Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל"ח-1978

עבודה – שכר ושעות עבודה

רשויות ומשפט מנהלי – האפוטרופוס הכללי

תוכן ענינים

סעיף 1

שיעורי השכר ואופן תשלומם

Go

2

סעיף 2

גבייה בנכסים ללא כספים

Go

2

סעיף 2א

החזרת שכר שנגבה במקרים מיוחדים

Go

3

סעיף 3

תשלום שכר הבקורת

Go

3

סעיף 4

תחילת תוקף

Go

3

סעיף 5

הוראת מעבר

Go

3

סעיף 6

השם

Go

3


תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(א)(2) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שיעורי השכר ואופן תשלומם

1.    לאפוטרופוס הכללי ישולם בעד פעולותיו לפי החוק או לפי חוק אחר שכר כמפורט להלן:

           (א)  שכר ניהול –

(1)   בעד ניהול - 5% משוויו הכולל של הנכס המנוהל בעת תחילת ניהולו על ידי האפוטרופוס הכללי, שייגבה עם תחילת הניהול;

תק' תשמ"ה-1985

(2)   כלל הרכוש המנוהל כספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי - שכר שנתי בשיעור 1/2% מערך ההשקעה;

(3)   בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידי האפוטרופוס הכללי - 3% מן התמורה, שייגבה בתום הביצוע;

(4)   בעד ניהול הליכים משפטיים חורגים בבית משפט שלא באמצעות נציג - שכר לפי התעריף המינימלי שנקבע לאותם הליכים על פי דין, שייגבה בסיומם; בתקנת משנה זו, "הליכים משפטיים חורגים" - כל הליך בנוגע לרכוש המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי החוק או לפי חוק אחר, שאינו מתחייב בדרך כלל או באורח ייחודי מביצוע הוראה מפורשת בחוק שלפיו מנוהל הרכוש;

תק' תשנ"א-1990

(5)   בעד ניהול נכס שהופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 - %½2 משוויו הכולל של הנכס, שייגבה עם הפקדתו, ופסקאות (1) ו-(2) לא יחולו.

           (ב)  שכר בקורת –

(1)   בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

תק' תשס"ו-2005 הודעה תשע"ט-2019

(א)   כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 655 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,682 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,136 שקלים חדשים;

תק' תשס"ו-2005 תק' תשע"ד-2014 הודעה תשע"ט-2019

(ב)   כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 327 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א)   השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,281 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב)   כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

תק' תשס"ו-2005

(ג)    כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

תק' תשמ"ט-1988 תק' תשע"ד-2014 הודעה תשע"ט-2019

(ד)    בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 438 שקלים חדשים.

תק' תשמ"ט-1988 תק' תשע"א-2011

(2)   הסכומים הנקובים בפסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

תק' תשע"א-2011

           (ב1)        שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ב2).

תק' תשע"א-2011

           (ב2)        סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"א-2011

           (ב3)        האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) עד (ב2).

תק' תשמ"ה-1985

           (ג)   בתקנה זו –

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 ביולי 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.

           (ד)  שכר בעד תפקידים אחרים –

אם מילא האפוטרופוס הכללי תפקידים שלא נקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב), יהיה בית המשפט רשאי לקבוע לו שכר שימצאהו להוגן, על פי בקשתו.

מיום 30.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1204

1. לאפוטרופוס הכללי ישולם בעד פעולותיו לפי החוק או לפי חוק אחר שכר כמפורט להלן:

(א) שכר ניהול –

(1) בעד ניהול - 5% משוויו הכולל של הנכס המנוהל בעת תחילת ניהולו על ידי האפוטרופוס הכללי, שייגבה עם תחילת הניהול;

(2) כלל הרכוש המנוהל כספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי - שכר שנתי בשיעור 1/2% מערך ההשקעה, שייגבה ב-31 בדצמבר של כל שנה;

(3) בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידי האפוטרופוס הכללי - 3% מן התמורה, שייגבה בתום הביצוע;

(4) בעד ניהול הליכים משפטיים חורגים בבית משפט שלא באמצעות נציג - שכר לפי התעריף המינימלי שנקבע לאותם הליכים על פי דין, שייגבה בסיומם; בתקנת משנה זו, "הליכים משפטיים חורגים" - כל הליך בנוגע לרכוש המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי החוק או לפי חוק אחר, שאינו מתחייב בדרך כלל או באורח ייחודי מביצוע הוראה מפורשת בחוק שלפיו מנוהל הרכוש.

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנשוא הבקורת הוא דין וחשבון כספי – 1/2% מסכום התקבולים על פי הדין וחשבון, אך לא פחות מ-500 לירות 25,000 שקלים;

(ב) כשנשוא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 250 לירות 12,500 שקלים;

(ג) בבקורת שנעשתה באמצעות נציג – 20% מהסכום ששולם לנציג;

(2) הסכומים הנקובים בפסקה 1(א) ו-(ב) ישתנו ב-1באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג) בתקנה זו –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 ביולי 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.

(ג) (ד) שכר בעד תפקידים אחרים –

אם מילא האפוטרופוס הכללי תפקידים שלא נקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב), יהיה בית המשפט רשאי לקבוע לו שכר שימצאהו להוגן, על פי בקשתו.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 41

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנשוא הבקורת הוא דין וחשבון כספי – 1/2% מסכום התקבולים על פי הדין וחשבון, אך לא פחות מ-25,000 שקלים 150 שקלים חדשים;

(ב) כשנשוא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר –12,500 שקלים 75 שקלים חדשים;

(ג) בבקורת שנעשתה באמצעות נציג – 20% מהסכום ששולם לנציג;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 100 שקלים חדשים;

(2) הסכומים הנקובים בפסקה 1(א) ו-(ב) ישתנו ב-1באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(2) הסכומים הנקובים בפסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

מיום 15.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 198

הוספת פסקה 1(א)(5)

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 100

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנשוא הבקורת הוא דין וחשבון כספי – 1/2% מסכום התקבולים על פי הדין וחשבון, אך לא פחות מ-150 שקלים חדשים;

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 534 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה 3,000 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה 5,000 שקלים חדשים;

(ב) כשנשוא כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 75 שקלים חדשים;

(ג) בבקורת שנעשתה באמצעות נציג – 20% מהסכום ששולם לנציג;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 100 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 621

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 534 603 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,000 3,389 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,000 5,649 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 75 301 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 100 403 שקלים חדשים.

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6906 מיום 5.7.2010 עמ' 1358

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 603 605 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,389 3,402 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,649 5,670 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 301 302 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 403 405 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 605 616 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,402 3,466 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,670 5,777 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 302 308 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 405 413 שקלים חדשים.

מיום 16.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7005 מיום 16.6.2011 עמ' 1042

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 616 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,466 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,777 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 308 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 413 שקלים חדשים.

(2) הסכומים הנקובים בפסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום ההעלאה יום השינוי) לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב1) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ב2).

(ב2) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(ב3) האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות משנה 1(א), (ב) ו-(ד) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) עד (ב2).

מיום 18.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 658

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 616 632 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,466 3,555 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,777 5,925 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 308 316 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 413 423 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 632 641 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,555 3,606 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 5,925 6,010 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 316 320 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 423 429 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 485

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 641 654 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,606 3,675 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,010 6,125 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 320 326 שקלים חדשים;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 429 437 שקלים חדשים.

מיום 19.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 956

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 654 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,675 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,125 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 326 שקלים חדשים;, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 437 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 713

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 654 653 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,675 3,671 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,125 6,119 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 326 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 437 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 653 647 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,671 3,638 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,119 6,064 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 326 323 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 437 433 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 597

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 647 645 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,638 3,627 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,064 6,046 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 323 322 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,000 148,060 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 433 432 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 869

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 645 647 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,627 3,638 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,046 6,064 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 322 323 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 148,060 148,504 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 432 433 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8175 מיום 18.2.2019 עמ' 2308

(ב) שכר בקורת –

(1) בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –

(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי – 647 655 שקלים חדשים; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,638 3,682 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של מנהל עיזבון – לא יעלה על 6,064 6,136 שקלים חדשים;

(ב) כשנושא הבקורת הוא פרטה או מסמך אחר – 323 327 שקלים חדשים, ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה:

(א) השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 148,504 150,281 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

(ב) כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

(ג) כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 15ד(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, או לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות לאפוטרופוס או למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 433 438 שקלים חדשים.

גבייה בנכסים ללא כספים תק' תשמ"ה-1985

2.    לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבות את השכר במועדים הקבועים בתקנה 1(א) ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבה השכר במועד האפשרי הקרוב שלאחריהם. אולם במקרה זה הוא יחושב על פי שווי הנכסים ביום תשלום השכר בפועל.

מיום 30.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1204

2. לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבות את השכר במועדים הקבועים בתקנה 1(א) ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבה השכר במועד האפשרי הקרוב שלאחריהם, אולם במקרה זה הוא יחושב על פי שווי הנכסים ביום תשלום השכר בפועל, בתוספת ריבית של 4% לשנה ממועד התשלום הקבוע בתקנות ועד התשלום בפועל.

החזרת שכר שנגבה במקרים מיוחדים תק' תשמ"ח-1987

2א.     גבה האפוטרופוס הכללי שכר לפי תקנה 1(א)(1) כמנהל נכס לפי סעיף 20(ב) לחוק, ותוך שנה מיום תחילת הניהול נמסר הנכס לאדם שזכאי לקבלו, ימסור האפוטרופוס הכללי לאותו אדם גם את הסכום שגבה כאמור.

מיום 31.12.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5073 מיום 31.12.1988 עמ' 294

הוספת תקנה 2א

תשלום שכר הבקורת תק' תשע"ד-2014

3.    המועד לתשלום השכר בעד פעולה כאמור בתקנה 1(ב) הוא עם סיומה, אולם רשאי האפוטרופוס הכללי להתנות את ביצועה בהפקדת שכרו המשוער בקופתו, לפני תחילתה; לעניין תשלום שכר ביקורת פרטה כאמור בתקנה 1(ב)(1)(ב), רשאי האפוטרופוס הכללי, לפי בקשת אפוטרופוס בהחלטה מנומקת, לתת ארכה לתשלום עד מועד קבלת כספי החסוי לידי האפוטרופוס.

מיום 19.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 956

3. המועד לתשלום השכר בעד פעולה כאמור בתקנה 1(ב) הוא עם סיומה, אולם רשאי האפוטרופוס הכללי להתנות את ביצועה בהפקדת שכרו המשוער בקופתו, לפני תחילתה; לעניין תשלום שכר ביקורת פרטה כאמור בתקנה 1(ב)(1)(ב), רשאי האפוטרופוס הכללי, לפי בקשת אפוטרופוס בהחלטה מנומקת, לתת ארכה לתשלום עד מועד קבלת כספי החסוי לידי האפוטרופוס.

תחילת תוקף

4.    תחילתן של תקנות אלה מיום תחילת החוק.

הוראת מעבר תק' תשמ"ה-1985

5.    נכסים שסעיפים 21 או 22 לחוק חלים עליהם, וכן נכסים שערב תחילת החוק היו מוקנים או נוהלו בידי האפוטרופוס הכללי לפי כל חוק אחר, יראו את תחילת ניהולם, לענין מועד הגביה האמור בתקנה 1(א)(1), כיום תחילת החוק.

מיום 30.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1204

5. נכסים שסעיפים 21 או 22 לחוק חלים עליהם, וכן נכסים שערב תחילת החוק היו מוקנים או נוהלו בידי האפוטרופוס הכללי לפי כל חוק אחר, יראו את תחילת ניהולם, לענין מועד הגביה האמור בתקנה 1(א)(1), כיום תחילת החוק; שולמו לפני אותו יום לאפוטרופוס הכללי אגרות ניהול בעד נכסים כאמור, ינוכו שיעוריהן מן השכר המגיע על פי תקנה 1(א)(1) כשהם משוערכים על פי מדד המחירים לצרכן ליום הניכוי, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל"ח-1978".

תק' תשס"ו-2005 הודעה תשע"ט-2019

תוספת

(תקנה 1(ב)(1)(א))

                               תקבולים                                                                 שכר בשקלים חדשים

(1)     מהשכרת נכסי מקרקעין               165 בעד כל נכס;

(2)     מביצוע עסקה במקרקעין             327 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3)     ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים                                               655 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4)     מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון   655 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 100

הוספת תוספת

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 621

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 133 151 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 267 301 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 534 603 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 534 595 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6906 מיום 5.7.2010 עמ' 1359

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 151 152 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 301 302 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 603 605 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 595 605 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 152 155 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 302 308 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 605 616 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 605 616 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 18.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 658

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 155 159 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 308 316 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 616 632 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 616 632 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 722

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 159 161 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 316 320 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 632 641 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 632 641 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 485

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 161 164 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 320 326 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 641 654 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 641 654 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 714

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 164 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 326 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 654 653 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 654 653 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 164 163 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 326 323 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 653 647 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 653 647 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 597

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 163 162 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 323 322 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 647 645 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 647 645 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 870

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 162 163 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 322 323 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 645 647 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 645 647 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8175 מיום 18.2.2019 עמ' 2308

תקבולים שכר בשקלים חדשים

(1) מהשכרת נכסי מקרקעין 163 165 בעד כל נכס;

(2) מביצוע עסקה במקרקעין 323 327 בעד כל עסקה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(3) ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים 647 655 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

(4) מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון 647 655 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

כ"ג באייר תשל"ח (30 במאי 1978)                       שמואל תמיר

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3864 מיום 26.6.1978 עמ' 1623.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1204 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ח מס' 5073 מיום 31.12.1987 עמ' 294 – תק' תשמ"ח-1987; ר' תקנה 2 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 41 – תק' תשמ"ט-1988; תחילתן ביום 1.1.1989.

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 198 – תק' תשנ"א-1990.

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 100 – תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 621 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6906 מיום 5.7.2010 עמ' 1358 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 486 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7005 מיום 16.6.2011 עמ' 1042 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7079 מיום 18.1.2012 עמ' 658 – הודעה תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 721 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 485 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 956 – תק' תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 713 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 596 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 869 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8175 מיום 18.2.2019 עמ' 2307 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.