תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים – שמירה וביעור

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק שני: ביעור תעודות שגרתיות

Go

3

סעיף 2

תעודות שגרתיות שמותר לבערן

Go

3

סעיף 3

ביעור תעודות שגרתיות שצולמו במיקרופילם

Go

3

סעיף 4

הודעה על הביעור

Go

3

סעיף 5

רשימת תעודות שגרתיות

Go

4

סעיף 6

ביעור בזמנים רצופים

Go

4

 

פרק שלישי: ביעור חומר ארכיוני

Go

4

סעיף 7

הגדרה

Go

4

סעיף 8

בקשה לביעור

Go

4

סעיף 9

הודעה על הביעור

Go

4

סעיף 10

התנגדות לביעור

Go

4

סעיף 11

שמיעת המתנגד לביעור

Go

4

סעיף 12

ההחלטה על הביעור

Go

4

סעיף 13

הודעה על הביעור

Go

4

סעיף 14

ביעור לפי ההנחיות

Go

4

 

פרק שלישי 1: ביעור חומר ארכיוני שנסרק

Go

5

סעיף 14א

הגדרה

Go

5

סעיף 14ב

ביעור חומר ארכיוני שנסרק

Go

5

סעיף 14ג

שמירת חומר המחשב

Go

5

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

5

סעיף 15

הגדרה

Go

5

סעיף 16

נוכחות הגנז בביעור

Go

5

סעיף 17

פרוטוקול על הביעור

Go

5

סעיף 18

ביטול

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

חלק א' – כללי

Go

5

 

חלק ב' – מוסדות המדינה, למעט מערכת הבטחון

Go

10

 

חלק ג': רשויות מקומיות

Go

26

 

חלק ד: מוסדות מערכת בטחון וצה"ל

Go

28

 

תוספת שניה

Go

32

 

תוספת שניה

Go

32

 


תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986*

          בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מוסד" או "מוסד ממוסדות המדינה" – מוסד ממוסדות המדינה, לרבות רשות מקומית;

          "המועצה" – מועצת הארכיונים העליונה;

          "תעודות שגרתיות" – חומר ארכיוני מהסוג המפורט בטור א' של התוספת הראשונה;

          "הנחיות" – הנחיות להחזקת חומר ארכיוני לשמירה ולביעור שמוציא הגנז, באישור המועצה, ליחידות מינהליות במוסד.

פרק שני: ביעור תעודות שגרתיות

תעודות שגרתיות שמותר לבערן

2.    רשאי מוסד לבער תעודות שגרתיות אם עבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב' של התוספת הראשונה והמוסד מילא אחר הוראות פרק זה והגנז לא התנגד לביעורן.

ביעור תעודות שגרתיות שצולמו במיקרופילם

3.    (א)  צילם מוסד במיקרופילם תעודה שגרתית וכן צילם באותו סרט אישור, מאת הממונה על שמירתה, שהצילום הוא העתק מדויק ממנה, תהיה תקופת ביעורה 30 יום מתאריך הצילום.

          (ב)  אחרי ביעור תעודה שגרתית שצולמה כאמור בתקנת משנה (א) יישמר המיקרופילם של התעודה במשך הזמן שנקבע בטור ב' של התוספת הראשונה שהיה חל על התעודה עצמה.

הודעה על הביעור

4.    (א)  רצה מוסד לבער תעודות שגרתיות כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז לא יאוחר משלושים יום לפני היום שנועד לביעור.

          (ב)  ההודעה האמורה תימסר בשני עותקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 1 שבתוספת השניה.

רשימת תעודות שגרתיות

5.    (א)  להודעה תצורף רשימה של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור לפי הנוסח שנקבע בטופס מס' 2 שבתוספת השניה.

          (ב)  היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור והנמצאות ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.

ביעור בזמנים רצופים

6.    (א)  רצה מוסד לבער בזמנים רצופים תעודות שגרתיות שעבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב' של התוספת הראשונה, ימסור לגנז הודעה שבה יפרט את סוגי התעודות ואת זמני ביעורם.

          (ב)  הסכים הננז לביעורם בזמנים הרצופים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המוסד לבערם כאמור והוראות התקנות 4 ו-5 לא יחולו.

פרק שלישי: ביעור חומר ארכיוני

הגדרה

7.    בפרק זה, "חומר ארכיוני" - חומר ארכיוני למעט תעודות שגרתיות.

בקשה לביעור

8.    (א)  רצה מוסד לבער חומר ארכיוני יגיש בקשה על כך לגנז בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 3 שבתוספת השניה.

          (ב)  לבקשה תצורף ב-4 העתקים רשימה של החומר הארכיוני שמבקשים לבערו לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 2 שבתוספת השניה וכן במידת האפשר גם דוגמה מהחומר האמור.

          (ג)   היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של החומר הארכיוני הנועד לביעור והנמצא ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.

הודעה על הביעור

9.    (א)  ראה הגנז שאין צורך עוד לשמור על החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, כולו או מקצתו, יודיע לחברי המועצה על הבקשה לבער את החומר.

          (ב)  ההודעה האמורה תכלול תיאור החומר שמבקשים לבערו.

          (ג)   בהודעתו לחברי המועצה יציין הגנז אם בדעתו לפרסם הודעה על הביעור ברשומות.

          (ד)  חבר המועצה רשאי לבקש את הגנז שההודעה תפורסם ברשומות או בעתון יומי; התנגד הגנז לפרסומה כאמור, תכריע בדבר המועצה.

התנגדות לביעור

10.  (א)  רצה אדם להתנגד לביעור החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, יגיש כתב התנגדות לגנז תוך 30 ימים מיום מתן ההודעה לחברי המועצה או מיום פרסום ההודעה ברשומות או בעתון יומי, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, ויפרט בו את נימוקי התנגדותו.

          (ב)  לא נראתה ההתנגדות לגנז, יודיע על כך למתנגד ויביא את ההתנגדות לפני המועצה להכרעתה.

שמיעת המתנגד לביעור

11.  (א)  למתנגד לביעור חומר ארכיוני שאיננו חבר המועצה תינתן הזדמנות להשמיע את התנגדותו לפני המועצה.

          (ב)  למתנגד כאמור תימסר הודעה של שבעה ימים מראש על מועד ומקום שמיעתו לפני המועצה.

ההחלטה על הביעור

12.  לא הוגשה התנגדות לביעור חומר ארכיוני כאמור בתקנה 10 או החליטה המועצה בדבר ההתנגדות, יחזיר הגנז למוסד העתק אחד מהבקשה כאמור בתקנה 8 עם העתק אחד של הרשימה של החומר הארכיוני בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.

הודעה על הביעור

13.  (א)  הותר ביעור של החומר הארכיוני, ימסור המוסד הודעה לגנז על הביעור לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני היום שנועד לביעור.

          (ב)  ההודעה תימסר בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס' 1 שבתוספת השניה.

ביעור לפי ההנחיות

14.  הוראות פרק זה יחולו גם על ביעור חומר ארכיוני מהסוג המפורט בהנחיות, אולם לענין תקנות 9 עד 11 כל מקום שמדובר בו במועצה או בחבר מועצה - גם ועדה או חבר של ועדה שהסמיכה המועצה במשמע.

תק' תשס"ח-2008

פרק שלישי 1: ביעור חומר ארכיוני שנסרק

מיום 29.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642

הוספת פרק שלישי 1

הגדרה תק' תשס"ח-2008

14א.  בפרק זה –

          "חומר ארכיוני" – תעודות שגרתיות של מוסד וחומר ארכיוני אחר של המוסד מהסוג שפורט בהנחיות, למעט חומר ארכיוני אשר תקופת החזקתו הקבועה בהנחיות היא לצמיתות;

תק' תשפ"א-2020

          "מוסד" – מוסד ממוסדות המדינה המנוי בתוספת השניה או מוסד אשר קיבל את אישור גנז המדינה לפי הנוסח שבטופס מס' 5 שבתוספת השנייה.

מיום 29.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642

הוספת סעיף 14א

 

מיום 1.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8951 מיום 1.12.2020 עמ' 698

"מוסד" – מוסד ממוסדות המדינה המנוי בתוספת השניה או מוסד אשר קיבל את אישור גנז המדינה לפי הנוסח שבטופס מס' 5 שבתוספת השנייה.

ביעור חומר ארכיוני שנסרק תק' תשס"ח-2008

14ב.  (א)  סרק מוסד חומר ארכיוני, ונתקיימו בהעתק הסרוק של החומר הארכיוני התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התש"ל-1969 (להלן – תקנות העדות), בצירוף תיעוד לקיומם, וכן נתקיימו בהעתק הסרוק נהלים לביצוע סריקה, שיקבע המוסד, באישור גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו של החומר הארכיוני 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן המוסד רשאי לבערו.

          (ב)  הוראות פרקים שני, שלישי ורביעי לא יחולו על חומר ארכיוני שמבוער על פי הוראות תקנת משנה (א).

מיום 29.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642

הוספת סעיף 14ב

שמירת חומר המחשב תק' תשס"ח-2008

14ג.   (א)  המוסד ישמור העתק סרוק של חומר ארכיוני שבוער כאמור בתקנה 14ב במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב' של התוספת הראשונה או בהנחיות החלות על החומר הארכיוני, לפי העניין.

          (ב)  ההעתק הסרוק יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי הגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(א)(2) עד (4) של תקנות העדות, בצירוף תיעוד לקיומם.

          (ג)   כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת הממוכנת של המוסד ולגבי העתקים סרוקים, בשינויים המחויבים.

מיום 29.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642

הוספת סעיף 14ג

פרק רביעי: הוראות שונות

הגדרה

15.  בפרק זה, "חומר ארכיוני" - חומר ארכיוני לרבות תעודות שגרתיות.

נוכחות הגנז בביעור

16.  הגנז וכן כל מי שנתמנה על-ידיו לצורך זה, רשאים להיות נוכחים בשעת ביעור החומר הארכיוני.

פרוטוקול על הביעור

17.  (א)  פרוטוקול על הביעור, בשני העתקים לפחות, ייערך במעמד הביעור לפי הנוסח שנקבע לו בטופס מס' 4 שבתוספת השניה.

          (ב)  הפרוטוקול ייחתם על-ידי נציגי המוסד, שהחומר הארכיוני המבוער נמצא ברשותו, הנוכחים בשעת הביעור וכן על-ידי הגנז ומי שנתמנה על-ידיו, אם היו נוכחים.

          (ג)   אחד מהעתקי הפרוטוקול יימסר לגנז על-ידי המוסד האמור תוך חמישה-עשר יום מיום עריכתו.

ביטול

18.  תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי"ז-1957 – בטלות.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

אם לא נקבעה קביעה אחרת, בתוספת זו יחל הזמן שצויין בטור ב'
ממועד הרישום האחרון שבתעודה השגרתית שתוארה בטור א'.

                                                 טור א'                                                                         טור ב'

חלק א' – כללי

1.    כספים והנהלת חשבונות

(1)  שטר חוב, שיקים והמחאות אחרות, לרבות העתקיהם או ספחיהם        5 שנים

(2)  שובר הכנסה, לרבות קבלות גביה, עם האסמכתאות המצורפות       5 שנים

(3)  שובר תשלום, לרבות חשבונית, עם האסמכתאות המצורפות       5 שנים

(4)  שובר העברה של סכום כסף מחשבון לחשבון, עם האסמכתאות המצורפות       5 שנים

(5)  יפוי כח לקבלת תשלומים       5 שנים

(6)  אישור או הסכמה בדבר מילוי התחייבות כספית       5 שנים

(7)  פנקס או יומן לרישום הכנסות או הוצאות       5 שנים

(8)  כרטיס תקציב לרישום הכנסות או הוצאות בסעיף מסוים בתקופת תקציב פלונית       5 שנים

(9)  כרטיס חייב וזכאי, לרבות כרטיס עזר לספק או לנותן שירות       5 שנים

(10) מאזן בוחן שנתי       15 שנים

מאזן בוחן חצי שנתי                                           שנה אחת

(11) דין וחשבון כספי או תקציבי לתקופה שהיא חלק     שנה אחת מתאריך השלמת הדו"ח

משנת כספים                                                      השנתי שהדו"ח האמור נכלל בו

(12) התכתבות בדבר תשלומים וחשבונות       5 שנים

(13) דין וחשבון על תנועות כספיות בחשבון       3 שנים

(14) רשימה להתאמת חשבונות בנקאיים או כספיים       2 שנים

(15) הרשאה להוצאת סכומי כסף מתקציב תקופה פלונית       2 שנים

(16) טופס ריכוז שנתי של חשבון שכר עובד                 75 שנים לאחר לידת העובד או 10 שנים לאחר פרישתו לגמלאות, לפי המוקדם

(17) טופס חודשי של שכר עובד       5 שנים

(18) כרטיס עובד המנוהל לצורך מס הכנסה, שאינו כולל רישומי שכר וניכויים       עם קבלת כרטיס חדש

תק' תשע"ב-2012

(19) כרטיס עובד לתשלום עבור ארוחה שתייה ולינה (להלן – אש"ל) ונסיעות       5 שנים

(20) טפסים ואסמכתאות שהגיש עובד לקבלת תשלומים בעד שעות נוספות, אש"ל ונסיעות, וכל כתב אחר המשמש אסמכתא להחזר הוצאות או לתיאום מס       5 שנים

(21) אסמכתאות לתשלום שכר, תשלומים אישיים וקצובות למיניהן, כולל רשומות המתייחסות לעדכון פרטים שהעתק מהן מצוי בתיק אישי במחלקת כח אדם       2 שנים

(22) רשימות ודו"חות בדבר תשלומים עבור עובדים לקרנות ולרשויות המסים, כולל קרן מבטחים, ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף       5 שנים

(23) הוראה לניכוי כספים משכר עובד או מספק ונותן שירות; כולל הוראות בלתי חוזרות וצווי עיקול       2 שנים מיום הניכוי האחרון

תק' תש"ן-1990

(24) רשומות בדבר הלואה, למעט הלואה שניתנת לעובד       5 שנים מיום החזרת ההלואה

תק' תשנ"ז-1996

(25) פנקס שטרות לגוביינא       5 שנים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 1(24)

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

הוספת פסקה 1(25)

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1010

(19) כרטיס עובד לתשלום עבור אש"ל ארוחה שתייה ולינה (להלן – אש"ל) ונסיעות 5 שנים

2.    בינוי, נכסים, אפסנאות ומשק

(1)  תיק פרט של בנין השייך למוסד ממוסדות המדינה   3 שנים לאחר שהבנין פסק לשמש את המוסד

(2)  תיק פרט המתייחס למושכר:

- ביחידת הדיור המרכזית או המחוזית       7 שנים לאחר הפסקת השכירות

- ביחידה המחזיקה במושכר        3 שנים לאחר הפסקת השכירות

(3)  תיק מכרז לבינוי, לאספקת טובין או למתן שירותים       5 שנים

תק' תשנ"ה-1995

(4)  התקשרות או הזמנה לאספקת טובין או למתן          2 שנים מיום השלמת העסקה או

שירותים                                                            מיום תום תקופת האחריות, לפי המאוחר

(5)  התכתבות בדבר בינוי, אספקת טובין או מתן שירותים       5 שנים

(6)  התכתבות בדבר הזמנת חומר בדפוס או בהכפלה       שנה אחת

(7)  דרישה פנימית לאספקת טובין:

- ביחידה המנפיקה       5 שנים

- ביחידה המזמינה       2 שנים

(8)  דרישה פנימית למתן שירותים       2 שנים

(9)  שובר קבלה עבור טובין או שירותים       5 שנים

(10) שובר המשמש להעברת טובין ממקום אחד למשנהו       5 שנים

(11) שובר וכל רישום אחר בדבר השאלת טובין        2 שנים לאחר החזרת הטובין

(12) פנקס או כרטיס מלאי שבו רשומים שם הספק והמקבל       5 שנים

(13) כרטיס פריט המשמש למעקב אחר תנועת הפריט, ערכו והתיקונים בו       5 שנים

(14) דו"ח על ספירת מלאי       5 שנים

(15) דו"ח על תנועת מלאי או על ביקורת פנימית       3 שנים

(16) גליון עבודה לפיו מתנהל חשבון מיוחד לגבי טובין ושכר עבודה       5 שנים

תק' תשנ"ה-1995

(17) חוזה לבינוי       7 שנים מתום תקופת האחריות

תק' תשע"ב-2012

(18) ועדת בלאי       10 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 498

החלפת פסקה 2(4)

הנוסח הקודם:

(4) הזמנה או חוזה לבינוי, לאספקת טובין או למתן שירותים 2 שנים מיום

השלמת העסקה או ביטולה, או מיום

תום תקופת האחריות, לפי המאוחר

 

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 498

הוספת פסקה 2(17)

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1010

הוספת פסקה 2(18)

3.    רכב

(1)  תיק פרט המתייחס לרכב של מוסד ממוסדות המדינה:

- במינהל הרכב ובמחלקת המכירות                       5 שנים מתאריך הוצאת הרכב מרשות המוסד

- ביחידה                                                           3 שנים מתאריך החזרתו למינהל הרכב של המוסד

(2)  פנקס שירות ותיקון של רכב                                 שנה אחת מתאריך הוצאת הרכב מרשות מינהל הרכב של המוסד

(3)  טופס רישום נסיעות של רכב       5 שנים

(4)  דו"ח דלק חודשי לרכב       2 שנים

תק' תשנ"ד-1994

(5)  (בוטלה)

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

ביטול פסקה 3(5)

הנוסח הקודם:

(5) תעודות בדבר יבוא כלי רכב – תשלום, שחרור והעברה 10 שנים

4.    עניני עובדים

(1)  רשימת תקן תפקידים ורשימת תקן שמית:

- בנציבות השירות או בהנהלת המוסד                    10 שנים

- במשרד או ביחידת הסמך                                  5 שנים

(2)  רשומה הקשורה בהזמנת עובדים ובאיוש משרות       2 שנים

(3)  דין וחשבון סטטיסטי ותקופתי בעניני מנגנון העובדים       3 שנים

(4)  תיק מכרז על משרה פנויה, למעט תעודות מקוריות שהגיש המועמד       3 שנים

(5)  טפסים של מועמד לעבודה שלא התחיל בעבודה       שנה אחת

(6)  כרטיס אישי של מועמד או של עובד המכיל תוצאות בחינות לקבלתו לעבודה, לשינוי מקום עבודתו, או לקידומו וטופס קורות חייו       5 שנים

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשע"ב-2012

(7)  תיק אישי של עובד קבוע למעט תיקים של אנשי שם ונושאי תפקידים כגון שרים, סגני שרים ומנהלים כלליים או שעוררו ענין ציבורי וכיוצא באלה המנוהל בהנהלת משרד, בהנהלת יחידת סמך, בנציבות השירות או בהנהלה של מוסד, המכיל מסמכים הנוגעים למעמדו האישי ולתנאי שירותו של העובד וההתכתבות הקשורה בהם, לרבות תעודות שיש בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

- לעובד שהוא או שאריו מקבלים גימלה מהמוסד    100 שנים לאחר לידתו של האדם אליו מתייחס התיק

- לעובד שאינו מקבל גימלה מהמוסד                    10 שנים לאחר הפסקת שירותו או 70 שנים לאחר לידתו, לפי המאוחר

(8)  תיק אישי של עובד ארעי, יומי או חודשי, או עובד המועסק על פי חוזה מיוחד, או עובד אחר שאינו נזכר בפסקה (7), לרבות כרטיס עבודה או יומן עבודה       7 שנים לאחר הפסקת שירותו

(9)  כרטיס אישי שבו רשומים פרטים אישיים של עובד       בתום תקופת השמירה של

או גימלאי על שירותו, ופרטים הקשורים למתן                                                             התיק האישי

גימלאות לעובד ולשאריו

(10) רשומות בעניני עובדים המנוהלות ביחידת משנה       7 שנים לאחר פרישת העובד

מינהלית, ולגביהן קיים תיק אישי מקביל כאמור                                                             מהיחידה

בפסקה (7) או (8)

(11) טופס הצהרת רכוש                                             7 שנים לאחר הפסקת שירותו של העובד

תק' תשע"ב-2012

(12) רישום נוכחות עובדים, טופסי חתימה, סיכומים ודיווח –

(א)  כאשר הדיווח משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש"ל ונסיעות                                                             5 שנים

(ב)  כאשר הדיווח אינו משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש"ל ונסיעות                                                             2 שנים

(13) כרטיס היעדרויות של עובד                                  בתום תקופת השמירה של התיק האישי

(14) מאזן חופשה שנתי, המכיל פרטים על ניצול ימי חופשת מנוחה וחופשת מחלה, והימים העומדים לזכות העובד       לאחר עריכת המאזן העוקב

תק' תשנ"ז-1996

(15) רשומות בקשר להיעדרות מהעבודה מסיבה כלשהי, שאין בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

- אם נרשמו בכרטיס ונמסר עליהן במאזן החופשה או המחלה       שנה אחת

- אם לא נרשמו ולא נמסר עליהן במאזן                  בתום תקופת השמירה של התיק האישי

(16) טופס הערכת עובד       7 שנים

(17) דו"ח פעולות לחישוב שכר עידוד:

- אם שימש בסיס לחישוב השכר                          שנה אחת

- אם לא שימש בסיס לחישוב השכר                      6 חודשים

(18) התכתבות בדבר פניות בעניני תלונות, סיוע, מתן המלצות, קבלת מידע או אישור, הזמנות לפגישות או בחינות וטפסים לעדכון פרטים במחשב כשקיים רישום המשמש אסמכתא        2 שנים

תק' תשמ"ח-1988

(19) תיק פרט של גימלאי שירות המדינה שנפטר, כאשר אין עוד שארים זכאים       3 שנים

תק' תשנ"ד-1994

(20) רשומות המתיחסות לפקיד נדרש       3 שנים

תק' תשע"ב-2012

(21) תחקיר ביטחוני על עובד       7 שנים לאחר הפסקת שירותו

תק' תשע"ב-2012

(22) תחקיר ביטחוני על מועמד לעבודה שלא התחיל בעבודתו       שנה אחת ממועד ביצוע התחקיר

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פסקה 4(19)

 

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 4(20)

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

(15) רשומות בקשר להיעדרות מהעבודה מסיבה כלשהי, שאין בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

- אם נרשמו בכרטיס ונמסר עליהן במאזן החופשה או המחלה שנה אחת

- אם לא נרשמו ולא נמסר עליהן במאזן בתום תקופת השמירה של התיק האישי

 

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

(7) תיק אישי של עובד קבוע למעט תיקים של אנשי שם או שעוררו ענין ציבורי וכיוצא באלה המנוהל בהנהלת משרד, בהנהלת יחידת סמך, בנציבות השירות או בהנהלה של מוסד, המכיל מסמכים הנוגעים למעמדו האישי ולתנאי שירותו של העובד וההתכתבות הקשורה בהם, לרבות תעודות שיש בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1010

(7) תיק אישי של עובד קבוע למעט תיקים של אנשי שם ונושאי תפקידים כגון שרים, סגני שרים ומנהלים כלליים או שעוררו ענין ציבורי וכיוצא באלה המנוהל בהנהלת משרד, בהנהלת יחידת סמך, בנציבות השירות או בהנהלה של מוסד, המכיל מסמכים הנוגעים למעמדו האישי ולתנאי שירותו של העובד וההתכתבות הקשורה בהם, לרבות תעודות שיש בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

- לעובד שהוא או שאריו מקבלים גימלה מהמוסד 100 שנים לאחר לידתו של האדם אליו מתייחס התיק

- לעובד שאינו מקבל גימלה מהמוסד 10 שנים לאחר הפסקת שירותו או 70 שנים לאחר לידתו, לפי המאוחר

(8) תיק אישי של עובד ארעי, יומי או חודשי, או עובד המועסק על פי חוזה מיוחד, או עובד אחר שאינו נזכר בפסקה (7), לרבות כרטיס עבודה או יומן עבודה 7 שנים לאחר הפסקת שירותו

(9) כרטיס אישי שבו רשומים פרטים אישיים של עובד בתום תקופת השמירה של

או גימלאי על שירותו, ופרטים הקשורים למתן התיק האישי

גימלאות לעובד ולשאריו

(10) רשומות בעניני עובדים המנוהלות ביחידת משנה 7 שנים לאחר פרישת העובד

מינהלית, ולגביהן קיים תיק אישי מקביל כאמור מהיחידה

בפסקה (7) או (8)

(11) טופס הצהרת רכוש 7 שנים לאחר הפסקת שירותו של העובד

(12) רישום נוכחות עובדים, טפסי חתימה, סיכומים ודיווח 2 שנים

(12) רישום נוכחות עובדים, טופסי חתימה, סיכומים ודיווח –

(א) כאשר הדיווח משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש"ל ונסיעות 5 שנים

(ב) כאשר הדיווח אינו משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש"ל ונסיעות 2 שנים

(13) כרטיס היעדרויות של עובד בתום תקופת השמירה של התיק האישי

(14) מאזן חופשה שנתי, המכיל פרטים על ניצול ימי חופשת מנוחה וחופשת מחלה, והימים העומדים לזכות העובד לאחר עריכת המאזן העוקב

(15) רשומות בקשר להיעדרות מהעבודה מסיבה כלשהי, שאין בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה:

- אם נרשמו בכרטיס ונמסר עליהן במאזן החופשה או המחלה שנה אחת

- אם לא נרשמו ולא נמסר עליהן במאזן בתום תקופת השמירה של התיק האישי

(16) טופס הערכת עובד 7 שנים

(17) דו"ח פעולות לחישוב שכר עידוד:

- אם שימש בסיס לחישוב השכר שנה אחת

- אם לא שימש בסיס לחישוב השכר 6 חודשים

(18) התכתבות בדבר פניות בעניני תלונות, סיוע, מתן המלצות, קבלת מידע או אישור, הזמנות לפגישות או בחינות וטפסים לעדכון פרטים במחשב כשקיים רישום המשמש אסמכתא 2 שנים

(19) תיק פרט של גימלאי שירות המדינה שנפטר, כאשר אין עוד שארים זכאים 3 שנים

(20) רשומות המתיחסות לפקיד נדרש 3 שנים

(21) תחקיר ביטחוני על עובד 7 שנים לאחר הפסקת שירותו

(22) תחקיר ביטחוני על מועמד לעבודה שלא התחיל בעבודתו שנה אחת ממועד ביצוע התחקיר

5.    השתלמות, הדרכה וחינוך                                                                 

(1)  רשימת משתתפים, רשימת ציונים, תעודת סיום ואישור השתתפות בפעולת הדרכה המיועדת להעניק תעודה       15 שנים

(2)  רשומות בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה המיועדת להעניק תעודה, כגון קורס והשתלמות       5 שנים

(3)  רשומות בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה שאינה מיועדת להעניק תעודה, כגון יום עיון או כנס       3 שנים

(4)  מחברת בחינה ותלוש ציון       2 שנים

6.    עניני משפט ומשמעת

(1)  הזמנה לדין בעבירת קנס       שנה אחת

(2)  תיק בענין חשד שלא הובא לדיון משפטי        5 שנים

(3)  תיק תביעה לפיצויים ממוסד ממוסדות המדינה        7 שנים

(4)  תיק אחר בענין תביעה משפטית, למעט תביעת פיצויים ממוסד ממוסדות המדינה, ולמעט האמור בפריט ג(13)        5 שנים

(5)  תיק בית-דין למשמעת, למעט תיק שפסק הדין קובע פיטורין או פסילה לשירות לצמיתות או לתקופה מוגבלת       10 שנים

(6)  תיק דיון משמעתי בועדת משמעת       3 שנים

7.    מינהל כללי ויעול

(1)  התכתבות בדבר תלונות, סיוע ומתן המלצות, למעט תיקים שבהם טיפל אישית השר, ראש הרשות המקומית או המנכ"ל או תיקים שעוררו ענין ציבורי       5 שנים

(2)  התכתבות בדבר פניה שהועברה לטיפולו של גוף אחר        3 שנים

(3)  התכתבות בדבר פניה לקבלת אישור מאת מוסד ממוסדות המדינה       שנה אחת

(4)  התכתבות בדבר פניה לקבלת מידע       3 חדשים

(5)  התכתבות בדבר סידורים טכניים לקיום ישיבות ואירועים       שנה אחת

(6)  אישור שגרתי על קבלת חומר, למעט אישור המשמש אסמכתא       3 חדשים

(7)  תזכורת בדבר מכתב שלא נענה       3 חדשים

תק' תשנ"ד-1994

(8)  בקשה לקבלת דוגמת חתימה ותצלום אישי       3 חדשים

(9)  כתב לוואי שאליו מצורף חומר כתוב או חומר אחר 3 חדשים

(10) כתב ברכה או כתב תנחומים       3 חדשים

(11) ספר חתימות של אורחים או משתתפים בטכסים שאין לו ערך מוזיאוני       6 חדשים

(12) הודעה או בקשה לביעור חומר ארכיוני, למעט הודעה או בקשה כאמור בגנזך המדינה       10 שנים

(13) רישום המתייחס למשלוח דואר או קבלתו       2 שנים

(14) כתב שנתוניו נרשמו במחשב ואינו משמש אסמכתא לאחר אימות הרישום במחשב

(15) רישום עזר                                                         כשאין עוד צורך בשימוש בו

(16) התכתבות וחוות דעת בדבר הצעת יעול       2 שנים

תק' תשע"ב-2012

(17) פניות בנושאים שונים שלא נמצאו ראויות למענה, למעט דוגמאות       שנה אחת

תק' תשע"ב-2012

(18) עצומות, לרבות דפי חתימות, למעט מבחר       שנה אחת

תק' תשע"ב-2012

(19) דפי משוב, למעט דוגמאות       7 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

(8) בקשה לקבלת דוגמת חתימה ותצלום אישי 3 חדשים

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

הוספת פרטים 7(17), 7(18), 7(19)

חלק ב' – מוסדות המדינה, למעט מערכת הבטחון

תק' תשע"ב-2012

1.    משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

(1)  שאלון סטטיסטי בדבר סקרי כח אדם        3 שנים

(2)  שאלון סטטיסטי בדבר יצור ותעסוקה במפעלים       4 שנים

תק' תשע"ב-2012

(3)  (נמחקה)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

1. משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

(1) שאלון סטטיסטי בדבר סקרי כח אדם 3 שנים

(2) שאלון סטטיסטי בדבר יצור ותעסוקה במפעלים 4 שנים

(3) בקשה לתעודת עיתונאי ובקשה לחידוש תעודת עיתונאי 2 שנים

2.    משרד האוצר – נציבות שירות המדינה

(1)  דף תשובה של נבחן       6 חדשים

תק' תשע"ב-2012

3.    משרד האוצר – רשות המסים בישראל

(1)  היתר יבוא       7 שנים

(2)  תיק של עוסק ביבוא וביבוא לשם יצוא, לרבות רשימון יבוא       4 שנים

(3)  פניות והחלטות למקרים חריגים ביבוא       3 שנים

(4)  רשיון יבוא       שנה אחת

(5)  תעודות בדבר יבוא כלי רכב – תשלום, שחרור והעברה       10 שנים

(6)  רשיון יצוא       שנה אחת

(7)  רשומות בענין יצוא, לרבות רשימון יצוא, טופס יצוא, הרשאה לטעינה והצהרה       4 שנים

(8)  תיקים וטפסים בענין הנחה בתשלום מסים, פטור, הישבון או החזר       4 שנים

תק' תשע"ב-2012

(9)  תיק גילוי עבירה (תפישות) הנפתח בקשר לעבירות       5 שנים מסיום הטיפול בתיק

על חיקוקים שאגף המכס ומס ערך מוסף ממונים                                                             או מתאריך מתן פסק הדין –

על ביצועם, למעט מבחר                                                             לפי המאוחר

(10) תיק פרט לסוכן בית-מכס, לרבות רשיון או יפוי כח   5 שנים

(11) רשיון לפקיד של סוכן בית-מכס       שנה אחת

(12) רשיון למחסן ערובה        שנה אחת

(13) תיק פרט בדבר מס או היטל נסיעות       2 שנים

(14) הצהרה על חפצי נוסעים לרבות רשימון לטובין – יבוא בלתי מסחרי       2 שנים

(15) הצהרת איש צוות באניה ישראלית       6 חדשים

(16) תיק מפעל מאושר        7 שנים

(17) תיק סוחר מורשה        4 שנים

(18) תיק עוסק בייצור לשם יצוא לרבות עניני מיסים       4 שנים

(19) התכתבות בדבר ייצור ועיבוד טבק וטומבק וייצור משקאות משכרים, לרבות רשיון למכירה בקמעונות       שנה אחת

(20) תיק מגדל טבק        שנה אחת

(21) רשיון לעוסק בטבק, בזיקוק כהל ובמשקאות משכרים, למעט רשיון למכירה בקמעונות       שנה אחת

(22) תיק פרט בדבר היטל לקידום מחקר        3 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

3. משרד האוצר – אגף המכס ומס ערך מוסף רשות המסים בישראל

(1) היתר יבוא 7 שנים

(2) תיק של עוסק ביבוא וביבוא לשם יצוא, לרבות רשימון יבוא 4 שנים

(3) פניות והחלטות למקרים חריגים ביבוא 3 שנים

(4) רשיון יבוא שנה אחת

(5) תעודות בדבר יבוא כלי רכב – תשלום, שחרור והעברה 10 שנים

(6) רשיון יצוא שנה אחת

(7) רשומות בענין יצוא, לרבות רשימון יצוא, טופס יצוא, הרשאה לטעינה והצהרה 4 שנים

(8) תיקים וטפסים בענין הנחה בתשלום מסים, פטור, הישבון או החזר 4 שנים

(9) תיקים וטפסים הקשורים בטיפול בעבירות, לרבות גילוי, חקירה, עדות, תשלום קנס, החרמה או הטלת כופר 5 שנים

(9) תיק גילוי עבירה (תפישות) הנפתח בקשר לעבירות על 5 שנים מסיום הטיפול בתיק או

חיקוקים שאגף המכס ומס ערך מוסף ממונים על מתאריך מתן פסק הדין – לפי

ביצועם, למעט מבחר המאוחר

תק' תשע"ב-2012

4.    משרד האוצר, רשות המסים בישראל – אגף מס הכנסה ומס רכוש

(1)  תיק של נישום:

תק' תשנ"ב-1992

- תיק קבע המכיל את המסמכים הבאים: הצהרות הון, מכתב עקרוני של הנציב המפרש סעיף בפקודה ומתייחס לאותו נישום, פסקי דין שניתנו בבתי משפט, אישורים על מפעל מאושר, חוזה שותפות, יפוי-כח שניתן על-ידי הנישום לנציג, מסמכי יסוד של החברה        10 שנים

- תיק המכיל רשומות לשנת מס, למעט הרשומות        10 שנים מאותה שנה לה מתייחס

שבתיק הקבע       החומר

(2)  תיק פרט של מעביד - ביקורת                              7 שנים מתום שנת המס שאליה מתייחס החומר

(3)  תיק של נישום שהגר מהארץ לצמיתות                   10 שנים מתאריך השומה האחרונה שנעשתה לנישום

(4)  תיק נישום שנפטר                                               3 שנים מתאריך השומה האחרונה

(5)  תיק של חברה שפורקה                                        3 שנים מתאריך פרסום צו הפירוק הסופי ברשומות

(6)  דו"ח על הכנסה לשנת מס       5 שנים

(7)  דו"ח בדבר פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה כנדרש על-ידי פקיד שומה       5 שנים

(8)  תיק ניכויים של חברה או מפעל – גביה        7 שנים

(9)  תיק מס הכנסה ממענק בעד פריון עבודה       7 שנים

(10) תיק מס הכנסה ותיק מס רכוש מקיבוץ, כולל פיצויים על נזק ישיר ועקיף        7 שנים

(11) תיק מס הכנסה ממושב או מכפר        5 שנים

(12) תיק מס רכוש ממושב או מכפר, כולל פיצויים על נזק ישיר ועקיף       10 שנים

(13) תיק פרט בדבר פיצויי בצורת       10 שנים

(14) תיק מוסד ציבורי מאושר לצורך פטור ממס הכנסה       10 שנים

(15) כרטיס שכיר בדבר ניכוי מהכנסה       2 שנים

(16) פניית חברה פרטית בדבר חלוקת רווחים בין בעלי המניות       5 שנים

(17) דו"חות ורשומות בעניני מודיעין       4 שנים

(18) רשומות בדבר חשדות לגבי נישומים שלא נפתח להם תיק פלילי       3 שנים

(19) תיק תביעה פלילית נגד נישום על עבירה                16 שנים משנת המס בה בוצעה

מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס       העבירה

(20) תיק תביעה פלילית נגד נישום על מסירת                11 שנים משנת המס בה בוצעה

דו"ח וידיעות לא נכונים       העבירה

(21) תיק תביעה פלילית נגד נישום על עבירה                6 שנים משנת המס בה בוצעה

אחרת לפי פקודת מס הכנסה        העבירה

(22) תיק ערעור על שומה:

- אם הסתיים בפסק דין של בית משפט       10 שנים מתאריך מתן פסק הדין

- אם הסתיים בפשרה        5 שנים

(23) תיק עסקה בדבר מס שבח מקרקעין, אם נעשתה בנכס כולו עסקה נוספת החייבת במס        7 שנים

תק' תש"ן-1990

(24) פניה של נכה והתכתבות עמו בכל הנוגע לנכותו       20 שנים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 4(24)

 

מיום 26.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402

(1) תיק של נישום:

- תיק קבע המכיל את המסכמים הבאים:

הצהרות הון, מכתב עקרוני של הנציב המפרש סעיף בפקודה ומתייחס לאותו נישום, פסקי דין שניתנו בבתי משפט, אישורים של מפעל מאושר, חוזה שותפות, יפוי-כח שניתן על-ידי הנישום לנציג, מסמכי יסוד של החברה 15 שנים  משנת השומה

האחרונה שנעשתה לנישום

10 שנים

- תיק המכיל רשומות לשנת מס, למעט הרשומות

שבתיק הקבע 10 שנים מאותה שנה לה

מתייחס החומר

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

4. משרד האוצר, רשות המסים בישראל – אגף מס הכנסה ומס רכוש

תק' תשע"ב-2012

4א.  משרד האוצר – היחידה לשכר והסכמי עבודה

(1)  נתוני שכר וכוח אדם שנתיים שהתקבלו מגופים ציבוריים, למעט דין וחשבון שנתי מסכם       5 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

הוספת פרט 4א

תק' תשנ"ד-1994

5.    משרד הבינוי והשיכון – אגף איכלוס הנהלה ומחוזות

(1)  תיק פרט של חוסך שהשתכן במסגרת מפעל           8 שנים לאחר העברת החוסך

החסכון לבנין או השיכון העממי,                          לחברה משכנת

למעט כרטיס החשבון

(2)  תיק של חוסך במפעל החסכון לבנין או בשיכון       7 שנים מיום החזרת הכספים

עממי אשר ביטל את חוזהו, למעט כרטיס החשבון  לחוסך

תק' תשנ"ד-1994

(3)  א.    תיק של מבקש סיוע לשיכון, כולל תעודת זכאות, שבקשתו נענתה                                                             5 שנים

       ב.    תיק של מבקש סיוע לשיכון שבקשתו נדחתה או שתוקף זכאותו פג                                                             2 שנים מתאריך ההרשמה

תק' תשנ"א-1991

(4)  התכתבות בעניני שיכון שאין בה התחייבות כלשהי מטעם המדינה        שנה אחת

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260

החלפת פסקה 5(4)

הנוסח הקודם:

(4) התכתבות בעניני שיכון שאין בה התחייבות כלשהי מצד המדינה

שנה אחת מגמר ההתכתבות

 

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

5. משרד הבינוי והשיכון — אגף איכלוס הנהלה ומחוזות

(1) תיק פרט של חוסך שהשתכן במסגרת מפעל   8 שנים לאחר

החסכון לבנין או השיכון העממי,    העברת החוסך

למעט כרטיס החשבון    לחברה משכנת

(2) תיק של חוסך במפעל החסכון לבנין   7 שנים מיום

או בשיכון עממי אשר ביטל את חוזהו,   החזרת הכספים

למעט כרטיס החשבון    לחוסך

(3) תיק של מבקש סיוע לשיכון שבקשתו נדחתה או שתוקף זכאותו פג 5 שנים

(3) א. תיק של מבקש סיוע לשיכון, כולל תעודת זכאות, שבקשתו נענתה

    5 שנים

ב. תיק של מבקש סיוע לשיכון שבקשתו   2 שנים מתאריך

נדחתה או שתוקף זכאותו פג   ההרשמה

(4) התכתבות בעניני שיכון שאין בה התחייבות כלשהי מטעם המדינה    שנה אחת

תק' תשנ"ב-1992

6.    משרד הבינוי והשיכון – אגף פרוגרמות (בוטל)

מיום 26.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402

ביטול פרט 6

הנוסח הקודם:

6. משרד הבינוי והשיכון – אגף פרוגרמות

(1) הסכמים והתכתבות לפינוי מקרקעין שהיו בחזקתם של אנשים פרטיים או מוסדות ציבור, כשהקרקע הוקצתה למשרד ממשלתי 10 שנים

תק' תשנ"ז-1996

7.    משרד הבינוי והשיכון - המרכז למיפוי ישראל

(1)  תיק של מודד בעל רשיון שנפטר        5 שנים לאחר הפטירה

(2)  תיק של מודד מתאמן שלא נבחן, למעט תעודות מקוריות       7 שנים

(3)  תיק של מודד שלא חידש את רשיונו, למעט תעודות הקשורות במתן הרשיון המקורי והרשיון האחרון        7 שנים

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

7. משרד הבינוי והשיכון - אגף המדידות המרכז למיפוי ישראל

8.    משרד הבינוי והשיכון – מחלקת עבודות ציבוריות

(1)  תיק של יבואן       5 שנים

(2)  תיק פרט בדבר רישוי כלי הנדסה, כשהכלי יצא מכלל שימוש       3 שנים

(3)  התכתבות בדבר רישום קבלנים לביצוע עבודות, למעט הוראות ונהלים       2 שנים

(4)  תיק פרט לאסמכת עגורנאי ואתת שלא קיבל או לא חידש אסמכתא לעסוק במקצוע       5 שנים

9.    משרד הבריאות

תק' תשע"ב-2012

(1)  תיק אישי של עוסק במקצועי רפואי                      100 שנים מיום הולדתו של העוסק או 7 שנים מיום פטירתו, לפי המאוחר

(2)  תיק פרט של עוסק בסיעוד                                   בהגיע העוסק לגיל 80, או 7 שנים לאחר מותו, לפי המוקדם

(3)  תיק בקשה לקבלת מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהמבקש לא התייצב לקורס השלמה        7 שנים

(4)  תיק בקשה לקבלה של מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהפונה ניתק את הקשר לפני התויית תכנית לקביעת מעמדו המקצועי        5 שנים

(5)  טופס לרישום מומים (נספח להודעה על ילוד חי)    שנה אחת

(6)  אישור הפסקת הריון                                            7 שנים לאחר הטיפול האחרון

(7)  הודעה על התאבדות או על נסיון התאבדות             30 ימים לאחר רישום פרטי ההודעה בכרטסת הסטטיסטית

(8)  דו"ח על ניתוח גוויה                                           5 שנים

תק' תשע"ב-2012

(9)  (נמחקה)

תק' תשע"ב-2012

(10) (נמחקה)

תק' תשנ"א-1991

(11) טופס קבלה וטופס שחרור מבית-חולים פסיכיאטרי המצוי בשירותי בריאות הנפש       8 שנים ממועד השחרור

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260

הוספת פסקה 9(11)

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1011

(1) תיק פרט של בעל מקצוע רפואי 3 שנים לאחר פרסום ביטול הרשיון ברשומות

(1) תיק אישי של עוסק במקצועי רפואי 100 שנים מיום הולדתו של העוסק או 7 שנים מיום פטירתו, לפי המאוחר

(2) תיק פרט של עוסק בסיעוד בהגיע העוסק לגיל 80, או 7 שנים לאחר מותו, לפי המוקדם

(3) תיק בקשה לקבלת מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהמבקש לא התייצב לקורס השלמה 7 שנים

(4) תיק בקשה לקבלה של מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהפונה ניתק את הקשר לפני התויית תכנית לקביעת מעמדו המקצועי 5 שנים

(5) טופס לרישום מומים (נספח להודעה על ילוד חי) שנה אחת

(6) אישור הפסקת הריון 7 שנים לאחר הטיפול האחרון

(7) הודעה על התאבדות או על נסיון התאבדות 30 ימים לאחר רישום פרטי ההודעה בכרטסת הסטטיסטית

(8) דו"ח על ניתוח גוויה 5 שנים

(9) תיק רישום תכשיר רפואי 3 שנים לאחר שפג תקפו של הרישום

(10) טופס בדיקה חוזרת של תכשיר רפואי שנרשם בפנקס לתכשירים רפואיים 7 שנים

10.  משרד הבריאות – האגף למחלות ממושכות וזקנה

(1)  תיק של חולה כרוני שאושפז על חשבון המדינה בהשתתפות המשפחה       שנה אחת

(2)  תיק של חולה כרוני המאושפז באחד ממוסדות מלב"ן, למעט רשומות רפואיות       שנה לאחר פטירת החולה

(3)  בקשה לאישפוז חולה כרוני כשהחולה נפטר לפני האישפוז       2 חדשים לאחר פטירת החולה

(4)  תיק בקשה של נכה גפיים לשינויים בדירה              שנה אחת לאחר קבלת ההודעה ממשרד השיכון על התיקונים המבוקשים

(5)  דו"ח על תנועת חולים הרשומים בתחנות למניעת מחלות ריאה       5 שנים

11.  משרד הבריאות – לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות

(1)  תיק פרט של בעל מקצוע רפואי                            5 שנים לאחר פרסום ביטול הרשיון ברשומות

(2)  תיק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובד המדינה     80 שנים לאחר לידת העובד או

כשהוטלה עליו הגבלה כתוצאה מהבדיקה               20 שנים לאחר הטיפול האחרון לפי המוקדם

(3)  תיק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובד המדינה     10 שנים לאחר ביצוע הבדיקה

שלא הוטלה עליו כל הגבלה כתוצאה מהבדיקה,      הרפואית

כשההודעה על כשרות העובד נמצאת בתיקו האישי

(4)  תיק בדבר בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה שלא נכנס לשירות       שנה אחת

(5)  תיק פרט אפידמיולוגי בדבר מחלה מדבקת, למעט תיק בדבר מחלת מין, צרעת, שחפת או סרטן       7 שנים

(6)  תיק של חולה כרוני או חולה נפש                          7 שנים לאחר פטירת החולה, או 20 שנים לאחר הטיפול האחרון המוקדם

(7)  רשומות בדבר קבלת פטור או הקלות כספיות לשם נסיעה לחוץ-לארץ מטעמים רפואיים והומניטריים       7 שנים

(8)  רשומות בדבר קביעת אחוזי נכות לשם התקנת טלפון       7 שנים

(9)  תיק של רשות מקומית בדבר ביטוח רפואי לנתמכי סעד                                                          7 שנים

(10) רשומות בדבר סדרי אישפוז בבתי חולים ומימון האישפוז       7 שנים

(11) תיק בדבר מפגעי תברואה בישוב                          7 שנים

(12) רשומות בדבר תלונה על מפגע תברואתי                5 שנים

(13) תיק פרט בדבר בדיקת מים בישוב                         7 שנים

(14) רשומות בדבר פיקוח תברואי במוסד חינוכי, לרבות בית תינוקות, גן ילדים, קיטנה, גדנ"ע, ישיבות וכד', למעט תכניות וסקרים       7 שנים

(15) רשומות בדבר פיקוח על מצרכי מזון                     7 שנים

(16) רשומות בדבר מתן רשיון למפעל ליצור מזון, למעט התכניות של המפעל והמסמכים הקשורים במתן הרשיון האחרון       30 ימים לאחר הוצאת רשיון חדש

(17) תיק פרט בדבר פיקוח על מפעל ליצור מזון            7 שנים לאחר הפסקת פעולתו של המפעל

(18) תיק פרט בדבר פיקוח על עסקי בידור,                  7 שנים לאחר הפסקת פעולתו

מכולת, בתי מלון                                                של העסק

(19) הודעת פטירה                                                     15 שנים

(20) העתק רשיון קבורה                                             10 שנים

(21) העתק נתיחת גוויה                                              3 שנים

(22) דו"ח בדיקה רפואית מיוחדת (אסירים, עולים, נוער עובד וכדומה)       7 שנים

(23) העתק סיכום מחלה                                             5 שנים

(24) טופס בענין כלבת                                               5 שנים

(25) דו"ח בדיקת מים                                                3 שנים

(26) רישום חיסונים                                                   3 שנים

(27) דו"ח בדיקת מזון שנשלח למעבדה                       3 שנים

(28) דו"ח בדיקה של טיב תכשיר                                 5 שנים

(29) רשיון יבוא של חומרי רפואה                               5 שנים

(30) היתר יצוא של חומר רפואה                                  3 שנים

(31) אישור לייצור אצוות                                           5 שנים

12.  משרד הבריאות – תחנות אם וילד ובתי-ספר

(1)  רשומה שלפני הלידה                                          במלאת 55 שנים לאם התינוק

(2)  רשומות בדבר המשך הטיפול בתינוק בשנה הראשונה, השניה והשלישית       במלאת לילד 15 שנים

(3)  מעטפה משפחתית                                              עם ביעור הרשומה האחרונה של המשפחה

(4)  כרטיס גדילה והתפתחות של ילד                           במלאת לילד 25 שנים

(5)  כרטיס בריאות של תלמיד                                    במלאת 10 שנים מיום גמר הלימודים במוסד החינוך

תק' תשע"ב-2012

(6)  בדיקות ראייה, שמיעה וטיפולי שיניים של קשישים, למעט דוגמאות       20 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1012

הוספת פסקה 12(6)

13.  משרד הבריאות – בתי החולים הממשלתיים

(1)  פנקס קבלת חולים                                              10 שנים

(2)  פנקס אבחנות ומפתח שמי של חולים                     100 שנים

(3)  גליון סיכום מחלה או מכתב סיכום לרופא המטפל   100 שנים

(4)  תיק רפואי של חולה                                            20 שנים לאחר האישפוז או הטיפול האחרון

                                                                              25 שנים או 7 שנים לאחר פטירת החולה כשאין בתיק סיכום מחלה

(5)  העתק של תעודה רפואית המוצאת על-פי הנתונים שבתיק הרפואי       7 שנים

(6)  מסמכי חדר מיון                                                 7 שנים

(7)  ספר בדיקות מעבדה                                            10 שנים

(8)  ספר ניתוחים                                                      10 שנים

(9)  ספר רופאים מרדימים                                         10 שנים

(10) פנקס רנטגן                                                        שנה אחת

(11) צילום רנטגן, למעט דו"ח על הממצאים לפי הצילום           10 שנים מתום הטיפול האחרון בתיק תצלומי הרנטגן, או 7 שנים לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם

(12) תרשים במכון או במעבדה:

- ממצא פתולוגי                                                 10 שנים

- ממצא שלילי                                                   2 שנים

(13) א.ק.ג. שלא בתיק הרפואי                                     10 שנים

(14) ספר רישומים של אחיות כולל רישום הוראות הרופאים       7 שנים

(15) ספר מסירת משמרות של אחיות כולל דו"ח על טיפולים       7 שנים

תק' תשמ"ח-1988

(16) ספר לידות                                                         100 שנה

(17) ספר פטירות                                                       100 שנים

(18) רישום גוויות נפטרים                                          10 שנים

(19) טופס דרישת ניתוח גוויה                                     10 שנים

(20) פרוטוקול על נתיחת גוויה                                    25 שנים

(21) דו"ח מימצא ומפתח שמי של בדיקה היסטולוגית מיקרוסקופית       25 שנים

(22) ספר בדיקות של סוגי דם בבנק הדם                       15 שנים

(23) ספר תורמי דם                                                    7 שנים

(24) הזמנה לבנק הדם                                                3 שנים

(25) ספר הכנת הדם בבנק הדם                                    7 שנים

(26) ספר עירויים וכרטיס עירויים בבנק הדם                 7 שנים

(27) פנקס לרישום סמים מסוכנים בבתי מרקחת             3 שנים

(28) הזמנת תרופות בבתי מרקחת                                 3 שנים

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

החלפת פסקה 13(16)

הנוסח הקודם:

(16) ספר לידות 7 שנים

14.  משרד הבריאות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

(1)  תיק של אדם שנבדק במכון ואין מימצא רפואי        3 חדשים לאחר משלוח סיכום

המגביל הענקת רשיון הנהיגה המבוקש ואין            הבדיקות למשרד הרישוי

דרישה לבדיקת ביקורת

תק' תשמ"ט-1989

(1א) תיק של אדם שנבדק במכון, ובו דרישה לבדיקת בקורת       2 שנים

(2)  תיק של אדם שנבדק במכון ויש דרישה לבדיקת ביקורת שבוטלה לאחר מכן       2 שנים

(3)  תיק של אדם שהמכון לא אישר מתן רשיון נהיגה     20 שנים

(4)  תיק של אדם שהועבר למכון על ידי בית-המשפט    20 שנים

(5)  תיק של אדם שהועבר למכון על ידי המשטרה לאחר תאונת דרכים       20 שנים

(6)  תיק של אדם שנשלל ממנו רשיון הנהיגה                20 שנים

תק' תשמ"ט-1989

(7)  תיק של אדם שהופנה למכון ולא סיים את בדיקותיו 2 שנים

תק' תשמ"ט-1989

(8)  תיק של אדם שהופנה למכון ולא הופיע לבדיקה      שנה אחת

מיום 23.2.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5166 מיום 23.2.1989 עמ' 498

14. משרד הבריאות — המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

(1) תיק של אדם שנבדק במכון ואין מימצא   3 חדשים לאחר

רפואי המגביל הענקת רשיון הנהיגה    משלוח סיכום

המבוקש ואין דרישה לבדיקת ביקורת    הבדיקות

למשרד הרישוי

(1א) תיק של אדם שנבדק במכון, ובו דרישה לבדיקת בקורת   2 שנים

(2) תיק של אדם שנבדק במכון ויש דרישה לבדיקת ביקורת שבוטלה לאחר מכן2 שנים

(3) תיק של אדם שהמכון לא אישר מתן רשיון נהיגה   20 שנים

(4) תיק של אדם שהועבר למכון על ידי בית-המשפט  20 שנים

(5) תיק של אדם שהועבר למכון על ידי המשטרה לאחר תאונת דרכים 20 שנים

(6) תיק של אדם שנשלל ממנו רשיון הנהיגה    20 שנים

(7) תיק של אדם שהופנה למכון ולא סיים את בדיקותיו   2 שנים

(7) תיק של אדם שהופנה למכון ולא סיים את בדיקותיו 2 שנים

(8) תיק של אדם שהופנה למכון ולא הופיע לבדיקה    שנה אחת

(8) תיק של אדם שהופנה למכון ולא הופיע לבדיקה שנה אחת

15.  משרד הבריאות – תחנות למניעת מחלות ריאה

(1)  תיק רפואי של חולה שחפת, כולל צילומי רנטגן       7 שנים לאחר פטירת החולה

(2)  צילומי רנטגן של חולה שחפת שלא נפתח לו תיק    20 שנים מהצילום האחרון או 7 שנים לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם

(3)  צילומי רנטגן זעירים (מיניגרף) עם מימצא פתולוגי 10 שנים אם בוצע צילום גדול, 20 שנה אם לא בוצע צילום גדול

(4)  צילומי רנטגן זעירים (מיניגרף) ללא מימצא פתולוגי       5 שנים

16.  משרד הבריאות – מעבדות למזון

(1)  יומן עבודה לבדיקת מזון – תעודת ממצאים וחוות דעת של מומחה שנערכו עקב תלונה או מימצא פגום       7 שנים

(2)  פנקס רישום על קבלת דוגמאות מזון לבדיקה       7 שנים

(3)  טופס הזמנת בדיקה מאת משרד ממשלתי        שנה אחת

תק' תשמ"ט-1989

16א.       משרד הבריאות, המכון לרפואה משפטית

(1)  חוות דעת רפואית בדבר בדיקה חיצונית של גופה או נתיחת גופה – כולל תשלילי רנטגן ותמונות       20 שנים

(2)  חוות דעת רפואית בדבר בדיקת אדם חי       5 שנים

מיום 23.2.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5166 מיום 23.2.1989 עמ' 498

הוספת פרט 16א

17.  משרד החוץ

(1)  תיק בדבר עזבון, בעלות על רכוש ותביעת פיצויים       8 שנים

(2)  רשומות הדנות במתן שירותים קונסולריים בנציגות ישראל בחוץ-לארץ ובמתן שירותים קונסולריים לפרט במשרד הראשי       6 שנים

תק' תשמ"ח-1988

(3)  בקשות בעניני דרכונים, אשרות, ותעודות אחרות       2 שנים

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

החלפת פסקה 17(3)

הנוסח הקודם:

(3) בקשה בעניני דרכונים ואשרות 2 שנים

18.  משרד החינוך התרבות והספורט

(1)  תעודת בגרות       60 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(2)  תיק נבחן חיצוני שלא קיבל תעודת בגרות       7 שנים

(3)  תיק התכתבות עם סטודנטים בחו"ל, למעט התכתבות בדבר הקצבת מטבע-חוץ והלוואות שאישר המשרד       3 שנים

תק' תשנ"א-1991

(4)  רשומות בענין תאונות של תלמידים במוסדות       25 שנים לאחר לידת התלמיד, או

החינוך, המצויות בהנהלת המשרד                         7 שנים מיום התאונה, לפי המאוחר

תק' תשנ"ט-1999

(5)  תיק אישי הדן בשקילת תארים ודיפלומות מחו"ל, למעט תעודות מקוריות       3 שנים

תק' תשע"ב-2012

(6)  תיק פרט של תלמיד ביחידת הקו הפתוח לפניות        25 שנים מיום הולדת התלמיד, או

תלמידים בדבר תלונות ופניות, למעט מבחר           7 שנים מיום סיום הטיפול בתלונה, לפי המאוחר

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260

הוספת פסקה 18(4)

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

(2) תיק נבחן חיצוני שלא קיבל תעודת בגרות25 שנים לאחר הבחינה האחרונה

7 שנים

 

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066

הוספת פסקה 18(5)

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1012

הוספת פסקה 18(6)

19.  משרד החקלאות

(1)  תיק הלוואה או מענק למשק או למפעל חקלאי        8 שנים

תק' תשע"ב-2012

(2)  רישיון יבוא או רישיון ייצוא       3 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1012

הוספת פסקה 19(2)

20.  משרד החקלאות - הלשכות הוטרינריות של השירותים הוטרינריים בשדה

(1)  דו"חות וטרינריים       10 שנים

(2)  רשומות בדבר בעלי חיים בהסגר ובדבר העברת בעלי חיים ומוצרים הקשורים בהם לחוץ-לארץ או מחוץ-לארץ       10 שנים

(3)  התכתבות בעניני מחלות       10 שנים

(4)  התכתבות בענין פיקוח על שירותים וטרינריים ברשויות המקומיות       5 שנים

(5)  התכתבות בענין סימון בקר וצאן        5 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(6)  טפסים בדבר רישום, סימון וחיסון בקר, כשכל הפרטים נרשמו בספר רישום סימון וחיסון בקר       1 שנה

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

(6) טפסים בדבר רישום, סימון וחיסון בקר, כשכל הפרטים נרשמו בספר רישום סימון וחיסון בקר   5 שנים 1 שנה

תק' תשע"ב-2012

21.  המשרד לביטחון פנים – רישוי כלי ירייה

(1)  בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שלא אושרה בידי משטרת ישראל, משרד הבריאות ומשרד הפנים       שנה אחת

(2)  תיק כלי ירייה –

(א)  אם כלי הירייה נמכר, חולט או הופקד במשטרה או הוצא מן הארץ ברישיון ייצוא                                                             2 שנים

(ב)  אם כלי הירייה אבד, נגנב או הושמד               שנה אחת לאחר העדכון במחשב

(ג)   אם בעל כלי הירייה נפטר                              2 שנים לאחר עדכון המחשב והפקדת הכלי בתחנת משטרה

(ד)  אם כלי הירייה הושבת                                                             שנה אחת

(ה)  אם המשטרה או משרד הבריאות ביטלו                                                              2 שנים לאחר הפקדת הנשק

את רישיון הנשק                                                      במשטרה

(3)  התכתבות עם מחזיק כלי ירייה ברישיון –

(א)  אישור על ביצוע מטווח לקראת חידוש רישיון כולל הצהרת בריאות ותשלום אגרה                                                             3 שנים לאחר הבדיקה במחשב

(ב)  אישור על ביצוע מטווח לקראת חידוש רישיון                                                              3 שנים או במועד חידוש הרישיון

כאשר פקיד הרישוי קלט את האגרה            לפי המוקדם מביניהם

(4)  בקשה לקבלת עותק רישיון לכלי ירייה במקום        3 שנים או במועד חידוש הרישיון

הרישיון שאבד                                                             הבא, לפי המוקדם מביניהם

(5)  בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שאושרה ולא מומשה       שנה אחת

(6)  בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שסורבה       שנה אחת

(7)  תיק בדבר מתן רישיון כלי ירייה ליישוב, למפעל,        2 שנים לאחר גמר תוקף הרישיון,

למשרד ממשלתי ולשירות שמירה                         ובתנאי שהכלים נמכרו או הפקדו במשטרה

(8)  רשימה של מועמדים לשמירה בארגון       2 שנים

(9)  דין וחשבון הכולל את תגובות המשטרה ומצב בריאות של עובדים המועמדים לתפקידי שמירה       2 שנים

(10) דפי הרשאות להחזקת כלי ירייה של יישוב, מפעל, משרד ממשלתי ושירות שמירה       3 שנים

(11) תיק סוחר מורשה לכלי ירייה                                שנה אחת לאחר הפסקת פעילותו של הסוחר המורשה

(12) תיק מטווח קליעה       2 שנים לאחר סגירת המטווח

(13) תיק יצרן כלי ירייה                                             10 שנים לאחר שהיצרן הפסיק את פעילותו

(14) רישיון של סוחר לייבוא כלי ירייה       10 שנים

(15) אישור סוחר נשק על השבתה של כלי ירייה       שנה אחת

(16) רשומה בדבר מכירה או קנייה של כלי ירייה על ידי סוחר נשק, למעט דוגמאות       שנה אחת

(17) תיק מדריך ירי או מפקח מטווח                            שלוש שנים לאחר שהמדריך לא חידש רישיון

(18) העתקי נהלים וחוזרים       כשתוקף הנוהל פג

(19) פנייה לקבלת מידע       3 שנים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

החלפת פסקאות 21(3) עד 21(5)

הנוסח הקודם:

(3) תיק פרט בדבר חקירה על עבירה    40 שנים

(4) תיק פרט של חשוד    40 שנים

(5) תיק פרט של מודיע משטרתי   40 שנים

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

החלפת פסקה 21(4)

הנוסח הקודם:

(4) תיק פרט של חשוד 20 שנים

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1012

החלפת פרט 21

הנוסח הקודם:

21. משרד המשטרה

(1) תיק רישום פלילי של אדם הכולל רישומים 10 שנים לאחר מחיקת ההרשעה

בדבר הרשעה של אותו אדם, או 5 שנים לאחר פטירתו לפי המוקדם

(2) תיק רישום פלילי של אדם שאינו כולל 10 שנים לאחר העבירה האחרונה

רישומים בדבר הרשעה המיוחסת לאותו אדם, או 5 שנים לאחר פטירתו, לפי המוקדם

(3) תיק פרט בדבר חקירה על עבירה 20 שנים

(4) תיק פרט של חשוד למעט מבחר 10 שנים

(5) תיק פרט של מודיע משטרתי 20 שנים

(6) תיק פרט של בעל חיים בתום תקופת החזקתו במשטרה

(7) תיק פלילי, למעט תיק של עבירה שהיא בתום תקופת ההתישנות לפי

רצח או בגידה סוג העבירה

(8) תיק בדבר תאונת דרכים 7 שנים ממתן פסק הדין

תק' תשע"ב-2012

21א.       המשרד לביטחון פנים – משטרת ישראל

(1)  תעודת מסע לרכב       2 שנים

(2)  יומן תחבורה       2 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1014

הוספת פרט 21א

תק' תשע"ב-2012

22.  המשרד לביטחון פנים – שירות בתי הסוהר

(1)  תיק מינהלי ותיק סוציאלי של אסיר, למעט             20 שנה לאחר שחרורו של האסיר

דוגמאות ולמעט תיקים שעוררו עניין ציבורי          או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המוקדם

(2)  תיק רפואי של אסיר, למעט גיליונות סיכום מחלה   20 שנה לאחר שחרורו של האסיר או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המוקדם

(3)  גיליון סיכום מחלה של אסיר, למעט דוגמאות       100 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

(1) תיק מינהלי ותיק סוציאלי של אסיר    20 שנים לאחר

למעט תיק שעורר ענין ציבורי    שחרורו האחרון

או 7 שנים

לאחר פטירתו,

לפי המקדם

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1014

החלפת פרט 22

הנוסח הקודם:

22. משרד המשטרה - שירות בתי-הסוהר

(1) תיק מינהלי ותיק סוציאלי של אסיר למעט תיק 20 שנים לאחר שחרורו האחרון

שעורר ענין ציבורי או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המקדם

(2) תיק רפואי של אסיר, למעט גליון סיכום מחלה 20 שנים לאחר שחרורו האחרון או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המקדם

(3) גליון סיכום מחלה של אסיר 100 שנים

23.  משרד המשפטים

(1)  הצעות חוק לפרסום ברשומות       8 שנים

(2)  הודעות מאת הציבור לפרסום ברשומות       5 שנים

(3)  הודעות לפרסום ברשומות לפי חוק, הטעונות תשלום       5 שנים

(4)  הודעות לפרסום ברשומות לפי חוק, שאינן טעונות תשלום       שנה אחת

תק' תשנ"א-1991

(5)  תיק פרט בלשכת סיוע משפטי בדבר קבלת סיוע משפטי, למעט תעודות ואישורים במקור שהוגשו על ידי הפונה       4 שנים

(6)  תיק פרט של רואה חשבון במועצת רואי חשבון, לרבות תיק של נבחן או מתמחה שלא הוסמך       10 שנים

תק' תשס"א-2000

(7)  הודעת משכון ברשות רשם המשכונות כולל הסכם משכון, תצהירים ומסמכים נלווים אחרים, למעט הודעת משכון שלגביה ניתנה התראה, צו, החלטה או פסק דין של בית משפט, בית דין או רשות אחרת האוסרים או מגבילים את ביעור החומר       2 שנים לאחר הודעת הביטול

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260

החלפת פסקה 23(5)

הנוסח הקודם:

(5) תיק פרט בלשכות סיוע משפטי בדבר קבלת סיוע משפטי, למעט תעודות ואישורים במקור שהוגשו על-ידי הפונה 5 שנים מפתיחת התיק

 

מיום 16.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 186

הוספת פסקה 23(7)

24.  משרד המשפטים - פרקליטות המדינה

(1)  תיק עתירה לבית-המשפט הגבוה לצדק                  12 שנים מיום מתן פסק הדין

(2)  תיק ערעור אזרחי לבית-המשפט העליון                 10 שנים מיום מתן פסק הדין

(3)  תיק ערעור פלילי לבית-המשפט העליון                 5 שנים מיום מתן פסק הדין

(4)  תיק בקשה למשפט חוזר                                      10 שנים מיום מתן ההחלטה

(5)  תיק דיון נוסף                                                     5 שנים מיום מתן פסק הדין

(6)  תיק המרצה לבית-המשפט העליון                         5 שנים מיום מתן ההחלטה

(7)  תיק בקשות שונות לבית-המשפט העליון:

- תיק פלילי                                                       3 שנים מיום מתן ההחלטה

- תיק אזרחי                                                       10 שנים מיום מתן ההחלטה

תק' תשע"ב-2012

(8)  תיק מס הכנסה                                                   7 שנים ממתן פסק הדין

(9)  אישור היועץ המשפטי לממשלה להעמדה לדין       3 שנים מיום מתן ההחלטה

(10) יפוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלה               3 שנים לאחר פקיעתו

(11) בקשה לעיכוב הליכים משפטיים                           6 שנים מיום מתן ההחלטה

(12) תיק ערר של מתלונן על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין        3 שנים מיום מתן ההחלטה

(13) תיק משמעת לבית דין משמעתי                            5 שנים מיום מתן ההחלטה

(14) תלונה נגד עורך-דין                                             10 שנים מיום מתן ההחלטה

(15) תיק בענין חולה נפש                                           שנה אחת מיום החלטת פרקליט המדינה

(16) הודעה לפרקליט המדינה על אישפוז חולה נפש       שנה אחת

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1014

(8) תיק מס הכנסה שנה אחת 7 שנים ממתן פסק הדין

25.  משרד המשפטים – פרקליטות המחוז

תק' תשע"ב-2012

(1)  תיק פלילי בעבירה מסוג פשע או עוון למעט תיק רצח, בגידה, ריגול, מסירת מידע לאויב, ותיקים שעוררו עניין ציבורי       10 שנים ממתן פסק הדין

תק' תשע"ב-2012

(2)  (נמחקה)

תק' תשע"ב-2012

(3)  תיק תביעה אזרחית                                             7 שנים ממתן פסק הדין

(4)  תיק פלילי המתייחס לנאשם שזוכה                       3 שנים מיום מתן פסק הדין

(5)  תיק ערעור פלילי לבית-משפט מחוזי                    3 שנים מיום מתן פסק הדין

(6)  תיק פלילי או אזרחי שנסגר בלי שניתן בו פסק דין, 2 שנים מיום ההחלטה על

למעט תיק על עבירה שהיא רצח או בגידה             סגירת התיק

(7)  תיק משמעתי נגד עורך דין                                   5 שנים מיום מתן פסק הדין

(8)  תיק משמעתי נגד עובד הציבור                             3 שנים מיום פסק הדין

(9)  יפוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלה               שנה לאחר פקיעתו

(10) תיק מדור ההוצאה לפועל                                     2 שנים מיום סגירת התיק

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1014

(1) תיק פלילי בעבירה מסוג פשע, למעט תיק על 10 שנים מיום מתן פסק הדין

עבירה שהיא רצח או בגידה הסופי, או שנתיים מתום תקופת המאסר, לפי התאריך המאוחר

(1) תיק פלילי בעבירה מסוג פשע או עוון למעט תיק רצח, בגידה, ריגול, מסירת מידע לאויב, ותיקים שעוררו עניין ציבורי 10 שנים ממתן פסק הדין

(2) תיק פלילי בעבירה מסוג עוון 5 שנים מיום מתן פסק הדין הסופי

(3) תיק תביעה אזרחית 3 שנים מיום מתן פסק הדין הסופי

(3) תיק תביעה אזרחית 7 שנים ממתן פסק הדין

26.  משרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי

(1)  תיק פרט בדבר פשיטת רגל, למעט חוות דעת ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי ענין ציבורי       7 שנים מיום גמר ההליכים

תק' תשע"ב-2012

(2)  תיק פרט בדבר פירוק חברה, למעט חוות דעת ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי ענין ציבורי       7 שנים מיום פירוק החברה

תק' תשע"ב-2012

(3)  תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי נעדר –

(א)  שאינו כלול בפסקת משנה (ב), למעט מדגם     50 שנים לאחר שחרור הרכוש

ומבחר                                                        לנעדר

(ב)  לעניין מיטלטלין או כספים, למעט מדגם         15 שנים לאחר שחרור הרכוש

ומבחר                                                        לנעדר

תק' תשע"ב-2012

(4)  העתק מבקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה וצו למינוי מנהל עיזבון, שהוגשה לבית משפט או לבית דין דתי ושהועברה לטיפול בא כוח היועץ המשפטי לממשלה       3 שנים

תק' תשע"ב-2012

(5)  תיק בעניין קטין, למעט דוגמאות ומבחר       25 שנים מיום הפתיחה

תק' תשע"ב-2012

(6)  תיק פיקוח על אפוטרופוס אישי או מנהל עיזבון,       7 שנים מיום שחרור האפוטרופוס

למעט דוגמאות ומבחר       או מנהל העיזבון מתפקידו

תק' תשע"ב-2012

(7)  תיק ירושה, צוואה ועיזבון, למעט צו ירושה וצו קיום צוואה       25 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1014

(2) תיק פרט בדבר פירוק חברה, למעט חוות דעת 7 שנים מיום פירוק החברה, או כפי

ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי ענין ציבורי שציווה בית המשפט

(3) תיק פרט בענין גילוי או ניהול נכסי עזבון, או נכסי נעדר:

- לענין נכסי מקרקעין 50 שנים

- לענין מטלטלין או כספים 7 שנים

(3) תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי נעדר –

(א) שאינו כלול בפסקת משנה (ב), למעט מדגם ומבחר 50 שנים לאחר שחרור הרכוש לנעדר

(ב) לעניין מיטלטלין או כספים, למעט מדגם ומבחר 15 שנים לאחר שחרור הרכוש לנעדר

(4) העתקים מבקשות למתן צו ירושה, צו קיום צוואה וצו למינוי מנהל עזבון, שהוגשו לבתי משפט או לבתי דין דתיים:

- בקשות שהיועץ המשפטי לממשלה החליט שלא להתערב בהן 2 שנים

- בקשות שהיועץ המשפטי לממשלה החליט להתערב בהן 2 שנים

(4) העתק מבקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה וצו למינוי מנהל עיזבון, שהוגשה לבית משפט או לבית דין דתי ושהועברה לטיפול בא כוח היועץ המשפטי לממשלה 3 שנים

(5) תיק בענין קטין 7 שנים מיום שחרור האפוטרופוס

(5) תיק בעניין קטין, למעט דוגמאות ומבחר 25 שנים מיום הפתיחה

(6) תיק ניהול נכסי חולה נפש 7 שנים מיום פטירת החולה, שחרורו או ביטול פסילתו

(6) תיק פיקוח על אפוטרופוס אישי או מנהל עיזבון, למעט 7 שנים מיום שחרור האפוטרופוס או

דוגמאות ומבחר מנהל העיזבון מתפקידו

(7) תיק פיקוח של האפוטרופוס הכללי 5 שנים מיום שחרור האפוטרופוס האישי או מנהל העזבון מתפקידם

(7) תיק ירושה, צוואה ועיזבון, למעט צו ירושה וצו קיום צוואה 25 שנים

27.  משרד המשפטים – רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(1)  תיק פרט בדבר המצאה שלגביה הוענק פטנט, למעט פירוט הפטנט       23 שנים מיום הגשת הבקשה

(2)  תיק פרט בדבר המצאה שלא ניתן עליה פטנט       7 שנים

תק' תשנ"ח-1998

27א. משרד המשפטים – אגף רישום והסדר מקרקעין

(1)  תיק הערת אזהרה                                                שנה מיום השלמת העיסקה נשוא ההערה ברישום

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

הוספת פרט 27א

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשע"ב-2012

27ב. משרד המשפטים – המחלקה לחקירות שוטרים

(1)[1] תיק תעבורה שבו הופסק הטיפול מחוסר פרטים או מכל סיבה אחרת       30 שנים

(2)1 תיק תעבורה, למעט עבירה של גרימת מוות או עבירה שנגזר בגינה עונש מאסר       10 שנים

(3)1 עבירת תעבורה הכרוכה בגרימת מוות או שנגזר בגינה עונש מאסר       30 שנים

(4)1 עבירת תעבורה שנגזר בגינה עונש מאסר שלא קיבל חנינה       30 שנים

(5)1 עוון שלא כרוך במאסר ולא קיבל הקלה       17 שנים

(6)1 עוון הכרוך במאסר ולא קיבל מאסר       25 שנים

(7)1 עוון הכרוך במאסר וקיבל הקלה       30 שנים

(8)1 עוון שלא קיבל בגינו מאסר וקיבל הקלה       30 שנים

(9)1 פשע שנגזר בגינו מאסר וקיבל הקלה       30 שנים

(10)1 פשע שנגזר בגינו מאסר ולא קיבל הקלה       30 שנים

(11)1 פשע שלא נגזר בגינו מאסר ולא קיבל הקלה       30 שנים

(12)1 פשע שלא נגזר בגינו מאסר וקיבל הקלה       30 שנים

(13)1 מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עוון ופשע שקיבלו חנינה       20 שנים

(14)1 מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עוון ופשע שלא קיבלו חנינה       30 שנים

(15)1 מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עד עוון שקיבלו חנינה       15 שנים

(16)1 מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עד עוון שלא קיבלו חנינה       20 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

הוספת פרט 27ב

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1015

27ב. משרד המשפטים – מחלקת חנינות משרד המשפטים – המחלקה לחקירות שוטרים

תק' תשפ"ב-2022

27ג. משרד המשפטים – רשות האכיפה והגבייה

(1)  תיקי המרכז לגביית אגרות, קנסות והוצאות       2 שנים לאחר סגירת התיק

מיום 16.2.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10001 מיום 16.2.2022 עמ' 2082

הוספת פרט 27ג

תק' תשע"ב-2012

28.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1015

מחיקת פרט 28

הנוסח הקודם:

28. משרד העבודה והרווחה

(1) תיק פרט במרכז הכוונה לערי פיתוח בדבר פניה לעזרה בסידור עבודה, בשיכון ובענינים אישיים אחרים 3 שנים

(2) תיק פרט במחלקה ליחסי עבודה בדבר תביעה בענין הלנת שכר או בענין יחסי עבודה 7 שנים

(3) העתק חוזה שעבוד בדבר הלוואה לאגודה שיתופית 2 שנים מיום קבלת ההודעה על ביטול השעבוד

(4) תיק פרט בדבר רישום מהנדס או אדריכל 3 שנים לאחר פטירתו

(5) תיק מעון לילדי נשים עובדות 5 שנים

(6) תיק פרט של מפעל ביחידה לכוח אדם לשעת חירום בדבר היתרים מיוחדים להעבדה במנוחה השבועית או להעבדה בשעות נוספות 10 שנים

תק' תשע"ב-2012

29.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1015

מחיקת פרט 29

הנוסח הקודם:

29. משרד העבודה והרווחה – מחלקת הפיקוח על העבודה

(1) תיק של מפקח בדבר ביקורות, חקירות ותאונות במפעלים, למעט תאונות קטלניות 15 שנים

(2) תיק פרט של מפעל בדבר ביקורות, חקירות ותאונות במפעל, למעט תאונות קטלניות 10 שנים לאחר סגירת המפעל

(3) תיק פרט של מפעל בדבר היתרים מיוחדים להעבדת צעירים ונשים בלילה ולאפיית לילה 7 שנים

(4) תיק של עובדת בהריון בדבר היתר פיטורים של העובדת 7 שנים

(5) תיק פרט של מפעל בדבר בקשה למנהל המכס לסיווגם של ציוד ולבוש מגן לצורך פטור ממכס 5 שנים

(6) תיק פרט של מפקח המכיל דו"חות שבועיים 7 שנים

(7) תיק פרט בדבר בקשה לתעודת פיטורין למעליות 10 שנים

תק' תשע"ב-2012

30.  משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תק' תשס"א-2000

(1)  תיק פרט בענין מפגר או זקן       7 שנים לאחר פטירתו

תק' תשע"ב-2012

(2)  תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן לנוער    עד הגיע המטופל לגיל 25 או –

ולרשות חסות הנוער, למעט תיקים שנפתחו            7 שנים מהפנייה האחרונה או פסק

בעקבות גרימת מוות מכל סיבה שהיא או עבירה      הדין או גמר תקופת צו בית משפט

נגד ביטחון המדינה והמטופל נידון ל-20 שנה         או הטיפול לפי המאוחר

ומעלה, ולמעט מבחר ומדגם

תק' תשע"ב-2012

(3)  תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן             7 שנים מאז הפנייה

למבוגרים, למעט תיקי עברייני מין ולמעט             האחרונה או פסק הדין או גמר

מבחר תיקים ומדגם                                             תקופת צו בית משפט או הטיפול, לפי המאוחר

תק' תשס"א-2000

(4)  תיק פרט בענין עוור                                            2 שנים לאחר פטירתו

תק' תשע"ב-2012

(5)  תיק פרט בדבר רישום עובד סוציאלי                     שנה אחת לאחר פטירתו של העובד הסוציאלי

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 30(2)

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

הוספת פסקה 30(3)

 

מיום 16.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 186

30. משרד העבודה והרווחה — שירותי רווחה

(1) תיק פרט בענין מפגר, עוור או זקן7 שנים לאחר

פטירתו

(2) תיק קטין שהופנה לטיפול שירות המבחן 20 שנים 10 שנים

לנוער ולרשות חסות הנוער, למעט תיק   מאז ההפניה

שנפתח בעקבות גרימת מוות מכל סיבה האחרונה או

שהיא או בעקבות עבירה נגד בטחון    פסק הדין

המדינה והקטין נידון למאסר 20 שנים  או גמר צו בית

לפחות, למעט מבחר תיקים ומדגם   המשפט או

   הטיפול, לפי

המאוחר יותר

(3) תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן  20 שנים 10 שנים

למבוגרים, למעט מבחר תיקים ומדגם   מאז ההפניה

האחרונה או

פסק הדין או

גמר צו בית

המשפט או

הטיפול, לפי

המאוחר

(4) תיק פרט בענין עוור    2 שנים לאחר

פטירתו

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1015

30. משרד העבודה והרווחה – שירותי רווחה משרד הרווחה והשירותים החברתיים

(1) תיק פרט בענין מפגר או זקן 7 שנים לאחר פטירתו

(2) תיק קטין שהופנה לטיפול שירות המבחן לנוער 10 שנים מאז ההפניה האחרונה או

ולרשות חסות הנוער, למעט תיק שנפתח בעקבות פסק הדין או גמר צו בית המשפט

גרימת מוות מכל סיבה שהיא או בעקבות עבירה או הטיפול, לפי המאוחר יותר

נגד בטחון המדינה והקטין נידון למאסר 20 שנים לפחות, למעט מבחר תיקים ומדגם

(2) תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן לנוער ולרשות עד הגיע המטופל לגיל 25 או – 7 שנים

חסות הנוער, למעט תיקים שנפתחו בעקבות גרימת מוות מהפנייה האחרונה או פסק הדין או גמר

מכל סיבה שהיא או עבירה נגד ביטחון המדינה והמטופל תקופת צו בית משפט או הטיפול לפי

נידון ל-20 שנה ומעלה, ולמעט מבחר ומדגם המאוחר

(3) תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן 10 שנים מאז ההפניה האחרונה או

למבוגרים, למעט מבחר תיקים ומדגם פסק הדין או גמר צו בית המשפט או הטיפול, לפי המאוחר

(3) תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן למבוגרים, 7 שנים מאז הפנייה האחרונה או

למעט תיקי עברייני מין ולמעט מבחר תיקים ומדגם פסק הדין או גמר תקופת צו בית משפט או הטיפול, לפי המאוחר

(4) תיק פרט בענין עוור 2 שנים לאחר פטירתו

(5) תיק פרט בדבר רישום עובד סוציאלי שנה אחת לאחר פטירתו של העובד הסוציאלי

תק' תשע"ב-2012

31.  משרד הפנים – מחוזות – שלטון מקומי

(1)  תיק רשות מקומית בדבר מסים       7 שנים

(2)  תיק רשות מקומית בדבר חופי רחצה ובריכות שחייה, למעט מבחר       5 שנים

(3)  חוק עזר ברשות מקומית       3 שנים

(4)  מענק לרשות מקומית       7 שנים

(5)  תיק רשות מקומית בדבר כוח אדם, שכר, פיצויים וגמלאות       7 שנים

(6)  תיק רשות מקומית בדבר זכויות חברי הרשות       7 שנים

(7)  תיק רישוי עסקים       10 שנים

(8)  תיק בדבר תביעה משפטית וסיוע משפטי, למעט מבחר       15 שנים

(9)  תלונות על פעולות הרשות, למעט מבחר       5 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1016

החלפת פרט 31

הנוסח הקודם:

31. משרד הפנים

(1) תיק רשות מקומית בדבר שירותי הרשות ובדבר תעשיה ופיתוח 7 שנים

(2) תיק רשות מקומית בדבר תקציב פיתוח ותקציב בלתי רגיל ובדבר הלוואה 5 שנים

(3) תיק רשות מקומית בדבר מסים, למעט החלטות הרשות המצויות במשרד הראשי 5 שנים

(4) תיק רשות מקומית בדבר חוזים 15 שנים

(5) תיק רשות מקומית בדבר תאגידים של הרשות 15 שנים

(6) תיק רשות מקומית בדבר חופי רחצה 5 שנים

(7) תיק רשות מקומית בדבר בחירות ומינויים ברשות 7 שנים מתום תקופת כהונת מועצת הרשות

(8) תיק דו"חות כספיים, תקציבים ופרוטוקולים של רשות מקומית המנוהל במשרד המחוזי 3 שנים

(9) תיק בדבר חוק עזר:

- במשרד המחוזי 3 שנים

- במשרד הראשי 7 שנים

(10) תיק בדבר מענקים לרשות מקומית 7 שנים

תק' תשע"ב-2012

31א.       משרד הפנים – פינוי סעד חללים (פס"ח) – מחוזות

(1)  תפיסת מקרקעין       7 שנים

(2)  הצטיידות, רכישת ציוד ואחסנה       5 שנים

(3)  רשומה בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה שאינה מיועדת להעניק תעודה, כגון יום עיון, השתלמות או כנס       2 שנים

(4)  דין וחשבון בדבר מצבת כוח אדם       2 שנים

(5)  העתקי דיווחים והנחיות מרשות פס"ח העליונה ובתנאי שהמקור נשמר ברשות פס"ח העליונה       5 שנים

(6)  הקצאה כספית לרשות המקומית       7 שנים

(7)  תיק בדבר מיתקנים לקליטת מפונים                      7 שנים לאחר שהמיתקן הפסיק לשמש את ייעודו

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1017

הוספת פרט 31א

תק' תשע"ב-2012 ור א'   טור ב' תק' תשנ"ז–1996*

32.  משרד הפנים – מינהל התכנון

(1)  פרוטוקולים מישיבות ועדה מקומית לתכנון ולבנייה       7 שנים

(2)  רשומה בנושא משפטי בדבר בנייה בלא היתר כאשר לא הוצא צו הריסה       7 שנים

(3)  תיק אישור אזור בנייה       2 שנים

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

החלפת פסקאות 32(1) עד 32(24)

הנוסח הקודם:

(1) תיק פרט בדבר אשרה או רשיון ישיבת ארעי והארכתם, למעט סוג א/1 (עולה בכח) 2 שנים מיום היציאה מן הארץ

או מתום תקפם של האשרה

או הרשיון, הכל לפי המאוחר

(2) תיק פרט בדבר אשרה או רשיון ביקור והארכתם:

- מסוג ב/1 (עובד זמני) או מסוג ב/2 (תייר) 2 שנים מיום היציאה מן הארץ

או מתום תקפם של האשרה

או הרשיון, הכל לפי המאוחר

(3) דו"ח על מתן אשרה או רשיון מסוג ב/3 (נכנס מסופק) שנה אחת

(4) טופס בקשה להוצאת דרכון או להוספת שמות ילדים בדרכון 3 שנים

(5) טופס בקשה להיכלל במסמך נסיעה קבוצתית והתחייבות ממארגן הנסיעה 3 חדשים

(6) רשומות בדבר הארכת דרכון, שינוי בדרכון והצאת תעודת מעבר 3 חדשים

(7) דרכון ישראלי תקף שלא נדרש בידי בעליו שנה מיום הוצאתו או מיום

הארכתו האחרון

(8) דרכון שאבד או נגנב ונמצא, כשלבעליו ניתן מסמך נסיעה אחר במקומו עם קבלתו לרשות המינהל

(9) דרכון שהוכנסו בו תיקונים או שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך, כשלבעליו נמסר מסמך נסיעה אחר במקומו והדרכון אינו דרוש כמוצג משפטי עם מסירת מסמך הנסיעה

האחר

(10) דרכון או תעודת מעבר שבוטלו עם ביטולם

(11) בקשה להיתר יציאה לביקור בארץ המפורטת בסעיף 2א לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, והיתר היציאה שנה אחת לאחר השיבה ארצה

(12) התכתבות עם לשכות המינהל ועם קהל 2 שנים

(13) תעודת אישור רישומו של אדם במירשם התושבים עם הוצאת תעודת

זהות לאותו אדם

(14) טופס בקשה לתעודת לידה או פטירה או לתמצית ממירשם האוכלוסין 3 חדשים

(15) העתק מתמצית הרישום במירשם האוכלוסין 3 חדשים

(16) טופס בקשה או הודעה על שינוי במירשם התושבים כשהעתק נשמר בתיק האישי 3 חדשים

(17) העתק מתעודה שניתנה על שינוי שם או בחירת שם 3 חדשים

(18) העתק מבקשה להתאזרחות המצוי בלשכות המינהל 3 חדשים לאחר הצהרת

האמונים

(19) טופס הודעה בדבר שינוי מען 3 חדשים לאחר ביצוע

הרישום במיכון

(20) בקשה לאיתור מען 3 חדשים

(21) הודעה התאלמנות, למעט הודעה על פטירה בחו"ל 3 חדשים

(22) העתק תעודת חיים המוצא לצורך מוסד בחו"ל 3 חדשים

(23) תעודת זיהוי שבוטלה עם ביטולה

(24) טופס בקשה להנפקת תעודת זהות במקום תעודת זהות שנתבלתה, אבדה או נגנבה 3 חדשים מיום הנפקת

תעודת הזהות

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1017

החלפת פרט 32

הנוסח הקודם:

32. משרד הפנים – מינהל האוכלוסין

(1) בקשה לאשרה או לרשיון לישיבה בישראל מכל הסוגים והארכתם –

(א) שלא מומשה ע"י המבקש שנה מהיום שבו עזב המבקש את הארץ, ולגבי מי שלא נכנס לארץ - שנה מיום הגשת הבקשה

(ב) שנענתה בשלילה שנתיים מיום היציאה מן הארץ, ולגבי מי שלא נכנס לארץ – שנה מיום הגשת הבקשה

(2) תיק פרט בדבר אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א/2, א/3 ו-א/4 שמומשו, והארכתם שנה מיום היציאה מן הארץ

(3) תיק פרט בדבר אשרה או רשיון לישיבת ביקור שמומשו והארכתם:

(א) מסוג ב/2, ב/3 ו-ב/4 שנה מיום היציאה מן הארץ

(ב) מסוג ב/1 שנתיים מיום היציאה מן הארץ

(4) בקשה להוצאת דרכון או להוספת שמות הילדים בדרכון 3 שנים

(5) בקשה להיכלל במסמך נסיעה קבוצתית והתחייבות ממארגן הנסיעה 3 חודשים

(6) רשימות בדבר הארכת דרכון, שינוי בדרכון והוצאת תעודת מעבר 3 חודשים

(7) דרכון ישראלי תקף שלא נדרש בידי בעליו 6 חודשים מיום הוצאתו או מיום הארכתו האחרונה

(8) דרכון או תעודת מעבר שאבדו או נגנבו ונמצאו, ולבעליהם ניתן מסמך נסיעה אחר במקומם עם קבלתם לרשות המינהל

(9) דרכון או תעודת מעבר שהוכנסו בהם תיקונים או שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך, כשלבעליו נמסר מסמך נסיעה אחר במקומו עם מסירת מסמך הנסיעה האחר

(10) דרכון או תעודת מעבר שבוטלו עם ביטולם

(11) (א) בקשה להיתר יציאה לביקור בארץ המפורטת שלושה חודשים לאחר השיבה

בסעיף 2א לחוק מניעת הסתננות, ארצה

תשי"ד-1954, למעט בקשה שנענתה בשלילה והיתר היציאה

(ב) בקשה להיתר כאמור, שנענתה בשלילה שנה מיום הגשת הבקשה

(12) התכתבויות עם לשכות המינהל ועם קהל 6 חודשים

(13)בקשה לתעודת לידה או פטירה או לתמצית ממרשם האוכלוסין 3 חודשים

(14) הודעה בדבר שינוי מען 6 חודשים לאחר ביצוע הרישום במיכון

(15) בקשה לאיתור מען 3 חודשים

(16) העתק תעודת חיים המוצאת לצורך מוסד בחו"ל 3 חודשים

(17) תעודת זהות שבוטלה עם ביטולה

(18) בקשה להנפקת תעודת זהות במקום תעודת 3 חודשים מיום הנפקת תעודת

זהות שנתבלתה הזהות

(19) בקשה לקבלת מידע מביקורת הגבולות בדבר כניסות ויציאות מישראל שנה אחת

(20) הודעה על כניסה או יציאה מישראל 3 חודשים

תק' תשע"ב-2012

33.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1017

מחיקת פרט 33

הנוסח הקודם:

33. משרד הפנים – מינהל התכנון

(1) פרוטוקולים מישיבות ועדה מקומית לתכנון ולבניה 7 שנים

(2) רשומות על משפטים בדבר בניה ללא היתר כאשר לא הוצא צו הריסה 7 שנים

(3) תיק אישור אזור בניה 2 שנים

תק' תשע"ב-2012

34.  רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – לשכת מינהל אוכלוסין

(1)  בקשה לאשרה או רישיון לישיבה בישראל מכל הסוגים והארכתה –

(א)  שהמבקש לא מימש                                      שנה אחת מהיום שבו עזב המבקש את הארץ ולמי שלא נכנס לארץ – שנה אחת מיום הגשת הבקשה

(ב)  שנענה בשלילה                                            2 שנים מיום היציאה מן הארץ ולמי שלא נכנס לארץ – שנה אחת מיום הגשת הבקשה

(2)  תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת ארעי מסוג א/2 ונלוויהם א/4 – שמומשו והוארכו       שנה אחת מיום היציאה מן הארץ

(3)  תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת ביקור        שנה אחת מיום היציאה מן הארץ

שמומשו והוארכו, מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4       (ב/1 עד ב/4)

(4)  בקשה לעלייה שלא מומשה למעט עלייה ממדינות שאין בהן תיעוד לרבות אתיופיה, כורדיסטן, תימן, ולמעט דוגמאות       5 שנים

דרכונים

(5)  בקשה להוצאת דרכון או תעודת מעבר       3 שנים

(6)  בקשה להיכלל ברשימה של נסיעה קבוצתית       3 חודשים

(7)  טופס בדבר הארכת דרכון, שינוי בדרכון ותעודת מעבר       6 חודשים

(8)  טופס בדבר הוספת תמונה לדרכון ולתעודת מעבר       3 שנים

(9)  דרכון ישראלי תקף שלא נדרש בידי בעליו             שנה מיום הוצאתו או מיום הארכתו האחרונה

(10) דרכון או תעודת מעבר שאבדו או נגנבו ונמצאו, כשלבעליהם ניתן מסמך נסיעה אחר במקומו       עם מסירת מסמך הנסיעה האחר

(11) דרכון או תעודת מעבר שבוטלו או נפגמו       עם ביטולם

(12) בקשה להיתר יציאה לביקור בארץ המפורטת בסעיף 2א לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, למעט בקשה שנענתה בשלילה והיתר היציאה, ולמעט דוגמאות       3 חודשים לאחר השיבה ארצה

(13) בקשה להיתר כאמור, שנענתה בשלילה, למעט דוגמאות       שנה אחת מיום בקשה הבקשה

(14) מרשם

(א)  בקשה לתעודת לידה או פטירה או לתמצית ממרשם האוכלוסין                                                             3 חודשים

(ב)  הודעה בדבר שינוי מען                                                             3 חודשים

(ג)   בקשה לאיתור מען                                                             3 חודשים

(ד)  בקשה לקבלת מידע מביקורת הגבולות בדבר כניסות ויציאות מישראל                                                             3 חודשים

(ה)  הודעה על כניסה או יציאה מישראל                                                             3 חודשים

(ו)   בקשה לקבלת תמצית רישום ממרשם האוכלוסין                                                             3 חודשים

(ז)   ייפוי כוח לקבלת תיעוד בשם אדם אחר                                                             שנה אחת

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1017

החלפת פרט 34

הנוסח הקודם:

34. משרד הפנים – רישוי כלי יריה

(1) תיק בדבר מתן רשיון כלי יריה לישוב, למפעל, למשרד ממשלתי ולשירות שמירה 3 שנים לאחר גמר תוקף הרשיון

(2) פנקס הרשאות להחזקת כלי יריה לישוב, למפעל, למשרד ממשלתי ולשירות שמירה 3 שנים

(3) רשימה של מבקשי רשיון לכלי יריה המועברת 2 שנים לאחר החזרת הרשימה

למשטרת ישראל לפקיד הרישוי

(4) תיק בקשה לכלי יריה שלא אושרה בידי משטרת ישראל או משרד הבריאות 3 שנים

(5) שובר רשיון כלי יריה המשמש אסמכתא לתשלום האגרה 2 שנים לאחר גמר תוקף הרשיון

(6) תיק רשיונות יבוא כלי יריה 3 שנים

(7) פנקס רשיונות למכירה ולרכישה של כלי יריה 3 שנים

(8) תיק כלי יריה:

- אם כלי היריה נמכר, או הוצא מן הארץ ברשיון יצוא 3 שנים

- אם כלי היריה אבד, נגנב או הושמד 3 שנים לאחר שדווח על כך ליחידת המיכון

- אם בעל כלי היריה נפטר 3 שנים לאחר שדווח ליחידת המיכון על הפקדת הכלי בתחנת משטרה

(9) טופס שינויים בכלי יריה 3 שנים

(10) התכתבות עם מחזיק כלי יריה ברשיון 3 שנים

(11) תיק סוחר מורשה לכלי יריה 3 שנים לאחר שהפסיק פעילותו

(12) תיק מטווח קליעה 3 שנים לאחר סגירת המטווח

35.  משרד התחבורה – אגף המפקח על התעבורה

(1)  בקשה לרשיון להפעלת מונית שנדחתה       5 שנים

(2)  בקשה לרשיון להפעלת מונית כשהמבקש הודיע על ביטול בקשתו או שנפטר       5 שנים

(3)  בקשה לרשיון להפעלת מונית שנענתה בחיוב       3 שנים

(4)  תיק בקשות, היתרים ורשיונות יבוא לרכישת משאיות       5 שנים

(5)  תיק בקשות, היתרים ורשיונות יבוא למכוניות נוסעים, למכוניות מסחריות ולמוניות       3 שנים

תק' תשע"ב-2012

36.  משרד התחבורה – רשות הרישוי

(1)  תיק רכב       10 שנים

(2)  מסמך המשמש אסמכתא להוצאת רשיון נהיגה        6 שנים לאחר הוצאת הרשיון הראשון

(3)  טופס הצהרה של מבקש רשיון נהיגה       3 שנים

(4)  ריכוז החלטות של המחוז לגבי עברייני תנועה       2 שנים

(5)  בקשה לחידוש רשיון רכב       2 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

36. משרד התחבורה – משרד הרישוי משרד התחבורה – רשות הרישוי

37.  משרד התחבורה – אגף הספנות והנמלים

(1)  תיק של ימאי בצי הסוחר, למעט תעודות המעידות       7 שנים לאחר הפסקת פעילותו

על הסמכה מקצועית או שלילת ההסמכה                כימאי

(2)  בחינות הסמכה לימאי       שנה אחת

(3)  אישור ליבוא חלקי חילוף לאניות וכלי שיט קטנים       5 שנים

(4)  תעודת בדיקה, תעודה בינלאומית ותעודת       שנה אחת מיום שהוצאה תעודה

רשיון שיט                                                         חדשה

(5)  ספרון בדיקה של סיפון מכונה ורדיו       לאחר פתיחת ספרון חדש

(6)  תיק כלי שיט קטן שטבע או יצא משימוש לצמיתות או שלא חודש לגביו רשיון השיט       7 שנים

(7)  יומן רדיו       5 שנים

(8)  התכתבות ותעודות בדבר הטענת סחורות       שנה אחת

תק' תשע"ב-2012

38.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

מחיקת פרט 38

הנוסח הקודם:

38. משרד התחבורה – רכבת ישראל

(1) תיק תכנון בניה ואחזקה של מסילה, למעט תיק ברשות המנהל הכללי 7 שנים

(2) תיק תפעול הרכבת, למעט תיק ברשות המנהל הכללי 5 שנים

(3) תיק שחרור, אחסנת סחורות ותשלום מכס 7 שנים

(4) תיק תאונות תפעול 7 שנים

(5) מברק בדבר תאונה 7 שנים

(6) הצהרה במקום בדבר תאונה 7 שנים

(7) דו"ח תאונה 7 שנים

(8) דו"ח בדבר נזק, אבדן וגרעון 5 שנים

תק' תשע"ב-2012

39.  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

תק' תשנ"ד-1994

(1)  תיק של מפעל מאושר, למעט מידגם ומבחר       15 שנים

(2)  תיק של שוכר מבנה לתעשיה או למלאכה באזור פיתוח       10 שנים

(3)  תיק פרט בדבר הקצאת קרקע לצרכי תעשיה, מסחר ומלאכה       10 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(4)  תיק פרט של מפעל בענין העלאת מחירים       10 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(5)  תיק פרט של עוסק ביהלומים       8 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(6)  תיק מפעל ברשות המינהלים המקצועיים, למעט עוסק ביהלומים       5 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(7)  תיק פרט מינהל המזון בענין מתן רשיון לסחר, לייצור, או להחסנה       4 שנים

(8)  רשיון יבוא או רשיון יצוא       3 שנים

(9)  תיק סיטונאי בדבר הוצאת רשיון לשיווק טובין ממשלתי       3 שנים

(10) דו"ח טחנת קמח על תנועות מלאי       5 שנים

(11) התראה בדבר חריגה בסימון מוצרים       5 שנים

(12) טופס התחייבות או פקדון של יבואן עד לשחרור הטובין המיובאים       5 שנים

תק' תשמ"ח-1988

(13) תיק פרט המנוהל ביחידת התקינה בדבר פיקוח על מפעל       5 שנים

תק' תשנ"ז-1996

(14) תיק פרט המנוהל ברשות לשיתוף פעולה תעשייתי בדבר חברה מחויבת, נציג וסוכן חברה מחויבת       15 שנה

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פסקאות 39(13), 39(14)

 

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

החלפת פסקה 39(1)

הנוסח הקודם:

(1) תיק של מפעל מאושר 20 שנים

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

(4) תיק פרט של מפעל בענין העלאת מחירים   5 שנים 10 שנים

(5) תיק פרט של עוסק ביהלומים   10 שנים 8 שנים

(6) תיק פרט של יצרן או של עוסק בסחר חוץ, למעט עוסק ביהלומים תיק מפעל ברשות המינהלים המקצועיים, למעט עוסק ביהלומים 5 שנים

(7) תיק פרט חטיבת המזון מינהל המזון בענין מתן רשיון לסחר, לייצור, או להחסנה

 4 שנים

(8) רשיון יבוא או רשיון יצוא    3 שנים

(9) תיק סיטונאי בדבר הוצאת רשיון לשיווק טובין ממשלתי    3 שנים

(10) דו"ח טחנת קמח על תנועות מלאי    5 שנים

(11) התראה בדבר חריגה בסימון מוצרים    5 שנים

(12) טופס התחייבות או פקדון של יבואן עד לשחרור הטובין המיובאים 5 שנים

(13) תיק פרט המנוהל ביחידת התקינה בדבר פיקוח על מפעל   5 שנים

(14) תיק פרט המנוהל במינהל הרשות המרכזית לקניות גומלין בדבר חברה בחוץ לארץ, חברה בארץ או רשות ממשלתית תיק פרט המנוהל ברשות לשיתוף פעולה תעשייתי בדבר חברה מחויבת, נציג וסוכן חברה מחויבת   15 שנה

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

39. משרד התעשיה והמסחר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

תק' תשע"ב-2012

40.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

מחיקת פרט 40

הנוסח הקודם:

40. משרד התקשורת

(1) חוזה עם מנוי טלפון 7 שנים לאחר שפג תוקף החוזה

(2) כרטיס מנוי לטלפון 5 שנים לאחר שפג תוקף החוזה

(3) בקשה להתקנת טלפון והודעת ביצוע 3 שנים

(4) תיק בקשה להתקנת טלפון שבוטלה 2 שנים

(5) התראה לסילוק חשבון לאחר תשלום החשבון

(6) העתק רשיון לסחר במתקני קליטה ושידור, והעתק רשיון להחזקת תחנת חובבים 2 שנים

(7) בקשה לפתיחת חשבון בבנק הדואר וכרטיס חתימות 5 שנים לאחר סגירת החשבון

(8) כרטיס חשבון סילוקין או חשבון חסכון 10 שנים

(9) המחאת דואר 3 שנים

(10) הוראת תשלום על-ידי בעלי חשבונות סילוקין 3 שנים

(11) תעודות המהוות אסמכתא בדבר תשלומים לפי המחאות כסף או המחאות גוביינא 2 שנים

41.  המוסד לביטוח לאומי

תק' תשנ"ה-1995

(1)  תיק של מבוטח לא שכיר                                     7 שנים מרישום כספי אחרון ברשימת המבוטח בקובץ גביה מלא שכירים ומהמועד בו נרשם כי אין לו יתרת חשבון לפי הכללים במוסד לביטוח לאומי, וכן 7 שנים מהמועד בו סווג המבוטח באחת מהאוכלוסיות הבאות:

(1)  נפטר;

(2)  הגיע לגיל זקנה והוא פטור מדמי ביטוח;

(3)  גבר שכיר, שאין לו שומות ממתינות ולא שהה במדינה שנכרתה עימה אמנה בנושאי ביטוח לאומי;

(4)  גבר הפטור מתשלום דמי ביטוח שקיבל דרגת נכות כללית צמיתה של 75% או דרגת נכות מעבודה צמיתה של 100%

(2)  תיק של הענף לביטוח זכויות עובדים בדבר            5 שנים מתום כל הליכי הפירוק

מפעל בפשיטת רגל או בפירוק חברות                   (צו חיסול), או 7 שנים מיום מתן צו הפירוק לפי המאוחר

תק' תשנ"ה-1995

(3)  תיק סיעוד למעט מידגם                                       1 שנה לאחר פטירת המבוטח או 2 שנים ממועד הפסקת הזכאות לגימלה או 2 שנים ממועד דחיית התביעה

תק' תשנ"ז-1996

(4)  תיק שיקום, למעט מבחר ומידגם                          10שנים ממועד סגירת התיק או שנה לאחר פטירת המשוקם, לפי המועד המוקדם

תק' תשנ"ז-1996

(5)  תיק מעביד שאינו קיבוץ או מושב שיתופי             7 שנים לאחר רישום הפסקת פעילות בקובץ מעבידים, ובלבד שאין להם יתרת חשבון לפי הכללים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 498

החלפת טור ב' לפרט (1)

הנוסח הקודם:

(1) תיק של מבוטח לא שכיר 7 שנים לאחר פטירתו או

7 שנים לאחר תחילת קבלת

קצבת הזקנה

 

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 498

הוספת פסקה 41(3)

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272

הוספת פסקה 41(4), 41(5)

תק' תשע"ב-2012

42.  (נמחק)

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

מחיקת פרט 42

הנוסח הקודם:

42. רשות הנמלים

(1) ספר רישום אניות 7 שנים

(2) היתר הפלגה 2 שנים

(3) יומן אניה 7 שנים

(4) הצהרת נוסע 2 שנים

(5) ספר רישום בקשות לאספקת מים 2 שנים

(6) מצהר אניה ליבוא וספר רישום מצהרים 7 שנים

(7) דו"ח בדיקה של מטען אניה שניזוק 7 שנים

(8) דו"ח פריקה ראשון 7 שנים

(9) הודעה על מסירה בלתי שלמה של מטען 7 שנים

(10) הודעה למשטרה על פגיעה במטענים או ברכוש אחר באניה 7 שנים

(11) ריכוז מטענים ללא תובעים המועברים לרשות המכס 7 שנים

(12) תעודות אחסנה 7 שנים

(13) טופס יבוא 7 שנים

(14) גליון שקילה ליבוא 7 שנים

(15) היתר מסירה 7 שנים

(16) תעודת שער לרבות תעודה מבוטלת 7 שנים

(17) תעודת שער לסחורות שנמכרו במכירה פומבית 2 שנים

(18) תעודת לוואי המשמשת תעודת שער לחלק ממשלוח כשהמשלוח אינו מוצא מן הנמל בבת אחת 7 שנים

(19) בקשה והיתר להוצאת חפצים בלתי מסחריים מהנמל שנה אחת

(20) בקשה לבדיקת מצרכי מזון בתחנת הסגר 7 שנים

(21) הודעה על תאריך אחרון של פריקה 7 שנים

(22) מצהר אניה ליצוא מספר רישום מצהרים 7 שנים

(23) תעודת יצוא 7 שנים

(24) גליון שקילה ליצוא 7 שנים

(25) תעודת העברה מאניה לאניה 7 שנים

תק' תשפ"ב-2022

43.  הנהלת בתי המשפט

(1)  תיקי ועדות שחרורים, ועדות שחרורים מיוחדות        20 שנים ממועד החלטת הוועדה

וועדות שחרורים נוער –                                      על שחרור מוקדם על תנאי או שחרורו המלא של האסיר

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פרט 43

 

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

הוספת פסקה 43(2)

 

מיום 16.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 186

מחיקת פסקה 43(1)

הנוסח הקודם:

(1) הודעת משכון ברשות רשם המשכונות, כולל הסכם משכון, תצהירים ומסמכים נלווים אחרים, וכן כרטיס שבו נרשמים פרטים אישיים של החייב, למעט הודעת משכון שלגביה ניתנה התראה, צו, החלטה או פסק דין של בית-משפט, בית דין או רשות אחרת האסורים או מגבילים את ביעור החומר 2 שנים לאחר הודעת הביטול

 

מיום 16.2.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10001 מיום 16.2.2022 עמ' 2082

החלפת פרט 43

הנוסח הקודם:

43. הנהלת בתי המשפט

(1) (נמחקה)

(2) תיקי המרכז לגביית אגרות קנסות והוצאות 2 שנים לאחר סגירת התיק

תק' תשנ"ב-1992

44.  רשות ניירות ערך

(1)  תיק חקירה בעבירה פלילית                                 בתום תקופת ההתישנות לפי סוג העבירה

מיום 26.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402

הוספת פרט 44

תק' תשנ"ד-1994

45.  המשרד לקליטת עליה

(1)  תיק עולה, למעט דוגמאות                                    2 שנים מתום תקופת הזכאות לסיוע כעולה

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פרט 45

חלק ג': רשויות מקומיות

(1)  תיק פרט בדבר פיקוח על בניה, למעט אסמכתאות לביצוע תנאי הרשיון לבניה שאינם מצויים במקום אחר 10 שנים

(2)  תיק פרט ורשומות בדבר מתן רשיונות ותכניות מאושרות, למעט תיק פרט בדבר רשיון בניה       7 שנים

(3)  בקשה לרשיון בניה שנדחתה       10 שנים

(4)  דף קריאה של מד-מים       5 שנים

(5)  דו"ח בדיקות מד-מים       5 שנים

(6)  תיק פרט של צרכן מים, למעט החוזה, כתב התחייבות ואישור לקבלת פיקדון       7 שנים

תק' תשמ"ט-1989

(7)  התכתבות עם הציבור בענייני מסים, ארנונות ואגרות       5 שנים

מיום 23.2.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5166 מיום 23.2.1989 עמ' 498

(7) התכתבות עם הציבור בענייני מסים, ארנונות

ואגרות 5 שנים 7 שנים

(8)  התכתבות עם הציבור ועם מוסדות חינוך בדבר הרשמה למוסדות חינוך ובדבר שירותי חינוך       5 שנים

(9)  טופס רישום למוסד חינוך חובה                                  שנה אחת לאחר סיום החינוך במוסד בו נרשם התלמיד

תק' תשע"ב-2012

(10) בקשה להעברה למוסד חינוכי אחר:

(א)  ביוזמת הנהלת בית הספר       25 שנים מיום הולדת התלמיד

(ב)  ביוזמת התלמיד       2 שנים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

החלפת פסקה 10

הנוסח הקודם:

(10) בקשה להעברה לבית-ספר אחר 2 שנים

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

החלפת פסקה 10

הנוסח הקודם:

(10) בקשה להעברה למוסד חינוך אחר 2 שנים

תק' תשמ"ח-1988

(11) תיק פרט או תיק משפחתי בעניני רווחה       7 שנים מגמר הטיפול

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

החלפת פסקה 11

הנוסח הקודם:

(11) תיק פרט משפחתי בענייני שירותי רווחה, למעט גיליון משפחתי ודף טיפול 10 שנים

(12) רשומות בענייני שירות פסיכולוגי:

- גליון מבחן, למעט סיכום אישי       שנה אחת

- סיכום אישי ותיק טיפול                                           20 שנים או בהגיע הנבדק לגיל 22, לפי המוקדם

תק' תשנ"ט-1999

- תיק מטופל שנפטר       7 שנים

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066

(12) רשומות בענייני שירות פסיכולוגי:

— גליון מבחן, למעט סיכום אישי    שנה אחת

— סיכום אישי ותיק טיפול 20 שנים או

  בהגיע הנבדק

  לגיל 22, לפי

  המוקדם

— תיק מטופל שנפטר 7 שנים

(13) תיק בענין עבירות על חוקי רישוי וחוקי עזר, למעט תיקים בהם ניתן פסק דין עקרוני       3 שנים

(14) דו"ח בענייני פיקוח, למעט פיקוח על בניה:

- דו"ח יומי או שבועי       שנה אחת

- דו"ח חדשי       3 שנים

(15) יומן הודעות טלפוניות בדבר מפגעים       6 חדשים

(16) כרטיס קורא ברשות ספריה ציבורית                            5 שנים לאחר החזרת הפקדון או החרמתו

תק' תשמ"ח-1988

(17) תיק פרט של תלמיד ביחידה לביקור סדיר                     בהגיע התלמיד לגיל 21, או 3 שנים ממועד הרישום האחרון בתיק, לפי המאוחר

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פסקה 17

תק' תשמ"ח-1988

(18) כרטיס תלמיד המכיל הערכה פסיכולוגית ונתונים           2 שנים לאחר שהתלמיד סיים

על בריאותו ("כרטיס כמוס" טופס של התלמיד        את לימודיו

חת 92010)

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פסקה 18

תק' תש"ן-1990

(19) בקשה לרישום לגן ילדים קדם חובה, ולמתן הנחה         שנה אחת לאחר סיום הלימוד של הילד בגן הילדים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 19

תק' תש"ן-1990

(20) כרטיס תלמיד שטופל במרפאה לבריאות השן                10 שנים כשקיים תצלום רנטגן; 7 שנים ללא תצלום רנטגן

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 20

תק' תש"ן-1990

(21) התראה, הודעה ואישור על ניתוק אספקת מים       5 שנים לאחר החזרת החוב

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212

הוספת פסקה 21

תק' תשנ"א-1991

(22) הודעה או דרישה לסילוק מפגע לפי חוק עזר בדבר שמירת הסדר והנקיון       שנה אחת לאחר סילוק המפגע

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260

הוספת פסקה 22

תק' תשנ"ד-1994

(23) רשומות בדבר רכב נטוש       7 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 23

תק' תשנ"ד-1994

(24) דו"ח חניה שבוטל בידי תובע עירוני       2 שנים מיום הביטול

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 24

תק' תשנ"ד-1994

(25) ערר על דו"ח חניה - אם בוטל הדו"ח       2 שנים מיום הביטול

       אם לא בוטל הדו"ח       7 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 25

תק' תשע"ב-2012

(26) העתק דוחות חניה שהטיפול בהם הסתיים       5 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 26

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

החלפת פסקה 26

הנוסח הקודם:

(26) העתק דו"ח חניה 7 שנים

תק' תשע"ב-2012

(27) אסמכתה להסבת אחזקה ובעלות על רכב       6 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 27

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1019

החלפת פסקה 27

הנוסח הקודם:

(27) אסמכתא להסבת אחזקה ובעלות על כלי רכב 7 שנים

תק' תשנ"ד-1994

(28) תלונה ותכתובת שאינה ערר       5 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 28

תק' תשנ"ד-1994

(29) בקשה למתן תו חניה חופשית –

שאושרה        3 שנים

שלא אושרה       2 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 29

תק' תשנ"ד-1994

(30) רשומות בענין תאונות תלמידים                                   בהגיע התלמיד לגיל 25, או 7 שנים ממועד הרישום האחרון בתיק, לפי המאוחר

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674

הוספת פסקה 30

תק' תשנ"ה-1995

(31) תיק של מבקש סיוע לשיכון ברשות מקומית או בחברה ממשלתית עירונית לשיכון       5 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 31

תק' תשנ"ה-1995

(32) רשומה שלפני לידה בתחנת אם וילד (תחנה לבריאות המשפחה)       במלאת לאם התינוק 55 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 32

תק' תשנ"ה-1995

(33) רשומות בדבר המשך הטיפול בתינוק בשנה הראשונה, השניה והשלישית בתחנת אם וילד       במלאת לילד 15 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 33

תק' תשנ"ה-1995

(34) מעטפה משפחתית בתחנת אם וילד                              עם ביעור הרשומה האחרונה של המשפחה

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 34

תק' תשנ"ה-1995

(35) כרטיס גדילה והתפתחות של ילד בתחנת אם וילד       במלאת לילד 25 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 35

תק' תשנ"ה-1995

(36) כרטיס בריאות של תלמיד       10 שנים מיום גמר לימודיו במוסד

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 36

תק' תשע"ב-2012

(37) בדיקות ראייה, שמיעה וטיפולי שיניים של קשישים בתחנות אם וילד, למעט דוגמאות       20 שנים

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020

הוספת פסקה 37

תק' תשע"ב-2012

(38) תיק אפוטרופסות בשירות המשפטי –

(א)  חוסים קטינים       במלאת לקטין 25 שנה

(ב)  חוסים בגירים       7 שנים לאחר פטירת החוסה

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020

הוספת פסקה 38

חלק ד: מוסדות מערכת בטחון וצה"ל

1.    שירותי המודיעין והבטחון

(1)  התכתבות בדבר תקן עובדים וקביעת מסגרות ארגוניות של יחידות       5 שנים

(2)  התכתבות וחוות דעת בדבר הגדרת עיסוקים ותפקידים ובתנאי שנשמר סיכום ההגדרות       5 שנים

(3)  התכתבות בדבר קביעת נהלים ופרסום הוראות מינהליות       3 שנים

(4)  הוראות שגרה וחוזרים לפרסום דבר שנקבע בהוראות החשב הכללי, נציבות שירות המדינה ומוסדות הצבא       3 שנים

(5)  רשומות בדבר קבלת אנשים לעבודה       3 שנים

(6)  התכתבות בדבר ועדות חקירה על אבדן ציוד אישי ומשרדי, אבדן מסמכים והפרת משמעת       5 שנים

(7)  התכתבות ותזכירים בדבר בירור שגרתי שאינו מהווה בסיס לפעולה כלשהי       5 שנים

(8)  התכתבות בדבר קיום קורסים, השתלמויות והדרכה       3 שנים

(9)  התכתבות ופרסומים בדבר עריכת תכניות בידור ותרבות       2 שנים

(10) התכתבות בדבר קשרים עם הציבור       5 שנים

(11) התכתבות בדבר אמצעי תקשורת       5 שנים

(12) אוסף קטעי עתונות ישראלית, שאינו מסודר לפי ענינים, שעובד בלקט או בסקירה       3 שנים

(13) התכתבות וסיכומים בדבר איסוף נתונים על אזורים ומקומות       5 שנים

(14) רשומות על בדיקות בדבר ארגון ושיטות וסדרי אבטחה, למעט סיכומים       5 שנים

(15) התכתבות בדבר מתן אישור לנשיאת תעודה ומסירתה       5 שנים

(16) התכתבות ורשימות עזר הקשורות בצופן        6 חדשים

(17) התכתבות ומברקים הכתובים בצופן       7 ימים לאחר הפיענוח

(18) תעודת משלוח       6 חדשים

2.    משרד הבטחון – מינהל ההרכשה והייצור – יחידה ארצית לתובלה ושינוע

(1)  תיק בדבר אשראי ליבוא טובין       7 שנים מיום שחרור הטובין

(2)  תיק בדבר ביטוח משלוחים, כולל מסמכי הביטוח והסכמים עם חברות תובלה       7 שנים

(3)  תיק בדבר שחרור משלוחים מיובאים       7 שנים

3.    משרד הבטחון – אגף השיקום

(1)  תיק נכה שנפטר:

- באגף                                                             100 שנים לאחר לידתו

- בלשכת שיקום אזורית, למעט מסמכים רפואיים                                                             7 שנים לאחר פטירתו

תק' תשנ"ה-1995 טור ב' 2. משרד הבטחון — מינהל ההרכשה והייצור — יחידה ארצית לתובלה ושינוע  (1) תיק בדבר אשראי ליבוא טובין  7 שנים מיום   שחרור הטובין  (2) תיק בדבר ביטוח משלוחים, כולל מסמכי הביטוח והסכמים עם חברות תובלה  7 שנים  (3) תיק בדבר שחרור משלוחים מיובאים  7 שנים 3. משרד הבטחון — אגף השיקום  (1) תיק נכה שנפטר.   — באגף  100 שנים לאחר   לידתו   — בלשכת שיקום אזורית, למעט  7 שנים לאחר מסמכים רפואיים  פטירתו תק' תשמ"ח–1988

(2)  תיק תביעה של נכה, המכיל מסמכים רפואיים       40 שנה מיום דחיית התביעה

ומשפטיים לפני גיוסו לצה"ל, שהוגשה על-פי        סופית בידי רשות הערעור העליונה

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], ונדחתה

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340

הוספת פסקה 3(2)

4.    משרד הבטחון – אגף הכספים – היחידה לנסיעות חו"ל

(1)  תיק בדבר נסיעה רשמית של עובד לחו"ל       5 שנים

5.    משרד הבטחון – יחידת ביטוח ותביעות

(1)  תיק תביעה בשל מוות       25 שנים

(2)  תיק תביעה בשל נזקי גוף לקטין       25 שנים

(3)  תיק תביעה בשל נזקי גוף, למעט נזקים לקטין       17 שנים

(4)  תיק תביעה בשל נזקי רכוש       7 שנים

(5)  תיק תביעה של גדנ"עי או שוחר בית-ספר צבאי       12 שנים

(6)  תיק בענין תאונת עבודה לעובד מערכת הבטחון       10 שנים

(7)  תיק תביעה בשל נזקים לציוד מגויס       7 שנים

(8)  תיק תביעה בשל נזק לחפצים אישיים של שליחי מערכת הבטחון       7 שנים

(9)  תיק תביעה על יסוד ביטוח חבות       17 שנים

(10) תיק תביעה על יסוד ביטוח, למעט ביטוח חבות       7 שנים

(11) תיק תביעה של המדינה בשל גרימת מוות לאיש כוחות הבטחון        20 שנים

(12) תיק תביעה של המדינה בשל נזקי גוף לאיש כוחות הבטחון או לעובד מערכת הבטחון       10 שנים

(13) תיק תביעה של המדינה בשל נזקי רכוש למערכת הבטחון       7 שנים

(14) תיק אישור היחידה על נזקי מלחמה או פעולות איבה       7 שנים

6.    משרד הבטחון – הממונה על תעסוקת עובדים אזרחיים בצה"ל

(1)  תיק חוזה עם הורי חניך בפנימיה ובבית ספר צבאי       7 שנים

7.    משרד הבטחון – האחראי להסברה ולפניות הציבור

(1)  תיק פרט של מועמד לשירות בטחון       5 שנים

(2)  תיק פרט של חייל בשירות סדיר       5 שנים

(3)  תיק פרט של חייל במילואים       5 שנים

(4)  תיק פרט של חייל משוחרר משירות       5 שנים

(5)  פניה של אזרח חוץ להתנדב לשירות בצה"ל       5 שנים

(6)  פניה של משפחה שכולה       20 שנים

(7)  פניה לסיוע לנכה צה"ל       20 שנים

(8)  פניה של נפגע התובע להכיר בו כנכה       20 שנים

(9)  פניה לסיוע לאדם שנפגע בגופו או ברכושו עקב פעולות איבה       10 שנים

(10) פניה של אדם הטוען שנפגע בגופו או ברכושו עקב פעולות צה"ל       7 שנים

(11) אישור על שירות ואישור רפואי       5 שנים

(12) פניה לקבלת מידע על חיילים או לקבלת חומר הסברה או פריטים אחרים של מערכת הבטחון       1 שנה

8.    צה"ל – מפקדת קצין שלישות ראשי, מינהל הסגל, מינהל תשלומים ומרכז תעסוקת עובדים אזרחיים בצה"ל

(1)  תיק פרט של גבר שהופטר משירות בטחון, למעט תיק גימלאי ותיק פרט שלישותי של סא"ל ומעלה       בהגיעו לגיל 75

(2)  תיק פרט של אשה שהופטרה משירות בטחון, למעט תיק גימלאית ותיק אישי שלישותי של סא"ל ומעלה:

- אם גוייסה בין השנים 1960-1948       בהגיעה לגיל 55

- אם גוייסה משנת 1961 ואילך       20 שנים לאחר קבלת הפטור

(3)  תיק פרט של גימלאי, למעט התיק שברשות       5 שנים לאחר הפסקת תשלום

ענף גימלאות במחלקת פרט במטכ"ל אכ"א       הגימלה

(4)  תיק רפואי של גבר שהופטר משירות בטחון       בהגיעו לגיל 75

(5)  תיק רפואי של אשה שהופטרה משירות בטחון       בהגיעה לגיל 65

(6)  תיק פרט של אזרח עובד צה"ל       100 שנים לאחר לידת העובד

(7)  תיק פרט של חייל בשירות חובה ברשות מינהל התשלומים       5 שנים

9.    יחידות צה"ל

(1)  תיק פרט של קצין, למעט התיק המצוי במפקדת קצין שלישות ראשי, במינהל הסגל ובמינהל התשלומים       5 שנים

(2)  תיק פרט של חוגר ועובד אזרחי, למעט התיק המצוי במפקדת קצין שלישות ראשי, במינהל הסגל ובמינהל התשלומים       1 שנה

(3)  תיק פרט של עתודאי ביחידת השתלמויות       5 שנים

(4)  תיק פרט של חניך בקורס למדריכים וקצינים       5 שנים

(5)  תיק פרט של חניך שהודח מבית-הספר הטכני של חיל האויר       5 שנים

(6)  תיק בדבר תשלומים למשפחת חייל בשירות חובה       3 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(7)  תיק קבילה של חייל שברשות נציב קבילות חיילים, אגף כוח-אדם/מחלקת בקרה, ופרקליטות צבאית ראשית       7 שנים

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999

(8)  תיק חקירה שברשות משטרה צבאית חוקרת למעט חקירה בדבר מוות, פציעה, בטחון המדינה, אונס, מעשים מגונים, חריגה מסמכות וביזה וחקירה בדבר עבירה שנעברה על ידי קצין מדרגת סגן אלוף ומעלה או חוגר מדרגת רב סמל מתקדם ומעלה או פציעתו של חייל, ניסיון לאיבוד לדעת       10 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(9)  חוות דעת פרקליט לחקירה למעט חקירת מקרה מוות בלתי טבעי       7 שנים

(10) תיק חקירה שברשות קצין ניהול מחוז שיפוטי, למעט תיק ועדת חקירה       5 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(11) תיק תביעה שברשות הפרקליטות הצבאית למעט מסמכי חקירה מקוריים       בתום השימוש

תק' תשנ"ח-1998

(12) תיק סניגוריה שברשות הפרקליטות הצבאית       בתום השימוש

תק' תשנ"ח-1998

(13) תיק פרט של כלוא שברשות בית כלא ומחנה מעצר למעט מדגם       7 שנים

(14) החלטת הועדה לדחיית שירות מילואים של סטודנט שברשות ענף אקדמאים שבמינהל הסגל       שנה אחת

(15) ילקוט שירות, למעט מסמכים רפואיים       לאחר השחרור מצה"ל

(16) פניית אדם למינהל גיוס לפני גיוסו לצה"ל       עם הגיוס לצה"ל

(17) תיק בדבר עבודות בינוי, למעט תיק התכנון       5 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(18) תיק פרט של חניך בוגר בית הספר הטכני של חיל אויר                                                              3 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(19) תיק חניך בתיכון צה"ל       2 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(20) תיק מבדק קצונה, למעט מדגם       22 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(21) תיק חקירת תאונת דרכים ברשות מפקדת קצין משטרה צבאית ראשית, למעט תיק תאונת דרכים קטלנית או תאונה שבה נפגע קטין       7 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(22) בקשת חנינה של חייל מנשיא המדינה, פרט לתיקים שעוררו ענין ציבורי       17 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(23) תיק חניך בפנימיה צבאית פרט לסגן אלוף ומעלה       75 שנים מלידתו של חניך

תק' תשנ"ח-1998

(24) תיק מועמד לפנימיה צבאית       2 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

(7) תיק קבילה של חייל שברשות נציב קבילות חיילים

 7 שנים

(7) תיק קבילה של חייל שברשות נציב קבילות

חיילים, אגף כוח-אדם/מחלקת בקרה,

ופרקליטות צבאית ראשית   7 שנים

(8) תיק חקירה שברשות משטרה צבאית חוקרת, למעט חקירה שבעקבותיה התקיים משפט, חקירה בדבר מותו או פציעתו של חייל, חקירה בדבר עבירה שדינה מוות או מאסר עולם וחקירה בדבר עבירה שנעברה על-ידי קצין

תיק חקירה שברשות משטרה צבאית חוקרת

למעט חקירה בדבר מוות, פציעה, בטחון

המדינה, אונס, מעשים מגונים, חריגה

מסמכות וביזה וחקירה בדבר עבירה

שנעברה על ידי קצין מדרגת סגן אלוף

ומעלה או חוגר מדרגת רב סמל מתקדם

ומעלה או פציעתו של חייל 10 שנים

(9) תיק חקירה שברשות הפרקליטות הצבאית 7 שנים

(9) חוות דעת פרקליט לחקירה למעט חקירת

מקרה מוות בלתי טבעי7 שנים

(10) תיק חקירה שברשות קצין ניהול מחוז

שיפוטי, למעט תיק ועדת חקירה   5 שנים

(11) תיק תביעה בדבר עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר, שברשות הפרקליטות הצבאית 7 שנים

(11) תיק תביעה שברשות הפרקליטות הצבאית

למעט מסמכי חקירה מקוריים   בתום השימוש

(12) תיק סניגוריה שברשות הפרקליטות הצבאית 7 שנים

(12) תיק סניגוריה שברשות הפרקליטות הצבאית בתום השימוש

(13) תיק פרט של כלוא שברשות בית כלא ומחנה מעצר 7 שנים

(13) תיק פרט של כלוא שברשות בית כלא ומחנה

מעצר למעט מדגם   7 שנים

(14) החלטת הועדה לדחיית שירות מילואים של

סטודנט שברשות ענף אקדמאים שבמינהל

הסגל   שנה אחת

(15) ילקוט שירות, למעט מסמכים רפואייםלאחר השחרור

מצה"ל

(16) פניית אדם למינהל גיוס לפני גיוסו לצה"לעם הגיוס

לצה"ל

(17) תיק בדבר עבודות בינוי, למעט תיק התכנון5 שנים

(18) תיק פרט של חניך בוגר בית הספר הטכני

של חיל אויר   3 שנים

(19) תיק חניך בתיכון צה"ל   2 שנים

(20) תיק מבדק קצונה, למעט מדגם   22 שנים

(21) תיק חקירת תאונת דרכים ברשות מפקדת

קצין משטרה צבאית ראשית, למעט תיק

תאונת דרכים קטלנית או תאונה שבה נפגע

קטין   7 שנים

(22) בקשת חנינה של חייל מנשיא המדינה, פרט לתיקים שעוררו ענין ציבורי17 שנים

(23) תיק חניך בפנימיה צבאית פרט

לסגן אלוף ומעלה 75 שנים מלידתו

   של חניך

(24) תיק מועמד לפנימיה צבאית   2 שנים

 

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066

(8) תיק חקירה שברשות משטרה צבאית חוקרת

למעט חקירה בדבר מוות, פציעה, בטחון

המדינה, אונס, מעשים מגונים, חריגה

מסמכות וביזה וחקירה בדבר עבירה

שנעברה על ידי קצין מדרגת סגן אלוף

ומעלה או חוגר מדרגת רב סמל מתקדם

ומעלה או פציעתו של חייל, ניסיון איבוד לדעת 10 שנים

10.  צה"ל – לשכות גיוס אזוריות

(1)  תיק פרט של אדם שנפטר בטרם חוייל       שנה אחת

(2)  תיק פרט של אשה שלא חויילה מחמת לידה       שנה אחת

תק' תשס"א-2000

(3)  תיק פרט של גבר שקיבל פטור משירות בטחון       בהגיעו לגיל 45 או 7 שנים לאחר

או שלא חוייל       הפטור, לפי המאוחר

(4)  תיק פרט של אשה שקיבלה פטור משירות בטחון או שלא חויילה, למעט פטור מחמת לידה       בהגיעה לגיל 25

תק' תשס"א-2000

(5)  תיק משתמט משירות       בהגיעו לגיל 52

תק' תשס"א-2000

(6)  תיק משתמטת משירות       בהגיעה לגיל 35

מיום 16.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 186

10. צה"ל - לשכות גיוס אזוריות

(1) תיק פרט של אדם שנפטר בטרם חויילשנה אחת

(2) תיק פרט של אשה שלא חויילה מחמת לידהשנה אחת

(3) תיק פרט של גבר שקיבל פטור משירותבהגיעו לגיל 55

בטחון או שלא חוייל   בהגיעו לגיל 45

או 7 שנים

לאחר הפטור,

לפי המאוחר

(4) תיק פרט של אשה שקיבלה פטור משירות בהגיעה לגיל

בטחון או שלא חויילה, למעט פטור    25

מחמת לידה

(5) תיק משתמט משירות   בהגיעו לגיל 52

(6) תיק משתמטת משירות   בהגיעה לגיל 35

11.  צה"ל – בתי-דין צבאיים

(1)  תיק בדבר עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר, שברשות בית-דין צבאי מחוזי ובית-דין צבאי לערעורים       7 שנים

(2)  תיק בדבר תאונת דרכים, למעט מסמכי תביעה אזרחית שהוגשו בעקבות התאונה, ברשות בית דין צבאי דן יחיד לעבירות תנועה       7 שנים

(3)  תיק בדבר עבירת תנועה שאינה כרוכה בתאונה, ברשות בית-דין צבאי דן יחיד לעבירות תנועה       2 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(4)  תיק בדבר עבירת תנועה או עבירה של כניסה ויציאה משטח סגור, או הברחת סחורות, שברשות בית משפט צבאי דן יחיד ביהודה ושומרון ובחבל עזה, למעט תיק המתייחס לפעילות חבלנית עוינת       7 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(5)  בקשה לשחרור בערבות – בית דין צבאי מחוזי       4 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

(4) תיק פרט של אשה שקיבלה פטור משירות בטחון או שלא חויילה, למעט פטור מחמת לידה בהגיעה לגיל 25

(4) תיק בדבר עבירת תנועה או עבירה של כניסה

ויציאה משטח סגור, או הברחת סחורות,

שברשות בית משפט צבאי דן יחיד ביהודה

ושומרון ובחבל עזה, למעט תיק המתייחס

לפעילות חבלנית עוינת7 שנים

(5) בקשה לשחרור בערבות – בית דין צבאי

מחוזי   4 שנים

 

תק' תשס"ח-2008 תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ג-2013 תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ו-2016 תק' תשע"ז-2017 תק' תשע"ח-2018

תוספת שניה

(תקנה 14א)

מוסדות מדינה הרשאים לבער חומר שנסרק

שירות הביטחון הכללי

משרד המשפטים

משרד החוץ

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

משרד הבריאות

בית החולים הממשלתי, שמואל הרופא

המרכז הרפואי תל אביב, ע"ש סוראסקי

רשות העתיקות

מיום 29.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642

הוספת תוספת שניה

 

מיום 16.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020

הוספת "משרד המשפטים"

 

מיום 12.6.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1196

הוספת "משרד החוץ"

 

מיום 11.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 194

הוספת "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים"

 

מיום 17.3.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7620 מיום 16.2.2016 עמ' 748

הוספת "משרד הבריאות"

 

מיום 5.7.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1174

הוספת בתי חולים שמואל הרופא וסוראסקי

 

מיום 4.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2070

הוספת רשות העתיקות

 

תוספת שניה

טופס 1

(תקנות 4(ב) ו-13 (ב))

]הודעה לגנז על חומר ארכיוני הנועד לביעור[

 

טופס 2

(תקנות 5 (א) ו-8(ב))

[רשימת החומר הארכיוני הנועד לביעור]

 

טופס 3

(תקנה 8(א))

[בקשה לביעור חומר ארכיוני]

 

טופס 4

(תקנה 17(א))

[פרוטוקול על ביעור חומר ארכיוני]

 

תק' תשפ"א-2020

טופס 5

(תקנה 14א)

אישור גנז המדינה לביעור לאחר סריקה לפי פרק שלישי 1

1.        בחתימתי על מסמך זה אני מאשר ל      (יחידה) במשרד       (להלן – מוסד מדינה) לפעול בהתאם לאמור בפרק שלישי 1 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986 כדי לבער חומר ארכיוני שנסרק.

2.        המערכות שבאמצעותן תבוצע סריקה החומר ושמירתו:

(א)       

(ב)       

(ג)        

(ניתן להוסיף מערכות נוספות בהתאם לצורך).

3.        הנהלים שאושרו על ידי ארכיון המדינה ואשר על פיהם תבוצע סריקת החומר ניהול ושמירת תוצריו הסרוקים לאורך תקופת השמירה וביעור העותק הפיסי הם:

(א)       

(ב)       

(ג)        

(ניתן להוסיף נהלים נוספים בהתאם לצורך).

4.        החלפה או שינוי במערכות ובנהלים:

כל החלפה או שינוי במערכות או בנהלים האמורים לעיל ייעשו רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מארכיון המדינה.

 

     

שם גנז המדינה המאשר

 

                                _______________________                               

                                                                  חתימה                                                             תאריך

 

 

כ"ז בניסן תשמ"ו (6 במאי 1986)                          שמעון פרס

                                                                                          ראש הממשלה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4958 מיום 19.8.1986 עמ' 1190.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 340 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5166 מיום 23.2.1989 עמ' 498 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1212 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1260 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 674 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 498 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 272 – תק' תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 186 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 642 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1010 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1196 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 194 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7620 מיום 16.2.2016 עמ' 748 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1174 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2070 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 8951 מיום 1.12.2020 עמ' 698 – תק' תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"ב מס' 10001 מיום 16.2.2022 עמ' 2082 – תק' תשפ"ב-2022.

[1] למעט תיקי פשעים חמורים: רצח, עבירות על בטחון המדינה, שוד או אונס ותיקים שיש בהם ענין ציבורי ולמעט מבחר ומדגם מהחומר.