נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954

ביטוח – ביטוח לאומי – אמהות

תוכן ענינים

סעיף 2

חישוב שכר העבודה הרגיל

Go

2

סעיף 2א

תקופת רבע השנה

Go

2

סעיף 2ב

מינימום דמי לידה בעד 12 שבועות

Go

2

סעיף 4ב

הוראות מיוחדות לתשלום דמי ביטוח

Go

2

סעיף 4ג

קביעת מעביד לצורך תשלום דמי הביטוח

Go

2

סעיף 6א

מענק לידה מיוחד

Go

3

סעיף 7

השם

Go

3


תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954*

תק' תש"ס-2000

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39, 48, 53, 54, 55, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 1.1.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 448

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26, 30, 71, 115 וסעיף 7 לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953 סעיפים 39, 48, 53, 54, 55, 317 ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה- 1995, אני מתקינה תקנות אלה:

תק' תשנ"ח-1998

1.    (בוטלה).

מיום 16.9.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742

(2) אישור מעבידה של המבוטחת, אם המבוטחת היא עובדת, בדבר הפסקת העבודה לרגל ההריון ובדבר שכר העבודה של המבוטחת בשלושה עשר השבועות שקדמו ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה;

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914  מיום 30.7.1998 עמ' 1065

ביטול תקנה 1

הנוסח הקודם:

תביעת דמי לידה

1. תביעה לדמי לידה תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ויצורפו אליו:

(1) אישור רפואי בדבר יום הלידה המשוער;

(2) אישור מעבידה של המבוטחת, אם המבוטחת היא עובדת, בדבר הפסקת העבודה לרגל ההריון ובדבר שכר העבודה של המבוטחת ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה;

(3) הצהרת המבוטחת, בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר הפסקת עבודתה או התעסקותה במשלח יד לרגל ההריון.

חישוב שכר העבודה הרגיל תק' תשי"ח-1958

2.    (א)  אם לרגל ההריון הפסיקה מבוטחת את עבודתה לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי-לידה, או לא שולם לה מלוא השכר לפני אותו יום, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי שכר עבודתה ברבע השנה שקדם להפסקה כאמור, או למועד שבו לא שולם מלוא השכר כאמור, הכל לפי הענין.

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

           (ב)  לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א), מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המלא שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר כאמור בתקנת משנה (א).

           "השכר המשוער" – לענין תקנת משנה זאת הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה מהסיבות האמורות.

תק' תשכ"ח-1967

           (ג)   לגבי מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) הזכאית לדמי לידה בעד ששה שבועות, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב-75 וחלוקת המכפלה ב-90, ובלבד ששכר העבודה הרגיל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק, אלמלא הוראות תקנת משנה זו.

תק' (מס' 2) תשכ"ו-1966

           (ד)  (בוטלה).

תק' תשכ"ו-1965

           (ה)  היתה העובדת ברבע השנה, כאמור בתקנת משנה (א) תקופה מסויימת עובדת עצמאית או חברה בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיתה אותה תקופה גם עובדת בשכר, יהיה שכר העבודה הרגיל שלה, הכנסותיה הממשיות ברבע השנה האמור או השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה האמור כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

תק' תשכ"ז-1967

           (ו)   (בוטלה).

מיום 17.3.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 505 מיום 17.3.1955 עמ' 714

2. (א) הפסיקה מבוטחת את עבודתה לרגל ההריון לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי לידה, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי שכר עבודתה בשלושה עשר השבועות שקדמו להפסקת עבודתה כאמור.

(ב) עבדה מבוטחת ברבע השנה, שקדם ליום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי לידה, עבודה חלקית מחמת שביתה, השבתה, מחלה או תאונה שנתאשרו על ידי רופא, או משום שנעדרה מעבודתה לרגל ההריון לפי הוראות רופא, יהיה שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה האמור לשכר המשוער וחלוקתו לשלושה עשר.

"השכר המשוער", לענין תקנת משנה זו, הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה המבוטחת מהסיבות האמורות.

מיום 6.2.1958

תק' תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 767 מיום 6.2.1958 עמ' 687

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

הוראות מיוחדות לחישוב שכר העבודה הרגיל

2. (א) הפסיקה מבוטחת את עבודתה לרגל ההריון לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי לידה, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי שכר עבודתה בשלושה עשר השבועות שקדמו להפסקת עבודתה כאמור.

(ב) עבדה מבוטחת ברבע השנה, שקדם ליום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי לידה, עבודה חלקית מחמת שביתה, השבתה, מחלה או תאונה שנתאשרו על ידי רופא, או משום שנעדרה מעבודתה לרגל ההריון לפי הוראות רופא, יהיה שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה האמור לשכר המשוער וחלוקתו לשלושה עשר.

"השכר המשוער", לענין תקנת משנה זו, הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה המבוטחת מהסיבות האמורות.

מיום 16.9.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742

(ב) לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א), מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המשוער וחלוקתו לשלושה עשר לתשעים, ובלבד ששכר עבודתה הרגיל לא יעלה על השכר המלא שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר כאמור בתקנת משנה (א).

"השכר המשוער" - לענין תקנת משנה זאת הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה מהסיבות האמורות.

(ג) מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) שעבדה בעבודה עונתית בלבד יחושב שכר עבודתה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב-60 וחלוקתו לשלושה עשר לתשעים, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק.

מיום 1.12.1965

תקנת משנה 2(ו) מיום 1.9.1964

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1802 מיום 1.12.1965 עמ' 362

הוספת תקנות משנה 2(ה), 2(ו)

מיום 11.5.1966

תק' (מס' 2) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1879 מיום 11.5.1966 עמ' 1930

ביטול תקנת משנה 2(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) לשם קביעת סכום דמי הלידה למבוטחת שהיא חברת אגודה שיתופית העובדת במפעל האגודה או מטעמה, יראו את הסכום שלפיו השתלמו דמי הביטוח ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי הלידה, כשכר עבודתה הרגיל של המבוטחת.

מיום 9.3.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2009 מיום 9.3.1967 עמ' 1614

(ג) מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) שעבדה בעבודה עונתית בלבד יחושב שכר עבודתה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב-60 וחלוקתו לתשעים ב-60 אם המבוטחת זכאית לדמי לידה בעד שנים עשר שבועות או ב-75 אם היא זכאית לדמי לידה בעד ששה שבועות, וחלוקת המכפלה בתשעים, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק.

(ד) (בוטלה).

(ה) היתה העובדת ברבע השנה, כאמור בתקנת משנה (א) תקופה מסויימת עובדת עצמאית או חברה בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיתה אותה תקופה גם עובדת בשכר, יהיה שכר העבודה הרגיל שלה, הכנסותיה הממשיות ברבע השנה האמור או השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה האמור כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

(ו) מבוטחת שהפכה להיות עובדת עצמאית תוך שנת הכספים שקדמה לשנה בה מגיעים לה דמי לידה (להלן בתקנה זו – שנת הכספים הקודמת) והכנסתה שממנה מגיעים דמי ביטוח אינה משקפת נאמנה לדעת המוסד את ההכנסה המלאה שהיתה מתקבלת על ידה אילו היתה עובדת עצמאית בכל שנת הכספים הקודמת, תחושב הכנסתה כאמור בסעיף 8 לתוספת השביעית לחוק כאילו היתה 4/5 מההכנסה שהיתה לעובדת העצמאית בשנת הכספים הקודמת, מחולקת במספר חדשי העבודה באותה שנת כספים, כפול ב-12.

מיום 2.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 115

החלפת תקנת משנה 2(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) שעבדה בעבודה עונתית בלבד יחושב שכר עבודתה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב-60 אם המבוטחת זכאית לדמי לידה בעד שנים עשר שבועות או ב-75 אם היא זכאית לדמי לידה בעד ששה שבועות, וחלוקת המכפלה בתשעים, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק.

תקופת רבע השנה תק' (מס' 2)  תשמ"ו-1985

2א.     רבע השנה לענין סעיף 101 לחוק, הוא רבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.

מיום 16.9.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742

הוספת תקנה 2א

מיום 9.3.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2009 מיום 9.3.1967 עמ' 1614

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

2א. רבע השנה לענין סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק, היא תקופת רבע השנה שקדמה ל-1 בחודש שלפני היום בעדו מגיעים לראשונה דמי הלידה, או שקדמה ליום הפסקת העבודה – הכל לפי החישוב שלטובת המבוטחת.

מיום 1.1.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 286

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

הגדרת רבע השנה

2א. רבע השנה לענין סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק, היא תקופת רבע השנה שקדמה ליום הפסקת העבודה או שקדמה ל-1 לחודש שלפני היום האמור – הכל לפי החישוב שלטובת המבוטחת.

מינימום דמי לידה בעד 12 שבועות תק' תשכ"ח-1967

2ב.     סך כל דמי הלידה המשתלמים בעד 12 שבועות, לא יפחת מסך כל דמי הלידה שהיו משתלמים לאותה מבוטחת לפי תקנה 2(ג), אילו היתה זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות בלבד.

מיום 2.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 115

הוספת תקנה 2ב

תק' תשנ"ח-1998

3.    (בוטלה).

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914  מיום 30.7.1998 עמ' 1065

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

אישור בדבר יום הלידה המשוער

3. אישור רפואי בדבר יום הלידה המשוער יינתם על ידי רופא ויכלול פרטים אלה:

(1) שם המבוטחת ומענה;

(2) מספר תעודת הזהות של המבוטחת;

(3) תאריך הבדיקה הרפואית האחרונה (לא מוקדם מתשעה שבועות לפני תאריך הלידה המשוער);

(4) יום הלידה המשוער;

(5) שם הרופא המטפל במבוטחת בקשר להריונה;

(6) שם המוסד הרפואי אשר בפיקוחו נמצאת המבוטחת בקשר להריונה;

(7) התאריך הרצוי להפסקת עבודה;

(8) תאריך האישור;

(9) שם הרופא המאשר ומענו, או מענו של המוסד הרפואי שבו הוא עובד;

(10) חתימת הרופא המאשר.

תק' (מס' 2)  תשמ"א-1980

4.    (בוטלה).

מיום 2.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 115

החלפת תקנת משנה 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) דמי הלידה ישולמו אחת לשבועיים, בסופם, ואם המבוטחת היא עובדת במשכורת חדשית או עובדת עצמאית – אחת לארבעה שבועות, בסופם.

מיום 1.4.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1493

ביטול תקנת משנה 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) דמי לידה ישולמו אחת לארבעה שבועות, בסופם.

מיום 1.1.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4181 מיום 14.11.1980 עמ' 170

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

אופן תשלום דמי הלידה

4. (א) (בוטלה).

(ב) המוסד רשאי להרשות למעביד פלוני, בתנאים שייקבעו על ידי המוסד, לשלם בשם המוסד דמי לידה לעובדת אצלו.

(ג) השתמש המוסד בסמכותו לפי תקנת משנה (ב) ישולמו דמי הלידה על ידי המעביד, במועדים בהם הוא נוהג לשלם שכר לעובדיו, והמוסד יחזיר למעביד את הסכומים ששילם, לאחר שהמציא הוכחות על התשלום.

אישור מקומות שיקום והכשרה מקצועית תק' תשל"ז-1977

 4א.    המקומות המפורטים להלן הם מקומות מאושרים שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי לענין הגדרת "הכשרה מקצועית" שבסעיף 91 לחוק:

(1)  מקומות שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה במקצוע הנלמד לפי תכנית לימודים לפחות 35 שעות בשבוע במשך 6 חדשים רצופים לפחות;

(2)  בתי ספר לאחיות מוסמכות ואחיות מעשיות שהכיר בהם המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך לכך.

מיום 16.9.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742

הוספת תקנה 4א

מיום 1.1.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3455 מיום 1.1.1976 עמ' 767

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

עיגול דמי לידה

4א. פרוטרוט של עשור דמי לידה ליום, שהוא –

(1) עד 2 אגורות לא יובא בחשבון;

(2) מ-2 עד 7 אגורות, יחושב כ-5 אגורות;

(3) למעלה מ-7 אגורות, יחושב כ-10 אגורות.

מיום 18.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 741

הוספת תקנה 4א

הוראות מיוחדות לתשלום דמי-ביטוח  תק' תשל"ז-1977 תק' תש"ס-2000

4ב.     אדם שמלאו לו שמונה-עשרה שנה והמקבל הכשרה מקצועית כאמור בתקנה 4א, ישתלמו בעדו בעד כל חודש דמי ביטוח אמהות בשיעור של 0.1% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון; לענין זה, "רבעון" – כהגדרתו בלוח י"א.

מיום 18.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 741

הוספת תקנה 4ב

מיום 1.1.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 448

4ב. אדם שמלאו לו שמונה-עשרה שנה והמקבל הכשרה מקצועית כאמור בתקנה 4א, ישתלמו בעדו בעד כל חודש דמי ביטוח אמהות בשיעור של 0.1% מסכום הכנסת מינימום לפי פרט 1 בלוח י"א כפול שניים ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון; לענין זה, "רבעון" – כהגדרתו בלוח י"א.

קביעת מעביד לצורך תשלום דמי הביטוח תק' תשל"ז-1977

4ג.      לגבי אדם המקבל הכשרה מקצועית באחד המקומות כאמור בתקנה 4א יראו כמעבידו, לצורך תשלום דמי הביטוח –

(1)  במקום כאמור בפסקה (1) – את האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה;

(2)  במקום כאמור בפסקה (2) – את החייב בתשלום שכר העבודה למדריכים ולעובדים.

מיום 18.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 741

הוספת תקנה 4ג

תק' תשנ"ח-1998

5.    (בוטלה).

מיום 17.3.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 505 מיום 17.3.1955 עמ' 714

5. (א) תביעה למענק לידה תוגש למוסד בכתב על טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ויצורף אליו אישור בית חולים שהמבוטחת הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה.

(ב) המענק ישולם תוך חדשיים מהיום בו נמסר למוסד אישור כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914  מיום 30.7.1998 עמ' 1065

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

תביעה למענק לידה

5. (א) תביעה למענק לידה תוגש למוסד בכתב על טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ויצורף אליו אישור בית חולים שהמבוטחת הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה.

(ב) המענק ישולם תוך חדשיים מהיום בו נמסר למוסד אישור כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תש"ס-2000

6.    (בוטלה).

מיום 7.6.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 611 מיום 7.6.1956 עמ' 844

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת שלושים לירות ארבעים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1957

תק' תשי"ז-1957

ק"ת תשי"ז מס' 722 מיום 15.8.1957 עמ' 1730

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת ארבעים לירות חמישים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1958

תק' (מס' 2) תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 796 מיום 29.5.1958 עמ' 1232

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת חמישים לירות חמישים ושש לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1959

תק' תשי"ט-1959

ק"ת תשי"ט מס' 918 מיום 18.6.1959 עמ' 1532

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת חמישים ושש לירות ששים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1960

תק' תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1008 מיום 28.4.1960 עמ' 1059

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת ששים לירות ששים ושבע לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1171 מיום 6.7.1961 עמ' 2098

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת ששים ושבע לירות שבעים ואחת לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.7.1961

תק' תשכ"ב-1961

ק"ת תשכ"ב מס' 1225 מיום 16.11.1961 עמ' 386

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת שבעים ואחת לירות שבעים ושבע לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1962

תק' (מס' 2) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1308 מיום 10.5.1962 עמ' 1876

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת שבעים ושבע לירות מאה ושתים עשרה לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1962

תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1322 מיום 14.6.1962 עמ' 2063

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה ושתים עשרה לירות מאה ושתים עשרה לירות וחמישים אגורות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1432 מיום 31.3.1963 עמ' 1264

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה ושתים עשרה לירות וחמישים אגורות מאה וחמישים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1564 מיום 1.4.1964 עמ' 1054

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה וחמישים לירות מאה שבעים וחמש לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1719 מיום 29.4.1965 עמ' 1898

(א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה שבעים וחמש לירות מאה שמונים ואחת לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 16.9.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742

6. (א) ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה שבעים וחמש לירות מאה שמונים ואחת לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

(ב) המוסד רשאי לתת את חלק מענק הלידה המיועד לאשפוז באמצעות המוסד המאשפז או המוסד המטפל באשפוז.

מיום 1.4.1966

תק' (מס' 2) תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1879 מיום 11.5.1966 עמ' 1930

6. ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאה שמונים ואחת לירות מאתיים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1968

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1513

6. ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאתיים לירות מאתיים ועשרים לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1971

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2806 מיום 10.2.1972 עמ' 631

6. ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת מאתיים ועשרים לירות 315 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.4.1972

תק' תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2936 מיום 23.11.1972 עמ' 332

6. ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת 315 לירות 360 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 1.6.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3022 מיום 21.6.1973 עמ' 1519

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

6. ממענק הלידה יינתנו לאשפוז היולדת 360 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד, אך רשאי המוסד, אם ימצא לנכון, לתת את היתרה, כולה או מקצתה, בציוד, בעין בשביל הנולד.

מיום 15.4.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3197 מיום 11.7.1974 עמ' 1484

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 504 לירות 648 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3311 מיום 23.3.1975 עמ' 1205

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 648 לירות 675 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3501 מיום 29.3.1976 עמ' 1251

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 675 לירות 1400 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.1.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1493

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 1400 לירות 2000 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.1.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3815 מיום 16.2.1978 עמ' 711

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 2,000 לירות 3,200 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1262

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 3,200 לירות 4,400 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3964 מיום 30.3.1979 עמ' 932

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 4,400 לירות 7,200 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 15.11.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4048 מיום 15.11.1979 עמ' 213

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 7,200 לירות 10,000 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.2.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4087 מיום 5.2.1980 עמ' 955

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 10,000 לירות 12,000 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4109 מיום 10.4.1980 עמ' 1308

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 12,000 לירות 17,200 לירות והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 15.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 112

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 17,200 לירות 2,540 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4205 מיום 22.2.1981 עמ' 449

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 2,540 שקלים 4,100 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 805

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 4,100 שקלים 5,000 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.7.1981

תק' (מס' 5) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1562

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 5,000 שקלים 5,920 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 195

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 5,921 שקלים 6,560 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 10.4.1982

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4334 מיום 1.4.1982 עמ' 824

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 6,560 שקלים 9,600 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.10.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 202

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 9,600 שקלים 15,130 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 586

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 15,130 שקלים 18,170 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1083

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 18,170 שקלים 23,244 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.10.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4548 מיום 30.10.1983 עמ' 338

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 23,244 שקלים 31,696 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.1.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 777

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 31,696 שקלים  59,165 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4612 מיום 1.4.1984 עמ' 1205

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 59,165 שקלים 80,295 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.8.1984

תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2372

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 80,295 שקלים 147,910 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4731 מיום 18.11.1984 עמ' 348

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 147,910 שקלים 253,565 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 5.2.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1158

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 253,565 שקלים 325,410 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1158

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 325,410 שקלים 350,800 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.7.1985

תק' (מס' 6) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1797

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 350,800 שקלים 604,300 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.8.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 279

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 604,300 שקלים 540,900 שקלים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 25.1.1986

תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906  מיום 28.2.1986 עמ' 543

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 540,900 שקלים 689 שקלים חדשים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.4.1986

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4936  מיום 1.6.1986 עמ' 948

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

תשלום מענק לידה

6. ממענק הלידה יינתנו לאישפוז היולדת 689 שקלים חדשים והיתרה תינתן לרכישת ציוד בשביל הנולד.

מיום 1.1.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 448

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

סכום מענק האישפוז

6. סכום מענק האישפוז יהיה 693 שקלים חדשים.

מענק לידה מיוחד תק' (מס' 2)  תשל"ג-1973 תק' (מס' 3)  תשמ"ו-1986

6א.     נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 850 שקלים חדשים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 16.4.1965

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 115

הוספת תקנה 6א

מיום 7.8.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2429 מיום 7.8.1969 עמ' 1947

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

מענק מיוחד

6א. מבוטחת שילדה לפחות שלושה ילדים חיים באותה לידה, ישולם לה, בנוסף למענק הלידה לפי סעיף 30(א) לחוק, מענק בסך 500 לירות.

מיום 1.6.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3022 מיום 21.6.1973 עמ' 1519

הוספת תקנה 6א

מיום 15.4.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3170 מיום 12.5.1974 עמ' 1184

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 1,000 לירות 1,300 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3311 מיום 23.3.1975 עמ' 1205

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 1,300 לירות 1,900 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3501 מיום 29.3.1976 עמ' 1251

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 1,900 לירות 2450 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.


מיום 1.4.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1493

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 2450 לירות 3,500 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1262

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 3,500 לירות 5,350 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3964 מיום 30.3.1979 עמ' 932

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 5,350 לירות 8,500 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 15.11.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4048 מיום 15.11.1979 עמ' 213

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 8,500 לירות 12,850 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4109 מיום 10.4.1980 עמ' 1308

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 12,850 לירות 21,250 לירות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 15.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 112

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 21,250 לירות 2,992 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4205 מיום 22.2.1981 עמ' 449

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 2,992 שקלים 4,206 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 805

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 4,206 שקלים 5,423 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.9.1981

תק' (מס' 6) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1562

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 5,423 שקלים 6,377 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 195

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 6,377 שקלים 8,000 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4334 מיום 1.4.1982 עמ' 823

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 8,000 שקלים 11,200 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4417 מיום 14.10.1982 עמ' 100

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 11,200 שקלים 18,500 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 10.1.1983

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 586

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4461 מיום 14.2.1983 עמ' 816

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 18,500 שקלים 22,945 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1083

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 22,945 שקלים 27,990 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.10.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4548 מיום 30.10.1983 עמ' 338

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 27,990 שקלים 45,122 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.1.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4585 מיום 30.1.1984 עמ' 888

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 45,122 שקלים 61,412 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.4.1984

תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1984 עמ' 1476

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 61,412 שקלים 87,566 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.7.1984

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4679 מיום 31.7.1984 עמ' 2137

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 87,566 שקלים 125,831 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 1.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4731 מיום 18.11.1984 עמ' 348

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 125,831 שקלים 275,796 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.1.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4752 מיום 1.2.1985 עמ' 554

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 275,796 שקלים 344,060 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.4.1985

תק' (מס' 5) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4800 מיום 5.5.1985 עמ' 1212

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 344,060 שקלים 438,600 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.7.1985

תק' (מס' 7) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1806

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 438,600 שקלים 675,100 שקלים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

מיום 25.1.1986

תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906  מיום 28.2.1986 עמ' 543

6א. נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 675,100 שקלים 850 שקלים חדשים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954".

כ"ו באדר ב' תשי"ד (31 במרס 1954)                                   גולדה מאיר

                                                                                                                   שרת העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 440 מיום 15.4.1954 עמ' 647.

תוקנו ק"ת תשט"ו מס' 505 מיום 17.3.1955 עמ' 714 – תק' תשט"ו-1955.

ק"ת תשט"ז מס' 611 מיום 7.6.1956 עמ' 845 – תק' תשט"ז-1956.

ק"ת תשי"ז מס' 722 מיום 15.8.1957 עמ' 1730 – תק' תשי"ז-1957; תחילתן ביום 1.4.1957.

ק"ת תשי"ח: מס' 767 מיום 6.2.1958 עמ' 687 – תק' תשי"ח-1958. מס' 796 מיום 20.5.1958 עמ' 1232 – תק' (מס' 2) תשי"ח–1958; תחילתן ביום 1.4.1958.

ק"ת תשי"ט מס' 918 מיום 18.6.1959 עמ' 1532 – תק' תשי"ט-1959; תחילתן ביום 1.4.1959.

ק"ת תש"ך מס' 1008 מיום 28.4.1960 עמ' 1059 – תק' תש"ך-1960; תחילתן ביום 1.4.1960.

ק"ת תשכ"א מס' 1171 מיום 6.7.1961 עמ' 2098 – תק' תשכ"א-1961; תחילתן ביום 1.4.1961.

ק"ת תשכ"ב: מס' 1225 מיום 10.11.1961 עמ' 386 – תק' תשכ"ב-1961; תחילתן ביום 1.7.1961. מס' 1308 מיום 10.5.1962 עמ' 1876 – תק' (מס' 2) תשכ"ב–1962; תחילתן ביום 1.4.1962. מס' 1322 מיום 14.6.1962 עמ' 2063 – תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962; תחילתן ביום 1.4.1962.

ק"ת תשכ"ג מס' 1432 מיום 31.3.1963 עמ' 1264 – תק' תשכ"ג-1963; תחילתן ביום 1.4.1963.

ק"ת תשכ"ד מס' 1564 מיום 1.4.1964 עמ' 1054 – תק' תשכ"ד-1964; תחילתן ביום 1.4.1964.

ק"ת תשכ"ה: מס' 1719 מיום 29.4.1965 עמ' 1898 – תק' תשכ"ה-1965; תחילתן ביום 1.4.1965. מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2742 – תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965.

ק"ת תשכ"ו: מס' 1802 מיום 1.12.1965 עמ' 362 – תק' תשכ"ו-1965; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 1879 מיום 11.5.1966 עמ' 1930 – תק' תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.4.1966.

ק"ת תשכ"ז  מס' 2009 מיום 9.3.1967 עמ' 1614 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח: מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 115 – תק' תשכ"ח-1967; תחילתן ביום 16.4.1965.

ק"ת תשכ"ט: מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1513 – תק' תשכ"ט-1969; תחילתן ביום 1.4.1968. מס' 2429 מיום 7.8.1969 עמ' 1947 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969.

ק"ת תשל"ב מס' 2806 מיום 10.2.1972 עמ' 631 – תק' תשל"ב-1972; תחילתן ביום 1.4.1971.

ק"ת תשל"ג: מס' 2936 מיום 23.11.1972 עמ' 332 – תק' תשל"ג-1972; תחילתן ביום 1.4.1972. מס' 3022 מיום 21.6.1973 עמ' 1519 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1973; תחילתן ביום 1.6.1973.

ק"ת תשל"ד: מס' 3170 מיום 12.5.1974 עמ' 1184 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן ביום 15.4.1974. מס' 3197 מיום 11.7.1974 עמ' 1484 – תק' (מס' 2) תשל"ד-1974; תחילתן ביום 15.4.1974.

ק"ת תשל"ה מס' 3311 מיום 23.3.1975 עמ' 1204 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3455 מיום 1.1.1976 עמ' 767 – תק' תשל"ו-1976 בתקנה 3(2) לתקנות הביטוח הלאומי (עיגול גמלאות), תשל"ו-1976. מס' 3501 מיום 29.3.1976 עמ' 1251 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.4.1976.

ק"ת תשל"ז: מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 741 – תק' תשל"ז-1977. מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1493 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.1.1977. עמ' 1493 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.4.1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3815 מיום 16.2.1978 עמ' 711 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.1.1978. מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1262 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.4.1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3964 מיום 30.3.1979 עמ' 931 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4048 מיום 15.11.1979 עמ' 213 – תק' תש"ם-1979; תחילתן ביום 15.11.1979. מס' 4087 מיום 5.2.1980 עמ' 955 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.2.1980. מס' 4109 מיום 10.4.1980 עמ' 1308 – תק' (מס' 3) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.4.1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 112 – תק' תשמ"א-1980; תחילתן ביום 15.10.1980. מס' 4181 מיום 14.11.1980 עמ' 170 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1980; תחילתן ביום 1.1.1981. מס' 4205 מיום 22.2.1981 עמ' 449 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.2.1981. מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 805 – תק' (מס' 4) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981. מס' 4274 מיום 28.9.1981 מס' 1562 – תק' (מס' 5) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.7.1981. עמ' 1562 – תק' (מס' 6) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.9.1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 195 – תק' תשמ"ב-1981; תחילתן ביום 1.10.1981. מס' 4334 מיום 1.4.1982 עמ' 823 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982. עמ' 824 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 10.4.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4417 מיום 14.10.1982 עמ' 100 – תק' תשמ"ג-1982; תחילתן ביום 1.10.1982. מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 202 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1982; תחילתן ביום 1.10.1982. מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 586 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.1.1983. עמ' 586 – תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 10.1.1983 (ת"ט מס' 4461 מיום 14.2.1983 עמ' 816). מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1083 – תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4548 מיום 30.10.1983 עמ' 338 – תק' תשמ"ד-1983; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 777 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.1.1984. מס' 4585 מיום 30.1.1984 עמ' 888 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 25.1.1984. מס' 4612 מיום 1.4.1984 עמ' 1205 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984. מס' 4629 מיום 10.5.1984 עמ' 1476 – תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 25.4.1984. מס' 4679 מיום 31.7.1984 עמ' 2137 – תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 25.7.1984. מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2372 – תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.8.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4731 מיום 18.11.1984 עמ' 348 – תק' תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 1.11.1984. מס' 4752 מיום 1.2.1985 עמ' 554 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 25.1.1985. מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1158 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 5.2.1985. עמ' 1158 – תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.4.1985. מס' 4800 מיום 5.5.1985 עמ' 1212 – תק' (מס' 5) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 25.4.1985. מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1797 – תק' (מס' 6) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.7.1985. מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1806 – תק' (מס' 7) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 25.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 279 – תק' תשמ"ו-1985; תחילתן ביום 1.8.1985. מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 286 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985; תחילתן ביום 1.1.1986. מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 543 – תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 25.1.1986. מס' 4936 מיום 1.6.1986 עמ' 948 – תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 1.4.1986.

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1065 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 448 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.4.1999 ותחולתן על דמי ביטוח המשתלמים מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות