נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

תוכן ענינים

רשימת התרופות

Go

2

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

רשימת התרופות

Go

2

תוספת ראשונה

Go

2

נספח

Go

70

סעיף 51

צו

Go

79

סעיף 6

צו

Go

83

תוספת שניה

Go

114


צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ז)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, אני מצווה לאמור:

הגדרה

1.    בצו זה, "המועד הקובע" - י"ח בטבת תשנ"ד (1 בינואר 1994).

רשימת התרופות

2.    רשימת התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות היא כמפורט בתוספת הראשונה, ותשלומי החבר בעדן, במועד הקובע, הם כמפורט בתוספת השניה.

תוספת ראשונה

(סעיף 2)

סימונים וקיצורים

K -  תרופה שאושרה לשימוש כללי בקופת חולים.

D -  תרופה מוגבלת לשימוש בבתי-חולים או אשפוז יום.

H -  תרופה אשפוזית לפי החלטת משרד הבריאות.

L - תרופה מוגבלת לרישום בידי רופא מומחה או הגבלה אחרת, כמפורט בנספח.

B - תרופה הנרכשת על ידי משרד הבריאות וניתנת במקומות מורשים בלבד (כגון: תחנות טיפול באם ובילד).

הערות: תרופות המסומנות ב-D ניתן להזמין ולספק גם באמצעות מרפאות הקהילה עבור מתקנים לאשפוז יום. תרופות המסומנות ב- Hיימצאו רק בין כותלי בתי החולים וינופקו לחולים אמבולטוריים רק באמצעותם.


Aur. – AURISTILLAE

Cap. – CAPSULE

Cap S.R. – CAPSULE SLOW/SUSTAINED RELEASE

CD.– COMBINATION DRUG

CF – COMMERCIAL FORMULA

Col. – COLLYRIUM (OPTHALMIC SOLUTION) (EYE OINTMENT)

Consp. – CONPERSUS (DUSTING POWDER)

Crm. – CREAM

Dress – DRESSING

ECCap – ENTERIC COATED CAPSULE

ECTab – ENTERIC COATED TABLET

Elix. – ELIXIR

Flo. – FLOWERS

Fol. – FOLIA

g. – GRAM

Gran. – GRANULES

I.M. – INTRAMUSCULAR

Inj. – INJECTION

I.V. – INTRAVENOUS

K.F. – KUPAT HOLIM FORMULA

Lin. – LINIMENT

Liq. – LIQUID

Lot. – LOTION

Loz. – LOZENGE

mcg. – MICROGRAM

mg. – MILLIGRAM

ml. – MILLILITER

Mixt. – MIXTURE

Narist. – NARISTILLAE (NASAL SOLUTION)

Oc. – OCULENTUM

Oint. – OINTMENT

Ol. – OIL

Past. – PASTE

Ped. – PEDIATRIC

Powd. – POWDER

S.C. – SUBCUTAN

Sol. – SOLUTION

Spec. – SPECIES

Sp. – SPIRIT

Sup. – SUPPOSITORY

Susp. – SUSPENSION

Syr. – SYRUP

Tab. – TABLET

Tab S.R. – TABLET SLOW/SUSTAINED RELEASE

Tinct. – TINCTURE

U. – UNITS

Ung. – UNGUENTUM (OINTMENT)

Vagin. Cap. – VAGINAL CAPSULE

Vagin. Tab. – VAGINAL TABLET


צו תשנ"ו-1996 צו (מס' 2) תשנ"ו-1996 צו תשנ"ז-1997 צו תשנ"ח-1997 צו תשנ"ט-1999 צו תש"ס-2000 צו תשס"ב-2001 צו תשס"ג-2002 צו תשס"ד-2004 צו תשס"ו-2006 צו תשס"ח-2007 צו תש"ע-2009 צו (מס' 2)  תש"ע-2010 צו תשע"א-2011 צו תשע"ג-2012 צו (מס' 2) תשע"ג-2012 צו תשע"ד-2013 צו תשע"ה-2015 צו תשע"ו-2015

רשימת התרופות

ABACAVIR

Sol.                       20 mg/ml                                                                                    L

Tab.                      300 mg                                                                                        L

ABACAVIR + LAMIVUDINE CD                                                                                   L

ABACAVIR + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE CD

Tab. CF                                                                                                                    L

ABATACEPT                                                                                                                      L

ABCIXIMAB

Inj.                        10 mg/5 ml                                                                                 L

Inj.                        40 mg/20 ml                                                                               L

ABIRATERONE                                                                                                                 L

ACARBOSE

Tab.                      50 mg                                                                                          L

Tab.                      100 mg                                                                                        L

ACETAZOLAMIDE

Cap.                      500 mg                                                                                        K

Tab.                      250 mg                                                                                        K

ACETAZOLAMIDE SODIUM

Inj.                        500 mg                                                                                        D

ACETYLCHOLINE CHLORIDE

Inj.                        20 mg/2ml                                                                                  K

ACETYLCYSTEINE

Gran.                    200 mg/sachet 30                                                                      K

Sol.                       20% 10 ml                                                                                  K

Sol.                       20% 2 ml                                                                                    K

Tab. efferv.         200 mg 30                                                                                  K

ACITRETIN

Cap.                      10 mg                                                                                          L

Cap.                      25 mg                                                                                          L

ACLIDINIUM                                                                                                                     L

ACTINOMYCIN D [DACTINOMYCIN]

Inj.                        500 mcg                                                                                      D

ACTIVATED CHARCOAL – DIMETHICONE CD

Cap. CF                Box of 48                                                                                   K

ACYCLOVIR

Inj.                        250 mg                                                                                        L

Oc.                        3% 4.5 g                                                                                     L

Susp.                    200 mg/5 ml 125 ml                                                                 L

Tab.                      200 mg                                                                                        L

Tab.                      400 mg                                                                                        L

ADALIMUMAB                                                                                                                 L

ADDAMEL-N CD

Sol. For Inf. CF                                                                                                       H

ADEFOVIR                                                                                                                         L

ADENOSINE

Inj.                        3 mg/ml                                                                                      L

ADRENALINE BITARTRATE [EPINEPHRINE BITARTRATE]

Inj.                        1 mg/1 ml                                                                                   K

Sol.                       0.1%                                                                                            K

ADRENALINE HYDROCHLORIDE [EPINEPHRINE HCl]

Auto-inj.              0.15 mg/0.3 ml                                                                          L

Auto-inj.              0.3 mg/0.3 ml                                                                             L

AFATINIB                                                                                                                           L

AGALSIDASE ALFA

Sol. For Infusion                                                                                                     1 mg/ml                              L

AGALSIDASE BETA

Powd. For inj.     35 mg                                                                                          L

AGIOLAX CD

Gran. CF              250 g                                                                                           K

AHISTON COMPOUND CD

Drop. CF              20 ml                                                                                           K

AKNE-MYCIN CD

Emuls. CF 25 g   K

Sol. CF                 25 ml                                                                                           K

ALBUMIN TANNATE

Tab.                      500 mg                                                                                        K

ALBUMIN [HUMAN ALBUMIN]

Inj.                        20% 50 ml                                                                                  D

Inj.                        25% 50 ml                                                                                  D

Inj.                        5% 500 ml                                                                                  D

ALCOHOL

Sp.                        70% 1 lt                                                                                      K

Sp.                        70% 300 ml                                                                               K

Sp.                        70% 50 ml                                                                                  K

ALCOHOL – CHLORHEXIDINE CD

Sp. KF                  1000 ml                                                                                      K

Sp. KF                  300 ml                                                                                        K

ALDESLEUKIN

Inj.                        18,000,000 IU                                                                           L

ALEFACEPT                                                                                                                       L

ALEMTUZUMAB                                                                                                              L

ALENDRONATE SODIUM

Tab.                      5 mg                                                                                            L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

ALFENTANYL

Inj.                        0.5 mg/1 ml 10 ml                                                                     D

Inj.                        0.5 mg/1 ml 2 ml                                                                       D

ALFUZOSINE HCl

Tab.                      2.5 mg                                                                                         L

Tab. S.R.              5 mg                                                                                            L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

ALGLUCERASE

Inj.                        10 U./1 ml 5 ml                                                                         L

Inj.                        80 U./1 ml 5 ml                                                                         L

ALGLUCOSIDADE ALFA                                                                                               L

ALISKIREN                                                                                                                        L

ALITRETINOIN                                                                                                                 L

ALLOPURINOL

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      300 mg                                                                                        K

ALLYLESTRENOL

Tab.                      5 mg                                                                                            K

ALPHACALCIDOL [ONE ALPHA HYDROXYVITAMIN D3]

Cap.                      0.25 mcg                                                                                     K

Cap.                      1 mcg                                                                                          K

ALPHARADINE (RADIUM-223 CHLORIDE)                                                              L

ALPROSTADIL

Inj.                        500 mcg/1 ml                                                                             D

ALTRETAMINE

Cap.                      50 mg                                                                                          L

ALUMINIUM ACETOTARTRATE

Sol.                       13% 100 ml                                                                               K

ALUMINIUM ACETOTARTRATE CD

Past. KF               25 g                                                                                             K

Ung. KF               7.5 g                                                                                            K

ALUMINIUM CHLORHYDRATE

Compress. Gel    10% Sachet                                                                                K

ALUMINIUM HYDROXIDE

Cap.                      475 mg                                                                                        L

Susp. KF              250 ml                                                                                        K

ALUMINIUM HYDROXIDE – MAGNESIUM HYDROXIDE CD

Chew tab. CF      K

Susp. CF              200 ml                                                                                        K

Susp. CF              400 ml                                                                                        K

Susp. CF              500 ml                                                                                        K

AMANTADINE HYDROCHLORIDE

Cap.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      100 mg                                                                                        K

AMANTADINE SULPHATE

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Sol. For inf.         0.2 g/500 ml                                                                               L

AMBRISENTAN                                                                                                                L

AMETHOCAINE – PHENAZONE CD

Aur. KF                8 ml                                                                                             K

AMETHOCAINE HYDROCHLORIDE [TETRACAINE HCl]

Col.                      0.5% 8 ml                                                                                   K

Col.                      1% 8 ml                                                                                      K

Col.                      2% 8 ml                                                                                      K

Inj.                        1% 2 ml                                                                                      K

AMIFAMPRIDINE                                                                                                             L

AMIFOSTINE

Inj.                        500 mg                                                                                        L

AMIKACIN SULPHATE

Inj.                        100 mg/2 ml                                                                               HL

Inj.                        500 mg/2 ml                                                                               HL

AMINO ACIDS, BRANCHED CHAIN

Powd. CF             30 g/100 g                                                                                  K

AMINOBENZOIC ACID [P.A.B.A.]

Sp.                        5% 50 ml                                                                                    K

Ung.                     10% 25g                                                                                     K

AMINOGLUTETHIMIDE

Tab.                      250 mg                                                                                        K

AMINOPHYLLINE

Elix.                     50 mg/5 ml 120 ml                                                                    K

Inj.                        250 mg/10 ml                                                                            K

AMINOPLASMAL L-10 W/O CARBOHYDRATES CD

Inj. CF                  1000 ml                                                                                      D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

AMINOPLASMAL L-10 W/O ELECT./CARBOHYDR. CD

Inj. CF                  1000 ml                                                                                      D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

AMINOPLASMAL PEDIATRIC CD

Ink.                       5% 250 ml                                                                                  K

AMINOSYN 5% CD

Inj. CF                                                                                                                       D

AMINOSYN 8.5% CD

Inj. CF                                                                                                                       D

AMINOSYN 8.5% WITH ELECTROLYTES CD

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

AMIODARONE HYDROCHLORIDE

Inj.                        150 mg/3 ml                                                                               D

Tab.                      200 mg                                                                                        K

AMISULPIRIDE                                                                                                                 L

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

AMLODIPINE

Tab.                      5 mg                                                                                            L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

AMOXYCILLIN

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Cap.                      500 mg                                                                                        K

Syr.                       125 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

AMPHOTERICIN B, LIPOSOMAL

Inj.                        50 mg                                                                                          L

AMPHOTERICIN [AMPHOTERICIN B]

Inj.                        50 mg                                                                                          D

Loz.                      10 mg 20 lozenges                                                                    K

Susp.                    100 mg/ml 12 ml                                                                       K

Tab.                      100 mg                                                                                        K

AMPICILLIN SODIUM

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Cap.                      500 mg                                                                                        K

Inj.                        1 g                                                                                               D

Inj.                        500 mg                                                                                        D

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

AMPRENAVIR

Oral Sol.              15 mg/ml                                                                                    L

Cap.                      50 mg                                                                                          L

Cap.                      150 mg                                                                                        L

AMRINONE LACTATE

Inj.                        5 mg/1 ml 20 ml                                                                        D

AMSACRINE

Inj.                        75 mg/1.5 ml                                                                              D

ANAGRELIDE

Cap.                      50 mg                                                                                          L

Cap.                      1 mg                                                                                            L

ANASTROSOLE

Tab.                      1mg                                                                                             L

ANIDULAFUNGIN                                                                                                            L

ANTALGETIC LINIMENT CD

Lin. KF                50 ml                                                                                           K

ANTI-D (RHO) IMMUNOGLOBULIN

Inj.                        0.3 mg                                                                                         K

ANTI-INHIBITOR COAGULATION COMPLEX

Inj.                        500 I.U.                                                                                       L

ANTIHEMOPHILIC FACTOR IX

Inj.                        Approx. 250 I.U.                                                                       K

Inj.                        Approx. 500 I.U.                                                                       K

ANTIHEMOPHILIC FACTOR IX, RECOMPINANT

Inj.                        250 U                                                                                          L

Inj.                        500 U                                                                                          L

Inj.                        1000 U                                                                                        L

ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII

Inj.                        Approx. 1000 I.U.                                                                     K

Inj.                        Approx. 200 I.U.                                                                       K

Inj.                        Approx. 250 I.U.                                                                       K

Inj.                        Approx. 500 I.U.                                                                       K

ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII, RECOMBINANT

Inj.                        250U                                                                                           L

Inj.                        500 U                                                                                          L

Inj.                        1000 U                                                                                        L

ANTIPHYTO CD

Liq. KF                10 ml                                                                                           K

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (HORSE)

Inj.                        50 mg/1 ml 5 ml                                                                        L

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (RABBIT)

Inj.                        25 mg 5 ml                                                                                 L

APIXABAN                                                                                                                         L

APOMORPHINE                                                                                                                L

APREMILAST                                                                                                                    L

APREPITANT                                                                                                                     L

APROTININ

Inj.                        100,000 U./10 ml                                                                      DL

Inj.                        500,000 U./50 ml                                                                      DL

AQUOSUM CD

Crm. KF               25 g                                                                                             K

ARACHIS OIL

Ot.                                                                                                                             K

ARIPIPRAZOLE                                                                                                                 L

ARSENIC TRIOXIDE                                                                                                        L

ASCORBIC ACID [VITAMIN C]

Inj.                        500 mg/5 ml                                                                               K

Tab.                      50 mg                                                                                          K

Tab.                      500 mg                                                                                        K

ASENAPINE                                                                                                                       L

ASPIRIN [ACETYLSALICYLIC ACID]

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      324 mg                                                                                        K

Tab.                      500 mg                                                                                        K

ASTEMIZOLE

Syr.                       5 mg/5 ml 100 ml                                                                      K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

ATAZANAVIR                                                                                                                   L

ATENOLOL

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      50 mg                                                                                          K

ATORVASTATIN

Tab.                      10 mg                                                                                          L

Tab.                      20 mg                                                                                          L

ATRACURIUM BESYLATE

Inj.                        10 mg/1 ml 2.5 ml                                                                     D

Inj.                        10 mg/1 ml 5 ml                                                                        D

ATROPINE – PAPAVERINE CD

Tab. CF                                                                                                                     K

ATROPINE SULPHATE

Col.                      0.5% 8 ml                                                                                   K

Col.                      1% 8 ml                                                                                      K

Col.                      2% 8 ml                                                                                      K

Tab.                      0.5mg                                                                                          K

AURANOFIN

Tab.                      3 mg                                                                                            L

AXITINIB                                                                                                                            L

AZACITIDINE                                                                                                                    L

AZATHIOPRINE

Inj.                        50 mg                                                                                          D

Tab.                      50 mg                                                                                          K

AZITHROMYCIN

Susp.                    200 mg/5 ml                                                                               L

AZLOCILLIN

Inj.                        5g                                                                                                DL

AZTREONAM

Inj.                        1 g                                                                                               HL

AZTREONAM LYSINE                                                                                                    L

BABY PASTE CD

Past. KF               80 g                                                                                             K

BACITRACIN

Ung.                     500 U./1 g                                                                                  K

BACLOFEN

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

BALNEUM HERMAL CD

Liq. CF                 200 ml                                                                                        K

BALNEUM HERMAL F CD

Liq. CF                 200 ml                                                                                        K

BALSAVIT CD

Ung. KF               25 g                                                                                             K

BAMYXIN CD

Oc. CF                  3.5 g                                                                                            K

BARIUM SULPHATE

Liq.                       58% 1900 ml                                                                             K

Liq.                       80% 1900 ml                                                                             K

Powd.                   85% 12 oz                                                                                  K

Powd.                   95% 14 oz                                                                                  K

Powd. CF             1 Kg                                                                                            K

BASILIXIMAB

Inj.                        20 mg/ml                                                                                    L

BAZEDOXIFENE                                                                                                               L

BCG VACCINE

Inj.                        75 mg                                                                                          D

BECAPLERMIN

Gel                       100 mcg/g                                                                                  L

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

Nas. spray           0.05 mg/inh 200 inh                                                                 K

Spray                   0.05 mg/inh 200 inh                                                                 K

Spray                   0.25 mg/inh 200 inh                                                                 L

BELIMUMAB                                                                                                                     L

BENAZERPIL HYDROCHLORIDE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      20 mg                                                                                          K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

BENDAMUSTINE                                                                                                             L

BENZATHINE PENICILLIN

Inj.                        1,200,000 U                                                                               K

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE [TRIHEXYPHENIDYL HCl]

Tab.                      2 mg                                                                                            K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

BENZOCAINE

Ung.                     5% 25 g                                                                                      K

BENZOCAINE – CETYLPYRIDINIUM CD

Loz. CF                12 lozenges                                                                                K

BENZOCAINE – CHLORHEXIDINE CD

Loz. CF                12 lozenges                                                                                K

BENZOCAINE – THYROTHRICIN CD

Loz. CF                                                                                                                     K

BENZOIC ACID – SALICYLIC ACID CD

Sp. KF                  50 ml                                                                                           K

Ung. KF               14 g                                                                                             K

BENZOIC ACID – SALICYLIC ACID FORTE CD

Sp. KF                  50 ml                                                                                           K

BENZOYL PEROXIDE

Gel.                      10% 40 g                                                                                    K

Gel.                      5% 50 g                                                                                      K

Lot.                       10% 1 oz                                                                                    K

Lot.                       5% 1 oz                                                                                      K

BENZTROPINE MESYLATE

Tab.                      2 mg                                                                                            K

BENZYL BENZOATE

Emuls.                  12.5% 100 ml                                                                            K

Emuls.                  25% 100 ml                                                                               K

BENZYLPENICILLIN POTASSIUM

Inj.                        10,000,000 U                                                                             K

BENZYLPENICILLIN SODIUM

Inj.                        1,000,000 U                                                                               K

Inj.                        10,000,000 U                                                                             K

BETAINE

Powd.                   180 g                                                                                           L

BETAMETHASONE

Tab.                      0.5 mg                                                                                         K

BETAMETHASONE – GENTAMICIN CD

Crm. CF               15 g                                                                                             K

Ung. CF               15 g                                                                                             K

BETAMETHASONE – SALICYLIC ACID CD

Lot. CF                 30 ml                                                                                           K

Ung. CF               15 g                                                                                             K

BETAMETHASONE DIPROPIONATE

Crm.                     0.05% 10 g                                                                                 K

Lot.                       0.05% 20 ml                                                                              K

Ung.                     0.05% 10 g                                                                                 K

BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

Enema                  5 mg/100 ml                                                                               K

Inj.                        4 mg/1 ml                                                                                   K

BETAMETHASONE VALERATE

Crm.                     0.025% 15 g                                                                               K

Crm.                     0.1% 15g                                                                                    K

Susp.                    0.1% 30 ml                                                                                 K

Ung.                     0.1% 15g                                                                                    K

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE

Col.                      0.5% 5 ml                                                                                   K

Col.                      0.25%                                                                                         L

BETHANECHOL CHLORIDE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

BETRIVIT CD

Inj. CF                  3 ml                                                                                             K

Tab. CF                                                                                                                     K

BEVACIZUMAB                                                                                                                L

BEZAFIBRATE

Tab.                      200 mg                                                                                        K

Tab. S.R.              400 mg                                                                                        K

BICALUTAMIDE

Tab.                      50 mg                                                                                          L

Tab.                      150 mg                                                                                        L

BIFONAZOLE

Crm.                     1% 15g                                                                                       K

Gel.                      1% 100 ml                                                                                  K

Gel.                      1% 15 g                                                                                      K

Sol.                       1% 15 ml                                                                                    K

BIMATOPROST                                                                                                                 L

BIMATOPROST + TIMOLOL CD                                                                                   L

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE

Inj.                        5 mg/1 ml                                                                                   K

Tab.                      2 mg                                                                                            K

BISACODYL

Supp.                    10 mg                                                                                          K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

BISMUTH SUBSALICYLATE

Liq.                       262 mg/15 ml 4 oz                                                                    K

BLEOMYCIN SULPHATE

Inj.                        15 mg                                                                                          D

BOCEPREVIR                                                                                                                    L

BORIC ACID

Col.                      1.9% 8 ml                                                                                   K

BORTEZOMIB                                                                                                                   L

BOSENTAN

Tab.                      62.5 mg                                                                                       L

Tab.                      125 mg                                                                                        L

BOTULINUM TOXIN TYPE A

Inj.                        100 U                                                                                          D

Inj.                        500 U                                                                                          L

BRENTUXIMAB                                                                                                                L

BRETYLUIM TOSYLTE

Inj.                        100 mg/2 ml                                                                               D

BRIMONIDINE

Col.                      0.2%                                                                                            L

Col.                      0.15%                                                                                         L

BRINZOLAMIDE

Col.                      1%                                                                                               L

BROMHEXINE HYDROCHLORIDE

Elix.                     4 mg/5 ml 100 ml                                                                      K

Sol.                       2 mg/1 ml 50 ml                                                                        K

Tab.                      8 mg                                                                                            K

BROMOCRIPTINE MESYLATE

Cap.                      10 mg                                                                                          L

Tab.                      2.5 mg                                                                                         L

BROTIZOLAM

Tab.                      0.25 mg                                                                                       K

BSS (BALANCED SALT SOLUTION) CD

Sol. CF                 15 ml                                                                                           D

Sol. CF                 250 ml                                                                                        D

Sol. CF                 480-20 ml                                                                                  D

Sol. CF                 500 ml                                                                                        D

BUDESONIDE

Spray                   100 mcg/inh 200 inh                                                                K

Spray                   200 mcg/unh 100 inh                                                               L

Spray                   50 mcg/inh 200 inh                                                                  K

Cap.                      3 mg                                                                                            L

Enema                  2 mg                                                                                            L

Respules              1 mg/2 ml                                                                                   L

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        0.25% 20 ml                                                                              K

Inj.                        0.5% 20 ml                                                                                 K

Inj.                        0.5% 4 ml                                                                                   K

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE – ADRENALIN CD

Inj.                        0.25% 20 ml                                                                              K

Inj.                        0.5% 20 ml                                                                                 K

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE – DEXTROSE CD

Inj.                        0.5% 4 ml                                                                                   K

BUPRENORPHINE

Inj.                        0.3mg/ml                                                                                    L

Tab.                      0.2 mg                                                                                         L

BUPRENORPHINE + NALOXONE                                                                                L

BUPROPION                                                                                                                       L

BUSERELIN

Inj.                        1 mg/1 ml 5.5 ml                                                                       L

Nas. spray           0.1 mg/spray 100 doses                                                           L

Inj.                        6.6 mg                                                                                         L

Inj.                        9.9 mg                                                                                         L

BUSULPHAN

Tab.                      2 mg                                                                                            K

Inj.                        6 mg/1 ml                                                                                   L

C1 ESTERASE INHIBITOR                                                                                              L

CABAZITAXEL                                                                                                                 L

CABERGOLINE

Tab.                      0.5 mg                                                                                         L

CALAMINE – SULPHUR – RESORCIN CD

Lot. KF                50 ml                                                                                           K

CALAMINE LOTION CD

Lot. KF                100 ml                                                                                        K

CALCILESS CD

ECtab. CF                                                                                                                 K

CALCIPOTRIOL                                                                                                                L

CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE

CALCITONIN, HUMAN

Inj.                        0.5 mg                                                                                         K

CALCITONIN, SYNTHETIC SALMON [SALCATONIN]

Inj.                        100 IU/ml                                                                                   K

Nasal Spray        100 IU/dose                                                                               L

Nasal Spray        200 IU/dose                                                                               L

CALCITRIOL

Inj.                        1 mcg/ml                                                                                    L

Inj.                        2 mcg/ml                                                                                    L

CALCIUM CARBONATE

Chew tab.            500 mg                                                                                        K

Chew tab.            600 mg                                                                                        K

ECtab.                  1500 mg                                                                                     K

CALCIUM CARBONATE – LACTATE –GLUCONATE CD

Tab. effervesc. CF 20                                                                                            K

CALCIUM CARBONATE – VITAMIN D CD

Ectab. CF             30                                                                                                K

CALCIUM CASEINATE

Powd.                   71g                                                                                              K

CALCIUM CHLORIDE

Inj.                        10% 10 ml                                                                                  K

CALCIUM FOLINATE [LEUCOVORIN CALCIUM]

Inj.                        100 mg Vial                                                                               D

Inj.                        50 mg                                                                                          D

Tab.                      15 mg                                                                                          K

CALCIUM GLUBIONATE

Inj.                        10% 10 ml                                                                                  K

CALCIUM LACTATE

Tab.                      1 g                                                                                               K

CAMPHOR

Sp.                        10% 50 ml                                                                                  K

CANAKINUMABL

CANDESARTAN

Tab.                      8 mg                                                                                            L

Tab.                      16 mg                                                                                          L

CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE CD

Tab. CF                                                                                                                    L

CAPECITABINE

Tab.                      150 mg                                                                                        L

Tab.                      500 mg                                                                                        L

CAPTOPRIL

Tab.                      12.5 mg                                                                                       K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

Tab.                      50 mg                                                                                          K

CARBACHOL

Col.                      0.8% 8 ml                                                                                   K

Col.                      1.5% 8 ml                                                                                   K

Col.                      3% 8 ml                                                                                      K

CARBAMAZEPINE

Syr.                       100 mg/5 ml 250 ml                                                                 K

Tab.                      200 mg                                                                                        K

Tab. S.R.              200 mg                                                                                        K

Tab. S.R.              400 mg                                                                                        K

Tab. SR                300 mg                                                                                        L

Tab. SR                600 mg                                                                                        L

CARBOCYSTEINE

Cap.                      375 mg 30                                                                                  K

Syr.                       250 mg/5 ml 110 ml                                                                 K

CARBOPLATIN

Inj.                        150 mg                                                                                        D

Inj.                        450 mg                                                                                        D

Inj.                        50 mg                                                                                          D

CARFILZOMIB                                                                                                                  L

CARGLUMIC ACID                                                                                                          L

CARMUSTINE [BCNU]

Inj.                        100 mg                                                                                        DL

CARNITINE

Sol.                       30% 20 ml                                                                                  K

Tab.                      330 mg                                                                                        K

CARVEDILOL

Tab.                      6.25 mg                                                                                       L

Tab.                      12.5 mg                                                                                       L

Tab.                      25 mg                                                                                          L

CASCARA [CASCARA SAGRADA]

Tab.                      300 mg                                                                                        K

CASPOFUNGIN                                                                                                                 L

CASTOR OIL (OL. RICINI)

Ol.                        30 ml                                                                                           K

CEFACLOR

Cap.                      250 mg 12                                                                                  K

Cap.                      500 mg 12                                                                                  K

Syr.                       125 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

CEFAZOLIN SODIUM

Inj.                        1 g                                                                                               D

CEFONICID

Inj.                        1 g                                                                                               DL

CEFOTAXIME

Inj. I.M./I.V.        1 g                                                                                               DL

CEFTAZIDIME SODIUM

Inj. I.M./I.V.        1 g                                                                                               HL

CEFTRIAXONE SODIUM

Inj. I.M.                1 g                                                                                               DL

Inj. I.M.                500 mg                                                                                        DL

Inj. I.V.                 1 g                                                                                               DL

CEFUROXIME AXETIL

Syr.                       125 mg/5 ml 100 ml                                                                 K

Syr.                       125 mg/5 ml 50 ml                                                                    K

Tab.                      125 mg 10                                                                                  K

Tab.                      250 mg 10                                                                                  K

Tab.                      500 mg 10                                                                                  K

CEFUROXIME SODIUM

Inj.                        750 mg                                                                                        HL

CELESTONE CHRONODOSE CD

Inj. CF                  1 ml                                                                                             L

CENTRUM JUNIOR CD

Chew tab. CF                                                                                                           K

CEPHALEXIN

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Cap.                      500 mg                                                                                        K

Syr.                       125 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

CERITINIB                                                                                                                          L

CERIVASTATIN SODIUM

Tab.                      0.1 mg                                                                                         L

Tab.                      0.2 mg                                                                                         L

Tab.                      0.3 mg                                                                                         L

Tab.                      0.4 mg                                                                                         L

CETIRIZINE

Tab.                      10 mg                                                                                          L

Syr.                       1 mg/ml                                                                                      L

CETRIMIDE

Shamp.                 10% 100 ml                                                                               K

CETRORELIX

Inj.                        0.25 mg                                                                                       L

Inj.                        3.0 mg                                                                                         L

CETUXIMAB                                                                                                                     L

CHAMOMILE FLOWERS

Flo.                       Sachet 2 g                                                                                   K

CHARCOAL

Tab.                      125 mg                                                                                        K

CHARCOAL ACTIVATED

Powd.                   100 g                                                                                           K

CHLORAMBUCIL

Tab.                      2 mg                                                                                            K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

CHLORAMPHENICOL

Col.                      0.5% 8 ml                                                                                   K

Oc.                        5% 3.6 g                                                                                     K

Tab.                      250 mg                                                                                        H

Ung.                     3% 10g                                                                                       K

CHLORAMPHENICOL – POLYMYXIN CD

Col. KF                8 ml                                                                                             K

CHLORAMPHENICOL PALMITATE

Susp.                    125 mg/5 ml 100 ml                                                                 H

CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE

Inj.                        1 g                                                                                               H

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

CHLORHEXIDINE – CETRIMIDE CD

Sol. CF                 100 ml                                                                                        K

Sol. CF                 175 ml                                                                                        K

Sol. CF                 25 ml                                                                                           K

Sol. CF                 5 l                                                                                                K

Sol. CF                 500 ml                                                                                        K

Sol. CF                 60 ml                                                                                           K

CHLORHEXIDINE GLUCONATE

Crm.                     1% 800 g                                                                                    K

Sol.                       0.05% 100 ml                                                                            K

Sol.                       0.05% 25 ml                                                                              K

Sol.                       0.2% 300 ml                                                                              K

Sol.                       4% 500 ml                                                                                  K

Sol.                       5% 1 l                                                                                         K

Sol.                       0.5% 500 ml                                                                              K

CHLOROQUINE PHOSPHATE

Tab.                      250 mg                                                                                        K

CHLORPHENIRAMINE MALEATE

Tab.                      2 mg                                                                                            K

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        25 mg/5 ml                                                                                 K

Inj.                        50 mg/2 ml                                                                                 K

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

CHLORPROPAMIDE

Tab.                      250 mg                                                                                        K

CHLORPROTHIXENE

Tab.                      15 mg                                                                                          L

Tab.                      5 mg                                                                                            L

Tab.                      50 mg                                                                                          L

CHLORTHALIDONE

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

CHOLECALCIFEROL

Drop.                    6,000 U/1 ml 10 ml                                                                   K

CHOLESTYRAMINE

Powd.                   4 g                                                                                               K

CHOLINE SALICYLATE – CETALKONIUM CD

Gel. CF                10g                                                                                              K

CHORIONIC GONADOTROPHIN, HUMAN [HCG]

Inj.                        1500 U                                                                                        K

Inj.                        2500 U                                                                                        K

Inj.                        500 U                                                                                          K

Inj.                        5000 U                                                                                        L

CILAZAPRIL

Tab.                      1 mg                                                                                            L

Tab.                      2.5 mg                                                                                         L

Tab.                      5 mg                                                                                            L

CILAZAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE CD

Tab. CF                                                                                                                    L

CIMETIDINE

Inj.                        200 mg/2 ml                                                                               D

Inj.                        400 mg/100 ml                                                                          D

Tab.                      200 mg                                                                                        K

Tab.                      400 mg                                                                                        K

Tab.                      800 mg                                                                                        K

CINACALCET                                                                                                                    L

CINNARIZINE

Tab.                      25 mg                                                                                          K

CIPROFLOXACIN

Inj.                        100 mg 50 ml                                                                             D

Inj.                        200 mg 100 ml                                                                          D

Tab.                      250 mg                                                                                        L

Tab.                      500 mg                                                                                        L

Tab.                      750 mg                                                                                        L

CISAPRIDE

Susp.                    1 mg/ml 100 ml                                                                         L

CISPLATIN

Inj.                        1 mg/1 ml 50 ml                                                                        D

Inj.                        10 mg                                                                                          D

Inj.                        50 mg                                                                                          D

CITALOPRAM

Tab.                      20 mg                                                                                          L

Tab.                      40 mg                                                                                          L

CITRIC ACID COMPOUND CD

Syr. KF                                                                                                                     K

CLADRIBINE

Inj.                        1 mg/ml                                                                                      L

Inj.                        10 mg/5 ml                                                                                 L

CLARINASE REPETABS CD

Tav. CF                                                                                                                    L

CLIDINIUM – CHLORDIAZEPOXIDE CD

Tab. CF                                                                                                                    K

CLINDAMYCIN

Cap.                      150 mg                                                                                        L

Inj.                        600 mg/4 ml                                                                               H

Susp.                    75 mg/5 ml 80 ml                                                                      L

CLINDAMYCIN PHOSPHATE

Lot.                       1% 30 ml                                                                                    K

CLOBETASOL PROPIONATE

Crm.                     0.05% 25 g                                                                                 K

Susp.                    0.05% 25 ml                                                                              K

Ung.                     0.05% 25 g                                                                                 K

CLOBETASONE BUTYRATE

Crm.                     0.05% 25 g                                                                                 K

Ung.                     0.05% 25 g                                                                                 K

CLODRONATE

Tab.                      520 mg                                                                                        L

Cap.                      400 mg                                                                                        L

Inj.                        60 mg/ml                                                                                    L

Tab.                      800 mg                                                                                        L

CLOFARABINE                                                                                                                 L

CLOMIPHENE CITRATE

Tab.                      50 mg                                                                                          K

CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        25 mg/2 ml                                                                                 D

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

Tab. S.R.              75 mg 20                                                                                    K

CLONAZEPAM

Sol.                       2.5 mg/1 ml 10 ml                                                                     K

Tab.                      0.5 mg                                                                                         K

Tab.                      2 mg                                                                                            K

CLONIDINE HYDROCHLORIDE

Tab.                      150 mcg                                                                                      K

Tab.                      25 mcg                                                                                        K

CLOPIDOGREL

Tab.                      75 ml                                                                                           L

CLOTHIAPINE [CLOTIAPINE]

Inj.                        40 mg/4 ml                                                                                 K

Tab.                      40 mg                                                                                          K

CLOTRIMAZOLE

Crm.                     1% 20 g                                                                                      K

Sol.                       1% 20 ml                                                                                    K

Vagin. tab.           200 mg                                                                                        K

Vagin. tab.           500 mg                                                                                        K

CLOTRIMAZOLE – DEXAMETH. – NEOMYC. CD

Crm. CF               10 g                                                                                             K

CLOTRIMAZOLE – HYDROCORTISONE CD

Crm. CF               10 g                                                                                             K

CLOXACILLIN SODIUM

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Cap.                      500 mg                                                                                        K

Inj.                        500 mg                                                                                        D

Syr.                       125 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

CLOZAPINE

Inj.                        25 mg/1 ml I.M. 2 ml                                                                HL

Tab.                      100 mg                                                                                        HL

Syr.                       25 mg                                                                                          HL

CO-AMOXYCLAV [AMOXYCILLIN – CLAVULANIC ACID]

Inj.                        1000 mg                                                                                     D

Inj.                        500 mg                                                                                        D

Syr.                       125 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       250 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Tab.                      250 mg                                                                                        K

Tab.                      500 mg                                                                                        K

CO-PHENOTROPE [DIPHENOXYLATE – ATROPINE] CD

Tab. CF                                                                                                                    K

CO-TRIMOXAZOLE CD

Inj.                        480 mg/5 ml                                                                               D

Susp.                    240 mg/5 ml 50 ml                                                                    K

Tab.                      960 mg                                                                                        K

COAL TAR – ALLANTOIN CD

Crm. CF               75 g                                                                                             K

Lot. CF                 250 ml                                                                                        K

Shamp. CF           75 g                                                                                             K

COAL TAR EXTRACT CD

Shamp. CF           125 g                                                                                           K

COAL TAR PREPARED [PIX LITHANTRACIS]

Liq.                                                                                                                           K

CODEINE PHOSPHATE

Tab.                      20 mg                                                                                          K

COLASPASE [ASPARAGINASE]

Inj.                        10000 Units                                                                               D

COLCHICINE

Tab.                      0.5 mg                                                                                         K

COLDEX CD

Tab. CF                20                                                                                                K

COLESTIPOL HYDROCHLORIDE

Powd.                   5 g                                                                                               K

COLFOSCERIL PALMITATE

Inj.                        108 mg                                                                                        K

COMBIVIR CD

Tab. CF                                                                                                                    L

CONESTAT ALFA                                                                                                             L

CONTRA COMBUSTIONES CD

Ung. KF               25 g                                                                                             K

COPOLYMER – 1

Vial CF                                                                                                                     L

CORIFOLLITROPIN ALFA                                                                                              L

CORTISONE ACETATE

Tab.                      25 g                                                                                             K

CRIZOTINIB                                                                                                                       L

CROTAMITON

Crm.                     10% 20 g                                                                                    K

Lot.                       10% 100 ml                                                                               K

CROTAMITON – SULPHUR CD

Crm. CF               20 g                                                                                             K

CYANOCOBALAMIN [VITAMIN B12]

Inj.                        1000 mcg/1 ml                                                                          K

CYCLANDELATE

Tab.                      100 mg                                                                                        K

Tab.                      200 mg                                                                                        K

CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE

Col.                      1% 15 ml                                                                                    K

CYCLOPHOSPHAMIDE

Inj.                        1g                                                                                                D

Inj.                        200 mg                                                                                        D

Inj.                        500 mg                                                                                        D

Tab.                      50 mg                                                                                          K

CYCLOSERINE

Cap.                      250 mg                                                                                        L

CYCLOSPORIN

Cap.                      100 mg                                                                                        K

Cap.                      25 mg                                                                                          K

Inj.                        250 mg/5 ml                                                                               D

Sol.                       100 mg/1 ml 50 ml                                                                    K

CYCLOSPORINE EYE DROPS                                                                                        L

CYPROTERONE – ETHINYLESTRADIOL CD

Tab. CF                                                                                                                    K

CYPROTERONE ACETATE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

50 mg                               L

CYSTEAMINE BITARTARATE                                                                                      L

CYTARABINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        1g                                                                                                D

Inj.                        100 mg/2 ml                                                                               D

Inj.                        2 g                                                                                               D

Inj.                        40 mg/2 ml                                                                                 D

Inj.                        500 mg/5 ml                                                                               D

DABIGATRAN                                                                                                                   L

DABRAFENIB                                                                                                                    L

DACARBAZINE [DTIC]

Inj.                        200 mg                                                                                        D

DACLIZUMAB                                                                                                                  L

DALFAMPRIDINE                                                                                                            L

DALTEPARIN (LOW MOLECULAR WEIGHT HERAPIN)

Inj.                        2500 IU/0.2 ml                                                                          L

Inj.                        5000 IU/0.2 ml                                                                          L

Inj.                        10,000 IU/ml                                                                             L

DANAZOL

Cap.                      100 mg                                                                                        L

Cap.                      200 mg                                                                                        L

DANTROLENE SODIUM

Cap.                      25 mg                                                                                          K

Inj.                        20 mg                                                                                          K

DAPSONE

Tab.                      100 mg                                                                                        K

DARBEPOETIN ALFA

Inj.                        10 mcg                                                                                        L

Inj.                        15 mcg                                                                                        L

Inj.                        20 mcg                                                                                        L

Inj.                        30 mcg                                                                                        L

Inj.                        40 mcg                                                                                        L

Inj.                        50 mcg                                                                                        L

Inj.                        60 mcg                                                                                        L

Inj.                        80 mcg                                                                                        L

Inj.                        100 mcg                                                                                      L

Inj.                        150 mcg                                                                                      L

Inj.                        300 mcg                                                                                      L

DARUNAVIR                                                                                                                     L

DASABUVIR                                                                                                                      L

DASATINIB                                                                                                                        L

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE

Inj.                        20 mg                                                                                          D

DECITABINE                                                                                                                     L

DEFERASIROX                                                                                                                  L

DEFIBROTIDE                                                                                                                   L

DEGARELIX                                                                                                                      L

DENOSUMAB                                                                                                                    L

DENTICARE CD

Sol. CF                 410 ml                                                                                        K

DESFERRIOXAMINE MESYLATE

Inj.                        500 mg                                                                                        K

Inj.                        2 g                                                                                               L

DESIPRAMINE

Tab.                      25 mg                                                                                          L

DESMOPRESSIN

Inj.                        4mcg/ml                                                                                     K

Pipet.                    300 mcg/0.2 ml                                                                         K

Sol.                       10 mcg/0.1 ml 2.5 ml                                                                K

Spray                   10 mcg/0.1 ml 5 ml                                                                   K

DEXAMETHASONE

Tab.                      0.5 mg                                                                                         K

Tab.                      2 mg                                                                                            K

DEXAMETHASONE ACETATE

Col.                      1.0 mg/ml                                                                                   L

DEXAMETHASONE – NEOMYCIN – POLYMYXIN CD

Aur. CF                5 ml                                                                                             K

DEXAMETHASONE – NEOMYCIN CD

Aur. KF                8 ml                                                                                             K

Col. CF                5 ml                                                                                             K

Col. KF                8 ml                                                                                             K

Narist. KF            8 ml                                                                                             K

Oc. CF                  3.5 g                                                                                            K

DEXAMETHASONE – PHENYLEPHRINE – NEOMYCIN CD

Col. CF                5 ml                                                                                             K

Col. KF                8 ml                                                                                             K

Narist. KF            8 ml                                                                                             K

Co. CF                  3.5 g                                                                                            K

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

Col.                      0.1% 5 ml                                                                                   K

Inj.                        20 mg/1 ml                                                                                 K

Inj.                        4 mg/1 ml                                                                                   K

DEXAMOL COLD DAY CARE CD

Tab. CF                30                                                                                                K

DEXAMOL COLD NIGHT CARE CD

Tab. CF                10                                                                                                K

DEXAMOL SINUS DAY CARE CD

Tab. CF                30                                                                                                K

DEXAMOL SINUS NIGHT CARE CD

Tab. CF                10                                                                                                K

DEXCHLORPHENIRAMINE – PSEUDOEPHEDRINE CD

Syr. KF                50 ml                                                                                           K

Tab. CF                                                                                                                     K

DEXPANTHENOL

Ung.                     5% 30 g                                                                                      K

DEXRAZOXANE

Inj.                        500 mg                                                                                        L

DEXTRAN 40 10% - DEXTROSE 5% CD

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEZTRAN 40 10% - SODIUM CHLORIDE 0.9% CD

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTRANOMER

Beads                   60 g                                                                                             L

Paste CF              10 g                                                                                             L

DEXTROMETHORPHAN HBR+QUINIDINE SULPHATE (CD)                               L

DEXTROSE

Oc.                        10%                                                                                             K

DEXTROSE 5%

Inj.                        1000 ml                                                                                      D

DEXTROSE 10%

Ink.                       500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 10% (FLEXIVIAL)

Inj.                        10 ml                                                                                           K

DEXTROSE 20%

Inj.                        500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 20% (FLEXIVIAL)

Inj.                        10 ml                                                                                           K

DEXTROSE 3.3% - SODIUM CHLORIDE 0.3% CD

Inj. CF                  1 L                                                                                               D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 4.3% - SODIUM CHLORIDE 0.18% CD

Inj. CF                  1 L                                                                                               D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5%

Inj.                        100 ml                                                                                        D

Inj.                        150 ml                                                                                        D

Inj.                        500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5% (FLEXIVIAL)

Inj.                        10 ml                                                                                           K

DEXTROSE 5% - POT.CHLOR. 0.224% - SOD.CHLOR. 0.2% CD

Inj. CF                                                                                                                      D

DEXTROSE 5% - POT.CHLOR. 0.224% - SOD.CHLOR. 0.45% CD

Inj. CF                  300 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5% - POTASSIUM CHLORIDE 0.15% CD

Inj. CF                                                                                                                      D

DEXTROSE 5% - POTASSIUM CHLORIDE 0.225% CD

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.33% CD

Inj. CF                  1000 ml                                                                                      D

Inj. CF                  150 ml                                                                                        D

Inj. CF                  300 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.45% CD

Inj. CF                  1000 ml                                                                                      D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.9% CD

Inj. CF                  1 L                                                                                               D

Inj. CF                  500 ml                                                                                        D

DEXTROSE 50%

Inj.                        10 ml                                                                                           K

Inj.                        20 ml                                                                                           K

DEXTROSE 50% (500 ML IN 1 L)

Inj.                        50% 500 ml                                                                               D

DEXTROSE, ANHYDROUS

Bulk.                    100 g                                                                                           K

DIACEREIN

Cap.                      50 mg                                                                                          L

DIAZEPAM

Inj.                        10 mg/2 ml                                                                                 K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      2 mg                                                                                            K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

Rectal enema      5 mg                                                                                            L

Rectal enema      10 mg                                                                                          L

DIAZOXIDE

Cap.                      100 mg                                                                                        K

Cap.                      25 mg                                                                                          K

Inj.                        15 mg/1 ml                                                                                 D

DIBENZEPIN HYDROCHLORIDE

Inj.                        40 mg/2 ml                                                                                 D

Tab.                      240 mg                                                                                        K

Tab.                      40 mg                                                                                          K

Tab.                      80 mg                                                                                          K

DICHLOROBENZYL ALCOHOL

Loz.                      1.2 mg 24                                                                                   K

DICLOFENAC DIETHYLAMMONIA

Gel                       1% 100 g                                                                                    K

Gel                       1% 50 g                                                                                      K

DICLOFENAC SODIUM

Inj.                        75 mg                                                                                          K

Supp.                    50 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

Tab. S.R.              100 mg                                                                                        K

Col.                      1 mg/ml                                                                                      L

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE

Syr.                       10 mg/5 ml 110 ml                                                                    K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

DIDANOSINE

Tab.                      50 mg                                                                                          L

Chew/Disp Tab. 25 mg                                                                                          L

Chew/Disp Tab. 100 mg                                                                                        L

Chew/Disp. Teb.                                                                                                     150 mg  L

Powd. For Sol.    2 g                                                                                               L

Powd. For Sol.    4 g                                                                                               L

Delayed Release Capsules 125 mg                                                                      L

Delayed Release Capsules 250 mg                                                                      L

Delayed Release Capsules 400 mg                                                                      L

DIENOESTROL

Vagin. crm.         0.1 mg/g 78 g                                                                             K

DIFLUCORTOLONE – CHLORQUINALDOL CD

Crm.                     0.1% 10g                                                                                    K

Crm.                     0.1% 30 g                                                                                   K

Crm. CF               10g                                                                                              K

DIFLUCORTOLONE VALERATE

Crm.                     0.1% 10 g                                                                                   K

Crm.                     0.1% 30 g                                                                                   K

Ung.                     0.1% 10 g                                                                                   K

Ung.                     0.1% 30 g                                                                                   K

Ung.                     0.3% 10 g                                                                                   K

DIGESTIF – ARA CD

Chew tab. CF                                                                                                           K

DIGOXIN

Elix.                     0.05 ,g/1 ml 60 ml                                                                     K

Inj.                        0.5 mg/2 ml                                                                                K

Tab.                      0.25 mg                                                                                       K

DIHYDRALAZINE METHANESULPHONATE

Inj.                        25 mg/2 ml                                                                                 D

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE

Drop.                    2 mg/1 ml 15 ml                                                                        K

DIHYDROTACHYSTEROL

Tab.                      0.2 mg                                                                                         K

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE

Tab.                      30 mg                                                                                          K

Tab.                      60 mg                                                                                          K

Tab.                      90 mg                                                                                          K

Tab. S.R.              120 mg 30                                                                                  K

Cap. SR                120 mg                                                                                        L

Cap. SR                180 mg                                                                                        L

Cap. SR                240 mg                                                                                        L

Cap. SR                300 mg                                                                                        L

DIMENHYDRINATE

Tab.                      100 mg                                                                                        K

DIMERCAPROL

Inj.                        100 mg/2 ml                                                                               K

DIMETHICONE

Crm.                     20% 25 g                                                                                    K

Crm.                     20% 500 g                                                                                  K

DIMETHINDENE MALEATE

Drop.                    1 mg/1 ml 20 ml                                                                        K

DIMETHYL FUMARATE                                                                                                 L

DINOPROST TROMETAMOL [PROSTAGLANDIN F2 ALPHA]

Inj.                        5 mg/1 ml 4 ml                                                                          H

DINOPROSTONE

Gel.                      0.5 mg/3 g 30 g                                                                          H

Gel.                      1 mg/3 g                                                                                      H

Gel.                      2 mg/3 g                                                                                      H

Inj.                        10 mg/1 ml 0.5 ml                                                                     H

Vagin. tab.           0.5 mg                                                                                         H

Vagin. tab.           3 mg                                                                                            H

Vaginal Pessary SR 10 mg                                                                                    L

DIPHENHYDRAMIN – NAPHAZOL – NEOMYCIN CD

Narist. KF            8 ml                                                                                             K

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND CD

Syr. KF                100 ml                                                                                        K

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE

Syr.                       12.5 mg/5 ml 50 ml                                                                   K

DIPHTHERIA ANTITOXIN

Inj.                        10,000 U/5 ml                                                                           K

DIPHTHERIA TETANUS TOXOID

Inj.                        0.5 ml                                                                                          K

Inj.                        5 ml                                                                                             K

DIPHTHERIA TETANUS TOXOID AND PERTUSSIS VACCINE

Inj.                        20 I.U. 0.5 ml                                                                             B

DIPIVEFRINE HYDROCHLORIDE

Col.                      0.1% 10 ml                                                                                 K

DIPROSPAN CD

Inj. CF                  1 ml                                                                                             L

DIPYRIDAMOLE

Inj.                        10mg/2 ml                                                                                  D

Tab.                      75 mg                                                                                          K

DIPYRIDAMOLE + ASPIRIN CD                                                                                    L

DIPYRONE [METAMIZOL]

Inj.                        1000 mg/2 ml                                                                            K

Supp.                    500 mg                                                                                        K

Syr.                       1250 mg/5 ml                                                                            K

Tab.                      500 mg                                                                                        K

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE

Cap.                      100 mg                                                                                        K

Cap.                      150 mg                                                                                        K

DISULFIRAM

Tab.                      500 mg                                                                                        K

DITHRANOL

Crm.                     0.1% 50 g                                                                                   K

Crm.                     0.25% 50 g                                                                                 K

Crm.                     0.5% 50 g                                                                                   K

Crm.                     1% 50 g                                                                                      K

Crm.                     2% 50 g                                                                                      K

Ung.                     0.5% 30 g                                                                                   K

Ung.                     1% 30 g                                                                                      K

Ung.                     2% 30 g                                                                                      K

Ung.                     3% 30 g                                                                                      K

Crm.                     3%                                                                                               L

DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        250 mg                                                                                        K

DOCETAXE L

Inj.                        20 mg/0.5 ml                                                                              L

Inj.                        60 mg/2 ml                                                                                 L

DOLUTEGRAVIR                                                                                                              L

DOLUTEGRAVIR + ABACAVIR + LAMIVUDINE (CD)                                           L

DOMPERIDONE

Supp.                    10 mg                                                                                          K

Supp.                    30 mg                                                                                          K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

DONEPEZIL

Tab.                      5 mg                                                                                            L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

DOPAMINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        200 mg/5 ml                                                                               K

DORNASE ALFA

Sol.                       1 mg/ml                                                                                      L

DORZOLAMIDE HCl

Col.                      22/26 mg/ml                                                                              L

DORZOLAMIDE + TIMOLOL CD

Col. CF                                                                                                                     L

DOXAZOSIN MESYLATE

Tab.                      1 mg                                                                                            L

Tab.                      2 mg                                                                                            L

Tab.                      4 mg                                                                                            L

DOXEPINE HYDROCHLORIDE

Cap.                      10 mg                                                                                          K

Cap.                      25 mg                                                                                          K

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE [ADRIAMYCIN HCl]

Inj.                        10 mg                                                                                          D

Inj.                        50 mg                                                                                          D

DOXORUBICIN, LYPOSOMAL                                                                                      L

DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        100 mg                                                                                        D

Syr.                       50 mg/5 ml 30 ml                                                                      K

Tab.                      100 mg                                                                                        K

DRONEDARONE                                                                                                              L

DROPERIDOL

Inj.                        5 mg/2 ml                                                                                   D

DULOXETINE                                                                                                                    L

DURATEARS CD

Co. CF                                                                                                                      L

DUTASTERIDE                                                                                                                  L

DUTASTERIDE + TAMSULOSIN (CD)                                                                         L

DYDROGESTERONE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

EBASTINE

Tab.                      10 mg                                                                                          L

ECONAZOLE NITRATE

Vagin. Tab.         150 mg                                                                                        L

ECOTHIOPATE IODIDE [ECHOTHIOPATE IODIDE]

Col.                      0.06% 5 ml                                                                                 K

Col.                      0.125% 5 ml                                                                              K

ECULIZUMAB                                                                                                                   L

EDROPHONIUM CHLORIDE

Inj.                        10 mg/1 ml                                                                                 K

EFALIZUMAB                                                                                                                   L

EFAVIRENZ

Cap.                      50 mg                                                                                          L

Cap.                      100 mg                                                                                        L

Cap.                      200 mg                                                                                        L

Tab.                      600 mg                                                                                        L

ELETRIPTAN

Tab.                      20 mg                                                                                          L

Tab.                      40 mg                                                                                          L

Tab.                      80 mg                                                                                          L

ELTROMBOPAG                                                                                                               L

ELVITEGRAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINE+TENOFOVIR (CD)                L

EMULSIFICANS AQUOSUM CD

Crm. KF                                                                                                                   K

ENALAPRIL MALEATE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      20 mg                                                                                          K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

ENCYPALMED CD

ECtab. CF                                                                                                                K

ENFUVIRITIDE

ENOXAPARIN [HEPARIN – LOW MOLECULAR WEIGHT]

Inj.                        20 mg                                                                                          L

Inj.                        40 mg                                                                                          L

Inj.                        60 mg/0.6 ml                                                                              L

Inj.                        80 mg/0.8 ml                                                                              L

Inj.                        100 mg/1.0 ml                                                                           L

ENSURE CD

Liq. CF                 240 ml                                                                                        K

ENSURE HN CD

Liq. CF                 240 ml                                                                                        K

ENTACAPONE

Tab.                      200 mg                                                                                        L

ENTECAVIR                                                                                                                       L

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE

Inj.                        50 mg/1 ml                                                                                 K

Narist.                  0.5% 8 ml                                                                                   K

Narist.                  1% 8 ml                                                                                      K

EPIRUBICINE

Inj.                        50 mg                                                                                          L

Inj.                        10 mg                                                                                          L

EPLERENONE                                                                                                                   L

EPOETIN ALFA [ERYTHROPOIETIN, EPO]

Inj.                        10,000 U/1 ml                                                                           L

Inj.                        2,000 U/1 ml                                                                              L

Inj.                        4,000 U/1 ml                                                                              L

Inj.                        2,000 U/0.5 ml                                                                          L

Inj.                        2,000 U/2 ml                                                                              L

Inj.                        4,000 U/2 ml                                                                              L

Inj.                        10,000 U/2 ml                                                                           L

Prefilled Syringe                                                                                                    500 U    L

Prefilled Syringe                                                                                                    1,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    2,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    3,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    4,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    10,000 U                              L

EPOETIN BETA [ERYTHROPOIETIN, EPOCH]

Inj.                        1,000 U                                                                                       L

Inj.                        2,000 U                                                                                       L

Inj.                        5,000 U                                                                                       L

Prefilled Syringe                                                                                                    500 U    L

Prefilled Syringe                                                                                                    1,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    2,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    3,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    5,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    10,000 U                              L

Prefilled Syringe                                                                                                    4,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    6,000 U L

Prefilled Syringe                                                                                                    20,000 U                              L

EPOETIN THETA (r-HuEPO)                                                                                          L

EPOPROSTENOL SODIUM

Inj.                        0.5 mg                                                                                         L

Inj.                        1.5 mg                                                                                         L

EPTACOG ALFA

Inj.                        1.2 mg                                                                                         L

Inj.                        2.4 mg                                                                                         L

Inj.                        4.8 mg                                                                                         L

EPTIFIBATIDE

Inj.                        0.75 mg/ml                                                                                 L

Inj.                        2 mg/ml                                                                                      L

ERLOTINIB                                                                                                                        L

ERYTHROMYCIN BASE

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Tab.                      250 mg                                                                                        K

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE

Syr.                       200 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

Syr.                       400 mg/5 ml 60 ml                                                                    K

ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE

Inj.                        1 g                                                                                               D

Inj.                        300 mg                                                                                        D

ERYTHROMYCIN STEARATE

Tab.                      250 mg                                                                                        K

Tab.                      500 mg                                                                                        K

ESMOLOL

Inj.                        100 mg/10 ml                                                                            L

Inj.                        2.5 g/10 ml                                                                                 L

ESTRAMUSTINE

Cap.                      140 mg                                                                                        L

ESTROFEM CD

Tab. CF                                                                                                                    K

ESTROFEM FORTE CD

Tab. CF                                                                                                                    K

ESTROOFEM 1 MG CD

CF

ETANERCEPT

Inj.                        25 mg                                                                                          L

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE

Tab.                      400 mg                                                                                        K

ETHANOLAMINE OLEATE

Inj.                        5% 5 ml                                                                                      K

ETHINYLOESTRADIOL [ETHINYL ESTRADIOL]

Tab.                      0.02 mg                                                                                       K

ETHOSUXIMIDE

Cap.                      250 mg                                                                                        K

Syr.                       250 mg/5 ml 250 ml                                                                 K

ETHYL CHLORIDE

Spray                   100 ml                                                                                        K

ETIDRONATE DISODIUM

Tab.                      200 mg                                                                                        K

ETOPOSIDE [VP-16-213]

Cap.                      100 mg                                                                                        K

Cap                       50 mg                                                                                          K

Inj.                        100 mg/5 ml                                                                               D

ETRAVIRINE                                                                                                                     L

ETRETINATE

Cap.                      10 mg                                                                                          K

Cap.                      25 mg                                                                                          K

EUCALYPTUS OIL

Liq.                       10 ml                                                                                           K

EUCARBON CD

Tab. CF                100                                                                                              K

Tab. CF                30                                                                                                K

EVEROLIMUS                                                                                                                   L

EXEMESTANE

Tab.                      25 mg                                                                                          L

EXENATIDE                                                                                                                       L

EZETIMIBE                                                                                                                        L

FAMOTIDINE

Tab.                      20 mg                                                                                          K

Tab.                      40 mg                                                                                          K

FAT CREAM CD

Crm. KF                                                                                                                   K

FATTY OINTMENT CD

Ing. KF                                                                                                                     K

FEBUXOSTAT                                                                                                                   L

FELODIPINE

Tab. S.R.              10 mg 30                                                                                    K

Tab. S.R.              5 mg 30                                                                                       K

Tab. SR                2.5 mg                                                                                         L

FENTANYL CITRATE                                                                                                      L

FENTANYL DIHYDROGEN CITRATE

Inj.                        0.1 mg/2 ml                                                                                D

Inj.                        0.5 mg/10 ml                                                                              D

Transdermal patch 2.5 mcg/patch                                                                       L

Transdermal patch 5.0 mcg/patch                                                                       L

Transdermal patch 7.5 mcg/patch                                                                       L

Transdermal patch 10.0 mcg/patch                                                                     L

FERRIC CARBOXYMALTOSE                                                                                       L

FERRIC SODIUM GLUCONATE

Inj.                        62.5 mg                                                                                       L

FERROUS CALCIUM CITRATE

Tab.                      500 mg                                                                                        K

FERROUS CARBONATE CD

Syr.                       15 mg Fe++/5 ml 80 ml                                                            K

Syr.                       50 mg Fe++/5 ml 110 ml                                                         K

FERROUS GLUCONATE

Syr.                       15 mg Fe++/5 ml 60 ml                                                            K

FERROUS SULPHATE

Syr.                       130 mg/5 ml 50 ml                                                                    K

Tab.                      160 mg                                                                                        K

Tab.                      250 mg                                                                                        K

FERROUS SULPHATE – FOLIC ACID CD

Tab. S.R. CF        30                                                                                                K

FESOTERODINE                                                                                                               L

FEXOFENADINE

Tab.                      120 mg                                                                                        L

Tab.                      180 mg                                                                                        L

FILGASTRIM [G-CSF]

Inj.                        300 mcg/ml 1 ml                                                                       L

Inj.                        480 mcg/1.6 ml 1.6 ml                                                             L

FINASTERIDE                                                                                                                    L

FINGOLIMOD                                                                                                                    L

FLECAINIDE ACETATE

Inj.                        10 mg/1 ml 15 ml                                                                      HL

Tab.                      100 mg                                                                                        HL

FLEET ENEMA CD

Enema CF            133 ml                                                                                        K

Enema CF            250 ml                                                                                        K

FLUCONAZOLE

Cap.                      150 mg                                                                                        L

Cap.                      50 mg                                                                                          L

Cap.                      100 mg                                                                                        L

Cap.                      200 mg                                                                                        L

Powd. For susp   50 mg/5 ml                                                                                 L

Powd. For susp.  200 mg/5 ml                                                                               L

FLUCYTOSINE

Inj.                        10 mg/1 ml 250 ml                                                                    H

Tab.                      500 mg                                                                                        H

FLUDARABINE

Inj.                        50 mg                                                                                          L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

FLUDROCORTISONE ACETATE

Tab.                      100 mcg                                                                                      K

FLUMAZENIL

Inj.                        0.5 mg/5 ml                                                                                D

Inj.                        1 mg/10 ml                                                                                 D

FLUMETHASONE – CLIOQUINOL CD

Crm. CF               15 g                                                                                             K

Past. CF               15 g                                                                                             K

Ung. CF               15 g                                                                                             K

FLUMETHASONE – SALICYL – TAR CD

Ung. CF               30 g                                                                                             K

FLUMETHASONE – SALICYL CD

Ung. CF               15 g                                                                                             K

FLUMETHASONE – TRICLOSAN CD

Crm. CF               10 g                                                                                             K

FLUMETHASONE PIVALATE

Crm.                     0.02% 15 g                                                                                 K

Ung.                     0.02% 15 g                                                                                 K

FLUNISOLIDE

Spray                   0.025% 25 ml                                                                            K

FLUNITRAZEPAM

Inj.                        2 mg/1 ml                                                                                   DL

FLUOCINOLONE ACETONIDE

Crm.                     0.025% 100 g                                                                            K

Crm.                     0.025% 14 g                                                                               K

Ung.                     0,025% 14 g                                                                               K

FLUOCORTOLONE

Tab.                      20 mg                                                                                          K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

FLUOCORTOLONE CD

Crm. CF               10 g                                                                                             K

Crm. CF               30 g                                                                                             K

Ung. CF               10 g                                                                                             K

Ung. CF               30 g                                                                                             K

FLUORESCEIN SODIUM

Inj.                        10% 5 ml                                                                                    D

Inj.                        20% 5 ml                                                                                    D

St. CF                                                                                                                        K

FLUOROMETHOLONE                                                                                                    L

FLUOROURACIL

Inj.                        250 mg/5 ml 5 ml                                                                      D

Inj.                        50 mg/1 ml 20 ml                                                                      D

Inj.                        500 mg/10 ml                                                                            D

Ung.                     5% 20 g                                                                                      K

FLUOROURACIL – SALICYLIC ACID CD

Sol. CF                 13 ml                                                                                           K

FLUOXETINE

Cap.                      20 mg                                                                                          L

FLUOXYMESTERONE

Tab.                      5 ml                                                                                             K

FLUPENTHIXOLE DECANOATE

Inj.                        20 mg/ml                                                                                    L

Inj.                        100 mg/ml                                                                                  L

FLUPENTHIXOLE DIHYDROCHLORIDE

Tab.                      1 mg                                                                                            L

Tab.                      3 mg                                                                                            L

FLUPHENAZINE DECANOATE

Inj.                        12.5 ,g/0.5 ml                                                                             L

Inj.                        25 mg/1 ml                                                                                 L

Inj.                        250 mg/10 ml                                                                            L

FLUPHENAZINE ENANTHATE

Inj.                        25 mg/1 ml                                                                                 L

FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE

Tab.                      1 mg                                                                                            K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

FLUSPIRILENE

Inj.                        6 mg/3 ml                                                                                   L

FLUTAMIDE

Tab.                      250 mg                                                                                        L

FLUTICASONE                                                                                                                  L

FLUVASTATIN

Cap.                      20 mg                                                                                          L

Cap.                      40 mg                                                                                          L

FLUVOXAMINE

Tab.                      100 mg                                                                                        L

Tab.                      50 mg                                                                                          L

FOENICULI – SENNA – LICORICE CD

Spec. KF                                                                                                                  K

FOLIC ACID

Inj.                        5 mg/1 ml 10 ml                                                                        K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

FOLLITROPIN ALFA

Inj.                        75 U

Inj.                        150 U

FOLLITROPIN ALFA + LUTROPIN ALFA                                                                   L

FOLLITROPIN BETA

Inj.                        50 U                                                                                            L

Inj.                        100 U                                                                                          L

Inj.                        150 U                                                                                          L

FORMESTANE

Inj.                        250 mg                                                                                        L

FORMOTEROL + BECLOMETHASONE (CD)                                                             L

FORMOTEROL + BUDESONIDE CD                                                                            L

FORMOTEROL + FLUTICASONE                                                                                 L

FOSAMPRENAVIR                                                                                                           L

FOSCARNET

Inf.                        24 mg/ml                                                                                    L

FOSFOMYCIN

Gran.                    3 g                                                                                               L

FOSINOPRIL

Tab.                      10 mg                                                                                          L

Tab.                      20 mg                                                                                          L

FOSINOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE CD

Tab. CF                                                                                                                    L

FRAMYCETINE SULPHATE

Pad.                      1% 10x10 cm                                                                            K

FREAMINE III 3% WITH ELECTROLYTES CD

Inj. CF                                                                                                                      D

FREAMINE III 8.5% CD

Inj. CF                                                                                                                      D

FRUSEMIDE [FUROSEMIDE]

Cap.                      200 mg                                                                                        K

Inj.                        20 mg/2 ml                                                                                 K

Inj.                        250 mg/25 ml                                                                            D

Tab.                      40 mg                                                                                          K

FTORAFUR

Cap.                      200 mg                                                                                        K

FUCIDIC ACID

Crm.                     2%                                                                                               L

FULVESTRANT                                                                                                                 L

GABAPENTIN

Cap.                      300 mg                                                                                        L

Cap.                      400 mg                                                                                        L

GALSULFASE                                                                                                                    L

GAMMA GLOBULIN HUMAN I.V.

Inj.                        0.5 g                                                                                            D

Inj.                        1 g                                                                                               D

Inj.                        10 g                                                                                             D

Inj.                        2.5 g                                                                                            D

Inj.                        3 g                                                                                               D

Inj.                        5 g                                                                                               D

Inj.                        6 g                                                                                               D

GAMMA GLOBULINM, HUMAN

Inj.                        16.5% 2 ml                                                                                 K

GANCICLOVIR

Inj.                        500 mg                                                                                        DL

GANIRELIX

Inj.                        0.25 mg/0.5 ml                                                                          L

GASTROVISON CD

Powd. CF                                                                                                                 K

GATIFLOXACIN                                                                                                               L

GAVISCON CD

Liq. CF                 500 ml                                                                                        K

GEFITINIB                                                                                                                          L

GEMCITABINE

Inj.                        200 mg                                                                                        L

Inj.                        1 g                                                                                               L

GEMTUZUMAB OZOGAMICIN                                                                                     L

GENTAMICIN SULPHATE

Col.                      0.3% 5 ml                                                                                   K

Crm.                     0.1% 15 g                                                                                   K

Inj.                        100 mg/100 ml                                                                          D

Inj.                        60 mg/100 ml                                                                            D

Inj.                        80 mg/100 ml                                                                            D

Inj.                        80 mg/2 ml                                                                                 D

Oc.                        0.3% 3.5 g                                                                                  K

Ung.                     0.1% 15 g                                                                                   K

GERIATRIC PHARMATON CD

Cap. CF                100                                                                                              K

Cap. CF                30                                                                                                K

GLATIRAMET ACETATE                                                                                               L

GLIBENCLAMIDE [GLYBURIDE]

Tab.                      5 mg                                                                                            K

GLIMEPIRIDE                                                                                                                    L

GLIPIZIDE

Tab.                      5 mg                                                                                            L

Tab.                      10 mg                                                                                          L

GLUCAGON

Inj.                        1 mg                                                                                            K

Inj.                        10 mg                                                                                          K

GLYCEROL [GLYCERIN]

Liq.                       100% 30 ml                                                                               K

Supp.                    1 g                                                                                               K

Supp.                    2 g                                                                                               K

GLYCERYL TRINITRATE [NITROGLYCERIN]

Cap.                      2.5 ml                                                                                          K

Inj.                        10 mg/10 ml                                                                               DL

Inj.                        50 mg/50 ml                                                                               DL

Patch                    10 mg                                                                                          K

Patch                    5 mg                                                                                            K

Subling. tab.        0.65 mg                                                                                       K

Spray                   0.4 mg/spray                                                                              L

GLYCOPYRRONIUM                                                                                                       L

GONADORELIN

Inj.                        0.8 mg                                                                                         L

Inj.                        100 mcg/2 ml                                                                             K

Inj.                        3.2 mg                                                                                         L

GOSERELIN ACETATE

Inj.                        3.6 mg                                                                                         K

Inj.                        10.8 mg                                                                                       L

GRANISETRON

Inj.                        1 mg/1 ml 3 ml                                                                          L

Syr.                       0.02 mg/ml                                                                                 L

GRISEOFULVIN

Tab.                      125 mg                                                                                        K

GUAIPHENESIN [GLYCERYL GUAIACOLATE]

Syr.                       100 mg/5 ml 100 ml                                                                 K

GUANETHIDINE MONOSULPHATE

Col.                      5% 10 ml                                                                                    K

GYNERA CD

Tab. CF                21                                                                                                K

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B VACCINE

Inj. CF                  0.5 ml                                                                                          K

HALCINONIDE

Crm.                     0.1% 15 g                                                                                   K

HALOMETHASONE – TRICLOSAN CD

Crm. CF               10 g                                                                                             K

HALOPERIDOL

Drop.                    2 mg/1 ml 15 ml                                                                        K

Inj.                        5 mg/1 ml                                                                                   K

Tab.                      1 mg                                                                                            K

Tab.                      10 ng                                                                                           K

Tab.                      5 mg                                                                                            K

HALOPERIDOL DECANOATE

Inj.                        100 mg/1 ml                                                                               L

HALOTHANE

Liq.                       250 ml                                                                                        D

HEPARIN CALCIUM

Inj.                        25,000 U/1 ml 0.5 ml                                                               D

Inj.                        25,000 U/1 ml 5 ml                                                                   D

HEPARIN SODIUM

Inj.                        1,000 U/1 ml 10 ml                                                                   D

Inj.                        1,000 U/500 ml 0.5 L                                                               D

Inj.                        10,000 U/1 ml 1 ml                                                                   D

Inj.                        100 U/ml 5 ml                                                                           D

Inj.                        2,000 U/1000 ml 1 L                                                                D

Inj.                        5,000 U/1 ml 5 ml                                                                     D

HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN

Inj.                        16.5% 5 ml                                                                                 L

Inj.                        5 g/100 ml                                                                                  L

HEPATITIS B VACCINE

Inj.                        10 mcg/0.5 ml 0.5 ml                                                                K

Inj.                        20 mcg/1 ml 1 ml                                                                      K

HEXAMINE HIPPURATE [METHENAMINE HIPPURATE]

Tab.                      1 g                                                                                               K

HOMATROPINE HYDROBROMIDE

Col.                      0.5% 8 ml                                                                                   K

Col.                      1% 8 ml                                                                                      K

Col.                      2% 8 ml                                                                                      K

HYALURONATE SODIUM

Inj.                        10 mg/1 ml 0.5 ml                                                                     K

Inj.                        10 mg/1 ml                                                                                 K

HYALURONIDASE

Inj.                        1500 U                                                                                        D

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      50 ng                                                                                           K

HYDRAN 60 CD

Powd. CF             39.93 g                                                                                        K

HYDROCHLOROTHIAZIDE

Tab.                      25 mg                                                                                          K

HYDROCORTISONE – NEOMYCIN CD

Ung. CF               15 g                                                                                             K

HYDROCORTISONE – OXYTETRACYCLINE CD

Spray CF             1 oz                                                                                             K

HYDROCORTISONE – PANTHENOL CD

Ung. CF               40 g                                                                                             K

HYDROCORTISONE ACETATE

Rectal foam        10% 25 g 14 app.                                                                      K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Ung.                     2.5% 15 g                                                                                   K

HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE

Inj.                        100 mg/2 ml                                                                               K

Inj.                        500 mg                                                                                        K

HYDROGEN PEROXIDE

Sol.                       3% 50 ml                                                                                    K

HYDROMORPHONE

Cap. SR                4 mg                                                                                            L

Cap. SR                8 mg                                                                                            L

Cap. SR                24 mg                                                                                          L

HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE

Tab.                      200 mg                                                                                        K

HYDROXYETHYLCELLULOSE

Col.                      1.75% 10 ml                                                                              K

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE

Inj.                        250 mg/1 ml                                                                               K

Inj.                        500 mg/2 ml                                                                               K

HYDROXYUREA

Cap.                      500 mg                                                                                        K

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE

Supp.                    15 mg                                                                                          K

Tab.                      10 mg                                                                                          K

Tab.                      25 mg                                                                                          K

HYOSCINE HYDROBROMIDE [SCOPOLAMINE HYDROCROMIDE]

Col.                      0.25% 8 ml                                                                                 K

HYPOTEARS CD

Col. CF                                                                                                                     L

IBANDRONIC ACID                                                                                                         L

IBRITUMOMAB TIUXETAN                                                                                          L

IBRUTINIB                                                                                                                         L

IBUPROFEN

Tab.                      200 mg                                                                                        K

Tab.                      400 mg                                                                                        K

Tab.                      600 mg                                                                                        K

ICATIBANT                                                                                                                        L

ICHTHAMMOL [ICHTHYOL]

Liq.                                                                                                                           K

Ing.                       10% 14 g                                                                                    K

IDARUBICIN

Cap.                      5 mg                                                                                            L

Cap.                      10 mg                                                                                          L

Cap.                      25 mg                                                                                          L

Inj.                        5 mg                                                                                            L

Inj.                        10 mg                                                                                          L

IDOXURIDINE

Col.                      0.1% 7 ml                                                                                   K

Oc.                        0.5% 5 g                                                                                     K

IDURSULFASE                                                                                                                  L

IFOSFAMIDE

Inj.                        1000 mg                                                                                     D

Inj.                        2000 mg                                                                                     D

Inj.                        500 mg                                                                                        D

ILOPERIDONE                                                                                                                   L

ILOPROST

Inj.                        0.025 mg/0.5 ml                                                                        L

IMATINIB MESYLATE

Cap.                      50 mg                                                                                          L

Cap.                      100 mg                                                                                        L

Tab.                      100 mg                                                                                        L

Tab.                      400 mg                                                                                        L

INDINAVIR

Cap.                      200 mg                                                                                        L

Cap.                      400 mg                                                                                        L

IMIPENEM – CILASTATIN SODIUM

Inj.                        500 mg 120 ml                                                                          HL

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE

Tab.                      25 mg                                                                                          K

INDACATEROL                                                                                                                 L

INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM (CD)                                                           L

INDOMETHACIN

Cap.                      25 mg                                                                                          K

Col.                      1% 5 ml                                                                                      K

Inj.                        1 mg Vial                                                                                    K

Supp.                    100 mg                                                                                        K

Col.                      0.1%                                                                                            L

INFLIXIMAB

Inj.                        100 mg                                                                                        L

INFLUENZA VACCINE CD

Inj. CF                                                                                                                      K

INSULIN ASPART

Inj.                        100 U/ml 10 ml                                                                         L

Inj.                        100 U/ml 3 ml                                                                           L

INSULIN ASPART + INSULIN ASPART PROTAMINE SULPHATE CD                  L

INSULIN DETEMIR                                                                                                          L

INSULIN LISPRO

Inj.                        100 U/ml, 1.5 ml                                                                       L

Inj.                        100 U/ml, 3 ml                                                                          L

Inj.                        100 U/ml, 10 ml                                                                        L

INSULIN LISPRO + INSULIN LISPRO PROTAMINE                                                  L

INSULIN ZINC SUSPENSION (HUMAN GE)

Inj.                        100 U/ml 10 ml                                                                         K

INSULIN ZINC SUSPENSION – CRYST. (HUMAN GE)

Inj.                        100 U/ml 10 ml                                                                         K

INSULIN, BIPHASIC ISOPHANE (HUMAN GE)

Inj.                        10/90 U/ml 3 ml                                                                        K

Inj.                        20/80 U/ml 3 ml                                                                        K

Inj.                        30/70 U/ml 1.5 ml                                                                     K

Inj.                        30/70 U/ml 10 ml                                                                      K

Inj.                        30/70 U/ml 3 ml                                                                        K

Inj.                        40/60 U/ml 3 ml                                                                        K

Inj.                        50/50 U/ml 3 ml                                                                        K