נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), תשמ"א-1981

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה – ביטוח אבטלה

עבודה – פיטורים ואבטלה – ביטוח אבטלה

תוכן ענינים

2

Go

תמורת הודעה מוקדמת על פיטורים

סעיף 1


צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 143(ה)(5) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תמורת הודעה מוקדמת על פיטורים

1.    תשלום הניתן לעובד בשל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטוריו, ייחשב כפיצוי על הפסד שכר לענין 143(ה) לחוק, לתקופה שבעדה ניתן התשלום.

י"ח באייר תשמ"א (22 במאי 1981)                               ישראל כץ

                                                                                                שר העבודה והרווחה* פורסם ק"ת תשמ"א מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1081.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות