נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970

ביטוח – ביטוח רכב מנועי

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – ביטוח

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': חובת הביטוח

Go

3

סעיף 2

חובת פליסה

Go

3

סעיף 3

הדרישה לגבי פוליסה

Go

3

סעיף 3א

השתתפות עצמית   הוראת שעה

Go

3

סעיף 6

רכב שסעיף 2 לא חל עליו

Go

4

סעיף 6א

חובת פיצוי

Go

4

פרק ג': מבטחים, פוליסות ותעודות

Go

4

סעיף 7

הרשאת מבטחים

Go

4

סעיף 7א

מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח

Go

4

סעיף 8

איסור להתנות פוליסה בביטוח נוסף

Go

5

סעיף 9

תעודת ביטוח

Go

5

סעיף 11א

מאגרי מידע תיקון

Go

5

סעיף 11ב

עיצום כספי

Go

5

סעיף 11ג

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

5

סעיף 11ד

ערעור

Go

5

סעיף 11ה

הפרשי הצמדה וריבית וגביה

Go

5

פרק ד' : חבויות בביטוח

Go

6

סעיף 12

פוליסה מחייבת על אף כל דין

Go

6

סעיף 13

שינוי בעלות רכב אינו פוטר ת"ט תשל"ב 1971

Go

6

סעיף 14

תנאים שאין להם תוקף כלפי צד שלישי

Go

6

סעיף 15

הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי

Go

6

סעיף 16

סכום ששולם על אף הגבלה ניתן להיפרע

Go

6

סעיף 17

חובתו של נתבע למסור פרטים על ביטוחו ת"ט תשל"ב 1971

Go

6

סעיף 18

הליכים מסויימים שאינם משפיעים  על זכות צד שלישי

Go

6

סעיף 19

זכות הנזוק להיפרע מן המבטח ת"ט תשל"ב 1971

Go

6

סעיף 20

זכות הניזוק לתבוע יחד

Go

6

סעיף 21

כשאין המבוטח יכול להתבע ת"ט תשל"ב 1971

Go

6

סעיף 23

תנאי לחיוב המבטח לפי פסק דין

Go

7

סעיף 24

כשבטלה הפוליסה לפני המאורע

Go

7

סעיף 28

חובה לשלם הוצאות בית חולים ת"ט תשל"ב 1971

Go

7

פרק ה': זכויות צד שלישי בפשיטת רגל או בפירוק

Go

7

סעיף 29

כשהמבוטח פשט את הרגל או מתפרק ת"ט תשל"ב 1971

Go

7

סעיף 30

כשנתמנה מנהל עזבון לנכסי המבוטח

Go

7

סעיף 31

הזכות לפי סעיפים 29 ו 30 אינה ניתנת להתנאה

Go

7

סעיף 32

יישוב חבויות הדדיות לאחר העברה

Go

7

סעיף 33

מבוטח שהוא גם מבטח

Go

7

סעיף 34

חובה למסור ידיעות לצד שלישי

Go

8

סעיף 35

חובתו של מבטח למסור ידיעות

Go

8

סעיף 36

זכות העיון בתעודות והעתקתן

Go

8

סעיף 37

סידור בין מבטח למבוטח

Go

8

סעיף 38

סייג לתחולת הוראות פרק זה

Go

8

פרק ו': עבירות ועונשין

Go

8

סעיף 39

חובת הנוהג להציג תעודת ביטוח

Go

8

סעיף 40

חובת הנוהג להודיע על תאונה

Go

8

סעיף 41

חובת בעל רכב למסור פרטים

Go

8

סעיף 42

הונאה

Go

8

סעיף 43

השגת תעודה בטענה כוזבת

Go

8

סעיף 44

הוצאת תעודה כוזבת

Go

8

סעיף 45

סמכות לתפוס תעודה כוזבת

Go

8

סעיף 46

סירוב להזדהות וזיהוי כוזב

Go

8

סעיף 47

אחריותם של הנוהג והבעל לעבירות ברכב

Go

8

סעיף 48

עונש כללי

Go

9

סעיף 49

צו על אכיפת ביצוע

Go

9

סעיף 50

הפרת צו אכיפה

Go

9

פרק ז': הוראות שונות

Go

9

סעיף 51

תקנות

Go

9

סעיף 51א

סייג לתחולה על כלי תחרותי

Go

9

סעיף 52

תחילה

Go

9

לוח השוואה

Go

9


פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970*

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 237 (ה"ח 1079)

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

           "האזור" - הישובים והאתרים הצבאיים כמשמעותם בהסכם;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "האזור"

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

החלפת הגדרת "האזור"

הנוסח הקודם:

"האזור" - יהודה והשומרון וחבל עזה, למעט שטחי עזה ויריחו;

           "האזורים" - כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, תשנ"ה-1995;

מיום 10.11.1994

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1503 מיום 10.2.1995 עמ' 110 (ה"ח 2351)

הוספת הגדרת "האזורים"

           "שדה התעופה" – (פקעה);

מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 13 (ה"ח 2653)

הוספת הגדרת "שדה תעופה"

הנוסח:

"שדה התעופה" – כהגדרתו בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997;

           "בעל", לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות - האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

           "דרך ציבורית" – (בוטלה);

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 237 (ה"ח 1079)

ביטול הגדרת "דרך ציבורית"

הנוסח הקודם:

"דרך ציבורית" – כל מקום שיש לציבור, כולו או מקצתו, גישה אליו;

           "ההסכם" - הסכם הביניים הישראלי–פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי תשנ"ו (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "ההסכם"

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

החלפת הגדרת "ההסכם"

הנוסח הקודם:

"ההסכם" – ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

           "המועצה" - המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם, ועד לכינונה - הרשות הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

הוספת הגדרת "המועצה"

           "חבות טעונת ביטוח" - חבות שיש לכסותה בפוליסה, כאמור בסעיף 3;

           "מבטח" - חברה, אגודה שיתופית או חתם המורשים לפי סעיף 7 לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

           "מבטח מהאזור" - מי שהרשויות המוסמכות לכך באזור הרשוהו לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "מבטח מהאזור"

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 325 (ה"ח 2393)

"מבטח מהאזור" – מי שהרשויות המוסמכות לכך בשטחי עזה ויריחו באזור הרשוהו לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

           "מבטח משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" – מי שהרשויות המוסמכות מטעם המועצה הפלסטינית הרשוהו לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "מבטח משטחי עזה ויריחו"

 

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

החלפת הגדרת "מבטח משטחי עזה ויריחו" בהגדרת "מבטח משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית"

הנוסח הקודם:

"מבטח משטחי עזה ויריחו" – מי שהרשויות המוסמכות לכך בשטחי עזה ויריחו הרשוהו לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

           "נוהג" - לרבות הגאי של רכב מנועי שיש בו אדם מיוחד להיגויו, וכל אדם אחר המועסק בנהיגת אותו רכב;

           "עסק לביטוח רכב מנועי" - עסק של עשיית חוזי בטוח מפני אבדן רכב מנועי או נזק לרכב מנועי, או נזק הבא מן השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו, ובכלל זה סיכוני צד שלישי;

           "פוליסה" - לרבות כתב כיסוי;

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 413 (ה"ח 172, ה"ח 345)

"פוליסה" - לרבות כתב כיסוי וכתב כיסוי זמני;

           "רכב מנועי" - כמשמעותו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975;

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 237 (ה"ח 1079)

החלפת הגדרת "רכב מנועי"

הנוסח הקודם:

"רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, לרבות אופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע, וכן אופניים ותלת-אופן המסתייעים במנוע, אך למעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי אחר;

מיום 30.4.1983

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ג מס' 1075 מיום 31.1.1983 עמ' 42 (ה"ח 1556)

החלפת הגדרת "רכב מנועי"

הנוסח הקודם:

"רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני, לרבות אופנוע עם רכב צידי, תלת אופנוע, אופניים ותלת-אופן עם מנוע עזר, ולרבות רכב הנגרר או נתמך על ידי רכב מנועי;

           "הרשות" - שר האוצר, או אדם או חבר-בני-אדם ששר האוצר מינה אותם בהודעה ברשומות;

           "שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - יהודה והשומרון וחבל עזה, למעט הישובים והאתרים הצבאיים כמשמעותם בהסכם;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "שטחי עזה ויריחו"

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

החלפת הגדרת "שטחי עזה ויריחו" בהגדרת "שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית"

הנוסח הקודם:

"שטחי עזה ויריחו" – השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם;

           "תצהיר" - אמרה בכתב שניתנה בשבועה, בהן-צדק או בהצהרה, לפי פקודת השבועות, 1936, ואם ניתנה בחוץ-לארץ - אמרה בכתב שניתנה בשבועה או בהן-צדק על פי דיני המקום שבו ניתנה.

פרק ב': חובת הביטוח

חובת פליסה

2.    (א)  בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.

           (ב)  העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 750 לירות, ורשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה כאמור בסעיף 36א לפקודת התעבורה, או לפסלו מקבל או מהחזיק רשיון רכב לסוג מסויים של רכב או לרכב מסויים, לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חודש, זולת אם ראה להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין; תחילת הפסילה וחישוב תקופתה יהיו כאמור בסעיף 42 לפקודת התעבורה.

           (ג)   מי שנפסל עקב הרשעה לפי סעיף זה יראוהו לענין פקודת התעבורה כאילו נפסל לפי הוראותיה.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

חובת פוליסה לסיכוני צד שלישי

(א) בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם – ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש – ברכב מנועי בדרך ציבורית, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לסיכוני צד שלישי לפי דרישותיה של פקודה זו.

הדרישה לגבי פוליסה

3.    (א)  פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –

(1)   בעל הרכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, "נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי" - כמשמעותם בחוק;

(2)   בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו - מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונות דרכים כמשמעותם בחוק.

           (ב)  המבוטח בביטוח לפי סעיף קטן (א)(2) יהא זכאי לפיצוי כפי שהיה זכאי לקבל נפגע אחר לפי החוק.

           (ג)   פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, כאמור בסעיף קטן (א), תכסה אף מפני כל חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם, כולל הנוהג ברכב בתאונת דרכים אשר אירעה באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, או באזורים, הכל לפי הדין החל במקום התאונה.

           (ד)  פוליסה המכסה, על פי הדין החל באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, מפני חבות טעונת ביטוח בשל תאונת דרכים שאירעה בישראל, ושהוצאה בידי מבטח מהאזור או משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, לכלי רכב הרשום או החייב ברישום לפי הדין באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, יראוה כפוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, ויחולו הוראות פקודה זו, בשינויים המחוייבים.

           (ה)  (1)   על אף הוראות סעיף זה וסעיף 12, פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו אינה כוללת כיסוי לתושב כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), בשל שירותי בריאות הכלולים בתוספת השניה או בצו לפי סעיף 8(ז) לחוק האמור, ובלבד שהוא זכאי להם לפי אותו חוק;

(2)   אין באמור בפסקה (1), כדי לגרוע מהכיסוי לתושב בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לחייל שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל עליו לפי סעיף 55 לחוק האמור ולמי שזכאי בשל האירוע שיצר חבות לגמלה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. פוליסה לפי דרישתה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא אותה מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את בני האדם, או סוגי בני האדם, הנקובים בה, מפני כל חבות שהם עשויים לחוב בשל מותו או חבלת גופו של אדם, שנגרמו על ידי השימוש ברכב המנועי בדרך ציבורית או עקב השימוש כאמור; ואולם אין חובה שהפוליסה תכסה -

(1) חבות של מעביד בשל מוות או חבלת גוף של עובדו, אם החבות מכוסה לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, או על ידי ביטוח מרצון, ובמידה שהיא מכוסה כאמור;

(2) חבות שבחוזה.

מיום 8.1.1985

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ה מס' 1129 מיום 8.1.1985 עמ' 17 (ה"ח 1674)

(א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –

(1) בעל הרכב והנוהג בו – מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל מותו או חבלת גופו של אדם שנגרמו נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, "נזק גוף" – כמשמעותו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

מיום 30.9.1990

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"א מס' 1329 מיום 30.9.1990 עמ' 2 (ה"ח 1962)

(א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –

(1) בעל הרכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, "נזק גוף" – כמשמעותו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 לענין זה, "נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי" – כמשמעותם בחוק;

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח 2299)

הוספת סעיפים קטנים 3(ג), 3(ד)

מיום 10.11.1994

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1503 מיום 10.2.1995 עמ' 111 (ה"ח 2351)

(ג) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, כאמור בסעיף קטן (א), תכסה אף מפני כל חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם, כולל הנוהג ברכב, בתאונת דרכים אשר אירעה באזור או בשטחי עזה ויריחו, או באזורים, הכל לפי הדין החל במקום התאונה.

מיום 11.11.1997 ועד 30.6.98

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 13 (ה"ח 2653)

(ג) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, כאמור בסעיף קטן (א), תכסה אף מפני כל חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם, כולל הנוהג ברכב, בתאונת דרכים אשר אירעה באזור או בשטחי עזה ויריחו, או באזורים או בשדה התעופה, הכל לפי הדין החל במקום התאונה.

מיום 20.7.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח 2725)

(ג) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, כאמור בסעיף קטן (א), תכסה אף מפני כל חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם, כולל הנוהג ברכב, בתאונת דרכים אשר אירעה באזור או בשטחי עזה ויריחו האחריות האזרחית הפלסטינית, או באזורים, הכל לפי הדין החל במקום התאונה.

(ד) פוליסה המכסה, על פי הדין החל באזור או בשטחי עזה ויריחו האחריות האזרחית הפלסטינית, מפני חבות טעונת ביטוח בשל תאונת דרכים שאירעה בישראל, ושהוצאה בידי מבטח מהאזור או משטחי עזה ויריחו האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, לכלי רכב הרשום או החייב ברישום לפי הדין באזור או בשטחי עזה ויריחו האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, יראוה כפוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, ויחולו הוראות פקודה זו, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 192 (ה"ח 436)

הוספת סעיף קטן 3(ה)

השתתפות עצמית   הוראת שעה

3א.     (א)  על אף הוראות סעיף 3(ב), רשאית הרשות, בהסכמת שר המשפטים, לתת הוראות המחייבות מבטח או המתירות לו לכלול בחוזה ביטוח, באופן ובתנאים שתורה, אחת או יותר מתניות אלה:

(1)   זכותו של המבטח לנכות דמי השתתפות עצמית מהפיצויים שלהם זכאי הנוהג ברכב בעד אבדן השתכרות או בעד נזק שאינו נזק ממון, בסכום שלא יעלה על הסכום הכולל של הפיצויים כאמור;

(2)   חובתו של מבוטח לשלם דמי השתתפות עצמית למבטח אם שילם המבטח פיצויים לפי סעיף 3(א), ובלבד שדמי ההשתתפות העצמית לא יעלו על הסכום הכולל של הפיצויים כאמור; ואולם אם נפגע המבוטח בתאונת הדרכים, לא ישלם דמי השתתפות עצמית לפי פסקת משנה זו וינוכו דמי השתתפות עצית מהפיצויים שלהם הוא זכאי, לפי הוראות פסקה (1).

           (ב)  בהוראות לפי סעיף קטן (א) תכלול הרשות עניינים אלה:

(1)   סכום ההשתתפות העצמית המרבי, ויכול שיהיה שונה לכלי רכב מסוגים שונים;

(2)   הוראות לעניין הפחתת דמי הביטוח.

           (ג)   הוראות הרשות לפי סעיף קטן (א) יכול שיינתנו לכלל המבטחים, לסוג מסוים מהם או למבטח מסוים, ויראו אותן כהוראות שניתנו לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לרבות לעניין עיצום כספי לפי פרק ט'1 ופרסום הוראות לפי סעיף 111א, לחוק האמור.

           (ד)  שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה:

(1)   מתכונת הגילוי למבוטח, בפוליסה ובתעודת ביטוח, בדבר דמי השתתפות עצמית ותנאיהם;

(2)   סוגי כלי הרכב שלגביהם ניתן לכרות חוזה ביטוח לפי סעיף קטן (א);

(3)   מקרים שבהם לא תיכלל בחוזה הביטוח תניה לעניין דמי השתתפות עצמית של הנוהג ברכב.

           (ה)  שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם זכאי הנוהג ברכב, גם אם אינו המבוטח, לבחור שלא תיכלל לגביו תניה בדבר השתתפות עצמית.

           (ו)   על הפרת הוראות שנקבעו לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) תהא הרשות רשאית להטיל עיצום כספי לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ויהיו נתונות לה, לעניין זה, סמכויות הממונה כהגדרתו בחוק האמור, לפי סעיף 91א(ג) לאותו חוק.

           (ז)   נתנה הרשות הוראות לפי סעיף קטן (א), יידע מבטח מבוטח בדבר זכותו לכרות חוזה ביטוח שאינו כולל תניה מהתניות לפי סעיף קטן (א) ויאפשר לו לכרות חוזה ביטוח כאמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להטיל על מבטח חוזה להתקשר בחוזה ביטוח.

           (ח)  נוכו דמי ההשתתפות העצמית מפיצויים בעד אבדן השתכרות כאמור בסעיף קטן (א), לא יראו לעניין סעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, את הסכום שנוכה כאמור, כתשלום על פי חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות.

           (ט)  למבוטח או לנוהג ברכב ששילם דמי השתתפות עצמית או שנוכו מהפיצויים שלהם הוא זכאי דמי השתתפות עצמית, כאמור בסעיף קטן (א), לא תהיה עילת תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל דמי ההשתתפות העצמית.

           (י)   בסעיף זה, "מבוטח" – מי שכרת חוזה ביטוח עם המבטח ושמו נקוב בתעודת הביטוח כבעל הפוליסה.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 413 (ה"ח 172, ה"ח 345)

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7104 מיום 29.3.2012 עמ' 974

הוספת סעיף 3א

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1261 (ה"ח 1032)

(ו) על הפרת הוראות שנקבעו לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) תהא הרשות רשאית להטיל עיצום כספי לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ויהיו נתונות לה, לעניין זה, סמכויות המפקח הממונה כהגדרתו בחוק האמור, לפי סעיף 91א(ג) לאותו חוק.

4.    (בוטל).

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

פטור רשות מקומית

4. שר האוצר רשאי, בהודעה ברשומות, לפטור רשות מקומית מהוראות סעיף 2, אם יציבותה הכספית מניחה דעתו.

5.       (בוטל).

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

פטור תאגיד

5. (א) סעיף 2 לא יחול לגבי רכב מנועי של תאגיד שהרשות פטרה אותו מהחובה שלפיו, ואולם הרשות לא תתן לתאגיד פטור כאמור אלא אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1) הוא בעל מאה כלי רכב מנועיים לפחות;

(2) הוא מקיים קרן ערובה או סדרי ביטוח, שיש בהם, לדעת הרשות, כדי להבטיח כיסוי כל חבויות טעונות ביטוח שהתאגיד עשוי לחוב בהן, בלי שיהיה בכך כדי לסכן את יציבותו הכלכלית;

(3) הוא מקיים סדרים לבירור ולקיום החבויות האמורות, ולדעת הרשות אין הם מכבידים על הזכאים יותר משהיו מכבידים עליהם סדרי הביטוח לפי פוליסה של מבטח מורשה.

(ב) הרשות רשאית להתנות את מתן הפטור או המשך קיומו בתנאים נוספים, כפי שתמצא לנכון, ורשאית היא לבטל את הפטור, אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף זה או מהתנאים הנוספים שקבעה.

רכב שסעיף 2 לא חל עליו

6.    (א)  סעיף 2 לא יחול –

(1)   לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, ובלבד שהמדינה התירה את השימוש בו או שהשימוש בו הוא לצורכי המדינה;

(2)   לגבי רכב מנועי שמשתמש בו שוטר או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי המשטרה;

(3)   לגבי רכב מנועי שמשתמש בו עובד שירות הביטחון הכללי או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי שירות הביטחון הכללי;

(4)   לגבי רכב מנועי שמשתמש בו עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

           (ב)  שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, שימושים נוספים ברכב מנועי שהוראות סעיף 2 לא יחולו לגביהם, אם מצא כי אין הצדקה להחיל לגביהם את חובת קיומה של פוליסה בת-תקוף.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) לגבי רכב מנועי שהוא רכושה של רשות מקומית ששר האוצר פטר אותה לפי סעיף 4, או על אדם שבשירות אותה רשות מקומית המשתמש, או גורם או מניח שאדם אחר ישתמש, ברכב מנועי כאמור לשירותה של הרשות המקומית בלבד.

מיום 28.3.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 80 (ה"ח 1113)

החלפת סעיף 6

הנוסח החדש:

הנוסח הקודם:

רכב שסעיף 2 לא חל עליו

6. סעיף 2 לא יחול –

(1) לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, או על אדם שבשירות המדינה המשתמש, או גורם או מניח שאדם אחר ישתמש, ברכב מנועי כאמור לשירותה של המדינה בלבד;

(2) לגבי רכב מנועי כשהוא נהוג לצרכי המשטרה בידי שוטר או לפי הוראותיו;

(3) (נמחקה).

חובת פיצוי

6א.     מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיף 6 יהא חייב לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו היתה קיימת פוליסה לפי סעיף 3.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

הוספת סעיף 6א

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 83 (ה"ח 2299)

6א. מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיפים 4 עד 6 יהא חייב לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו היתה קיימת פוליסה לפי סעיף 3(א) סעיף 3.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

6א. מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיפים 4 עד 6 לפי סעיף 6 יהא חייב לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו היתה קיימת פוליסה לפי סעיף 3.

פרק ג': מבטחים, פוליסות ותעודות

הרשאת מבטחים

7.    (א)  הרשות רשאית, בהודעה ברשומות, להרשות חברה, אגודה שיתופית או חתם שהוא חבר בהתאחדות חתמים המאושרת על ידי הרשות, לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי, ובלבד שלא תיתן הרשאה כאמור אלא אם יציבותם הכספית של החברה, האגודה או החתם מניחה דעתה.

           (ב)  חדלה יציבותו הכספית של מבטח מורשה להניח דעתה של הרשות, רשאית היא, בהודעה ברשומות, להפקיע את ההרשאה שניתנה לו ולהודיע שאין הוא מורשה עוד לעסוק מכוח סעיף זה בעסקי ביטוח, ותקפה של ההודעה יהיה מן היום והשעה המפורשים בה.

           (ג)   הרשאה לפי סעיף זה יראו אותה כמותנית גם בכך שמבטח, שקיבל את ההרשאה ופועל מכוחה, יפעל גם בהתאם להסדר לביטוח כל משתמש ברכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח, כפי שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, והכל בתנאים ועל פי תעריפים שייקבעו לפי סעיף זה.

           (ד)  המנגנון לקביעת תעריפי הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח במסגרת הפול כמשמעותו בחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז-1997 (בחוק זה – הפול), או במסגרת הסדר לפי הוראות סעיף קטן (ג), ייקבע בידי שר האוצר, בהתבסס על מידע לגבי הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי, ובהתאם לכללים שיקבע באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ז מס' 1633 מיום 31.7.1997 עמ' 206 (ה"ח 2631)

הוספת סעיפים קטנים 7(ג), 7(ד)

מיום 11.8.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1020 (ה"ח 399)

(ד) המנגנון לקביעת תעריפי הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח במסגרת הפול כמשמעותו בחוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), תשנ"ז-1996 (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז-1997 (בחוק זה – הפול), או במסגרת הסדר לפי הוראות סעיף קטן (ג), ייקבע בידי שר האוצר, בהתבסס על מידע לגבי הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי, ובהתאם לכללים שיקבע באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח

7א.     (א)  בסעיף זה –

           "אופנוע" – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק;

           "מרכיב ההעמסה" – הסכום שעל מבוטח שלא במסגרת הפול לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול;

           "עלות אספקת השירותים" – כהגדרתה בסעיף 12ד לחוק;

           "עלות הסיכון הטהור" – חלק מתעריף ביטוח שאינו כולל רווח, הוצאות ועלות אספקת שירותים, למעט הוצאות ליישוב תביעות כפי שהוגדרו בתכנית הסטטיסטית, המתבסס על ניסיון התביעות בעבר של ענף ביטוח רכב מנועי שחלה לגביו חובה לרכוש ביטוח לפי פקודה זו, כולו, לרבות ניסיון התביעות בפול, בתוספת אומדן של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועל עלותן;

           "תכנית סטטיסטית" – תכנית שאישרה הרשות, המגדירה את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע על הפרמיות והתביעות לכל אחד ממאגרי המידע, הכוללת בין השאר את פרטי המידע, אופן הגשתם, דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של כל מבטח.

           (ב)  קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול, יהיה מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול בין 5.5 אחוזים ל-8 אחוזים מעלות הסיכון הטהור, ואולם בשנתיים שמיום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018), במקום "ל-8 אחוזים" יקראו "ל-8.5 אחוזים".

מיום 11.8.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1020 (ה"ח 399)

הוספת סעיף 7א

מיום 5.3.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2343 מיום 5.3.2012 עמ' 200 (ה"ח 441)

(ב) קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול, יעמוד יהיה מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול על שישה אחוזים בין 5.5 אחוזים ל-6.5 אחוזים מעלות הסיכון הטהור.

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 719 (ה"ח 773)

(ב) קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול, יהיה מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול בין 5.5 אחוזים ל-6.5 אחוזים ל-8 אחוזים מעלות הסיכון הטהור, ואולם בשנתיים שמיום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018), במקום "ל-8 אחוזים" יקראו "ל-8.5 אחוזים".

איסור להתנות פוליסה בביטוח נוסף

8.    (א)  מבטח שנתבקש להוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן או מקצתן, לא יתנה הוצאתה בעשיית ביטוח נוסף בינו לבין המבקש.

           (ב)  מבטח המפר הוראת סעיף קטן (א), דינו - קנס 5,000 לירות.

תעודת ביטוח

9.    (א)  מבטח שהוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן או מקצתן, יוציא בו בזמן תעודת אישור (בפקודה זו – תעודת ביטוח) בהתאם לטופס שנקבע ובציון הפרטים שנקבעו, ואפשר לקבוע טפסים שונים ופרטים שונים למקרים שונים ולנסיבות שונות; ניתן להוציא תעודת ביטוח באמצעים אלקטרוניים.

           (א1)        המבטח ימציא למבוטח את תעודת הביטוח שהוציא; הרשות רשאית לתת הוראות לגבי אופן המצאת תעודות הביטוח למבוטחים.

           (ב)  מקום שבפוליסה אחת מכוסים כלי רכב אחדים, יוציא המבטח תעודת ביטוח נפרדת לכל אחד מכלי הרכב המכוסים בפוליסה.

           (ג)   לא יוציא מבטח תעודת ביטוח אלא לתקופה שבה היתה קיימת פוליסה בת-תוקף.

           (ד)  מבטח המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - קנס 5,000 לירות.

           (ה)  (בוטל).

           (ו)   מבטח ישמור עותק של תעודת הביטוח שהוציא, באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת שאישרה הרשות, ורשאית הרשות לתת הוראות לעניין השמירה של תעודות ביטוח בידי מבטח.

מיום 28.9.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 80 (ה"ח 1113)

9. (א) מבטח שהוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן או מקצתן, יוציא בו בזמן תעודת אישור (בפקודה זו – תעודת ביטוח) בטופס שנקבע בהתאם לטופס שנקבע ובציון הפרטים שנקבעו, ואפשר לקבוע טפסים שונים ופרטים שונים למקרים שונים ולנסיבות שונות ולנסיבות שונות; ניתן להוציא תעודת ביטוח באמצעים אלקטרוניים.

(א1) המבטח ימציא למבוטח את תעודת הביטוח שהוציא; הרשות רשאית לתת הוראות לגבי אופן המצאת תעודות הביטוח למבוטחים.

(ב) לא יוציא מבטח לפוליסה אחת יותר מתעודת ביטוח אחת, אך מקום שבפוליסה אחת מכוסים כלי רכב אחדים, יוציא המבטח תעודת ביטוח נפרדת לכל אחד מכלי הרכב המכוסים בפוליסה.

(ג) לא יוציא מבטח תעודת ביטוח אלא לתקופה שבה היתה קיימת פוליסה בת-תוקף.

(ד) מבטח המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו – קנס 5,000 לירות.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע הוצאת תעודת ביטוח במקום תעודה שנשחתה או שאבדה, וכל מקום בפקודה זו שמדובר בהחזרת תעודת ביטוח, באבדנה או בהשחתתה, יתפרש כמדובר בכל התעודות שהוצאו כאמור ובהעתקיהן.

(ו) מבטח ישמור עותק של תעודת הביטוח שהוציא, באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת שאישרה הרשות, ורשאית הרשות לתת הוראות לעניין השמירה של תעודות ביטוח בידי מבטח.

10.   (בוטל).

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

כתב כיסוי זמני

10. (א) על אף האמור בסעיף 9, רשאי מבטח, כל עוד לא הוציא את הפוליסה, להוציא כתב כיסוי זמני לתקופה שלא תעלה על שלושים יום מיום הוצאתו.

(ב) כתב כיסוי זמני יכלול תעודת ביטוח בטופס שנקבע ובציון הפרטים שנקבעו, ואפשר לקבוע טפסים שונים ופרטים שונים למקרים שונים ולנסיבות שונות; הוראות סעיף 9(ב), (ד) ו-(ה) יחולו בשינויים המחוייבים.

(ג) מבטח שהוציא כתב כיסוי זמני רשאי להוציא את הפוליסה לתקופה שתחילתה כתחילת התקופה של כתב הכיסוי הזמני; משהוציא פוליסה כאמור בטל כתב הכיסוי הזמני מאליו.

11.   (בוטל).

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

תעודת פטור

11. פטרה הרשות תאגיד מכוח סעיף 5, תוציא הרשות לתאגיד תעודת פטור והוראות סעיפים 9(א), (ב) ו-(ה), 27, 39-45, ו-51, לענין תעודת ביטוח, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי תעודת פטור.

מאגרי מידע תיקון

11א.   (א)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, רשאי לקבוע הוראות בדבר הקמה וניהול של מאגר מידע אשר ישמש להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי ושל מאגר מידע אשר ישמש לאיתור מקרי הונאה או מרמה בתחום ביטוח רכב מנועי (בחוק זה – מאגרי המידע); מידע לפי סעיף זה יימסר גם לרשות, לפי דרישתה.

           (ב)  תקנות לפי סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר –

(1)   פרטי מידע שחובה על מבטח למסור לכל אחד ממאגרי המידע; פרטי המידע כאמור לא יכללו פרטים בדבר דתם, לאומם או מוצאם של המבוטחים;

(2)   פרטי המידע שימסור מבוטח למבטח, לצורך מילוי חובת המבטח על פי סעיף זה;

(3)       תשלומים שעל מבטחים לשלם למימון ההקמה והתפעול של מאגרי המידע, שייקבעו בין היתר בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח בענף בהתאם לנתוני השנה הקודמת ובהתחשב באיכות ובמועדי הדיווח למאגרים, וכן תנאים ומועדים לביצוע התשלומים כאמור.

           (ג)   בכפוף להוראות סעיף קטן (א) בענין מסירת מידע לרשות, שימוש במידע הכולל פרטים מזהים של המבוטחים, שנמסר לכל אחד ממאגרי המידע לפי הוראות סעיף זה לרבות מסירת מידע מכל אחד מהם, ייעשה למטרות, בדרך וכל פי כללים שיקבע שר האוצר בהסכמת שר המשפטים בתקנות.

           (ד)  תקנות לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 1.8.1997

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ז מס' 1633 מיום 31.7.1997 עמ' 207 (ה"ח 2631)

הוספת סעיף 11א

מיום 4.1.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח 2827)

הוספת פסקה 11א(ב)(3)

מיום 28.12.2000

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"א מס' 1770 מיום 28.12.2000 עמ' 111 (ה"ח 2946)

(ב) תקנות לפי סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר –

(1) חובת מבטח למסור מידע למאגר המידע, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים מזהים על המבוטחים או מידע בדבר דתם, לאומם או מוצאם ובלבד ששימוש במידע הכולל פרטים מזהים ייעשה למטרות, בדרך ועל פי כללים שיקבע השר בהסמכת שר המשפטים;

(2) פרטי המידע שימסור מבוטח למבטח, לצורך מילוי חובת המבטח על פי סעיף זה;

(3) תשלומים שעל מבטחים לשלם בעבור שירותי למימון ההקמה והתפעול של מאגר המידע, שייקבעו בין היתר בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח בענף בהתאם לנתוני השנה הקודמת ובהתחשב באיכות ובמועדי הדיווח למאגר, וכן תנאים ומועדים לביצוע התשלומים כאמור.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 546 (ה"ח 38)

מאגר מאגרי מידע

11א. (א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, רשאי לקבוע הוראות בדבר הקמה וניהול של מאגר מידע אשר ישמש להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי ושל מאגר מידע אשר ישמש לאיתור מקרי הונאה או מרמה בתחום ביטוח רכב מנועי (בחוק זה – מאגרי המידע); מידע לפי סעיף זה יימסר גם לרשות, לפי דרישתה.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר –

(1) חובת מבטח למסור מידע למאגר המידע, על המבוטחים או מידע בדבר דתם, לאומם או מוצאם ובלבד ששימוש במידע הכולל פרטים מזהים ייעשה למטרות, בדרך ועל פי כללים שיקבע השר בהסמכת שר המשפטים;

(1) פרטי מידע שחובה על מבטח למסור לכל אחד ממאגרי המידע; פרטי המידע כאמור לא יכללו פרטים בדבר דתם, לאומם או מוצאם של המבוטחים;

(2) פרטי המידע שימסור מבוטח למבטח, לצורך מילוי חובת המבטח על פי סעיף זה;

(3) תשלומים שעל מבטחים לשלם למימון ההקמה והתפעול של מאגר מאגרי המידע, שייקבעו בין היתר בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח בענף בהתאם לנתוני השנה הקודמת ובהתחשב באיכות ובמועדי הדיווח למאגר למאגרים, וכן תנאים ומועדים לביצוע התשלומים כאמור.

(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א) בענין מסירת מידע לרשות, שימוש במידע הכולל פרטים מזהים של המבוטחים, שנמסר לכל אחד ממאגרי המידע לפי הוראות סעיף זה לרבות מסירת מידע מכל אחד מהם, ייעשה למטרות, בדרך וכל פי כללים שיקבע שר האוצר בהסכמת שר המשפטים בתקנות.

(ד) תקנות לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

עיצום כספי

11ב.   (א)  מבטח, שלא מסר מידע למאגרי המידע על פי הוראת סעיף 11א והתקנות לפיו, יהיה חייב בעיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובעיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל חודש שבו נמשכה ההפרה, מהמועד שבו היה עליו למסור את המידע למאגרי המידע.

           (ב)  בהפרה חוזרת ייתוסף על העיצום הכספי, שניתן היה להטיל בשלה כאמור בסעיף קטן (א) רישה, סכום השווה למחצית העיצום האמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך שנה מיום ההפרה הקודמת של ההוראה האמורה, ואם נמשכה ההפרה האמורה - מן היום האחרון שבו נמשכה.

           (ג)   העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור, ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו, לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

מיום 4.1.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח 2827)

הוספת סעיף 11ב

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 546 (ה"ח 38)

(א) מבטח, שלא מסר מידע למאגר למאגרי המידע על פי הוראת סעיף 11א והתקנות לפיו, יהיה חייב בעיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובעיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל חודש שבו נמשכה ההפרה, מהמועד שבו היה עליו למסור את המידע למאגרי המידע.

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

11ג.   (א)  עיצום כספי לפי סעיף 11ב ישולם לפי דרישת הרשות, בתוך 30 ימים מיום קבלתה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למבטח שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את דברו.

           (ב)  על דרישה כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לערער לפני בית משפט שלום; אין בהגשת ערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

           (ג)   ערעור על דרישה לתשלום עיצום כספי יוגש לבית המשפט בתוך 15 ימים מיום קבלתה.

מיום 4.1.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח 2827)

הוספת סעיף 11ג

ערעור

11ד.   (א)  על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

           (ב)  התקבל ערעור, יוחזר העיצום הכספי וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

           (ג)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לערעור לפי סעיף זה.

מיום 4.1.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח 2827)

הוספת סעיף 11ד

הפרשי הצמדה וריבית וגביה

11ה.   (א)  לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית.

           (ב)  עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 4.1.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח 2827)

הוספת סעיף 11ה

פרק ד' : חבויות בביטוח

פוליסה מחייבת על אף כל דין

12.     המוציא פוליסה לפי סעיף 3 יהא חב, על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות סעיף 3א, לשפות את המבוטחים הנקובים בה בשל חבות שהפוליסה אמורה לכסותה, וכן לפצות את המבוטח הנוהג ברכב או את הנוהג בהתר ממנו על נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

12. המוציא פוליסה לפי סעיף 3 יהא חב, על אף האמור בכל דין, לשפות את המבוטחים הנקובים בה בשל חבות שהפוליסה אמורה לכסותה, וכן לפצות את המבוטח הנוהג ברכב או את הנוהג בהתר ממנו על נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7104 מיום 29.3.2012 עמ' 974

12. המוציא פוליסה לפי סעיף 3 יהא חב, על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות סעיף 3א, לשפות את המבוטחים הנקובים בה בשל חבות שהפוליסה אמורה לכסותה, וכן לפצות את המבוטח הנוהג ברכב או את הנוהג בהתר ממנו על נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק.

שינוי בעלות רכב אינו פוטר ת"ט תשל"ב 1971

13.     (א)  מבטח שהוציא פוליסה לכיסוי חבות טעונת-ביטוח-בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפא לסעיף 3 - ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת אחרי שהמבוטח העביר את הבעלות ברכב לאדם אחר (להלן - הבעל החדש), לא תישמע טענה מצד המבטח שהוא פטור מכיסוי החבות עקב ההעברה כאמור, אלא אם הוכיח אחת מאלה:

(1) שלא ידע על ההעברה וכי היה נמנע, מנימוקים סבירים, לבטח את הבעל החדש;

(2) שקיים ביטוח אחר לכיסוי החבות.

           (ב)  נמנעה טענה מצד המבטח כאמור בסעיף קטן (א), יחייבו הוראות הפוליסה שהוצאה למבוטח גם את הבעל החדש.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

(א) מבטח שהוציא פוליסה לכיסוי חבות טעונת-ביטוח-בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5 או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפא לסעיף 3 – ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת אחרי שהמבוטח העביר את הבעלות ברכב לאדם אחר (להלן – הבעל החדש), לא תישמע טענה מצד המבטח שהוא פטור מכיסוי החבות עקב ההעברה כאמור, אלא אם הוכיח אחת מאלה:

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

(א) מבטח שהוציא פוליסה לכיסוי חבות טעונת-ביטוח-בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6 לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפא לסעיף 3 – ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת אחרי שהמבוטח העביר את הבעלות ברכב לאדם אחר (להלן – הבעל החדש), לא תישמע טענה מצד המבטח שהוא פטור מכיסוי החבות עקב ההעברה כאמור, אלא אם הוכיח אחת מאלה:

תנאים שאין להם תוקף כלפי צד שלישי

14.     (א)  תנאי הפוליסה שהוצאה לפי סעיף 3 האומר, שאם לאחר המקרה המשמש עילה לתביעה על פי הפוליסה ייעשה או לא ייעשה דבר פלוני כמפורש בתנאי, לא תנבע מן הפוליסה שום חבות או שתחדל חבות שנבעה ממנה - אין לו תוקף לגבי תביעות בשל חבות טעונת-ביטוח.

           (ב)  (בוטל).

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

ביטול סעיף קטן 14(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו בא לבטל הוראה בפוליסה המחייבת את המבוטח להחזיר למבטח סכומים שנתחייב בהם לשיפוי תביעתו של צד שלישי ושילם אותם.

הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי

15.   מקום שהוצאה פוליסה לפי סעיף 3, לא יהיה תוקף, לגבי חבות טעונת ביטוח, לשום דבר בפוליסה הבא להגביל את ביטוחם של המבוטחים בה על סמך אחת הנסיבות האלה:

(1)   הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב, או משך היותם בעלי רשיון;

(2)   מצב הרכב;

(3)   מספר האנשים המוסעים ברכב;

(4)   משקלם וטיבם הפיסי של הטובין המובלים ברכב;

(5)   הזמנים והשטחים שבהם משתמשים ברכב;

(6)   כוחות-הסוס של הרכב או שוויו;

(7)   מכשיר מיוחד המובל ברכב;

(8)   מציאותם של סימני זיהוי מיוחדים על הרכב, שאינם סימני הזיהוי שמציאותם חובה לפי פקודה זו או לפי פקודת התעבורה.

מיום 4.11.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 2 (ה"ח 1208)

(1) הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב, או משך היותם בעלי רשיון;

סכום ששולם על אף הגבלה ניתן להיפרע

16.   שום דבר האמור בסעיף 15 לא יחייב מבטח לשלם בשל חבותו של אדם כל סכום שאינו לשם הפטר מלא או חלקי מאותה חבות.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

16. שום דבר האמור בסעיף 15 לא יחייב מבטח לשלם בשל חבותו של אדם כל סכום שאינו לשם הפטר מלא או חלקי מאותה חבות, וכל סכום ששילם מבטח, מכוח סעיף 15 בלבד, לשם הפטר מלא או חלקי מחבותו של אדם המכוסה בפוליסה, זכאי הוא להיפרע מאותו אדם.

חובתו של נתבע למסור פרטים על ביטוחו ת"ט תשל"ב 1971

17.   (א)  אדם הנתבע בשל חבות טעונת ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – חייב, לפי דרישה מאת האדם התובע או משמו, להודיע אם הוא מבוטח או לא מבוטח מפני אותה חבות בפוליסה, או שהיה מבוטח כאמור אילו המבטח לא ביטל את הפוליסה מעיקרה או הפקיעה; ואם הוא מבוטח או היה יכול להיות מבוטח כאמור – ימסור את הפרטים בדבר הפוליסה כפי שהם מפורטים בתעודת הביטוח שהוצאה לפי סעיף 9.

           (ב)  המפר, ללא הצדק סביר, הוראות סעיף זה, או המוסר במזיד הודעה כוזבת בתשובה לדרישה האמורה, יאשם בעבירה.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

(א) אדם הנתבע בשל חבות טעונת ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5, או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – חייב, לפי דרישה מאת האדם התובע או משמו, להודיע אם הוא מבוטח או לא מבוטח מפני אותה חבות בפוליסה, או שהיה מבוטח כאמור אילו המבטח לא ביטל את הפוליסה מעיקרה או הפקיעה; ואם הוא מבוטח או היה יכול להיות מבוטח כאמור – ימסור את הפרטים בדבר הפוליסה כפי שהם מפורטים בתעודת הביטוח שהוצאה לפי סעיף 9.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

(א) אדם הנתבע בשל חבות טעונת ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5, או 6 לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – חייב, לפי דרישה מאת האדם התובע או משמו, להודיע אם הוא מבוטח או לא מבוטח מפני אותה חבות בפוליסה, או שהיה מבוטח כאמור אילו המבטח לא ביטל את הפוליסה מעיקרה או הפקיעה; ואם הוא מבוטח או היה יכול להיות מבוטח כאמור – ימסור את הפרטים בדבר הפוליסה כפי שהם מפורטים בתעודת הביטוח שהוצאה לפי סעיף 9.

הליכים מסויימים שאינם משפיעים  על זכות צד שלישי

18.   מקום שהוצאה פוליסה לפי סעיף 3, וקרה למבוטח בה אחד המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30, לא ישפיע המקרה, על אף האמור בפקודה זו, על שום חבות טעונת ביטוח של המבוטח; אולם שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכויות כנגד המבטח שהעניקה הפקודה לאדם שכלפיו נוצרה אותה חבות.

זכות הנזוק להיפרע מן המבטח ת"ט תשל"ב 1971

19.   ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - ישלם המבטח לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית בפסקי דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 24.

           "מבטח", לענין סעיף זה - לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

19. ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5 או 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ישלם המבטח לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית בפסקי דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 26.

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 201 (ה"ח 1009)

19. ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ישלם המבטח לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית בפסקי דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 26 והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 24.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

19. ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ישלם המבטח לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית בפסקי דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 24.

"מבטח", לענין סעיף זה – לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

19. ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6 לפי סעיף 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ישלם המבטח לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית בפסקי דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 24.

"מבטח", לענין סעיף זה – לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

זכות הניזוק לתבוע יחד

20.   אין בהוראות סעיף 19 כדי למנוע את הניזוק מלתבוע את המבטח יחד עם המבוטח.

כשאין המבוטח יכול להתבע ת"ט תשל"ב 1971

21.   (א)  קיים ביטוח של חבות טעונת ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת, אלא שאי אפשר לתבוע את המבוטח או ליתן פסק דין נגדו מחמת אחת מאלה:

(1)   הרכב שבאמצעותו נגרם המאורע היה בבעלות של מדינת-חוץ או של האומות המאוחדות, או שהיה בבעלות אדם שאין לתבעו מחמת חסינותו או שאדם כאמור נהג ברכב;

(2)   המבוטח הוא בן-זוגו של הנפגע;

ישלם המבטח לניזוק או לשאיריו מה שהיה חייב לשלם לפי סעיף 19 אילו היה ניתן פסק דין נגד המבוטח.

           (ב)  היה ביטוח בשל חבות לנזקי רכוש ונתקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א), ישלם המבטח לניזוק או לשאיריו מה שהיה חייב לשלם למבוטח לפי תנאי הפוליסה.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

(א) קיים ביטוח של חבות טעונת ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5, או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת, אלא שאי אפשר לתבוע את המבוטח או ליתן פסק דין נגדו מחמת אחת מאלה:

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

(א) קיים ביטוח של חבות טעונת ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5, או 6 לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת, אלא שאי אפשר לתבוע את המבוטח או ליתן פסק דין נגדו מחמת אחת מאלה:

22.   (בוטל).

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

זכות המבטח להיפרע עודף חיובו

22. היה הסכום שהמבטח חב לשלם לפי הוראות סעיפים 19 או 21(א), בשל חבותו של מבוטח בפוליסה, עולה על הסכום שהיה חב לשלם בשל אותה חבות לפי הפוליסה אילולא אותן הוראות, זכאי הוא להיפרע מן המבוטח את העודף.

תנאי לחיוב המבטח לפי פסק דין

23.   המבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיף 19 בשל פסק דין שניתן, אם לא הודיעו לו על הגשת התובענה לבית המשפט לפני שהוגשה או תוך שבעה ימים לאחר שהוגשה או אם ביצועו של פסק הדין מעוכב מחמת ערעור.

כשבטלה הפוליסה לפני המאורע

24.   (א)  מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א) בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוות או לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראה שבפוליסה; אולם לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד יום לאחר שניתנה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול.

           (ב)  ניתנה ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, יראו את התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך מתן ההודעה; הומצאה תעודת הביטוח לבעל הפוליסה באמצעות אלקטרוניים, רשאי המבטח להמציא הודעה על הביטול באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שווידא שבעל הפוליסה קיבל את ההודעה, ויראו את תאריך וידוא הקבלה כתאריך מתן ההודעה.

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 201 (ה"ח 1009)

24. מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א) בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוות או לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראה שבפוליסה; אולם אם היתה סיבת הביטול, או אחת הסיבות לכך, כרוכה בכשרו של בעל הפוליסה לנהוג ברכב, בדרכי נהיגתו ברכב או בהיותו פרוע או מופרע, לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור שבעה ימים לאחר שניתנה הודעה על ביטולה לרשות הרישוי אולם לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד יום לאחר שניתנה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול; ניתנה ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, יראו את התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך מתן ההודעה.

מיום 28.9.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 80 (ה"ח 1113)

24. (א) מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א) בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוות או לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראה שבפוליסה; אולם לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד יום לאחר שניתנה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול.

(ב) ניתנה ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, יראו את התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך מתן ההודעה; הומצאה תעודת הביטוח לבעל הפוליסה באמצעות אלקטרוניים, רשאי המבטח להמציא הודעה על הביטול באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שווידא שבעל הפוליסה קיבל את ההודעה, ויראו את תאריך וידוא הקבלה כתאריך מתן ההודעה.

25.   (בוטל).

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 201 (ה"ח 1009)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

פטור המבטח מכוח הצהרת בית משפט

25. (א) מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א), אם בתובענה, שהתחילו בה לפני שהוגשה לבית המשפט התובענה שבה ניתן פסק הדין או תוך שלושה חדשים לאחר שהוגשה, השיג הצהרה האומרת, כי מלבד כל הוראה שבפוליסה רשאי הוא לבטל את הפוליסה על שום שהוגשה בהעלמת עובדה חשובה או בהצגת עובדה שהיא כוזבת בפרט חשוב, או השיג הצהרה שרשאי היה לבטל את הפוליסה כאמור, אם כבר ביטלה לפני כן.

(ב) "עובדה חשובה" ו"פרט חשוב", לענין סעיף זה – עובדה ופרט שיש בהם כדי להשפיע על שיקול דעתו של מבטח זהיר בהחלטתו אם לקבל עליו את הסיכון, ואם כן – באילו פרמיות ותנאים.

26.   (בוטל).

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 201 (ה"ח 1009)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

תנאי להסתייעות בהצהרת בית משפט

26. מבטח שהשיג בתובענה הצהרה כאמור בסעיף 25, לא יהיה זכאי להסתייע בסעיף האמור לגבי פסק דין שניתן במשפט שהתחילו בו לפני שהוגשה אותה תובענה, אלא אם לפני שהוגשה התובענה, או תוך שבעה ימים לאחר מכן, מסר הודעה על הגשתה לאדם התובע במשפט האמור, ופירש בהודעה את דבר ההעלמה או הצגת העובדה הכוזבת שעליהן הוא בא להסתמך; מי שנמסרה לו הודעה על הגשת התובענה, יהיה זכאי להיות בעל דין בה, אם ירצה בכך.

27.   (בוטל).

מיום 28.9.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 81 (ה"ח 1113)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

חובה להחזיר תעודה שבטלה

27. אם לאחר שהוצאה תעודת ביטוח לפי סעיף 9 בוטלה הפוליסה כאמור בסעיף 24, יחזיר בעל הפוליסה את תעודת הביטוח למבטח תוך שבעה ימים מיום היכנס הביטול לתקפו, ואם אבדה או נשחתה, ימסור תצהיר על כך; לא עשה כאמור – יאשם בעבירה.

חובה לשלם הוצאות בית חולים ת"ט תשל"ב 1971

28.   (א)  מקום שחבות טעונת ביטוח מכוסה על ידי ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - והאדם שמת או שנחבל קיבל - לפי ידיעת המבטח - טיפול בבית חולים בשל החבלה שנגרמה לו, ישלם המבטח לבית החולים את ההוצאות שהוציא באופן סביר במתן הטיפול, בתנאי שהסכום שעל המבטח לשלמו לא יעלה על ההוצאות שהוציא בית החולים בשל הטיפול בו כחולה-פנים במשך 180 יום או כחולה-חוץ במשך שנה.

           (ב)  הזכויות לפי סעיף זה אינן גורעות מזכויות אחרות של בית החולים, אולם –

(1)   בית חולים הזכאי לתשלום לפי סעיף זה וגם על פי זכות אחרת, לא יגבה בעד אותו טיפול סכום העולה על המגיע לו לפי סעיף זה או על פי הזכות האחרת, הכל לפי הסכום הגדול יותר;

(2)   במידה שהמבטח שילם לפי סעיף זה, יהיה פטור מלשלם בעד אותו טיפול על פי חבות אחרת כדין, ובמידה ששילם בעד אותו טיפול לפי חבות אחרת, יהיה פטור מלשלם לפי סעיף זה;

(3)   במידה שהמבטח שילם לבית חולים לפי סעיף זה, יהיה פטור מלשלם בעד אותו טיפול לאדם אחר, ובמידה ששילם לאדם אחר הזכאי לאותו תשלום, יהיה פטור מלשלם לפי סעיף זה.

           (ג)   לענין סעיף זה –

           "בית חולים" - מוסד בישראל המטפל טיפול רפואי או ניתוחי בחולי-פנים ואינו מתנהל לשם רווחים;

           "הוצאות סבירות" –

(1)   באדם שטיפלו בו כחולה-פנים, לכל יום של אשפוזו בבית החולים - סכום שהוא הממוצע של ההוצאה היומית על כל חולה-פנים להחזקת בית החולים וחבר עובדיו ולהחזקת החולים שבו ולטיפול בהם;

(2)   באדם שטיפלו בו כחולה-חוץ - ההוצאות הסבירות שהוציא בית החולים למעשה.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

(א) מקום שחבות טעונת ביטוח מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5, או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – והאדם שמת או שנחבל קיבל – לפי ידיעת המבטח – טיפול בבית חולים בשל החבלה שנגרמה לו, ישלם המבטח לבית החולים את ההוצאות שהוציא באופן סביר במתן הטיפול, בתנאי שהסכום שעל המבטח לשלמו לא יעלה על ההוצאות שהוציא בית החולים בשל הטיפול בו כחולה-פנים במשך 180 יום או כחולה-חוץ במשך שנה.

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 83 (ה"ח 2299)

(ג) לענין סעיף זה –

"בית חולים" - מוסד בישראל המטפל טיפול רפואי או ניתוחי בחולי-פנים ואינו מתנהל לשם רווחים;

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

(א) מקום שחבות טעונת ביטוח מכוסה על ידי ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5, או 6 לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – והאדם שמת או שנחבל קיבל – לפי ידיעת המבטח – טיפול בבית חולים בשל החבלה שנגרמה לו, ישלם המבטח לבית החולים את ההוצאות שהוציא באופן סביר במתן הטיפול, בתנאי שהסכום שעל המבטח לשלמו לא יעלה על ההוצאות שהוציא בית החולים בשל הטיפול בו כחולה-פנים במשך 180 יום או כחולה-חוץ במשך שנה.

פרק ה': זכויות צד שלישי בפשיטת רגל או בפירוק

כשהמבוטח פשט את הרגל או מתפרק ת"ט תשל"ב 1971

29.   מקום שאדם מבוטח מפני חבות טעונת ביטוח - בין שהיה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - וקרה אחד המקרים האלה:

(1)   המבוטח הוכרז פושט רגל, או בא לידי פשרה או סידור עם נושיו בהליכי פשיטת רגל;

(2)   המבוטח הוא חברה או אגודה שיתופית, וניתן נגדה צו פירוק או שנתמנה לה כדין כונס נכסים או מנהל לעסקיה או למפעלה, או שבעלי איגרות חוב שלה המבוטחות בשעבוד צף קמו והחזיקו, בעצמם או על ידי אחרים מטעמם, בנכסים שלה הכלולים בשעבוד או נתונים לו;

(3)   המבוטח הוא חברה ונתקבלה בה החלטה על פירוקה מרצון, -

ולפני אחד המקרים האמורים או לאחריו נעשה המבוטח חב כלפי צד שלישי - זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח, לפי החוזה לגבי אותה חבות, יעברו ויוקנו, על אף האמור בכל דין, לצד השלישי שכלפיו נוצרה אותה חבות.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

מקום שאדם מבוטח מפני חבות טעונת ביטוח – בין שהיה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4 או 5 4, 5, או 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – וקרה אחד המקרים האלה:

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 415 (ה"ח 172, ה"ח 345)

מקום שאדם מבוטח מפני חבות טעונת ביטוח – בין שהיה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5, או 6 לפי סעיף 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – וקרה אחד המקרים האלה:

כשנתמנה מנהל עזבון לנכסי המבוטח

30.   ניתן צו לפי סעיף 112 לפקודת פשיטת רגל, 1936, לניהול עזבונו של חייב לפי דיני פשיטת רגל, והיה על הנפטר חוב בר-הוכחה בפשיטת רגל בשל חבות שהיה מבוטח מפניה כאמור בסעיף 29 - זכויותיו כלפי המבטח, לפי החוזה לגבי אותה חבות, יעברו ויוקנו, על אף האמור באותה פקודה, לאדם אשר לו מגיע החוב.

הזכות לפי סעיפים 29 ו 30 אינה ניתנת להתנאה

31.   כל דבר בחוזה ביטוח מפני חבות כלפי צד שלישי, הבא, במישרין או בעקיפין, לבטל את החוזה, או לשנות זכויותיהם של הצדדים לפיו, אם יקרה אחד המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30 - אין לו תוקף.

יישוב חבויות הדדיות לאחר העברה

32.   משעברו זכויות לפי סעיפים 29 או 30 יהיה המבטח חב כלפי צד שלישי, בכפוף להוראות סעיף 37, ככל שהיה חב כלפי המבוטח, אולם –

(1)   אם היתה חבותו של המבטח כלפי המבוטח עולה על חבותו של המבוטח כלפי הצד השלישי, לא יפגע שום דבר האמור בפקודה זו בזכויותיו של המבוטח כלפי המבטח ביחס לעודף;

(2)   ואם היתה חבותו של המבטח כלפי המבוטח פחותה מחבותו של המבוטח כלפי הצד השלישי, לא יפגע שום דבר האמור בפקודה זו בזכויותיו של הצד השלישי כלפי המבוטח ביחס ליתרה.

מבוטח שהוא גם מבטח

33.   לענין פקודה זו, "חבות כלפי צד שלישי" של מבוטח לפי חוזה ביטוח אינה כוללת חבותו כלפיו בתור מבטח לפי חוזה ביטוח אחר.

חובה למסור ידיעות לצד שלישי

34.   קרה לאדם או לתאגיד אחד המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30, ונמצא מי שטוען שהאדם או התאגיד חבים כלפיו - יהיו הם, או הנציג החוקי או יורש, או הנאמן, או המפרק, או כונס הנכסים או מנהל העסקים, או המחזיק בנכסים - הכל לפי המקרה - חייבים למסור לטוען, לפי דרישתו, כל ידיעה העשויה באופן סביר להיות דרושה לטוען כדי לקבוע אם עברו והוקנו לו זכויות לפי פקודה זו וכדי לאכוף זכויות אלה; וכל דבר שבחוזה ביטוח הבא, במישרין או בעקיפין, לבטל את החוזה או לשנות זכויותיהם של הצדדים לפיו, אם תימסר ידיעה כאמור, או הבא לאסור או למנוע באופן אחר את מסירת הידיעה - אין לו תוקף.

חובתו של מבטח למסור ידיעות

35.   היתה הידיעה הנדרשת לפי סעיף 34 מגלה שיש יסוד סביר להניח, כי עברו לטוען, לפי פקודה זו, זכויות כנגד מבטח פלוני, יהיה אותו מבטח חייב בחובה המוטלת לפי סעיף 34 על הנזכרים בו.

זכות העיון בתעודות והעתקתן

36.   החובה למסור ידיעות המוטלת לפי סעיף 34 כוללת גם את החובה להתיר את העיון בכל חוזי ביטוח, שוברות של פרמיות ותעודות אחרות הנוגעות לענין, המצויים ברשותו של האדם שעליו מוטלת החובה האמורה, וקבלת העתקים מהם.

סידור בין מבטח למבוטח

37.   מבוטח שהיה לפושט רגל או שהוא חברה או אגודה שיתופית שניתן עליה צו פירוק או חברה שקיבלה החלטה להתפרק מרצון - שום הסכם שנעשה בין המבטח ובין המבוטח לאחר שחב כלפי צד שלישי ולאחר שהתחילו פשיטת הרגל או הפירוק, ושום ויתור או המחאה או כל העברה אחרת שנעשו בידי המבוטח, או כל תשלום ששולם לו לאחר שהתחילו פשיטת הרגל או הפירוק, לא יהיה בכוחם לבטל את הזכויות שעברו לצד השלישי לפי פקודה זו או לפגוע בהן, אלא הזכויות יעמדו בעינן כאילו אותם הסכם ויתור, המחאה, העברה או תשלום לא היו מעולם.

סייג לתחולת הוראות פרק זה

38.   הוראות פרק זה לא יחולו על חברה המתפרקת מרצון רק לשם שינוי מבנה או לשם התמזגות עם חברה אחרת, או על מקרה שחל עליו סעיף 9(1), (2) ו-(4) לפקודת הפיצויים לעובדים, 1947.

פרק ו': עבירות ועונשין

חובת הנוהג להציג תעודת ביטוח

39.   הנוהג רכב מנועי חייב למסור לשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, וכן את שמו ומענו של בעל הרכב, ולהציג לפניו לבדיקה, לרבות באמצעים אלקטרוניים, את תעודת הביטוח השייכת לענין, או כל ראיה אחרת שנקבעה לשמש עדות שהרכב אינו נהוג, או לא היה נהוג, תוך הפרת הוראות סעיף 2 (להלן – תעודתו), ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

39. הנוהג רכב מנועי בדרך ציבורית חייב למסור לשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, וכן את שמו ומענו של בעל הרכב, ולהציג לפניו לבדיקה את תעודת הביטוח השייכת לענין, או כל ראיה אחרת שנקבעה לשמש עדות שהרכב אינו נהוג, או לא היה נהוג, תוך הפרת הוראות סעיף 2 (להלן – תעודתו), ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

מיום 28.9.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 81 (ה"ח 1113)

39. הנוהג רכב מנועי חייב למסור לשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, וכן את שמו ומענו של בעל הרכב, ולהציג לפניו לבדיקה את לבדיקה, לרבות באמצעים אלקטרוניים, את תעודת הביטוח השייכת לענין, או כל ראיה אחרת שנקבעה לשמש עדות שהרכב אינו נהוג, או לא היה נהוג, תוך הפרת הוראות סעיף 2 (להלן – תעודתו), ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

חובת הנוהג להודיע על תאונה

40.   בכל מקרה שבגלל מציאותו של רכב מנועי אירעה תאונה שגרמה פגיעה בגופו של אדם אחר, והנוהג ברכב לא הציג אותה שעה את תעודתו לפני שוטר או לפני אדם אחר שדרש ממנו מטעמים סבירים לעשות כן, חייב הוא למסור על התאונה לתחנת משטרה בהקדם האפשרי, ועל כל פנים תוך 24 שעות לאחר התאונה, ולהציג שם את תעודתו, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה; ואולם לא יורשע אדם לפי סעיף זה על אי הצגת תעודתו, אם תוך חמישה ימים לאחר התאונה הציג אותה בעצמו בתחנת המשטרה שנקב אותה בשעה שנמסר על התאונה.

מיום 25.9.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 238 (ה"ח 1079)

40. בכל מקרה שבגלל מציאותו של רכב מנועי בדרך ציבורית אירעה תאונה שגרמה פגיעה בגופו של אדם אחר, והנוהג ברכב לא הציג אותה שעה את תעודתו לפני שוטר או לפני אדם אחר שדרש ממנו מטעמים סבירים לעשות כן, חייב הוא למסור על התאונה לתחנת משטרה בהקדם האפשרי, ועל כל פנים תוך 24 שעות לאחר התאונה, ולהציג שם את תעודתו, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה; ואולם לא יורשע אדם לפי סעיף זה על אי הצגת תעודתו, אם תוך חמישה ימים לאחר התאונה הציג אותה בעצמו בתחנת המשטרה שנקב אותה בשעה שנמסר על התאונה.

חובת בעל רכב למסור פרטים

41.   בעל רכב מנועי חייב, לפי דרישתו של שוטר, למסור את כל הפרטים שידרוש ממנו לאחת המטרות המפורשות להלן, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה:

(1)   קביעת זהותו של הנוהג ברכב, הנדרש להציג תעודתו לפי סעיף 39;

(2)   בירור העובדה אם הרכב היה, או לא היה, נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2, כשהנוהג בו נדרש להציג תעודתו לפי סעיפים 39 או 40.

הונאה

42.   אדם שעשה אחד המעשים המנויים להלן בכוונה להונות, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000 לירות:

(1)   שינה תעודת ביטוח - לרבות כל תעודה שהוצאה מכוח תקנות לפי פקודה זו וניתן להביאה כראיה במקום תעודת ביטוח - או השתמש בתעודה כאמור, או השאילה לאחר לשם השימוש בה, או הניח לאחר להשתמש בה;

(2)   עשה או החזיק תעודה הדומה לתעודה כאמור עד כדי להונות.

השגת תעודה בטענה כוזבת

43.   אדם המוסר הודעה כוזבת או מעלים ידיעה חשובה כדי להשיג בכך תעודה כאמור בסעיף 42, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000 לירות.

הוצאת תעודה כוזבת

44.   המוציא תעודה כאמור בסעיף 42, כשהוא יודע שהיא כוזבת בפרט חשוב, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000 לירות.

סמכות לתפוס תעודה כוזבת

45.   שוטר שיש לו יסוד סביר להניח שתעודה כאמור בסעיף 42, שהוצגה לפניו לפי הוראות פקודה זו על ידי הנוהג ברכב מנועי, היא תעודה שעברו לגביה עבירה לפי סעיפים 44-42, רשאי לתפוס את התעודה, ומשנתפסה יוזמן האדם שממנו נתפסה לבוא לפני בית משפט השלום - זולת אם כבר נאשם בעבירה לפי הסעיפים האמורים - וליתן הסבר על החזקת התעודה, ובית המשפט יורה מה לעשות בה ויפסוק הוצאות בית המשפט כפי שתחייב מידת הצדק באותו ענין.

סירוב להזדהות וזיהוי כוזב

46.   הנוהג ברכב מנועי שעבר עבירה על הוראות פקודה זו או על התקנות לפיה, וסירב למסור לשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, או מסר שם או מען כוזבים - יאשם בעבירה; בעל הרכב יהא חייב, לפי דרישתו של שוטר, למסור לו כל ידיעה שברשותו העשויה להביא לזיהויו ולתפיסתו של הנוהג, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

אחריותם של הנוהג והבעל לעבירות ברכב

47.   השתמשו ברכב מנועי שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה, או שהשתמשו בו במצב או באופן שיש בהם הפרת הוראה כאמור, או שנעשה בקשר עמו מעשה או מחדל שיש בהם הפרת הוראה כאמור - יאשמו בעבירה, אם אין הוראה מפורשת אחרת בפקודה זו –

(1)   הנוהג ברכב בשעת העבירה, זולת אם נעברה לא מחמת מעשה, מחדל או התרשלות מצידו;

(2)   גם בעל הרכב, בין שנכח בשעת העבירה ובין שלא נכח, זולת אם נעברה העבירה שלא בהסכמתו ולא מחמת מעשה או מחדל מצידו והוא נקט כל אמצעי הזהירות הסבירים כדי למנוע עבירה.

עונש כללי

48.   כל המפר במעשה או במחדל הוראה מהוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה, דינו, באין עונש אחר מפורש - מאסר שלושה חדשים או קנס 3,000 לירות.

צו על אכיפת ביצוע

49.   נדרש אדם, מכוח סמכות שניתנה בפקודה זו או בתקנה לפיה, לעשות מעשה או לחדול מעשותו, ולא קיים את הדרישה, יהא בית המשפט שהרשיע אותו רשאי, בנוסף לעונש שיטיל עליו, לצוות על האדם לקיים את הדרישה ורשאי הוא להוסיף לצו כל תנאי בנוגע לזמן או לאופן של הפעולה או לענין אחר, ככל שיראה נחוץ לאכיפת קיומה של הדרישה.

הפרת צו אכיפה

50.   כל המפר צו לפי סעיף 49 רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, להטיל עליו כעונש תשלום סכום שלא יעלה על 15 לירות לכל יום של הפרה מכאן ואילך, או מאסר עד שיקיים את אשר הפר; ובלבד שלא יחוב אדם על הפרה כאמור בתשלום סכומים העולים בסך הכל על 750 לירות, או בתקופות מאסר העולות בסך הכל על שני חדשים, בנוסף על כל קנס או מאסר שהוא עשוי לחוב בהן בדרך אחרת.

פרק ז': הוראות שונות

מיום 29.9.2006

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 124 (ה"ח 146, ה"ח 48)

פרק ז': תקנות פרק ז': הוראות שונות

תקנות

51.   שר האוצר רשאי להתקין תקנות הבאות לקבוע כל דבר הניתן לקביעה לפי פקודה זו וכל הדרוש לביצועה בכלל, ומבלי לגרוע מכלליותה של הוראה זו רשאי הוא במיוחד להתקין תקנות בדבר –

(1)   טפסים שישמשו לצרכי פקודה זו;

(2)   בקשות למתן תעודות ביטוח וכל תעודה אחרת שנקבעה ודרך הוצאתן, ניהול רישומן של תעודות, מסירת פרטים מהן וידיעות בקשר עמן, ומסירת העתקים של תעודות ביטוח לרשות הרישוי כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(3)   הוצאת העתקים מתעודות הביטוח ומן התעודות האחרות אם אבדו או נשחתו;

(4)   שמירתן, הצגתן, ביטולן והחזרתן של תעודות הביטוח ושל התעודות האחרות;

(5)   החלתה של הוראה מהוראות פקודה זו על רכב מנועי הרשום בחוץ-לארץ שהובא לישראל לתקופה מוגבלת לפי הוראות פקודת התעבורה או כל תקנה לפיה, בכפוף לכל שינוי והתאמה של אותה הוראה כפי שראה לקבוע;

(6)   שיטת הפנקסנות שמבטחים חייבים לנהל והדו"חות שעליהם להגיש.

(7)   ביצוע הוראות ההסכם הנוגעות לביטוח רכב מנועי.

מיום 4.5.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 83 (ה"ח 2299)

הוספת פסקה 51(7)

סייג לתחולה על כלי תחרותי

51א.   הוראות פקודה זו לא יחולו לגבי שימוש בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון כלי תחרותי, למעט שימוש בכלי כאמור בעת נהיגה ספורטיבית בקטע קישור או בעת נהיגה שאינה נהיגה ספורטיבית, שהותרה לפי סעיף 12(ד) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005; לענין זה, "כלי תחרותי", "נהיגה ספורטיבית", "רישיון כלי תחרותי" ו"קטע קישור" כמשמעותם בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005.

מיום 29.9.2006

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 124 (ה"ח 146, ה"ח 48)

הוספת סעיף 51א

תחילה

52.   תחילתו של נוסח חדש זה ביום כ"ז בסיון תש"ל (1 ביולי 1970).

                                                                              שלמה הלל

                                                                                                       שר המשטרה

                                                                                            ממלא מקום שר המשפטים

לוח השוואה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] 15, תש"ל מיום 1.4.1970 עמ' 320. ת"ט תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3.

תוקנה ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 201 (ה"ח תשל"ב מס' 1009 עמ' 400) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ה מס' 780 מיום 8.8.1975 עמ' 237 (ה"ח תשל"ד מס' 1079 עמ' 407) – תיקון מס' 2 בסעיף 18 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975; תחילתו ביום 25.9.1976 ור' סעיף 23(א) לענין תחולה.

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 2 (ה"ח תשל"ו מס' 1208 עמ' 17) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשמ"ג מס' 1075 מיום 31.1.1983 עמ' 42 (ה"ח תשמ"ב מס' 1556 עמ' 81) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 4), תשמ"ג-1983; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשמ"ה מס' 1129 מיום 8.1.1985 עמ' 17 (ה"ח תשמ"ד מס' 1674 עמ' 192) – תיקון מס' 5 בסעיף 7 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 5), תשמ"ה-1985.

ס"ח תשנ"א מס' 1329א מיום 30.9.1990 עמ' 2 (ה"ח תש"ן מס' 1962 עמ' 33) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 8), תשנ"א-1990; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 82 (ה"ח תשנ"ד מס' 2299 עמ' 588) – תיקון מס' 7 בסעיף 50 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994; תחילתו ביום 4.5.1994 ור' סעיף 52 לענין תשריר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1503 מיום 10.2.1995 עמ' 110 (ה"ח תשנ"ה מס' 2351 עמ' 252) – תיקון מס' 8 בסעיף 4 לחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, תשנ"ה-1995; תחילתו ביום 10.11.1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 325 (ה"ח תשנ"ה מס' 2393 עמ' 433) – תיקון מס' 9 בסעיף 9 לחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ז מס' 1633 מיום 31.7.1997 עמ' 206 (ה"ח תשנ"ז מס' 2631 עמ' 412) – תיקון מס' 10 בסעיף 11 לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר), תשנ"ז-1997; ר' סעיף 16 לענין תחילה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 13 (ה"ח תשנ"ח מס' 2653 עמ' 84) – תיקון מס' 11 בסעיף 10 לחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997; תוקפו מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 285 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 415) – תיקון מס' 12 בסעיף 1 לחוק ביטוח רכב ופיצוי נפגעי תאונות דרכים (מבטח משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית) (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 10.9.1995 ור' סעיף 3(ב) לענין תחולה.

ס"ח תש"ס מס' 1722 מיום 4.1.2000 עמ' 59 (ה"ח תש"ס מס' 2827 עמ' 124) – תיקון מס' 13 בסעיף 6 לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר) (תיקון), תש"ס-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1770 מיום 28.12.2000 עמ' 111 (ה"ח תשס"א מס' 2946 עמ' 306) – תיקון מס' 14 בסעיף 11 לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר) (מס' 2), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 546 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 38 עמ' 519) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 146 עמ' 474, ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 48 עמ' 140) – תיקון מס' 16 בסעיף 35 לחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2145 מיום 3.4.2008 עמ' 413 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 172 עמ' 292, ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 345 עמ' 250) – תיקון מס' 17; ר' סעיף 15 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 192 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 18 בסעיף 38 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010 ור' סעיף 41 לענין תחולה.

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1020 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 399 עמ' 214) – תיקון מס' 19.

ס"ח תשע"ב מס' 2343 מיום 5.3.2012 עמ' 200 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 441 עמ' 102) – תיקון מס' 20; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ב מס' 7104 מיום 29.3.2012 עמ' 974 – צו תשע"ב-2012; תחילתו ביום 3.4.2012.

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1261 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1032 עמ' 890) – תיקון מס' 21 בסעיף 8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 24 לענין תחילה.

24. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016) (להלן – יום התחילה), ורשאי השר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 80 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1113 עמ' 812) – תיקון מס' 22; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

6. (א) תחילתו של סעיף 6 לפקודה כנוסחו בחוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ב) תחילתם של סעיפים 9, 24 ו-39 לפקודה וביטולו של סעיף 27 לפקודה, כאמור בחוק זה, תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, והוראות הסעיפים האמורים יחולו לגבי פוליסות שתחילת תקופת הביטוח הנקובה בהן חלה במועד התחילה לפי סעיף זה ואילך.

 (ג) שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את מועד התחילה האמור בסעיף קטן (ב) לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, אם נוכח כי נדרש פרק זמן נוסף להיערכות ליישום חוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 719 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 773 עמ' 150) – תיקון מס' 23.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות