נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956

ביטוח – ביטוח לאומי – ביטוח נכות ונכים

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה – פגיעות ותאונות

בריאות – נכים

עבודה – בטיחות בעבודה – פגיעות ותאונות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מינוי פקידי שיקום

סעיף 2

2

Go

מידת השיקום המקצועי ואופן נתינתו

סעיף 3

2

Go

תביעה לשיקום מקצועי

סעיף 4

2

Go

חובות הנפגע

סעיף 5

2

Go

הכנת תכנית השיקום

סעיף 6

2

Go

שינוי התכנית

סעיף 7

2

Go

הוראות לפקיד שקום

סעיף 8

2

Go

תשלומים לנפגע

סעיף 9

2

Go

שלילת תשלומים

סעיף 10

2

Go

השם

סעיף 11


 תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956*

תק' תשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 88 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953 לפי סעיפים 88 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "רופא מוסמך", "נפגע" – כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

מינוי פקידי שיקום תק' תשע"ח-2017

2.    מינהלת המוסד תמנה, מבין עובדי המוסד שהוסמכו לפי סעיף 298 לחוק, פקידי שיקום מקצועי (להלן – פקיד שיקום).

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90

2. מינהלת המוסד תמנה, מבין עובדי המוסד שהוסמכו לפי סעיף 95 לחוק סעיף 298 לחוק, פקידי שיקום מקצועי (להלן – פקיד שיקום).

מידת השיקום המקצועי ואופן נתינתו תק' תשל"ג-1973

3.    (א)  שיקום מקצועי יינתן בדרך הכשרה מקצועית או בדרך אחרת במידה שנתמלאו לגבי נפגע תנאים אלה:

(1)   דרגת נכותו כתוצאה מפגיעה נקבעה ל-10% לפחות או – אם דרגת הנכות טרם נקבעה – עלולה דרגת הנכות, לדעת רופא מוסמך, להגיע ל-10% לפחות;

תק' תשל"ג-1973

(2)   עקב הפגיעה בעבודה, אינו מסוגל יותר לעבודתו הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת שידע לעשותה ושניתן להעסיק בה את הנפגע או שהוא זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת בכדי שיהיה מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת;

(3)   הוא יהיה, לדעת פקיד השיקום, מתאים לשיקום מקצועי.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) רשאי המוסד ליתן שיקום מקצועי – אף אם דרגת הנכות היא פחות מ-10% אם רופא מוסמך אישר כי המשך עבודתו של הנפגע בעבודתו הקודמת עלול לסכן במיוחד את מצב בריאותו או את הבטיחות במקום עבודתו.

מיום 15.3.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2982 מיום 15.3.1973 עמ' 947

(א) שיקום מקצועי יינתן בדרך הכשרה מקצועית או בדרך אחרת במידה שנתמלאו לגבי נפגע תנאים אלה:

(1) דרגת נכותו כתוצאה מפגיעה נקבעה ל-10% לפחות או - אם דרגת הנכות טרם נקבעה - עלולה דרגת הנכות, לדעת רופא מוסמך, להגיע ל-10% לפחות;

(2) עקב הפגיעה בעבודה, אינו מסוגל יותר לעבודתו הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת שידע לעשותה ושניתן להעסיק בה את הנפגע או שהוא זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת בכדי שיהיה מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת;

(3) הוא יהיה, לדעת פקיד השיקום, מתאים לשיקום מקצועי.

תביעה לשיקום מקצועי תק' תשכ"ז-1967

4.    תביעה לשיקום מקצועי תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ותוך שנה מהתאריך בו נקבעה לראשונה דרגת נכותו של הנפגע שאינה לזמן מוגבל ושאינה דרגת נכות זמנית. המשיך הנפגע לאחר שנקבעה דרגת נכותו כאמור בעבודתו או בעבודה אחרת, או שקיימות, לדעת המוסד, נסיבות מיוחדות לאיחור בהגשת התביעה לשיקום מקצועי, רשאי המוסד ליתן לו שיקום מקצועי אף אם הוגשה התביעה אחרי התאריך כאמור.

מיום 31.8.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2098 מיום 31.8.1967 עמ' 3164

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. תביעה לשיקום מקצועי תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ותוך שנה מהתאריך בו נקבעה לראשונה דרגת נכותו של הנפגע או תוך ששה חדשים מתאריך פרסום תקנות אלה ברשומות – הכל לפי התאריך המאוחר יותר. המשיך הנפגע בעבודתו לאחר שנקבעה דרגת הנכות, רשאי המוסד ליתן לו שיקום מקצועי אף אם הוגשה התביעה תוך שלוש שנים מהתאריך כאמור.

חובות הנפגע

5.    נפגע חייב להתייצב בפני פקיד השיקום במקום ובמועד שנקבעו על ידיו לשם מתן הדרכה לנפגע בבחירת מקצוע בקשר לשיקומו ולשם ביצוע בדיקות ומבחנים אחרים, וכן חייב הנפגע להמציא מסמכים ותעודות שפקיד השיקום ידרוש להוכחת התנאים לפי תקנה 3 ולקביעת דרכי השיקום, ובלבד שהנפגע לא יחוייב בכל תשלום בקשר לכך.

הכנת תכנית השיקום

6.    מצא פקיד השיקום כי נתמלאו התנאים לפי תקנה 3, יכין, תוך התייעצות בנפגע, את התכנית לפיה יינתן לו השיקום המקצועי (להלן - תכנית השיקום).

שינוי התכנית

7.    נוכח פקיד השיקום כי ההתקדמות בשיקומו המקצועי של הנפגע אינה מניחה את הדעת מפאת אי-התאמתו או אי-יכולתו או מפאת אי-התאמת המקום בו ניתן השיקום, רשאי הוא לשנות את התכנית, לקבוע תכנית חדשה או להפסיק את השיקום.

הוראות לפקיד שקום תק' תשע"ח-2017

8.    פקיד שיקום יפעל בהתאם להוראות המוסד שניתנו לפי סעיף 88 לחוק ופורסמו בירחון העבודה והביטוח הלאומי.

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90

8. פקיד שיקום יפעל בהתאם להוראות המוסד שניתנו לפי סעיף 18 לחוק לפי סעיף 88 לחוק ופורסמו בירחון העבודה והביטוח הלאומי.

תשלומים לנפגע תק' תשכ"א-1961

9.    (א)  לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו –

(1)   הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצוע בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 ו-44 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956;

תק' תשע"ח-2017

(2)   ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% אם הוא מועסק בהכשרתו המקצועית לשיקום לא פחות מ-16 שעות לשבוע; אם אין משתלמת לו קיצבת נכות ונתמלאו התנאים כאמור – ישולם לו סכום השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% (להלן – דמי שיקום). ישנה לנפגע הכנסה ממשלח-ידו בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי, להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה על ההכנסה כאמור;

(3)   לא נתמלאו התנאים כאמור בפסקה (2) והנפגע עובד בעת מתן השיקום המקצועי גם כעובד שכיר ונגרע משכרו עקב העדרו מהעבודה לרגל השיקום – ישולם לו סכום השווה רק לאותו חלק מהשכר שנגרע כאמור ובלבד שהסכום ששולם לא יעלה על דמי-שיקום.

תק' תשכ"ח-1968

          (ב)  ניתן השיקום המקצועי במקום בו ניתנים איכסון וכלכלה, יופחת תשלום דמי השיקום –

(1)   אם אין לנפגע, בעת מתן דמי השיקום, תלויים כמשמעותם בסעיף 22(ב) לחוק – ב-50%;

(2)   אם יש לנפגע, בעת מתן דמי השיקום, תלוי אחד בלבד כאמור – ב-25%.

מיום 24.8.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1192 מיום 24.8.1961 עמ' 2656

החלפת תקנת משנה 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו סכומים אלה:

(1) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת אילו דרגת נכותו היתה 100%; אם אין משתלמת לו קיצבת נכות, ישולם ההפרש שבין הכנסתו ממשלח ידו ובין קיצבת נכות שהיתה משתלמת אילו דרגת נכותו היתה 100%;

(2) הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצועו בשיעור ובאופן שנקבע בתקנה 43 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

מיום 19.1.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2173 מיום 19.1.1968 עמ' 699

החלפת תקנת משנה 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ניתן השיקום המקצועי במקום בו ניתנים אכסון וכלכלה ואין לנפגע כאמור תלויים כמשמעותם בסעיף 22(ב) לחוק, יופחת התשלום ב-50%.

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90

9. (א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו –

(1) הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצוע בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 ו-44 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956;

(2) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% אם הוא מועסק בהכשרתו המקצועית לשיקום לא פחות מ-20 שעות לא פחות מ-16 שעות לשבוע, או אם לדעת לשכת העבודה של שירות התעסוקה, עקב שיקומו הוא אינו ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותו בהכשרה מקצועית; אם אין משתלמת לו קיצבת נכות ונתמלאו התנאים כאמור – ישולם לו סכום השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% (להלן – דמי שיקום). ישנה לנפגע הכנסה ממשלח-ידו בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי, להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה על ההכנסה כאמור;

שלילת תשלומים תק' תשכ"ב-1962

10.  המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול תשלום לפי תקנה 9(א)(2) אם הנפגע נעדר ללא הצדקה מהמקום בו ניתנת לו הכשרה מקצועית לשיקומו או שהוא, לדעת פקיד השיקום, מתרשל בהכשרה המקצועית והוא ממשיך להתרשל לאחר שפקיד השיקום התרה בו בכתב.

מיום 5.4.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1292 מיום 5.4.1962 עמ' 1671

10. המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול תשלום לפי תקנה 9(א)(1) לפי תקנה 9(א)(2) אם הנפגע נעדר ללא הצדקה מהמקום בו ניתנת לו הכשרה מקצועית לשיקומו או שהוא, לדעת פקיד השיקום, מתרשל בהכשרה המקצועית והוא ממשיך להתרשל לאחר שפקיד השיקום התרה בו בכתב.

תק' תשע"ח-2017

11.  (בוטלה).

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

השם

11. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956".

כ"א בסיון תשט"ז (31 במאי 1956)                                    גולדה מאירסון

                                                                                                             שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשט"ז מס' 613 מיום 14.6.1956 עמ' 890.

תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1192 מיום 24.8.1961 עמ' 2656 – תק' תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ב מס' 1292 מיום 5.4.1962 עמ' 1671 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ז מס' 2098 מיום 31.8.1967 עמ' 3164 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח מס' 2173 מיום 19.1.1968 עמ' 699 – תק' תשכ"ח-1968.

ק"ת תשל"ג מס' 2982 מיום 15.3.1973 עמ' 947 – תק' תשל"ג-1973.

ק"ת תשע"ח מס' 7870 מיום 28.9.2017 עמ' 90 – תק' תשע"ח-2017; ר' תקנה 7 לענין תחילה ותחולה.

7. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שבתום חודש מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על נפגע הזכאי לשיקום מקצועי ביום התחילה ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות