נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – האפוטרופוס הכללי

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות ותחולה

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

פירוש

Go

4

סעיף 3

תחולת סדר הדין האזרחי

Go

4

 

פרק ב': צו ניהול, צו זמני וניהול ללא צו

Go

4

סעיף 4

פרסום הכוונה לבקש צו

Go

4

סעיף 5

התנגדות לבקשה

Go

4

סעיף 6

בקשת צו ניהול ע"י האפוטרופוס הכללי

Go

4

סעיף 7

המשיב

Go

5

סעיף 8

המצאת כתבי בי דין

Go

5

סעיף 9

הדיון בבקשה לצו ניהול

Go

5

סעיף 10

החלטת בית המשפט

Go

5

סעיף 11

צו זמני

Go

5

סעיף 12

ניהול ללא צו

Go

5

סעיף 13

צו ניהול לאדם אחר

Go

5

 

פרק ג': ניהול נכסים

Go

5

 

סימן א': דרך הניהול

Go

5

סעיף 14

עריכת הפרטה

Go

5

סעיף 15

רישום מזהה

Go

6

סעיף 16

הערכת שווי הנכס ורישומו

Go

6

סעיף 16א

אישור מכירת נכס

Go

6

סעיף 17

רישום הערות

Go

6

סעיף 18

בקורת הרכוש

Go

6

סעיף 19

הנהלת חשבונות

Go

6

סעיף 20

התאמה למיכון

Go

6

סעיף 21

בקורת החשבונות

Go

6

סעיף 22

העסקת נציג

Go

6

סעיף 23

סודיות המסמכים

Go

6

סעיף 24

הזמנות לחקירה

Go

6

סעיף 25

גביית הוצאות הניהול

Go

7

 

סימן ב': מתן אשראי לניהול

Go

7

סעיף 25א

הגדרות

Go

7

סעיף 25ב

סייג לתשלום כספים מנכס

Go

7

סעיף 25ג

מתן אשראי

Go

7

סעיף 25ד

משיכת יתר

Go

7

סעיף 25ה

הלוואה

Go

7

 

פרק ד': סיום הניהול

Go

8

סעיף 26

בקשת שחרור

Go

8

סעיף 27

החלטה בדבר סיום הניהול

Go

8

סעיף 28

מסירת הנכס

Go

8

סעיף 29

סיום ללא מסירה

Go

8

סעיף 30

רישום שעבודים במקרים מיוחדים

Go

8

סעיף 31

דו"ח לבית המשפט

Go

8

סעיף 32

תעודת שחרור

Go

8

סעיף 33

ביטול הערות ושיעבודים

Go

8

סעיף 34

העברת נכס לקנין המדינה

Go

9

 

פרק ה': סמכויות

Go

9

סעיף 35

בית המשפט המוסמך

Go

9

סעיף 37

סמכויות המשנה לאפוטרופוס הכללי

Go

9

סעיף 38

סמכויות סגן האפוטרופוס הכללי

Go

9

סעיף 39

תפקידי עזר

Go

9

 

פרק ו': שונות

Go

9

סעיף 40

בקשות האפוטרופוס הכללי

Go

9

סעיף 41

שינויים בשכר האפוטרופוס הכללי

Go

9

סעיף 41א

הצמדה

Go

9

סעיף 42

דו"ח שנתי

Go

10

סעיף 43

תחילת תוקף

Go

10

סעיף 44

השם

Go

10

 

תוספת ראשונה

Go

10

 

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

Go

10

 

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

Go

11

 

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

Go

11

 

צו ניהול

Go

12

 

בקשה לצו ניהול זמני

Go

12

 

צו

Go

13

 

האפוטרופוס הכללי בישראל

Go

13

 

האפוטרופוס הכללי

Go

13

 

חלק א': הנכסים ביום תחילת הניהול

Go

14

 

חלק ב': תוספות

Go

14

 

חלק ג': גריעות

Go

14

 

האפוטרופוס הכללי

Go

15

 

האפוטרופוס הכללי

Go

15

 

הודעה על הזמנה לחקירה

Go

16

 

חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978

Go

16

 

]כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש לפני מתן צו שחרור[

Go

17

 

]כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט[

Go

17

 

רישום שיעבוד ראשון

Go

17

 

דו"ח האפוטרופוס הכללי

Go

18

 

נספח א'

Go

18

 

אישור

Go

19

 

תעודת שחרור

Go

19

 

בקשה להעברת נכס לקנין המדינה בהתאם לסעיף 15

Go

19

 

צו העברת נכסים לקנין המדינה ותעודת שחרור

Go

20

 

בקשת האפוטרופוס הכללי

Go

20

 

תוספת שנייה

Go

21

 


תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978*

תק' תשע"ז-2016

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 10(ב), 11(א), 15(ב) ו-23(א)(1) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 10(ב), 11(א), 15(ב) ו-23(א)(1) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "החוק" – חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978;

תק' תשע"ז-2016

          "טופס" – כדוגמתו על פי מספרו בתוספת הראשונה;

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

"טופס" – כדוגמתו על פי מספרו בתוספת הראשונה;

          "סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

פירוש

2.    שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולת סדר הדין האזרחי

3.    הוראות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכים בבית המשפט על פי החוק במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

פרק ב': צו ניהול, צו זמני וניהול ללא צו

פרסום הכוונה לבקש צו

4.    האפוטרופוס הכללי יפרסם ברשומות או בעתון יומי הודעה על כוונתו להגיש בקשה למתן צו ניהול, ורשאי בית המשפט או הרשם לפטרו מחובה זו; הודעה כאמור תכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות לאפוטרופוס הכללי תוך מועד שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום.

התנגדות לבקשה

5.    הרוצה להתנגד יגיש לאפוטרופוס הכללי בשני עתקים כתב התנגדות הנתמך בתצהיר, ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו; דינו של כתב התנגדות זה בדיון על פי תקנה 9(ב) יהיה כדין כתב הגנה שהוגש בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

בקשת צו ניהול ע"י האפוטרופוס הכללי

6.    (א)  בקשת האפוטרופוס הכללי לצו ניהול תוגש לבית המשפט לפי –

(1)   טופס /1א, כשעניינה הוא הנכסים העזובים בעזבונו של פלוני שנפטר;

(2)   טופס /1ב, כשעניינה הוא נכסיו העזובים של פלוני הנעדר;

(3)   טופס /1ג, כשעניינה הוא נכס שלא ידוע מי בעליו.

          (ב)  לבקשה יצורף עותק מכל כתב התנגדות שנתקבל בהתאם לתקנה 5, והעתק ממנה יישלח לכל משיב.

המשיב

7.    הוגשה התנגדות בהתאם לתקנה 5, יהיה המתנגד משיב לבקשה; המשיב בבקשה לצו ניהול המוגשת לבית המשפט על ידי מעונין או היועץ המשפטי לממשלה יהיה האפוטרופוס הכללי.

המצאת כתבי בי-דין

8.       מען האפוטרופוס הכללי לענין המצאת כתבי בי-דין הוא משרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט המחוזי במחוז שבו מתנהל ההליך, ובהליך בבית המשפט העליון - משרדו הראשי בירושלים.

הדיון בבקשה לצו ניהול

9.    (א)  הודעה על תאריך הדיון תומצא למבקש ולמשיבים.

          (ב)  לא היו משיבים לבקשה, תובא הבקשה לפני בית המשפט לשם מתן החלטתו; היו משיבים, יתנהל הדיון בבקשה כאילו היה המבקש תובע והמשיב נתבע, וסדר הדין יהיה כסדר הדין הנוהג בדיון בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

החלטת בית המשפט

10.  בית המשפט יתן את החלטתו בבקשה בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות; צו הניהול על פי החלטת בית המשפט יערך לפי טופס 2.

צו זמני

11.  (א)  בקשה לצו ניהול זמני על פי סעיף 6(ג) לחוק תוגש לבית המשפט לפי טופס 3, והצו על פיה יערך לפי טופס 4 ויינתן לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים.

          (ב)  צו כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להארכה בשלושה חדשים נוספים על פי בקשת האפוטרופוס הכללי שתוגש לבית המשפט בכתב; אולם, הוגשה בקשה לפי תקנה 6, רשאי בית המשפט להאריך את תקפו עד למתן החלטתו בבקשה.

ניהול ללא צו תק' תשמ"ה-1985

12.  (א)  החלטת האפוטרופוס הכללי לנהל נכסים עזובים ללא צו ניהול, על פי סעיף 7 לחוק, תינתן בתעודה חתומה בידו הערוכה לפי טופס 5, ודינה לענין ניהול הנכסים שעליהם היא חלה כדין צו ניהול.

          (ב)  הודעה על החלטה כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ברשומות או בדרך אחרת שעליה יחליט האפוטרופוס הכללי, תוך 90 יום לאחר שניתנה.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

(א) החלטת האפוטרופוס הכללי לנהל נכס עזוב נכסים עזובים ללא צו ניהול, על פי סעיף 7 לחוק, תינתן בתעודה חתומה בידו הערוכה לפי טופס 5, ודינה לענין ניהול הנכסים שעליהם היא חלה כדין צו ניהול.

צו ניהול לאדם אחר

13.  (א)  הוראות תקנות אלה יחולו על אדם, זולת האפוטרופוס הכללי, שניתן לו צו בהתאם לסעיף 8(א) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין; העתק מכל מסמך המוגש לבית משפט על ידי אותו אדם או נגדו יומצא לאפוטרופוס הכללי, ורשאי האפוטרופוס הכללי להצטרף כצד באותו הליך.

          (ב)  כן יחולו על אותו אדם, בשינויים המחויבים לפי הענין, הוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תשכ"ג-1963, ותקנות 15 ו-15א לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970.

תק' תשע"ז-2016

פרק ג': ניהול נכסים

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': דרך הניהול

תק' תשע"ז-2016

סימן א': דרך הניהול

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

הוספת כותרת סימן א'

עריכת הפרטה

14.  (א)  הפרטה לפי סעיף 11(א) לחוק תיערך תוך 90 יום מיום מתן צו הניהול או ההחלטה על פי סעיף 7 לחוק (להלן בפרק זה - יום תחילת הניהול) על גבי כרטיס רכוש שיעובד לפי טופס 6, תוך התאמה לעיבודים ממוכנים שיידרשו על פי צרכיו של האפוטרופוס הכללי מדי פעם; ייכללו בה הפרטים שבטופס ביחס לכל הנכסים שנתגלו כשייכים לאותו בעל או לאותו עזבון שעל שמו ניתנו הצו או ההחלטה האמורים, ואם ניתנו לגבי נכס עזוב מסויים - אותם פרטים המתייחסים אליו, ככל שנודעו.

          (ב)  נתגלה לאחר עריכת הפרטה רכוש נוסף או נודעו פרטים נוספים הצריכים להיכלל בה על פי האמור בתקנת משנה (א), יירשמו בה אלה כתוספת; נכס שנגרע מן הרכוש המנוהל יימחק מן הפרטה תוך ציון מועד הגריעה, סיבתה והאסמכתה לה.

          (ג)   הפרטה וכל תוספת בה או גריעה ממנה יהיו חתומים בידי שניים מעובדי משרדו של האפוטרופוס הכללי שהוא יסמיך לכך בכתב סמכות לפי טופס 7.

רישום מזהה

15.  רישום הנכסים בפרטה ייעשה באופן שיאפשר לזהותם על פיו, ככל שהדבר ניתן.

הערכת שווי הנכס ורישומו

16.  (א)  בצד כל נכס הרשום בפרטה יצויין שוויו, כפי שהוערך על ידי מעריך שהסמיך לכך האפוטרופוס הכללי בין לפי סוג הנכס ובין לעניינו של נכס מסויים, ובנכסי מקרקעין - על ידי השמאי הממשלתי או בשומה האחרונה שנערכה לנכס על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.

          (ב)  הערכת שוויו של כל נכס תיעשה בכל עת שיקבע לכך האפוטרופוס הכללי וכן תוך שנה אחת מיום תחילת הניהול, ובנכסים שסעיפים 21 ו-22 לחוק חלים עליהם - תוך שלש שנים מיום תחילת תקפו של החוק.

אישור מכירת נכס תק' תשמ"ה-1985 הודעה תשפ"ב-2022

16א.  לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 91,736 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

הוספת תקנה 16א

 

מיום 27.8.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1238

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 5,000,000 שקלים חמישה-עשר אלף שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1399

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על חמישה-עשר אלף 83,018 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6941 מיום 17.11.2010 עמ' 164

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 83,018 84,040 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 84,040 84,590 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 657

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 84,590 86,748 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 86,748 88,000 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 396

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 88,000 89,680 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 714

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 89,680 89,592 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 511

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 89,592 88,788 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 589

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 88,788 88,520 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 886

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 88,520 88,785 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8169 מיום 11.2.2019 עמ' 2204

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 88,785 89,848 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8338 מיום 2.2.2020 עמ' 513

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 89,848 90,120 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1716

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 90,120 89,584 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1868

16א. לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 89,584 91,736 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.

רישום הערות

17.  (א)  משנודע לאפוטרופוס הכללי שיש בנכסים שבניהולו מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות קנין, ידאג שתרשם בהם הערה על מינויו.

          (ב)  הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משתוגש לו בקשת האפוטרופוס הכללי לפי תקנת משנה (א).

בקורת הרכוש

18.  האפוטרופוס הכללי יקיים בקביעות בקורת על תקינות הרכוש המנוהל בידו; סדרי הבקורת, אופיה, תדירותה ואופן הרישום והמעקב אחרי מימצאיה ייקבעו בידי האפוטרופוס הכללי.

הנהלת חשבונות

19.  (א)  האפוטרופוס הכללי ינהל חשבון כולל לנכסים הנכללים בכל פרטה, ויפורטו בו התקבולים והתשלומים המתייחסים לכל נכס, ובכלל זה רווחיו והפסדיו בהשקעה משותפת על פי סעיף 10(ה) לחוק והוצאות ניהולו על פי סעיף 12(א) לחוק.

          (ב)  בתקנה זו, "נכס" - לרבות מספר נכסים מאותו סוג, כגון כלי בית, שבעדם נתקבל או שולם סכום כולל אחד.

התאמה למיכון

20.  ניהול החשבון ייעשה לפי הכללים המקובלים, בשיטה מתאימה למערכת המיכון הקיימת במשרד האפוטרופוס הכללי, ובכלל זה מערכת המופעלת על ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר, בין אלקטרוני ובין ידני.

בקורת החשבונות

21.  החשבונות יבוקרו לפחות אחת לחמש שנים וכן לפני סיום ניהולו של הנכס; הבקורת לפני סיום הניהול תיעשה בידי רואה-חשבון שייקבע בידי האפוטרופוס הכללי.

העסקת נציג

22.  (א)  אצילת סמכות לנציג בהתאם לסעיף 4(א) לחוק תהיה בהסכם בכתב שייערך עמו; לפי הצורך יכלול ההסכם בין היתר התחיבות מצד הנציג לשמירת סוד, בהתאם לסעיף 118(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי רשאי לשלם לנציג שכר בשיעור הנהוג או המקובל בעד השירות שהוא נתן או בשיעור שיפסוק בית המשפט, וכן רשאי הוא לשלם לו את הוצאותיו הממשיות, בגבול המוסכם עמו, ככל שהוסכם.

סודיות המסמכים

23.  (א)  תיקי האפוטרופוס הכללי ומסמכיו הם חסויים.

          (ב)  היתר על פי סעיף 13(א) לחוק לעיין במסמכים או לקבל העתק מהם יינתן על ידי האפוטרופוס הכללי בכתב, על יסוד בקשה הנתמכת בתצהירו של המבקש וראיות נוספות שהאפוטרופוס הכללי רשאי לתבוע ממנו להוכחת מעמדו כמעונין ותום לבו.

          (ג)   נמסרו העתקי מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב), יגבה האפוטרופוס הכללי מן המקבל את ההוצאות שהוציא בהכנתם.

הזמנות לחקירה

24.  (א)  החליט האפוטרופוס הכללי להזמין אדם לחקירה במשרדו על פי סעיף 5(ב) לחוק, ישלח לו הזמנה הערוכה לפי טופס /8א לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לחקירה.

          (ב)  בקשת האפוטרופוס הכללי לחקירת אדם על פי סעיף 17(א) לחוק תיערך לפי טופס /8ב ותוגש לבית המשפט יחד עם ההודעה עליה, בשני עתקים שמהם ישלח אחד לאותו אדם; הבקשה תישמע בהקדם ככל האפשר.

גביית הוצאות הניהול תק' תשמ"ה-1985

25.    הוצאות הניהול, למעט שכרו של האפוטרופוס הכללי, ייגבו מן הנכסים עם תשלומיהן; לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבותן במועד האמור, ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבו ההוצאות האמורות במועד הקרוב שבו יהיה הדבר אפשרי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א–1961, מיום תשלום ההוצאות ועד לגבייתן בפועל.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

25. הוצאות הניהול, למעט שכרו של האפוטרופוס הכללי, ייגבו מן הנכסים עם תשלומיהן; לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבותן במועד האמור, ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבו ההוצאות האמורות במועד הקרוב שבו יהיה הדבר אפשרי, בצירוף ריבית מיום התשלום לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום תשלום ההוצאות ועד לגבייתן בפועל.

תק' תשע"ז-2016

סימן ב': מתן אשראי לניהול

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

הוספת סימן ב'

הגדרות תק' תשע"ז-2016

25א.  בסימן זה –

          "כספי מימון" – לרבות ריבית והצמדות לפי תנאי המימון;

          "נכס" – נכס אשר האפוטרופוס הכללי מנהל מכוח סמכויותיו לפי החוק;

          "פעולה" – תשלום חוב של בעל הנכס או חוב החל על הנכס, תיקון או שיפוץ הנכס, פעולת תכנון או ייזום בנכס, הליך משפטי או תשלום מסים הנוגע לנכס או פעולה אחרת הנדרשת, לדעת האפוטרופוס הכללי, לשמירת ערך הנכס או להעלאתו.

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

הוספת תקנה 25א

סייג לתשלום כספים מנכס תק' תשע"ז-2016

25ב.  פעולה לפי פרק זה או פעולה אחרת הכרוכה בתשלום כספים לשם ביצוע פעולות בנכס, תיעשה רק לאחר ששוכנע האפוטרופוס הכללי, לאחר בחינת התועלת שתצמח מביצוע הפעולה אל מול הסיכונים הכרוכים בה, כי יש בה כדי להועיל למעוניין בנכס כאמור בסעיף 9 לחוק.

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

הוספת תקנה 25ב

מתן אשראי תק' תשע"ז-2016

25ג.   ביקש האפוטרופוס הכללי לבצע פעולה הנוגעת לנכס שבניהולו, או לשלם חוב של בעל הנכס, ועלות ביצוע הפעולה עולה או צפויה לעלות על יתרת הכספים הקיימים בחשבונות המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי בעבור בעל הזכויות בנכס האמור (להלן – תיק הניהול), רשאי הוא להחליט כי מימון הפעולה ייעשה במשיכת יתר לפי תקנה 25ד או בהלוואה לפי תקנה 26ה, ובלבד שלאחר ביצוע הפעולה הוא צופה כי יתאפשר החזר כספי המימון מתוך התקבולים שיתקבלו בתיק הניהול.

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158

הוספת תקנה 25ג

משיכת יתר תק' תשע"ז-2016

25ד.  (א)  בתקנה זו, "יחידות השתתפות" – יחידות בקרן השקעה משותפת שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי הוראות ועדת השקעות כאמור בסעיף 10(ד) לחוק ולפי תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), התשע"ד-2014.

          (ב)  מימון פעולה לפי תקנה זו ייעשה בסכום מצטבר לתיק ניהול אשר לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים.

          (ג)   כספי מימון לפי תקנה זו יתקבלו מפדיון מספר יחידות השתתפות לפי השער הידוע של יחידות ההשתתפות במועד הפדיון, והכול בהתאם לסכום הנדרש (להלן – משיכת יתר).

          (ד)  החזר משיכת היתר ייעשה בדרך של רכישת מספר יחידות ההשתתפות עד למספר יחידות ההשתתפות שנפדו כאמור בתקנת משנה (ג), וזאת לפי השער הידוע של יחידות ההשתתפות במועד ההחזר.

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 159

הוספת תקנה 25ד

הלוואה תק' תשע"ז-2016

25ה.  (א)  כספי מימון לפי תקנה זו יתקבלו כהלוואה מתוך כספים ייעודיים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי למטרה זו (להלן – הלוואה).

          (ב)  ההלוואה תישא ריבית והצמדה לפי התנאים האלה:

(1)   הריבית תחושב כריבית דריבית בחישוב יומי; שיעור הריבית היומי יעודכן לאורך חיי ההלוואה ויחושב בתחילת כל רבעון, לפי הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד הידועה בתחילת אותו רבעון כפי שפרסם בנק ישראל, פחות אחוז אחד, מחולקת ל-365 ימים, והכול לפי הנוסחה שבתוספת השנייה; בפסקה זו, "רבעון" – שלושה חודשים שהם רבע משנת הכספים בשנה קלנדרית המתחילה ב-1 בינואר;

(2)   קרן ההלוואה והריבית עליה יישאו הפרשי הצמדה כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

          (ג)   הלוואה בסכום הנמוך מ-100,000 שקלים חדשים טעונה אישור של עובד שהאפוטרופוס הכללי הסמיכו לכך; הלוואה בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים טעונה אישור של האפוטרופוס הכללי; לא יינתן אישור להלוואה אלא אם כן שוכנע הגורם המאשר כי ניתנו בעדה ביטחונות מתאימים וכי קיים כושר החזר להלוואה מתוך תיק הניהול.

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 159

הוספת תקנה 25ה

פרק ד': סיום הניהול

בקשת שחרור

26.  (א)  אדם המבקש להוכיח לאפוטרופוס הכללי כי הוא רשאי לקבל לידיו נכס המנוהל על ידו יגיש לו בקשה ערוכה לפי טופס 9; בבקשה יפרט המבקש את מהות זכויותיו בנכס ואת מקורן ויצרף לה את ראיותיו לכך.

          (ב)  העובדות הנכללות בבקשה תאומתנה בתצהירים של המבקש ושל אדם אחר שאיננו קרוב משפחה, ורשאי האפוטרופוס הכללי לתבוע מן המבקש כל ראיה נוספת; במקרים יוצאים מן הכלל רשאי האפוטרופוס הכללי לוותר על הגשת התצהיר הנוסף האמור.

          (ג)   נבעה זכותו של המבקש בנכס מירושה, יצרף לבקשתו תצהירים כאמור גם להוכחת זהותו של המוריש עם בעליו הקודם של הנכס.

החלטה בדבר סיום הניהול

27.  סבור האפוטרופוס הכללי כי נתמלא ביחס לנכס תנאי מן התנאים הקבועים בסעיף 15(א) לחוק יורה על תום ניהולו, באישור חתום בידו, הערוך לפי טופס 10; באישור יצויין שמו של הזכאי לקבל את הנכס מידי האפוטרופוס הכללי.

מסירת הנכס

28.  (א)  האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לזכאי את הנכס על אתר כנגד כתב התחייבות לפי טופס 11 שייחתם בידו או בידי בא כוחו, ורשאי הוא להתנות את המסירה באישור מוקדם של בית המשפט וכן בהחזר הוצאות הניהול, אם טרם ניגבו.

          (ב)  עם מסירת הנכס ימסור האפוטרופוס הכללי למקבלו את המסמכים שבידיו הנוגעים לנכס ועשויים לסייע למקבל בהמשך הטיפול בו, או העתקים מהם.

          (ג)   מסירת נכס שלא על פי תקנת-משנה (א) תהיה כנגד קבלת כתב קבלה חתום בידי המקבל או בא כוחו, שייערך לפי טופס 12.

סיום ללא מסירה

29.  הוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב והזכאי לקבלו נמנע מכך חרף הודעה בכתב שנשלחה אליו או אל בא כוחו בדואר רשום, ינקוט האפוטרופוס הכללי בהליכים על פי תקנות 10 ו-31 והוראת תקנה 32 תחול.

רישום שעבודים במקרים מיוחדים

30.  (א)  במקרים מיוחדים רשאי האפוטרופוס הכללי למסור את הנכס כאמור בתקנה 28(א) או לסיים את ניהולו על פי תקנה 29 גם אם טרם הוחזרו לו הוצאות הניהול, כולן או חלקן, אם סבר שיהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע.

          (ב)  על יתרת ההוצאות שטרם נגבו ידאג האפוטרופוס הכללי לרישום שיעבוד על הנכס לטובתו, על פי סעיף 12(ג) לחוק, והוראות תקנה 17 יחולו, בשינויים המחוייבים; בנכס שהוא מקרקעין תהיה פניית האפוטרופוס הכללי אל רשם המקרקעין בהודעה לפי טופס 13.

דו"ח לבית המשפט

31.  (א)  הדין וחשבון על פי סעיף 15(ב) לחוק יוגש לבית המשפט לפי טופס 14 ויכלול את הפרטה ליום השחרור, דו"ח כספי על התקבולים והתשלומים מאושר בידי רואה חשבון שנקבע בידי האפוטרופוס הכללי וכן תמצית מן הפעולות שביצע האפוטרופוס הכללי בנכס או בקשר עמו; הוראות תקנת משנה זו, למעט חובת צירוף הפרטה, ותקנה 32, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם בסיום ניהול על פי צו זמני, כאמור בתקנה 11.

תק' תשמ"א-1980 הודעה תשפ"ב-2022

          (ב)  הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 91,736 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

מיום 18.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 2

החלפת תקנת משנה 31(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 25,000 לירות או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 10,000 שקלים 90,000 שקלים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 31.12.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 271

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 90,000 שקלים חמישה עשר אלף שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1399

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על חמישה עשר אלף 83,018 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6941 מיום 17.11.2010 עמ' 164

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 83,018 84,040 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 84,040 84,590 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 657

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 84,590 86,748 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 86,748 88,000 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 396

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 88,000 89,680 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 714

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 89,680 89,592 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 511

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 89,592 88,788 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 589

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 88,788 88,520 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 886

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 88,520 88,785 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8169 מיום 11.2.2019 עמ' 2204

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 88,785 89,848 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8338 מיום 2.2.2020 עמ' 513

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 89,848 90,120 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1716

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 90,120 89,584 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1868

(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על 89,584 91,736 שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי בלא אישור של רואה חשבון כאמור.

תעודת שחרור תק' תשמ"ה-1985

32.  (א)  עם אישור הדו"ח לפי תקנה 31(א) יתן בית המשפט לאפוטרופוס הכללי תעודת שחרור הערוכה לפי טופס 15.

          (ב)  נוהל נכס על פי החלטת האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 7 לחוק, יראו באישורו לפי תקנה 27 תעודת שחרור, ואחריותו על הנכס תסתיים עם מסירתו לזכאי.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

32. עם אישור הדו"ח לפי תקנה 31(א) יתן בית המשפט לאפוטרופוס הכללי תעודת שחרור הערוכה לפי טופס 15; תוקף השחרור יהיה למפרע מיום מסירת הנכס על פי תקנה 28(א), ובנכס כאמור בתקנה 29 – מיום הגשת הדו"ח לבית המשפט; הותנתה מסירת הנכס באישורו המוקדם של בית המשפט, יהיה תוקף השחרור מיום המסירה בפועל שעליו יורה בית המשפט.

ביטול הערות ושיעבודים

33.  (א)  האפוטרופוס הכללי ידאג למחיקת ההערות והשיעבודים שנרשמו על פי תקנה 17 או 30(ב) עם ביטול העילה ליצירתם.

          (ב)  הממונה על הרישום ימחק אה ההערות והשיעבודים לבקשת האפוטרופוס הכללי על פי תקנת משנה (א).

העברת נכס לקנין המדינה

34.  (א)  בקשה להעברת נכס לקנין המדינה על פי סעיף 15(ג) לחוק תוגש על ידי האפוטרופוס הכללי על גבי טופס 16 ויצורף לה דו"ח לפי תקנה 31; המשיב בבקשה יהיה שר האוצר או מי שנתמנה לכך על ידו.

          (ב)  צו ותעודת שחרור על פי סעיף 15(ג) לחוק יערכו לפי טופס 17, והוראות תקנות 28(ג) ו-33 יחולו, בשינויים המחוייבים.

          (ג)   העברת הקנין כאמור בתקנת משנה (א) פטורה מכל אגרה, ולא יראוה כעסקה בנכס או כפעולה בו לענין התניית ביצועה בתשלום קודם של מס תשלום חובה אחר על פי כל דין.

פרק ה': סמכויות

בית המשפט המוסמך

35.  (א)  בית המשפט המוסמך לענין סעיף 1 לחוק הוא בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא נכס מנכסיו העזובים של אותם בעלים.

          (ב)  נמצאו נכסים כאמור באזורי שיפוטם של בתי משפט שונים והוחל בהליכים על פי החוק בשניים מהם או ביותר, רשאי בית המשפט להורות על העברת הדיון שבפניו לבית המשפט שבו הוחל בהליך הקודם, אם הדיון באותו הליך טרם הסתיים.

          (ג)   באין לבעלים כאמור בתקנת משנה (א) נכסים עזובים בארץ, מוסמך בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריהם האחרון בארץ, או בית המשפט המחוזי בירושלים.

תק' תש"ס-2000

36.  (בוטלה).

מיום 31.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 622

ביטול תקנה 36

הנוסח הקודם:

הסמכות בנכסי עזבון

36. על אף האמור בתקנה 35, בית המשפט המוסמך על פי החוק לענין נכס עזוב של עזבון שניתן לגביו צו ירושה או צו קיום צוואה הוא בית המשפט המוסמך לפי סעיף 151 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, והוא – ככל שידוע לעותר בעת פתיחת ההליך על קיומו של צו כאמור.

סמכויות המשנה לאפוטרופוס הכללי

37.  סמכויותיו של המשנה לאפוטרופוס הכללי כסמכויות האפוטרופוס הכללי והוא יפעל לפי הנחיותיו של האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסויים.

סמכויות סגן האפוטרופוס הכללי

38.  (א)  מבלי לגרוע מכלליות הוראתה של תקנת משנה (ב), יהיו לסגן האפוטרופוס הכללי, באזור סמכותו, סמכויותיו של האפוטרופוס הכללי, למעט אלה:

(1)   הסמכות להחליט לנהל נכס עזוב ללא צו ניהול על פי סעיף 7 לחוק;

הודעה תשפ"א-2021

(2)   הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,584 שקלים חדשים;

(3)   הסמכות להחליט כי נתקיים תנאי מן התנאים לסיום הניהול בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ולהורות כאמור בתקנה 27 וכן הסמכות לפנות אל בית המשפט בבקשה לפי סעיף 15(ג) לחוק.

          (ב)  סגן האפוטרופוס הכללי יפעל לפי הנחיות האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסוים.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 50,000 לירות 90,000 שקלים;

 

מיום 27.8.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1238

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 90,000 שקלים חמישה-עשר אלף שקלים חדשים;

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1399

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על חמישה-עשר אלף 83,018 שקלים חדשים;

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6941 מיום 17.11.2010 עמ' 164

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 83,018 84,040 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 84,040 84,590 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 658

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 84,590 86,748 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 86,748 88,000 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 396

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,000 89,680 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 714

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,680 89,592 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 511

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,592 88,788 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 590

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,788 88,520 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 886

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,520 88,785 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8169 מיום 11.2.2019 עמ' 2204

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,785 89,848 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8338 מיום 2.2.2020 עמ' 513

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,848 90,120 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1716

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 90,120 89,584 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1868

(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,584 91,736 שקלים חדשים;

תפקידי עזר

39.  בכפיפות להוראות תקנה 38 רשאי האפוטרופוס הכללי להטיל על עובד מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם, תפקידי עזר לשם ביצוע החוק, ורשאי הוא להעניק לו לשם כך סמכות מסמכויותיו.

פרק ו': שונות

בקשות האפוטרופוס הכללי

40.  בקשה המוגשת על ידי האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על פי החוק שלא נקבעה לה הוראה מיוחדת בתקנות אלה תהיה בכתב ותיערך לפי טופס 18.

שינויים בשכר האפוטרופוס הכללי

41.  לא יחליט בית המשפט על שינויים בשכרו של האפוטרופוס הכללי אלא על פי בקשתו, או לאחר שתובא בפניו עמדתו, בעל-פה או בכתב.

הצמדה תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"א-2011

41א.  (א)  הסכומים הנקובים בתקנות 16א, 31(ב) ו-38(א)(2) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  בתקנה זו –

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 באפריל 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ד).

תק' תשע"א-2011

          (ד)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"א-2011

          (ה)  האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 16א, 31(ב) ו-38(א)(2) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.

מיום 15.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107

הוספת תקנה 41א

 

מיום 23.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6987 מיום 23.3.2011 עמ' 844

41א. (א) הסכומים הנקובים בתקנות 16א, 31(ב) ו-38(א)(2) ישתנו ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 באפריל 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.

(ג) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ד).

(ד) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(ה) האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 16א, 31(ב) ו-38(א)(2) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.

דו"ח שנתי

42.  הדין וחשבון השנתי על פי סעיף 10(ו) לחוק יוגש לועדה לענייני בקורת המדינה של הכנסת באמצעות שר המשפטים.

תחילת תוקף

43.  תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתו של החוק.

השם

44.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978".

 

תק' תשע"ז-2016

תוספת ראשונה

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 159

התוספת תוספת ראשונה

טופס /1א

(תקנה 6(א)(1))

 

בבית המשפט המחוזי ב       תיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: הנכסים העזובים בעזבונו של המנוח:

 

1 (להלן - המוריש)      

(השם המלא ושם האב)                  (מס' ת"ז)

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

          היות שהמוריש נפטר והותיר אחריו עזבון ובו נכס או נכסים מסוג      

המצויים בתחום שיפוטו של בית משפט זה,

כמסומן בספר הנכסים השמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי במספר הבקורת ;

          והיות שהאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי מתקיימת בנכסים האמורים הגדרת "נכס עזוב" לפי סעיף 1 לחוק, וכי יש מקום שהוא ינהל אותם;

          והיות שיתכן כי קיימים באותו עזבון נכסים נוספים שההגדרה האמורה מתקיימת בהם אך הם טרם נתגלו למבקש;

          לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את כלל הנכסים העזובים בעזבונו של המוריש, ובכלל זה אלה שטרם נתגלו כאמור, ככל שישנם כאלה, בהתאם לסמכותו של בית המשפט על פי סעיף 6(א) לחוק.

          הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה

ב-2 ולא הוגשה לו התנגדות לה3.

                      ______________________     

                                                                                                    

            (המקום)                            (התאריך) (החתימה, שם החותם ותוארו)

------------

1 יש לציין פרטים אלה במלואם, ככל שהם ידועים.

2 יש לציין את מקום הפרסום והתאריך; אם ניתן פטור מפרסום לפי תקנה 4 יש לציין את פרטיו.

3 אם הוגשה התנגדות יש לציין במקום "ולא" וגו': "והוגשה לו התנגדות לה מטעם

(שמות המתנגדים) שהוזמנו לדיון כמשיבים בבקשה; עותק מכתב(י) ההתנגדות מצורף בזה".

 

טופס /1ב

(תקנה 6(א)(2))

בבית המשפט המחוזי       תיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978

ובענין: הנכסים העזובים של1:      

 

           (להלן - הנעדר)

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

          היות שנודע לאפוטרופוס הכללי על קיומם של נכס או נכסים מסוג      

המצויים בתחום שיפוטו של בית משפט זה, כמסומן בספר הנכסים השמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי במספר הבקורת;

          הואיל והאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי הנכסים האמורים הם נכסיו של הנעדר ויש מקום לניהולם בידי המבקש בהיותם "נכסים עזובים", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק וזאת מחמת מצבו הנוכחי של הנעדר, היינו2;

          והואיל ויתכן כי קיימים נכסים עזובים נוספים השייכים לנעדר וטרם נתגלו למבקש;

          לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את כלל נכסיו העזובים של הנעדר, בהתאם לסמכותו של בית המשפט על פי סעיף 6(א) לחוק.

          הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה ב3 ולא הוגשה לו התנגדות לה4.

                        _______________     

                                                                                                    

            (המקום)                            (התאריך) (החתימה, שם החותם ותוארו)

------------

1 יש לציין את שמו המלא של הנעדר ומספר תעודת הזהות שלו ואת שם האב, ככל שידוע. אם מקור זכותו של הנעדר בנכסים הוא ירושה שעליה הוכרז כדין יש להוסיף גם את תיאורו כ-"יורשחלקים בעזבונו של (שם המוריש) על פי

צו ירושה שניתן בבית המשפט המחוזי בביוםבתיק".

2 יש לתאר את המצב בקצרה, כגון:"מקום המצאו הנוכחי של הנעדר אינו ידוע"; או - "על אף שזהותו של הנעדר ומקום המצאו ידועים אין הוא מסוגל לנהוג בנכסים מינהג בעלים או לנהלם, בשל התנאים שבהם הוא נתון כיון: (תיאור התנאים בקצרה)".

3 ראה הערה (2) בשולי טופס /1א.

4 ראה הערה (3) בשולי טופס /1א.

 

טופס /1ג

(תקנה 6(א)(3))

 

בבית המשפט המחוזי ב       תיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: נכסים שזהות בעליהם לא ידועה המהווים      

1(להלן - הנכס)

בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול

          הואיל והאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי הנכס, הנמצא בתחום שיפוטו של בית משפט זה, הוא "נכס עזוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, שכן זהות בעלו היא בלתי ידועה;

          והואיל ולדעת האפוטרופוס הכללי יש מקום לניהולו של הנכס בידיו - לכן מבקש האפורטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את הנכס, בהתאם לסמכותו על פי סעיף 6(א) לחוק.

          הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה

ב2 ולא הוגשה לו התנגדות לה3.

 

                       ______________                            

(המקום)            (התאריך)             (החתימה, שם החותם ותוארו)

 

1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו, כגון "בנין הנמצא ברחוב מס' בישוב", או "מגרש הידוע כחלקה בגוש"; אם הנכס הוא ירושה שהוכרזה כדין, או חלק ממנה, יש לציין: "חלק בעזבונו של(שם המוריש     ) על פי צו ירושה שניתן בבית המשפט המחוזי בביום      

בתיק, השייך ליורשיו הבלתי ידועים".

2         ראה הערה (2) בשולי טופס /1א.

3         ראה הערה (3) שם.

טופס 2

(תקנה 10)

בבית המשפט המחוזי ב      תיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין:1     

צו ניהול

          בהתאם לסעיף 6(א) לחוק האמור הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכסים העזובים שצויינו לעיל, כבקשתו2 מיום בתיק זה.

          צו זה ניתן ביום      

                                                                                                    

                                                                                               (שופט)

------------

1 יש לפרט על פי האמור בבקשה נשוא הצו ליד הערה 1 שבטופס /1א, /1ב או /1ג, לפי הענין.

2 אם הצו ניתן לפי בקשתו של אחר - יש לציינו כאן, אחרי תוספת "של".

 

טופס 3

(תקנה 11(א))

בבית המשפט המחוזי ב תיק

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: ניהול זמני של1     

 

(להלן - הנכס)

בקשה לצו ניהול זמני

          בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק מבקש בזה האפוטרופוס הכללי מבית המשפט להורות לו לנהל באורח זמני את הנכס, לשם שמירתו ושמירת הזכויות בו.

          ואלה נימוקי הבקשה:      

 

 

                                                                   _______________                              

            (המקום)                            (התאריך)             (החתימה, שם החותם ותוארו)

 

1         יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו. ניתן לכלול בבקשה מספר נכסים המצויים במקום אחד, כאשר יש להניח כי הם שייכים לאותם בעלים (כמו דירת מגורים והמטלטלין שבתוכה), אך במקרה כזה יש לציין כל אחד מן הנכסים בנפרד.

 

טופס 4

(תקנה 11(א))

בבית המשפט המחוזי       בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: צו ניהול זמני של1     

(להלן - הנכס)

צו

          הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכס באורח זמני, וזאת בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק האמור ועל פי בקשתו מיום

בתיק זה.

          צו זה ניתן ביוםותוקפו מעת נתינתו ועד ליום      

                                                                                                    

                                                                                               (שופט)

------------

1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו, על פי האמור בבקשה.

 

תק' תשמ"ה-1985

טופס 5

(תקנה 12(א))

האפוטרופוס הכללי בישראל

תעודת ניהול מס'      

בענין:1תיק      

         

          בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978, החלטתי לנהל את הנכס(ים) הרשום(ים) לעיל ללא צו של בית המשפט וזאת מיום      

          תעודה זו ניתנת בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) תשל"ח–1978.

                                   ירושלים                                                         

                            (התאריך)                                                         (האפוטרופוס הכללי)

 

1         יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו. ניתן לכלול בתעודה, בפירוט זה, מספר נכסים המצויים במקום אחד כשיש להניח כי הם שייכים לאותם בעלים.

 

טופס 6

(תקנה 14)

האפוטרופוס הכללי

כרטיס רכוש מס'      

                                                                                            תיק      

בעל(י) הרכוש:      

 

ניהול לפי צו ביהמ"ש המחוזי ב       מיום       בתיק      

לפי החלטה עפ"י סע' 7, מס'/מיום      

חלק א': הנכסים ביום תחילת הניהול

(א) מקרקעין      

מהות הנכס, יעודו, המקום, הגוש, החלקה, השטח הכולל, החלק שבניהול, שוויו, הכנסות יש/אין

 

 

 

(ב) כספים וניירות ערך (יש לפרט לפי מהותם, ערכם ומקומות המצאם)      

 

 

 

(ג) תכשיטים וחפצי ערך הניתנים לשמירה בכספת

   מהות החפץ ותיאורו                       שוויו                            מקום הפקדתו

                                                                                                                   

                                                                                                    

 

(ד) מטלטלין בעלי ערך מיוחד

   מהות החפץ ותיאורו                       שוויו                             מקום המצאו

                                                                                                                                  

                                                                                                    

 

(ה) מטלטלין אחרים

   מהות החפץ ותיאורו                       שוויו                             מקום המצאו

                                                                                                                                  

                                                                                                    

 

(ו) זכויות אחרות (יש לפרט לפי (ב) לעיל)      

 

 

הערות:      

 

אנו החתומים מטהו-ערכנו

פרטה זו בתאריך היום, ואנו מעידים על נכונותה לפי מיטב ידיעתנו.

                                      _________ _________

                  (המקום)    (התאריך)                      (חתימה)     (חתימה)

חלק ב': תוספות

מס' / הנכס / העילה / התאריך / שם החותם וחתימה / שם החותם וחתימה

 

חלק ג': גריעות

מס' / הנכס / האסמכתה / התאריך / שם החותם וחתימה / שם החותם וחתימה

 

פרטים על סיום הניהול:      

 

החלטת האפוטרופוס הכללי בדבר סיום הניהול ניתנה ביום      

על פי תקנה      

                                                     ________

                                         תאריך       שם        וחתימה

 

טופס 7

(תקנה 14(ג))

האפוטרופוס הכללי

כתב סמכות לעריכת פרטה מס'      

 

אל:      

          בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח–1978, הנני מסמיכך לערוך פרטות ולשנותן על פי הוראות התקנות האמורות, לגבי נכסים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי לפי כל דין.

 

                                                               _________________              

            (המקום)                            (התאריך)              (חתימה, שם החותם ותוארו)

 

טופס /8א

(תקנה 24(א))

האפוטרופוס הכללי

(רשום - עם אישור מסירה)

                                                                                         הכתובת      

                                                                                          טלפון      

                                                                                         התאריך      

                                                                                        מס' התיק      

לכבוד      

                                        

                                        

א.ג.נ.,

הנדון:–      

(מהות הענין)

הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי,

תשל"ח–1978 (להלן - החוק)

          היות שנודע לאפוטרופוס הכללי על נכס הקשור לכאורה בענין האמור לעיל ויש יסוד להניח שהוא "נכס עזוב", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, החליט האפוטרופוס הכללי, על פי חובתו שבחוק, לערוך חקירה כדי לברר אם יש מקום לניהולו של הנכס על ידיו.

          לפיכך הנך מוזמן(ת) בזה למסור את עדותך ולהחקר בענין האמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי, בכתובת הרשומה לעיל, ביום      

בשעה       בחדר      

          הנך מתבקש(ת) להביא עמך את תעודת הזהות שלך וכל מסמך או חומר אחר המצוי ברשותך ועשוי לסייע לקידום החקירה.

                                                                                             בכבוד רב,

                            _______________________              

                                      (חתימה, שם החותם ותוארו)

אנא לתשומת לבך:

1.        בהתאם לסעיף 18(א) לחוק, סירוב למסור מידע או מסמך הנדרשים על ידי האפוטרופוס הכללי במסגרת תפקידו האמור הוא עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס עשרת אלפים לירות. כן חלה עליך החובה להופיע ולהעיד כנדרש, בשבועה או בהן צדק, להשיב נכונה על כל השאלות ולהמציא את המסמכים או המוצגים שברשותך כאמור בסעיפים 9–11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט–1968, ובסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות). האפוטרופוס הכללי רשאי להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס שלא יעלה על 200 לירות על אי קיום אחת מן החובות הללו, ואי הענות חוזרת לדרישה כאמור, ללא הצדק סביר מצדך, היא עבירה פלילית שדינה מאסר שנתיים.

2.        בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק, פרוטוקול חקירתך יהיה קביל כראיה על תוכנו בכל הליך משפטי שהאפוטרופוס הכללי צד בו.

3.        בהתאם לסעיף 17(ד) לחוק, דינו של מי שהוזמן לחקירה לענין הוצאותיו ושכרו כדין עד שהוזמן להעיד בבית משפט בהליך אזרחי.

 

טופס /8ב

(תקנה 24(ב))

בבית המשפט המחוזי ב        תיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין:      

(מהות הענין שלשמו מוגשת הבקשה)

הודעה על הזמנה לחקירה

אל:      

(שם מלא ומען)

          דע כי ביום       בשעה      או בסמוך לאחריה יתבקש

בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי להזמינך לחקירה בענין שצויין לעיל, וזאת בהתאם לסעיף 17(א) לחוק האמור, וכן להטיל עליך את הוצאות בקשה זו.

הנך מוזמן בזה להופיע בבית המשפט במועד האמור.

ואלה נימוקי הבקשה:      

            _____________     

                                                                                                    

               (המקום) (התאריך)           (חתימה, שם החותם ותוארו)

 

טופס 9

(תקנה 26(א))

]בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי[

 

טופס 10

(תקנה 27)

חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978

אישור לסיים טיפול בנכס      

                                                                                            תיק      

הנכס הנדון:      

(להלן - הנכס)

          ניתן בזה אישור, כי הוכח להנחת דעתי שהאדם שפרטיו רשומים להלן באישור זה רשאי לקבל לידיו את הנכס, וכי הוא מסוגל לנהוג בו מינהג בעלים או לנהלו.

          לפיכך הנני מורה על נקיטה באמצעים הנדרשים לסיום טיפולו של האפוטרופוס הכללי בנכס, וכן כי מועד המסירה יהיה מיד לאחר      

 

פרטי זהותו של הרשאי לקבל את הנכס:

                                                                                

        (השם המלא)                         (שם האב)                     (מס' ת.ז. או דרכון)

                           

(המען)

                                           

  (באמצעות ב"כ ששמו)                    (ומענו)

                                   ירושלים,                                                        

                            (התאריך)                                                         (האפוטרופוס הכללי)

 

טופס 11

(תקנה 28(א))

]כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש לפני מתן צו שחרור[

 

טופס 12

(תקנה 28(ג))

]כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט[

 

טופס 13

(תקנה 30(ב))

                                                                                      האפוטרופוס הכללי

                                                                                         תיק מס'      

לכבוד

רשם המקרקעין ב      

                                                                                                    

                                                                                       (הכתובת והתאריך)

הנדון:  (להלן - הנכס) -      

(גוש)(חלקה)            

רישום שיעבוד ראשון

          הואיל והאפוטרופוס הכללי סיים את ניהולו של הנכס, הרשום בספרי המקרקעין על שם       כשנותרה לזכותו של האפוטרופוס הכללי יתרת חוב בגין הוצאות ניהול הנכס בסך      לירות;

          והואיל והוצאות הניהול מהוות שיעבוד ראשון על הנכס על פי סעיף 12(ג) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978;

          הנך מתבקש לרשום על הנכס שיעבוד ראשון לזכות האפוטרופוס הכללי בגובה הסכום האמור, כפי שישתנה מזמן לזמן על פי התנאים שקבע האפוטרופוס הכללי ביחס אליו, בהתאם לסמכותו הקבועה בתקנה 30(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978.

          נא לאשר.

                                  _________________                     

                                     (החתימה, שם החותם ותוארו)

 

טופס 14

(תקנה 31)

בבית המשפט המחוזי בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: סיום הניהול של נכסי1      

דו"ח האפוטרופוס הכללי

חלק א' - תמצית פעולותיו של האפוטרופוס הכללי בנכסים:     

          תחילת הניהול היתה ביום      על פי צו בית המשפט מיום       בתיק.

          מיום תחילת הניהול ועד לתאריך היום ביצע האפוטרופוס הכללי בנכסים פעולות אלה2:

 

חלק ב' - פרטת הרכוש ליום השחרור:

1) נכסי דלא ניידי      

2) זכויות      

3) מזומנים בלירות      

במטבע חוץ      

4) ניירות ערך      

5) שונות      

 

חלק ג' - תקבולים ותשלומים:

בתקופת הניהול בוצעו הפעולות הכספיות המפורטות בדו"ח המצ"ל כנספח א'.

 

חלק ד' - זהות מקבל הנכסים3:

 הנכסים נמסרו למקבל ביום / טרם נמסרו למקבל האמור לעיל4.

בית המשפט מתבקש לאשר את פעולותיו של האפוטרופוס הכללי ביחס לנכסים כמפורט בדו"ח זה, ולשחררו מתפקידו.

            ____________     

(המקום) (התאריך)           (החתימה, שם החותם ותוארו)

------------

1 יש לציין את זהות בעל הנכסים על פי האמור בצו הניהול.

2 לציין בקצרה את מהות הפעולות.

3 כמפורט בטופס 10.

4 מחק את המיותר.

 

נספח א'

האפוטרופוס הכללי - דו"ח על תקבולים ותשלומים

 

בענין נכסי      

לתקופה מיום       עד יום     

(תיק האפוטרופוס הכללי מס'       )

 

                                   תקבולים                                        תשלומים

                   הפירוט       הסכום                         הפירוט        הסכום

                                                                                  

                                                                                       

                                      ס"ה                                               ס"ה

 

נערך ביום            ______________          

                                      (שם החותם, תוארו וחתימתו)

אישור

          הריני מאשר בזה, כי בקרתי דו"ח תקבולים ותשלומים זה של האפוטרופוס הכללי בענין נכסי לתקופה מיום      

עד יום       וכי החשבון נמצא מתאים לרישום בספרי האפוטרופוס הכללי ולמסמכים המשתייכים אליו.

              ____________     

(המקום)        (התאריך)          (שם המבקר וחתימתו)

 

טופס 15

(תקנה 32)

בבית המשפט המחוזי בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

תעודת שחרור

          לאחר עיון בדו"ח האפוטרופוס הכללי מיום        בתיק הנ"ל

ניתן בזה צו המשחרר את האפוטרופוס הכללי מתפקידו ופוטרו מכל אחריות ביחס לנכסי1, וזאת מיום2.

              _______________

                                                                                                    

            (תאריך)                                                                        (שופט)

------------

1 יש לפרט בהתאם לאמור בדו"ח, על פי הערה 1 בטופס 14.

2 לגבי נכסים שנמסרו למקבל על פי תקנה 28(א) יש לציין את התאריך שבו בוצעה המסירה בפועל; לגבי נכסים שתקנה 29 חלה עליהם, יש לציין את תאריך הגשת הדו"ח לביהמ"ש, ואילו לגבי הנכסים שעליהם חלה הסיפה של תקנה 32 יש לציין את תאריך המסירה שעליו יורה בית המשפט.

 

טופס 16

(תקנה 34(א))

בבית המשפט המחוזי בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין נכסי:

המבקש: האפוטרופוס הכללי

המשיב: שר האוצר

בקשה להעברת נכס לקנין המדינה בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק

1.        בקשה זו מתייחסת לנכסים המפורטים להלן:      

 

שביחס אליהם ניתן לאפוטרופוס הכללי ביום       צו ניהול

מטעם בית המשפט המחוזי       בתיק      .

 

2.        פעולותיו של המבקש לגילוי בעלי הנכסים האמורים כללו בין היתר פרסומים אלה:

     

(לציין מקומות הפרסומים ותאריכיהם)

 

3.        פעולות נוספות שערך המבקש לשם גילוי בעלי הנכסים:      

 

4.        כל פעולותיו של המבקש לאיתור בעלי הנכסים עלו בתוהו, ולדעתו אין עוד הצדקה להמשך ניהולם של הנכסים על ידיו ובית המשפט מתבקש לכן לצוות על העברתם לקנין המדינה.

דו"ח האפוטרופוס הכללי מצורף כנספח א' לבקשה זו.

ירושלים,

                 __________________      

          (התאריך)            (האפוטרופוס הכללי)

 

טופס 17

(תקנה 34)(ב))

בבית המשפט המחוזי       בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין נכסי:      

צו העברת נכסים לקנין המדינה ותעודת שחרור

          בהתאם לבקשת האפוטרופוס הכללי מיום      , ולאחר שבית המשפט שוכנע על פיה שאין הצדקה שהאפוטרופוס הכללי ימשיך לנהל את הנכסים הרשומים להלן, ניתן בזה צו להעבירם לקנין המדינה, בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק.

 

          ואלה הנכסים:     

 

          עם העברת הנכסים בהתאם לצו זה יהיה האפוטרופוס הכללי משוחרר מכל אחריות בקשר עמם.

                 ______________

                                                                                                    

            (תאריך)                                 (שופט)

 

טופס 18

(תקנה 40)

בבית המשפט המחוזי        בתיק      

בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978

ובענין: 1      

המשיב: 2                     

                                (שם וכתובת)

בקשת האפוטרופוס הכללי

ל3

אל: המשיב

          דע כי ביום       בשעה       או בסמוך לאחריה

יתבקש בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי ל      

וכי הוצאות בקשה זו יהיו4.

ואלה נימוקי הבקשה:

1.       

2.       

 

            _____________

   (המקום) (התאריך)        (החתימה, שם החותם ותוארו)

 

------------

1 יש לפרט את נשוא הבקשה, כגון "נכסיו העזובים של פלוני".

2 יש להעביר קו מחיקה, במקרה שאין משיב לבקשה.

3 יש לציין את מהות הבקשה.

4 אם אין משיב תיפתח הבקשה במלים אלה: "האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט"

 

תק' תשע"ז-2016

תוספת שנייה

(תקנה 25ד)

(1)      בתוספת זו –

"i" – הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד הידועה בתחילת הרבעון, כפי שפרסם בנק ישראל;

(2)      נוסחה לחישוב שיעור הריבית היומי ברבעון מסוים:

[(i-1)/100]/365

מיום 17.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 160

הוספת תוספת שנייה

 

 

י"ד באייר תשל"ח (21 במאי 1978)                      שמואל תמיר

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3864 מיום 26.6.1978 עמ' 1600.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 2 – תק' תשמ"א-1980.

ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1107 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 271 – תק' תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1238 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987.

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 622 – תק' תש"ס-2000.

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1399 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6941 מיום 17.11.2010 עמ' 164 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.10.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6987 מיום 23.3.2011 עמ' 844 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 657 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 396 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 714 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7729 מיום 17.11.2016 עמ' 158 – תק' תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 589 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 886 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8169 מיום 11.2.2019 עמ' 2204 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8338 מיום 2.2.2020 עמ' 513 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1716 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1868 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות