נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

12

סעיף 1

הגדרות

Go

12

 

פרק ב': פעולות בזק ושירותי בזק – רישוי

Go

14

סעיף 2

זכות המדינה וחובת רישוי

Go

14

סעיף 3

סייגים לתחולה

Go

14

סעיף 4

הענקת רשיון, שינויו ושלילתו

Go

14

סעיף 4א

הסמכה והרשאה של מעבדות חיצוניות ומתן אישור סוג

Go

16

סעיף 4א1

היתר כללי

Go

17

סעיף 4א2

מעמד בעל רישיון לאחר מתן היתר כללי או פטור

Go

18

סעיף 4ג

אגרות לרשיונות ותנאיהם

Go

18

סעיף 4ג1

סמכות לדרוש מידע

Go

18

סעיף 4ד

שירות חיוני

Go

18

סעיף 4ה

הפעלת שירות חיוני בידי הממונה

Go

21

סעיף 4ה1

מינוי משקיף

Go

21

סעיף 4ה2

חשיפת מידע סודי

Go

22

סעיף 4ה3

הוראות אכיפה ותוקפן של פעולות

Go

22

סעיף 4ה4

הגבלות על הוצאת צו לפי חוק אחר

Go

22

סעיף 4ו

שירות לכלל הציבור

Go

22

סעיף 4ז

התניית שירות בשירות

Go

23

סעיף 4ח

הזכות לרכוש תיול פנימי

Go

23

סעיף 4ט

אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט

Go

24

סעיף 5

קישור גומלין ושימוש במיתקן בזק של אחר

Go

24

סעיף 5א

מספור

Go

27

סעיף 5ב

חסימת שירותי מסרון

Go

28

סעיף 5ג

שירותי נדידה

Go

28

סעיף 6

ביטול רשיון, הגבלתו או התלייתו

Go

30

 

פרק ב'1: שידורי טלויזיה בכבלים ולמנויים

Go

30

 

סימן א': פרשנות

Go

30

סעיף 6א

הגדרות

Go

30

 

סימן ב': המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

Go

31

סעיף 6ב

מינוי המועצה, הרכבה וסדרי עבודתה

Go

31

סעיף 6ג

חובת גילוי ואיסור התקשרות

Go

32

סעיף 6ד

החלת דינים על חברי המועצה

Go

32

סעיף 6ה

תפקידי המועצה

Go

32

סעיף 6ה1

הפקות מקומיות

Go

33

סעיף 6ו

פיזור המועצה

Go

33

סעיף 6ו1

העמדת אמצעים ותקציבים לרשות המועצה

Go

34

סעיף 6ו2

השקעה בהפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית

Go

34

 

סימן ג': רישיון לשידורי כבלים

Go

34

סעיף 6ז

חובת רישיון

Go

34

סעיף 6ח

מתן רישיון לשידורי כבלים

Go

34

סעיף 6ח1

שיקולים במתן רישיון

Go

35

סעיף 6ח2

כשירות לרישיון

Go

35

סעיף 6ח3

סייגים למתן רישיון

Go

35

סעיף 6ח4

בעלויות צולבות

Go

36

סעיף 6ט

תנאים למתן רישיון לשידורי כבלים

Go

36

סעיף 6ט1

ביצוע שידורים באורח תקין וסדיר

Go

37

סעיף 6י

איסור העברה, שעבוד או עיקול

Go

37

סעיף 6יא

ביטול רישיון, הגבלתו או התלייתו

Go

38

סעיף 6יא1

סמכויות נוספות

Go

38

סעיף 6יא2

חבילת יסוד

Go

38

סעיף 6יב

קיום רצף בשידורים

Go

38

 

סימן ג'1: מעבר מזיכיון לרישיון

Go

39

סעיף 6יב1

הגדרות

Go

39

סעיף 6יב2

תנאים למתן רישיון כללי

Go

39

סעיף 6יב3

מעבר מזיכיון לרישיון לשידורי כבלים

Go

39

סעיף 6יב4

מועד למתן החלטות בבקשות לרישיונות

Go

40

סעיף 6יב5

תקנות וכללים

Go

40

סעיף 6יב6

זיכיון הנותר בעינו

Go

40

סעיף 6יב7

שיתוף פעולה   הוראת שעה

Go

40

סעיף 6יב8

נתח שוק   הוראת שעה

Go

41

 

סימן ד':

Go

41

 

סימן ה': תוכן שידורי כבלים

Go

42

סעיף 6יט1

שירות נלווה לשידורים

Go

42

סעיף 6יט2

תוכן שידורי כבלים

Go

42

סעיף 6כ

תוכן שידורי הכבלים

Go

42

סעיף 6כ1

אישור ערוצים משותפים

Go

42

סעיף 6כ2

שידורי חדשות שאינם אזוריים

Go

43

סעיף 6כ3

שידורי חדשות  בין לאומיים שמקורם בישראל

Go

46

סעיף 6כא

העברת שידורים

Go

46

סעיף 6כא1

אפיקי שידור והוראות מיוחדות לעניין אפיקים 10 ו 22

Go

47

סעיף 6כב

שידורים במקרי חירום

Go

48

 

סימן ו':

Go

49

 

סימן ז': סייגים לשידורים

Go

49

סעיף 6כד

איסור פרסומת

Go

49

סעיף 6כד1

עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים

Go

49

סעיף 6כה

שידורים אסורים

Go

49

 

סימן ח':

Go

49

 

סימן ט': העברת שידורים וערוצים ייעודיים

Go

50

סעיף 6לד

העברת שידורים

Go

50

סעיף 6לד1

רשיון למשדר ערוץ ייעודי

Go

50

 

סימן י': שונות

Go

52

סעיף 6לו

השימוש בהכנסות

Go

52

סעיף 6לז

עונשין

Go

52

סעיף 6לח

תקנות וכללים

Go

53

סעיף 6לח1

חיוב מכוח החלטת המועצה

Go

53

 

פרק ב'2: שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

Go

53

 

סימן א': רישוי

Go

53

סעיף 6מג

הגדרות

Go

53

סעיף 6מד

חובת רשיון

Go

54

סעיף 6מה

שידורים המיועדים בעיקרם לישראל

Go

54

סעיף 6מו

רשיון ומכרז

Go

54

סעיף 6מז

כשירות לרשיון

Go

54

סעיף 6מח

הליכים ותנאים למתן רשיון

Go

54

סעיף 6מט

תנאי הרשיון

Go

55

סעיף 6מט1

העברת שידורים ארציים על פי חובה

Go

55

סעיף 6נ

שיקולים במתן רשיון

Go

56

סעיף 6נ1

שידורים לפי דרישה

Go

56

סעיף 6נא

זכויותיו של בעל זכיון

Go

56

סעיף 6נא1

שידורי חדשות

Go

56

סעיף 6נב

החלת כללים על בעל רשיון

Go

56

סעיף 6נג

החלת כללים על מפיק ערוץ

Go

56

סעיף 6נד

העברת שידורי רדיו

Go

57

סעיף 6נה

שימוש בערוץ בעל רשיון בידי מפיק ערוץ עצמאי

Go

57

סעיף 6נו

תמלוגים ודמי רשיון

Go

57

סעיף 6נז

שמירת דינים

Go

57

 

סימן ב': צלחות קליטה

Go

57

סעיף 6נח

הגדרות ופרשנות

Go

57

סעיף 6נט

התקנת צלחת קליטה   הוראות מיוחדות

Go

58

סעיף 6ס

התקנת צלחת קליטה בבית משותף

Go

58

סעיף 6סא

החלת הוראות

Go

58

סעיף 6סב

איסור אספקת שידורים

Go

58

 

פרק ב'3: חדשות מקומיות – הוראת שעה

Go

59

סעיף 6סב1

חדשות מקומיות   הוראת שעה

Go

59

 

פרק ג':

Go

59

 

פרק ד': פעולות בזק ומתן שירותי בזק בידי בעל רשיון

Go

59

סעיף 11

חובת הביצוע של פעולות בזק ומתן שירותי בזק

Go

59

סעיף 11א

מתן הוראות למניעת פגיעה מיידית

Go

59

סעיף 12

ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק והגבלתם

Go

60

סעיף 12א

שירותי בזק למוקדי חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולעזרה ראשונה נפשית

Go

60

סעיף 13

שירותי בזק לכוחות הביטחון

Go

61

סעיף 13א

הוראות בשעת חירום

Go

62

סעיף 13ב

הוראות במקרה של תקלה או הפסקה משמעותיות במתן שירותי בזק או במתן שידורים

Go

64

סעיף 14

כללים

Go

64

 

פרק ד'1: הוראות מיוחדות לעניין חובת פריסה של רשת מתקדמת והשתתפות במימון הפריסה

Go

64

סעיף 14א

הגדרות   פרק ד'1

Go

64

סעיף 14ב

פריסה של רשת מתקדמת ומתן שירותי בזק על גבי רשת מתקדמת בידי החברה ובידי בעל רישיון מפ"א כללי אחר

Go

66

סעיף 14ג

קופת התמרוץ

Go

66

סעיף 14ד

הקצאת כספי קופת התמרוץ

Go

67

סעיף 14ה

הגבלה על פריסת רשת מתקדמת ומתן שירותי בזק על גביה באזורי התמרוץ בידי החברה או בעל זיקה לחברה

Go

68

סעיף 14ו

אזורים סטטיסטיים לעניין פריסת רשת מתקדמת

Go

69

סעיף 14ז

תיול פנימי לשם אספקת שירות בזק על גבי רשת מתקדמת

Go

70

סעיף 14ח

שמירת זכויות ודינים

Go

70

סעיף 14ט

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

70

 

פרק ה': תשלומים בעד שירותי בזק

Go

70

סעיף 15

סמכות לקביעת תשלום

Go

70

סעיף 15א

סל תשלומים חלופי

Go

71

סעיף 16

פיגורים

Go

71

סעיף 17

שירות שלא נקבע לו תשלום קבוע

Go

71

 

פרק ו': סמכויות הקשורות למקרקעין

Go

72

 

סימן א': פרשנות

Go

72

סעיף 17א

הגדרות

Go

72

 

סימן ב': פעולות בקרקע ציבורית

Go

73

סעיף 18

הנחת רשת בקרקע ציבורית

Go

73

סעיף 19

הודעה למחזיק

Go

73

סעיף 20

ערעור

Go

73

סעיף 21

סדרי הערעור

Go

73

 

סימן ג': פעולות במקרקעין פרטיים

Go

74

סעיף 21ב

הנחת רשת במקרקעין פרטיים ואחזקתה

Go

74

סעיף 21ג

מורשה של בעלי הדירות

Go

76

 

סימן ד': שונות

Go

76

סעיף 22

תשלום פיצויים ותיקון נזק

Go

76

סעיף 23

אי מניעת מעבר ביבשה, באויר ובמים

Go

76

סעיף 24

מיתקני בעל רשיון המחוברים למקרקעין

Go

76

סעיף 25

הודעה על סלילת דרך

Go

76

סעיף 26

שינויים במקרקעין

Go

77

סעיף 27

מיתקני בזק בבנינים

Go

77

 

סימן ה': מיתקן גישה אלחוטי

Go

77

סעיף 27א

הגדרות ופרשנות

Go

77

סעיף 27ב

התקנת מיתקן גישה אלחוטית הוראות מיוחדות

Go

77

סעיף 27ג

התקנת מיתקן גישה אלחוטית בבית משותף

Go

77

סעיף 27ד

החלת הוראות

Go

78

 

פרק ז': עבירות

Go

78

סעיף 28

ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בלא רישיון או היתר

Go

78

סעיף 28א

סמכות כניסה ותפיסה

Go

79

סעיף 28ב

הפרת צו או הוראות

Go

79

סעיף 28ג

הפרת הוראות לפי סעיף 13

Go

80

סעיף 28ד

אחריות נושאי משרה

Go

80

סעיף 29

פגיעה במיתקן בזק

Go

80

סעיף 30

הטרדה

Go

80

סעיף 30א

שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק

Go

80

סעיף 31

מרמה ותחבולה

Go

83

סעיף 32

חובת שמירת סודיות

Go

83

סעיף 33

הפרעה בעבודה

Go

83

סעיף 34

צמחיה המפריעה למיתקן בזק

Go

83

סעיף 35

פגיעה חמורה במיתקן בזק ברשלנות

Go

83

סעיף 36א

ציוד קצה שלא אושר

Go

84

סעיף 37

צו איסור וצו עשה

Go

84

 

פרק ז1: עיצומים כספיים

Go

84

 

סימן א': הטלת עיצום כספי על בעל רישיון

Go

84

סעיף 37א

הגדרות

Go

84

סעיף 37א1

הוועדה המייעצת

Go

84

סעיף 37א2

עיצום כספי על בעל רישיון

Go

86

סעיף 37א3

עיצום כספי על מי שקיבל אישור סוג

Go

86

סעיף 37א4

עיצום כספי על מי שפועל בלא רישיון, היתר או אישור

Go

86

סעיף 37א4א

עיצום כספי על סחר בציוד תקשורת

Go

87

סעיף 37א4ב

עיצום כספי על  אי מסירת מידע לעניין תשלום לקופת התמרוץ

Go

87

סעיף 37א5

סכום מרבי של העיצום הכספי

Go

87

סעיף 37א6

שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי

Go

87

סעיף 37א7

הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי

Go

88

סעיף 37א8

זכות טיעון

Go

88

סעיף 37א9

החלטת המנהל ודרישת תשלום

Go

88

סעיף 37א10

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

88

סעיף 37א11

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

89

סעיף 37א12

הפרשי הצמדה וריבית

Go

89

סעיף 37א13

גבייה

Go

89

סעיף 37א14

מניעת כפל עיצום כספי

Go

89

סעיף 37א15

עיכוב תשלום והחזר

Go

89

סעיף 37א16

פרסום בדבר הטלת עיצום כספי

Go

89

סעיף 37א17

שמירת אחריות פלילית

Go

90

סעיף 37א18

אצילת סמכויות

Go

90

 

סימן ב': הטלת עיצום כספי על בעל רישיון לשידורים

Go

90

סעיף 37ב1

עיצום כספי על בעל רישיון לשידורים

Go

90

סעיף 37ג

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

91

סעיף 37ד

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

91

סעיף 37ה

הפרשי הצמדה וריבית

Go

91

סעיף 37ו

גביה

Go

91

סעיף 37ז

שמירת אחריות פלילית

Go

91

סעיף 37ט

דרכי מסירה

Go

91

 

פרק ז'2: פיקוח

Go

91

סעיף 37י

הגדרות   פרק ז'2

Go

91

סעיף 37יא

מינוי מפקחים

Go

91

סעיף 37יב

סמכויות מפקחים

Go

92

סעיף 37יג

בירור מינהלי

Go

92

סעיף 37יד

זיהוי מפקחים

Go

92

 

פרק ח': עוולות

Go

92

סעיף 38

פיצויים על פגיעה במיתקן בזק

Go

92

 

פרק ט': חסינויות

Go

93

סעיף 40

הגבלת אחריות בנזיקין

Go

93

סעיף 41

פטור מאחריות בנזיקין

Go

93

סעיף 42

שמירת תניות אחידות

Go

93

סעיף 43

תוכן מסר בזק לא יימסר במשפט

Go

93

סעיף 44

סייגים

Go

93

סעיף 45

תעתיק מסר בזק ישמש ראיה

Go

93

 

פרק י': החברה

Go

93

סעיף 46

רשיון כללי לחברה

Go

93

סעיף 47

הסכם העברת נכסים

Go

93

סעיף 48

העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות

Go

94

סעיף 49

תביעות תלויות ועומדות

Go

94

סעיף 51

סייגים לרשיון מיוחד

Go

94

 

פרק י'1: הוראות לעניין ביטול הסכמי התקשרות  בתחום התקשורת ואיסור הגבלה או חסימה

Go

94

סעיף 51א

איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד

Go

94

סעיף 51ב

עסקה לרכישת ציוד קצה מבעל רישיון רדיו טלפון נייד

Go

94

סעיף 51ג

איסור הגבלה או חסימה

Go

95

סעיף 51ד

הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות עם בעל רישיון או הסכם התקשרות משולב

Go

95

סעיף 51ה

עסקה לרכישת ציוד קצה במסגרת הסכם התקשרות

Go

96

 

פרק י"א: הוראות שונות

Go

96

סעיף 52

מתן שירותים למדינה

Go

96

סעיף 52א

רשיון מיוחד לחברת דואר ישראל בע"מ

Go

96

סעיף 53

תחולה על המדינה

Go

96

סעיף 53א

פיקוח על ציוד קצה

Go

96

סעיף 53ג

תקנים ומפרטים

Go

97

סעיף 54

תמלוגים

Go

97

סעיף 54א

החלת פקודת המסים

Go

97

סעיף 55א

תחולת פקודת הטלגרף האלחוטי

Go

97

סעיף 55ב

פטור מרישוי לפי חוק החשמל

Go

97

סעיף 56

תיקון פקודת הדואר

Go

97

סעיף 57

תיקון חוק התכנון והבניה

Go

98

סעיף 58

תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה

Go

98

סעיף 59

ביצוע ותקנות

Go

98

סעיף 59א

אישור ועדה

Go

98

סעיף 60

תחילה

Go

98

 

פרק י"ב: הוראות מעבר

Go

98

סעיף 61

תקנות לפי הפקודה

Go

98

סעיף 62

תעריפי פתיחה

Go

98

סעיף 63

תחולת תניות על מקבלי שירות

Go

98

סעיף 64

רשיונות קיימים

Go

99

סעיף 65

פרסום

Go

99

 

תוספת

Go

99

 


חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982*

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק הבזק, תשמ"ב-1982

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "אזור שירות" – תחום גאוגרפי שבו חייב בעל רישיון כללי, על פי רישיונו, להקים, לקיים או להפעיל רשת בזק ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "אזור שירות"

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988  (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          "אישור סוג" – אישור שניתן לפי חוק זה לדגם של ציוד קצה לשם חיבורו לרשת הבזק של בעל רשיון כללי לרבות אישור כאמור המעיד על כך שציוד הקצה שלגביו ניתן האישור תואם במאפייניו העיקריים דגם של ציוד קצה שלגביו ניתן אישור סוג קודם;

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת הגדרת "אישור סוג"

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

"אישור סוג" – אישור שנתן השר לפי חוק זה לדגם של ציוד קצה לשם חיבורו לרשת הבזק של החברה של בעל רשיון כללי;

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

"אישור סוג" – אישור שנתן השר לפי חוק זה אישור שניתן לפי חוק זה לדגם של ציוד קצה לשם חיבורו לרשת הבזק של בעל רשיון כללי לרבות אישור כאמור המעיד על כך שציוד הקצה שלגביו ניתן האישור תואם במאפייניו העיקריים דגם של ציוד קצה שלגביו ניתן אישור סוג קודם;

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;

(3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)   הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "אמצעי שליטה"

ת"ט תשמ"ד-1984

          "בזק" – שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות;

מיום 4.1.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 38

"בזק" – שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותיות אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "בעל ענין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "בעל ענין"

          "בעל רשיון" – מי שקיבל רשיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 37) תשס"ז-2007

          "בעל רישיון לשידורי כבלים" – מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים, רישיון לשידורים לפי דרישה או רישיון מיוחד לשידורי כבלים, לפי פרק ב'1;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "בעל רשיון לשידורי כבלים"

 

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 457 (ה"ח 293)

"בעל רישיון לשידורי כבלים" – מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים, רישיון לשידורים לפי דרישה או רישיון מיוחד לשידורי כבלים, לפי פרק ב'1;

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 55) תשע"ב-2012

          "בעל רישיון לשידורים" – בעל רישיון לשידורי כבלים, או בעל רישיון לשידורי לוויין לפי פרק ב'2;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "בעל רשיון לשידורי"

 

מיום 5.8.2012

תיקון מס' 55

ס"ח תשע"ב מס' 2376 מיום 5.8.2012 עמ' 618 (ה"ח 665)

"בעל רישיון לשידורי" "בעל רישיון לשידורים" – בעל רישיון לשידורי כבלים, או בעל רישיון לשידורי לוויין לפי פרק ב'2;

          "דרך" – לרבות כל מסילה, כביש, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות מעבר בהם;

          "החברה" – "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "החזקה", לענין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "החזקה"

(תיקון מס' 31) תשס"ה-2005

          "היתר כללי" – היתר שניתן לפי סעיף 4א1 לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק פנים-ארציים או בין-לאומיים, המוגבל לסוג מסוים של פעולות בזק או של שירותי בזק;

מיום 6.1.2005

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח 112)

הוספת הגדרת "היתר כללי"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "הפקודה" – פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

"מוקד שידור" – מיתקן בזק שבו מותקנים אמצעים הדרושים לשם הזנת שידורים, לרבות שידורים הנקלטים מן האוויר, אל רשת בזק ציבורית, לשם הפצתם למנויים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 530 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "מוקד שידור"

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "מישק" – המפגש הפיזי בין יחידות בזק תפקודיות שונות, לרבות באמצעי אופטי או אלחוטי;

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת הגדרת "מישק"

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"מישק" – המפגש הפיזי בין יחידות בזק תפקודיות שונות, לרבות באמצעי אופטי או אלחוטי;

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988

          "מיתקן בזק" – מיתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק, ולענין פרקים ז' ו-ח' – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי בזק והכל לרבות ציוד קצה;

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

"מיתקן בזק" – מיתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק, ולענין פרקים ז' ו-ח' – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי בזק והכל לרבות ציוד קצה;

          "מסר בזק" – מסר המשודר, המועבר, הנקלט או הנמסר לשידור או להעברה במיתקן בזק;

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          "מעבדה חיצונית" – מעבדה שאינה של משרד התקשורת, העוסקת בעריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "מעבדה חיצונית"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

"נכסי הרישיון" – הנכסים הדרושים להבטחת מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון בהתאם לרישיונו, או להבטחת קיום שידורים בידי בעל רישיון לשידורים בהתאם לרישיונו;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "נכסי הרישיון"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "נס"ר (נקודת סיום רשת)" – מישק שאליו מחוברים מצד אחד רשת בזק ציבורית ומצד שני ציוד קצה, רשת פרטית או רשת בזק ציבורית אחרת, לפי הענין;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "נס"ר (נקודת סיום רשת)"

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988  (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "ציוד קצה" – ציוד בזק, לשימושו של מנוי, המתחבר או המיועד להתחבר מחצריו של המנוי או מכל מקום אחר לרשת בזק ציבורית באמצעות המישק המיועד לכך, לרבות ציוד רדיו טלפון נייד, מפענח או ממיר אפיקים ולרבות כל התקן אחר המותקן בחצרי המנוי והמיועד לשמש לקליטת שידורים בחצריו וכן ציוד קצה לווייני כהגדרתו בסעיף 6מג;

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת הגדרת "ציוד קצה"

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

"ציוד קצה" – ציוד בזק, לשימושו של מנוי של החברה של בעל רשיון כללי, המתחבר או המיועד להתחבר מחצריו של המנוי לרשת הבזק של החברה של בעל רשיון כללי באמצעות המישק המיועד לכך;

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"ציוד קצה" – ציוד בזק, לשימושו של מנוי של בעל רשיון כללי, המתחבר או המיועד להתחבר מחצריו של המנוי לרשת הבזק או מכל מקום אחר לרשת בזק ציבורית של בעל רשיון כללי באמצעות המישק המיועד לכך, לרבות ציוד רדיו טלפון נייד, מפענח או ממיר אפיקים ולרבות כל התקן אחר המותקן בחצרי המנוי והמיועד לשמש לקליטת שידורים בחצריו וכן ציוד קצה לווייני כהגדרתו בסעיף 6מג;

          "פעולת בזק" – הפעלת מיתקן בזק, התקנתו, בנייתו או קיומו, הכל למטרת בזק;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רישיון כללי" – רישיון שניתן לפי חוק זה להקמה, לקיום או להפעלה של רשת בזק ציבורית, ולביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק פנים-ארציים או בין-לאומיים באמצעותה;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת הגדרת "רישיון כללי"

הנוסח הקודם:

"רשיון כללי" – רשיון שניתן לפי חוק זה לביצוע פעולות בזק ברשת כלל-ארצית, למתן שירותי בזק כלל-ארציים בה או למתן שירותי בזק בינלאומיים;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          "רישיון כללי ייחודי" – רישיון כללי לפי סעיף 4(א1), למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, אף שלא לכלל הציבור בכל הארץ או אף שלא לפחות באזור שירות;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 407 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "רישיון כללי ייחודי"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רישיון מיוחד" – רישיון שניתן לפי חוק זה לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק פנים-ארציים או בין-לאומיים, המוגבל לסוג מסוים של פעולות בזק או של שירותי בזק;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת הגדרת "רישיון מיוחד"

הנוסח הקודם:

"רשיון מיוחד" – רשיון שניתן לפי חוק זה לביצוע פעולות בזק, למתן שירותי בזק או למתן שירותי בזק בינלאומיים, המוגבל לסוג מסויים של פעולות בזק או של שירותי בזק או לאזור מסויים;

(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009

          "רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" – רישיון למתן שירות רדיו טלפון נייד הכרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר למתן שירותי רדיו טלפון נייד;

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רשת בזק ציבורית" – מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת ורשת גישה, לרבות מערכת רדיו טלפון נייד ומערכת בזק בין- לאומית, ולמעט ציוד קצה;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "רשת בזק ציבורית"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רשת גישה" – מרכיבי רשת בזק ציבורית המשמשים לקישור בין מרכזת לבין נס"ר, באמצעות תשתית קווית, תשתית אלחוטית, או שילוב של שניהם;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "רשת גישה"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "שידורים" – שידורי טלוויזיה המיועדים לציבור, הניתנים למנויים, בין בערוץ אחד ובין במערכת רב-ערוצית, וכן שירותים הנלווים להם במישרין לרבות שירותי חוזי או שמע, שידורים דו-כיווניים והידודיים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "שידורים"

          "שירות בזק" – ביצוע פעולות בזק למען הזולת;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "שליטה" – היכולת לכוון פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם הוא מחזיק חמישים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, או אם בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם; חזקה כי אדם שולט בתאגיד, אם בידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 531 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "שליטה"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "תיקון 25" – חוק הבזק (תיקון מס' 25), תשס"א-2001;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 532 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "תיקון 25"

          "השר" – שר התקשורת.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

פרק ב': פעולות בזק ושירותי בזק – רישוי

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 532 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת כותרת פרק ב'

הנוסח הקודם:

פרק ב': רישוי

זכות המדינה וחובת רישוי

2.    (א)  למדינה הזכות לבצע פעולות בזק ולתת שירותי בזק.

(תיקון מס' 31) תשס"ה-2005

          (ב)  לא יבצע אדם פעולות בזק ולא יתן שירותי בזק אלא אם קיבל מאת השר רשיון לכך לפי חוק זה או מכוח היתר כללי לכך.

מיום 6.1.2005

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח 112)

(ב) לא יבצע אדם פעולות בזק ולא יתן שירותי בזק אלא אם קיבל מאת השר רשיון לכך לפי חוק זה או מכוח היתר כללי לכך.

סייגים לתחולה

3.    הוראות סעיף 2(ב) לא יחולו על –

(1)   פעולת בזק שמבצע אדם לעצמו, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, בשטח רצוף המוחזק בידו ובלי יצירת קשר אל מחוץ לאותו שטח;

(2)   ייצור מיתקן בזק או חלק ממנו;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(3)   פעולה שמבצע אדם על פי רשיון לפי הפקודה, ופעולת בזק שהפקודה פוטרת אותה מהצורך ברשיון;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 532 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(3) פעולה שמבצע אדם על פי רשיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 הפקודה, ופעולת בזק שהפקודה האמורה פוטרת אותה מהצורך ברשיון;

(4)   הפעלת רמזור להסדרת התנועה בדרכים;

(5)   פעולת בזק שמבצע אדם באמצעות מיתקניו של בעל רשיון, ובלבד שבעל הרשיון רשאי על פי הרשיון להרשות לאחר לבצע את פעולת הבזק האמורה;

(6)   עיבוד נתונים אלקטרוני;

(תיקון מס' 18) (תיקון) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(7)   מי שקיים או שהפעיל במשך חמש שנים רצופות לפני י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999), תחנת שידור לשידורי רדיו המיועדים בעיקרם לציבור בישראל, באופן ששידורים אלה נקלטו במרבית שטחי ישראל, והמשיך לעשות כן גם לאחר התאריך האמור, ויראו אותו כמי שקיבל רשיון לפי חוק זה, לפי סעיף 5(א) לפקודה, וכמי שקיבל זיכיון לפי סעיף 32(א) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2650)

תיקון מס' 18 (תיקון)

ס"ח תשנ"ט מס' 1706 מיום 4.3.1999 עמ' 122 (ה"ח 2650)

הוספת פסקה 3(7)

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 532 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(7) מי שקיים או שהפעיל במשך חמש שנים רצופות לפני י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999), תחנת שידור לשידורי רדיו המיועדים בעיקרם לציבור בישראל, באופן ששידורים אלה נקלטו במרבית שטחי ישראל, והמשיך לעשות כן גם לאחר התאריך האמור, ויראו אותו כמי שקיבל רשיון לפי חוק זה, לפי סעיף 5(א) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 לפקודה, וכמי שקיבל זיכיון לפי סעיף 32(א) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

(תיקון מס' 31) תשס"ה-2005

(8)   פעולות בזק או שירותי בזק, פנים-ארציים או בין-לאומיים, מסוג מסוים, שהשר קבע לגביהם, בצו, פטור מרישיון לפי סעיף 4 ומהיתר כללי, לאחר ששקל, בין השאר, את השיקולים המפורטים בסעיף 4(ב), בשינויים המחויבים, ונוכח כי אין מקום להסדרה של ביצוע הפעולות האמורות או מתן השירותים האמורים לפי הוראות חוק זה, ובלבד שלא יקבע השר פטור לפי הוראות פסקה זו אלא אם כן –

(א)   מתקיים לגבי פעולות הבזק או שירותי הבזק האמורים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 4א1(א);

(ב)   לענין שירותי הבזק – קיימת במתן שירותים מהסוג האמור תחרות בהיקף משמעותי.

מיום 6.1.2005

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח 112)

הוספת פסקה 3(8)

הענקת רשיון, שינויו ושלילתו (תיקון מס' 12) תשנ"ו-1996

4.    (א)  השר רשאי[1] להעניק רשיון לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק ולקבוע בו תנאים ורשאי הוא להורות כי הרשיון יוענק בדרך של מכרז; הרשיון יכול שיהיה כללי או מיוחד; אין במתן רשיון כללי כדי למנוע מתן רשיון מיוחד לפעולה או לשירות הכלולים ברשיון הכללי.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (א1) (1)   בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיף זה, ובכפוף לשיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), החל ביום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004) (בסעיף זה – המועד הקובע), רשאי השר להעניק רישיון כללי ייחודי, לרבות למי שהיה לפני המועד הקובע בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק שאינם שירותי בזק פנים ארציים נייחים; העניק השר רישיון כאמור, יראו את הרישיון הכללי הייחודי כרישיון כללי ואת רשת הבזק שבאמצעותה ניתנים השירותים של בעל הרישיון כאמור כרשת בזק ציבורית, לכל דבר וענין;

(2)   אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 6יב2 או מכל דין אחר, וכן מהחובות לפי רישיון כללי שניתן לפני המועד הקובע לתת את השירותים לפי אותו רישיון לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, לפי הענין; לענין פסקה זו, "רישיון כללי" – אף אם הרישיון או השליטה בבעל הרישיון הועברו לאחר;

(3)   על אף האמור בפסקה (1), ניתן רישיון כללי ייחודי לפי אותה פסקה ובעל הרישיון היה למפעיל מהותי במגזר פעילות של שירותי בזק פנים ארציים נייחים, רשאי השר להורות ברישיונו כי שירותיו יינתנו באזור שירות אחד לפחות; לענין זה, "מפעל מהותי" – כפי שקבע השר;

(4)   רישיון לפי סעיף קטן זה יינתן על אף האמור בהגדרת "רישיון כללי" ו"רשת בזק ציבורית".

(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009

          (א2) (1)   בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיף זה, ובכפוף לשיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), רשאי השר להעניק רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;

(2)   השר יקבע את התנאים למתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת; תקנות ראשונות לפי פסקה זו יותקנו עד יום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009);

(3)   העניק השר רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי פסקה (1), יראו את הרישיון האמור כרישיון כללי ואת רשת הבזק שבאמצעותה ניתנים השירותים של בעל רישיון כאמור, כרשת בזק ציבורית, לכל דבר ועניין;

(4)   העניק השר רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי פסקה (1), יקבע, על פי סמכותו לפי סעיף 5, כי בעל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד (בפסקה זו ובפסקה (5) – בעל הרישיון האחר), חייב לאפשר לבעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, לעשות שימוש במיתקן בזק שלו, ואת המחיר והתנאים לשימוש כאמור, בהתקיים שניים אלה:

(א)   בעל רישיון הרדיו טלפון נייד ברשת אחרת פנה לבעל הרישיון האחר בבקשה לעשות שימוש במיתקן בזק שלו, ולא הושגה ביניהם הסכמה בדבר תנאי השימוש, בתוך שישה חודשים ממועד הפנייה;

(ב)   השר ושר האוצר נוכחו כי בעל הרישיון האחר דרש תנאים שאינם סבירים, לשימוש כאמור;

(5)   הוראות השר בדבר שימוש כאמור בפסקה (4) יינתנו בתוך תשעה חודשים ממועד הפנייה האמור בפסקה (4)(א), או בתוך 90 ימים מהמועד שבו פנה בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לשר ולשר האוצר בדבר סבירותם של תנאי השימוש שדרש בעל הרישיון האחר, לפי המאוחר מביניהם;

(6)   בסעיף קטן זה, "שימוש" – כהגדרתו בסעיף 5(א).

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

          (ב)  במתן רשיון ובקביעת התנאים בו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1)   מדיניות הממשלה בתחום הבזק;

(תיקון מס' 12) תשנ"ו-1996

(1א) שיקולים שבטובת הציבור;

(2)   התאמתו של מבקש הרשיון לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק שלגביהם הוא מבקש רשיון;

(3)   תרומת מתן הרשיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירותים בו.

          (ג)   בקשה לרשיון תוגש לשר בכתב ויפורטו בה פרטי פעולות בזק ושירותי בזק המוצעים ודרכי ביצועם; השר רשאי לקבוע בתקנות פרטים נוספים שייכללו בבקשה.

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 12) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ד)  השר רשאי לאשר בקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן הרישיון או אחריו, לרבות לענין תשלום אגרות ומתן ערבויות והדרכים למימושן, ורשאי הוא לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה. לענין רשיון מיוחד הכולל ציוד קצה, רשאי הוא גם להתנות שיינתן תחילה אישור סוג לציוד.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ד1) רישיון, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול; העברה, שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון, שלא הותרו במפורש ברישיון, טעונים אישור השר; ואולם השר רשאי, במקרים מיוחדים, לאחר ששקל את השיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), להתיר העברת רישיון אגב שינויים מבניים, בתנאים שיורה עליהם, אם שוכנע שמתקיימים בבעל הרישיון הנעבר כל התנאים שהתקיימו במעביר.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ד2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ה) או סעיף 59, ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע, בתקנות או ברישיון, הוראות בענינים אלה:

(1)   הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש רישיון או בבעל רישיון, לרבות בידי בעל רישיון אחר לפי חוק זה או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, וכן הגבלות ותנאים לענין מינוי נושאי משרה בו[2];

(2)   קיום מערכת חשבונאית נפרדת בין שירותים שונים הניתנים בידי בעל רישיון, לרבות באמצעות מערך לרישום נפרד של הוצאות והכנסות או דוחות כספיים נפרדים, הכל כפי שיקבע; נתן השר רישיון למוקד שידור למי שהוא בעל רישיון לפי חוק זה, יקיים בעל הרישיון מערכת חשבונאית נפרדת כאמור בפסקה זו באופן שיורה השר;

(תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

(3)   דרישה לקיומם של תאגידים נפרדים בין בעל רישיון לבין אחר לצורך מתן שירותים שונים, ובכלל זה הפרדה בין מתן שירותים לבעל רישיון לבין מתן שירותים למנוי, והוראות בדבר מימוש ההפרדה.

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

          (ד3) הורה השר כי רשיון יוענק בדרך של מכרז כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות כי בחירת בעל הרשיון תתבסס, בין השאר, על גובה סכום דמי רשיון שיציעו המתמודדים במכרז.

          (ה)  השר רשאי לשנות תנאי רשיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לענין זה יובאו בחשבון, בין השאר, השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב) וכן השינויים שחלו בטכנולוגיה של בזק.

          (ו)   השר רשאי, בהודעה ברשומות,

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(1)   להעניק לבעל רשיון כללי את הסמכויות ואת החסינויות המנויות בפרקים ו' ו- ט', כולן או מקצתן; ורשאי הוא להורות כי הפעלת הסמכויות או תחולת החסינויות יותנו בתנאים שיקבע, לרבות הגבלת משך הזמן להפעלת הסמכויות או החסינויות האמורות;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(2)   להעניק סמכויות כאמור בפסקה (1) לבעל רישיון מיוחד, אם מצא כי יש חשיבות מיוחדת במתן השירות שלגביו ניתן הרישיון ואין חלופות אחרות.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

(ד) השר רשאי לאשר בקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון לרבות לענין תשלום אגרות או אחרי שניתן, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה; לענין רשיון מיוחד הכולל ציוד קצה, רשאי הוא גם להתנות שיינתן תחילה אישור סוג לציוד.

 

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 258 (ה"ח 2349)

(א) השר רשאי להעניק רשיון לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק ולקבוע בו תנאים ורשאי הוא להורות כי הרשיון יוענק בדרך של מכרז; הרשיון יכול שיהיה כללי או מיוחד; אין במתן רשיון כללי כדי למנוע מתן רשיון מיוחד לפעולה או לשירות הכלולים ברשיון הכללי.

(ב) במתן רשיון יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) מדיניות הממשלה בתחום הבזק;

(1א) שיקולים שבטובת הציבור;

(2) התאמתו של מבקש הרשיון לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק שלגביהם הוא מבקש רשיון;

(3) תרומת מתן הרשיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירותים בו.

(ג) בקשה לרשיון תוגש לשר בכתב ויפורטו בה פרטי פעולות בזק ושירותי בזק המוצעים ודרכי ביצועם; השר רשאי לקבוע בתקנות פרטים נוספים שייכללו בבקשה.

(ד) השר רשאי לאשר בקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון לרבות לענין תשלום אגרות ומתן ערבויות והדרכים למימושן או אחרי שניתן, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה; לענין רשיון מיוחד הכולל ציוד קצה, רשאי הוא גם להתנות שיינתן תחילה אישור סוג לציוד.

(ד1) העברה, שעבוד או עיקול של רשיון או של זכות מהזכויות המוקנות בו, שלא הותרו במפורש ברשיון, טעונים אישור השר.

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

(ב) במתן רשיון ובקביעת התנאים בו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) מדיניות הממשלה בתחום הבזק;

(1א) שיקולים שבטובת הציבור;

(2) התאמתו של מבקש הרשיון לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק שלגביהם הוא מבקש רשיון;

(3) תרומת מתן הרשיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירותים בו.

(ג) בקשה לרשיון תוגש לשר בכתב ויפורטו בה פרטי פעולות בזק ושירותי בזק המוצעים ודרכי ביצועם; השר רשאי לקבוע בתקנות פרטים נוספים שייכללו בבקשה.

(ד) השר רשאי לאשר בקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון לרבות לענין תשלום אגרות ומתן ערבויות והדרכים למימושן או אחרי שניתן, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה; לענין רשיון מיוחד הכולל ציוד קצה, רשאי הוא גם להתנות שיינתן תחילה אישור סוג לציוד.

(ד1) העברה, שעבוד או עיקול של רשיון או של זכות מהזכויות המוקנות בו, שלא הותרו במפורש ברשיון, טעונים אישור השר.

(ד2) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), (ה) או סעיף 59 ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש רשיון או בבעל רשיון, לרבות בידי בעל רשיון אחר או בעל זיכיון לפי חוק זה או בידי מי שמשדר שידורים לציבור לפי כל דין, או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל במישרין או בעקיפין; קביעה לפי סעיף קטן זה יכול שתהיה בתקנות או ברשיון; בסעיף קטן זה –

"אמצעי שליטה" – כמשמעותם בסעיף 6א;

"בעל ענין" – מי שמחזיק, בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן או שלוח או בכל דרך אחרת, ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה.

(ד3) הורה השר כי רשיון יוענק בדרך של מכרז כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות כי בחירת בעל הרשיון תתבסס, בין השאר, על גובה סכום דמי רשיון שיציעו המתמודדים במכרז.

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 532 (ה"ח 2945; ה"ח 2973)

(ד) השר רשאי לאשר בקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון מתן הרישיון או אחריו לרבות לענין תשלום אגרות ומתן ערבויות והדרכים למימושן או אחרי שניתן, או ורשאי הוא לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה; לענין רשיון מיוחד הכולל ציוד קצה, רשאי הוא גם להתנות שיינתן תחילה אישור סוג לציוד.

(ד1) העברה, שעבוד או עיקול של רשיון או של זכות מהזכויות המוקנות בו, שלא הותרו במפורש ברשיון, טעונים אישור השר.

(ד2) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), (ה) או סעיף 59 ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש רשיון או בבעל רשיון, לרבות בידי בעל רשיון אחר או בעל זיכיון לפי חוק זה או בידי מי שמשדר שידורים לציבור לפי כל דין, או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל במישרין או בעקיפין; קביעה לפי סעיף קטן זה יכול שתהיה בתקנות או ברשיון; בסעיף קטן זה –

"אמצעי שליטה" – כמשמעותם בסעיף 6א;

"בעל ענין" – מי שמחזיק, בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן או שלוח או בכל דרך אחרת, ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה.

(ד1) רישיון, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול; העברה, שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון, שלא הותרו במפורש ברישיון, טעונים אישור השר; ואולם השר רשאי, במקרים מיוחדים, לאחר ששקל את השיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), להתיר העברת רישיון אגב שינויים מבניים, בתנאים שיורה עליהם, אם שוכנע שמתקיימים בבעל הרישיון הנעבר כל התנאים שהתקיימו במעביר.

(ד2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ה) או סעיף 59, ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע, בתקנות או ברישיון, הוראות בענינים אלה:

(1) הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש רישיון או בבעל רישיון, לרבות בידי בעל רישיון אחר לפי חוק זה או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, וכן הגבלות ותנאים לענין מינוי נושאי משרה בו;

(2) קיום מערכת חשבונאית נפרדת בין שירותים שונים הניתנים בידי בעל רישיון, לרבות באמצעות מערך לרישום נפרד של הוצאות והכנסות או דוחות כספיים נפרדים, הכל כפי שיקבע; נתן השר רישיון למוקד שידור למי שהוא בעל רישיון לפי חוק זה, יקיים בעל הרישיון מערכת חשבונאית נפרדת כאמור בפסקה זו באופן שיורה השר;

(3) דרישה לקיומם של תאגידים נפרדים בין בעל רישיון לבין אחר לצורך מתן שירותים שונים, והוראות בדבר מימוש ההפרדה.

(ד3) הורה השר כי רשיון יוענק בדרך של מכרז כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות כי בחירת בעל הרשיון תתבסס, בין השאר, על גובה סכום דמי רשיון שיציעו המתמודדים במכרז.

(ה) השר רשאי לשנות תנאי רשיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לענין זה יובאו בחשבון, בין השאר, השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב) וכן השינויים שחלו בטכנולוגיה של בזק.

(ו) השר רשאי, בהודעה ברשומות,

(1) להעניק לבעל רשיון כללי את הסמכויות ואת החסינויות המנויות בפרקים ו' ו-ט', כולן או מקצתן; ורשאי הוא להורות כי הפעלת הסמכויות או תחולת החסינויות יותנו בתנאים שיקבע, לרבות הגבלת משך הזמן להפעלת הסמכויות או החסינויות האמורות;

(2) להעניק סמכויות כאמור בפסקה (1) לבעל רישיון מיוחד, אם מצא כי יש חשיבות מיוחדת במתן השירות שלגביו ניתן הרישיון ואין חלופות אחרות.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 407 (ה"ח 25)

הוספת סעיף קטן 4(א1)

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

הוספת סעיף קטן 4(א2)

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

(ד2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ה) או סעיף 59, ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע, בתקנות או ברישיון, הוראות בענינים אלה:

(1) הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש רישיון או בבעל רישיון, לרבות בידי בעל רישיון אחר לפי חוק זה או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, וכן הגבלות ותנאים לענין מינוי נושאי משרה בו;

(2) קיום מערכת חשבונאית נפרדת בין שירותים שונים הניתנים בידי בעל רישיון, לרבות באמצעות מערך לרישום נפרד של הוצאות והכנסות או דוחות כספיים נפרדים, הכל כפי שיקבע; נתן השר רישיון למוקד שידור למי שהוא בעל רישיון לפי חוק זה, יקיים בעל הרישיון מערכת חשבונאית נפרדת כאמור בפסקה זו באופן שיורה השר;

(3) דרישה לקיומם של תאגידים נפרדים בין בעל רישיון לבין אחר לצורך מתן שירותים שונים, ובכלל זה הפרדה בין מתן שירותים לבעל רישיון לבין מתן שירותים למנוי, והוראות בדבר מימוש ההפרדה.

הסמכה והרשאה של מעבדות חיצוניות ומתן אישור סוג (תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988  (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

4א.     (א)  השר רשאי להסמיך מעבדה חיצונית, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף
53א(א)(1א), לערוך בדיקות ומדידות של ציוד קצה, לצורך מתן אישור סוג, דרך כלל או לגבי סוגים של ציוד קצה או ענינים מסוימים, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מוסמכת).

 

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (א1) השר רשאי ליתן למעבדה חיצונית מוסמכת, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1ב), הרשאה לתת אישורי סוג לגבי סוגים של ציוד קצה, כפי שיורה, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מורשית).

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (א2) מעבדה חיצונית המבקשת לקבל הסמכה לפי הוראות סעיף קטן (א) או מעבדה חיצונית מוסמכת המבקשת לקבל הרשאה לפי הוראות סעיף קטן (א1), תגיש לשר בקשה בכתב לקבלת ההסמכה או ההרשאה כאמור; השר רשאי לאשר את הבקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההסמכה או ההרשאה או לאחריו, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחייה.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (א3) הודעה על הסמכת מעבדה חיצונית או על מתן הרשאה למעבדה חיצונית מוסמכת, לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007 ת"ט תשס"ז-2007

          (א4) השר רשאי לשנות תנאי מתנאי הסמכה או הרשאה שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), וכן רשאי הוא לבטל הסמכה או הרשאה כאמור או להתלותה לתקופה שיורה, אם מצא כי המעבדה החיצונית אינה עומדת בתנאים שנקבעו למתן ההסמכה או ההרשאה, או כי הפרה תנאי מתנאי ההסמכה או ההרשאה, או הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד4) או סעיף
53א(א)(1) או (2), או (ג), החלות עליה.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ב)  אדם, המבקש לחבר לרשת הבזק של בעל רשיון כללי, ציוד קצה שטרם ניתן לגביו אישור סוג, יגיש למעבדה חיצונית מורשית בקשה בכתב לקבלת אישור סוג; בבקשה יפורטו פרטי הציוד ויצורפו לה מיפרטי הציוד, וכל פרט או מסמך אחר, כפי שייקבע בתקנות או בנוהל לפי סעיף 53א(א) או (ג) בתקנות.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ג)   לא יינתן אישור סוג אלא לאחר שהמעבדה החיצונית המורשית שקלה ובדקה את הבקשה והתקיימו לפחות אלה:

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

(1)   ציוד הקצה מתאים לרשת הבזק של בעל רשיון כללי;

(2)   רמת בטיחותו של ציוד הקצה מספיקה כדי למנוע פגיעה או נזק למשתמשים ומטפלים בציוד ולרשת הבזק ועובדיה.

(תיקון מס' 6) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ד)  מעבדה חיצונית מורשית רשאית לאשר בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם לפני מתן אישור הסוג או לאחריו, לרבות התשלום בעדו, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה, והכל בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג).

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ד1) לא הסמיך השר מעבדה חיצונית לעריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה לפי סעיף קטן (א) או לא נתן הרשאה למעבדה חיצונית לתת אישורי סוג לפי סעיף קטן (א1), בין בכלל ובין לגבי סוג מסוים של ציוד קצה, רשאי השר לתת אישורי סוג, דרך כלל או לגבי ציוד קצה שלא ניתנה לגביו הסמכה או הרשאה כאמור, לפי הענין, בהתאם להוראות שנקבעו לענין זה לפי סעיף 53א, ורשאי הוא לעשות כן גם לגבי סוגים של ציוד קצה שניתנה לגביהם הסמכה או הרשאה כאמור אם התקיימו טעמים המצדיקים זאת, והכל מטעמים שיירשמו; הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי מתן אישור סוג בידי השר לפי סעיף קטן זה[3].

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ד2) ניתן אישור סוג בידי מעבדה חיצונית מורשית, רשאי השר לבטלו אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו המצדיקים זאת.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 46) תשע"א-2011

          (ד3) ציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד, העומד בתנאים שקבע השר בצו, אינו טעון אישור סוג; השר רשאי לקבוע בצו תנאים למתן פטור מאישור סוג לסוגים מסוימים נוספים של ציוד קצה, כפי שיקבע.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ד4) השר ימנה עובד מבין עובדי משרדו שיפקח על פעולתן של מעבדה חיצונית מוסמכת ושל מעבדה חיצונית מורשית, ושיהיה רשאי לקבוע נהלים לפעולתן של מעבדות כאמור; נהלים כאמור יובאו לידיעתן של המעבדות בדרך שהמנהל הכללי של משרד התקשורת ימצא לנכון ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ה)  (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 13.9.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1285 מיום 13.9.1989 עמ' 104 (ה"ח 1893)

(ד) השר רשאי לאשר בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן אישור סוג, לרבות התשלום בעדו, או להוסיף ברשיון או להוסיף באישור תנאים אחרי שניתן, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה.

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

(ב) אדם, המבקש לחבר לרשת הבזק של החברה של בעל רשיון כללי, ציוד קצה שטרם ניתן לגביו אישור סוג, יגיש לשר בקשה בכתב לקבלת אישור סוג; בבקשה יפורטו פרטי הציוד ויצורפו לה מיפרטי הציוד, וכל פרט או מסמך אחר, כפי שיקבע השר בתקנות.

(ג) לא יינתן אישור סוג אלא לאחר שהשר שקל ובדק את הבקשה והתקיימו לפחות אלה:

(1) ציוד הקצה מתאים לרשת הבזק של החברה של בעל רשיון כללי;

(2) רמת בטיחותו של ציוד הקצה מספיקה כדי למנוע פגיעה או נזק למשתמשים ומטפלים בציוד ולרשת הבזק ועובדיה.

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 533 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

ביטול סעיף קטן 4א(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) הודעה על אישור סוג של ציוד קצה, לרבות פרטיו ותנאיו של האישור, תפורסם ברשומות ויצויין בה אם חיבורו של הציוד טעון רשיון מיוחד.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 61 (ה"ח 260)

מתן הסמכה והרשאה של מעבדות חיצוניות ומתן אישור סוג

4א. (א) השר רשאי לתת אישורי סוג, בין לפי בקשה ובין מיזמתו.

(א) השר רשאי להסמיך מעבדה חיצונית, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1א), לערוך בדיקות ומדידות של ציוד קצה, לצורך מתן אישור סוג, דרך כלל או לגבי סוגים של ציוד קצה או ענינים מסוימים, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מוסמכת).

(א1) השר רשאי ליתן למעבדה חיצונית מוסמכת, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1ב), הרשאה לתת אישורי סוג לגבי סוגים של ציוד קצה, כפי שיורה, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מורשית).

(א2) מעבדה חיצונית המבקשת לקבל הסמכה לפי הוראות סעיף קטן (א) או מעבדה חיצונית מוסמכת המבקשת לקבל הרשאה לפי הוראות סעיף קטן (א1), תגיש לשר בקשה בכתב לקבלת ההסמכה או ההרשאה כאמור; השר רשאי לאשר את הבקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההסמכה או ההרשאה או לאחריו, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחייה.

(א3) הודעה על הסמכת מעבדה חיצונית או על מתן הרשאה למעבדה חיצונית מוסמכת, לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת.

(א4) השר רשאי לשנות תנאי מתנאי הסמכה או הרשאה שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), וכן רשאי הוא לבטל הסמכה או הרשאה כאמור או להתלותה לתקופה שיורה, אם מצא כי המעבדה החיצונית אינה עומדת בתנאים שנקבעו למתן ההסמכה או ההרשאה, או כי הפרה תנאי מתנאי ההסמכה או ההרשאה, או הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד3) או סעיף 53א(א)(1) או (2), או (ג), החלות עליה.

(ב) אדם, המבקש לחבר לרשת הבזק של בעל רשיון כללי, ציוד קצה שטרם ניתן לגביו אישור סוג, יגיש לשר למעבדה חיצונית מורשית בקשה בכתב לקבלת אישור סוג; בבקשה יפורטו פרטי הציוד ויצורפו לה מיפרטי הציוד, וכל פרט או מסמך אחר, כפי שיקבע השר כפי שייקבע בתקנות או בנוהל לפי סעיף 53א(א) או (ג) בתקנות.

(ג) לא יינתן אישור סוג אלא לאחר שהשר שקל ובדק שהמעבדה החיצונית המורשית שקלה ובדקה את הבקשה והתקיימו לפחות אלה:

(1) ציוד הקצה מתאים לרשת הבזק של בעל רשיון כללי;

(2) רמת בטיחותו של ציוד הקצה מספיקה כדי למנוע פגיעה או נזק למשתמשים ומטפלים בציוד ולרשת הבזק ועובדיה.

(ד) השר רשאי מעבדה חיצונית מורשית רשאית לאשר בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), להתנות את אישורו אישורה בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן אישור סוג לפני מתן אישור הסוג או לאחריו, לרבות התשלום בעדו, או להוסיף באישור תנאים אחרי שניתן, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחיה, והכל בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג).

(ד1) לא הסמיך השר מעבדה חיצונית לעריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה לפי סעיף קטן (א) או לא נתן הרשאה למעבדה חיצונית לתת אישורי סוג לפי סעיף קטן (א1), בין בכלל ובין לגבי סוג מסוים של ציוד קצה, רשאי השר לתת אישורי סוג, דרך כלל או לגבי ציוד קצה שלא ניתנה לגביו הסמכה או הרשאה כאמור, לפי הענין, בהתאם להוראות שנקבעו לענין זה לפי סעיף 53א, ורשאי הוא לעשות כן גם לגבי סוגים של ציוד קצה שניתנה לגביהם הסמכה או הרשאה כאמור אם התקיימו טעמים המצדיקים זאת, והכל מטעמים שיירשמו; הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי מתן אישור סוג בידי השר לפי סעיף קטן זה.

(ד2) ניתן אישור סוג בידי מעבדה חיצונית מורשית, רשאי השר לבטלו אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו המצדיקים זאת.

(ד3) השר רשאי לקבוע בצו תנאים למתן פטור מאישור סוג לסוגים מסוימים של ציוד קצה, כפי שיקבע.

(ד4) השר ימנה עובד מבין עובדי משרדו שיפקח על פעולתן של מעבדה חיצונית מוסמכת ושל מעבדה חיצונית מורשית, ושיהיה רשאי לקבוע נהלים לפעולתן של מעבדות כאמור; נהלים כאמור יובאו לידיעתן של המעבדות בדרך שהמנהל הכללי של משרד התקשורת ימצא לנכון ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

(ה) (בוטל).

 

מיום 1.1.2007

ת"ט תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2095 מיום 21.5.2007 עמ' 310

(א4) השר רשאי לשנות תנאי מתנאי הסמכה או הרשאה שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), וכן רשאי הוא לבטל הסמכה או הרשאה כאמור או להתלותה לתקופה שיורה, אם מצא כי המעבדה החיצונית אינה עומדת בתנאים שנקבעו למתן ההסמכה או ההרשאה, או כי הפרה תנאי מתנאי ההסמכה או ההרשאה, או הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד3) (ד4) או סעיף 53א(א)(1) או (2), או (ג), החלות עליה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 138 (ה"ח 541)

(ד3) השר רשאי ציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד, העומד בתנאים שקבע השר בצו, אינו טעון אישור סוג; השר רשאי לקבוע בצו תנאים למתן פטור מאישור סוג לסוגים מסוימים נוספים של ציוד קצה, כפי שיקבע.

היתר כללי (תיקון מס' 31) תשס"ה-2005

4א1.   (א)  נוכח השר כי אין מקום להסדרה של ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק, מסוג מסוים, באמצעות רישיון לפי סעיף 4, רשאי הוא, בלי לגרוע מהוראות סעיף 5, ליתן היתר כללי לביצוע הפעולות האמורות או למתן השירותים האמורים, ולקבוע בו תנאים, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1)   ביצוע הפעולות או מתן השירותים מבוסס ברובו על פעולות בזק המבוצעות בידי בעל רישיון או על שירותי בזק הניתנים על ידו;

(2)   השירותים ניתנים לבעל רישיון בלבד;

(3)   השירותים ניתנים באמצעות מיתקן בזק המופעל בידי בעל רישיון;

(4)   ביצוע הפעולות או מתן השירותים כרוך בהפעלה או בתחזוקה של ציוד קצה בלבד, שניתן לגביו אישור סוג;

(5)   ניתן לגבי השירותים מספר רב של רישיונות מיוחדים, במתכונת אחידה;

(6)   הפעולות או השירותים הם קלי ערך לאור טיבם ונסיבות ביצועם.

             (ב)  במתן היתר כללי ובקביעת התנאים בו יביא השר בחשבון, בין השאר, את השיקולים המפורטים בסעיף 4(ב), בשינויים המחויבים.

          (ג)   ההיתר הכללי יכלול הוראות בדבר חובות רישום ודיווח לשר או למי שהוא הסמיך לכך, שקיומן הוא תנאי לתחולת ההיתר לגבי מי שמעוניין לבצע פעולות בזק או לתת שירותי בזק, מכוחו.

          (ד)  ההיתר הכללי יפורסם ברשומות.

          (ה)  על היתר כללי ועל מי שפועל מכוח היתר כללי יחולו ההוראות כמפורט להלן, החלות לגבי רישיון מיוחד ומי שקיבל רישיון מיוחד, לרבות סמכויות השר המוקנות לפי ההוראות האמורות לגבי רישיון ובעל רישיון כאמור, הכל לפי הענין ובשינויים המחויבים:

(1)   הוראות פרק ב' למעט סעיף 4(ו)(2) שבו, וכן סעיף 6יא1 שבפרק ב'1, ופרקים ד', ה' ו-י"א;

(2)   הוראות כל חוק אחר ותקנות שהותקנו מכוחו.

          (ו)   השר רשאי לקבוע בתקנות –

(1)   אגרה בעד רישום כאמור בסעיף קטן (ג) או בעד חידושו;

(2)   דרכים ומועדים לתשלום האגרה, לרבות הצמדתה למדד המחירים לצרכן, וכן חובה ותנאים לתשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גביה, על אגרה שלא שולמה במועד שנקבע לכך.

מיום 6.1.2005

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 66 (ה"ח 112)

הוספת סעיף 4א1

מעמד בעל רישיון לאחר מתן היתר כללי או פטור (תיקון מס' 31) תשס"ה-2005

4א2.   נתן השר היתר כללי, או קבע פטור לפי הוראות סעיף 3(8), לגבי פעולות בזק או שירותי בזק, מסוג מסוים, שניתן לגביהם קודם לכן רישיון לפי הוראות סעיף 4, יקבע בהיתר או בצו שבו נקבע הפטור, לפי הענין, הוראות לגבי מעמדם של הרישיון ושל בעל הרישיון לאחר מתן ההיתר או קביעת הפטור.

מיום 6.1.2005

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 67 (ה"ח 112)

הוספת סעיף 4א2

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

4ב.     (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 533 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

ביטול סעיף 4ב

הנוסח הקודם:

רשיון מיוחד לתאגיד בתי מלון

4ב. (א) בסעיף זה –

"בית מלון" – בית-מלון מומלץ כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשמ"א-1980;

"תאגיד" – תאגיד שכל בעלי מניותיו הם בעליהם של בתי מלון ושהתאגד למטרת ביצוע פעולות בזק לפי סעיף זה.

(ב) לא ניתן זכיון לשידורי כבלים באזור, כאמור בפרק ב'1, רשאי השר, על אף האמור בכל דין, להעניק רשיון מיוחד לתאגיד לבצע באותו אזור פעולת בזק שהיא בגדר שידורי רדיו וטלויזיה לציבור, ובלבד שהשידורים ישודרו רק בתחום בתי המלון בעלי המניות בתאגיד, אלא אם כן נקבע אחרת ברשיון.

(ג) בלי לגרוע מן האמור בסעיף 4, רשאי השר לקבוע תנאיו של רשיון מיוחד שניתן לפי סעיף זה, לרבות הגבלות לענין גבולות הקרבה הגיאוגרפית שבין בתי המלון בעלי המניות בתאגיד.

(ד) ביקש בעל בית מלון להיות בעל מניות בתאגיד והתאגיד סירב להיענות לבקשתו, רשאי השר, לאחר שנתן הזדמנות לשני הצדדים להשמיע את טענותיהם לפניו, להורות לתאגיד לשדר גם לבית המלון כאמור, בין אם הוא בעל מניות בתאגיד ובין אם לאו, ובתנאים שיקבע השר.

(ה) המועצה לפי סעיף 6ב רשאית לקבוע כללים לענין תכנם ונושאיהם של שידורי התאגיד לפי סעיף 4; דין כללים שקבעה המועצה לפי סעיף קטן זה כדין תנאים ברשיון המיוחד.

אגרות לרשיונות ותנאיהם (תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988

4ג.     (א)  השר רשאי לקבוע בתקנות –

(1)   אגרה בעד מתן רשיון;

(2)   אגרה שנתית שעל בעל רשיון לשלם בעד כל סוג של שירות בזק שהוא נותן, למעט בעד שירות בזק שלגביו הוא משלם תמלוגים לפי סעיף 54;

(3)   דרכים ומועדים לתשלום האגרות, לרבות הצמדתן למדד המחירים לצרכן, גביית ריבית פיגורים והוצאותיה.

          (ב)  בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כי יראו כל תשלום ששולם כתנאי למתן רשיון או לפיו, לפני תחילתן של התקנות האמורות, כאגרה שנקבעה בהן.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת סעיף 4ג

סמכות לדרוש מידע (תיקון מס' 55) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

4ג1.    השר או עובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכך[4], רשאי לדרוש מבעל רישיון או ממי שפועל מטעמו בביצוע פעולות בזק, במתן שירותי בזק או בביצוע שידורים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר לפי חוק זה, או כדי להקל על ביצוען; בסעיף זה, "בעל רישיון" – לרבות בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי ומי שקיבל אישור סוג.

מיום 5.8.2012

תיקון מס' 55

ס"ח תשע"ב מס' 2376 מיום 5.8.2012 עמ' 618 (ה"ח 665)

הוספת סעיף 4ג1

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

4ג1. השר או עובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכך, רשאי לדרוש מבעל רישיון או ממי שפועל מטעמו בביצוע פעולות בזק או במתן שירותי בזק בביצוע פעולות בזק, במתן שירותי בזק או בביצוע שידורים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר לפי חוק זה, או כדי להקל על ביצוען; בסעיף זה, "בעל רישיון" – לרבות בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי ומי שקיבל אישור סוג.

שירות חיוני (תיקון מס' 12) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ד.     (א)  (1)   ראש הממשלה והשר, מיזמתם וכן לבקשת שר הביטחון, באישור הממשלה, רשאים לקבוע בצו כי שירות בזק המפורט בו הוא שירות חיוני (להלן – שירות חיוני) אם ראו אחד מאלה:

(א)   כי הפסקה, צמצום או פגיעה אחרת בו, לרבות בסדירות אספקתו, עלולה לפגוע בבטחון המדינה או באספקה נאותה של שירותים לציבור;

(ב)   כי רכישת שליטה או אמצעי שליטה או החזקתם בנותן השירות החיוני עלולים לפגוע במדיניות הממשלה בתחום הבזק ובכלל זה בתחרות בתחום זה;

(2)   בטרם יקבעו ראש הממשלה והשר כי שירות בזק הוא שירות חיוני בשל עילה המפורטת בסעיף קטן (א)(1), ייתנו לבעל הרשיון הנותן את השירות האמור (להלן – נותן השירות החיוני) וכן למי שהינו בעל שליטה או בעל ענין בו, הזדמנות להשמיע טענותיו.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (א1) לא יעביר אדם לאחר שליטה בנותן שירות חיוני שהוצא לגביו צו לפי סעיף קטן (א), לא ירכוש בנותן שירות חיוני כאמור, ולא יחזיק בשליטה בו, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב ומראש מאת ראש הממשלה והשר ובתנאים שקבעו (להלן – מגבלות השליטה); ראש הממשלה והשר רשאים ליתן אישור כאמור אם שוכנעו כי אין בשליטה כאמור כדי לפגוע במתן השירות החיוני או בעילה לקביעתו כשירות חיוני כאמור בסעיף קטן (א)(1); לענין סעיף קטן זה, מכירת מניות בבורסה, שלא על פי הסכמה מראש עם רוכש מסוים, לא תיחשב כהעברה, לענין חובת המעביר לקבל אישור לפי סעיף קטן זה, ובלבד, שהתקיים אחד מאלה:

(1)   המעביר אינו בעל השליטה בנותן השירות החיוני;

(2)   המעביר הוא בעל השליטה בנותן השירות החיוני ולא חדל, בעקבות ההעברה מלהיות בעל השליטה כאמור, אלא אם כן לא ידע או לא יכול היה לדעת כי יחדל בעקבות ההעברה מלהיות בעל השליטה.

          (ב)  בצו לפי סעיף קטן (א) –

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(1)   רשאים ראש הממשלה והשר, באישור הממשלה, לקבוע כי יחולו ההגבלות, התנאים וההוראות שבסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), כולם או מקצתם, לתקופה קצובה או דרך כלל, הכל כפי שייקבע בצו;

(2)   תצויין העילה לקביעת השירות כשירות חיוני.

          (ג)   ההגבלות, התנאים וההוראות לפי סעיף קטן (ב)(1) יהיו בענינים אלה, כולם או חלקם:

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(1)   קביעה, כי לא יחזיק אדם אמצעי שליטה בנותן השירות החיוני בשיעור של חמישה אחוזים או יותר, או בשיעורים נוספים שקבעו ראש הממשלה והשר, וכן השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני, ללא אישור מראש מאת ראש הממשלה והשר ובתנאים שיקבעו (להלן – מגבלות שליטה והחזקה); ראש הממשלה והשר יהיו רשאים ליתן אישור למבקש אם שוכנעו כי אין בהשפעה הניכרת כאמור או בהחזקה של אמצעי שליטה בשיעור המבוקש על ידיו, כדי לפגוע במתן השירות החיוני או בעילה לקביעתו כשירות חיוני כאמור בסעיף קטן (א)(1);

(2)   קביעה, לפיה השליטה בנותן השירות החיוני תהא בידי אזרח ישראלי ותושב בה, לרבות בדרך של קביעת שיעור מרבי של אמצעי שליטה שיוחזקו בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור (להלן – מגבלת הישראליות);

(3)   קביעה לפיה הניהול השוטף של נותן השירות החיוני ומרכז עסקיו יהיו בישראל;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(4)   קביעת חובה למסור מידע לראש הממשלה ולשר לפי דרישתם, בענינים הקשורים למתן השירות החיוני כפי שיפורטו בדרישה; אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מחובה אחרת למסירת מידע הקיימת לפי כל דין;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(5)   קביעה, מטעמים של בטחון המדינה, כי נושאי משרה בנותן השירות החיוני, כולם או מקצתם, ובעלי תפקידים אחרים בנותן השירות החיוני כפי שייקבעו בצו, יהיו אזרחים ישראלים ותושבים בה, וכי אלה, כולם או מקצתם, יהיו בעלי סיווג בטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הבטחון הכללי;

(תיקון מס' 25)  תשס"א-2001 (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(6)   קביעה לענין תוקפם של העברה, שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון, הדרוש, לדעת ראש הממשלה והשר, לשם הבטחת השירות החיוני, שנעשו בניגוד להוראות סעיף 4(ד1), כלפי מי שידע או שהיה עליו לדעת על כך;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(7)   קביעה, כי הליכי פירוק מרצון של התאגיד נותן השירות החיוני, פשרה או הסדר לגביו, וכן שינוי או ארגון מחדש של מבנה התאגיד, מיזוגו או פיצולו טעונים אישור מראש מאת ראש הממשלה והשר;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(8)   קביעה כי לא יעביר אדם שליטה, אמצעי שליטה או השפעה ניכרת בנותן שירות חיוני אם כתוצאה מההעברה יופרו מגבלות השליטה או מגבלות שליטה והחזקה, בלא שהציג לו הנעבר אישור לפי סעיף זה והצווים מכוחו;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(9)   קביעה ומתן הוראות, לפי החלטות ממשלה הנוגעות לענין, לגבי הצעדים הדרושים להגנה על מערכות ממוחשבות ובסיסי המידע של נותן השירות החיוני המשמשים למתן שירותים, לתפעול ולשליטה על המערכות הממוחשבות.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ד)  הוצא צו כאמור בסעיף קטן (א) –

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(1)[5]  והחזיק אדם, ללא אישור ראש הממשלה והשר, בשליטה או באמצעי שליטה בנותן השירות החיוני מעל לשיעור שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) או (2), יהא עליו למכרם בהתאם להוראות לפי חוק זה; המחזיק או מי מטעמו לא יהא רשאי להפעיל את הזכויות מכוח השליטה או אמצעי השליטה או ההשפעה הניכרת שהוא מחזיק בהם, או את הזכות לקבל דיבידנד; בלי לגרוע מהאמור, רשאים ראש הממשלה והשר לקבוע בצו הוראות בדבר האופן והמועד למכירתם של השליטה או אמצעי השליטה, לרבות הוראות לענין מינוי כונס נכסים למכירתם;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(2)   רשאים הם לקבוע בצו, באישור הממשלה, תנאים, הוראות והגבלות על נותן השירות החיוני, וכן דרכי פיקוח וחובות דיווח על פעולותיו והתקשרויותיו, והכל אם לדעתם הם דרושים להבטחת אכיפתן של מגבלות השליטה או מגבלות השליטה וההחזקה, או מגבלת הישראליות, ובכלל זה הוראות לענין דיווח, ניהול ורישום מיוחדים של המחזיקים בניירות הערך שלו, דרך כלל או בשיעורים שנקבעו, או הוראות לענין מגבלות שיחולו על הקצאה של ניירות ערך של התאגיד, וכן הגבלות על השימוש באמצעי שליטה ובזכויות הצמודות להן, או בדבר תוקפן, כלפי התאגיד, של פעולות שבוצעו או החלטות שנתקבלו בניגוד להגבלות שהוטלו, בידי מי שלא קיבל אישור לשלוט בתאגיד או להחזיק בהשפעה ניכרת או באמצעי שליטה בו;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(3)   רשאים הם לקבוע בצו הוראות ותנאים בדבר החזקה של אמצעי שליטה או השפעה ניכרת או שליטה בנותן השירות החיוני, לרבות הוראות המתלות את תוקפן של פעולות בהן, כולן או מקצתן, באישור ראש הממשלה והשר מראש, אשר רשאים לסרב לתיתן אם כתוצאה מהן יש חשש שיופרו מגבלות השליטה או מגבלות השליטה וההחזקה או מגבלת הישראליות;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(3א) ראש הממשלה והשר רשאים לקבוע בצו לפי סעיף זה, כי המחזיק שני אחוזים וחצי או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בנותן שירות חיוני שלמעלה משלושה רבים מהון המניות המונפק שלו מוחזקים בידי הציבור ומניותיו רשומות למסחר בבורסה, ידווח לנותן השירות החיוני, לשר ולראש הממשלה, על החזקותיו כאמור, על השולטים בו ועל מי שמחזיק למעלה מ-10% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו וכן על חברי הדירקטוריון של מי שמחזיק באמצעי שליטה כאמור; ראש הממשלה והשר רשאים, לשם הבטחת הדיווח לפי פסקה זו, לקבוע מגבלות לענין השימוש באמצעי השליטה ובזכויות הצמודות להן, לרבות לענין זכות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות לקבל דיבידנד.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ה)  הוראות סעיף זה, לרבות הוראות צו מכוחו יהיה חלק מהרישיון.

          (ו)   לענין סעיף זה –

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "אמצעי שליטה" – (נמחקה);

(תיקון מס' 25)  תשס"א-2001

"החזקה" – לרבות רכישה וכן שניהם כאחד, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), ולרבות העברה או שעבוד, והכל בלי לגרוע מההגדרה "החזקה" בסעיף 1;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          "השפעה ניכרת" – היכולת להשפיע על פעילותו של נותן שירות חיוני השפעה של ממש, שאינה בגדר שליטה, ושאינה נובעת מעצם ההחזקה באמצעי שליטה, לרבות יכולת כאמור הנובעת מזכות המוקנית לאדם בתקנון נותן השירות החיוני או בהסכם בכתב או בכל פה עם בעל השליטה למעט אם הזכות האמורה הוקנתה לתאגיד בנקאי ישראלי; לענין זה, "תאגיד בנקאי ישראלי" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שקיבל רישיון לפי פסקה (1) של סעיף 4(א) לחוק האמור; ואולם בלי לגרוע מכלליות האמור –

(1)   יראו אדם כבעל השפעה ניכרת אם הוא בעל הזכות למנות נושא משרה בנותן השירות החיוני;

(2)   חזקה על אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בנותן השירות החיוני;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "פירוק מרצון" – כמשמעותו בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983 (להלן – פקודת החברות);

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 54) תשע"ב-2012

          "הסדר" – כמשמעותו בפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

          "מיזוג ו"פיצול" – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "שליטה" – (נמחקה).

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 259 (ה"ח 2349)

הוספת סעיף 4ד

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 533 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(ג) ההגבלות, התנאים וההוראות לפי סעיף קטן (ב)(1) יהיו בענינים אלה, כולם או חלקם:

(1) קביעה, כי לא יחזיק אדם אמצעי שליטה בנותן השירות החיוני בשיעור של חמישה אחוזים או יותר, או בשיעורים נוספים שקבע השר וכן שליטה בנותן השירות החיוני, ללא אישור מראש מאת השר ובתנאים שיקבע (להלן – מגבלות שליטה והחזקה); השר יהא רשאי ליתן אישור למבקש אם שוכנע כי אין בשליטה כאמור או בהחזקה של אמצעי שליטה בשיעור המבוקש על ידיו, כדי לפגוע במתן השירות החיוני או בעילה לקביעתו כשירות חיוני כאמור בסעיף קטן (א)(1);

(2) קביעה, לפיה השליטה בנותן השירות החיוני תהא בידי אזרח ישראלי ותושב בה, לרבות בדרך של קביעת שיעור מרבי של אמצעי שליטה שיוחזקו בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור (להלן – מגבלת הישראליות);

(3) קביעה לפיה הניהול השוטף של נותן השירות החיוני ומרכז עסקיו יהיו בישראל;

(4) קביעת חובה למסור מידע לשר לפי דרישתו, בענינים הקשורים למתן השירות החיוני כפי שיפורטו בדרישה; אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מחובה אחרת למסירת מידע הקיימת לפי כל דין;

(5) קביעה, מטעמים של בטחון המדינה, כי נושאי משרה בנותן השירות החיוני, כולם או מקצתם, ובעלי תפקידים אחרים בנותן השירות החיוני כפי שייקבעו בצו, יהיו אזרחים ישראלים ותושבים בה, וכי אלה, כולם או מקצתם, יהיו בעלי סיווג בטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הבטחון הכללי; לענין זה, "נושא משרה" – כמשמעותו בסעיף 96 כד לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות);

(6) קביעה, כי העברה, שעבוד או עיקול של נכסים מסויימים של נותן השירות החיוני או של זכויות בהם, שלדעת השר דרושים להבטחת מתן השירות החיוני, טעונים אישור מראש, וכן קביעה לענין תוקפן של פעולות שנעשו בניגוד לקביעות השר לפי פסקה זו, כלפי מי שידע או שיכול היה לדעת עליהן;

(6) קביעה לענין תוקפם של העברה, שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון, הדרוש, לדעת השר, לשם הבטחת השירות החיוני, שנעשו בניגוד להוראות סעיף 4(ד1), כלפי מי שידע או שהיה עליו לדעת על כך;

(7) קביעה, כי הליכי פירוק מרצון של התאגיד נותן השירות החיוני, פשרה או הסדר לגביו, וכן שינוי או ארגון מחדש של מבנה התאגיד, מיזוגו או פיצולו טעונים אישור מראש מאת השר.

(ד) קבע השר כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2) –

(1) והחזיק אדם, ללא אישור השר, בשליטה או באמצעי שליטה בנותן השירות החיוני מעל לשיעור שנקבע כאמור, יהא עליו למכרם; המחזיק או מי מטעמו לא יהא רשאי להפעיל את הזכויות מכוח השליטה או אמצעי השליטה שהוא מחזיק בהם, אלא לקבל דיבידנד בלבד;

(2) רשאי הוא לקבוע בצו, באישור הממשלה, תנאים, הוראות והגבלות על נותן השירות החיוני, וכן דרכי פיקוח וחובות דיווח על פעולותיו, והכל אם לדעתו הם דרושים להבטחת אכיפתן של או מגבלות השליטה וההחזקה, או מגבלת הישראליות, ובכלל זה הוראות לענין דיווח, ניהול ורישום מיוחדים של המחזיקים בניירות הערך שלו, דרך כלל או בשיעורים שנקבעו, או הוראות לענין מגבלות שיחולו על הקצאה של ניירות ערך של התאגיד, וכן הגבלות על השימוש באמצעי שליטה ובזכויות הצמודות להן, או בדבר תוקפן, כלפי התאגיד, של פעולות שבוצעו או החלטות שנתקבלו בניגוד להגבלות שהוטלו, בידי מי שלא קיבל אישור לשלוט בתאגיד או להחזיק באמצעי שליטה בו;

(3) רשאי הוא לקבוע בצו הוראות ותנאים בדבר החזקה של אמצעי שליטה או שליטה בנותן השירות החיוני, לרבות הוראות המתלות את תוקפן של פעולות בהן, כולן או מקצתן, באישור השר מראש, אשר רשאי לסרב לתיתן אם כתוצאה מהן יש חשש שיופרו או מגבלות השליטה וההחזקה או מגבלת הישראליות.

(ה) הוראות שניתנו בצו לפי סעיף זה יהיו חלק מהרשיון.

(ו) לענין סעיף זה –

"אמצעי שליטה" – כמשמעותם בסעיף 6א;

"החזקה" – לרבות רכישה וכן שניהם כאחד, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), ולרבות העברה או שעבוד, והכל בלי לגרוע מההגדרה "החזקה" בסעיף 1;

"פירוק מרצון" ו"הסדר" – כמשמעותם בפקודת החברות;

"פירוק מרצון" – כמשמעותו בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות);

"הסדר" – כמשמעותו בסעיף 350 לחוק החברות;

"מיזוג" ו"פיצול" – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 407 (ה"ח 25)

4ד. (א) (1) השר ראש הממשלה והשר, מיזמתם וכן לבקשת שר הביטחון, באישור הממשלה, רשאי רשאים לקבוע בצו כי שירות בזק המפורט בו הוא שירות חיוני (להלן – שירות חיוני) אם ראה ראו אחד מאלה:

(א) כי הפסקה, צמצום או פגיעה אחרת בו, לרבות בסדירות אספקתו, עלולה לפגוע בבטחון המדינה או באספקה נאותה של שירותים לציבור;

(ב) כי רכישת שליטה או אמצעי שליטה או החזקתם בנותן השירות החיוני עלולים לפגוע במדיניות הממשלה בתחום הבזק ובכלל זה בתחרות בתחום זה;

(2) בטרם יקבע השר יקבעו ראש הממשלה והשר כי שירות בזק הוא שירות חיוני בשל עילה המפורטת בסעיף קטן (א)(1), ייתן ייתנו לבעל הרשיון הנותן את השירות האמור (להלן – נותן השירות החיוני) וכן למי שהינו בעל שליטה או בעל ענין בו, הזדמנות להשמיע טענותיו.

(א1) לא יעביר אדם לאחר שליטה בנותן שירות חיוני שהוצא לגביו צו לפי סעיף קטן (א), לא ירכוש בנותן שירות חיוני כאמור, ולא יחזיק בשליטה בו, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב ומראש מאת ראש הממשלה והשר ובתנאים שקבעו (להלן – מגבלות השליטה); ראש הממשלה והשר רשאים ליתן אישור כאמור אם שוכנעו כי אין בשליטה כאמור כדי לפגוע במתן השירות החיוני או בעילה לקביעתו כשירות חיוני כאמור בסעיף קטן (א)(1); לענין סעיף קטן זה, מכירת מניות בבורסה, שלא על פי הסכמה מראש עם רוכש מסוים, לא תיחשב כהעברה, לענין חובת המעביר לקבל אישור לפי סעיף קטן זה, ובלבד, שהתקיים אחד מאלה:

(1) המעביר אינו בעל השליטה בנותן השירות החיוני;

(2) המעביר הוא בעל השליטה בנותן השירות החיוני ולא חדל, בעקבות ההעברה מלהיות בעל השליטה כאמור, אלא אם כן לא ידע או לא יכול היה לדעת כי יחדל בעקבות ההעברה מלהיות בעל השליטה.

(ב) בצו לפי סעיף קטן (א) –

(1) רשאי השר רשאים ראש הממשלה והשר, באישור הממשלה, לקבוע כי יחולו ההגבלות, התנאים וההוראות שבסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), כולם או מקצתם, לתקופה קצובה או דרך כלל, הכל כפי שייקבע בצו;

(2) תצויין העילה לקביעת השירות כשירות חיוני.

(ג) ההגבלות, התנאים וההוראות לפי סעיף קטן (ב)(1) יהיו בענינים אלה, כולם או חלקם:

(1) קביעה, כי לא יחזיק אדם אמצעי שליטה בנותן השירות החיוני בשיעור של חמישה אחוזים או יותר, או בשיעורים נוספים שקבע השר וכן שליטה שקבעו ראש הממשלה והשר, וכן השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני, ללא אישור מראש מאת השר ובתנאים שיקבע מאת ראש הממשלה והשר ובתנאים שיקבעו (להלן – מגבלות שליטה והחזקה); השר יהא רשאי ליתן אישור למבקש אם שוכנע כי אין בשליטה ראש הממשלה והשר יהיו רשאים ליתן אישור למבקש אם שוכנעו כי אין בהשפעה הניכרת כאמור או בהחזקה של אמצעי שליטה בשיעור המבוקש על ידיו, כדי לפגוע במתן השירות החיוני או בעילה לקביעתו כשירות חיוני כאמור בסעיף קטן (א)(1);

(2) קביעה, לפיה השליטה בנותן השירות החיוני תהא בידי אזרח ישראלי ותושב בה, לרבות בדרך של קביעת שיעור מרבי של אמצעי שליטה שיוחזקו בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור (להלן – מגבלת הישראליות);

(3) קביעה לפיה הניהול השוטף של נותן השירות החיוני ומרכז עסקיו יהיו בישראל;

(4) קביעת חובה למסור מידע לשר לפי דרישתו לראש הממשלה ולשר לפי דרישתם, בענינים הקשורים למתן השירות החיוני כפי שיפורטו בדרישה; אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מחובה אחרת למסירת מידע הקיימת לפי כל דין;

(5) קביעה, מטעמים של בטחון המדינה, כי נושאי משרה בנותן השירות החיוני, כולם או מקצתם, ובעלי תפקידים אחרים בנותן השירות החיוני כפי שייקבעו בצו, יהיו אזרחים ישראלים ותושבים בה, וכי אלה, כולם או מקצתם, יהיו בעלי סיווג בטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הבטחון הכללי;

(6) קביעה לענין תוקפם של העברה, שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון, הדרוש, לדעת השר ראש הממשלה והשר, לשם הבטחת השירות החיוני, שנעשו בניגוד להוראות סעיף 4(ד1), כלפי מי שידע או שהיה עליו לדעת על כך;

(7) קביעה, כי הליכי פירוק מרצון של התאגיד נותן השירות החיוני, פשרה או הסדר לגביו, וכן שינוי או ארגון מחדש של מבנה התאגיד, מיזוגו או פיצולו טעונים אישור מראש מאת השר ראש הממשלה והשר;

(8) קביעה כי לא יעביר אדם שליטה, אמצעי שליטה או השפעה ניכרת בנותן שירות חיוני אם כתוצאה מההעברה יופרו מגבלות השליטה או מגבלות שליטה והחזקה, בלא שהציג לו הנעבר אישור לפי סעיף זה והצווים מכוחו;

(9) קביעה ומתן הוראות, לפי החלטות ממשלה הנוגעות לענין, לגבי הצעדים הדרושים להגנה על מערכות ממוחשבות ובסיסי המידע של נותן השירות החיוני המשמשים למתן שירותים, לתפעול ולשליטה על המערכות הממוחשבות.

(ד) קבע השר כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2) הוצא צו כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) והחזיק אדם, ללא אישור השר ראש הממשלה והשר, בשליטה או באמצעי שליטה בנותן השירות החיוני מעל לשיעור שנקבע כאמור שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) או (2), יהא עליו למכרם בהתאם להוראות לפי חוק זה; המחזיק או מי מטעמו לא יהא רשאי להפעיל את הזכויות מכוח השליטה או אמצעי השליטה או ההשפעה הניכרת שהוא מחזיק בהם, אלא לקבל דיבידנד בלבד או את הזכות לקבל דיבידנד; בלי לגרוע מהאמור, רשאים ראש הממשלה והשר לקבוע בצו הוראות בדבר האופן והמועד למכירתם של השליטה או אמצעי השליטה, לרבות הוראות לענין מינוי כונס נכסים למכירתם;

(2) רשאי הוא רשאים הם לקבוע בצו, באישור הממשלה, תנאים, הוראות והגבלות על נותן השירות החיוני, וכן דרכי פיקוח וחובות דיווח על פעולותיו, והכל אם לדעתו על פעולותיו והתקשרויותיו, והכל אם לדעתם הם דרושים להבטחת אכיפתן של מגבלות השליטה או מגבלות השליטה וההחזקה, או מגבלת הישראליות, ובכלל זה הוראות לענין דיווח, ניהול ורישום מיוחדים של המחזיקים בניירות הערך שלו, דרך כלל או בשיעורים שנקבעו, או הוראות לענין מגבלות שיחולו על הקצאה של ניירות ערך של התאגיד, וכן הגבלות על השימוש באמצעי שליטה ובזכויות הצמודות להן, או בדבר תוקפן, כלפי התאגיד, של פעולות שבוצעו או החלטות שנתקבלו בניגוד להגבלות שהוטלו, בידי מי שלא קיבל אישור לשלוט בתאגיד או להחזיק בהשפעה ניכרת או באמצעי שליטה בו;

(3) רשאי הוא רשאים הם לקבוע בצו הוראות ותנאים בדבר החזקה של אמצעי שליטה או השפעה ניכרת או שליטה בנותן השירות החיוני, לרבות הוראות המתלות את תוקפן של פעולות בהן, כולן או מקצתן, באישור השר מראש, אשר רשאי באישור ראש הממשלה והשר מראש, אשר רשאים לסרב לתיתן אם כתוצאה מהן יש חשש שיופרו מגבלות השליטה או מגבלות השליטה וההחזקה או מגבלת הישראליות;

(3א) ראש הממשלה והשר רשאים לקבוע בצו לפי סעיף זה, כי המחזיק שני אחוזים וחצי או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בנותן שירות חיוני שלמעלה משלושה רבים מהון המניות המונפק שלו מוחזקים בידי הציבור ומניותיו רשומות למסחר בבורסה, ידווח לנותן השירות החיוני, לשר ולראש הממשלה, על החזקותיו כאמור, על השולטים בו ועל מי שמחזיק למעלה מ-10% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו וכן על חברי הדירקטוריון של מי שמחזיק באמצעי שליטה כאמור; ראש הממשלה והשר רשאים, לשם הבטחת הדיווח לפי פסקה זו, לקבוע מגבלות לענין השימוש באמצעי השליטה ובזכויות הצמודות להן, לרבות לענין זכות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות לקבל דיבידנד.

(ה) הוראות שניתנו בצו לפי סעיף זה יהיו חלק מהרשיון.

(ה) הוראות סעיף זה, לרבות הוראות צו מכוחו יהיה חלק מהרישיון.

(ו) לענין סעיף זה –

"אמצעי שליטה" – (נמחקה);

"החזקה" – לרבות רכישה וכן שניהם כאחד, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), ולרבות העברה או שעבוד, והכל בלי לגרוע מההגדרה "החזקה" בסעיף 1;

"השפעה ניכרת" – היכולת להשפיע על פעילותו של נותן שירות חיוני השפעה של ממש, שאינה בגדר שליטה, ושאינה נובעת מעצם ההחזקה באמצעי שליטה, לרבות יכולת כאמור הנובעת מזכות המוקנית לאדם בתקנון נותן השירות החיוני או בהסכם בכתב או בכל פה עם בעל השליטה למעט אם הזכות האמורה הוקנתה לתאגיד בנקאי ישראלי; לענין זה, "תאגיד בנקאי ישראלי" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שקיבל רישיון לפי פסקה (1) של סעיף 4(א) לחוק האמור; ואולם בלי לגרוע מכלליות האמור –

(1) יראו אדם כבעל השפעה ניכרת אם הוא בעל הזכות למנות נושא משרה בנותן השירות החיוני;

(2) חזקה על אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בנותן השירות החיוני;

"פירוק מרצון" – כמשמעותו בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות);

"הסדר" – כמשמעותו בסעיף 350 לחוק החברות;

"מיזוג" ו"פיצול" – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה;

"שליטה" – (נמחקה).

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 507 (ה"ח 582)

(ו) לענין סעיף זה –

"אמצעי שליטה" – (נמחקה);

"החזקה" – לרבות רכישה וכן שניהם כאחד, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), ולרבות העברה או שעבוד, והכל בלי לגרוע מההגדרה "החזקה" בסעיף 1;

"השפעה ניכרת" – היכולת להשפיע על פעילותו של נותן שירות חיוני השפעה של ממש, שאינה בגדר שליטה, ושאינה נובעת מעצם ההחזקה באמצעי שליטה, לרבות יכולת כאמור הנובעת מזכות המוקנית לאדם בתקנון נותן השירות החיוני או בהסכם בכתב או בכל פה עם בעל השליטה למעט אם הזכות האמורה הוקנתה לתאגיד בנקאי ישראלי; לענין זה, "תאגיד בנקאי ישראלי" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שקיבל רישיון לפי פסקה (1) של סעיף 4(א) לחוק האמור; ואולם בלי לגרוע מכלליות האמור –

(1) יראו אדם כבעל השפעה ניכרת אם הוא בעל הזכות למנות נושא משרה בנותן השירות החיוני;

(2) חזקה על אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בנותן השירות החיוני;

"פירוק מרצון" – כמשמעותו בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות);

"הסדר" – כמשמעותו בסעיף 350 בפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"מיזוג" ו"פיצול" – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה;

"שליטה" – (נמחקה).

הפעלת שירות חיוני בידי הממונה (תיקון מס' 12)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ה.     (א)  חדל בעל רשיון לתת שירות שנקבע כשירות חיוני לפי סעיף 4ד, או סבורים ראש הממשלה והשר שקיים חשש סביר כי בעל רשיון יחדל לתת שירות חיוני כאמור, ונוכחו ראש הממשלה והשר שיש הכרח להבטיח רציפות במתן השירות או למנוע שיבוש או הפסקה שלו, רשאים הם, באישור הממשלה, להורות בצו לבעל הרשיון לספק את השירות לפי הרשיון, לתקופה ובתנאים שיורו.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ב)  ניתן צו לפי סעיף קטן (א), ומי שהצו חל עליו לא מילא אחר האמור בו, רשאים ראש הממשלה והשר, בצו, למנות אדם שיופקד על מתן השירות החיוני ועל ניהול מיתקני הבזק שבאמצעותם ניתן השירות החיוני (להלן – הממונה), ורשאים הם לפרט בצו את תפקידיו.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ג)   במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות ראש הממשלה והשר ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות להבטחת קיומו של השירות החיוני, לרבות הסמכויות הדרושות לניהולו של התאגיד.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ד)  הופסק מתן שירות חיוני בשל סיום תוקפו של הרשיון, ביטולו או הגבלתו, ונוכחו ראש הממשלה והשר כי קיים הכרח להבטיח רציפות במתן השירות, וכי הפסקת השירות עלולה לפגוע באופן מהותי ומיידי בשירות החיוני, רשאים ראש הממשלה והשר לפעול כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ואם נוכחו כי בנסיבות הענין לא ניתן לקיים את השירות החיוני בידי בעל הרשיון, רשאים הם למנות מיד את הממונה.

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

          (ה)  מינויו של הממונה לפי סעיף זה יהיה לתקופה שיקבעו ראש הממשלה והשר ושלא תעלה על שנה אחת; ראש הממשלה והשר רשאים להאריך את המינוי לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שנה אחת, וכן רשאים הם להחליפו בכל עת.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של בעל הרשיון לקבל דמי שימוש ראויים בעד השימוש במיתקניו ופיצוי מאת המדינה, בכפוף לכל דין או לחובותיו על-פי רשיונו, בעד נזקים שנגרמו לו עקב מינוי הממונה.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 261 (ה"ח 2349)

הוספת סעיף 4ה

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 410 (ה"ח 25)

4ה. (א) חדל בעל רשיון לתת שירות שנקבע כשירות חיוני לפי סעיף 4ד, או סבור השר סבורים ראש הממשלה והשר שקיים חשש סביר כי בעל רשיון יחדל לתת שירות חיוני כאמור, ונוכח השר ונוכחו ראש הממשלה והשר שיש הכרח להבטיח רציפות במתן השירות או למנוע שיבוש או הפסקה שלו, רשאי הוא רשאים הם, באישור הממשלה, להורות בצו לבעל הרשיון לספק את השירות לפי הרשיון, לתקופה ובתנאים שיורה שיורו.

(ב) ניתן צו לפי סעיף קטן (א), ומי שהצו חל עליו לא מילא אחר האמור בו, רשאי השר רשאים ראש הממשלה והשר, בצו, למנות אדם שיופקד על מתן השירות החיוני ועל ניהול מיתקני הבזק שבאמצעותם ניתן השירות החיוני (להלן – הממונה), ורשאי הוא ורשאים הם לפרט בצו את תפקידיו.

(ג) במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות השר ראש הממשלה והשר ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות להבטחת קיומו של השירות החיוני, לרבות הסמכויות הדרושות לניהולו של התאגיד.

(ד) הופסק מתן שירות חיוני בשל סיום תוקפו של הרשיון, ביטולו או הגבלתו, ונוכח השר ונוכחו ראש הממשלה והשר כי קיים הכרח להבטיח רציפות במתן השירות, וכי הפסקת השירות עלולה לפגוע באופן מהותי ומיידי בשירות החיוני, רשאי השר רשאים ראש הממשלה והשר לפעול כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ואם נוכח ואם נוכחו כי בנסיבות הענין לא ניתן לקיים את השירות החיוני בידי בעל הרשיון, רשאי הוא רשאים הם למנות מיד את הממונה.

(ה) מינויו של הממונה לפי סעיף זה יהיה לתקופה שיקבע השר שיקבעו ראש הממשלה והשר ושלא תעלה על שנה אחת; השר רשאי ראש הממשלה והשר רשאים להאריך את המינוי לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שנה אחת, וכן רשאי הוא רשאים הם להחליפו בכל עת.

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של בעל הרשיון לקבל דמי שימוש ראויים בעד השימוש במיתקניו ופיצוי מאת המדינה, בכפוף לכל דין או לחובותיו על-פי רשיונו, בעד נזקים שנגרמו לו עקב מינוי הממונה.

מינוי משקיף (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ה1.   (א)  בצו לפי סעיף 4ד, שניתן לגבי נותן שירות חיוני שהוא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות), רשאים ראש הממשלה והשר לקבוע כי ימונה משקיף בישיבת דירקטוריון של נותן השירות החיוני ובועדותיו (בסעיף זה – המשקיף).

          (ב)  המשקיף יהיה עובד מדינה בעל כשירות כשל דירקטור לפי פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות.

          (ג)   הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו תימסר גם למשקיף והוא רשאי להשתתף בכל ישיבה של הדירקטוריון וועדותיו.

          (ד)  זכותו של המשקיף לקבלת מידע מנותן השירות החיוני, הוא כשל דירקטור.

          (ה)  ראה המשקיף כי נותן השירות החיוני עומד לקבל החלטה בניגוד להוראה מהוראות הצו, בניגוד להוראות לפי סעיף 13, או בניגוד להוראות סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק שירות הביטחון הכללי), יודיע על כך, בלא דיחוי, לנותן השירות החיוני, לשר ולראש הממשלה.

          (ו)   הודיע המשקיף כאמור בסעיף קטן (ה), לא יהא נותן השירות החיוני רשאי לקבל את ההחלטה במשך 10 ימים מיום הודעת המשקיף, ואם התקבלה, לא יהיה לה תוקף.

          (ז)   הודיעו ראש הממשלה והשר בתוך עשרת הימים האמורים בסעיף קטן (ו), כי יש בהחלטה כאמור בסעיף קטן (ה), כדי להפר את הוראות הצו, את ההוראות לפי סעיף 13 או את הוראות סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי, לא יהא נותן השירות החיוני רשאי לקבל את ההחלטה ואם התקבלה, לא יהיה לה תוקף.

          (ח)  הוראות סעיף זה יחולו אף אם נותן השירות החיוני חדל להיות חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות וכן לגבי חברות בשליטתו של נותן השירות החיוני כאמור בסעיף זה.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 410 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 4ה1

חשיפת מידע סודי (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ה2.   (א)  הוצא צו לפי סעיף 4ד, רשאים ראש הממשלה והשר לקבוע בצו כי על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות סעיפים 19(א)(2) ו-36ג(ב) לחוק ניירות ערך, ככל שהן חלות על נותן השירות החיוני ועל מגבלות, תנאים או הוראות שהוטלו עליו:

(1)   לא יימסר או ייחשף מסמך או מידע כפי שקבעו ראש הממשלה והשר בצו, לידיעת נושאי משרה או בעלי מניות מסוימים בנותן השירות החיוני או במי שיש לו השפעה ניכרת בנותן השירות החיוני, הכל כפי שקבעו;

(2)   תוגבל, בדרך שקבעו ראש הממשלה והשר, מסירה או חשיפה של מסמך או מידע, כפי שקבעו, או תימנע העברתו למי שלא הורשה בכתב בידי ראש הממשלה והשר או בידי מי שהם מינו לענין זה.

          (ב)  קבעו ראש הממשלה והשר מגבלות לפי סעיף קטן (א) על מסירת מידע לבעלי מניות או לנושאי משרה, יהיו בעלי המניות או נושאי המשרה האמורים, על אף האמור בכל דין, פטורים במקרה של הפרה, מאחריות המוטלת עליהם לפי כל דין, אם הפרה זו נגרמה אך ורק בשל אי קבלת המידע, שנמנע מהם כאמור, ולא יראו באי מסירת המידע כאמור הפרת חובה לפי כל דין, והכל בכפוף להוראות סעיפים 19(א)(2) ו-36ג(ב) לחוק ניירות ערך, ככל שהן חלות על נותן השירות החיוני ועל מגבלות, תנאים או הוראות שהוטלו עליו.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 411 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 4ה2

הוראות אכיפה ותוקפן של פעולות (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ה3.   (א)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, המפר צו או הוראה שהוצאו לפי סעיפים 4ד עד 4ה2, יחויב בפיצוי או בשיפוי בשל כל נזק או הוצאה שנגרמו עקב כך למדינה, לנותן השירות החיוני או לצד שלישי כלשהו.

          (ב)  לא יהיה תוקף לפעולה, שנעשתה על ידי נותן השירות החיוני בניגוד להוראות סעיפים 4ד עד 4ה2, או בניגוד לצו או להוראה מכוחם; אין בהורה זו כדי לפגוע בזכויות שרכש צד שלישי, אם לא ידע או לא יכול היה לדעת, שהפעולה נעשתה בניגוד להוראות הסעיפים האמורים או בניגוד לצו או להוראה מכוחם.

          (ג)   אין בקיומו של הליך פלילי לפי חוק זה כדי לגרוע מכוח זכות או סמכות לנקוט הליכים אחרים לפי חוק זה או הצווים מכוחו.

          (ד)  בית המשפט המחוזי רשאי, לבקשת המדינה, לצוות על מי שהפר הוראות, תנאים או הגבלות שנקבעו לפי סעיפים 4ד עד 4ה2, או בצווים שהוצאו מכוחם, לחדול מכך, או לקיימם, לפי הענין.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 412 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 4ה3

הגבלות על הוצאת צו לפי חוק אחר (תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

4ה4.   הוצא צו לפי סעיפים 4ד עד 4ה2, לא יוצא צו לפי חוק אחר, לרבות לפי פרק ח'2 לחוק החברות הממשלתיות, בשל אותן עילות או עילות דומות.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 412 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 4ה4

שירות לכלל הציבור (תיקון מס' 21) תש"ס-2000

4ו.      (א)  השר רשאי לקבוע רשימת שירותי בזק בסיסיים, אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור (להלן – סל שירותים לכלל הציבור).

          (ב)  (1)   קבע השר סל שירותים לכלל הציבור, רשאי הוא להורות לבעל רשיון כללי ליתן שירות על פי רשיונו, הנכלל בסל, באזורים או בישובים נוספים על אלה שבהם הוא נותן את שירותיו;

(2)   השר יורה כאמור בפסקה (1) רק לאחר שבחן חלופות לענין זה, ושוכנע כי טובת הציבור מחייבת זאת, ובשים לב לכל אחד מאלה:

(א)   לתחרות בתחום הבזק;

(ב)   לצורכי הציבור המתגורר באזורים המרוחקים ממרכז הארץ ודלילי אוכלוסיה;

(ג)    להיקף מתן השירותים בידי בעל הרשיון ויכולותיו הטכנולוגיות והכלכליות;

(3)   הוראה לפי סעיף קטן זה תינתן לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

          (ג)   (1)   השתכנע השר כי התקיימו כל אלה:

(א)   התבססה תחרות של ממש במתן שירות הכלול בסל שירותים לכלל הציבור;

(תיקון מס' 28) תשס"ג-2003

(ב)   קיימים אזורים שבהם ניתן שירות שבסל השירותים לכלל הציבור על ידי בעל רשיון כללי אחד או שניים;

(ג)    עלות מתן שירות כאמור על ידי אותו בעל רשיון כללי האמור בכל הארץ, עולה על התועלת הנובעת לו ממתן אותו שירות, וכי עקב זאת נדרשת התערבותו של השר;

רשאי הוא לקבוע כי על בעל רשיון אחר, הנותן אותו שירות שלא בכל הארץ, להשתתף במימון מתן השירות באזורים כאמור;

(2)   קבע השר כאמור, רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר אופן מימוש ההשתתפות במימון והיקפה;

(3)   קביעה לפי סעיף קטן זה טעונה הסכמת שר האוצר ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

          (ד)  הוראות סעיף זה יחולו גם על מבקש רשיון כללי, בשינויים המחויבים.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממכלול חובותיו של בעל רשיון כללי, לרבות הוראות בדבר חובותיו לתת שירות לכל דורש, לפי רשיונו או לפי כל דין.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 77 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 4ו

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 412 (ה"ח 25)

(ג) (1) השתכנע השר כי התקיימו כל אלה:

(א) התבססה תחרות של ממש במתן שירות הכלול בסל שירותים לכלל הציבור;

(ב) קיימים אזורים שבהם ניתן שירות שבסל השירותים לכלל הציבור על ידי בעל רשיון כללי אחד בלבד או שניים;

(ג) עלות מתן שירות כאמור על ידי אותו בעל רשיון כללי האמור בכל הארץ, עולה על התועלת הנובעת לו ממתן אותו שירות, וכי עקב זאת נדרשת התערבותו של השר;

רשאי הוא לקבוע כי על בעל רשיון כללי אחר, הנותן אותו שירות שלא בכל הארץ, להשתתף במימון מתן השירות באזורים כאמור;

(2) קבע השר כאמור, רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר אופן מימוש ההשתתפות במימון והיקפה;

(3) קביעה לפי סעיף קטן זה טעונה הסכמת שר האוצר ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

התניית שירות בשירות (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

4ז.      בעל רישיון, או בעל רישיון לשידורים, לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות, ברכישה או בקבלה של שירות אחר, הניתן על ידו או על ידי אחר, או באי קבלת שירות מבעל רישיון אחר או מבעל רישיון לשידורים אחר, אלא אם כן השר, או המועצה, לפי הענין, התירו לו לעשות כן, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף זה, "שירות" – שירותי בזק או שידורים.

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 533 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת סעיף 4ז

הזכות לרכוש תיול פנימי (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

4ח.     (א)  בסעיף זה –

          "בעל רישיון" – לרבות בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג;

          "ציוד קצה לווייני", "צלחת קליטה" – כהגדרתם בפרק ב'2;

          "תיול פנימי" – החלק מרשת הגישה, המותקן בחצריו של אדם ובחצרים משותפים, והנועד לשמש את החצרים של אותו אדם בלבד.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, רשאי אדם כאמור בסעיף קטן (א), לרכוש מבעל רישיון, תמורת תשלום, את התיול הפנימי אם הוא בבעלותו של בעל רישיון, ובלבד שהתיול הפנימי מותקן בחצרים המשמשים למגורים בלבד.

          (ג)   רכש אדם את התיול הפנימי, לא ייתן לו בעל רישיון אחר או בעל רישיון לשידורים אחר, שירותי בזק או שידורים הכרוכים בשימוש בתיול הפנימי, אלא אם כן נוכח שהרוכש שילם לבעל הרישיון שבבעלותו היה התיול הפנימי בעבור הרכישה.

          (ד)  רכישת התיול הפנימי, כאמור בסעיף קטן (ב), יכול שתיעשה באמצעות בעל רישיון אחר, או בעל רישיון לשידורים אחר, אם הוסכם כך בינו לבין האדם שבחצריו מותקן התיול הפנימי; הוסכם כאמור, יודיע על כך בעל הרישיון האחר, או בעל הרישיון לשידורים האחר, לבעל הרישיון שבבעלותו התיול הפנימי, ויהיה אחראי לתשלום בעבור רכישתו, והוראת סעיף קטן (ג) לא תחול.

          (ה)  התשלום בעבור התיול הפנימי יהיה כדלקמן:

(1)   בבית משותף – 120 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף, ואם הרכישה נעשית בדרך האמורה בסעיף קטן (ד), ישולם הסכום ב-12 תשלומים שווים;

(2)   בחצרים שאינם בית משותף – בסכום שקבע השר באישור הועדה;

(3)   השר, באישור הועדה, רשאי לשנות את הסכום האמור בפסקת משנה (1), וכן לקבוע את אופן עדכון הסכומים ואת דרכי תשלומם, ורשאי הוא לקבוע סכומים שונים, לפי אמות מידה שיקבע, לרבות לסוגי חצרים.

          (ו)   הוראות סעיף זה יחולו גם על רכישת ציוד קצה לווייני, למעט צלחת קליטה, ממיר או מפענח, אם הוא בבעלותו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה בלוויין.

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 533 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת סעיף 4ח

אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט (תיקון מס' 49) תשע"א-2011

4ט.     (א)  בסעיף זה –

          "אתר פוגעני" – אתר באינטרנט שעיקרו תוכן פוגעני;

          "תוכן פוגעני" – כל אחד מאלה:

(1)   הצגת חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, ובכלל זה –

(א)   הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

(ב)   הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;

(ג)    הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;

והכל כשאין בתוכן המוצג ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי המצדיק, בנסיבות העניין, את הצגתו;

(2)   הסתה גזענית או לאומנית;

(3)   הימורים;

(4)   משחקים הכוללים מעשי אלימות;

          "ספק גישה לאינטרנט" – מי שקיבל רישיון לפי חוק זה או מי שפועל מכוח היתר כללי לפיו הנותן שירות גישה לאינטרנט, לרבות בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, הנותנים שירות כאמור באמצעות ציוד קצה נייד.

          (ב)  השר יקבע, בתקנות או ברישיון ספק גישה לאינטרנט, הוראות לעניין חובתו של ספק גישה לאינטרנט ליידע את מנוייו בדבר –

(1)   אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור;

(2)   סכנות נוספות הנשקפות מהשימוש באינטרנט והגנות אפשריות מפניהן, כפי שיקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ג)   ספק גישה לאינטרנט יידע את מנוייו בהתאם לסעיף קטן (ב) בכל הדרכים שלהלן:

(1)   ישלח בדואר עלון מידע מודפס למנוי, במועד ההתקשרות בהסכם לקבלת שירות גישה לאינטרנט ובמועד חידושה, וכן אחת לשנה לפחות במהלך תקופת ההסכם;

(2)   יפרסם את המידע באתר האינטרנט של ספק הגישה לאינטרנט;

(3)   יציין את המידע בהסכם שנחתם עם המנוי;

(4)   ימסור את המידע למנוי על ידי נציג שירות הלקוחות של ספק הגישה לאינטרנט.

          (ד)  ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו בדרך שקבע השר בתקנות או ברישיון, ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים לב למקובל בתחום; בעד שירות סינון הניתן לפי סעיף קטן זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה לאינטרנט.

מיום 5.7.2011

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"א מס' 2291 מיום 5.4.2011 עמ' 759 (ה"ח 361)

הוספת סעיף 4ט

קישור-גומלין ושימוש במיתקן בזק של אחר (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

5.    (א)  בסעיף זה –

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "בעל זיכיון" – (נמחקה);

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "בעל רישיון" – כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיפים קטנים (א) עד (ה) ו-(ט), למעט מי שקיבל רישיון מיוחד;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "בעל רישיון אחר" – לענין סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), בעל רישיון, לרבות בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג;

          "קישור-גומלין" – חיבור בין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחד לבין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחר, באופן פיזי או לוגי, המאפשר העברת מסרי בזק בין המנויים של בעלי הרשיון, או מתן שירותים בידי בעל רשיון אחד למנוייו של בעל רשיון אחר;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "שימוש" – לענין סעיפים קטנים (ו), (ז) ו-(ח) – לרבות אלה:

(1)   מתן גישה אל מיתקן בזק של בעל רישיון אחר, לרבות רשת בזק ציבורית או רשת גישה, כולן או חלקן, ואפשרות השימוש בהם;

(2)   מתן אפשרות להתקין מיתקן בזק של בעל רישיון, במיתקן בזק או בחצרים של בעל רישיון אחר;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רשת בזק ציבורית" – (נמחקה).

          (ב)[6] השר רשאי, לשם הבטחת התחרות בתחום הבזק ורמת השירותים בו, ובשים לב לענינו של הציבור ולענינם של בעלי הרשיון הנוגעים בדבר –

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

(1)   לקבוע כי בעל רשיון חייב לאפשר קישור-גומלין לרשת הבזק הציבורית שלו וליתן הוראות בדבר אופן ביצוע קישור-גומלין והיקפו, וכן בדבר פעולות, שירותים והסדרים נלווים למימוש קישור-גומלין והתשלומים בעדם לרבות מתן שירותי חיוב וגביה בידי בעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר, או העברת מידע בין בעלי רישיון, ככל שהמידע נדרש לצורך מתן שירותים בידי בעל רישיון אחר למנוייו או לצורך מתן שירותים ולצורך גביית תשלומים בידי בעל רישיון אחד ממנוייו של בעל רישיון אחר; קביעה או מתן הוראות לפי פסקה זו יכול שייעשו ברשיון, בהוראת מינהל או בתקנות, לפי הענין;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

(2)   לקבוע בתקנות, בהסכמת שר האוצר, תשלומים, תשלומים מירביים או תשלומים מזעריים בעד קישור-גומלין, וכן הוראות בדבר דרכים לחישוב התשלומים, מרכיביהם והיחסים ביניהם, והוראות בדבר אופן הצמדת התשלומים למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות אפשרות של קביעת מקדם התייעלות לבעל רישיון בשיעור ובאופן שייקבע בתקנות.

(תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

          (ב1) קביעת התשלומים או מתן ההוראות לפי סעיף קטן (ב) (בסעיף קטן זה – תשלומים בעד קישור גומלין) יכול שתיעשה, בין השאר, בהתבסס על אחד מאלה:

(1)   עלות לפי שיטת חישוב שהשר יורה עליה, בתוספת רווח סביר;

(2)   נקודת ייחוס הנגזרת מאחד מאלה:

(א)   תשלום בעד שירותים שנותן בעל הרישיון;

(ב)   תשלום בעד שירותים אחרים בני-השוואה;

(ג)    תשלומים כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) או תשלומים בעד קישור גומלין או שירות מקביל לו, במדינות אחרות.

          (ג)   לא נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (ב)(1), בין בכלל ובין לגבי ענין מסוים, יקבעו בעלי הרשיון הנוגעים בדבר בהסכם את התנאים בדבר קישור-גומלין, ובאין הסכמה, רשאי השר להורות להם בהתאם לסמכותו לפי סעיף קטן (ב)(1).

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 57) תשע"ג-2013

          (ד)  נקבעה חובת קישור-גומלין לפי סעיף קטן (ב)(1) ולא נקבעו בתקנות תשלומים לפי סעיף קטן (ב)(2), רשאי בעל רשיון לדרוש מחיר סביר בעד קישור-גומלין אל רשת הבזק הציבורית שלו; באין הסכמה בין בעלי הרשיון הנוגעים בדבר, יורה השר על המחיר בעד קישור הגומלין, לפי שיטת חישוב שיורה עליה, ויכול שהשיטה כאמור תיעשה, בין השאר, כאמור בסעיף קטן (ב1), ואולם רשאי השר להורות כי בנסיבות הענין יישא כל צד בעלויותיו לענין זה; הוראת השר תינתן בתוך זמן סביר בהתחשב בנסיבות הענין; על הוראת השר לפי סעיף קטן זה ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לבעל הרשיון ההודעה על ההוראה, בפני בית המשפט המחוזי; על פסק דינו של בית המשפט ניתן לערער בשאלה משפטית; בסעיף קטן זה, "השר" – לרבות מי שהשר הסמיכו.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ד1) לענין אי הסכמה כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי השר להורות כי לא יעוכב ביצוע קישור-גומלין בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1), וכן רשאי הוא ליתן כל הוראה אחרת כפי שיראה לנכון בנסיבות הענין לרבות לענין תשלומים חלקיים; השר יחליט אם להורות כאמור וייתן הוראותיו בתוך זמן סביר ושלא יעלה על שנה.

          (ה)  מחיר סביר אשר רשאי בעל רשיון לדרוש כאמור בסעיף קטן (ד) יהיה בלתי מפלה, ואולם תתאפשר העדפה המותרת על פי כל דין או בנסיבות מיוחדות בהתאם לתנאים שנקבעו ברשיונו לענין זה.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ו)   בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), היה ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון אחד, כרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, ובהם, במקום "קישור- גומלין" יבוא "שימוש".

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ז)   היה ביצוע שידורים בידי בעל רישיון לשידורים כרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר, לרבות במוקד שידור, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), בשינויים המחויבים, ובהם:

(1)   במקום "בתחום הבזק ורמת השירותים בו" יבוא "בתחום הבזק ובתחום השידורים ורמת השירותים בהם";

(2)   במקום "קישור-גומלין" יבוא "שימוש";

          בסעיף קטן זה, "בעל רישיון לשידורים" – למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ח)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4ח ובסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), היה ביצוע פעולות בזק, מתן שירותי בזק או ביצוע שידורים בידי בעל רישיון או בידי בעל רישיון לשידורים, כרוך בשימוש, לרבות בשימוש משותף בידי בעלי רישיונות שונים, במיתקן בזק המצוי בחצריו של מנוי, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), בשינויים המחויבים, ובהם במקום "קישור-גומלין" יבוא "שימוש, לרבות שימוש משותף".

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ט)  בלי לגרוע מהוראות סעיף זה ובשים לב, בין השאר, להוראות סעיף 6לד, השר רשאי ליתן הוראות, בתקנות או ברישיון או בהוראות מינהל, בדבר חובתו של בעל רישיון לייעד קיבולת ברשת הבזק הציבורית שלו להעברת שידורים או שירותי בזק של אחר, ורשאי הוא להורות לבעל רישיון כאמור, לחבר לרשת הבזק הציבורית שלו יותר ממוקד שידור אחד של מי שקיבלו לכך רישיון.

(תיקון מס' 64) תשע"ז-2016

          (י)   (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ח), מפעיל פנים-ארצי ייתן למפעיל פנים-ארצי אחר שימוש בתשתית הפסיבית שלו באופן המאפשר להשחיל בה כבלים מתכתיים או אופטיים של המפעיל הפנים-ארצי האחר או להקים בה מיתקני בזק של המפעיל הפנים-ארצי האחר, ובאופן המאפשר תחזוקת הכבלים והמיתקנים האמורים, והכול לצורך ביצוע כל פעולת בזק ומתן כל שירות בזק על פי תנאי רישיונו של המפעיל הפנים-ארצי האחר; על הסדרת שימוש כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), בשינויים המחויבים כאמור בסעיף קטן (ו), ובכלל זה מתן הוראות בדבר אופן ביצוע השימוש;

(2)   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), תשלומים, תשלומים מרביים או תשלומים מזעריים בעד שימוש בתשתית הפסיבית של החברה בידי מפעיל פנים-ארצי שאינו בעל רישיון כללי ייחודי שנעשה לפי הוראות פסקה (1);

(3)   עד להתקנת תקנות לפי פסקה (2), יחולו על השימוש בתשתית הפסיבית של החברה בידי מפעיל פנים-ארצי שאינו בעל רישיון כללי ייחודי, שנעשה לפי הוראות פסקה (1), התשלומים המרביים שנקבעו בעד שירות גישה לתשתית פסיבית בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה-2014, כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;

(4)   קיים הפרש בין התשלומים לפי פסקה (3) ששילם מפעיל פנים-ארצי שאינו בעל רישיון כללי ייחודי ואינו בעל רישיון מפ"א תשתית בעד שימוש בתשתית הפסיבית של החברה לפי הוראות פסקה (1) לבין התשלומים שנקבעו בתקנות לפי פסקה (2), ישולם ההפרש, על ידי החברה או על ידי מפעיל פנים-ארצי שאינו בעל רישיון כללי ייחודי ואינו בעל רישיון מפ"א תשתית, לפי העניין, בעד התקופה המתחילה במועד תחילת השימוש של המפעיל הפנים-ארצי האמור, בתשתית הפסיבית של החברה לפי הוראות פסקה (1), ולעניין שימוש כאמור שנעשה לאחר יום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;

(5)   היתה התשתית הפסיבית של מפעיל פנים-ארצי מוחזקת בידי חברת החשמל לישראל בע"מ בפעילותה כבעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, ודרושה לה לצורך פעילותה כאמור, לא יחולו לגבי התשתית הפסיבית כאמור הוראות סעיף קטן זה;

(6)   התקיימו בקנים או בתת-קנים בתשתית הפסיבית של מפעיל פנים-ארצי כל התנאים שלהלן, לא יחולו לגביהם הוראות סעיף קטן זה:

(א)   הם מצויים בשימוש בלעדי של גורמי הביטחון;

(ב)   אין בהם פעילות אחרת של המפעיל הפנים-ארצי בין בעבור עצמו ובין בעבור כל גורם אחר שאינו גורם ביטחון;

(7)   בסעיף קטן זה –

"בעל רישיון מפ"א תשתית" – בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים הניתנים לאלה בלבד: לבעל רישיון אחר, לבעל רישיון לשידורים או למי שפועל מכוח היתר כללי;

"גורם ביטחון" – כל אחד מאלה: צבא ההגנה לישראל, משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון ויחידות הסמך שלהם וכן מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

"מפעיל פנים-ארצי" – בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים;

"תשתית פסיבית" – המרכיבים הפסיביים של רשת הבזק הציבורית בכל רבדיה, ובכלל זה קנים, תת-קנים, גובים, גומחות עיליות, קופסאות ועמודים.

מיום 23.5.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1315 מיום 23.5.1990 עמ' 142 (ה"ח 1990)

(א) היה ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רשיון כרוך בשימוש במיתקני בזק של בעל רשיון אחר, רשאי השר, לאחר ששקל את ענין הציבור ואת ענינו של בעל הרשיון האחר, לחייב את בעל הרשיון האחר לאפשר את השימוש במיתקני הבזק לבעל הרשיון הזקוק לכך, ולקבוע את אופן השימוש והיקפו; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין ביצוע שידורים בידי בעל זכיון, כהגדרתם של אלה בסעיף 6א.

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 78 (ה"ח 2824)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

שימוש במיתקני בזק של אחר

5. (א) היה ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רשיון כרוך בשימוש במיתקני בזק של בעל רשיון אחר, רשאי השר, לאחר ששקל את ענין הציבור ואת ענינו של בעל הרשיון האחר, לחייב את בעל הרשיון האחר לאפשר את השימוש במיתקני הבזק לבעל הרשיון הזקוק לכך, ולקבוע את אופן השימוש והיקפו; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין ביצוע שידורים בידי בעל זכיון, כהגדרתם של אלה בסעיף 6א.

(ב) בעל רשיון שנעשה שימוש במיתקני בזק שלו כאמור, רשאי לדרוש מחיר סביר בשל שימוש זה, ובאין הסכמה – יקבע השר את המחיר על בסיס העלות הכוללת של השימוש בתוספת רווח סביר; על החלטת השר ניתן לערער בפני בית משפט מוסמך.

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 534 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

5. (א) בסעיף זה –

"בעל זיכיון" – כהגדרתו בסעיף 6א, לרבות בעל רשיון לשידור לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג;

"בעל רישיון" – כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיפים קטנים (א) עד (ה) ו-(ט), למעט מי שקיבל רישיון מיוחד;

"בעל רישיון אחר" – לענין סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), בעל רישיון, לרבות בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג;

"קישור-גומלין" – חיבור בין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחד לבין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחר, באופן פיזי או לוגי, המאפשר העברת מסרי בזק בין המנויים של בעלי הרשיון, או מתן שירותים בידי בעל רשיון אחד למנוייו של בעל רשיון אחר;

"שימוש" – לענין סעיפים קטנים (ו), (ז) ו-(ח) – לרבות אלה:

(1) מתן גישה אל מיתקן בזק של בעל רישיון אחר, לרבות רשת בזק ציבורית או רשת גישה, כולן או חלקן, ואפשרות השימוש בהם;

(2) מתן אפשרות להתקין מיתקן בזק של בעל רישיון, במיתקן בזק או בחצרים של בעל רישיון אחר;

"רשת בזק ציבורית" – מערכת של מיתקני בזק של בעל רשיון כללי, המשמשת או המיועדת לשמש למתן שירותי בזק לציבור.

(ב) השר רשאי, לשם הבטחת התחרות בתחום הבזק ורמת השירותים בו, ובשים לב לענינו של הציבור ולענינם של בעלי הרשיון הנוגעים בדבר –

(1) לקבוע כי בעל רשיון חייב לאפשר קישור-גומלין לרשת הבזק הציבורית שלו וליתן הוראות בדבר אופן ביצוע קישור-גומלין והיקפו, וכן בדבר פעולות פעולות, שירותים והסדרים נלווים למימוש קישור-גומלין לרבות מתן שירותי חיוב וגביה בידי בעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר, או העברת מידע בין בעלי רישיון, ככל שהמידע נדרש לצורך מתן שירותים ולצורך גביית תשלומים בידי בעל רישיון אחד ממנוייו של בעל רישיון אחר; קביעה או מתן הוראות לפי פסקה זו יכול שייעשו ברשיון, בהוראת מינהל או בתקנות, לפי הענין;

(2) לקבוע בתקנות, בהסכמת שר האוצר, תשלומים תשלומים, תשלומים מירביים או תשלומים מזעריים בעד קישור-גומלין, וכן הוראות בדבר דרכים לחישוב התשלומים, מרכיביהם והיחסים ביניהם, והוראות בדבר אופן הצמדת התשלומים למדד המחירים לצרכן, לרבות אפשרות של קביעת מקדם התייעלות לחברה לבעל רישיון בשיעור ובאופן שייקבע בתקנות.

(ג) לא נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (ב)(1), בין בכלל ובין לגבי ענין מסוים, יקבעו בעלי הרשיון הנוגעים בדבר בהסכם את התנאים בדבר קישור-גומלין, ובאין הסכמה, רשאי השר להורות להם בהתאם לסמכותו לפי סעיף קטן (ב)(1).

(ד) נקבעה חובת קישור-גומלין לפי סעיף קטן (ב)(1) ולא נקבעו בתקנות תשלומים לפי סעיף קטן (ב)(2), רשאי בעל רשיון לדרוש מחיר סביר בעד קישור-גומלין אל רשת הבזק הציבורית שלו; באין הסכמה בין בעלי הרשיון הנוגעים בדבר, יורה השר על המחיר בהתבסס על עלות קישור-הגומלין, לפי שיטת חישוב שיורה עליה, בתוספת רווח סביר, ואולם רשאי השר להורות כי בנסיבות הענין יישא כל צד בעלויותיו לענין זה; הוראת השר תינתן בתוך זמן סביר בהתחשב בנסיבות הענין; על הוראת השר לפי סעיף קטן זה ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לבעל הרשיון ההודעה על ההוראה, בפני בית המשפט המחוזי; על פסק דינו של בית המשפט ניתן לערער בשאלה משפטית; בסעיף קטן זה, "השר" – לרבות מי שהשר הסמיכו.

(ד1) לענין אי הסכמה כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי השר להורות כי לא יעוכב ביצוע קישור-גומלין בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1), וכן רשאי הוא ליתן כל הוראה אחרת כפי שיראה לנכון בנסיבות הענין לרבות לענין תשלומים חלקיים; השר יחליט אם להורות כאמור וייתן הוראותיו בתוך זמן סביר ושלא יעלה על שנה.

(ה) מחיר סביר אשר רשאי בעל רשיון לדרוש כאמור בסעיף קטן (ד) יהיה בלתי מפלה, ואולם תתאפשר העדפה המותרת על פי כל דין או בנסיבות מיוחדות בהתאם לתנאים שנקבעו ברשיונו לענין זה.

(ו) היה ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רשיון אחד, או ביצוע שידורים בידי בעל זיכיון, כרוך בשימוש, שאינו קישור-גומלין, במיתקני בזק של בעל רשיון אחר, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(ז) ניתן רשיון מיוחד לבעל זיכיון, רשאי השר להורות כי יחולו עליו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, כפי שהורה.

(ו) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), היה ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון אחד, כרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, ובהם, במקום "קישור-גומלין" יבוא "שימוש".

(ז) היה ביצוע שידורים בידי בעל רישיון לשידורים כרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר, לרבות במוקד שידור, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), בשינויים המחויבים, ובהם:

(1) במקום "בתחום הבזק ורמת השירותים בו" יבוא "בתחום הבזק ובתחום השידורים ורמת השירותים בהם";

(2) במקום "קישור-גומלין" יבוא "שימוש";

בסעיף קטן זה, "בעל רישיון לשידורים" – למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים.

(ח) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4ח ובסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), היה ביצוע פעולות בזק, מתן שירותי בזק או ביצוע שידורים בידי בעל רישיון או בידי בעל רישיון לשידורים, כרוך בשימוש, לרבות בשימוש משותף בידי בעלי רישיונות שונים, במיתקן בזק המצוי בחצריו של מנוי, יחולו על הסדרת שימוש כאמור הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), בשינויים המחויבים, ובהם במקום "קישור-גומלין" יבוא "שימוש, לרבות שימוש משותף".

(ט) בלי לגרוע מהוראות סעיף זה ובשים לב, בין השאר, להוראות סעיף 6לד, השר רשאי ליתן הוראות, בתקנות או ברישיון או בהוראות מינהל, בדבר חובתו של בעל רישיון לייעד קיבולת ברשת הבזק הציבורית שלו להעברת שידורים או שירותי בזק של אחר, ורשאי הוא להורות לבעל רישיון כאמור, לחבר לרשת הבזק הציבורית שלו יותר ממוקד שידור אחד של מי שקיבלו לכך רישיון.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

(ב) השר רשאי, לשם הבטחת התחרות בתחום הבזק ורמת השירותים בו, ובשים לב לענינו של הציבור ולענינם של בעלי הרשיון הנוגעים בדבר –

(1) לקבוע כי בעל רשיון חייב לאפשר קישור-גומלין לרשת הבזק הציבורית שלו וליתן הוראות בדבר אופן ביצוע קישור-גומלין והיקפו, וכן בדבר פעולות, שירותים והסדרים נלווים למימוש קישור-גומלין והתשלומים בעדם לרבות מתן שירותי חיוב וגביה בידי בעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר, או העברת מידע בין בעלי רישיון, ככל שהמידע נדרש לצורך מתן שירותים בידי בעל רישיון אחר למנוייו או לצורך מתן שירותים ולצורך גביית תשלומים בידי בעל רישיון אחד ממנוייו של בעל רישיון אחר; קביעה או מתן הוראות לפי פסקה זו יכול שייעשו ברשיון, בהוראת מינהל או בתקנות, לפי הענין;

(2) לקבוע בתקנות, בהסכמת שר האוצר, תשלומים, תשלומים מירביים או תשלומים מזעריים בעד קישור-גומלין, וכן הוראות בדבר דרכים לחישוב התשלומים, מרכיביהם והיחסים ביניהם, והוראות בדבר אופן הצמדת התשלומים למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות אפשרות של קביעת מקדם התייעלות לבעל רישיון בשיעור ובאופן שייקבע בתקנות.

(ב1) קביעת התשלומים או מתן ההוראות לפי סעיף קטן (ב) (בסעיף קטן זה – תשלומים בעד קישור גומלין) יכול שתיעשה, בין השאר, בהתבסס על אחד מאלה:

(1) עלות לפי שיטת חישוב שהשר יורה עליה, בתוספת רווח סביר;

(2) נקודת ייחוס הנגזרת מאחד מאלה:

(א) תשלום בעד שירותים שנותן בעל הרישיון;

(ב) תשלום בעד שירותים אחרים בני-השוואה;

(ג) תשלומים כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) או תשלומים בעד קישור גומלין או שירות מקביל לו, במדינות אחרות.

(ג) לא נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (ב)(1), בין בכלל ובין לגבי ענין מסוים, יקבעו בעלי הרשיון הנוגעים בדבר בהסכם את התנאים בדבר קישור-גומלין, ובאין הסכמה, רשאי השר להורות להם בהתאם לסמכותו לפי סעיף קטן (ב)(1).

(ד) נקבעה חובת קישור-גומלין לפי סעיף קטן (ב)(1) ולא נקבעו בתקנות תשלומים לפי סעיף קטן (ב)(2), רשאי בעל רשיון לדרוש מחיר סביר בעד קישור-גומלין אל רשת הבזק הציבורית שלו; באין הסכמה בין בעלי הרשיון הנוגעים בדבר, יורה השר על המחיר בהתבסס על עלות קישור-הגומלין יורה השר על המחיר בעד קישור הגומלין, לפי שיטת חישוב שיורה עליה, בתוספת רווח סביר ויכול שהשיטה כאמור תיעשה, בין השאר, כאמור בסעיף קטן (ב1), ואולם רשאי השר להורות כי בנסיבות הענין יישא כל צד בעלויותיו לענין זה; הוראת השר תינתן בתוך זמן סביר בהתחשב בנסיבות הענין; על הוראת השר לפי סעיף קטן זה ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לבעל הרשיון ההודעה על ההוראה, בפני בית המשפט המחוזי; על פסק דינו של בית המשפט ניתן לערער בשאלה משפטית. בסעיף קטן זה, "השר" – לרבות מי שהשר הסמיכו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 125 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 5(י)

מספור (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

5א.     (א)  בסעיף זה –

          "הועדה" – ייעוד תחום של מספרי טלפון לשימושים ולשירותי בזק שונים;

          "הקצאה" – אישור לשימוש במספרי טלפון, לרבות שינוי או ביטול של אישור כאמור, וכן העברה של מספרי טלפון מבעל רשיון אחד לאחר;

          "מספר טלפון" – קבוצת ספרות בסדר מסוים, לרבות קידומת, אשר חיוגן מיועד לאפשר העברת מסר בזק אל ציוד קצה מסוים או גישה אל שירות בזק מסוים;

          "ניידות מספרים" – האפשרות הניתנת למנוי של בעל רשיון לשמור על מספר הטלפון שהוקצה לו כאשר הפך להיות מנוי של בעל רשיון אחר באותו אזור חיוג, לענין אותו סוג של שירות בזק;

          "תכנית מספור" – תכנית להועדה ולהקצאה של מספרי טלפון, קביעת כללי חיוג וניידות מספרים, או חלק מאלה.

          (ב)  לשם הבטחת התחרות בתחום הבזק ורמת השירותים בו, רשאי השר[7],[8]

(1)   להורות לבעל רשיון בדבר הועדה והקצאה של מספרי טלפון ובדבר כללי חיוג;

(2)   להכין ולנהל תכנית מספור וכן להורות לבעל רשיון בדבר הפעלה ויישום של תכנית המספור.

          (ג)   השר רשאי לקבוע, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות בעד הקצאה של מספרי טלפון לבעל רשיון, ככל שהדבר יידרש לשם הבטחת שימוש יעיל במשאבי המספור.

          (ד)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות ברשיון שניתן לפי חוק זה, רשאי השר להורות כי כל בעל רשיון יישא בהוצאות, כולן או חלקן, הנגרמות לו בשל מילוי הוראות לפי סעיף קטן (ב), ולעניין ניידות מספרים, אם ייגרמו לבעלי הרשיון הנוגעים בדבר הוצאות משותפות, רשאי הוא להורות כי יישאו בהן בעלי הרשיון באופן שיורה.

(תיקון מס' 32) תשס"ה-2005

          (ה)  (1)   השר יכין תכנית מספור לענין ניידות מספרים לגבי בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים וכן לגבי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד (בסעיף קטן זה – תכנית המספור), ויורה לבעלי רישיונות כלליים בדבר יישומה והפעלתה של תכנית המספור עד יום ח' באלול התשס"ו (1 בספטמבר 2006); מבנה התשלומים לענין זה ייקבע עד המועד האמור בידי השר ושר האוצר, באופן שיבטיח שקיפות מלאה ומניעת כל אפליה;

(2)   נוכחו השר ושר האוצר כי נוצר צורך ממשי בכך, ומטעמים מיוחדים, רשאים הם לדחות בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את יישומה והפעלתה של תכנית המספור לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים;

(3)   השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על תכנית המספור שהכין.

(תיקון מס' 32) תשס"ה-2005

          (ו)   בעל רישיון כללי יספק ניידות מספרים לכל מנוי שיבקש זאת, בתוך יום עבודה אחד או בתוך זמן קצר מזה שקבע השר, ויבצע, בלא תשלום מהמנוי או מבעל רישיון אחר כלשהו, את כל הפעולות הנדרשות ממנו לשם כך לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 78 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 395 (ה"ח 143)

הוספת סעיף קטן 5א(ה)

 

מיום 1.9.2006

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 395 (ה"ח 143)

הוספת סעיף קטן 5א(ו)

חסימת שירותי מסרון (תיקון מס' 45) תשע"א-2010

5ב.     (א)  בעל רישיון יאפשר, לפי בקשת מנוי, חסימת שירותי מסרון.

          (ב)  ביקש מנוי מבעל רישיון לחסום שירותי מסרון, כולם או חלקם, יחסום בעל הרישיון קבלה או שליחה של מסרון, כמבוקש.

          (ג)   נשלח מסרון למנוי שביקש לחסום שירותי מסרון, ימסור בעל רישיון הודעה לשולח המסרון על כישלון העברתו, שבה יצוין מספר הטלפון של הנמען או שמו.

          (ד)  בעל רישיון לא יגבה ממנוי תשלום בעד חסימת שירותי מסרון או חידושם, בעד הודעה שמסר לשולח המסרון על כישלון העברתו או בעד הודעה ששלח מנוי למי שנחסמה לבקשתו קבלת מסרון על ידיו לפי סעיף זה.

          (ה)  השר רשאי –

(1)   לקבוע הוראות בדבר בעל הרישיון שעליו תוטל החובה למסור הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) ובדבר דרך מסירתה;

(2)   להחיל את הוראות סעיף זה גם על מסרון הכולל חוזי או שמע.

          (ו)   בסעיף זה –

          "בעל רישיון" – בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים או למתן שירותי רדיו טלפון נייד, ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;

          "מסרון" (SMS) – מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, המועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;

          "שירותי מסרון" – שירותים של שליחת מסרון או של קבלת מסרון.

מיום 9.6.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2265 מיום 9.12.2010 עמ' 90 (ה"ח 192)

הוספת סעיף 5ב

שירותי נדידה (תיקון מס' 46) תשע"א-2011 ת"ט תשע"ב-2011

5ג.     (א)  בסעיף זה –

          "בעל רישיון חדש" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שקיבל לראשונה רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד ביום כ"ב באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010) או לאחריו;

(2)   מי שרישיונו הקיים הורחב בשל בחירתו במכרז בידי ועדת המכרזים שמינה השר לעניין זה ביום י"ז באייר התשס"ט (1 במאי 2009) או בידי ועדת מכרזים אחרת שבאה במקומה;

          "בעל רישיון קיים" – מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד לפני יום כ"ב באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010) ולא מתקיים בו האמור בפסקה (2) להגדרה "בעל רישיון חדש";

          "שימוש" – כהגדרתו בסעיף 5(א);

          "שירותי נדידה" – אפשרות שימוש ברשת בזק ציבורית של בעל רישיון קיים, בידי בעל רישיון חדש, לצורך מתן שירותי רדיו טלפון נייד על ידי בעל הרישיון החדש למנוייו בכל הארץ;

          "תשלום מרבי לקישור-גומלין" – התשלום המרבי שבעל רישיון קיים רשאי לדרוש מבעל רישיון חדש בעד קישור-גומלין, בהתאם לתקנות שנקבעו לפי סעיף 5(ב)(2), ולעניין העברת נתונים (DATA), בעד כל 1 מגה בייט – מחיר שלא יעלה על 65% מהתשלום המרבי כאמור שנקבע לדקת שיחה.

          (ב)  כל בעל רישיון קיים יהיה חייב לתת שירותי נדידה לבעל רישיון חדש בהתקיים שני אלה:

(1)   בעל הרישיון החדש פנה לכל בעלי הרישיונות הקיימים לשם קבלת שירותי נדידה מהם, ולא הושגה הסכמה בינו לבין בעל רישיון קיים, אחד לפחות, בדבר התנאים למתן שירותי הנדידה כאמור;

(2)   השר אישר כי בעל הרישיון החדש יכול, בהתאם לרישיון שניתן לו לראשונה או להרחבת רישיונו הקיים, לפי העניין, לספק שירותי רדיו טלפון נייד לשטח שבו מתגוררים 10% לפחות מהאוכלוסייה, שלא באמצעות קבלת שירותי נדידה (בסעיף זה – אישור השר); אישור השר כאמור לא יינתן אלא לאחר שחלפו 30 ימים לפחות מיום פניית בעל הרישיון החדש לבעלי הרישיונות הקיימים כאמור בפסקה (1).

          (ג)   בעל רישיון קיים ייתן לבעל הרישיון החדש שירותי נדידה לפי הוראות סעיף קטן (ב), במשך תקופה של שבע שנים ממועד אישור השר; שירותי הנדידה כאמור יינתנו באופן שיאפשר לבעל הרישיון החדש לתת שירותי רדיו טלפון נייד למנוייו, באיכות ובתנאים הזהים לאלה שנותן בעל הרישיון הקיים למנוייו ולקיים הוראות שניתנו לו לפי סעיף 13.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), חלפו ארבע שנים ממועד אישור השר, והודיע השר או מי שהוא הסמיך לכך בעל הרישיון החדש ולבעלי הרישיונות הקיימים, בסמוך לתום התקופה כאמור, כי בעל הרישיון החדש אינו יכול, בהתאם לרישיון שניתן לו לראשונה או להרחבת הרישיון הקיים, לפי העניין, לתת שירותי רדיו טלפון נייד לשטח שבו מתגוררים 40% לפחות מהאוכלוסייה, שלא באמצעות שירותי נדידה, לא תחול עוד החובה לפי סעיף קטן (ב) על בעלי הרישיונות הקיימים מתום 45 ימים מיום שהשר פרסם הודעה על כך לציבור.

          (ה)  השר ושר האוצר רשאים להאריך, לגבי בעל רישיון חדש מסוים, כל אחת מהתקופות האמורות בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלוש שנים, אם מצאו כי הארכה כאמור נדרשת מטעמים שאינם תלויים בבעל הרישיון החדש.

          (ו)   השר יקבע ברישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד את התנאים למתן שירותי נדידה לפי סעיף זה ואת היקפם, ובכלל זה חובה להעביר מידע בין בעלי הרישיונות הנוגעים בדבר, ככל שהמידע נדרש לצורך מתן השירותים כאמור; כמו כן יקבע השר, בהסכמת שר האוצר, תקנות לעניין גובה התשלום בעד שירותי נדידה הניתנים לפי סעיף זה והמועדים לתשלום; תקנות ראשונות כאמור יותקנו עד יום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012).

          (ז)   עד למועד קביעת תקנות לפי סעיף קטן (ו) (בסעיף זה – המועד הקובע), רשאי בעל רישיון קיים לדרוש מחיר שלא יעלה על התשלום המרבי לקישור-גומלין בעד שירותי הנדידה.

          (ח)  גובה התשלום שנקבע לפי סעיף קטן (ו) יחול גם על שירותי נדידה שניתנו לפי סעיף זה עד המועד הקובע; ההפרש שבין התשלומים ששולמו לפי סעיף קטן (ז) לתשלומים שיש לשלם לפי סעיף קטן (ו) ישולם בידי בעל הרישיון החדש או בעל הרישיון הקיים, לפי העניין, בתוך 60 ימים מהמועד הקובע; לצורך חישוב ההפרש האמור ייווספו לתשלומים ששולמו לפי סעיף קטן (ז) הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ממועד תשלומם ועד למועד תשלום ההפרש.

          (ט)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לשר לפי סעיף 5, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 138 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 1.1.2011

ת"ט תשע"ב-2011

ס"ח תשע"ב מס' 2319 מיום 9.11.2011 עמ' 3

5ב. 5ג.

ביטול רשיון, הגבלתו או התלייתו

6.    השר רשאי בכל עת לבטל רשיון, להגבילו או להתלותו, לפי הענין, בכל אחד מן המקרים הבאים, ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו:

(1)   בעל הרשיון ביקש את ביטול רשיונו;

(2)   בעל הרשיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון;

(תיקון מס' 21)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 34) תשס"ז-2006

(2א) בעל הרשיון הפר או מנע את ביצועה של הוראה, שניתנה לפי סעיף 11(ב), 13 או 13א;

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(2ב) בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון שאינו תנאי מהותי, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר;

(3)   בעל הרשיון לא החל במתן שירות או חדל לתתו;

(4)   בעל הרשיון הוכרז פושט רגל;

(5)   בעל הרשיון החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(6)   ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל הרשיון אינם עומדים בתקנים וברמה נאותים של פעולה או שירות דומים, על פי כללים שנקבעו לפי חוק זה;

(7)   טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל, להגביל או להתלות את הרישיון.

מיום 28.10.1999

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1715 מיום 28.10.1999 עמ' 2 (ה"ח 2807)

הוספת פסקה 6(2א)

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(2א) בעל הרשיון הפר או מנע את ביצועה של הוראה של השר, שניתנה לפי סעיף 13 לפי סעיף 11(ב) או סעיף 13;

(2ב) בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון שאינו תנאי מהותי, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר;

 

מיום 1.2.2007

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ז מס' 2072 מיום 3.12.2006 עמ' 20 (ה"ח 190)

(2א) בעל הרשיון הפר או מנע את ביצועה של הוראה של השר, שניתנה לפי סעיף 11(ב) או סעיף 13 13 או 13א;

(תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986

פרק ב'1: שידורי טלויזיה בכבלים ולמנויים

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 224 (ה"ח 1771)

הוספת פרק ב'1

סימן א': פרשנות

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 224 (ה"ח 1771)

הוספת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

6א.     בפרק זה –

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 224 (ה"ח 1771)

הוספת סעיף 6א

          "אזור" – תחום גיאוגרפי שבו חייב בעל רישיון לשידורי כבלים, על פי רישיונו, לספק שידורים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"אזור" – תחום גיאוגרפי שגבולותיו נקבעו במכרז למתן זיכיון לשידורי כבלים שבו חייב בעל רישיון לשידורי כבלים, על פי רישיונו, לספק שידורים;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "אמצעי שליטה" – (נמחקה);

מיום 13.9.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1285 מיום 13.9.1989 עמ' 104 (ה"ח 1893)

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "אמצעי שליטה"

הנוסח הקודם:

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1) זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או גוף מקביל לה של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;

(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

"בעל זכיון" – (נמחקה);

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "בעל זכיון"

הנוסח הקודם:

"בעל זכיון" – מי שקיבל זכיון לפי פרק זה;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "בעל ענין" – (נמחקה);

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "בעל ענין"

הנוסח הקודם:

"בעל ענין" – בעל חלק של עשרה אחוזים או יותר מהונו המונפק של תאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו;

          "הועדה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

(תיקון מס' 18)  תשנ"ח-1998

          "המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, שנתמנתה לפי סעיף 6ב;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2650)

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שנתמנתה לפי סעיף 6ב;

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

          "הפקה מקומית" – תכנית טלויזיה שהופקה לצורך שידורה בישראל, ושרוב אנשי הצוות שנטלו חלק בהפקתה ובביצועה, הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, למעט חדשות, תכניות בעניני היום, אירועי ספורט ושידורי רצף;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 309 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "הפקה מקומית"

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "הפקה מקומית עצמית" – הפקה מקומית שהפיק בעל רישיון לשידורי כבלים או תאגיד שבעל רישיון לשידורי כבלים הוא בעל ענין בו, או מי שמחזיק ב-10% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל רישיון כאמור, או חברה אחות כמשמעותה בסעיף 6יב1, של בעל רישיון כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, או מפיק ערוץ מטעמו;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 310 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "הפקה מקומית עצמית"

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"הפקה מקומית עצמית" – הפקה מקומית שהפיק בעל זכיון בעל רישיון לשידורי כבלים או תאגיד שבעל זכיון שבעל רישיון לשידורי כבלים הוא בעל ענין בו, או מי שמחזיק ב-10% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל רישיון כאמור, או חברה אחות כמשמעותה בסעיף 6יב1, של בעל רישיון כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, או מפיק ערוץ מטעמו;

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

          "הפקה מקומית קנויה" – הפקה מקומית שאינה אחת מאלה:

(1)   הפקה מקומית עצמית;

(2)   הפקה של מוסד ממשלתי;

(3)   הפקה של גוף אחר המשדר לפי כל דין, שידורי טלויזיה לציבור או לחלק ממנו, או הפקה של תאגיד שגוף אחר כאמור הוא בעל שליטה או בעל ענין בו, או שתאגיד כאמור הוא בעל ענין בגוף האחר, במישרין או בעקיפין;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 310 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "הפקה מקומית קנויה"

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "זמן שידור בסיסי" – הזמן המתקבל מהכפלת שלוש שעות שידור בחמישה אפיקי שידורים עצמיים של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, בכל יום שידור;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 310 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "זמן שידור בסיסי"

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"זמן שידור בסיסי" – הזמן המתקבל מהכפלת שלוש שעות שידור בחמישה אפיקי שידורים עצמיים של בעל זכיון בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, בכל יום שידור;

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

"שידור ראשוני" – שידור ראשון של תכנית בטלויזיה בישראל;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 310 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "שידור ראשוני"

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

          "מפיק ערוץ" – מי שמפיק ערוץ שידורים, ובכלל זה מתכנן, מפיק, רוכש ומשבץ משדרים ועורך אותם לשם הבאתם לשידור;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 310 (ה"ח 2511)

הוספת הגדרת "מפיק ערוץ"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "מוקד תפעול" – (נמחקה);

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "מוקד תפעול"

הנוסח הקודם:

"מוקד תפעול" – המקום שבו נמצאים ומופעלים האמצעים לשידורי כבלים ואמצעים אחרים המאפשרים מתן שירותים שונים למנוי וכן מוזנים בו השידורים הנקלטים מהאויר;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "מנוי" – מי שהתקשר בהסכם עם בעל רישיון לשידורי כבלים לשם קליטת שידוריו וקבלת שירותיו;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

"מנוי" – מי שהתקשר בהסכם עם בעל זכיון בעל רישיון לשידורי כבלים לשם קליטת שידוריו וקבלת שירותיו;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "משדר ערוץ ייעודי" – מי שקיבל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לפי סעיף 6לד1, לשם שידורו של ערוץ ייעודי;

מיום 9.4.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1620 מיום 9.4.1997 עמ' 102 (ה"ח 2558)

הוספת הגדרת "משדר ערוץ"

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת הגדרת "משדר ערוץ" בהגדרת "משדר ערוץ ייעודי"

הנוסח הקודם:

"משדר ערוץ" – מי שמשדר מישדרי טלויזיה במתכונת של ערוץ ייעודי או במתכונת של ערוץ אחר, על פי רשיון שקיבל מאת השר, ובלבד שהוא אינו בעל זכיון או מפיק ערוץ;

(תיקון מס' 15) תשנ"ז-1997

          "ערוץ ייעודי" – ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים כגון שפה, תרבות או מורשת, ערוץ המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור, או ערוץ המוקדש בעיקרו לנושא אחד;

מיום 9.4.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1620 מיום 9.4.1997 עמ' 102 (ה"ח 2558)

הוספת הגדרת "ערוץ ייעודי"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 37) תשס"ז-2007

          "רישיון כללי לשידורי כבלים" – רישיון שניתן לפי פרק זה למתן שירות של שידורי כבלים למנויים, הכוללים מגוון ערוצי טלוויזיה, לרבות שידורים לפי דרישה ולרבות שידוריו של בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "רישיון כללי לשידורי כבלים"

 

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 457 (ה"ח 293)

"רישיון כללי לשידורי כבלים" – רישיון שניתן לפי פרק זה למתן שירות של שידורי כבלים למנויים, הכוללים מגוון ערוצי טלוויזיה, לרבות שידורים לפי דרישה ולרבות שידוריו של בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים;

(תיקון מס' 37) תשס"ז-2007

          "רישיון לשידורים לפי דרישה" – רישיון שניתן לפי פרק זה לשדר שידורים לפי דרישה;

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 457 (ה"ח 293)

הוספת הגדרת "רישיון לשידורים לפי דרישה"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001 (תיקון מס' 37) תשס"ז-2007

          "רישיון לשידורי כבלים" – רישיון כללי לשידורי כבלים, רישיון לשידורים לפי דרישה או רישיון מיוחד לשידורי כבלים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "רישיון לשידורי כבלים"

 

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 457 (ה"ח 293)

"רישיון לשידורי כבלים" – רישיון כללי לשידורי כבלים, רישיון לשידורים לפי דרישה או רישיון מיוחד לשידורי כבלים;

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "רישיון מיוחד לשידורי כבלים" – רישיון שניתן לפי פרק זה לשדר ערוץ אחד של שידורי כבלים, באמצעות בעל רישיון כללי לשידורי כבלים;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

הוספת הגדרת "רישיון מיוחד לשידורי כבלים"

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "ציוד מישק" – (נמחקה);

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 174 (ה"ח 1822)

הוספת הגדרת "ציוד מישק"

 

מיום 13.9.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1285 מיום 13.9.1989 עמ' 104 (ה"ח 1893)

החלפת הגדרת "ציוד מישק"

הנוסח הקודם:

"ציוד מישק" – התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי קליטת שידורים בחצרי מנוי, לרבות מפענח, ממיר אפיקים ואנטנה;

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "ציוד מישק"

הנוסח הקודם:

"ציוד מישק" – מפענח, ממיר אפיקים או כל התקן אחר, המותקן בחצרי המנוי והמיועד לשמש לקליטת שידורים בחצריו, ובשידורי טלויזיה באמצעות לווין – לרבות אנטנה;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

"רשת כבלים" – (נמחקה);

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "רשת כבלים"

הנוסח הקודם:

"רשת כבלים" – כבלים, מגברים, מפצלים וכל התקן אחר, לרבות ציוד אלחוטי, הנמצאים בתחום שממוקד תפעול עד חצרי המנוי והמהווים חלק מתחנת שידור;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          "שידורי כבלים" – שידורים המופצים באמצעות מוקד שידור ורשת בזק ציבורית;

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

החלפת הגדרת "שידורי כבלים"

הנוסח הקודם:

"שידורי כבלים" – שידורי טלויזיה הניתנים לציבור, המופצים באמצעות מוקד תפעול ורשת כבלים, לרבות שירותים אחרים הניתנים באמצעות הרשת;

(תיקון מס' 37) תשס"ז-2007

          "שידורים לפי דרישה" – שידורי כבלים המשודרים בערוץ אחד או יותר, הניתנים לצפייה בכל עת לפי בחירתו של המנוי, המופצים באמצעות תשתית רחבת פס, והניתנים באיכות מובטחת ובטיב שירות מקובל לשידורים בשיטה הספרתית;

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 457 (ה"ח 293)

הוספת הגדרת "שידורים לפי דרישה"

(תיקון מס' 18)  תשנ"ח-1998

          "שידורים" – (נמחקה);

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2650)

מחיקת הגדרת "שידורים"

הנוסח הקודם:

"שידורים" – שידורי כבלים ושידורים לפי סימן ו';

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

"תחנת שידור" – (נמחקה).

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

מחיקת הגדרת "תחנת שידור"

הנוסח הקודם:

"תחנת שידור" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש בעיקר לצרכי שידורים, לרבות מוקד תפעול ורשת כבלים.

(תיקון מס' 18) תשנ"ח-1998

סימן ב': המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 225 (ה"ח 1771)

הוספת סימן ב'

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2650)

סימן ב': המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

מינוי המועצה, הרכבה וסדרי עבודתה (תיקון מס' 4)  תשמ"ו-1986  (תיקון מס' 18) תשנ"ח-1998

6ב.     (א)  הממשלה תמנה מועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין.

 

 

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

          (ב)  במועצה יהיו שלושה עשר חברים שיציע השר לממשלה, והם:

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(1)   ששה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה ובהם אחד לפי המלצת שר התרבות, אחד לפי המלצת שר המשפטים, אחד לפי המלצת שר האוצר ושלושה לפי המלצת שר התקשורת;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(2)   שבעה נציגי ציבור ובהם שניים שהמליץ עליהם מרכז השלטון המקומי, שניים המייצגים לדעת השר את הצרכנים, אחד המייצג לדעת השר את האמנים והיוצרים בישראל ושניים שהם נציגי גופים בתחום החינוך והתרבות שהמליץ עליהם שר התרבות.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ג)   יושב-ראש המועצה יהיה נציג שר התקשורת והוא יהיה רשאי לחתום בשם המועצה על כללים שקבעה, רישיונות שנתנה והחלטות שקיבלה.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ד)  השר יקבע תקנות לענין כהונתו של חבר המועצה, ובין היתר, לענין סייגים למינוי, תקופת כהונה ופקיעתה ומינוי ממלא מקום וכן לענין החזר הוצאות לחברי מועצה בשל תשלום דמי מינוי לבעלי רישיונות לשידורים, שעליהם מפקחת המועצה.

          (ה)  המועצה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות שהתקין השר לענין זה.

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 225 (ה"ח 1771)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 302 (ה"ח 2463)

(ב) במועצה יהיו אחד-עשר חברים שלושה עשר חברים שיציע השר לממשלה, והם:

(1) חמישה נציגי הממשלה, ובהם אחד לפחות לפי המלצת שר החינוך והתרבות ושניים לפחות לפי המלצת שר התקשורת;

(2) ששה נציגי ציבור, ובהם שניים שהמליץ עליהם מרכז השלטון המקומי, שניים המייצגים, לדעת השר, את הצרכנים ושניים שהם נציגי גופים בתחום החינוך והתרבות שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות.

(1) ששה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה ובהם אחד לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט, אחד לפי המלצת שר המשפטים, אחד לפי המלצת שר האוצר ושלושה לפי המלצת שר התקשורת;

(2) שבעה נציגי ציבור ובהם שניים שהמליץ עליהם מרכז השלטון המקומי, שניים המייצגים לדעת השר את הצרכנים, אחד המייצג לדעת השר את האמנים והיוצרים בישראל ושניים שהם נציגי גופים בתחום החינוך והתרבות שהמליץ עליהם שר החינוך התרבות והספורט.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2650)

(א) הממשלה תמנה, תוך שלושים ימים מתחילתו של פרק זה, מועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין; עד למינויה של המועצה ימלא השר את תפקידיה כפי שנקבעו בפרק זה.

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 536 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(ב) במועצה יהיו שלושה עשר חברים שיציע השר לממשלה, והם:

(1) ששה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה ובהם אחד לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט התרבות, אחד לפי המלצת שר המשפטים, אחד לפי המלצת שר האוצר ושלושה לפי המלצת שר התקשורת;

(2) שבעה נציגי ציבור ובהם שניים שהמליץ עליהם מרכז השלטון המקומי, שניים המייצגים לדעת השר את הצרכנים, אחד המייצג לדעת השר את האמנים והיוצרים בישראל ושניים שהם נציגי גופים בתחום החינוך והתרבות שהמליץ עליהם שר החינוך התרבות והספורט התרבות.

(ג) יושב-ראש המועצה יהיה נציג שר התקשורת והוא יהיה רשאי לחתום בשם המועצה על כללים שקבעה, רישיונות שנתנה והחלטות שקיבלה.

(ד) השר יקבע תקנות לענין כהונתו של חבר המועצה, ובין היתר, לענין סייגים למינוי, תקופת כהונה ופקיעתה ומינוי ממלא מקום וכן לענין החזר הוצאות לחברי מועצה בשל תשלום דמי מינוי לבעלי רישיונות לשידורים, שעליהם מפקחת המועצה.

(א)          

חובת גילוי ואיסור התקשרות (תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986

6ג.     (א)  חבר המועצה שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בעיסקה או בענין העומדים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, יודיע על כך בכתב ליושב-ראש המועצה, מיד לאחר שנודע לו כי העיסקה או הענין האמורים עומדים לדיון, ולא יהיה נוכח בדיוני המועצה או הועדה כאמור באותם עיסקה או ענין ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או קשורה עמם.

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

          (ב)  חבר המועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל ענין בו או מנהל או עובד אחראי בו, לא יתקשר עם בעל רישיון לשידורי כבלים בחוזה או בעיסקה, אולם רשאית המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה, להתיר את ההתקשרות בתנאים שתקבע; היתר כאמור טעון אישורו של השר.

          (ג)   בסעיף זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 225 (ה"ח 1771)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 537 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

(ב) חבר המועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל ענין בו או מנהל או עובד אחראי בו, לא יתקשר עם בעל זכיון בעל רישיון לשידורי כבלים בחוזה או בעיסקה, אולם רשאית המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה, להתיר את ההתקשרות בתנאים שתקבע; היתר כאמור טעון אישורו של השר.

החלת דינים על חברי המועצה (תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986

6ד.     חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין החיקוקים המפורטים להלן:

(1)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(2)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;

(3)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(4)  חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(5)  פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;

(6)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 225 (ה"ח 1771)

הוספת סעיף 6ד

תפקידי המועצה (תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986

6ה.     ואלה תפקידי המועצה:

(1)  לקבוע את המדיניות לגבי –

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(א)   סוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, לרבות אישור ערוץ לשידור וביטולו;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(ב)   קיום שידורים קהילתיים;

(תיקון מס' 6) תשמ"ט-1989

(ג)    עידוד הפקות מקוריות-מקומיות של תכניות ובין היתר באמצעות שידורן במספר מרבי של אזורים;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ו-1996  (תיקון מס' 24)  תשס"א-2001 (תיקון מס' 25)  תשס"א-2001  (תיקון מס' 26)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 33) תשס"ה-2005

(ד)   פיקוח על ביצוע השידורים הניתנים בידי בעלי רישיון לשידורי כבלים, בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי בעל רישיון לשידורי כבלים בהתאם להוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א-2001 וכן לפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005;

 

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(ה)   תנאים והגבלות בדבר בלעדיות בתוכן שידורים;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(ו)    אתיקה בשידורים והגנת הצרכן בענינים שבתחום סמכויותיה של המועצה לפי חוק זה;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(2)  לפרסם מכרזים למתן רישיונות לשידורי כבלים;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(3)  לשמש ועדת המכרזים כמכרזים כאמור בפסקה (2);

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(4)  (נמחקה);

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

(5)  לקבוע כללים –

(א)   בענינים המנויים בפסקה (1);

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(ב)   בדבר לוחות משדרים של בעלי רישיונות לשידורי כבלים כולם או חלקם;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(6)  ליתן רישיונות בהתאם לסמכותה לפי סעיף 6ח;

(תיקון מס' 25) תשס"א-2001

(7)  לאשר שיתוף פעולה בתחום השידורים והמשדרים בין בעלי רישיונות לשידורים; ואולם אין באישור כאמור כדי לפטור מהחובה לקבל אישור או היתר לפי כל דין אחר.

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 226 (ה"ח 1771)

הוספת סעיף 6ה

 

מיום 13.9.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1285 מיום 13.9.1989 עמ' 104 (ה"ח 1893)

(ג) עידוד הפקות מקוריות מקוריות-מקומיות של תכניות ובין היתר באמצעות שידורן במספר מרבי של אזורים;

 

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 302 (ה"ח 2463)

6ה. ואלה תפקידי המועצה:

(1) לקבוע את המדיניות לגבי –

(א) סוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם;

(ב) קיום שידורים קהילתיים באזורים;

(ג) עידוד הפקות מקוריות-מקומיות של תכניות ובין היתר באמצעות שידורן במספר מרבי של אזורים;

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים ומתן השירותים בידי בעלי זכיונות;

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם ועל מתן השירותים בידי בעלי הזכיונות;

(2) לפרסם מכרזים למתן זכיונות;

(3) לשמש ועדת המכרזים;

(4) לייעץ לשר בדבר תקנים ומיפרטים להקמת תחנות שידור ולתפעולן ובדבר אפשרות שילובן של תחנות ברשת ארצית או ברשתות בין-אזוריות;

(5) לקבוע כללים בענינים המנויים בפסקה (1).

(5) לקבוע כללים –

(א) בענינים המנויים בפסקה (1);

(ב) בדבר לוחות משדרים אחידים של בעלי הזכיונות כולם או חלקם.

 

מיום 1.8.2001

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2940)

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם ועל מתן השירותים בידי בעלי הזכיונות, ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2001.

 

מיום 9.8.2001

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"א מס' 1807 מיום 9.8.2001 עמ' 537 (ה"ח 2945, ה"ח 2973)

6ה. ואלה תפקידי המועצה:

(1) לקבוע את המדיניות לגבי –

(א) סוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, לרבות אישור ערוץ לשידור וביטולו;

(ב) קיום שידורים קהילתיים באזורים;

(ג) עידוד הפקות מקוריות-מקומיות של תכניות ובין היתר באמצעות שידורן במספר מרבי של אזורים;

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים הניתנים בידי בעלי רישיון לשידורי כבלים בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם ועל מתן השירותים בידי בעלי הזכיונות, ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2001.

(ה) תנאים והגבלות בדבר בלעדיות בתוכן שידורים;

(ו) אתיקה בשידורים והגנת הצרכן בענינים שבתחום סמכויותיה של המועצה לפי חוק זה;

(2) לפרסם מכרזים למתן זכיונות רישיונות לשידורי כבלים;

(3) לשמש ועדת המכרזים במכרזים כאמור בפסקה (2);

(4) לייעץ לשר בדבר תקנים ומיפרטים להקמת תחנות שידור ולתפעולן ובדבר אפשרות שילובן של תחנות ברשת ארצית או ברשתות בין-אזוריות;

(5) לקבוע כללים –

(א) בענינים המנויים בפסקה (1);

(ב) בדבר לוחות משדרים אחידים של בעלי הזכיונות בעלי רישיונות לשידורי כבלים כולם או חלקם;

(6) ליתן רישיונות בהתאם לסמכותה לפי סעיף 6ח;

(7) לאשר שיתוף פעולה בתחום השידורים והמשדרים בין בעלי רישיונות לשידורים; ואולם אין באישור כאמור כדי לפטור מהחובה לקבל אישור או היתר לפי כל דין אחר.

 

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 עמ' 134 (ה"ח 3046)

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים הניתנים בידי בעלי רישיון לשידורי כבלים בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם, ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2001 ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי בעל רישיון לשידורי כבלים בהתאם להוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001.

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ה מס' 2026 מיום 10.8.2005 עמ' 964 (ה"ח 3182)

(ד) פיקוח על ביצוע השידורים הניתנים בידי בעלי רישיון לשידורי כבלים בשים לב לסוגי המישדרים והיקפם, ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי בעל רישיון לשידורי כבלים בהתאם להוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, וכן לפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.

הפקות מקומיות (תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 25) תשס"א-2001

6ה1.   (א)  (1)   10% לפחות מסך כל זמן השידור הבסיסי שבעלי רישיון כללי לשידורי כבלים משדרים במהלך שנה, יוקצו להפקות מקומיות, בנושאים שאינם ייחודיים לאזור מסוים, שי