נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), תשנ"ז-1997

חקלאות טבע וסביבה – נהיגה ברכב בחוף הים

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – עבירות וביהמ"ש

בריאות – נכים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

סייג לאיסור נהיגה בחוף הים

סעיף 2

2

Go

שמירת סמכויות

סעיף 3


צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(6) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

           "נכה" - מי שיש לו מחלה, ליקוי גופני או מוגבלות אחרת, המשפיעים באופן משמעותי על יכולתו להגיע לחוף הים, או לשירותי חוף הים;

           "מפקח" - מי שהוסמך למפקח לפי סעיף 4 לחוק;

           "מתרחץ" - אדם הנמצא במקום רחצה בין במים ובין על החוף.

סייג לאיסור נהיגה בחוף הים

2.    (א)  על אף האמור בסעיף 2 לחוק, רשאי אדם לנהוג ברכב בחוף הים כדי לאפשר לנכה להגיע לחוף או לצאת ממנו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   הנהיגה בחוף הים איננה מהווה סכנה למתרחצים;

(2)   הנהיגה איננה פוגעת בערכי נוף וטבע, ארכיאולוגיה, היסטוריה ושימור;

(3)   אין בחוף הים דרכי גישה נאותות ובטוחות לתנועת הנכה ללא רכב, בין בכסא גלגלים ובין ובדרך אחרת.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפקח לקבוע כי משיקולי בטיחות המתרחצים הנובעים מתנאי הקרקע או צפיפות המתרחצים, תיאסר כניסתו של רכב לחוף רחצה מוכרז.

שמירת סמכויות

3.    אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בסמכויות סדרן או פקח לפי צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965.

כ"ו בתמוז תשנ"ז (31 ביולי 1997)                         אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1090.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות