נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תשלום הקיצבה לאלמנה שנישאה

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4

2

Go

השם

סעיף 5


 תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78(ב) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "הכנסה" - הכנסה כמשמעותה בתקנה 1(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז-1976.

תשלום הקיצבה לאלמנה שנישאה

2.    אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה אינה עולה על החלק השנים-עשר של הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ב' לחוק, לא תפקע זכותה לקיצבת תלויים אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו;

(2)   ביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בניסן תשל"ה (1 באפריל 1975).

ביטול

4.    תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשכ"ה-1965 - בטלות.

השם

5.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976".

ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976)                      משה ברעם

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3608  מיום 28.10.1976 עמ' 225.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות