט (15) או (17) עד (17ג) לתוספת הראשונה;

(2)   עבירה לפי סעיף 10.

          (ה)  בעבירה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) יהיו לפקיד מכס חוקר סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), לשוטר, ולממונה אזורי (חקירות) ולסגנו יהיו גם סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי החוק האמור לקצין משטרה ולקצין הממונה, ויחולו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים.

          (ו)   לענין סעיף זה יראו משרדי חקירות אזוריים כתחנת משטרה.

מיום 7.10.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 713 (ה"ח 953)

סמכויות לגילוי עבירות מכס סמכויות פקיד מכס

(ד) בסעיף זה, "עבירה" –

(1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעברה ברכוש שמקורו בעבירה של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו-212 לפקודת המכס או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, וכן עבירות לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שנעברו בנסיבות מחמירות לפי פרט (15) או (17) עד (17ג) לתוספת הראשונה;

(2) עבירה לפי סעיף 10.

פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו

מאגר המידע (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

28.    שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה – מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43)

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור המאבק בטרור (בחוק זה – מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

הרשות המוסמכת (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

29.  (א)  שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ב)  הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור.

          (ג)   לא יועסק עובד ברשות המוסמכת אלא אם כן הודיע המפקח הכללי של משטרת ישראל, או מי שהוסמך על ידו לכך, שאין מניעה להעסיקו מטעמים של ביטחון הציבור.

          (ד)  הגישה למאגר המידע תהיה לבעלי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43)

(א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור המאבק בטרור.

הגבלות שלאחר הפרישה  (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

29א.  ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעבוד או לקבל זכות או טובת הנאה מגוף מדווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

הוספת סעיף 29א

שמירת על פרטיות (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

29ב.  השימוש בסמכות להעביר ולקבל מידע כאמור בסעיפים 30 ו-31, ייעשה באופן שאין בו כדי לפגוע, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדם.

מיום 7.10.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 713 (ה"ח 953)

הוספת סעיף 29ב

העברת מידע מהמאגר

30.  (א)  על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולרשויות כמפורט בו.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ב)  (1)   לצורך ביצוע חוק זה, חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2)   משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

          (ב1) (1)   לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע;

(2)   העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3)   הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים;

(4)   הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

          (ג)   לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

          (ג1) (1)   לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2)   העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3)   הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4)   פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

          (ד)  (1)   החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2)   היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3)   לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ה)  (1)   לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק איסור מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(2)   לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ו)   לצורך ביצוע חוק זה, חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ז)   מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

          (ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (ח)  על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1); אין בהוראות סעיף קטן (ז1) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר לפי הוראות סעיף קטן זה לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

          (ט)  שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1).

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

          (י)   בסעיף זה –

          "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור;

          "בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

          "אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

          "מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

          "גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

          "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

          "פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084)

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז); ואולם לא ייעשה שימוש במידע האמור למניעה או לחקירה של עבירות מס.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43)

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 372 (ה"ח 319)

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

מיום 10.4.2014

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ב מס' 2377 מיום 5.8.2012 עמ' 646 (ה"ח 696)

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור לפי חוק איסור מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור;