נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953

בריאות – מוות – חקירת סיבת מוות

עונשין ומשפט פלילי – חקירת סיבת מוות

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

ביתור גויות

סעיף 2

2

Go

חובות הודעה ומסירה

סעיף 3

2

Go

אי תחולת הוראות פקודת בריאות העם

סעיף 4

2

Go

קבורה

סעיף 5

2

Go

ניתוחי אנטומיה פתולוגית

סעיף 6

2

Go

סייגים

סעיף 6א

2

Go

סודיות

סעיף 6ב

2

Go

הצלת עובר

סעיף 6ג

2

Go

אי תחולה במקרים מיוחדים

סעיף 6ד

3

Go

עונשין

סעיף 7

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 8

3

Go

שמירת דינים

סעיף 9

3

Go

ניתוחים במקרים מיוחדים

סעיף 10


חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953*

פירושים

1.    בחוק זה –

           "בית ספר לרפואה" פירושו – אוניברסיטה או בית ספר לרפואה בישראל שהוכרו על פי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947;

(תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

            "הסכמה" – הסכמה שניתנה מרצון חפשי ומתוך דעה צלולה בטופס שנקבע בתקנות;

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח 1490)

הוספת הגדרת "הסכמה"

(תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

           "בן-משפחה" – בן-זוג, ילד, הורה, אח, אחות.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח 1490)

הוספת הגדרת "בן-משפחה"

ביתור גויות (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

2.    גוייתו של אדם שהסכים בכתב כי תשמש למטרות מדעיות – מותר לבתרה בבית ספר לרפואה לצרכי לימוד ומחקר.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח 1490)

2. גוייתו של אדם שהסכים בכתב כי תשמש למטרות מדעיות , וכן גוייתו של אדם שהרשאי לדרוש אותה לפי התקנות לא דרש אותה תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות – מותר לבתרה בבית ספר לרפואה לצרכי לימוד ומחקר.

חובות הודעה ומסירה

3.    מי שברשותו גויה כאמור בסעיף 2, יודיע על כך לבית הספר לרפואה וימסרנה לו לפי דרישתו, תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות; אך אין הוראה זאת חלה על מי שהגויה נמסרה לו לשם קבורה בלבד.

אי-תחולת הוראות פקודת בריאות העם

4.    הוראות הסעיפים 8(2) ו-22(6)(א) של פקודת בריאות העם, 1940, לא יחולו על גויה כאמור בסעיף 2 ובמקומם יבואו הוראות שייקבעו בתקנות.

קבורה

5.    (א)  לא יאוחר משנה מהיום שבו נתקבלה הגויה בבית הספר לרפואה יובאו הגויה וחלקיה המבותרים לקבורה לפי דיני העדה הדתית שעמה נמנה המת ובית הספר לרפואה ישא בכל הוצאות הקבורה.

           (ב)  מותר לבית הספר לרפואה לשמור על הגויה או על חלקים ממנה, אם הסכים לכך הנפטר בכתב, או אם הרשאי לדרוש אותה לפי התקנות לא התנגד לכך תוך הזמן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ניתוחי אנטומיה פתולוגית (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

6.    (א)  מותר לרופא לנתח גויה לשם קביעת סיבת המוות או כדי להשתמש בחלק ממנה לריפויו של אדם, אם נקבע בתעודה שנחתמה על ידי שלושה רופאים שהוסמכו לכך בהתאם לתקנות, כי הניתוח משמש לאחת המטרות האמורות.

(תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

           (ב)  (1)   לא תנותח גוויה לפני תום חמש שעות לאחר מתן הודעה על הפטירה לאחד מבני המשפחה; ימי שבת ומועדי ישראל, ולגבי בן משפחה שאינו יהודי – שבתה וימי חגיה של עדתו, לא יבואו במנין חמש השעות האמורות;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), אם היה הניתוח דרוש כדי להשתמש בחלק מהגוויה לריפויו של אדם, תימסר על כך הודעה לאחד מבני המשפחה בזמן סביר לפני עשיית הניתוח.

(תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

           (ג)   (1)   נתגלה צורך להשתמש בחלק מגוויה להציל חייו של פלוני, יבוא במקום הזמן האמור בסעיף קטן (ב) – הזמן שעד המועד המאוחר ביותר שבו אפשר להוציא את החלק מהגוויה לשם שימוש כאמור; לא ניתן למסור הודעה לפי סעיף קטן (ב) תוך המועד האמור, מחמת חוסר אפשרות לאתר בן-משפחה, מותר הניתוח לפי סעיף קטן זה ובלבד שנעשה נסיון סביר למסור את ההודעה;

(2)   בלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה (1), שימוש בקרנית של נפטר להשתלה באדם פלוני להצילו מעיוורון, שימוש למניעת ליקוי בראייה או בשמיעה, שימוש בכליה של נפטר, ושימוש ברקמות עור של נפטר להשתלה להציל חייו של אדם פלוני הם שימושים בחלקי גוויה להצלת חיים.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח 1490)

6. (א) מותר לרופא לנתח גויה לשם קביעת סיבת המוות או כדי להשתמש בחלק ממנה לריפויו של אדם, אם נקבע בתעודה שנחתמה על ידי שלושה רופאים שהוסמכו לכך בהתאם לתקנות, כי הניתוח משמש לאחת המטרות האמורות.

(ב) (1) לא תנותח גוויה לפני תום חמש שעות לאחר מתן הודעה על הפטירה לאחד מבני המשפחה; ימי שבת ומועדי ישראל, ולגבי בן משפחה שאינו יהודי – שבתה וימי חגיה של עדתו, לא יבואו במנין חמש השעות האמורות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם היה הניתוח דרוש כדי להשתמש בחלק מהגוויה לריפויו של אדם, תימסר על כך הודעה לאחד מבני המשפחה בזמן סביר לפני עשיית הניתוח.

(ג) (1) נתגלה צורך להשתמש בחלק מגוויה להציל חייו של פלוני, יבוא במקום הזמן האמור בסעיף קטן (ב) – הזמן שעד המועד המאוחר ביותר שבו אפשר להוציא את החלק מהגוויה לשם שימוש כאמור; לא ניתן למסור הודעה לפי סעיף קטן (ב) תוך המועד האמור, מחמת חוסר אפשרות לאתר בן-משפחה, מותר הניתוח לפי סעיף קטן זה ובלבד שנעשה נסיון סביר למסור את ההודעה;

(2) בלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה (1), שימוש בקרנית של נפטר להשתלה באדם פלוני להצילו מעיוורון, שימוש למניעת ליקוי בראייה או בשמיעה, שימוש בכליה של נפטר, ושימוש ברקמות עור של נפטר להשתלה להציל חייו של אדם פלוני הם שימושים בחלקי גוויה להצלת חיים.

סייגים (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

6א.     (א)  השאיר הנפטר בני משפחה, לא תנותח גווייתו לפי סעיף 6 – למעט ניתוח בנסיבות כאמור בסעיף 6(ג) – אלא אם נתקיימו גם שתי אלה:

(1)   הסכים לכך בן זוגו של הנפטר, ובהעדר בן זוג – ילדיו, ובהעדר ילדים – הוריו, ובהעדר הורים – אחיו או אחותו;

(2)   לא התנגד לכך בכתב בן משפחה שבאותה דרגת קרבה של מי שהסכים כאמור, או בן-משפחה שבדרגת קרבה שלאחריו בנסיבות המקרה בהתאם לסדר דרגות הקרבה שבפסקה (1).

           (ב)  התנגד אדם בחייו בכתב שגווייתו תנותח, הרי על אף האמור בסעיף 6 ועל אף כל הסכמה של בן-משפחה לפי סעיף קטן (א) – לא יבוצע הניתוח.

           (ג)   הסכים אדם שגווייתו תנותח, מותר לנתחה על אף כל התנגדות של בן-משפחה.

           (ד)  בנסיבות כאמור בסעיף 6(ג) מותר לנתח את הגוויה זולת אם התנגד האדם בחייו בכתב שגווייתו תנותח, או אם התנגד לכך בכתב בן זוגו, אחד מילדיו או אחד מהוריו.

           (ה)  לא השאיר אדם בני משפחה, לא תנותח גווייתו אלא אם הסכים לכך בחיים.

           (ו)   הוראות סעיף זה באות להוסיף על האמור בסעיף 6.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח 1490)

הוספת סעיף 6א

סודיות (תיקון מס' 2)  תשנ"א-1991

6ב.     (א)  המגלה מידע שנמסר לו, אגב מקצועו או מלאכתו, בדבר זהותו של נפטר שחלק מגוויתו הוצא או יוצא ממנה כדי להשתמש בו לריפויו של אדם, ואינו נדרש לגלות מידע זה מכוח הדין, דינו – מאסר ששה חדשים; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מתן הודעה לפי סעיף 6.

           (ב)  המפרסם מידע בדבר זהותו של נפטר כאמור בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה אחת.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יהיה בפרסום לפיו משום הפרת חובת הסודיות אם הנפטר הסכים לכך בכתב בחייו או שנתקיים, לענין הפרסום, האמור בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 6א(א).

מיום 28.3.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"א מס' 1353 מיום 28.3.1991 עמ' 144 (ה"ח 2038)

הוספת סעיף 6ב

הצלת עובר (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

6ג.      הוצאת יילוד מגופה של נפטרת כדי לאפשר לו חיים, לא יראו בה ניתוח לענין חוק זה.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 43 (ה"ח 1490)

הוספת סעיף 6ג

מיום 28.3.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"א מס' 1353 מיום 28.3.1991 עמ' 144 (ה"ח 2038)

6ב. . הוצאת יילוד מגופה של נפטרת כדי לאפשר לו חיים, לא יראו בה ניתוח לענין חוק זה.

אי-תחולה במקרים מיוחדים (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

6ד.     בעת מלחמה או בעת פיגוע המוני או בעת תאונה או אסון שגרם למספר רב של נפגעים לא יחולו הוראות סעיף 6א.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 43 (ה"ח 1490)

הוספת סעיף 6ד

מיום 28.3.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"א מס' 1353 מיום 28.3.1991 עמ' 144 (ה"ח 2038)

6ג. 6ד. בעת מלחמה או בעת פיגוע המוני או בעת תאונה או אסון שגרם למספר רב של נפגעים לא יחולו הוראות סעיף 6א.

עונשין (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

7.    (א)  המוסר גויה לבית ספר לרפואה שלא נתמלאו לגביה הוראות סעיף 2, המבתר גויה שלא ברשות בית ספר לרפואה או המנתח גויה שלא לפי הוראות סעיפים 6 או 6א, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 1500 לירות או שני העונשים כאחד.

           (ב)  העובר על הוראות סעיף 3 או סעיף 5(א), דינו – מאסר שנה אחת או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 43 (ה"ח 1490)

(א) המוסר גויה לבית ספר לרפואה שלא נתמלאו לגביה הוראות סעיף 2, המבתר גויה שלא ברשות בית ספר לרפואה או המנתח גויה שלא לפי הוראות סעיף 6 סעיפים 6 או 6א, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 1500 לירות או שני העונשים כאחד.

ביצוע ותקנות

8.    שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר מתן הודעה על המוות.

שמירת דינים (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

9.    חוק זה לא יפגע בהוראות חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958, אולם שופט חוקר כאמור באותו חוק לא יצווה על ניתוח גוויה אלא אם ראה שיש יסוד סביר לחשש שהמוות נגרם בעבירה או ברשלנות או בהזנחה, ולאחר שניתנה לאחד מבני המשפחה הודעה על כוונתו לצוות כאמור; התייצב אחד מבני המשפחה או אדם או גוף בעל ענין בהליך כאמור, תינתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 43 (ה"ח 1490)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

סייג

9. חוק זה לא יפגע בהוראות פקודת חוקרי סיבות מוות.

ניתוחים במקרים מיוחדים (תיקון מס' 1) תשמ"א-1980

10.   על אף האמור בחוק זה, אם היתה סכנה מוחשית ומיידית לבריאות הציבור והתעורר צורך דחוף ומיוחד בניתוח גוויה כדי למנוע סכנה כזאת, מותר לנתחה; שר הבריאות יתקין, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנות לגבי סכנה כאמור.

מיום 10.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 43 (ה"ח 1490)

הוספת סעיף 10

                                                            משה שרת                       יוסף סרלין

                                                                                 שר החוץ                                שר הבריאות

                                                                 ממלא מקום ראש הממשלה

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשי"ג מס' 134 מיום 4.9.1953 עמ' 162 (ה"ח תשי"ג מס' 162 עמ' 183).

תוקן ס"ח תשמ"א מס' 992 מיום 10.12.1980 עמ' 42 (ה"ח תשמ"א מס' 1490 עמ' 51) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"א  מס' 1353 מיום 28.3.1991 עמ' 144 (ה"ח תשנ"א מס' 2038 עמ' 158) – תיקון מס' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות