Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"ה-1985

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – שירותים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': חובות החברה וסמכויותיה

Go

6

סעיף 2

הקמה ותפעול של מיתקני בזק

Go

6

סעיף 3

מתן שירות בזק למנויים

Go

6

סעיף 4

התקנת קווים וציוד בזק נוסף

Go

6

סעיף 5

בעלות ושימוש ברשת החברה

Go

7

סעיף 6

תחזוקה וטיפול בתקלות

Go

7

סעיף 7

שירות מודיעין

Go

7

סעיף 8

שירות בין לאומי

Go

7

סעיף 8א

שירות רדיו טלפון נייד

Go

7

סעיף 9

מדריכים לציבור

Go

7

סעיף 10

שינוי איזור או מספר

Go

8

סעיף 11

שינויים בציוד קצה ביזמת החברה

Go

8

סעיף 12

הוספת קו מנוי וציוד בזק

Go

8

סעיף 13

כניסה לחצריו של מנוי

Go

8

 

פרק ג': זכויות המנוי וחובותיו

Go

8

סעיף 14

הגבלת העברה של זכות מנוי

Go

8

סעיף 15

איסור הפרעה בידי מנוי

Go

9

סעיף 16

מקום להתקנת מיתקן בזק

Go

9

סעיף 17

חיבור ציוד קצה לרשת החברה

Go

9

סעיף 18

איסור שינוי בציוד קצה

Go

9

סעיף 19

נזק לציוד קצה ולמיתקן בזק

Go

9

סעיף 20

תחזוקת ציוד קצה שבבעלות המנוי

Go

9

סעיף 21

ביקור סרק

Go

9

סעיף 22

שימוש בצנרת טלפון

Go

10

סעיף 22א

שירות נס"ר

Go

10

סעיף 23

שינויים והעתקה של ציוד קצה לבקשת מנוי

Go

10

סעיף 24

שימוש בציוד קצה למתן שירות בזק ת"ט תשמ"ה 1985

Go

10

 

פרק ד': קדימויות בהתקנה ובהעתקה של קווי מנוי ותנאים מיוחדים למתן שירותי בזק

Go

10

סעיף 25

סדרי עדיפות ועקרונות מנחים

Go

10

סעיף 26

תקופת המתנה מרבית

Go

10

סעיף 27

התקנת קו מנוי טלפון ביישוב

Go

10

סעיף 28

התקנת טצ"גים

Go

11

סעיף 29

התקנת קו מנוי טלפון למפעל

Go

13

סעיף 31

התקנת קו מנוי לפי סדרי עדיפות

Go

13

סעיף 32

סדרי עדיפות בהתקנת קו מנוי טלפון נוסף

Go

13

סעיף 34

העברת קו מנוי בחצרים שפונו

Go

13

סעיף 34א

התקנות עקב פיתוח תשתית

Go

13

סעיף 35

סדר קדימויות ועדיפויות במצב חירום מיוחד

Go

13

 

פרק ד'1: בקשות קבלנים לקו מנוי

Go

14

סעיף 35א

הגדרות

Go

14

סעיף 35ב

בקשת קבלן להתקנת קווי מנוי

Go

14

סעיף 35ג

העברת הזכות לרוכש

Go

14

 

פרק ה': הוראות מיוחדות

Go

15

 

סימן א' – כללי

Go

15

סעיף 36

הוראות נוספות

Go

15

 

סימן ב' – טלפון וטלקס

Go

15

סעיף 37

שירות טלפון

Go

15

סעיף 38

שירות טלקס

Go

15

סעיף 38א

מלת היכר   הוראות שונות

Go

15

 

סימן ג' – תקשורת נתונים

Go

15

סעיף 39

הגדרות

Go

15

סעיף 40

תקשורת נתונים ברשת הטלפון

Go

16

סעיף 41

תקשורת נתונים באמצעות קו בלעדי

Go

16

סעיף 42

העברה ממותגת של נתונים

Go

16

סעיף 43

התקשרות למאגרי מידע ואחריות החברה

Go

16

 

סימן ד' –

Go

16

 

סימן ד' - שירותי מידע ושירותי בידור

Go

16

סעיף 44א

הגדרות

Go

16

סעיף 44ב

הקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים

Go

17

סעיף 44ג

גישה לשירות מידע ושירות בידור

Go

17

סעיף 44ד

חיוב בעד שירות מידע או שירותי בידור

Go

17

סעיף 44ה

מסר מוקלט למתקשר

Go

17

סעיף 44ו

הודעת חיוב למנוי

Go

18

סעיף 44ז

אי פרעון הודעת חיוב

Go

19

סעיף 44ח

מוקד שירות

Go

19

סעיף 44ט

סיווג שירותים

Go

19

סעיף 44י

מילוי חובות

Go

19

 

סימן ה' – שירותי מידע הידודי ושירותי בידור הידודי

Go

19

סעיף 44יא

הגדרות

Go

19

סעיף 44יב

הקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים

Go

20

סעיף 44יג

גישה לשירותי מידע הידודי ולשירותי בידור הידודי

Go

20

סעיף 44יד

חיוב בעד התקשרות

Go

20

סעיף 44טו

חיוב בעד שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי

Go

20

סעיף 44טז

הודעת חיוב

Go

20

סעיף 44יז

אי פרעון הודעת חיוב

Go

21

סעיף 44יח

מוקד השירות

Go

22

סעיף 44יט

סיווג שירותים

Go

22

סעיף 44כ

התקשרות לשירותי מידע ולשירותי בידור הידודי

Go

22

סעיף 44כא

מילוי חובות

Go

22

 

פרק ו' – שונות

Go

22

סעיף 45

תשלומים בעד שירות בזק

Go

22

סעיף 46

תחולת תקנות

Go

22

סעיף 47

דחיית מועד

Go

22

סעיף 48

העדר קשר חוזי בין צרכן של בעל רשיון לחברה

Go

22

סעיף 50

תחילה ותוקף

Go

23

 

תוספת ראשונה

Go

23

 


תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"ה-1985*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, ולענין תקנות 11(ב), 12(ב), 13(ג), 15(ג), 18, 19(ב), 22(ב), 24(ב) ו-38(ד) - באישורה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

תק' תשנ"ד-1994

          "אישור סוג" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1551

החלפת הגדרת "אישור סוג"

הנוסח הקודם:

"אישור סוג" – אישור דגם של ציוד קצה לשם חיבורו לרשת הבזק הציבורית לפי תקנה 17;

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 774

החלפת הגדרת "אישור סוג"

הנוסח הקודם:

"אישור סוג" – רישיון מיוחד שניתן בהודעה שפורסמה ברשומות להתקנה או להפעלה של ציוד קצה שהוא דגם של ציוד בזק דומה או שונה, המיועד להתחבר לרשת הבזק הציבורית;

תק' (מס' 2)  תשנ"א-1991

           "דירה" - לרבות בית עסק;

מיום 1.8.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125

הוספת הגדרת "דירה"

          "החברה" - כמשמעותה בחוק;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "הכללים" - כללי הבזק (שירותי החברה), תשמ"ז-1986;

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

הוספת הגדרת "הכללים"

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהסמיך לכך;

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

הוספת הגדרת "המנהל"

          "הפסקת שירות" - הפסקה מוחלטת של שירות בזק;

          "חצרי מנוי" - כל מקום המוחזק בידי מנוי, שהותקן בו או שעומדים להתקין בו ציוד קצה;

תק' תשנ"ז-1996

          "טצ"ג" - טלפון ציבורי גובה של החברה הממוקם ברשות הרבים כמשמעותו בחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984, והמופעל באמצעות כרטיס שיחות (טלכרט) או כרטיס אשראי כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 774

הוספת הגדרת "טצ"ג"

 

מיום 1.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 6

החלפת הגדרת "טצ"ג"

הנוסח הקודם:

"טצ"ג" – טלפון ציבורי גובה ברשות הרבים;

          "מבקש" - מי שהגיש לחברה בקשה לקבלת שירות בזק, והחברה טרם נענתה לו;

          "מודם" - התקן המתאם מכשיר קצה ספרתי לקו תמסורת אנאלוגי;

          "מישק" - המפגש הפיזי בין יחידות בזק תפקודיות שונות;

תק' תשמ"ח-1988

          "מלת היכר" - האותיות והספרות המזהות את מכשיר הטלקס שברשות המנוי;

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

הוספת הגדרת "מלת היכר"

תק' תשנ"ד-1994

          "מנוי" - מי שקשור בהסכם עם החברה לשם קבלת שירותי בזק שלה, למעט מי מכוחות הבטחון, כמשמעותו בסעיף 13 לחוק, שהתקשר בהסכם נפרד עם החברה או שהשר הורה לגביו לפי הסעיף האמור;

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 352

החלפת הגדרת "מנוי"

הנוסח הקודם:

"מנוי" – מי שהגיש לחברה בקשה לקבלת שירות בזק, והחברה נענתה בחיוב לבקשה;

תק' תשנ"ד-1994

          "מערכת רדיו טלפון נייד (מערכת רט"ן)" - מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשת בזק ציבורית;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "מערכת רדיו טלפון נייד (מערכת רט"ן)"

תק' תשנ"ד-1994

          "מרכזת" - מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות אליו בין במישרין ובין בעקיפין, והעברת מסרי בזק ביניהם, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותים שונים למנויים ולבעלי רשיון;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

החלפת הגדרת "מרכזת"

הנוסח הקודם:

"מרכזת" – מיתקן ליצירת התקשרויות בין קווים המסתיימים בו;

          "ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק;

תק' תשנ"ד-1994

          "נס"ר (נקודת סיום רשת)" - מישק שאליו מחוברים, מצד אחד רשת בזק ציבורית, ומצד שני, ציוד קצה, רשת פרטית, רשת טלפון נייד או רשת בזק ציבורית אחרת, לפי הענין;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "נס"ר (נקודת סיום רשת)"

          "ציוד בזק דומה" - ציוד שבאפשורותיו הוא זהה לציוד בזק אחר, אך שונה לפחות בתפקוד חשמלי או בתכונה חשמלית;

          "ציוד בזק זהה" - ציוד הזהה באפשורותיו לציוד שמשרד התקשורת עסק בו לפני קבלת החוק בכנסת וכן בכל התפקודים החשמליים והתכונות החשמליות;

תק' תשמ"ה-1985

          "ציוד בזק שונה" - ציוד בזק שאינו ציוד בזק זהה או ציוד בזק דומה;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1551

החלפת הגדרת "ציוד בזק שונה"

הנוסח הקודם:

"ציוד בזק שונה" – ציוד שאפשורותיו שונות מציוד בזק אחר;

תק' תשנ"ד-1994

          "ציוד קצה" - ציוד בזק המתחבר או המיועד להתחבר אל רשת בזק ציבורית באמצעות נס"ר או באמצעות רשת פרטית;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

החלפת הגדרת "ציוד קצה"

הנוסח הקודם:

"ציוד קצה" – ציוד בזק הנמצא בחצרי המנוי לשימושו והמתחבר לרשת הבזק הציבורית באמצעות המישק המיועד לכך;

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

החלפת הגדרת "ציוד קצה"

הנוסח הקודם:

"ציוד קצה" – ציוד בזק, לשימושו של מנוי, המתחבר מחצריו או המיועד להתחבר כאמור, לרשת הבזק הציבורית באמצעות המישק המיועד לכך;

תק' תשנ"ד-1994

          "ציוד קצה ראשי" - ציוד קצה המתחבר ישירות למישק המיועד לכך של רשת בזק ציבורית;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

"ציוד קצה ראשי" - ציוד קצה המתחבר ישירות למישק המיועד לכך של רשת הבזק הציבורית רשת בזק ציבורית;

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ד-1994

          "ציוד קצה משני" - ציוד קצה המחובר לציוד הקצה הראשי ושניתן לחברו לרשת בזק ציבורית רק באמצעות ציוד הקצה הראשי;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

החלפת הגדרת "ציוד קצה משני/שלוחה" בהגדרת "ציוד קצה משני"

הנוסח הקודם:

"ציוד קצה משני/שלוחה" – ציוד קצה המחובר לציוד הקצה הראשי ושניתן לחברו לרשת הבזק הציבורית רק באמצעות ציוד הקצה הראשי;

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

"ציוד קצה משני" - ציוד קצה המחובר לציוד הקצה הראשי ושניתן לחברו לרשת הבזק הציבורית לרשת בזק ציבורית רק באמצעות ציוד הקצה הראשי;

          "צנרת טלפון" - צנרת בבנין שהותקנה בין כאמור בחלק ט' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ובין בדרך אחרת;

          "קו" - מעגל בזק דו-כיווני;

          "קו בלעדי" - קו נל"ן ברשת הבזק הציבורית, בעל תכונות תקשורת מוגדרות ועומד בלעדית לרשות המנוי;

          "קו מנוי" - קו המחבר ציוד קצה ראשי למרכזת;

תק' תשמ"ה-1985

           "קו נל"ן (נקודה לנקודה)" - קו בזק ישיר בין שתי נקודות;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

"קו נל"ן (נקודה לנקודה)" - קו בזק ישיר בין שתי נקודות ללא מיתוג;

תק' תשנ"ד-1994

          "רשת בזק ציבורית" - מערכת כלל ארצית של מיתקני בזק, לרבות מערכת רדיו טלפון נייד, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור, הכוללת מרכזות, רשת כבלים וציוד תמסורת לרבות סיבים אופטיים וקווי תקשורת אלחוטיים המשולבים ברשת עד נס"ר, למעט רשת פרטית, ציוד קצה, ומערכת בזק בין-לאומית;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

החלפת הגדרת "רשת בזק ציבורית"

הנוסח הקודם:

"רשת בזק ציבורית" – מכלול התקנים, לרבות מרכזות, של החברה, המשמש לפעולות בזק בין מכשירי ציוד קצה והמורכב ממערכות של מיתוג ותמסורת, הן החלק שהותקן ברשות הרבים והן החלק שהותקן בחצריו של מנוי, לשם מתן שירות בזק לאותו מנוי או לכלל המנויים, בין אם הותקן על חשבון החברה ובין אם המנוי השתתף בהוצאות ההתקנה;

תק' תשנ"ד-1994

          "רשת החברה" - רשת בזק ציבורית של החברה, המשמשת את החברה לאספקת שירותי בזק לפי הרשיון הכללי שניתן לה, וכן לשירותי בזק אחרים הניתנים, לפי החוק, בידי אחר;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "רשת החברה"

תק' תשנ"ד-1994

          "רשת פרטית" - רשת בזק המשמשת או המיועדת לשמש אדם מסוים או קבוצת בני אדם בעלי ענין משותף, המתחברת או המיועדת להתחבר אל רשת בזק ציבורית באמצעות נס"ר, לרבות ציוד מיתוג, התקני חיבור, כבלים, ציוד תמסורת, וכל מיתקן בזק אחר, ובלבד שהענין המשותף הנו רק עצם קיומה של הרשת;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "רשת פרטית"

תק' תשנ"ד-1994

          "שירות רדיו טלפון נייד (שירות רט"ן)" - שירות רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, הניתן לציבור;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "שירות רדיו טלפון נייד (שירות רט"ן)"

תק' תשנ"ד-1994

          "שירות נס"ר" - שירות בזק שהוא, בעיקרו, מתן שירות בזק בחצריו של מנוי מנקודת סיום רשת וחיבורם לרשת בזק ציבורית.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 775

הוספת הגדרת "שירות נס"ר"

תק' תשנ"ד-1994

          "שירות בזק" - (נמחקה);

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

מחיקת הגדרת "שירות בזק"

הנוסח הקודם:

"שירות בזק" – שירות בזק שנותנת החברה;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "תקנות התשלומים" - תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), תשנ"ד-1994, תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), תשנ"ד-1994, או תקנות אחרות שיבואו במקומן.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

הוספת הגדרת "תקנות התשלומים"

פרק ב': חובות החברה וסמכויותיה

הקמה ותפעול של מיתקני בזק  תק' תשנ"ד-1994

2.    החברה תקים מיתקני בזק, תקיימם ותפעילם במטרה לאפשר התחברותו לרשת החברה של מי שמבקש לקבל שירותי בזק מאת החברה וכן במטרה לאפשר שירות בזק נאות למנויים בכל מקום במדינה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

2. החברה תקים מיתקני בזק, תקיימם ותפעילם במטרה לאפשר התחברותו לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה של מי שמבקש לקבל שירותי בזק מאת החברה וכן במטרה לאפשר שירות בזק נאות למנויים בכל מקום במדינה.

מתן שירות בזק למנויים תק' תשנ"ד-1994

3.    (א)  החברה תיתן למנוייה שירותי בזק כמפורט ברשיון הכללי שניתן לה, באורח תקין וסדיר.

          (ב)  החברה תאפשר חיבור כל ציוד קצה של מנוי לרשת החברה ותאפשר השימוש בו, ובלבד שציוד הקצה קיבל אישור סוג.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

3. (א) החברה תיתן למנוייה שירותי בזק כמפורט להלן באורח תקין, סדיר ויעיל תקין וסדיר:

(1) טלפון;

(2) טלקס;

(3) העברה ממותגת של נתונים;

(4) קו בלעדי;

(5) התקשרות למאגרי מידע;

(6) טלפון נייד;

(7) כל שירות אחר שיאשר השר.

(ב) בכפוף לאמור בתקנה 17, תחבר החברה לרשת הבזק הציבורית כל ציוד קצה של מנוי ותאפשר את השימוש בו.

(ג) החברה תיתן את שירותי הבזק למנוייה ותקיים את השירות הבין-לאומי, לפי תקנה 7 תקנה 8, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) החברה תיתן למנוייה שירותי בזק כמפורט להלן באורח תקין וסדיר:

(1) טלפון;

(2) טלקס;

(3) העברה ממותגת של נתונים;

(4) קו בלעדי;

(5) התקשרות למאגרי מידע;

(6) טלפון נייד;

(7) כל שירות אחר שיאשר השר.

(ב) בכפוף לאמור בתקנה 17, תחבר החברה לרשת הבזק הציבורית כל ציוד קצה של מנוי ותאפשר את השימוש בו.

(ג) החברה תיתן את שירותי הבזק למנוייה ותקיים את השירות הבין-לאומי, לפי תקנה 8, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

התקנת קווים וציוד בזק נוסף תק' תשנ"ד-1994

4.    (א)  החברה תתקין קו מנוי לכל מבקש בחצריו ותחברו לרשת החברה, בכפוף לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, ולכללים שתקבע החברה.

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ב-1992

          (ב)  ההתקנה והחיבור כאמור בתקנת משנה (א) ייעשו במען בו נתבקשה לראשונה ההתקנה תוך התקופה האמורה בתקנת משנה 26(ב).

תק' תשמ"ה-1985

          (ג)   הודיע מנוי לחברה, לאחר ששילם דמי התקנה, על שינוי המען בו ביקש להתקין קו מנוי, רשאי המנוי לקבל מאת החברה את דמי ההתקנה ששילם ולהיות למבקש לגבי המען החדש או לבקש העתקתו של קו המנוי למען החדש; בחר המנוי לקבל את דמי ההתקנה, תחזיר לו החברה את דמי ההתקנה, בצירוף הפרשי הצמדה ותעניק לו דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמבקש לפי תקנה 31; ביקש המנוי להעתיק את הקו, תעניק לו החברה דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמנוי המבקש העתקה בהתאם לתקנה 33 או לתוספת השניה, לפי הענין, והמנוי יהא פטור מתשלום דמי ההעתקה.

תק' תשמ"ה-1985

          (ד)  לענין תקנת משנה (ג) -

          "הפרשי הצמדה" - תוספת לדמי ההתקנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני ששילם המנוי את דמי ההתקנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני שהוחזרו לו;

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תק' תשנ"ד-1994

          (ה)  (בוטלה).

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(ב) ההתקנה והחיבור כאמור בתקנת משנה (א) ייעשו במען בו נתבקשה לראשונה ההתקנה תוך ששה חודשים מיום ששילם המנוי דמי התקנה.

(ג) הודיע מנוי לחברה, לאחר ששילם דמי התקנה, על שינוי המען בו ביקש להתקין קו מנוי, רשאי המנוי לקבל מאת החברה את דמי ההתקנה ששילם ולהיות למבקש לגבי המען החדש או לבקש העתקתו של קו המנוי למען החדש; בחר המנוי לקבל את דמי ההתקנה, תחזיר לו החברה את דמי ההתקנה, בצירוף הפרשי הצמדה ותעניק לו דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמבקש לפי תקנה 31; ביקש המנוי להעתיק את הקו, תעניק לו החברה דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמנוי המבקש העתקה בהתאם לתקנה 33 או לתוספת השניה, לפי הענין, והמנוי יהא פטור מתשלום דמי ההעתקה.

(ד) לענין תקנת משנה (ג) -

"הפרשי הצמדה" - תוספת לדמי ההתקנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני ששילם המנוי את דמי ההתקנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני שהוחזרו לו;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) (ה) החברה תתקין בחצרי המנוי, בהתאם לבקשתו ובהתחשב במלאי הציוד שבידיה ובהתאמתו הטכנית, כל ציוד בזק נוסף על ציוד הבזק הראשוני שהיא מספקת למנוי בעת ההתקנה, ותחברו לרשת הבזק הציבורית לא יאוחר מארבעה חודשים מיום שנתקבלה בקשת המנוי במשרדי החברה.

 

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 768

(ב) ההתקנה והחיבור כאמור בתקנת משנה (א) ייעשו במען בו נתבקשה לראשונה ההתקנה תוך ששה חודשים מיום ששילם המנוי דמי התקנה תוך התקופה האמורה בתקנת משנה 26(ב).

(ג) הודיע מנוי לחברה, לאחר ששילם דמי התקנה, על שינוי המען בו ביקש להתקין קו מנוי, רשאי המנוי לקבל מאת החברה את דמי ההתקנה ששילם ולהיות למבקש לגבי המען החדש או לבקש העתקתו של קו המנוי למען החדש; בחר המנוי לקבל את דמי ההתקנה, תחזיר לו החברה את דמי ההתקנה, בצירוף הפרשי הצמדה ותעניק לו דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמבקש לפי תקנה 31; ביקש המנוי להעתיק את הקו, תעניק לו החברה דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמנוי המבקש העתקה בהתאם לתקנה 33 או לתוספת השניה, לפי הענין, והמנוי יהא פטור מתשלום דמי ההעתקה.

(ד) לענין תקנת משנה (ג) -

"הפרשי הצמדה" - תוספת לדמי ההתקנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני ששילם המנוי את דמי ההתקנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני שהוחזרו לו;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ה) החברה תתקין בחצרי המנוי, בהתאם לבקשתו ובהתחשב במלאי הציוד שבידיה ובהתאמתו הטכנית, כל ציוד בזק נוסף על ציוד הבזק הראשוני שהיא מספקת למנוי בעת ההתקנה, ותחברו לרשת הבזק הציבורית לא יאוחר מארבעה חודשים לא יאוחר מ-30 ימים מיום שנתקבלה בקשת המנוי במשרדי החברה.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

(א) החברה תתקין קו מנוי לכל מבקש בחצריו ותחברו לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה, בכפוף לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א- 1981, ולכללים שתקבע החברה.

(ב) ההתקנה והחיבור כאמור בתקנת משנה (א) ייעשו במען בו נתבקשה לראשונה ההתקנה תוך התקופה האמורה בתקנת משנה 26(ב).

(ג) הודיע מנוי לחברה, לאחר ששילם דמי התקנה, על שינוי המען בו ביקש להתקין קו מנוי, רשאי המנוי לקבל מאת החברה את דמי ההתקנה ששילם ולהיות למבקש לגבי המען החדש או לבקש העתקתו של קו המנוי למען החדש; בחר המנוי לקבל את דמי ההתקנה, תחזיר לו החברה את דמי ההתקנה, בצירוף הפרשי הצמדה ותעניק לו דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמבקש לפי תקנה 31; ביקש המנוי להעתיק את הקו, תעניק לו החברה דרגת עדיפות לה הוא זכאי כמנוי המבקש העתקה בהתאם לתקנה 33 או לתוספת השניה, לפי הענין, והמנוי יהא פטור מתשלום דמי ההעתקה.

(ד) לענין תקנת משנה (ג) -

"הפרשי הצמדה" - תוספת לדמי ההתקנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני ששילם המנוי את דמי ההתקנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני שהוחזרו לו;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ה) החברה תתקין בחצרי המנוי, בהתאם לבקשתו ובהתחשב במלאי הציוד שבידיה ובהתאמתו הטכנית, כל ציוד בזק נוסף על ציוד הבזק הראשוני שהיא מספקת למנוי בעת ההתקנה, ותחברו לרשת הבזק הציבורית לא יאוחר מ-30 ימים מיום שנתקבלה בקשת המנוי במשרדי החברה.

בעלות ושימוש ברשת החברה תק' תשנ"ד-1994

5.    רשת החברה היא רכושה הבלעדי של החברה, והיא בלבד רשאית לחבר אליה מנויים, לשנותה ולתחזק אותה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

בעלות ושימוש ברשת הבזק הציבורית ברשת החברה

5. רשת הבזק הציבורית רשת החברה היא רכושה הבלעדי של החברה, והיא בלבד רשאית לחבר אליה מנויים, לשנותה ולתחזק אותה.

תחזוקה וטיפול בתקלות

6.    מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנות 2 ו-3, החברה –

תק' תשנ"ד-1994

(1)   תקיים מערך תחזוקה נאות לרשת החברה כדי להבטיח פעילות תקינה ושימוש יעיל של מתקני הבזק שברשות כלל המנויים.

(2)   תקיים שירות קבוע לטיפול בפניות מנויים לענין תקלות בקבלת שירות הבזק או בציוד קצה, ולשם כך תקיים מוקדים - לרבות באמצעות מיתקני בזק - לקבלת הודעות מיידיות מכלל מנוייה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

תק' תשנ"ד-1994

(3)   תתקן כל תקלה שהודעה עליה נמסרה במוקד פניה תוך המועדים הנקובים ברשיון הכללי שניתן לה, או במועד שהוארך לפיו.

תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ד-1994

(4)   בכפוף לאמור ברשיון הכללי שניתן לה, תודיע למנוי, לאחר שחלפו שני ימי עבודה מיום קבלת הודעתו בענין תקלה, והחברה ראתה כי לא ניתן לבצע את התיקון באותו יום, על המועד בו תתוקן התקלה; הודעת החברה כאמור תינתן ביזמת החברה ככל שהדבר יתאפשר או מיד עם דרישת המנוי, לפי המוקדם ביניהם; לענין זה, "יום עבודה" - תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו, למעט שבתות, ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות.

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 768

הוספת פסקה 6(4)

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנות 2 ו-3, החברה –

(1) תקיים מערך תחזוקה נאות לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה כדי להבטיח פעילות תקינה ושימוש יעיל של מתקני הבזק שברשות כלל המנויים.

(2) תקיים שירות קבוע לטיפול בפניות מנויים לענין תקלות בקבלת שירות הבזק או בציוד קצה, ולשם כך תקיים מוקדים - לרבות באמצעות מיתקני בזק - לקבלת הודעות מיידיות מכלל מנוייה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

(3) תתקן כל תקלה שהודעה עליה נמסרה במוקד פניה תוך המועדים הנקובים ברשיון הכללי שניתן לה, או במועד שהוארך לפיו.

(4) בכפוף לאמור ברשיון הכללי שניתן לה, תודיע למנוי, לאחר שחלפו שני ימי עבודה מיום קבלת הודעתו בענין תקלה, והחברה ראתה כי לא ניתן לבצע את התיקון באותו יום, על המועד בו תתוקן התקלה; הודעת החברה כאמור תינתן ביזמת החברה ככל שהדבר יתאפשר או מיד עם דרישת המנוי, לפי המוקדם ביניהם; לענין זה, "יום עבודה" - תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו, למעט שבתות, ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות.

שירות מודיעין תק' תשמ"ה-1985

7.    (א)  החברה תקיים, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, למעט ביום הכיפורים, שירות מודיעין לבירור מספרי טלפון של מנויים אשר שמם פורסם, או שניתן לפרסמו לפי תקנה 9(א) במדריך הטלפון.

          (ב)  החברה תעדכן את שירות המודיעין באופן שוטף לענין כל מספרי הטלפון שהתווספו או שונו, כך שכל מספר טלפון ששונה או הוסף יכלל ברשימת מספרי המנויים שבשירות המודיעין, לא יאוחר משבעה ימים מיום השינוי או ההוספה.

          (ג)   החברה תקיים את שירות המודיעין האמור בתקנת משנה (א) באופן שכל מנוי במדינה יוכל לקבל את השירות.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) החברה תקיים, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, למעט ביום הכיפורים, שירות מודיעין לבירור מספרי טלפון של מנויים אשר שמם פורסם, או שניתן לפרסמו לפי תקנה 8(א) לפי תקנה 9(א) במדריך הטלפון.

שירות בין-לאומי תק' תשנ"ד-1994

8.    (א)  החברה תאפשר לכל מנוי לקיים קשרי בזק בחיוג ישיר עם ארצות חוץ, בין באמצעותה ובין באמצעות בעל רשיון אחר למתן שירות בין-לאומי, בכפוף לאפשרויות הטכניות בישראל ובאותן ארצות.

          (ב)  החברה תאפשר לכל מנוי, בכפוף לאפשרויות הטכניות, להתקשר עם כל ארץ המקיימת קשרי בזק עם ישראל, באמצעות מרכזת שירותים שהיא מפעילה או המופעלת בידי בעל רשיון אחר למתן שירות בין-לאומי, אליה יוכל להתקשר מנוי מכל מקום במדינה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. (א) החברה תאפשר לכל מנוי לקיים קשרי בזק בחיוג ישיר עם ארצות חוץ בכפוף לאפשרויות הטכניות בישראל ובאותן ארצות.

(ב) החברה תאפשר לכל מנוי, בכפוף לאפשרויות הטכניות, להתקשר עם כל ארץ המקיימת קשרי בזק עם ישראל, באמצעות מרכזת שירותים, אליה יוכל להתקשר מנוי מכל מקום במדינה.

(ג) סוגי השירותים שתיתן החברה לענין קיום קשרי בזק עם ארצות חוץ ודרכי ההתקשרות, יכול שתקבע אותם החברה בכללים.

שירות רדיו טלפון נייד תק' תשנ"ד-1994

8א.     (א)  החברה תאפשר לכל מנוי לקיים קשרי בזק בחיוג ישיר אל כל מנוי של מערכת רדיו טלפון נייד הפועלת כדין בישראל.

          (ב)  החברה תאפשר לכל מנוי של מערכת רדיו טלפון נייד הפועלת כדין בישראל לקיים קשרי בזק עם כל מנוי של החברה ולקבל כל שירות אחר שהחברה נותנת למנוייה, ככל שהדבר ניתן.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

הוספת תקנה 8א

מדריכים לציבור תק' תשמ"ו-1986

9.    (א)  החברה תפרסם, מעת לעת, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, מדריך מנויי טלפון ומדריך מנויי טלקס בשפה העברית, שבהם יפורסמו שמו, מענו ומספרו (להלן - רשומה) של כל מנוי שלא התנגד לפרסום כאמור.

          (ב)  החברה תקבע כללים בדבר מועדי פרסום מדריכים כאמור, פרטים אחרים ברשומה, כמותם וצורתם של סימני הדפוס בה, וכן בדבר פרסום מדריכים בשפות אחרות.

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

(א) החברה תפרסם, מעת לעת, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, מדריך שירותי בזק, וכן מדריך טלפון ומדריך טלקס מדריך מנויי טלפון ומדריך מנויי טלקס בשפה העברית, שבהם יפורסמו שמו, מענו ומספרו (להלן - רשומה) של כל מנוי שלא התנגד לפרסום כאמור.

שינוי איזור או מספר

10.  (א)  החברה רשאית בכל עת לנתק קו מנוי מהמרכזת אליה הוא מחובר ולחברו למרכזת אחרת, ובלבד שהחיבור למרכזת האחרת יבוצע תוך 12 שעות משעת הניתוק.

תק' תשמ"ה-1985

          (ב)  החברה רשאית בכל עת ובהתאם לכללים שתקבע לשנות את המספר, מילת ההיכר, או הכינוי שהקצתה למנוי או את איזור החיוג של המרכזת שאליה הוא מחובר.

          (ג)   בתקנה זו –

תק' תשמ"ח-1988

          "מילת היכר" – (נמחקה);

          "כינוי" - בשירות התקשרות למאגרי מידע - צירוף של סימנים בספרות ובאותיות שנקבע לזיהויו של מנוי בהתקשרותו עם תאגיד המקיים מאגר מידע בחוץ-לארץ;

          בשירות העברה ממותגת של נתונים - קוד המועבר בתחילת שיחה לזיהוי המשתמש בשירות.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(ב) החברה רשאית בכל עת ובהתאם לכללים שתקבע לשנות את המספר, מילת ההיכר, או הכינוי שהקצתה למנוי או את איזור החיוג של המרכזת שאליה הוא מחובר.

 

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

(ג) בתקנה זו -

"מילת היכר" – האותיות והספרות המזהים את תחנת הטלקס שברשות המנוי;

"כינוי" - בשירות התקשרות למאגרי מידע - צירוף של סימנים בספרות ובאותיות שנקבע לזיהויו של מנוי בהתקשרותו עם תאגיד המקיים מאגר מידע בחוץ- לארץ;

בשירות העברה ממותגת של נתונים - קוד המועבר בתחילת שיחה לזיהוי המשתמש בשירות.

שינויים בציוד קצה ביזמת החברה

11.  (א)  החברה רשאית לעשות, על חשבונה, כל שינוי או החלפה של ציוד קצה שבבעלותה, אם לדעתה דרושים אלה לקיומו או לשיפורו של שירות בזק.

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ד-1994

          (ב)  החברה רשאית, באישור השר, לדרוש ממנוי בהודעה בכתב, להחליף או לשנות, על חשבונו, ציוד קצה שחובר לרשת החברה לפי האמור בתקנה 17, אם ההחלפה או השינוי דרושים לקיומו או לשיפורו של שירות בזק, או אם המשך השימוש בציוד הקצה האמור עלול לפגוע בפעולתו היעילה של שירות בזק; לא מילא המנוי אחר דרישת החברה תוך תקופה שנקבעה בהודעה, רשאית החברה להפסיק לו את השירות.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(ב) החברה רשאית, באישור השר, לדרוש ממנוי בהודעה בכתב, להחליף או לשנות, על חשבונו, ציוד קצה שחובר לרשת הבזק הציבורית לפי האמור בתקנה 17, אם ההחלפה או השינוי דרושים לקיומו או לשיפורו של שירות בזק, או אם המשך השימוש בציוד הקצה האמור עלול לפגוע בפעולתו היעילה של שירות בזק; לא מילא המנוי אחר דרישת החברה תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה תוך תקופה שנקבעה בהודעה, רשאית החברה להפסיק לו את השירות.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

(ב) החברה רשאית, באישור השר, לדרוש ממנוי בהודעה בכתב, להחליף או לשנות, על חשבונו, ציוד קצה שחובר לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה לפי האמור בתקנה 17, אם ההחלפה או השינוי דרושים לקיומו או לשיפורו של שירות בזק, או אם המשך השימוש בציוד הקצה האמור עלול לפגוע בפעולתו היעילה של שירות בזק; לא מילא המנוי אחר דרישת החברה תוך תקופה שנקבעה בהודעה, רשאית החברה להפסיק לו את השירות.

הוספת קו מנוי וציוד בזק

12.  (א)  מצאה החברה, על פי מדידות שערכה, כי עומס התעבורה בקו של מנוי מחייב - על פי הנתונים שבתוספת הראשונה - התקנת קו מנוי נוסף או ציוד בזק אחר נוסף לאותו מנוי, רשאית החברה לדרוש בכתב מאת המנוי, שיבקש התקנתו של קו מנוי נוסף או של ציוד בזק אחר נוסף -  לפי הענין.

          (ב)  לא מילא המנוי אחר דרישת החברה כאמור בתקנת-משנה (א) תוך שלושים ימים מיום קבלתה, רשאית החברה להפסיק את השירות למנוי.

כניסה לחצריו של מנוי תק' תשנ"ד-1994

13.  (א)  החברה רשאית להיכנס לחצרי המנוי לשם בדיקתו, תיקונו, החלפתו או הסרתו של מיתקן בזק הנמצא בהם וכן לשם חיבורו מחדש של מיתקן בזק לרשת החברה, והכל לפי הוראות פרק ו' בחוק.

          (ב)  מנוי יאפשר לחברה את הגישה לחצריו, לצורך ביצוע האמור בתקנת משנה (א); לא איפשר מנוי גישה כאמור, רשאית החברה לדרוש ממנו בכתב לעשות זאת.

          (ג)   לא נענה המנוי לדרישת החברה תוך שבעה ימים מיום קבלתה, רשאית החברה לנתק את שירות הבזק למנוי עד שיאפשר את הגישה לחברה, וכן רשאית היא להפסיק את השירות למנוי אם לא איפשר כאמור תוך עשרים ואחד ימים.

תק' תשמ"ט-1989

          (ד)  נבצר מהחברה להיכנס לחצרי המנוי לביצוע פעולות המנויות בתקנת משנה (א) בשל אירועים מעבר לשליטתם של המנוי או החברה, רשאית החברה, באישור השר, להימנע ממתן הפעולות האמורות למען המנוי כל עוד נבצר מהחברה להכנס לחצרים כאמור, ובלבד שהחברה הודיעה על כך למנוי, בדרך, באופן ובמהירות המתאימים בנסיבות הענין, מיד כשנודע לה הענין; השר יביא לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת דבר מתן אישור כאמור.

מיום 27.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5163 מיום 27.1.1989 עמ' 463

הוספת תקנת משנה 13(ד)

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

(א) החברה רשאית להיכנס לחצרי המנוי לשם בדיקתו, תיקונו, החלפתו או הסרתו של מיתקן בזק הנמצא בהם וכן לשם חיבורו מחדש של מיתקן בזק לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה, והכל לפי הוראות פרק ו' בחוק.

פרק ג': זכויות המנוי וחובותיו

הגבלת העברה של זכות מנוי תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

14.  (א)  זכותו של המנוי לשירות בזק היא אישית, ואין המנוי רשאי להשכירה או להעבירה מרשותו באופן אחר, כולה או חלקה, אלא בהסכמת החברה בכתב, אולם מותר למנוי להרשות לאחר להשתמש בציוד הקצה שברשותו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תועבר זכותו של מנוי

לשירות בזק בכל אחד מאלה:

תק' תשנ"א-1991

(1)   בדירה - למבקש אם ויתר המנוי בכתב על זכותו לטובת אותו מבקש;

תק' תשנ"א-1991

(2)   בדירה - ליורש של מנוי;

תק' תשנ"א-1991

(3)   לשותפו של מנוי, כאשר הזכות היתה בידי מנויים משותפים, ואחד מהם ויתר בכתב על זכותו לטובת שותף אחר או ששותף נפטר;

          והכל אם הנעבר ביקש זאת מן החברה.

תק' תשנ"א-1991

          (ג)   בתקנה זו, "יורש" - מי שקיבל זכות כדין בדירה לאחר פטירת המנוי ועקב פטירתו.

תק' תשנ"א-1991

          (ד)  לענין תקנת משנה (ב)(2), אם היה יותר מנעבר אחד, יהיו כל הנעברים מנויים משותפים בקו המנוי, אלא אם כן ויתר האחד בכתב לטובת האחר על זכותו כאמור.

מיום 16.1.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5008 מיום 22.2.1987 עמ' 492

(א) זכותו של המנוי לשירות בזק היא אישית, ואין המנוי רשאי להשכירה או להעבירה מרשותו באופן אחר, כולה או חלקה, אלא בהסכמת החברה בכתב, אולם מותר למנוי להרשות לאחר להשתמש מפעם לפעם בציוד הקצה שברשותו.

 

מיום 1.8.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תועבר זכותו של מנוי לשירות בזק בכל אחד מאלה:

(1) בדירה או בבית עסק – לקרובו של המנוי, אם ויתר המנוי על זכותו לטובת אותו קרוב;

(2) בדירה או בבית עסק – לקרובו של מנוי שנפטר אשר קיבל חזקה בדירה או בבית העסק לאחר פטירתו של המנוי;

(1) בדירה - למבקש אם ויתר המנוי בכתב על זכותו לטובת אותו מבקש;

(2) בדירה - ליורש של מנוי;

(3) לשותפו של מנוי, כאשר הזכות היתה בידי מנויים משותפים, ואחד מהם ויתר בכתב על זכותו לטובת שותף אחר או ששותף נפטר;

והכל אם הנעבר ביקש זאת מן החברה.

(ג) בתקנה זו "קרוב" – בן זוג וכן בן, הורה, אח, נכד, סב או בן זוגו של כל אחד מאלה.

(ג) בתקנה זו, "יורש" - מי שקיבל זכות כדין בדירה לאחר פטירת המנוי ועקב פטירתו.

(ד) לענין תקנת משנה (ב)(2), אם היה יותר מנעבר אחד יהיו כל הנעברים מנויים משותפים בקו המנוי, אלא אם כן ויתר האחד בכתב לטובת האחר על זכותו כאמור.

איסור הפרעה בידי מנוי

15.  (א)  מנוי אינו רשאי להשתמש בציוד הקצה שברשותו באופן

שיפגע שלא כדין בשירות בזק הניתן למנוי אחר, או בפעולתו היעילה של שירות בזק.

          (ב)  לא יפריע מנוי באמצעות ציוד קצה שברשותו, או בכל דרך אחרת, להנהלתו ולפעולתו היעילה של שירות בזק.

          (ג)   השתמש המנוי בציוד הקצה שברשותו בניגוד לאמור בתקנות משנה (א) או (ב), רשאית החברה לנתק את השירות למנוי; דרשה החברה מן המנוי בכתב לחדול מן הפגיעה או ההפרעה והמנוי לא עשה כן, רשאית החברה להפסיק לו את שירות הבזק.

תק' תשנ"ד-1994

          (ד)  החברה אינה רשאית לפעול על פי האמור בתקנת משנה (ג), אם השתמש המנוי בציוד קצה שניתן לגביו אישור סוג או אם פעל המנוי בהתאם להוראות השימוש של החברה לגבי ציוד קצה שהוא רכוש החברה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

(ד) החברה אינה רשאית לפעול על פי האמור בתקנת משנה (ג), אם השתמש המנוי בציוד קצה שניתן לגביו אישור סוג או רשיון מיוחד לפי תקנה 17 או אם פעל המנוי בהתאם להוראות השימוש של החברה לגבי ציוד קצה שהוא רכוש החברה.

מקום להתקנת מיתקן בזק

16.  אם לדעת החברה, מחייב מתן שירות בזק למבקש התקנת מיתקן בזק לתמסורת או למיתוג הודעות בזק בחצרים של המבקש, או בחצרים משותפים למבקש ולאחרים או ברכוש משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, רשאית החברה לדרוש מהמבקש, כתנאי מוקדם למתן שירות הבזק המבוקש, להקצות לחברה בחצרים כאמור או ברכוש כאמור מקום מתאים להתקנת המיתקן; החברה בלבד תהא רשאית לעשות שימוש באותו מקום למטרות האמורות והיא תהא רשאית לתת שירות, באמצעות מיתקן הבזק שהותקן במקום, גם למבקשים אחרים.

חיבור ציוד קצה לרשת החברה תק' תשנ"ד-1994

17.  (א)  מנוי או אדם אחר המעונין לחבר ציוד קצה שבבעלותו - שהוא בגדר ציוד בזק דומה או ציוד בזק שונה - לרשת החברה, יבקש בכתב מאת השר אישור סוג אם טרם ניתן אישור לגבי ציוד כאמור.

          (ב)  השר רשאי ליתן אישור סוג בתנאים שיקבע ולהורות לחברה לחבר את ציוד הקצה שבבעלות המנוי לרשת החברה; בתקנה זו, "ציוד קצה שבבעלות המנוי" - לרבות ציוד שברשותו בשכירות או בהשאלה.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) מנוי, או אדם אחר המעונין לחבר ציוד קצה שבבעלותו - שהוא בגדר ציוד בזק דומה או שונה או ציוד בזק שונה - לרשת הבזק הציבורית, יבקש בכתב מאת השר רשיון מיוחד או אישור סוג אם טרם ניתן אישור אם טרם ניתן אישור סוג לגבי ציוד כאמור.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 776

החלפת תקנה 17

הנוסח הקודם:

חיבור ציוד קצה לרשת הבזק הציבורית

(א) מנוי, או אדם אחר המעונין לחבר ציוד קצה שבבעלותו - שהוא בגדר ציוד בזק דומה או ציוד בזק שונה - לרשת הבזק הציבורית, יבקש בכתב מאת השר רשיון מיוחד אם טרם ניתן אישור סוג לגבי ציוד כאמור.

(ב) השר, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים 4, ו-5 לחוק, רשאי ליתן אישור סוג  או רשיון מיוחד בתנאים שיקבע ולהורות לחברה לחבר את ציוד הקצה שבבעלות המנוי לרשת הבזק הציבורית; בתקנה זו, "ציוד קצה שבבעלות המנוי" – לרבות ציוד שברשותו בשכירות או בהשאלה.

איסור שינוי בציוד קצה תק' תשנ"ד-1994

18.  (א)  לא יחבר מנוי או אדם אחר, לרשת החברה או לציוד קצה בכל דרך שהיא התקן כלשהו המעביר, משדר או קולט אותות בזק בכל צורה שהיא, ולא ירשה לאחר לעשות כן אלא אם ניתן לכך אישור סוג או רשיון מיוחד; ניתוק, הסרה, הוספה או שינוי של ציוד כאמור לא ייעשו אלא בהתאם לתנאי אישור סוג או רשיון כאמור.

ת"ט תשמ"ה-1985

          (ב)  הפר מנוי הוראה מהוראות תקנת משנה (א), רשאית החברה לנתק קו המנוי שברשותו, בלי לגרוע מזכותה לגבות מהמנוי את ההוצאות שנגרמו לה עקב ההפרה.

          (ג)   נעשו חיבור, שינוי או הוספה של ציוד בניגוד להוראות תקנת משנה (א), והחברה החליטה שלא לנתק את קו המנוי, רשאית היא לראות את הפעולה כאילו נעשתה בידיה, והמנוי יהא חייב לשלם לחברה את התשלומים שהיה חייב בהם אילו נעשתה הפעולה בידיה.

מיום 16.5.1985

ת"ט תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

(ב) הפר מנוי הוראה מהוראות תקנת משנה (ג) תקנת משנה (א), רשאית החברה לנתק קו המנוי שברשותו, בלי לגרוע מזכותה לגבות מהמנוי את ההוצאות שנגרמו לה עקב ההפרה.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(א) לא יחבר מנוי או אדם אחר, לרשת הבזק הציבורית לרשת החברה או לציוד קצה בכל דרך שהיא התקן כלשהו המעביר, משדר או קולט אותות בזק בכל צורה שהיא, ולא ירשה לאחר לעשות כן אלא אם ניתן לכך אישור סוג או רשיון מיוחד כאמור בתקנה 17; ניתוק, הסרה, הוספה או שינוי של ציוד כאמור לא ייעשו אלא בהתאם לתנאי אישור סוג או רשיון כאמור.

נזק לציוד קצה ולמיתקן בזק

19.  (א)  מנוי אחראי לנזק שנגרם ברשלנותו לציוד קצה או למיתקן בזק אחר שהותקן בחצריו ושבאמצעותו נותנת החברה שירות בזק למנוי.

          (ב)  מנוי ישלם לחברה, לפי דרישתה, תשלום סביר בעד תיקון הנזק בשיעור שהיא תקבע לפי סעיף 17 לחוק; לא שילם המנוי בעד תיקון הנזק, רשאית החברה להגביל או לנתק את השירות למנוי כל עוד לא שילם כאמור.

תחזוקת ציוד קצה שבבעלות המנוי תק' תשנ"ד-1994

20.  מנוי שקיבל אישור סוג או רשיון מיוחד כאמור בתקנה 17, הוא בלבד אחראי לתחזוקתו השוטפת והתקינה של ציוד הקצה ולהוצאות הכרוכות בכך, אלא אם כן מוטלת חובה כאמור על החברה לפי תקנות אלה, לפי הסכם עם המנוי או לפי תנאי אישור הסוג.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

20. מנוי שקיבל אישור סוג או רשיון מיוחד כאמור בתקנה 17, הוא בלבד אחראי לתחזוקתו השוטפת והתקינה של ציוד הקצה ולהוצאות הכרוכות בכך, אלא אם כן מוטלת חובה כאמור על החברה לפי תקנות אלה, לפי הסכם עם המנוי או לפי תנאי אישור הסוג או לפי תנאי אישור הסוג.

ביקור סרק תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ד-1994 צו תשנ"ט-1999

21.  (א)  החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 79 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

          (ב)  החברה רשאית, באישור השר, לשנות את הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) בהודעה שתפורסם ברשומות.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 15,000 שקלים כולל מס ערך מוסף בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 21.7.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1787

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 15,000 שקלים 17,550 שקלים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 22.12.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4999 מיום 22.1.1987 עמ' 339

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 17.50 שקלים חדשים 27.30 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 15.8.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1336

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 27.30 שקלים חדשים 33.20 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 1.3.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 752

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 33.20 שקלים חדשים 35.50 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 13.11.1988

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5159 מיום 13.1.1989 עמ' 391

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 35.50 שקלים חדשים 39.40 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 2.5.1989

צו (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5186 מיום 1.6.1989 עמ' 858

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 39.40 שקלים חדשים 44.30 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 11.12.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5238 מיום 1.1.1990 עמ' 202

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 44.30 שקלים חדשים 48.80 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 1.7.1990

צו (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5281 מיום 15.7.1990 עמ' 871

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 48.80 שקלים חדשים 53.50 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 1.1.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5334 מיום 17.2.1991 עמ' 560

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 53.50 שקלים חדשים 58.50 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 1.8.1991

צו (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5379 מיום 29.8.1991 עמ' 1226

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 58.50 שקלים חדשים 64.30 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 15.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5515 מיום 15.4.1993 עמ' 740

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 64.30 שקלים חדשים 70.00 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 15,000 שקלים 70 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 1.3.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5667 מיום 2.3.1995 עמ' 1199

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 70 שקלים חדשים 75 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

 

מיום 14.5.1999

הודעה תשנ"ט-1999

י"פ תשנ"ט מס' 4753 מיום 13.5.1999 עמ' 3261

(א) החברה רשאית לחייב מנוי בתשלום של 75 שקלים חדשים 79 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף בעד ביקור שערכה לפי הזמנתו, לשם טיפול בציוד קצה, אם התברר שהיא פטורה מתחזוקתו וביקורה היה ביקור סרק.

שימוש בצנרת טלפון

22.  (א)  לא יעשה מנוי או אדם אחר, שימוש בצנרת טלפון שלא לצרכי קבלת שירות בזק ולא ירשה לאחר לעשות כן, אלא בהסכמת החברה בכתב ובהתאם לתנאים שקבעה.

          (ב)  עשה מנוי שימוש בצנרת טלפון בניגוד לאמור בתקנת משנה (א), רשאית החברה לנתק את השירות למנוי; דרשה החברה מן המנוי, בכתב, לחדול מן השימוש האמור והמנוי לא עשה כן, רשאית החברה להפסיק לו את השירות.

תק' תשמ"ה-1985

          (ג)   על מנוי מוטלת חובת התחזוקה של צנרת טלפון המשמשת אותו לצרכי קבלת שירות בזק והוא רשאי לבצעה בעצמו או על ידי מי מטעמו, על פי מפרטים שאישרה החברה; אולם, אם ביקש המנוי מהחברה לתחזק את הצנרת, תבצע החברה את התחזוקה והיא רשאית לדרוש ממנו החזר הוצאות שהוציאה לשם כך, בשיעור ובאופן שתקבע בכללים; לענין זה, "תחזוקה" - לרבות תיקון צנרת, חידושה או החלפתה.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

החלפת תקנת משנה 22(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) חובת התחזוקה של צנרת טלפון מוטלת על החברה והיא רשאית לדרוש ממנוי החזר הוצאות שהוציאה לתחזוקה של צנרת המשמשת אותו לצרכי קבלת שירות בזק; באין הסכמה בין החברה לבין המנוי בדבר גובה ההחזר – יקבע המנהל הכללי של משרד התקשורת את הסכום.

בתקנה זו, "תחזוקה" – לרבות תיקון צנרת, חידושה או החלפתה.

שירות נס"ר תק' תשנ"ד-1994

22א.  הוקם באתר מסוים נס"ר בהתאם לרשיון מיוחד למתן שירותי נס"ר, לא יחולו לגבי אותו אתר הוראות תקנה 22, ויחולו לגביו הוראות הרשיון המיוחד האמור בלבד.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

הוספת תקנה 22א

שינויים והעתקה של ציוד קצה לבקשת מנוי

23.  החברה תבצע, לבקשת מנוי ובכפוף לאפשרויותיה הטכניות, שינויים בציוד קצה שבבעלותה, לרבות שינויים הנדרשים במיתקני הבזק ובחיווט שבחצרי המנוי, וכן העתקת ציוד הקצה לחצרים אחרים של המנוי; בעד שינויים כאמור, ישלם המנוי תשלום בשיעור שנקבע לכך לפי סעיף 15 לחוק.

שימוש בציוד קצה למתן שירות בזק ת"ט תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ד-1994

24.  (א)  לא ישתמש מנוי בציוד קצה לשם מתן שירות בזק, לרבות ניהול עסק של קבלת ידיעות והעברתן, או ניהול עסק של קבלת נתונים והעברתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא ירשה מנוי לאחר לעשות פעולות אלה, אלא אם כן קיבל לכך רשיון מיוחד מהשר בהתאם לחוק; קיבל מנוי רשיון מיוחד כאמור, ישלם לחברה מחיר לפי החוק.

          (ב)  הפר מנוי תנאיו של רשיון מיוחד כאמור בתקנת משנה (א), תפסיק החברה את השירות בקו המנוי, נושא הרשיון המיוחד, אם הורה על כך השר.

מיום 16.5.1985

ת"ט תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

(א) לא ישתמש מנוי בציוד קצה לשם מתן שירות בזק, לרבות ניהול עסק של קבלת ידיעות והעברתן, או ניהול עסק של העברת נתונים או קבלתם או עיבודם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא ירשה מנוי אחר ולא ירשה מנוי לאחר לעשות פעולות אלה, אלא אם כן קיבל לכך רשיון מיוחד מהשר בהתאם לחוק; קיבל מנוי רשיון מיוחד כאמור, ישלם לחברה את המחיר הסביר שיחוייב בו לפי סעיף 5 לחוק.

 

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) לא ישתמש מנוי בציוד קצה לשם מתן שירות בזק, לרבות ניהול עסק של קבלת ידיעות והעברתן, או ניהול עסק של העברת נתונים או קבלתם או עיבודם קבלת נתונים והעברתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא ירשה מנוי לאחר לעשות פעולות אלה, אלא אם כן קיבל לכך רשיון מיוחד מהשר בהתאם לחוק; קיבל מנוי רשיון מיוחד כאמור, ישלם לחברה את המחיר הסביר שיחוייב בו לפי סעיף 5 לחוק.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(א) לא ישתמש מנוי בציוד קצה לשם מתן שירות בזק, לרבות ניהול עסק של קבלת ידיעות והעברתן, או ניהול עסק של קבלת נתונים והעברתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא ירשה מנוי לאחר לעשות פעולות אלה, אלא אם כן קיבל לכך רשיון מיוחד מהשר בהתאם לחוק; קיבל מנוי רשיון מיוחד כאמור, ישלם לחברה את המחיר הסביר שיחוייב בו לפי סעיף 5 לחוק מחיר לפי החוק.

תק' תשנ"ב-1992

פרק ד': קדימויות בהתקנה ובהעתקה של קווי מנוי ותנאים מיוחדים למתן שירותי בזק

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 768

פרק ד': קדימויות בהתקנת קווי מנוי בהתקנה ובהעתקה של קווי מנוי ותנאים מיוחדים למתן שירותי בזק

סדרי עדיפות ועקרונות מנחים תק' תשנ"ד-1994

25.  בהתקנת קוי מנוי כאמור בתקנה 4, תפעל החברה תוך מתן קדימויות בהתאם לעקרונות המנחים שבפרק זה ולפי סדרי העדיפות המפורטים בתוספת השניה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

25. בהתקנת קוי מנוי למבקש כאמור בתקנה 4, תפעל החברה תוך מתן קדימויות בהתאם לעקרונות המנחים שבפרק זה ולפי סדרי העדיפות המפורטים בתוספת השניה.

תקופת המתנה מרבית תק' תשנ"ב-1992

26.  (א)  לענין סעיף זה -

          "התקנה" - לרבות העתקה;

          "קו" - קו מנוי טלפון או קו העברת נתונים.

תק' תשנ"ד-1994

          (ב)  בכפוף לאמור ברשיון הכללי שניתן לה, תתקין החברה קו למנוי לא יאוחר מ-300 ימים מיום שנתקבלה בקשתו בחברה ובלבד שתקופת ההמתנה לאחר ביצוע התשלום לא תעלה על 180 ימים; ראתה החברה כי לא ניתן לבצע ההתקנה כאמור תוך 120 ימים ממועד ביצוע התשלום, תודיע החברה למנוי - לפני תום 120 הימים האמורים - את מועד ההתקנה המשוער.

תק' תשנ"ד-1994

          (ג)   החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995), תתקין החברה קו למנוי לא יאוחר מ-60 ימים מיום שנתקבלה בקשתו בחברה ובלבד שתקופת ההמתנה לאחר ביצוע התשלום לא תעלה על 14 ימים; ראתה החברה כי לא ניתן לבצע את ההתקנה תוך 14 ימים ממועד ביצוע התשלום, תודיע החברה למנוי - לפני תום 14 הימים האמורים - את מועד ההתקנה המשוער.

תק' תשנ"ד-1994 (הוראת שעה) תשע"א-2011

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.4.1992

תקנת משנה 26(ג) מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 768

החלפת תקנה 26

הנוסח הקודם:

תקופת המתנה מרבית לקו מנוי-טלפון

26. (א) על אף האמור לענין סדרי עדיפות בתקנה 31, מבקש שבמועד תחילתן של תקנות אלה מלאו שלוש שנים לפחות לבקשתו, תתקין לו החברה קו מנוי-טלפון לא יאוחר מתום שנתיים מהמועד האמור; ואם מלאו תשע שנים לפחות לבקשתו – תתקין לו החברה קו מנוי-טלפון לא יאוחר מתום שנה ממועד התחילה האמור.

(ב) כל מבקש אחר תתקין לו החברה קו מנוי-טלפון לא יאוחר מתום חמש שנים לבקשתו.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(ב) בכפוף לאמור ברשיון הכללי שניתן לה, תתקין החברה קו למבקש למנוי לא יאוחר מ-300 ימים מיום שנתקבלה בקשתו בחברה ובלבד שתקופת ההמתנה לאחר ביצוע התשלום לא תעלה על 180 ימים; ראתה החברה כי לא ניתן לבצע ההתקנה כאמור תוך 120 ימים ממועד ביצוע התשלום, תודיע החברה למבקש למנוי - לפני תום 120 הימים האמורים - את מועד ההתקנה המשוער.

(ג) החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995), תתקין החברה קו למבקש למנוי לא יאוחר מ-60 ימים מיום שנתקבלה בקשתו בחברה ובלבד שתקופת ההמתנה לאחר ביצוע התשלום לא תעלה על 14 ימים; ראתה החברה כי לא ניתן לבצע את ההתקנה תוך 14 ימים ממועד ביצוע התשלום, תודיע החברה למבקש למנוי - לפני תום 14 הימים האמורים - את מועד ההתקנה המשוער.

(ד) הגישה החברה בקשה לועדת החריגים, לפי תקנה 30, תשלח הודעה על כך למבקש למנוי; ניתנה החלטת ועדת החריגים לפי תקנה 30(ג) או (ד), תשלח החברה הודעה על כך למבקש למנוי, מיד עם קבלת ההחלטה האמורה בחברה.

 

מיום 27.5.2011

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 929

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148

ביטול תקנת משנה 26(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הגישה החברה בקשה לועדת החריגים, לפי תקנה 30, תשלח הודעה על כך למנוי; ניתנה החלטת ועדת החריגים לפי תקנה 30(ג) או (ד), תשלח החברה הודעה על כך למנוי, מיד עם קבלת ההחלטה האמורה בחברה.

 

התקנת קו מנוי-טלפון ביישוב

27.  (א)  בתקנה זו -

תק' תשנ"ב-1992

          "ישוב" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 וכן מועצה מקומית מן המנויות בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, ובתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;

תק' תשנ"ב-1992

          "ישוב חדש" - ישוב שטרם חלפה שנה מיום שהוחל באכלוסו ומספר בתי האב הקבועים בו הוא עשרה לפחות;

          "ישוב מרוחק" - ישוב שהוא מדרום לקו המסומן במפה בין זיקים, בית קמה, צומת שוקת ועין גדי או מצפון לקו המסומן במפה בין עכו, עיבלין וחמת גדר;

          "המפה" - מפת ישראל שנחתמה ביד השר ביום החתימה על תקנות אלה ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד התקשורת ובמשרדי החברה.

תק' תשנ"ב-1992

          (ב)  על אף האמור בתקנה 26 לענין תקופות המתנה מרביות ובתקנה 31 לענין סדרי עדיפות, תתקין החברה -

תק' תשנ"ד-1994

(1)   בכל ישוב חדש ובכל ישוב מרוחק - קו מנוי טלפון אחד, לא יאוחר מ-150 ימים מיום שנתקבלה בחברה הבקשה להתקנה, ובלבד שהמנוי שילם דמי התקנה תוך המועד שקבעה החברה;

(2)   בכל ישוב שמספר בתי האב הקבועים בו הוא 100 לפחות - 12 קווים לפחות, ובלבד שהוגשו לחברה בקשות מתושבי הישוב להתקנת קו מנוי טלפון כמספר הנדרש בתקנה זו לפחות.

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 769

27. (א) בתקנה זו -

"ישוב" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 וכן מועצה מקומית מן המנויות לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) התשי"ג-1953 וכן מועצה מקומית מן המנויות בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, ובתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953;

"ישוב חדש" - ישוב שטרם חלפו שבע שנים שטרם חלפה שנה מיום שהוחל באכלוסו ומספר בתי האב הקבועים בו הוא עשרה לפחות;

"ישוב מרוחק" - ישוב שהוא מדרום לקו המסומן במפה בין זיקים, בית קמה, צומת שוקת ועין גדי או מצפון לקו המסומן במפה בין עכו, עיבלין וחמת גדר;

"המפה" - מפת ישראל שנחתמה ביד השר ביום החתימה על תקנות אלה ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד התקשורת ובמשרדי החברה.

(ב) על אף האמור לענין סדרי עדיפויות בתקנה 31, תתקין החברה –

(1) עד תום שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, ולענין ישוב שיוקם לאחר תחילתן, עד תום שנה מהיום שהיה לישוב חדש – קוי מנוי טלפון למבקשים, כך שבכל ישוב יהיה קו מנוי-טלפון אחד לפחות עם שתי שלוחות בחצרים של תושבי הישוב;

(2) עד תום שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה – קוי מנוי-טלפון למבקשים בכל ישוב מרוחק ובכל ישוב חדש שמספר בתי האב הקבועים בו הוא 100 לפחות – כך שבתום התקופה האמורה יהיו 12 קוים לפחות בכל ישוב כאמור;

(3) עד תום שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, ולענין ישוב שיוקם לאחר תחילתן, עד תום 30 חדשים מיום שהיה לישוב חדש – קוי מנוי-טלפון כך שבכל ישוב יהיו 12 קוים לפחות.

(ג) האמור בתקנה זו מותנה בכך שהוגשו לחברה בקשות מתושבי הישוב להתקנת קו מנוי-טלפון, כמספר הנדרש בתקנה לפחות.

(ב) על אף האמור בתקנה 26 לענין תקופות המתנה מרביות ובתקנה 31 לענין סדרי עדיפות, תתקין החברה -

(1) בכל ישוב חדש ובכל ישוב מרוחק - קו מנוי טלפון אחד, לא יאוחר מ- 150 ימים מיום שנתקבלה בחברה הבקשה להתקנה, ובלבד שהמבקש שילם דמי התקנה תוך המועד שקבעה החברה;

(2) בכל ישוב שמספר בתי האב הקבועים בו הוא 100 לפחות - 12 קווים לפחות, ובלבד שהוגשו לחברה בקשות מתושבי הישוב להתקנת קו מנוי טלפון כמספר הנדרש בתקנה זו לפחות.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(ב) על אף האמור בתקנה 26 לענין תקופות המתנה מרביות ובתקנה 31 לענין סדרי עדיפות, תתקין החברה -

(1) בכל ישוב חדש ובכל ישוב מרוחק - קו מנוי טלפון אחד, לא יאוחר מ-150 ימים מיום שנתקבלה בחברה הבקשה להתקנה, ובלבד שהמבקש שהמנוי שילם דמי התקנה תוך המועד שקבעה החברה;

(2) בכל ישוב שמספר בתי האב הקבועים בו הוא 100 לפחות - 12 קווים לפחות, ובלבד שהוגשו לחברה בקשות מתושבי הישוב להתקנת קו מנוי טלפון כמספר הנדרש בתקנה זו לפחות.

התקנת טצ"גים תק' תשנ"ב-1992

28.  (א)  בתקנה זו -

          "חוף רחצה" - מקום רחצה מוכרז כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964;

תק' תשנ"ד-1994

          "טצ"ג" - (נמחקה);

תק' תשנ"ז-1996

          "מוסד חינוכי" - בית ספר כמשמעותו בפקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח-1978, לרבות פנימיה וישיבה ולמעט מוסד מוכר;

          "מקום כינוס המוני חד-פעמי" - מקום שבו מתכנס ציבור גדול באופן חד-פעמי לשם אסיפה או מופע בידור וכיוצא באלה;

תק' תשנ"ז-1996

          "מקום כינוס המוני קבוע" - מקום שאליו מוזמן הציבור הרחב או מורשה להיכנס אליו ולשהות בו, ומבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, ייראו כמקום כינוס המוני קבוע כל אחד מאלה:

(1)   אכסניית נוער - שמספר החדרים בה הוא לפחות 25;

(2)   בית- חולים - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(3)   בית מלון - מלון רשום כמשמעותו בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), תשנ"ב-1992;

(4)   בית עינוג ציבורי - מבנה או כל סוג אחר של חצרים המשמש למטרה של עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ואשר נועד לאכלס לפחות 250 בני אדם;

(5)   מוסד מוכר - מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או מוסד שניתן לו היתר לפי סעיף 21א לחוק האמור;

(6)   מסוף מעבר - כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980;

(7)   נמל ים - כל אחד מהנמלים המפורטים בתוספת לחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961;

(8)   נמל תעופה - כל אחד משדות התעופה המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז-1977;

(9)   קניון - מבנה מקורה שבו מרוכזים 30 בתי עסק לפחות;

(10)  תחנת אוטובוסים מרכזית - תחנת אוטובוסים המשמשת כתחנת מוצא ותחנת יעד ל-15 קווי אוטובוס לפחות, הכל כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

(11)  תחנת דלק - עסק לפי פרט 2.2א' בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

(12)  תחנת רכבת - תחנת רכבת המשמשת כתחנת מוצא וכתחנת יעד לרכבת.

          (ב)  החברה תתקין טצ"ג במספר שלהלן לפחות:

(1)   בכל חוף רחצה - טצ"ג אחד לכל קילומטר אורך שבחוף הרחצה;

 

(2)   בכל מוסד חינוכי שנתן הסכמתו להתקנת טצ"ג ושמספר התלמידים הלומדים בו -

(א)   עולה על 100 עד 500 - טצ"ג אחד;

(ב)   עולה על 50 עד 500 והוא פנימיה - טצ"ג אחד;

(ג)    עולה על 500 - האמור בפסקת משנה (א) או (ב), לפי הענין, בתוספת טצ"ג אחד לכל 1000 תלמידים נוספים או חלק מהם;

(3)   בכל מקום כינוס המוני חד פעמי - ארבעה טצ"גים לפחות, ובלבד שמארגני הכינוס הודיעו לחברה על קיום הכנס זמן סביר לפני מועד קיומו; במקרה של מספר כינוסים בו זמניים, יקבע המנהל הכללי של החברה סדרי עדיפויות לענין התקנת המערכות כאמור, בהתחשב במספר המשתתפים בכינוסים ובאפשרויות הטכניות של החברה;

תק' תשנ"ז-1996

(4)   בכל מקום כינוס המוני קבוע למעט המקומות המפורטים בפסקאות (1) עד (12) בהגדרה "מקום כינוס המוני קבוע" שבתקנת משנה (א) - טצ"ג אחד;

(5)   בכל רשות מקומית שמספר בתי האב בה -

(א)   עולה על 60 עד 240 - טצ"ג אחד;

(ב)   עולה על 240 עד 480 - שני טצ"גים;

(ג)    עולה על 480 - כאמור בפסקת משנה (ב), בתוספת טצ"ג אחד לכל 240 בתי אב נוספים.

תק' תשנ"ז-1996

(6)   בכל אכסניית נוער - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בה - שמספר החדרים בה -

(א)   עד 25 - טצ"ג אחד;

(ב)   עולה על 25 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 25 חדרים נוספים;

תק' תשנ"ז-1996

(7)   בכל בית חולים, בכל שטח ציבורי בו - טצ"ג אחד; לענין זה, "שטח ציבורי" - כל אחד מאלה: אזור חדר מיון וקבלת חולים; אזור מרפאות חוץ; אזור חדרי לידה; האכסדרה של כל קומה שמעל לקומת הקרקע בבנין רב-קומות, מחוץ למחלקות האשפוז; האכסדרה של מחלקת אשפוז המצויה בבנין מבודד;

תק' תשנ"ז-1996

(8)   בכל בית מלון - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - שמספר החדרים בו -

(א)   עולה על 15 עד 100 - 2 טצ"גים;

(ב)   עולה על 100 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 100 חדרים נוספים ולא יותר מששה טצ"גים;

תק' תשנ"ז-1996

(9)   בכל בית עינוג ציבורי - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - טצ"ג אחד לכל 250 בני אדם שבית העינוג מכיל;

תק' תשנ"ז-1996

(10)  בכל מוסד מוכר - טצ"ג אחד לכל 50 תלמידים, באכסדראות המוסד;

תק' תשנ"ז-1996

(11)  בכל נמל ים - טצ"ג אחד לכל 250 מטר של רציף, ובלבד שמיקומו של טצ"ג יהיה בשטח שבו מתקיימת קבלת קהל;

תק' תשנ"ז-1996

(12)  בכל נמל תעופה - 2 טצ"גים לכל 10 מטרים אורך באולמות הציבוריים של הנמל;

תק' תשנ"ז-1996

(13)  בכל קניון - טצ"ג אחד לכל 5 בתי עסק;

תק' תשנ"ז-1996

(14)  בכל תחנת אוטובוסים מרכזית - טצ"ג אחד לכל רציף;

תק' תשנ"ז-1996

(15)  בכל תחנת דלק - טצ"ג אחד;

תק' תשנ"ז-1996

(16)  בכל תחנת רכבת - 4 טצ"גים.

          (ג)   בקביעת מיקומם של טצ"גים תתחשב החברה בפיזור מבני המגורים, בצפיפות האוכלוסיה, בנוחיות הגישה לטצ"גים ובאפשרויות הפיזיות והטכניות.

מיום 16.5.1985

ת"ט תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

(ב) החברה תתקין בכל רשות מקומית טלפון ציבורי גובה (להלן – טצ"ג) לפחות במספר שלהלן:

(1) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 120 עד 340 – טצ"ג אחד;

(2) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 240 340 עד 480 – שני טצ"גים;

(3) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 480 – האמור בפסקה (2) בתוספת תצ"ג טצ"ג אחד לכל 240 בתי אב.

 

מיום 31.12.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 769

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

התקנת טצ"ג ביישוב

28. (א) בתקנה זו, "רשות מקומית" – ישוב כהגדרתו בתקנה 27, לרבות עיריה.

(ב) החברה תתקין בכל רשות מקומית טלפון ציבורי גובה (להלן – טצ"ג) לפחות במספר שלהלן:

(1) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 120 עד 340 – טצ"ג אחד;

(2) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 340 עד 480 – שני טצ"גים;

(3) רשות מקומית שמספר בתי האב בה עולה על 480 – האמור בפסקה (2) בתוספת טצ"ג אחד לכל 240 בתי אב.

(ג) בקביעת מיקומם של טצ"גים תתחשב החברה בפיזור מבני המגורים, בצפיפות האוכלוסיה ובנוחיות הגישה לטצ"גים.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

מחיקת הגדרת "טצ"ג"

הנוסח הקודם:

"טצ"ג" – טלפון ציבורי גובה;

 

מיום 1.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 6

(א) בתקנה זו -

"חוף רחצה" - מקום רחצה מוכרז כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964;

"טצ"ג" - (נמחקה);

"מוסד חינוכי" - בית ספר כמשמעותו בפקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח-1978, לרבות פנימיה וישיבה ולמעט מוסד מוכר;

"מקום כינוס המוני חד-פעמי" - מקום שבו מתכנס ציבור גדול באופן חד-פעמי לשם אסיפה או מופע בידור וכיוצא באלה;

"מקום כינוס המוני קבוע" – אתר המשמש להתכנסות תדירה של ציבור המונה יותר מ-5,000 איש;

"מקום כינוס המוני קבוע" - מקום שאליו מוזמן הציבור הרחב או מורשה להיכנס אליו ולשהות בו, ומבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, ייראו כמקום כינוס המוני קבוע כל אחד מאלה:

(1) אכסניית נוער - שמספר החדרים בה הוא לפחות 25;

(2) בית- חולים - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(3) בית מלון - מלון רשום כמשמעותו בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), תשנ"ב-1992;

(4) בית עינוג ציבורי - מבנה או כל סוג אחר של חצרים המשמש למטרה של עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ואשר נועד לאכלס לפחות 250 בני אדם;

(5) מוסד מוכר - מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או מוסד שניתן לו היתר לפי סעיף 21א לחוק האמור;

(6) מסוף מעבר - כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980;

(7) נמל ים - כל אחד מהנמלים המפורטים בתוספת לחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961;

(8) נמל תעופה - כל אחד משדות התעופה המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז-1977;

(9) קניון - מבנה מקורה שבו מרוכזים 30 בתי עסק לפחות;

(10) תחנת אוטובוסים מרכזית - תחנת אוטובוסים המשמשת כתחנת מוצא ותחנת יעד ל-15 קווי אוטובוס לפחות, הכל כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

(11) תחנת דלק - עסק לפי פרט 2.2א' בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

(12) תחנת רכבת - תחנת רכבת המשמשת כתחנת מוצא וכתחנת יעד לרכבת.

(ב) החברה תתקין טצ"ג במספר שלהלן לפחות:

(1) בכל חוף רחצה - טצ"ג אחד לכל קילומטר אורך שבחוף הרחצה;

(2) בכל מוסד חינוכי שנתן הסכמתו להתקנת טצ"ג ושמספר התלמידים הלומדים בו -

(א) עולה על 100 עד 500 - טצ"ג אחד;

(ב) עולה על 50 עד 500 והוא פנימיה - טצ"ג אחד;

(ג) עולה על 500 - האמור בפסקת משנה (א) או (ב), לפי הענין, בתוספת טצ"ג אחד לכל 1000 תלמידים נוספים או חלק מהם;

(3) בכל מקום כינוס המוני חד פעמי - ארבעה טצ"גים לפחות, ובלבד שמארגני הכינוס הודיעו לחברה על קיום הכנס זמן סביר לפני מועד קיומו; במקרה של מספר כינוסים בו זמניים, יקבע המנהל הכללי של החברה סדרי עדיפויות לענין התקנת המערכות כאמור, בהתחשב במספר המשתתפים בכינוסים ובאפשרויות הטכניות של החברה;

(4) בכל מקום כינוס המוני קבוע למעט המקומות המפורטים בפסקאות (1) עד (12) בהגדרה "מקום כינוס המוני קבוע" שבתקנת משנה (א) - טצ"ג אחד;

(5) בכל רשות מקומית שמספר בתי האב בה -

(א) עולה על 60 עד 240 - טצ"ג אחד;

(ב) עולה על 240 עד 480 - שני טצ"גים;

(ג) עולה על 480 - כאמור בפסקת משנה (ב), בתוספת טצ"ג אחד לכל 240 בתי אב נוספים.

(6) בכל אכסניית נוער - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בה - שמספר החדרים בה -

(א) עד 25 - טצ"ג אחד;

(ב) עולה על 25 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 25 חדרים נוספים;

(7) בכל בית חולים, בכל שטח ציבורי בו - טצ"ג אחד; לענין זה, "שטח ציבורי" - כל אחד מאלה: אזור חדר מיון וקבלת חולים; אזור מרפאות חוץ; אזור חדרי לידה; האכסדרה של כל קומה שמעל לקומת הקרקע בבנין רב-קומות, מחוץ למחלקות האשפוז; האכסדרה של מחלקת אשפוז המצויה בבנין מבודד;

(8) בכל בית מלון - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - שמספר החדרים בו -

(א) עולה על 15 עד 100 - 2 טצ"גים;

(ב) עולה על 100 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 100 חדרים נוספים ולא יותר מששה טצ"גים;

(9) בכל בית עינוג ציבורי - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - טצ"ג אחד לכל 250 בני אדם שבית העינוג מכיל;

(10) בכל מוסד מוכר - טצ"ג אחד לכל 50 תלמידים, באכסדראות המוסד;

(11) בכל נמל ים - טצ"ג אחד לכל 250 מטר של רציף, ובלבד שמיקומו של טצ"ג יהיה בשטח שבו מתקיימת קבלת קהל;

(12) בכל נמל תעופה - 2 טצ"גים לכל 10 מטרים אורך באולמות הציבוריים של הנמל;

(13) בכל קניון - טצ"ג אחד לכל 5 בתי עסק;

(14) בכל תחנת אוטובוסים מרכזית - טצ"ג אחד לכל רציף;

(15) בכל תחנת דלק - טצ"ג אחד;

(16) בכל תחנת רכבת - 4 טצ"גים.

התקנת קו מנוי-טלפון למפעל תק' תשמ"ה-1985

29.  (א)  בתקנה זו, "מפעל" - מפעל תעשייתי שמשרד התעשיה והמסחר אישר שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית ועיקר תוצרתו מיועד לייצוא.

תק' תשנ"ד-1994

          (ב)  על אף האמור בתקנה 31 לענין סדרי עדיפות ודרגת עדיפות של מפעל תעשייתי בהתקנת קו מנוי-טלפון, תתקין החברה למפעל, אשר ביקש קו מנוי כאמור, שלושה קוי מנוי-טלפון לפחות; נבצר מהחברה להיענות לבקשת המפעל בשל העדר תשתית מתאימה ברשת החברה, רשאית החברה להתנות התקנת קוי מנוי-טלפון למפעל בכך שהמפעל ישלם לה הוצאותיה הכרוכות בהכנת התשתית בשיעור שקבעה החברה לפי סעיף 17 לחוק.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) בתקנה זו, "מפעל" - מפעל תעשייתי שמשרד התעשיה והמסחר אישר שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית ועיקר תוצרתו מיועד לייצוא.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(ב) על אף האמור בתקנה 31 לענין סדרי עדיפות ודרגת עדיפות של מפעל תעשייתי בהתקנת קו מנוי- טלפון, תתקין החברה למפעל, אשר ביקש קו מנוי כאמור, שלושה קוי מנוי- טלפון לפחות; נבצר מהחברה להיענות לבקשת המפעל בשל העדר תשתית מתאימה ברשת הבזק הציבורית ברשת החברה, רשאית החברה להתנות התקנת קוי מנוי- טלפון למפעל בכך שהמפעל ישלם לה הוצאותיה הכרוכות בהכנת התשתית בשיעור שקבעה החברה לפי סעיף 17 לחוק.

(הוראת שעה) תשע"א-2011

30.  (בוטלה).

מיום 20.2.1992

תקנת משנה 30(ג) מיום 31.7.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 770

(ב) החברה תגיש את בקשותיה בכתב לועדת החריגים, ששה חדשים 30 ימים לפחות לפני תום המועד שנקבע לביצוע שירותיה לפי פרק זה, ותפרט בהן את מלוא הנתונים המתייחסים לשירות, נושא הבקשה, לרבות הסיבות המונעות מן החברה לקיים את הוראות התקנות האמורות וכן כל פרט אחר שתדרוש ועדת החריגים והנחוץ לפי דעתה לצורך דיון בבקשות החברה כאמור.

(ג) ועדת החריגים רשאית, לאחר שדנה בבקשת החברה, לאשר לחברה חריגה מהוראות תקנות 26 ו-27 ולקבוע את היקף החריגה; אולם בבקשה לחריגה מהוראות תקנה 26, כפופות החלטותיה של ועדת החריגים לאלה:

(1) בתום שנה אחת מיום תחילתן של תקנות אלה, לא יעלה על 750 מספר המבקשים הממתינים תקופה העולה על עשר שנים;

(2) בתום שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה, לא יעלה על 5,000 מספר המבקשים הממתינים תקופה העולה על חמש שנים.

(ג) ועדת החריגים רשאית, לאחר שדנה בבקשת החברה, לאשר לחברה חריגה מהוראות תקנות 26 ו-27 ולקבוע את היקף החריגה; ואולם היא לא תאשר בקשות לחריגה כאמור בשיעור העולה על 2% מכלל הבקשות להתקנת קו מנוי או להעתקתו.

 

מיום 27.5.2011

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 929

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148

ביטול תקנה 30

הנוסח הקודם:

ועדת חריגים

30. (א) השר ימנה ועדה בת שלושה חברים שבסמכותה לאשר לחברה חריגה מהוראות תקנות 26 ו-27 (להלן - ועדת החריגים); הרכב הועדה יהיה: נציג משרד התקשורת - שיהיה יושב ראש, נציג החברה, שהמליץ עליו המנהל הכללי של החברה ונציג ציבור שלדעת השר מייצג את הצרכנים.

(ב) החברה תגיש את בקשותיה בכתב לועדת החריגים, 30 ימים לפחות לפני תום המועד שנקבע לביצוע שירותיה לפי פרק זה, ותפרט בהן את מלוא הנתונים המתייחסים לשירות, נושא הבקשה, לרבות הסיבות המונעות מן החברה לקיים את הוראות התקנות האמורות וכן כל פרט אחר שתדרוש ועדת החריגים והנחוץ לפי דעתה לצורך דיון בבקשות החברה כאמור.

(ג) ועדת החריגים רשאית, לאחר שדנה בבקשת החברה, לאשר לחברה חריגה מהוראות תקנות 26 ו-27 ולקבוע את היקף החריגה; ואולם היא לא תאשר בקשות לחריגה כאמור בשיעור העולה על 2% מכלל הבקשות להתקנת קו מנוי או להעתקתו.

(ד) מצאה ועדת החריגים כי בקשת החברה אינה מצדיקה אי-קיום הוראות תקנות 26 ו-27, תדחה את בקשתה; דחתה ועדת החריגים בקשה של החברה, תפעל החברה בהתאם לתקנות האמורות.

התקנת קו מנוי לפי סדרי עדיפות תק' תשנ"ד-1994

31.  (א)  מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, תפעל החברה בהיענות להתקנת קו מנוי למבקשים בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו בתוספת השניה.

          (ב)  מבקש אשר נתקיימו בו אמות מידה הכלולות ביותר מקבוצת עדיפות אחת, או בדרגת עדיפות גבוהה יותר בתוך אותה קבוצה, זכאי לגבוהה מביניהן.

          (ג)   תנאי מוקדם לקבלת דרגת עדיפות לפי התוספת השניה, הוא שהמבקש המציא את האישורים והמסמכים הנדרשים בתוספת לצורך הוכחת זכאותו לקבלת דרגת העדיפות המבוקשת; דרגת העדיפות תוענק לבקשה כאמור ממועד המצאת מלוא האישורים והמסמכים.

תק' תשנ"ב-1992

          (ד)  (בוטלה).

          (ה)  נמצאו מספר בקשות בדרגת עדיפות זהה, תינתן עדיפות למבקש שבקשתו הוגשה תחילה.

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 770

ביטול תקנת משנה 31(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בתום כל שנים-עשר חודשי המתנה תקודם בקשה להתקנת קו מנוי-טלפון בשתי דרגות במסגרת קבוצת העדיפות לה זכאי מבקש, ובלבד שאם מלאו 7 שנים לבקשה תקודם עדיפותה לדרגת עדיפות מספר 6 בקבוצת עדיפות ב' שבתוספת השניה.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

(א) מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, תפעל החברה בהתקנת קו מנוי תפעל החברה בהיענות להתקנת קו מנוי למבקשים בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו בתוספת השניה.

סדרי עדיפות בהתקנת קו מנוי-טלפון נוסף

32.  (א)  בתקנה זו, "קו מנוי-טלפון נוסף" - קו נוסף לטלפון שמנוי או קרובו המתגורר עמו, או שותפו של המנוי, מבקש להתקינו בחצרים בהם עומד כבר לרשותו קו מנוי-טלפון.

          (ב)  בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג), תיענה החברה לבקשה להתקנת קו מנוי-טלפון נוסף כלהלן:

ת"ט תשמ"ה-1985

(1)   למבקש שנתקיים בו האמור בתקנה 12(א) לענין עומס התעבורה - תינתן דרגת העדיפות הגבוהה ביותר בתוך אותה קבוצת עדיפות בה הוא משובץ;

(2)   לכל מבקש אחר - לאחר שנענו כל המבקשים להתקנתו של קו מנוי-טלפון ראשון בתוך אותה קבוצת עדיפות.

          (ג)   הוראות תקנת משנה (ב) אינן באות לגרוע מן האמור בתקנות 25, 26, 27 ו-28 בדבר עקרונות מנחים וסדרי עדיפות שנקבעו בהן, או מן האמור בתוספת השניה בדבר המספר המזערי של קוי מנוי- טלפון למבקש.

מיום 16.5.1985

ת"ט תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

(1) למבקש שנתקיים בו האמור בתקנה 11 בתקנה 12(א) לענין עומס התעבורה - תינתן דרגת העדיפות הגבוהה ביותר בתוך אותה קבוצת עדיפות בה הוא משובץ;

תק' תשנ"ב-1992

33.  (בוטלה).

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

33. מנוי שביקש מהחברה להעתיק קו מנוי שברשותו לחצרים אחרים שלו, שאינם נמצאים בתחום איזור המרכזת אליה היה מחובר המנוי, ידורג בדרגת עדיפות שתהיה גבוהה ב-3 דרגות מזו שהיה זכאי לה אילו היה מבקש התקנת קו מנוי, ובלבד ששיא הדירוג לא יעלה על דרגת עדיפות מספר 9 בקבוצת עדיפות א' שבתוספת השניה אך לא למטה מדרגת עדיפות מספר 7 בקבוצת עדיפות ג' שבתוספת השניה ולא למעלה מדרגת עדיפות 9 בקבוצת עדיפות א' שבתוספת השניה; בתום כל שנים עשר חודשי המתנה תקודם הבקשה בשתי דרגות במסגרת קבוצת העדיפות לה זכאי המבקש כאמור.

 

מיום 20.2.1992

תק'  תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 770

ביטול תקנה 33

הנוסח הקודם:

העתקת קו מנוי

33. מנוי שביקש מהחברה להעתיק קו מנוי שברשותו לחצרים אחרים שלו, שאינם נמצאים בתחום איזור המרכזת אליה היה מחובר המנוי, ידורג בדרגת עדיפות שתהיה גבוהה ב-3 דרגות מזו שהיה זכאי לה אילו היה מבקש התקנת קו מנוי, אך לא למטה מדרגת עדיפות מספר 7 בקבוצת עדיפות ג' שבתוספת השניה ולא למעלה מדרגת עדיפות 9 בקבוצת עדיפות א' שבתוספת השניה; בתום כל שנים עשר חודשי המתנה תקודם הבקשה בשתי דרגות במסגרת קבוצת העדיפות לה זכאי המבקש כאמור.

העברת קו מנוי בחצרים שפונו תק' (מס' 2)  תשנ"א-1991 תק' תשנ"ד-1994

34.  על אף האמור לענין סדרי עדיפות בתקנה 31, יועבר קו מנוי בחצרים שפונו לרשותו של מנוי שהעתיק את מגוריו או את בית עסקו לחצרים אלה.

מיום 1.8.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125

34. על אף האמור לענין סדרי עדיפות בתקנה 31, יועבר קו מנוי בחצרים שפונו לרשותו של מבקש או של מנוי שהעתיק את מגוריו או את בית עסקו לחצרים אלה; אולם אם תוך 30 ימים מיום הפינוי ביקש המנוי שפינה את החצרים העתקתו של הקו לחצרים אחרים שלו הנמצאים בתחום אותו מרכזת, ואין מספרים פנויים במרכזת, תעתיק החברה את הקו לחצרים אלה, ובלבד שקיימת אפשרות טכנית לביצוע ההעתקה.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 777

34. על אף האמור לענין סדרי עדיפות בתקנה 31, יועבר קו מנוי בחצרים שפונו לרשותו של מבקש או של מנוי שהעתיק את מגוריו או את בית עסקו לחצרים אלה.

התקנות עקב פיתוח תשתית תק' תשנ"א-1991

34א.  הסתיים פיתוח התשתית בחלק כלשהו שבתחום איזור מרכזת (להלן - איזור השירות המפותח), רשאית החברה להיענות לבקשות של מבקשים שחצריהם נמצאים באיזור השירות המפותח, על אף קיומם של מבקשים אחרים בעלי דרגות עדיפות גבוהות יותר באזורי שירות אחרים של אותה מרכזת שטרם פותחו.

מיום 27.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5330 מיום 6.2.1991 עמ' 501

35. 34א.  הסתיים פיתוח התשתית בחלק כלשהו שבתחום איזור מרכזת (להלן - איזור השירות המפותח), רשאית החברה להיענות לבקשות של מבקשים שחצריהם נמצאים באיזור השירות המפותח, על אף קיומם של מבקשים אחרים בעלי דרגות עדיפות גבוהות יותר באזורי שירות אחרים של אותה מרכזת שטרם פותחו.

סדר קדימויות ועדיפויות במצב חירום מיוחד תק' תשנ"א-1991

35.  (א)  ראה השר כי נוצר מצב חירום מיוחד המחייב שינוי סדר הקדימויות והעדיפויות שנקבעו לפי הוראות פרק זה, רשאי הוא להורות לחברה לשנות את סדר הקדימויות והעדיפויות שנקבעו בפרק זה ככל שיידרש לפי צרכי השעה.

          (ב)  החברה תביא לידיעת הציבור את סדר הקדימויות והעדיפויות ששונה לפי הוראת השר כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות פרסום בעתון יומי ובשידורי הרדיו והטלוויזיה, כולם או מקצתם.

          (ג)   בתקנה זו, "מצב חירום מיוחד" - מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון.

מיום 27.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5330 מיום 6.2.1991 עמ' 501

הוספת תקנה 35

תק' תשמ"ו-1986

פרק ד'1: בקשות קבלנים לקו מנוי

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

הוספת פרק ד'1

הגדרות תק' תשמ"ו-1986

35א.  בפרק זה -

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

הוספת תקנה 35א

          "בנין חדש" - מבנה שנתקבל לגביו היתר בניה לפי פרק ה' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, והוא מיועד להיות אחד מאלה:

(1)   מוסד ציבורי או מבנה תעשיה ששטח הבניה שלו הוא 1,000 מ"ר לפחות;

(2)   מבנה למגורים או לעסקים בעל ארבע יחידות דיור או יחידות עסקיות לפחות;

(3)   קבוצה של ארבעה מבני מגורים לפחות, ובלבד שהמבנים מצויים בשטח רצוף המוחזק בידי קבלן, אף אם בכל מבנה רק יחידת דיור אחת;

תק' תשמ"ח-1988

           "יחידת דיור" - חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש למגורים, לעסק, למלאכה או תעשיה, או לכל צורך אחר, למעט בנין עזר כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

הוספת הגדרת "יחידת דיור"

          "קבלן" - מי שקיבל על עצמו עבודות בנייה של בנין חדש לשם מכירתו או השכרתו;

          "רוכש" - מי שהתקשר עם קבלן בחוזה לרכישתו או שכירתו לראשונה של בנין חדש או של יחידה מיחידותיו.

בקשת קבלן להתקנת קווי מנוי תק' תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ח-1988

35ב.  (א)  קבלן רשאי להגיש לחברה בקשה מרוכזת להתקנת קווי מנוי בבנין חדש לשם העברתם לרוכשים ובלבד שבבקשה המרוכזת -

(1)   פירט הקבלן את המספר המרבי של יחידות הדיור שייבנו והמועד המדוייק בו ניתן יהיה להתקין קווי מנוי בבנין החדש;

(2)   התחייב הקבלן להעביר לכל יחידת דיור בבנין החדש את זכותו לקו מנוי אחד לפחות, ואם התחייב להעביר יותר מקו אחד ליחידת דיור מסויימת - פירט את מיקומה המדוייק של יחידת הדיור כאמור ומספר הקווים שהקצה לה.

(3)   הצהיר כי בחוזה בינו לבין רוכש בבנין כלולה התחייבות כאמור בפסקה 2.

          (ב)  בקשתו של קבלן לפי תקנת משנה (א) לא תיחשב, לענין תקנה 32, כבקשה לקו מנוי-טלפון נוסף, אף אם ביקש הקבלן או הותקן לו קו מנוי באתר הבניה בו נבנה הבנין החדש.

          (ג)   לשם הבטחת תשלומם של דמי ההתקנה והכנתו של הבנין החדש במועד שקבעה החברה להתקנת קווי המנוי בבנין, רשאית החברה, בהתאם לכללים שתקבע, לדרוש מאת הקבלן המצאת פקדון או ערובה להנחת דעתה.

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

הוספת תקנה 35ב

 

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

(א) קבלן רשאי להגיש לחברה בקשה מרוכזת להתקנת קווי מנוי בבנין חדש לשם העברתם לרוכשים; בבקשה יפרט הקבלן את המועד המדוייק בו ניתן יהיה להתקין קווי מנוי בבנין ובלבד שבבקשה המרוכזת -

(1) פירט הקבלן את המספר המרבי של יחידות הדיור שייבנו והמועד המדוייק בו ניתן יהיה להתקין קווי מנוי בבנין החדש;

(2) התחייב הקבלן להעביר לכל יחידת דיור בבנין החדש את זכותו לקו מנוי אחד לפחות, ואם התחייב להעביר יותר מקו אחד ליחידת דיור מסויימת - פירט את מיקומה המדוייק של יחידת הדיור כאמור ומספר הקווים שהקצה לה.

(3) הצהיר כי בחוזה בינו לבין רוכש בבנין כלולה התחייבות כאמור בפסקה 2.

העברת הזכות לרוכש תק' תשמ"ו-1986

35ג.   (א)  זכותו של קבלן בכל הנוגע להתקנת קו מנוי והשימוש בו תועבר לרוכש, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

(1)   הרוכש הגיש לחברה בקשה לקבלת שירות בזק בצירוף חוזה ההתקשרות עם הקבלן, ובהתאם לכללים שקבעה החברה;

(2)   הקבלן הודיע לחברה בכתב כי הוא מוותר על זכותו כמבקש או כמנוי, לפי הענין, לטובת הרוכש; ההודעה על הויתור יכול שתהא באמצעות הגשתו של חוזה ההתקשרות בין הקבלן לרוכש, ובלבד שהחוזה מכיל הוראה בדבר הויתור האמור;

(3)   הקבלן שילם את מלוא התשלומים שהוא חב לחברה בעד קו המנוי עד מועד הגשת הבקשה של הרוכש.

          (ב)  לבקשתו של רוכש תוענק דרגת עדיפות לה הוא זכאי בהתאם להוראות תקנה 25, ולא למטה מדרגת העדיפות לה זכאי הקבלן במועד הגשתה של הבקשה בידי הרוכש.

          (ג)   על אף האמור לענין קדימויות וסדרי עדיפות בתקנה 25, תעביר החברה לרוכש זכויותיו של קבלן שבקשתו להתקנת קו מנוי בבנין חדש נענתה או שהותקן לו קו מנוי.

מיום 11.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867

הוספת תקנה 35ג

פרק ה': הוראות מיוחדות

סימן א' – כללי

הוראות נוספות

36.  האמור בפרק זה אינו בא אלא להוסיף על האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה.

סימן ב' – טלפון וטלקס

שירות טלפון

37.  (א)  בתקנה זו -

          "מכשיר טלפון" - ציוד קצה להעברת דיבור הכולל התקנים ליצירת התקשרות בין מנויי טלפון באמצעות חיוג;

          "שירות טלפון" - העברת דיבור ממכשיר טלפון או אליו באמצעות המערכת המיועדת לכך ברשת הבזק הציבורית;

          "קו מנוי" - קו מנוי-טלפון.

תק' תשנ"ד-1994

          (ב)  המנוי יודיע לחברה בעת הזמנת קו המנוי, אם ברצונו לקבל ממנה מכשיר טלפון; הודיע המנוי לחברה על רצונו לקבל מכשיר טלפון מהחברה כאמור, תספק החברה למנוי, בעת התקנת קו המנוי, מכשיר טלפון מן הסוג שבחר בו המנוי מבין סוגי המכשירים שמעמידה החברה לרשות מנוייה, ותחברו לקו המנוי.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

החלפת תקנת משנה 37(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בעת התקנת קו מנוי תספק החברה למנוי מכשיר טלפון, מן הסוג שבחר בו המנוי מבין סוגי המכשירים שמעמידה החברה לרשת מנוייה, ותחברו לקו המנוי.

שירות טלקס תק' תשמ"ח-1988

38.  (א)  בתקנה זו ובתקנה 38א -

          "מכשיר טלקס" - ציוד קצה להעברת סימני כתב הכולל התקנים ליצירת התקשרות עם מנויי טלקס אחרים באמצעות חיוג;

          "שירות טלקס" - העברת סימני כתב ממכשיר טלקס של מנוי או אליו באמצעות המערכת המיועדת לכך ברשת הבזק הציבורית;

          "קו מנוי" - קו מנוי-טלקס.

          (ב)  נענתה החברה לבקשה להתקנת קו מנוי, תודיע למנוי כי הוא רשאי לרכוש את מכשיר הטלקס בעצמו או - אם מצוי ברשותה מכשיר טלקס - שהיא תספק לו את המכשיר.

          (ג)   היה המנוי מעונין שהחברה תספק לו את מכשיר הטלקס, יודיע לה על כך והיא תחבר את המכשיר בעת התקנת קו המנוי בחצריו.

          (ד)  החליט המנוי לרכוש מכשיר טלקס בעצמו, יודיע על כך לחברה ויפנה אליה לשם חיבורו של מכשיר הטלקס לקו המנוי תוך שלושה חדשים מיום שיותקן הקו, ובלבד שניתן למכשיר אישור סוג; לא פנה מנוי כאמור לחברה עד תום שלושה חדשים מיום התקנת הקו, רשאית החברה להפסיק את השירות למנוי.

          (ה)  פנה המנוי לחברה לשם חיבורו של מכשיר הטלקס לפי האמור בתקנת משנה (ד), תחבר החברה את המכשיר תוך שבוע ימים מיום פנייתו של המנוי.

תק' תשמ"ח-1988

          (ו)   החברה תקבע את מלת ההיכר למכשיר הטלקס שהיא עומדת לחבר לקו המנוי, ובלבד שהאותיות שבמלת ההיכר ייקבעו בהתייעצות עם המנוי.

תק' תשמ"ח-1988

          (ז)   החברה תיתן שירות תחזוקה בהתאם להוראות תקנה 6 גם למכשיר טלקס רכוש המנוי שהוא בגדר ציוד בזק זהה.

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

38. (א) בתקנה זו ובתקנה 38א -

"מכשיר טלקס" - ציוד קצה להעברת סימני כתב הכולל התקנים ליצירת התקשרות עם מנויי טלקס אחרים באמצעות חיוג;

"שירות טלקס" - העברת סימני כתב ממכשיר טלקס של מנוי או אליו באמצעות המערכת המיועדת לכך ברשת הבזק הציבורית;

"קו מנוי" - קו מנוי- טלקס.

(ב) נענתה החברה לבקשה להתקנת קו מנוי, תודיע למנוי כי הוא רשאי לרכוש את מכשיר הטלקס בעצמו או - אם מצוי ברשותה מכשיר טלקס - שהיא תספק לו את המכשיר.

(ג) היה המנוי מעונין שהחברה תספק לו את מכשיר הטלקס, יודיע לה על כך והיא תחבר את המכשיר בעת התקנת קו המנוי בחצריו.

(ד) החליט המנוי לרכוש מכשיר טלקס בעצמו, יודיע על כך לחברה ויפנה אליה לשם חיבורו של מכשיר הטלקס לקו המנוי תוך שלושה חדשים מיום שיותקן הקו, ובלבד שניתן למכשיר אישור סוג; לא פנה מנוי כאמור לחברה עד תום שלושה חדשים מיום התקנת הקו, רשאית החברה להפסיק את השירות למנוי.

(ה) פנה המנוי לחברה לשם חיבורו של מכשיר הטלקס לפי האמור בתקנת משנה (ד), תחבר החברה את המכשיר תוך שבוע ימים מיום פנייתו של המנוי.

(ו) החברה תקבע את מלת ההיכר למכשיר הטלקס שהיא עומדת לחבר לקו המנוי, ובלבד שהאותיות שבמלת ההיכר ייקבעו בהתייעצות עם המנוי.

(ו) (ז) החברה תיתן שירות תחזוקה בהתאם להוראות תקנה 6 גם למכשיר טלקס רכוש המנוי שהוא בגדר ציוד בזק זהה.

מלת היכר – הוראות שונות תק' תשמ"ח-1988

38א.  (א)  לא יתקין המנוי מלת היכר בכל דרך שהיא, לא ישנה אותה ולא יסירה ולא ירשה לאחר להתקין, לשנות או להסיר כאמור, אלא בהסכמת החברה בכתב.

          (ב)  לא יפעיל המנוי מכשיר טלקס ללא מלת היכר ולא ירשה לאחר להפעיל מכשיר כאמור.

          (ג)   הפר המנוי הוראה מהוראות תקנות משנה (א) או (ב), רשאית החברה לנתק את קו המנוי שברשות המנוי בלי לגרוע מזכותה לגבות מהמנוי את ההוצאות שנגרמו לה עקב ההפרה.

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540

הוספת תקנה 38א

סימן ג' – תקשורת נתונים

הגדרות

39.  בסימן זה -

          "ציוד קצה נתונים" - ציוד קצה לקליטה או שידור של מידע מקודד;

תק' תשנ"ד-1994

          "שירות תקשורת נתונים" - העברת מידע מקודד באמצעות רשת החברה;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

"שירות תקשורת נתונים" - העברת מידע מקודד באמצעות רשת הבזק הציבורית רשת החברה;

          "נוהל תקשורת" - קובץ של כללים הקובעים את המבנה ואת התזמון היחסי של החלפת המסרים בין ציודי הקצה.

תקשורת נתונים ברשת הטלפון

40.  ביקש מנוי מהחברה ליתן לו שירות תקשורת נתונים באמצעות רשת הטלפון, ימסור לחברה את כל הנתונים הטכניים הדרושים לה לשם קביעת האפשרות למתן השירות המבוקש, מספר הקווים הנדרש ואיכותם; החברה תספק למנוי את השירות בהתאם לצרכיו ובהתחשב באפשרויותיה הטכניות.

תקשורת נתונים באמצעות קו בלעדי

41.  ביקש מנוי מהחברה ליתן לו שירות תקשורת נתונים באמצעות קו בלעדי לתקשורת נתונים, יודיע המנוי לחברה את סוג המודם שברשותו תוך פירוט נתוניו הטכניים, לרבות מהירות איתות ושיטת אפנון; החברה תספק למנוי קו תקני המתאים לדרישותיו.

העברה ממותגת של נתונים

42.  ביקש מנוי מהחברה ליתן לו שירות העברה ממותגת של נתונים, שלא ברשת הטלפון, תמסור החברה למנוי פרטים על נוהלי התקשורת העומדים לבחירתו, והמנוי יודיע לחברה באיזה מהם ברצונו להשתמש; בחר המנוי את הנוהל, תחבר החברה את ציוד הקצה לרשת הממותגת ותקבע למנוי את כינויו.

התקשרות למאגרי מידע ואחריות החברה

43.  היענותה של החברה למתן שירות התקשרות למאגרי מידע כפופה, בנוסף על האמור בתקנות אלה, לקיומו של הסכם שירות מאגר מידע בין המנוי לבין בעל המאגר; אין בהיענות האמורה משום הטלת אחריות או חובה כלשהי על החברה בשל תנאי ההסכם, טיב המידע המועבר, היקפו, תשלומים למיניהם או נזקים כלשהם הנגרמים או העלולים להיגרם למנוי.

תק' תשנ"ד-1994

סימן ד' – (נמחק)

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

מחיקת כותרת סימן ד'

הנוסח הקודם:

סימן ד' – טלפון נייד

תק' תשנ"ד-1994

44.  (נמחקה).

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

(א) בסימן זה –

"טלפון נייד" – ציוד קצה שהוא מכשיר טלפון אלחוטי נייד;

"שירות טלפון נייד" – שירות טלפון נייד באמצעות רשת הבזק הציבורית.

"שירות טלפון נייד" – שירות טלפון נייד בשיטה התאית באמצעות רשת הבזק הציבורית.

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

מחיקת תקנה 44

הנוסח הקודם:

שירות טלפון נייד

44. (א) בסימן זה –

"טלפון נייד" – ציוד קצה שהוא מכשיר טלפון אלחוטי נייד;

"שירות טלפון נייד" – שירות טלפון נייד באמצעות רשת הבזק הציבורית.

(ב) החברה רשאית, באישור השר, להפעיל את שירות הטלפון הנייד באמצעות אחר, ולהרשות לו לגבות מהמנויים תשלומים בעד שירות כאמור.

תק' תשנ"ד-1994 תק' תשנ"ה-1994

סימן ד' - שירותי מידע ושירותי בידור

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1318

הוספת סימן ה'

 

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

סימן ה' סימן ד' – שירותי מידע

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

סימן ד' – שירותי מידע ושירותי בידור

הגדרות תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

44א.  בסימן זה –

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1318

הוספת סעיף 44א

          "חיוב מיוחד" - התמורה שגובה ספק שירות ממקבל שירותיו בעד שירות, בין בסכום כולל ובין בסכום המחושב לפי משך זמן מתן השירות;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "הכללים" - (נמחק);

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

מחיקת הגדרת "הכללים"

הנוסח הקודם:

"הכללים" – כללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז-1986;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "המנהל" - (נמחק);

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

הוספת הגדרת "המנהל"

 

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

מחיקת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהסמיך לכך;

תק' תשנ"ה-1994

          "מספר שירות" - מספר שמקצה החברה המאפשר גישה בחיוג ישיר לשירות מידע או לשירות בידור;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

"מספר שירות" - מספר שמקצה החברה המאפשר גישה בחיוג ישיר לשירות מידע או לשירות בידור;

תק' תשנ"ה-1994

          "מערכת" - מכלול של ציוד קצה ראשי ומשני מאושר מסוג המשמש למתן שירותי מידע או שירותי בידור;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

"מערכת" - מכלול של ציוד קצה ראשי ומשני מאושר מסוג המשמש למתן שירותי מידע או שירותי בידור;

תק' תשנ"ה-1994

          "סוג שירות" - שירות בידור או שירות מידע;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

הוספת הגדרת "סוג שירות"

תק' תשנ"ה-1994

          "ספק שירות" - מי שקיבל רשיון מיוחד למתן שירות מידע או שירות בידור;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

"ספק שירות" - מי שקיבל רשיון מיוחד למתן שירות מידע או שירות בידור;

          "ספק שירות משני" - ספק שירות שקיבל רשיון מיוחד למתן שירות ללקוחותיו באמצעות ספק שירות ראשי;

          "ספק שירות עצמאי" - ספק שירות שקיבל רשיון מיוחד למתן שירותיו במישרין למקבלי שירות ללא תיווכו של ספק שירות אחר;

          "ספק שירות ראשי" - ספק שירות שקיבל רשיון מיוחד למתן שירותיו הן לספק שירות משני, והן במישרין למקבלי שירות ללא תיווכו של ספק שירות אחר;

תק' תשנ"ה-1994

          "שירות בידור" - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמצעות קו טלפון, כאשר עיקר תכליתו של השירות הוא גרימת הנאה או שעשוע למתקשר, וכאשר נוסף לחיוב הרגיל לפי תקנות התשלומים (להלן - חיוב רגיל) מחויב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

הוספת הגדרת "שירות בידור"

תק' תשנ"ה-1994

          "שירות בידור קולי" - שירות בידור המשמיע למתקשר מסר קולי, לרבות מסר מוקלט;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

הוספת הגדרת "שידור בידור קולי"

תק' תשנ"ה-1994

          "שירות מידע" - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמצעות קו טלפון, כאשר עיקר תכליתו של השירות הוא מתן תשובה לשאלה של המתקשר בין שנשאלה במפורש ובין מכללא, וכאשר בנוסף לחיוב הרגיל מחויב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד;

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

החלפת הגדרת "שירות מידע"

הנוסח הקודם:

"שירות מידע" – שירות של מסירת מידע, שנותן ספק שירות למתקשר באמצעות קו טלפון, כאשר נוסף לחיוב הרגיל לפי תקנות התשלומים מחוייב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד;

          "שירות מידע קולי" - שירות מידע המאפשר קבלת מידע קולי, לרבות מסר מוקלט;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          "תקנות התשלומים" - (נמחק).

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

מחיקת הגדרת "תקנות התשלומים"

הנוסח הקודם:

"תקנות התשלומים" – תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ"א-1991, או תקנות אחרות שיבואו במקומן.

הקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

44ב.  (א)  החברה רשאית להקצות, באישור השר, מספרי שירות לספקי שירות בלבד; אולם, רשאית החברה להקצות מספר שירות לבעל רשיון מיוחד שאינו ספק שירות אשר הותר לו ברשיון להשתמש במספר שירות.

תק' תשנ"ה-1994

          (ב)  החברה תאפשר לספק שירות לתת את שירותיו לציבור באמצעות מספרי השירות וקווים שתעמיד החברה לרשותו למטרה זו בכפוף לתנאי הרשיון המיוחד שקיבל ספק השירות, ובלבד שקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי המידע תהיה שונה מקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי הבידור.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1318

הוספת סעיף 44ב

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

(ב) החברה תאפשר לספק שירות לתת את שירותיו לציבור באמצעות מספרי השירות וקווים שתעמיד החברה לרשותו למטרה זו בכפוף לתנאי הרשיון המיוחד שקיבל ספק השירות, ובלבד שקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי המידע תהיה שונה מקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי הבידור.

גישה לשירות מידע ושירות בידור תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ה-1994

44ג.   (א)  החברה תאפשר גישה לשירותי מידע מכל קו מנוי טלפון המחובר למרכזת הפועלת לפי מניה מקומית, למעט מטלפון נייד בשיטה התאית או מטצ"ג. אולם מנוי שביקש לחסום את הגישה לשירותי מידע כאמור בתקנת משנה (ב) לפני תחילתן של תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), תשנ"ה-1994 (להלן - התקנות המתקנות), תאשר לו החברה גישה לשירותי מידע רק לאחר שדרש זאת מהחברה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ב)  החברה תחסום את הגישה לשירותי מידע לכל מנוי שדרש זאת, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה; מנוי שדרש כאמור לא יחוייב בתשלום כלשהו בעד החסימה בעקבות בקשתו הראשונה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ג)   החברה תחסום תוך 60 ימים מיום תחילתן של התקנות המתקנות, את הגישה לשירותי בידור מכל קו טלפון, למעט מקו טלפון כאמור בתקנת משנה (א), של מנוי שביקש, בכתב, שהחברה תחבר אותו לשירותי בידור; ביקש המנוי כאמור, תחבר החברה את קו הטלפון שלו לשירותי הבידור תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה, והמנוי לא יחויב בתשלום כלשהו בעד החיבור בעקבות בקשתו הראשונה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ג1) חיברה החברה קו טלפון של מנוי לשירותי בידור, לפי בקשתו כאמור בתקנת משנה (ג), היא תחסום לפי דרישת המנוי את הגישה שלו לשירותי בידור, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ד)  חסמה החברה את הגישה לשירותי מידע כאמור בתקנת משנה (ב), לא תחבר החברה את המנוי מחדש לשירותי מידע אלא על פי בקשתו.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1319

הוספת סעיף 44ג

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350

גישה לשירות מידע ושירות בידור

44ג. (א) החברה תאפשר גישה לשירותי מידע מכל קו מנוי טלפון המחובר למרכזת הפועלת לפי מניה מקומית, למעט מטלפון נייד בשיטה התאית או מטצ"ג. אולם מנוי שביקש לחסום את הגישה לשירותי מידע כאמור בתקנת משנה (ב) לפני תחילתן של תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), תשנ"ה-1994 (להלן - התקנות המתקנות), תאשר לו החברה גישה לשירותי מידע רק לאחר שדרש זאת מהחברה.

(ב) החברה תחסום את הגישה לשירותי מידע לכל מנוי שדרש זאת, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה; מנוי שדרש כאמור לא יחוייב בתשלום כלשהו בעד החסימה בעקבות בקשתו הראשונה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מיום תחילתן של תקנות אלה ועד ליום 31 באוקטובר 1992, תחסום החברה את הגישה לשירותי מידע לפי דרישת מנוי שברשותו יותר מעשרה קווי מנוי טלפון, תוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה בידי החברה.

(ג) החברה תחסום תוך 60 ימים מיום תחילתן של התקנות המתקנות, את הגישה לשירותי בידור מכל קו טלפון, למעט מקו טלפון כאמור בתקנת משנה (א), של מנוי שביקש, בכתב, שהחברה תחבר אותו לשירותי בידור; ביקש המנוי כאמור, תחבר החברה את קו הטלפון שלו לשירותי הבידור תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה, והמנוי לא יחויב בתשלום כלשהו בעד החיבור בעקבות בקשתו הראשונה.

(ג1) חיברה החברה קו טלפון של מנוי לשירותי בידור, לפי בקשתו כאמור בתקנת משנה (ג), היא תחסום לפי דרישת המנוי את הגישה שלו לשירותי בידור, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה.

(ד) חסמה החברה את הגישה לשירותי מידע כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לא תחבר החברה את המנוי מחדש לשירותי מידע אלא על פי בקשתו.

חיוב בעד שירות מידע או שירותי בידור תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ה-1994

44ד.  (א)  החברה רשאית, לבקשתו של ספק שירות, לגבות מאת המנוי את התשלום בעד שירותי מידע ושירותי בידור שקיבל, כולם או חלקם.

 

תק' תשנ"ה-1994

          (ב)  ביקש ספק שירות מהחברה לגבות עבורו תשלומים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לחברה את גובה סכום החיוב המיוחד בעד כל שירות מידע או שירות בידור שהוא נותן.

תק' תשנ"ה-1994

          (ג)   בשירות מידע קולי או בשירות בידור קולי, המניה לצורך החיוב המיוחד תתחיל לפעול עשרים שניות לאחר תחילת ההתקשרות, לאחר השמעת המסר המוקלט והאות המיוחד הנדרשים לפי תקנה 44ה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ד)  היה החיוב המיוחד מחושב לפי משך זמן, תחדל מנייתו מפעולתה עם ניתוק הקשר בידי המנוי, אף אם ניתן היה להמשיך את קבלת שירות המידע או שירות הבידור.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1319

הוספת סעיף 44ד

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 351

חיוב בעד שירות מידע או שירותי בידור

44ד. (א) החברה רשאית, לבקשתו של ספק שירות, לגבות מאת המנוי את התשלום בעד שירותי מידע ושירותי בידור שקיבל, כולם או חלקם.

(ב) ביקש ספק שירות מהחברה לגבות עבורו תשלומים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לחברה את גובה סכום החיוב המיוחד בעד כל שירות מידע או שירות בידור שהוא נותן.

(ג) בשירות מידע קולי או בשירות בידור קולי, המניה לצורך החיוב המיוחד תתחיל לפעול עשרים שניות לאחר תחילת ההתקשרות, לאחר השמעת המסר המוקלט והאות המיוחד הנדרשים לפי תקנה 44ה.

(ד) היה החיוב המיוחד מחושב לפי משך זמן, תחדל מנייתו מפעולתה עם ניתוק הקשר בידי המנוי, אף אם ניתן היה להמשיך את קבלת שירות המידע או שירות הבידור.

מסר מוקלט למתקשר תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992 תק' תשנה-1994

44ה.  (א)  בכל קו שבו ניתן שירות מידע קולי או שירות בידור קולי יושמע למתקשר, בתחילת ההתקשרות, מסר מוקלט, בשפה שבה ניתן השירות, בדיבור רהוט ומובן, בקצב סביר וללא שיבושי הקלטה, פרטים אלה:

תק' תשנ"ה-1994

(1)   מהות השירות שניתן לקבל בהתקשרות זו וקהל היעד של השירות;

תק' תשנ"ה-1994

(2)   סכום החיוב המיוחד בעד השירות לפי סכומו הכולל או לפי סכום לדקת התקשרות, לפי הענין;

תק' תשנ"ה-1994

(3)   משך הזמן המרבי שניתן לקבל את השירות תוך אותה התקשרות, אם משך הזמן שניתן לקבל את השירות כאמור מוגבל;

(4)   האפשרות להתנתק מהשירות, ללא חיוב, לפני השמעת האות כאמור בתקנת משנה (ב).

          (ב)  עם סיום השמעת המסר המוקלט כאמור בתקנת משנה (א), תינתן למנוי שהות של 5 שניות שבסופה יושמע אות מיוחד לתחילתה של קבלת השירות; ניתק המנוי את הקשר לפני השמעת האות המיוחד כאמור, לא יחוייב המנוי בחיוב מיוחד, והוא יחוייב בעד ההתקשרות בלבד, לפי תקנות התשלומים.

          (ג)   השר או מי שהוא מינהו לכך רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לפטור ספק שירות מהחובה להשמיע מסר מוקלט כאמור בתקנת משנה (ב).

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1319

הוספת סעיף 44ה

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 351

(א) בכל קו שבו ניתן שירות מידע קולי או שירות בידור קולי יושמע למתקשר, בתחילת ההתקשרות, מסר מוקלט, בשפה שבה ניתן השירות, בדיבור רהוט ומובן, בקצב סביר וללא שיבושי הקלטה, פרטים אלה:

(1) מהות שירות המידע הקולי השירות שניתן לקבל בהתקשרות זו וקהל היעד של השירות;

(2) סכום החיוב המיוחד בעד שירות המידע הקולי השירות לפי סכומו הכולל או לפי סכום לדקת התקשרות, לפי הענין;

(3) משך הזמן המרבי שניתן לקבל את שירות המידע הקולי השירות תוך אותה התקשרות, אם משך הזמן שניתן לקבל את השירות כאמור מוגבל;

(4) האפשרות להתנתק מהשירות, ללא חיוב, לפני השמעת האות כאמור בתקנת משנה (ב).

הודעת חיוב למנוי תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ה-1994

44ו.   (א)  החברה רשאית לשלוח הודעת חיוב למנוי בעד שירותי מידע ושירותי בידור שקיבל מספק השירות (להלן - הודעת חיוב), אם ביקש זאת ספק השירות כאמור בתקנה 44ד(א), כחלק מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים ובלבד שהחיוב בעד השירותים האמורים יוצג בהודעת החיוב בנפרד מהחיוב בעד השירותים של החברה, בתוספת שם כל שירות כפי שנמסר לחברה בידי ספק השירות.

תק' תשנ"ה-1994

          (ב)  החברה תספק למנוי, לפי דרישתו, תוך שבעה ימי עבודה וללא תשלום, פירוט של החיוב בעד כל שירותי המידע ושירותי הבידור שקיבל מספקי שירות לפי אלה:

(1)   שם השירות כאמור בתקנת משנה (א) או מספר השירות שהוקצה לו;

(2)   תאריך ושעה של קבלת השירות;

(3)   יחידת זמן החיוב - בחיוב לפי משך זמן - ומספר יחידות החיוב המיוחד שנמנו או הסכום הכולל של החיוב המיוחד;

(4)   סכום החיוב לאותו שירות.

תק' תשנ"ה-1994

          (ג)   החברה תספק למנוי, לפי דרישתו וללא תשלום, הודעת חיוב נפרדת, לגבי שירות מידע או שירות בידור שקיבל, מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים בעד שירותיה, ובלבד שדרישת המנוי התקבלה בחברה לאחר משלוח החשבון כאמור.

          (ד)  החברה תחזיר למנוי, לפי דרישתו ותוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום קבלת הדרישה, את הסכום שגבתה דרך הוראת הקבע שלו, בעד חיוב מיוחד או כל חלק ממנו, ובלבד שהדרישה התקבלה בידי החברה תוך שלושים ימים מיום משלוח הודעת החיוב למנוי.

תק' תשנ"ה-1994

          (ה)  החברה תשלח לכל מנוי, יחד עם חשבון הטלפון הראשון שתשלח למנוייה לאחר תחילתן של תקנות אלה, הודעה מיוחדת אודות שירותי המידע ושירותי הבידור (להלן - הודעה מיוחדת) ובה יובאו לתשומת לבו של המנוי פרטים אלה:

תק' תשנ"ה-1994

(1)   המנוי רשאי לדרוש פירוט של כל חיוב בעד שירות מידע או שירות בידור ורשאי הוא לדרוש הודעת חיוב נפרדת מחשבון הטלפון שלו;

(2)   אי תשלום הודעת חיוב אינו גורר ניתוק של קו הטלפון;

(3)   המנוי רשאי לבקש מן החברה חסימת הגישה לשירותי מידע;

תק' תשנ"ה-1994

(3א) המנוי רשאי לבקש מן החברה לחבר אותו לשירותי בידור;

(4)   המנוי רשאי לבקש בכתב כי החברה לא תגבה את החיוב המיוחד דרך הוראת הקבע שלו.

          (ו)   החברה תשלח לכל מנוי הודעות מיוחדות נוספות להודעה המיוחדת שנשלחה למנוי בהתאם לתקנת משנה (ה), במועדים אלה:

(1)   יחד עם חשבון הטלפון השלישי שיקבל המנוי לאחר קבלת ההודעה המיוחדת הראשונה ששלחה לו החברה;

(2)   אחת לכל שנה החל בתום שנה ממועד משלוח ההודעה המיוחדת ששלחה החברה למנוי לפי תקנת משנה (ה).

          (ז)   דרש מנוי מהחברה משלוח הודעת חיוב נפרדת כאמור בתקנת משנה (ג), תכלול ההודעה התראה למנוי כאמור בתקנה 44ז(ב); דרש מנוי כי החברה תחזיר לו סכום שנגבה דרך הוראת קבע כאמור בתקנת משנה (ד), תשלח החברה את ההתראה למנוי תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1320

הוספת סעיף 44ו

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 351

(א) החברה רשאית לשלוח הודעת חיוב למנוי בעד שירותי מידע ושירותי בידור שקיבל מספק השירות (להלן - הודעת חיוב), אם ביקש זאת ספק השירות כאמור בתקנה 44ד(א), כחלק מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים ובלבד שהחיוב בעד השירותים האמורים יוצג בהודעת החיוב בנפרד מהחיוב בעד השירותים של החברה, בתוספת שם כל שירות כפי שנמסר לחברה בידי ספק השירות.

(ב) החברה תספק למנוי, לפי דרישתו, תוך שבעה ימי עבודה וללא תשלום, פירוט של החיוב בעד כל שירותי המידע ושירותי הבידור שקיבל מספקי שירות לפי אלה:

(1) שם השירות כאמור בתקנת משנה (א) או מספר השירות שהוקצה לו;

(2) תאריך ושעה של קבלת השירות;

(3) יחידת זמן החיוב - בחיוב לפי משך זמן - ומספר יחידות החיוב המיוחד שנמנו או הסכום הכולל של החיוב המיוחד;

(4) סכום החיוב לאותו שירות.

(ג) החברה תספק למנוי, לפי דרישתו וללא תשלום, הודעת חיוב נפרדת, לגבי שירות מידע או שירות בידור שקיבל, מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים בעד שירותיה, ובלבד שדרישת המנוי התקבלה בחברה לאחר משלוח החשבון כאמור.

(ד) החברה תחזיר למנוי, לפי דרישתו ותוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום קבלת הדרישה, את הסכום שגבתה דרך הוראת הקבע שלו, בעד חיוב מיוחד או כל חלק ממנו, ובלבד שהדרישה התקבלה בידי החברה תוך שלושים ימים מיום משלוח הודעת החיוב למנוי.

(ה) החברה תשלח לכל מנוי, יחד עם חשבון הטלפון הראשון שתשלח למנוייה לאחר תחילתן של תקנות אלה, הודעה מיוחדת אודות שירותי המידע ושירותי הבידור (להלן - הודעה מיוחדת) ובה יובאו לתשומת לבו של המנוי פרטים אלה:

(1) המנוי רשאי לדרוש פירוט של כל חיוב בעד שירות מידע או שירות בידור ורשאי הוא לדרוש הודעת חיוב נפרדת מחשבון הטלפון שלו;

(2) אי תשלום הודעת חיוב אינו גורר ניתוק של קו הטלפון;

(3) המנוי רשאי לבקש מן החברה חסימת הגישה לשירותי מידע;

(3א) המנוי רשאי לבקש מן החברה לחבר אותו לשירותי בידור;

(4) המנוי רשאי לבקש בכתב כי החברה לא תגבה את החיוב המיוחד דרך הוראת הקבע שלו.

אי-פרעון הודעת חיוב תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

44ז.   (א)  החברה אינה רשאית לנתק טלפון של מנוי שלא פרע הודעת חיוב.

 

תק' תשנ"ה-1994

          (ב)  לבקשת ספק שירות, תחסום החברה גישת מנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור אם לא פרע הודעת חיוב ובלבד שהחברה שלחה למנוי התראה אודות כוונתה לחסום גישה ששה עשר ימי עבודה מתאריך משלוח ההתראה; בהתראה ייאמר שלמנוי זכות לערור על כוונת החברה כאמור, תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך משלוחה.

תק' תשנ"ה-1994

          (ג)   המנוי רשאי לערור בכתב בפני השר על כוונת החברה לחסום את הגישה לשירותי מידע או לשירותי בידור כאמור בתקנת משנה (ב) תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך משלוח הודעת החברה על כוונתה האמורה; המנוי יעביר העתק מהערר לספק השירות.

תק' תשנ"ה-1994

          (ד)  השר או מי שמינה לכך יודיע לחברה בדבר הגשת ערר כאמור בתקנת משנה (ג); קיבלה החברה הודעה כאמור, לא תחסום החברה את גישת המנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור עד להחלטת השר בערר.

          (ה)  השר יחליט בערר תוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום הגשתו, וספק השירות יודיע לחברה את החלטתו של השר; החברה תנהג לפי החלטת השר בערר.

תק' תשנ"ה-1994

          (ו)   חסמה החברה גישת מנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור כאמור בתקנת משנה (ב), רשאית החברה לחבר את המנוי מחדש לשירותי מידע או לשירותי בידור אם הוכיח לה המנוי כי פרע את כל חובותיו בעד קבלת שירותי מידע או שירותי בידור מספקי השירות שלבקשתם חסמה החברה את גישת המנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1321

הוספת סעיף 44ז

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 351

(ב) לבקשת ספק שירות, תחסום החברה גישת מנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור אם לא פרע הודעת חיוב ובלבד שהחברה שלחה למנוי התראה אודות כוונתה לחסום גישה ששה עשר ימי עבודה מתאריך משלוח ההתראה; בהתראה ייאמר שלמנוי זכות לערור על כוונת החברה כאמור, תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך משלוחה.

(ג) המנוי רשאי לערור בכתב בפני השר על כוונת החברה לחסום את הגישה לשירותי מידע או לשירותי בידור כאמור בתקנת משנה (ב) תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך משלוח הודעת החברה על כוונתה האמורה; המנוי יעביר העתק מהערר לספק המידע השירות.

(ד) השר או מי שמינה לכך יודיע לחברה בדבר הגשת ערר כאמור בתקנת משנה (ג); קיבלה החברה הודעה כאמור, לא תחסום החברה את גישת המנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור עד להחלטת השר בערר.

(ה) השר יחליט בערר תוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום הגשתו, וספק השירות יודיע לחברה את החלטתו של השר; החברה תנהג לפי החלטת השר בערר.

(ו) חסמה החברה גישת מנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור כאמור בתקנת משנה (ב), רשאית החברה לחבר את המנוי מחדש לשירותי מידע או לשירותי בידור אם הוכיח לה המנוי כי פרע את כל חובותיו בעד קבלת שירותי מידע או שירותי בידור מספקי השירות שלבקשתם חסמה החברה את גישת המנוי לשירותי מידע או לשירותי בידור.

מוקד שירות  תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

44ח.  ספק שירות ראשי או עצמאי יעמיד לרשות הציבור מוקד שירות שאליו ניתן יהיה להתקשר ולקבל מידע והסברים על שירותיו הוא ועל שירותי ספקי השירות המשניים הנותנים שירות באמצעותו, וכן למסור תלונות על שירותים; מוקד שירות כאמור יהיה מאוייש בכל שעות מתן השירות.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1321

הוספת סעיף 44ח

סיווג שירותים תק' תשנ"ה-1994

44ט.  (א)  ספק שירות, בבקשתו לקבלת רשיון, יודיע למנהל את סוג השירות שברצונו לספק לציבור; המנהל יבדוק את הבקשה בדבר סיווג השירות ויחליט בדבר התאמת השירות לסיווג המבוקש, לרבות אם יש לפצלו לשני סוגים, ויודיע על החלטתו לספק השירות ולחברה.

          (ב)  המנהל רשאי לסווג מחדש שירות שסווג לפי תקנת משנה (א), ולהורות לחברה להקצות לבעל הרשיון מספר שירות חדש באזור החיוג המתאים.

          (ג)   ספק שירות רשאי לערור בכתב בפני השר על החלטת המנהל כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך קבלת ההחלטה בידי ספק השירות; הוראות תקנת משנה 44ז(ה) יחולו על ערר לפי תקנה זו.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1321

הוספת סעיף 44ט

 

מיום 20.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 352

החלפת תקנה 44ט

הנוסח הקודם:

תקופת הנסיון

44ט. (א) מיום ג' באב התשנ"ב (2 באוגוסט 1992) עד יום ד' בתמוז התשנ"ג (30 ביוני 1993) (להלן – תקופת הנסיון) ובשל זמינות מצומצמת של מספרי שירות, רשאי השר להורות לחברה להקצות מספרי שירות לפי האמור בתקנה זאת.

(ב) סבר השר כי חלוקה יעילה והוגנת של מספרי השירות בתקופת הנסיון מחייבת זאת, רשאי הוא להורות כי במשך תקופת הנסיון החברה תעמיד מספרי שירות וקווים כאמור בתקנה 44ב, לרשות ספקי שירות ראשיים בלבד, והם שיעמידו אותם, כולם או מקצתם, לרשות ספקי שירות משניים, ובלבד שלפחות שליש ממספרי השירות שהקצתה החברה לכל ספק שירות ראשי תועמד לרשותם של ספקי שירות משניים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יורה השר לחברה כי תקצה כרבע ממספרי השירות הזמינים לספקי שירות עצמאיים, בכפוף לתנאי הרשיון המיוחד שניתן להם.

(ד) (1) מספרי שירות יועמדו לרשות מספר ספקי שירות ראשיים באופן שתתאפשר ביניהם תחרות מרבית הן במגוון השירותים שיועמדו לרשות הציבור והן במגוון האפשרויות של מתן שירותים לספקי שירות משניים;

(2) המערכת של ספק שירות ראשי תאפשר את אלה:

(א) הפעלה של מאה מספרי שירות ומאה קווי מנוי טלפון לפחות, כך שניתן יהיה לספק בו זמנית שירותי מידע למאה מתקשרים לפחות;

(ב) מתן שירותי מידע בו-זמנית למאה מתקשרים לפחות;

(ג) הפעלה של מוקד שירות עצמאי כאמור בתקנה 44ח;

(ד) רישום מפורט של תנועות השירות אשר יאפשר התחשבנות מדוייקת עם ספקי שירות משניים;

(ה) מתן שירותים טכניים אשר באמצעותם ניתן יהיה לשלב מערכות של ספקי שירות משניים.

(3) מספרי שירות יועמדו לרשות מספר ספקי שירות משניים ועצמאיים באופן שתתאפשר תחרות בינם לבין ספקי שירות אחרים במגוון השירותים שיועמדו לרשות הציבור.

מילוי חובות תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

44י.   ספק שירות יראו כממלא אחר הוראות סימן זה, אם ספק שירות אחר מילא אותן במקומו.

מיום 2.8.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1322

הוספת סעיף 44י

 

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

סימן ה' – שירותי מידע הידודי ושירותי בידור הידודי

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

הוספת סימן ה'

הגדרות תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יא. בסימן זה -

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629

הוספת תקנה 44יא

          "חיוב מיוחד" - התמורה שגובה ספק שירות ממקבל שירותיו בעד שירות, בין בסכום כולל ובין בסכום המחושב לפי משך זמן מתן השירות;

          "מספר שירות" - מספר שמקצה החברה המאפשר גישה בחיוג ישיר לשירות מידע הידודי או לשירות בידור הידודי;

          "סוג שירות" - שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי;

          "ספק שירות" - מי שקיבל רשיון מיוחד למתן שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי;

          "ספק שירות משני" - ספק שירות שקיבל רשיון מיוחד למתן שירות ללקוחותיו באמצעות ספק שירות ראשי;

          "ספק שירות ראשי" - ספק שירות שקיבל רשיון מיוחד למתן שירותיו, הן לספק שירות משני והן במישרין למקבלי שירות ללא תיווכו של ספק שירות אחר;

          "שירות בידור הידודי" - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמצעות קו טלפון, כאשר עיקר תכליתו של השירות הוא מסירת מידע - משעשע וגורם הנאה - למתקשר, באופן הידודי (אינטראקטיבי) באמצעות מחשב, וכאשר נוסף לחיוב הרגיל לפי תקנות התשלומים (להלן - חיוב רגיל), מחוייב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד;

          "שירות מידע הידודי" - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמצעות קו טלפון, כאשר עיקר תכליתו של השירות הוא מסירת מידע למתקשר באופן הידודי (אינטראקטיבי) באמצעות מחשב, ושאינו שירות בידור הידודי, וכאשר בנוסף לחיוב רגיל מחוייב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד.

הקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יב. (א)  החברה רשאית להקצות, באישור השר, מספרי שירות לספקי שירות בלבד.

          (ב)  החברה תאפשר לספק שירות לתת את שירותיו לציבור באמצעות מספרי השירות וקווים שתעמיד החברה לרשותו למטרה זו בכפוף לתנאי הרשיון המיוחד שקיבל ספק השירות, ובלבר שקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי המידע ההידודי תהיה שונה מקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי הבידור ההידודי.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1630

הוספת תקנה 44יב

גישה לשירותי מידע הידודי ולשירותי בידור הידודי תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יג.  (א)  החברה תאפשר גישה לשירותי מידע הידודי מכל קו מנוי טלפון המחובר למרכזת הפועלת לפי מניה מקומית, למעט מטלפון נייד בשיטה התאית או מטצ"ג.

          (ב)  החברה תחסום את הגישה לשירותי מידע הידודי לכל מנוי שדרש זאת, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה; מנוי שדרש כאמור לא יחוייב בתשלום כלשהו בעד החסימה בעקבות בקשתו הראשונה.

          (ג)   חסמה החברה את הגישה לשירותי מידע הידודי כאמור בתקנת משנה (ב), לא תחבר החברה את המנוי מחדש לשירותי מידע הידודי אלא על פי בקשתו.

          (ד)  החברה תחסום, עד יום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996), את הגישה לשירותי בידור הידודי מכל קו טלפון, למעט מקו טלפון כאמור בתקנת משנה (א) של מנוי שביקש, בכתב, שהחברה תחבר אותו לשירותי בידור הידודי; ביקש המנוי כאמור, תחבר החברה את קו הטלפון שלו לשירותי הבידור ההידודי תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה, והמנוי לא יחוייב בתשלום כלשהו בעד החיבור בעקבות בקשתו הראשונה.

          (ה)  חיברה החברה קו טלפון של מנוי לשירותי בידור הידודי לפי בקשתו כאמור בתקנת משנה (ד), היא תחסום לפי דרישת המנוי את הגישה שלו לשירותי בידור הידודי, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה; המנוי יחוייב בעד חסימה כאמור בתשלום לפי תקנות התשלומים.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1630

הוספת תקנה 44יג

חיוב בעד התקשרות תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יד. (א)  מנוי המעונין בקבלת שירות מידע הידודי ושירות בידור הידודי יחייג את מספר השירות שיפורסם בידי החברה.

          (ב)  המנוי יחוייב בגין התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) בתשלום המחושב לפי יחידות מניה למשך זמן של השיחה כפי שנקבע בתקנות התשלומים, וזה בנוסף לחיוב המיוחד.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1631

הוספת תקנה 44יד

חיוב בעד שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44טו. (א)  החברה רשאית, לבקשתו של ספק שירות, לגבות מאת המנוי את התשלום בעד שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי שקיבל, כולם או חלקם.

          (ב)  ביקש ספק השירות מהחברה לגבות עבורו תשלומים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לחברה את גובה סכום החיוב המיוחד בעד כל שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי שהוא נותן.

          (ג)   היה החיוב המיוחד מחושב לפי משך זמן, תחדל מנייתו מפעולתה עם יציאתו של המנוי מהשירות או עם ניתוק הקשר בידי המנוי, אף אם ניתן היה להמשיך את קבלת שירות המידע ההידודי.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1631

הוספת תקנה 44טו

הודעת חיוב תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44טז. (א)  החברה רשאית לשלוח הודעת חיוב למנוי בעד שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי שקיבל מספק השירות, אם ביקש זאת ספק השירות כאמור בתקנה 44טו, כחלק מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים, ובלבד שהחיוב בעד השירותים האמורים, יוצג בהודעת החיוב בנפרד מהחיוב בעד השירותים של החברה, בתוספת שם כל שירות כפי שנמסר לחברה בידי ספק השירות.

          (ב)  החברה תספק למנוי, לפי דרישתו, פירוט של החיוב בעד כל שירות מידע הידודי ושירות בידור הידודי שקיבל מספקי שירות כלהלן:

(1)   שם השירות כאמור בתקנת משנה (א) או מספר השירות שהוקצה לו;

(2)   תאריך ושעה של קבלת השירות;

(3)   יחידת זמן החיוב - בחיוב לפי משך זמן ומספר יחידות החיוב המיוחד שנמנו;

(4)   סכום החיוב לאותו שירות.

          (ג)   החברה תספק למנוי, לפי דרישתו וללא תשלום, הודעת חיוב נפרדת, לגבי שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי שקיבל, מהחשבון שהחברה שולחת למנוי לפי הכללים בעד שירותיה ובלבד שדרישת המנוי התקבלה בחברה לאחר משלוח החשבון כאמור.

          (ד)  החברה תחזיר למנוי, לפי דרישתו ותוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום קבלת הדרישה, את הסכום שגבתה דרך הוראת הקבע שלו, בעד חיוב מיוחד או כל חלק ממנו, ובלבד שהדרישה התקבלה בידי החברה תוך שלושים ימים מיום משלוח הודעת החיוב למנוי.

          (ה)  החברה תשלח לכל מנוי, יחד עם חשבון הטלפון הראשון שתשלח למנוייה לאחר תחילתן של תקנות אלה, הודעה מיוחדת אודות שירותי המידע ההידודי ושירותי הבידור ההידודי ובה יובאו לתשומת לבו של המנוי פרטים אלה:

(1)   המנוי רשאי לדרוש פירוט של כל חיוב בעד שירות מידע הידודי או שירותי בידור הידודי ורשאי הוא לדרוש הודעת חיוב נפרדת מחשבון הטלפון שלו;

(2)   אי תשלום הודעת חיוב אינו גורר ניתוק של קו הטלפון;

(3)   המנוי רשאי לבקש מן החברה חסימת הגישה לשירותי המידע ההידודי;

(4)   המנוי רשאי לבקש מן החברה לחבר אותו לשירותי הבידור ההידודי;

(5)   שולם סכום החיוב דרך הוראת קבע, רשאי המנוי לדרוש מהחברה החזר כאמור בתקנת משנה (ד).

          (ו)   החברה תשלח לכל מנוי הודעות מיוחדות נוספות על ההודעה המיוחדת בהתאם לתקנת משנה (ה), במועדים אלה:

(1)   בתום ששה חודשים ממועד משלוח ההודעה המיוחדת הראשונה ששלחה לו החברה;

(2)   אחת לכל שנה, החל בתום שנה ממועד משלוח ההודעה המיוחדת ששלחה החברה למנוי, לפי תקנת משנה (ה).

          (ז)   דרש מנוי מהחברה משלוח הודעת חיוב נפרדת כאמור בתקנת משנה (ג), תכלול ההודעה התראה למנוי כאמור בתקנת משנה 44יז(ב); דרש מנוי כי החברה תחזיר לו סכום שנגבה דרך הוראת קבע, כאמור בתקנת משנה (ד), תשלח החברה את ההתראה למנוי תוך שבעה ימי עבודה, מיום קבלת הדרישה.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1631

הוספת תקנה 44טז

אי פרעון הודעת חיוב תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יז.  (א)  החברה אינה רשאית לנתק טלפון של מנוי שלא פרע הודעת חיוב.

          (ב)  לבקשת ספק שירות, תחסום החברה גישת מנוי לשירותי מידע הידודי או לשירותי בידור הידודי, אם לא פרע הודעת חיוב ובלבד שהחברה שלחה למנויה התראה אודות כוונתה לחסום גישה, ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך משלוח ההתראה; בהתראה ייאמר, שלמנוי זכות לערור על כוונת החברה כאמור, תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך קבלת ההתראה בידי המנוי.

          (ג)   המנוי רשאי לערור בכתב בפני השר על כוונת החברה לחסום את הגישה לשירותי מידע הידודי או לשירותי בידור הידודי, כאמור בתקנת משנה (ב), תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך קבלת ההתראה בידי המנוי; המנוי יעביר העתק מהערר לספק השירות.

          (ד)  השר, או מי שמינה לכך, יודיע לחברה על הגשת ערר, כאמור בתקנת משנה (ג); קיבלה החברה הודעה כאמור, לא תחסום החברה את גישת המנוי לשירותי מידע הידודי או לשירות בידור הידודי עד להחלטת השר בערר.

          (ה)  השר יחליט בערר, תוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום הגשתו, וספק השירות יודיע לחברה את החלטתו של השר; החברה תנהג לפי החלטת השר בערר.

          (ו)   חסמה החברה גישת מנוי לשירותי מידע הידודי או לשירותי בידור הידודי, כאמור בתקנת משנה (ב), רשאית החברה לחבר את המנוי מחדש לשירותי מידע הידודי או לשירותי בידור הידודי אם הוכיח לה המנוי כי פרע את כל חובותיו בעד קבלת שירותי מידע הידודי או שירותי בידור הידודי מספקי השירות שלבקשתם חסמה החברה את גישת המנוי לשירותים האמורים.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1632

הוספת תקנה 44יז

מוקד השירות תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יח. (א)  ספק שירות ראשי יעמיד לרשות הציבור מוקד שירות, שאליו ניתן יהיה להתקשר ולקבל מידע והסברים על שירותיו הוא ועל שירותי ספקי השירות המשניים הנותנים שירות באמצעותו, וכן למסור תלונות על שירותים; מוקד שירות כאמור יהיה מאוייש לפחות בימים א'-ה' בין השעות 09.00-22.00 ובימי ו' ובערבי חגים בין השעות 09.00-13.00, ובכל שעה אחרת יופעל במוקד מענה אוטומטי מוקלט.

          (ב)  ספק שירות ראשי יפרסם את דרכי ההתקשרות למוקד שירות כאמור בתקנת משנה (א), הן בפרסומיו אודות השירות והן על מסך המחשב, לעתים מזומנות, בעת ההתקשרות של מנוי לשירותיו וכן בכל עת שיחול שינוי בדרכי ההתקשרות.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1633

הוספת תקנה 44יח

סיווג שירותים  תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44יט. (א)  ספק שירות, בבקשתו לקבלת רשיון, יודיע למנהל את סוג השירות שברצונו לספק לציבור; המנהל יבדוק את הבקשה בדבר סיווג השירות ויחליט בדבר התאמת השירות לסיווג המבוקש, לרבות אם יש לפצלו לשני סוגים, ויודיע על החלטתו לספק השירות ולחברה.

          (ב)  על אף האמור בהגדרות "שירות בידור הידודי" ו"שירות מידע הידודי" בתקנה 44יא, רשאי המנהל לאשר את בקשתו של ספק שירות לראות את שירותיו כשירות מידע הידודי אם שוכנע כי נתקיימו בשירות כל אלה:

(1)   קבלת השירות מספק השירות מחייבת את המנוי להתקשר עם ספק השירות בהסכם בכתב (להלן - הסכם השירות);

(2)   הסכם השירות מאפשר למנוי לחסום, לפי בחירתו, סוגי שירות מסויימים בכל עת, בדרכים ובאופן שייקבעו מראש בין ספק השירות למנוי.

          (ג)   המנהל רשאי, אם ראה לנכון, לסווג מחדש שירות שסווג לפי תקנת משנה (א), ולהורות לחברה להקצות לבעל הרשיון מספר שירות חדש באזור החיוג המתאים.

          (ד)  ספק שירות רשאי לערור בכתב בפני השר על החלטת המנהל כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך קבלת ההחלטה בידי ספק השירות; הוראות תקנת משנה 44יז(ה) יחולו על ערר לפי תקנה זו.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1633

הוספת תקנה 44יט

התקשרות לשירותי מידע ולשירותי בידור הידודי  תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

44כ.  היענותה של החברה למתן שירותי מידע הידודי או שירותי בידור הידודי כפופה, בנוסף על האמור בתקנות אלה, לקיומו של הסכם שירות בין המנוי לבין ספק השירות, אם דרש זאת ספק השירות.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1633

הוספת תקנה 44כ

מילוי חובות תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

44כא. ספק שירות יראו כממלא אחר הוראות סימן זה, אם ספק שירות אחר מילא אותו במקומו.

מיום 15.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1634

הוספת תקנה 44כא

 

פרק ו' – שונות

תשלומים בעד שירות בזק תק' תשנ"ד-1994

45.  שירות בזק שנותנת החברה לפי תקנות אלה, ישלם המנוי בעדו לחברה תשלום בשיעור שנקבע לפי סעיף 15 לחוק; לא נקבע שיעור כאמור, ישלם המנוי לחברה תשלום סביר, שקבעה לפי סעיף 17 לחוק ובהתאם לאמור ברשיון הכללי שניתן לה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

45. שירות בזק שנותנת החברה לפי תקנות אלה, ישלם המנוי בעדו לחברה תשלום בשיעור שנקבע לפי סעיף 15 לחוק; לא נקבע שיעור כאמור, ישלם המנוי לחברה תשלום סביר, שקבעה לפי סעיף 17 לחוק ובהתאם לאמור ברשיון הכללי שניתן לה.

תחולת תקנות

46.  על ניתוק או הפסקה של שירות בזק לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תשמ"ה-1985.

דחיית מועד

47.  חובה שהוטלה על החברה בתקנות אלה ושנקבע מועד לקיומה, רשאי השר לדחותו, אם היה קיום החובה באותו מועד בלתי אפשרי בשל נסיבות שלא בשליטת החברה.

העדר קשר חוזי בין צרכן של בעל רשיון לחברה תק' תשנ"ד-1994

48.  מקבל אדם שירות בזק מבעל רשיון מיוחד הנותן את השירות באמצעות רשת החברה, אין בקבלת השירות כאמור כדי יצירת יחסים חוזיים בין האדם האמור ובין החברה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

העדר קשר חוזי בין צרכן של בעל רשיון מיוחד לחברה

48. מקבל אדם שירות בזק מבעל רשיון מיוחד הנותן את השירות באמצעות רשת הבזק הציבורית, על פי הוראות השר כאמור בסעיף 5 לחוק רשת החברה, אין בקבלת השירות כאמור כדי יצירת יחסים חוזיים בין האדם האמור ובין החברה.

 

תק' תשנ"ד-1994

49.  (בוטלה).

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

ביטול תקנה 49

הנוסח הקודם:

הוראת מעבר

49. אדם המקבל שירות טלפון או שירות בזק אחר, לפי חוזה שנחתם בינו ובין משרד התקשורת לפני תחילתן של תקנות אלה או לפי תקנות שהותקנו מכוח פקודת הדואר [נוסח חדש], התשל"ז-1976, יראו אותו כמנוי לפי תקנות אלה.

תחילה ותוקף תק' תשמ"ה-1985

50.  (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 7(ב), 31 ו-33, ביום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985).

תק' תשמ"ה-1985

          (ב)  תחילתן של תקנות 31 ו-33 ביום ט"ז בתשרי תשמ"ו (1 באוקטובר 1985) ותחילתה של תקנה 7(ב) ביום י"ז בחשון תשמ"ו (1 בנובמבר 1985).

תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

          (ג)   (נמחקה).

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1552

50. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 7(ב), 31 ו-33, ביום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985) ותקפן לשלושה חדשים מיום תחילתן.

(ב) תחילתן של תקנות 31 ו-33 ביום שיקבע השר בהודעה ברשומות.

(ב) תחילתן של תקנות 31 ו-33 ביום ט"ז בתשרי תשמ"ו (1 באוקטובר 1985) ותחילתה של תקנה 7(ב) ביום י"ז בחשון תשמ"ו (1 בנובמבר 1985).

(ג) תקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בסיון התשמ"ו (30 ביוני 1986).

 

מיום 30.6.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4945 מיום 30.6.1986 עמ' 1072

החלפת תקנת משנה 50(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בסיון התשמ"ו (30 ביוני 1986).

 

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 122

החלפת תקנת משנה 50(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקפן של תקנות אלה עד יום י"ד בחשון התשמ"ז (16 בנובמבר 1986).

 

מיום 16.1.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5008 מיום 22.2.1987 עמ' 492

ביטול תקנת משנה 50(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקפן של תקנות אלה עד יום ט"ו בטבת התשמ"ז (16 בינואר 1987).

 

תוספת ראשונה

(תקנה 12(א))

כאשר זרם התנועה של השיחות בשעות העומס בקו או בקווי המנוי - לאחר מדידה הנערכת על פי העקרונות המותווים בהמלצות של הועדה המייעצת הבין-לאומית לטלגרף וטלפון (CCITT) שליד איגוד הבזק הבין-לאומי (ITU) כפי שהן בתוקף מזמן לזמן, מצביע על עומס בארלנגים של -

                                                           קוי המנוי הדרושים

                                                             לשימושו של מנוי

עד 0.6                                                 1

למעלה מ-0.6 עד 1.0                             2

למעלה מ-1.0 עד 1.4                             3

למעלה מ-1.4 עד 2.0                             4

למעלה מ-2.0 עד 2.5                             5

למעלה מ-2.5 עד 3.1                             6

למעלה מ-3.1 עד 3.6                             7

למעלה מ-3.6 עד 4.3                             8

למעלה מ-4.3 עד 5.0                             9

למעלה מ-5.0 עד 5.8                             10

למעלה מ-5.8 עד 6.5                             11

למעלה מ-6.5 עד 7.0                             12

למעלה מ-7.0 עד 7.7                             13

למעלה מ-7.7 עד 8.5                             14

למעלה מ-8.5 עד 9.3                             15

למעלה מ-9.3 עד 9.8                             16

למעלה מ-9.8 עד 10.4                           17

למעלה מ-10.4 עד 11.2                          18

למעלה מ-11.2 עד 12.0                          19

למעלה מ-12.0 עד 16.0                          25

למעלה מ-16.0 עד 20.0                          30

למעלה מ-20.0 עד 27.5                          40

 

----------------

הערה: ההמלצות של הועדה המייעצת הבין-לאומית לטלגרף וטלפון (CCITT) מופיעות בספר הכחול - כרך VI, חלק VI, עמ' 119-133, הוצאת ג'נבה.

 

ת"ט תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ב-1992

תוספת שניה

(תקנות 25 ו-31)

סדרי עדיפות

קבוצת עדיפות א'

דרגת עדיפות

המבקש

האישור הנדרש

הערות

1.

שר

 

 

2.

חבר כנסת

 

 

3.

כוחות הבטחון (לרבות בדירות קציני קבע)

 

על פי מפתח שיסוכם, באישור השר, בין החברה לבין מערכת הבטחון

4.

משרדי הממשלה

 

על פי מפתח שיסוכם, באישור השר, בין החברה לבין כל משרד

5.

בית חולים

משרד הבריאות

 

6.

תחנת כיבוי אש

רשות כבאות

 

7.

מגן דוד אדום ושירותי חירום אחרים

ראש מגן דוד אדום

 

8.

מרפאה ציבורית

משרד הבריאות

 

9.

משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר (לרבות בדירות קצינים)

 

על פי מפתח שיסוכם, באישור השר, בין משרד המשטרה לבין החברה

10.

מפעל תעשייתי:

א. בכל מפעל – קו-מנוי אחד לפחות

ב. בכל מפעל המעסיק מעל 20 עובדים – שני קוי מנוי לפחות

ג. בכל מפעל המעסיק מעל 100 עובדים או המייצא בהיקף של סכום בשקלים השווה בערכו ל-100,000 דולר ויותר בשנה – 5 קווי מנוי לפחות

פקיד השומה או רו"ח בדבר מספר עובדי המבקש ובדבר היותו של המפעל "מפעל תעשייתי"

גם משרד התעשיה והמסחר על היקף הייצוא השנתי

כמשמעו בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969

10א.

מפעל חקלאי מאושר:

א. בכל מפעל – קו מנוי אחד לפחות

ב. בכל מפעל המייצא בהיקף של סכום בשקלים חדשים השווה בערכו ל-100,000 דולר של ארה"ב ויותר בשנה – 2 קווי מנוי לפחות

אישור מינהל השקעות בחקלאות על היותו מפעל חקלאי מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 

11.

א. הנהלת בנק וחברת ביטוח, לרבות הנהלות מחוזיות – 5 קווי מנוי לפחות

ב. סניפי בנקים – קו מנוי אחד לפחות

לבנק – בנק ישראל;

לחברת ביטוח – המפקח על הביטוח במשרד האוצר

במשרדיהם

12.

נציגות דיפלומטית או קונסולרית

משרד החוץ

במשרדה ובדירות עובדיה

13.

בית עסק המעסיק למעלה מ-20 עובדים – קו מנוי אחד לפחות

פקיד השומה או רואה חשבון על מספר העובדים של המבקש

 

 

קבוצת עדיפות ב'

דרגת עדיפות

המבקש

האישור הנדרש

הערות

1.

(בוטל)

 

 

2.

רשות מקומית:

א. 5 קווי מנוי לעיריה;

ב. 3 קווי מנוי לכל רשות מקומית אחרת

ראש הרשות המקומית

במשרדיה

3.

קו מנוי – טלקס

 

 

4.

קו נל"ן להעברת נתונים

 

 

5.

שירותי חשמל או מים בהיקף ארצי או אזורי

לשירותי חשמל – משרד האנרגיה והתשתית;

לשירותי מים – משרד החקלאות

 

6.

(בוטל)

 

 

7.

עיוור או נכה שדרגת נכותו הרפואית עולה על 80%, לרבות הורים המקבלים גימלה מהמוסד לביטוח לאומי בשל ילד שדרגת נכותו כאמור

לעיוור – תעודת רופא ולנכה אחר – רשות מוסמכת הטפלת בנכה לפי סוגו

להורים – בדירתם; לעיוור או לנכה אחר – בדירה או בבית עסק, לפי בחירת המבקש

8.

(נמחק)

 

 

9.

רופא שהוא מנהל בית חולים ומנהל מחלקה בבית חולים

למנהל בית חולים – משרד הבריאות;

למנהל מחלקה – בית החולים

בדירתם

10.

משפחות שבויים, נעדרים וכן הורים שכולים ואלמנות חללי צה"ל ושל נספי פעולות איבה

אגף השיקום של משרד הבטחון

בדירתם

11.

מוסד קשישים

משרד העבודה והרווחה

מוסד המשמש מקום מגורים לנשים מעל גיל 60 ולגברים מעל גיל 65

12.

חברת תעופה וחברת אניות

אישור משרד התחבורה

 

13.

עתון יומי: 5 קווי מנוי לפחות

 

במערכת

14.

בית משפט

משרד המשפטים

כמשמעותו בסעיף 1 לחוק-יסוד: השפיטה

15.

בית מלון: 2 קווי מנוי לפחות

משרד התיירות

 

16.

בית מרקחת

משרד הבריאות

 

17.

בית עסק המעסיק מעל 8 עובדים ועד 20 עובדים

פקיד שומה או רואה חשבון בדבר מספר העובדים של המבקש

 

18.

חולה –

 

 

א. נכה בדרגת נכות רפואית מעל 30% ועד 79%, לרבות הורים המקבלים גימלה מהמוסד לביטוח לאומי בשל ילד שדרגת נכותו כאמור

רשות מוסמכת המטפלת בנכה לפי סוגו

להורים – בדירה;

לנכה – בדירה ובבית עסק

ב. חולה לב

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

ג. מושתל כליה או מטופל דיאליזה

אישור מבית חולים מוסמך כי המבקש מטופל בקביעות בדיאליזה

בדירה ובבית עסק

ד. קצרת

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

ה. המופיליה

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

ו. סרטן

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

ז. סי.אף.

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

ח. סוכרת נעורים

אישור מאת רופא מוסמך בדבר סוג המחלה

בדירה ובבית עסק

 

קבוצת עדיפות ג'

דרגת עדיפות

המבקש

האישור הנדרש

הערות

1.

רשות סטטוטורית וחברה ממשלתית – 3 קוי מנוי לפחות

לחברה – תעודת רישום מרשם החברות

במשרדיהן

2.

רופא, פסיכיאטר, רופא שיניים

משרד הבריאות

בדירה ובמרפאה

3.

קשיש מעל גיל 70

תעודת זהות

בדירה

4.

מוסד ציבורי ארצי, גוף ציבורי או תנועה ציבורית

ראש המוסד או הגוף או התנועה

שפעילותם בהיקף ארצי או בין-לאומי; במשרדיהם

5.

מערכת הבטחון, משרדי ממשלה, משטרת ישראל, מפעל תעשיה, הנהלת בנק, סניף בנק וחברת ביטוח, רשות מקומית, עתון יומי ובית מלון

כנדרש בעדיפויות קודמות

בנוסף על העדיפויות הקודמות

6.

רופא וטרינר

משרד הבריאות

בדירה ובמרפאה

7.

(בוטל)

 

 

8.

חברת תובלה יבשתית

משרד התחבורה

במשרדיה

9.

תחנת מוניות

משרד התחבורה

במשרדיה

10.

בית תיאטרון ובית קולנוע

רשיון עסק מרשות מקומית

 

11.

גן ילדים, בית ספר יסודי ותיכוני, ישיבה ומוסד להשכלה גבוהה

משרד החינוך והתרבות, ולגן – או הרשות המקומית, ולישיבה – או המשרד לענייני דתות

 

12.

מפלגות – מרכז ראשי

משרד הפנים בדבר רישום כעמותה

 

13.

מבנה המיועד לשמש דרך קבע להתכנסות של 300 אנשים לפחות

רשיון עסק מרשות מקומית המאשר מספר האנשים

במבנה

14.

אתר בניה

רשיון בניה מאת ועדה מקומית לתכנון ובניה

המיועד להכיל משרדים או למעלה מ-4 דירות מגורים

 

קבוצת עדיפות ד'

דרגת עדיפות

המבקש

האישור הנדרש

הערות

1.

עתון לא יומי

הממונה על המחוז

במערכת

2.

בית עסק המעסיק פחות מ-8 עובדים

פקיד השומה או רואה חשבון בדבר מספר העובדים

 

3.

עורך דין, רואה חשבון, מהנדס ואדריכל

תעודת הסמכה

במשרדיהם

4.

מועצה דתית

מאת ראש המועצה

במשרדיה

5.

קבלן

היתר בניה כאמור בתקנה 35א

 

6.

חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות

מזכ"ל ההסתדרות

בדירתו

7.

אחות ראשית של בית חולים

מנהל בית החולים

בדירתה

8.

עתונאי

לשכת העתונות הממשלתית או האיגוד הארצי של עתונאי ישראל

בדירתו

9.

נהג אמבולנס

מגן דוד אדום או מוסד רפואי

בדירתו

10.

רוקח

משרד הבריאות

בדירתו

11.

רכז בטחון שוטף ביישוב ספר

מזכירות היישוב

בדירתו

12.

נכה בדרגת נכות רפואית הפחותה מ-30%, לרבות הורים המקבלים גימלה מהמוסד לביטוח לאומי בשל ילד שדרגת נכותו כאמרו

רשות מוסמכת המטפלת בנכה לפי סוגו

בדירתו

13.

בעל משק חקלאי

מזכירות היישוב

 

14.

אחרים

 

 

הערות:

1. סדרי העדיפות נקבעו לפי 4 קבוצות עדיפות עיקריות, ובתוך כל קבוצת עדיפות נקבעו דרגות עדיפות משניות לפי סדר יורד, כך לדוגמא: בעל דרגת עדיפות מספר 1 בקבוצת עדיפות א' קודם בעדיפותו על מבקש בעל דרגת עדיפות 2 וכל מבקש שלאחריו.

2. האמור בתוספת השניה בדבר מספר מזערי של קוי מנוי-טלפון משמעו קוי מנוי-טלפון ראשוניים; לגבי התקנת קווים מעל למספר המזערי כאמור, יחולו הוראות תקנה 32 בדבר התקנת קו מנוי-טלפון נוסף.

 

 

ו' בניסן תשמ"ה (28 במרס 1985)                         אמנון רובינשטיין

                                                                                           שר התקשורת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4787 מיום 1.4.1985 עמ' 1006.

ת"ט ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266.

תוקנו ק"ת תשמ"ה: מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1551 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.7.1985. מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1787 – צו תשמ"ה-1985 בצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (תשלום ל"בזק" בעד ביקור סרק), תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 21.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 867 – תק' תשמ"ו-1986. מס' 4945 מיום 30.6.1986 עמ' 1072 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 122 – תק' תשמ"ז-1986. מס' 4999 מיום 22.1.1987 עמ' 339 – צו תשמ"ז-1987 בצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (תשלום לבזק בעד ביקור סרק), תשמ"ז-1987; תחילתו ביום 22.12.1986. מס' 5008 מיום 22.2.1987 עמ' 492 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 16.1.1987. מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1336 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחב' "בזק" בעד ביקור סרק), תשמ"ז-1987; תחילתו ביום 15.8.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 540 – תק' תשמ"ח-1988. מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 752 – צו תשמ"ח-1988 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 1.3.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5159 מיום 13.1.1989 עמ' 391 – צו תשמ"ט-1989 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחב' "בזק" בעד ביקור סרק), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 18.11.1988. מס' 5163 מיום 27.1.1989 עמ' 463 – תק' תשמ"ט-1989. ת"ט מס' 5164 מיום 14.2.1989 עמ' 480. מס' 5186 מיום 1.6.1989 עמ' 858 – צו (מס' 2) תשמ"ט-1989 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק) (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 2.5.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5238 מיום 1.1.1990 עמ' 202 – צו תש"ן-1990 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), תש"ן-1990; תחילתו ביום 11.12.1989. מס' 5281 מיום 15.7.1990 עמ' 871 – צו (מס' 2) תש"ן-1990 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק) (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5330 מיום 6.2.1991 עמ' 501 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן ביום 27.1.1991. מס' 5334 מיום 17.2.1991 עמ' 560 – צו  תשנ"א-1991 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מס' 2) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), תשנ"א-1991; תחילתו ביום 1.1.1991. מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.8.1991. מס' 5379 מיום 29.8.1991 עמ' 1226 – צו (מס' 2) תשנ"א-1991 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק) (מס' 3) תשנ"א-1991; תחילתו ביום 1.8.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 768 – תק' תשנ"ב-1992; ר' תקנות 11, 12 לענין תחילה והוראת מעבר. מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1318 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 2.8.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5515 מיום 15.4.1993 עמ' 740 – צו תשנ"ג-1993 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 774 – תק' תשנ"ד-1994; ר' תקנה 30 לענין תחילה. תוקנו ק"ת תשנ"ה מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 352 בתקנה 10 לתק' תשנ"ה-1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5639 מיום 20.11.1994 עמ' 350 – תק' תשנ"ה-1994. מס' 5667 מיום 2.3.1995 עמ' 1199 – צו תשנ"ה-1995 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום לחברת "בזק" בעד ביקור סרק), תשנ"ה-1995; תחילתו ביום 1.3.1995. מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1629 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 15.7.1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 6 – תק' תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 1.11.1996.

י"פ תשנ"ט מס' 4753 מיום 13.5.1999 עמ' 3261 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 14.5.1999.

ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 929 – הוראת שעה תשע"א-2011 בתקנה 7 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (הוראת שעה), תשע"א-2011; תחילתה 30 ימים מיום פרסומה ותוקפה לשלוש שנים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות