תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות),
תשכ"א-1960

עבודה – בטיחות בעבודה – ארגון הפיקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

מינוי נציגי עובדים ונאמנים

Go

2

סעיף 2

קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור

Go

2

סעיף 3

בחירת נציגי עובדים ונאמנים

Go

2

סעיף 4

סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים

Go

2

סעיף 5

תקופת כהונה

Go

2

סעיף 5א

מועדי התכנסות ועדת הבטיחות

Go

2

סעיף 6

אישור פעולות

Go

2

סעיף 7

הוראות מעבר

Go

2

סעיף 8

השם

Go

2


תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות),
תשכ"א-1960
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 20 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

מינוי נציגי עובדים ונאמנים

1.    נציגי עובדים בועדת בטיחות (להלן – נציגי העובדים) או נאמנים לעניני בטיחות וגיהות (להלן – הנאמנים) יתמנו על ידי העובדים במפעל.

קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור

2.    בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים, ואם יש במפעל מועצת ייצור, גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור, לא יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר.

בחירת נציגי עובדים ונאמנים

3.    אין במפעל ועד עובדים, ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים במפעל, באסיפה שתכונס לצורך זה, על ידי בא-כוח המוסד לבטיחות ולגיהות.

סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים

4.    במינוים או בבחירתם של חברי ועדת בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה:

(1)  ותק במפעל ובמקצוע;

(2)  עירנות והבנה לבטיחות בעבודה.

תקופת כהונה

5.    חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש; ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת בטיחות שהוא חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת ייצור, תסתיים לפני המועד האמור אם חדל להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור.

מועדי התכנסות ועדת הבטיחות תק' תשל"ג-1973

5א.     על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה.

מיום 1.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3043 מיום 2.8.1973 עמ' 1735

הוספת תקנה 5א

אישור פעולות

6.    פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת בטיחות, שתקופת כהונתם נסתיימה ושהיתה כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם, רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

הוראות מעבר

7.    חברי ועדת בטיחות שנתמנו או נבחרו לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, יראו אותם כאילו נתמנו או נבחרו לפי תקנות אלה בתאריך שנתמנו או נבחרו.

8.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960".

י"ב בחשון תשכ"א (2 בנובמבר 1960)                                 גיורא יוספטל

                                                                                                                    שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1067 מיום 10.11.1960 עמ' 252.

תוקנו ק"ת תשל"ג מס' 3043 מיום 2.8.1973 עמ' 1735 – תק' תשל"ג-1973; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות