Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954

מסים – ביטוח לאומי

מסים – גבייה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תקופת תשלום לעובד במשק בית

סעיף 1ב

2

Go

מועדי תשלום בידי מבוטח שאינו עובד

סעיף 2

3

Go

מועדי תשלום בעד עובד במשק בית

סעיף 2א

3

Go

דרכי תשלום

סעיף 3

3

Go

הערכת הכנסתו של חבר אגודה

סעיף 5

3

Go

חישוב דמי ביטוח בעד חבר אגודה

סעיף 5א

3

Go

הערכת הכנסתו של חבר קיבוץ

סעיף 5ב

4

Go

שיעור דמי ביטוח של חבר קיבוץ

סעיף 5ג

4

Go

חבר אגודה שיתופית שהכנסתו פחותה מהמינימום

סעיף 6

4

Go

דין וחשבון מבוטח שאינו עובד

סעיף 7

4

Go

דין וחשבון מעביד על שכר עובדיו

סעיף 8

5

Go

דחיית מועד

סעיף 9ב

5

Go

הסכם תשלומים

סעיף 9ג

5

Go

השם

סעיף 10


תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954*

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ג-2003

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 336, 344, 353, 355, 360 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 370

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39(א)(2), 39(ג), 44(ד), 48 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953 לפי סעיפים 336, 344, 353, 360 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 23.7.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 853

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 336, 344, 353, 355, 360 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות תק' תש"ך-1959

1.    בתקנות אלה –

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

הוספת תקנה 1

           "הפקודה" – פקודת מס הכנסה, 1947;

           "אגודה" – אגודה שיתופית, למעט קיבוץ;

           "קיבוץ" – כמשמעותו בסעיף 19א לפקודה, לרבות מושב שיתופי;

           "חבר" – מבוטח העובד במפעל האגודה או הקיבוץ והוא חבר באגודה או בקיבוץ;

תק' תשנ"ה-1995

           "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים רצופים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס;

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1204

הוספת הגדרת "רבעון"

תק' תשל"ב-1972

           "שירות התעסוקה" – כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;

מיום 21.4.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2836 מיום 21.4.1972 עמ' 1032

הוספת הגדרת "שירות התעסוקה"

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ט-1999

           "שנה שוטפת" – כמשמעותה בסעיף 345 לחוק.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1465

הוספת הגדרת "שנה שוטפת"

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 370

"שנה שוטפת" – כמשמעותה בסעיף 164 לחוק בסעיף 345 לחוק.

תק' תש"ל-1970

1א.     (בוטלה).

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

1. 1א. תקופת תשלום דמי ביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד, היא שלושה חדשים.

מיום 14.5.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1603

ביטול תקנה 1א

הנוסח הקודם:

תקופת התשלום למבוטח שאינו עובד

1א. תקופת תשלום דמי ביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד, היא שלושה חדשים.

תקופת תשלום לעובד במשק בית תק' תשכ"ו-1965 תק' תש"ע-2010

1ב.     תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית היא שלושה חדשים.

מיום 22.10.1965

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 117

הוספת תקנה 1ב

מיום 1.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5052 מיום 3.9.1987 עמ' 1254

1ב. תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית היא שלושה חדשים ששה חדשים.

מיום 8.3.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6875 מיום 8.3.2010 עמ' 937

1ב. תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית היא ששה חדשים שלושה חדשים.

מועדי תשלום בידי מבוטח שאינו עובד תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

2.    (א)  (1)   מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א)   15 בחודש של כל אחד מהחדשים פברואר עד דצמבר של כל שנה שוטפת – בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב)   15 בחודש ינואר של כל שנה שוטפת – בעד חודש דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת;

תק' תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ה-2005

(2)   מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ה-1995 תק'תשנ"ט-1999 תק' תשס"ה-2005

(3)   מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

                 (4)   א.     על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), מועד התשלום בידי מבוטח שעבר מסוג של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יהיה ב-15 בחודש שלאחר החודש האחרון בו שהה בסוג של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי;

ב.     האמור בפסקה (א) יחול בשינויים המחוייבים גם על מבוטח שהכנסותיו בתקופת התשלום עלו על הכנסת המינימום האמורה בפרטים 3 ו-4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין.

תק' תשנ"ט-1999

           (ב)  (בוטלה).

תק' תשמ"ז-1986 תק' תשנ"ט-1999

           (ג)   (1)   המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה שעל פיה חושבו המקדמות לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת, לא עלתה על סכום השווה להכנסה המזערית שנקבעה לגבי אותו רבעון בפרט 3 שבלוח י"א לחוק;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ט-1999

(2)   התברר כי בשנת מס פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח, כאמור בסעיף 345 לחוק, על ההכנסה המזערית לאותה שנת מס לפי פרט 3 שבלוח י"א לחוק, יחולו הוראות אלה –

תק' תשמ"ח-1988

(א)   נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לפני ה-31 בינואר של אותה שנת מס – יראו כאילו המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה וכאילו חל במועדי התשלום של תקופות התשלום שבאותה שנת מס.

תק' תשמ"ח-1988

(ב)   נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לאחר ה-31 בינואר של אותה שנת המס – המועד לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום ששה חדשים מתום שנת המס שאליה מתייחסת ההכנסה.

מיום 17.3.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 505 מיום 17.3.1955 עמ' 716

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

מועד התשלום למבוטח שאינו עובד

2. מועד תשלום דמי ביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד, הוא היום החמישה עשר בחודש שאחרי תקופת התשלום כפי שנקבעה בתקנה 1.

מיום 14.5.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1603

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. מועדי תשלום דמי הביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד הם:

10 במרס, בעד החדשים ינואר – מרס;

10 ביוני, בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר.

מיום 1.4.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 847

2. מועדי תשלומי דמי הביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד הם –

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 400 לירות 600 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 400 לירות 600 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 31.7.1975

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3377 מיום 31.7.1975 עמ' 2410

הוספת פסקה 2(3)

מיום 1.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3501 מיום 29.3.1976 עמ' 1252

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 600 לירות 800 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 600 לירות 800 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3610 מיום 31.10.1976 עמ' 266

הוספת פסקה 2(4)

מיום 1.4.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3684 מיום 27.3.1977 עמ' 1280

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 800 לירות 1,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 800 לירות 1,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.4.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3825 מיום 13.3.1978 עמ' 850

2. מועדי תשלומי דמי הביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד הם –

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 1,000 לירות 2,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 1,000 לירות 2,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

(3) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח בשיעור של 1.9% מתוך השיעור הנקוב בפרט 4 ללוח י' לחוק, המגיעים בשנת הכספים 1975/76 לאחד ממועדי התשלום שבין ה' בתשרי תשל"ו (10 בספטמבר 1975) לבין י"ב בסיון תשל"ו (10 ביוני 1976), הכל כפי שייקבע בהודעה של המוסד למבוטח.

(4) (א) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(א) לחוק לבין המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בנובמבר של השנה שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) עד 10 ביוני של השנה שלאחריו, הכל כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(ב) היה ההפרש בפסקה (א) קטן מ-50 לירות, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבלת השומה הקובעת לשנה זו;

(ג) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (ב), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

מיום 1.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 985

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 2,000 לירות 3,600 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 2,000 לירות 3,600 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.4.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4107 מיום 30.3.1980 עמ' 1272

2. מועדי תשלומי דמי הביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד הם –

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 3,600 לירות 10,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 3,600 לירות 10,000 לירות:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש;

(3) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח בשיעור של 1.9% מתוך השיעור הנקוב בפרט 4 ללוח י' לחוק, המגיעים בשנת הכספים 1975/76 לאחד ממועדי התשלום שבין ה' בתשרי תשל"ו (10 בספטמבר 1975) לבין י"ב בסיון תשל"ו (10 ביוני 1976), הכל כפי שייקבע בהודעה של המוסד למבוטח;

(4) (א) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(א) לחוק לבין המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בנובמבר של השנה שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) עד 10 ביוני של השנה שלאחריו, הכל כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(ב) היה ההפרש בפסקה (א) קטן מ-50 לירות מ-100 לירות, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבלת השומה הקובעת לשנה זו;

(ג) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (ב), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 810

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 10,000 לירות 2,400 שקלים:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 10,000 לירות 2,400 שקלים:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.4.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4334 מיום 1.4.1982 עמ' 823

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 2,400 שקלים 4,100 שקלים:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 2,400 שקלים 4,100 שקלים:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4475 מיום 24.3.1983 עמ' 1035

(1) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב אינם עולים על 4,100 שקלים אם דמי הביטוח מחושבים לפי המינימום הקבוע בפרט 3 שבלוח י"א לחוק:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי-הביטוח השנתיים שבתשלומם הוא חייב עולים על 4,100 שקלים אם דמי הביטוח אינם מחושבים על פי המינימום הקבוע בפרט 3 שבלוח י"א לחוק:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש.

מיום 1.4.1984

פסקה 2(א)(1) מיום 10.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1465

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. מועדי תשלומי דמי הביטוח על ידי מבוטח שאינו עובד הם –

(1) אם דמי הביטוח מחושבים לפי המינימום הקבוע בפרט 3 שבלוח י"א לחוק:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בספטמבר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

10 בדצמבר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר;

10 במרס בעד החדשים ינואר – מרס;

(2) אם דמי הביטוח אינם מחושבים על פי המינימום הקבוע בפרט 3 שבלוח י"א לחוק:

10 ביוני בעד החדשים אפריל – יוני;

10 בחודש בעד כל אחד מהחדשים יולי עד מרס, בעד אותו חודש;

(3) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח בשיעור של 1.9% מתוך השיעור הנקוב בפרט 4 ללוח י' לחוק, המגיעים בשנת הכספים 1975/76 לאחד ממועדי התשלום שבין ה' בתשרי תשל"ו (10 בספטמבר 1975) לבין י"ב בסיון תשל"ו (10 ביוני 1976), הכל כפי שייקבע בהודעה של המוסד למבוטח;

(4) (א) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום דמי ביטוח המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(א) לחוק לבין המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בנובמבר של השנה שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(ב) עד 10 ביוני של השנה שלאחריו, הכל כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(ב) היה ההפרש בפסקה (א) קטן מ-100 לירות, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבלת השומה הקובעת לשנה זו;

(ג) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (ב), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1231

2. (א) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(1) 10 באפריל ו-10 במאי של כל שנה שוטפת – תשלום על חשבון דמי הביטוח בעד אותה שנה שוטפת;

(2) 10 ביוני של השנה השוטפת – בעד התקופה מאפריל ועד יוני של אותה שנה שוטפת;

(3) 10 בחודש של כל אחד מהחדשים יולי עד מרס של השנה השוטפת – בעד אותו חודש.

(א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א) 10 בחודש של כל אחד מהחדשים מאי עד מרס של אותה שנה שוטפת – בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב) 10 בחודש אפריל של כל שנה שוטפת – בעד חודש מרס של שנת הכספים שקדמה לאותה שנה שוטפת;

(2) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 של לוח י"א לחוק הם:

(א) 10 ביוני – בעד החדשים אפריל עד יוני;

(ב) 10 בספטמבר – בעד החדשים יולי עד ספטמבר;

(ג) 10 בדצמבר – בעד החדשים אוקטובר עד דצמבר;

(ד) 10 במרס – בעד החדשים ינואר עד מרס.

(ב) (1) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי ביטוח, המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(1) לחוק ובין המקסימום לפי סעיף 167ב(2) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בנובמבר מ-10 בספטמבר של שנת הכספים שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(2) עד 10 במרס עד 10 באפריל שלאחריו כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(2) היה הפרש לפי פסקה (1) קטן מ-125 שקלים מ-100 שקלים, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבל השומה הקובעת לשנה זו;

(3) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (2), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 111

(ב) (1) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי ביטוח, המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(1) לחוק ובין המקסימום לפי סעיף 167ב(2) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בספטמבר של שנת הכספים שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(2) עד 10 באפריל שלאחריו כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(2) היה הפרש לפי פסקה (1) קטן מ-100 שקלים מ-10 שקלים חדשים, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבל השומה הקובעת לשנה זו;

(3) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (2), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

(ג) (1) המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה שעל פיה חושבו המקדמות לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת, לא עלתה על סכום השווה למינימום שנקבע לגבי אותו רבעון בפרט 3 שבלוח י"א לחוק;

(2) התברר כי בשנת כספים פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח, כאמור בסעיף 164 לחוק, על הכנסת המינימום לאותה שנת כספים לפי פרט 3 שבלוח י"א לחוק, יחולו הוראות אלה -

(א) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים פלונית לפני ה- 31 באוקטובר של אותה שנת כספים - יראו כאילו המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה וכאילו חל במועדי התשלום של תקופות התשלום שבאותה שנת כספים;

(ב) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים פלונית לאחר ה- 31 באוקטובר של אותה שנת כספים - המועד לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום ששה חדשים מתום שנת הכספים שאליה מתייחסת ההכנסה.

פסקה 2(א)(1) מיום 15.2.1987

פסקה 2(א)(2) מיום 15.1.1988

פסקה 2(א)(3) מיום 15.7.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 409

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א) 10 בחודש של כל אחד מהחדשים מאי עד מרס של אותה שנה שוטפת – בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב) 10 בחודש אפריל של כל שנה שוטפת – בעד חודש מרס של שנת הכספים שקדמה לאותה שנה שוטפת;

(2) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 של לוח י"א לחוק הם:

(א) 10 ביוני – בעד החדשים אפריל עד יוני;

(ב) 10 בספטמבר – בעד החדשים יולי עד ספטמבר;

(ג) 10 בדצמבר – בעד החדשים אוקטובר עד דצמבר;

(ד) 10 במרס – בעד החדשים ינואר עד מרס.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(ב) (1) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי ביטוח, המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(1) לחוק ובין המקסימום לפי סעיף 167ב(2) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ-10 בספטמבר באפריל של שנת הכספים שנת המס שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(2) עד 10 באפריל בדצמבר שלאחריו כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(2) היה הפרש לפי פסקה (1) קטן מ-10 שקלים חדשים, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבל השומה הקובעת לשנה זו;

(3) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (2), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

(ג) (1) המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה שעל פיה חושבו המקדמות לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת, לא עלתה על סכום השווה למינימום שנקבע לגבי אותו רבעון בפרט 3 שבלוח י"א לחוק;

(2) התברר כי בשנת כספים בשנת מס פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח, כאמור בסעיף 164 לחוק, על הכנסת המינימום לאותה שנת כספים שנת מס לפי פרט 3 שבלוח י"א לחוק, יחולו הוראות אלה -

(א) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים שנת מס פלונית לפני ה- 31 באוקטובר בינואר של אותה שנת כספים שנת מס - יראו כאילו המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה וכאילו חל במועדי התשלום של תקופות התשלום שבאותה שנת כספים שנת מס;

(ב) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים שנת מס פלונית לאחר ה- 31 באוקטובר בינואר של אותה שנת כספים שנת מס - המועד לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום ששה חדשים מתום שנת הכספים שנת מס שאליה מתייחסת ההכנסה.

משנת המס 1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 873

הוספת פסקה 2(א)(4)

מיום 7.9.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5215 מיום 7.9.1989 עמ' 1340

החלפת פסקה 2(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הם:

(א) 15 ביולי של כל שנה שוטפת – בעד החדשים ינואר עד יוני של אותה שנה שוטפת;

(ב) 15 בינואר של כל שנה שוטפת – בעד החדשים יולי עד דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת.

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1204

(א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א) 15 בחודש של כל אחד מהחדשים פברואר עד דצמבר של כל שנה שוטפת - בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב) 15 בחודש ינואר של כל שנה שוטפת - בעד חודש דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת;

(2) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק, הוא ה-15 בינואר של כל שנה שוטפת - בעד שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור;

(3) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הוא ה-15 בינואר של כל שנה שוטפת - בעד שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור;

(4) (א) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), מועד התשלום בידי מבוטח שעבר מסוג של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יהיה ב-15 בחודש שלאחר החודש האחרון בו שהה בסוג של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי;

(ב) האמור בפסקה (א) יחול בשינויים המחוייבים גם על מבוטח שהכנסותיו בתקופת התשלום עלו על הכנסת המינימום האמורה בפרטים 3 ו-4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

2. (א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א) 15 בחודש של כל אחד מהחדשים פברואר עד דצמבר של כל שנה שוטפת - בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב) 15 בחודש ינואר של כל שנה שוטפת - בעד חודש דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת;

(2) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום מההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-15 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

(3) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-15 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

(4) (א) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), מועד התשלום בידי מבוטח שעבר מסוג של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יהיה ב- 15 בחודש שלאחר החודש האחרון בו שהה בסוג של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי;

(ב) האמור בפסקה (א) יחול בשינויים המחוייבים גם על מבוטח שהכנסותיו בתקופת התשלום עלו על הכנסת המינימום האמורה בפרטים 3 ו-4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין.

(ב) (1) המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי ביטוח, המגיע מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167ב(1) לחוק ובין המקסימום לפי סעיף 167ב(2) לחוק, לאחד ממועדי התשלום 10 באפריל של שנת המס שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167ב(2) עד 10 בדצמבר שלאחריו כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח;

(2) היה הפרש לפי פסקה (1) קטן מ-10 שקלים חדשים, יהא המוסד רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרש דמי הביטוח כאמור עד לקבל השומה הקובעת לשנה זו;

(3) הודיע המוסד למבוטח על תשלום ההפרש כאמור בפסקה (2), ישולם ההפרש במועד שיקבע לכך המוסד.

(ג) (1) המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה שעל פיה חושבו המקדמות לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת, לא עלתה על סכום השווה למינימום להכנסה המזערית שנקבע לגבי אותו רבעון בפרט 3 שבלוח י"א לחוק;

(2) התברר כי בשנת מס פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח, כאמור בסעיף 164 לחוק, על הכנסת המינימום בסעיף 345 לחוק על ההכנסה המזערית לאותה שנת מס לפי פרט 3 שבלוח י"א לחוק, יחולו הוראות אלה -

(א) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לפני ה-31 בינואר של אותה שנת מס - יראו כאילו המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה וכאילו חל במועדי התשלום של תקופות התשלום שבאותה שנת מס;

(ב) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת מס פלונית לאחר ה-31 בינואר של אותה שנת מס - המועד לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום ששה חדשים מתום שנת מס שאליה מתייחסת ההכנסה.

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 402

(א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

(א) 15 בחודש של כל אחד מהחדשים פברואר עד דצמבר של כל שנה שוטפת - בעד החודש שקדם למועד התשלום;

(ב) 15 בחודש ינואר של כל שנה שוטפת - בעד חודש דצמבר של שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת;

(2) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-15 בחודש פברואר ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

(3) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי ביטוח  מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 בלוח י"א לחוק, הוא ב-15 לחודש הראשון שבכל רבעון – בעד הרבעון שקדם לרבעון האמור; ואולם לגבי הרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר, מועד תשלום דמי הביטוח בידי מבוטח כאמור, יהיה ב-15 בחודש פברואר ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריו;

(4) (א) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), מועד התשלום בידי מבוטח שעבר מסוג של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יהיה ב-15 בחודש שלאחר החודש האחרון בו שהה בסוג של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי;

(ב) האמור בפסקה (א) יחול בשינויים המחוייבים גם על מבוטח שהכנסותיו בתקופת התשלום עלו על הכנסת המינימום האמורה בפרטים 3 ו-4 בלוח י"א לחוק, לפי הענין.

מועדי תשלום בעד עובד במשק בית תק' תש"ע-2010

2א.     מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית הם כלהלן:

(1)  20 באפריל – בעד החודשים ינואר עד מרס של אותה שנה;

(2)  20 ביולי – בעד החודשים אפריל עד יוני של אותה שנה;

(3)  20 באוקטובר – בעד החודשים יולי עד ספטמבר של אותה שנה;

(4)  20 בינואר – בעד החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת.

מיום 22.10.1965

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 117

הוספת תקנה 2א

מיום 1.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5052 מיום 3.9.1987 עמ' 1254

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

2א. מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית הם:

15 באפריל, בעד החדשים ינואר – מרס;

15 ביולי, בעד החדשים אפריל – יוני;

15 באוקטובר, בעד החדשים יולי – ספטמבר;

15 בינואר, בעד החדשים אוקטובר – דצמבר.

מיום 8.3.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6875 מיום 8.3.2010 עמ' 937

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

2א. מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית הם:

10 ביולי, בעד החדשים ינואר-יוני;

10 בינואר, בעד החדשים יולי-דצמבר.

הוראת שעה תשס"ג-2003

2ב.     (פקעה).

מיום 23.7.2003 עד יום 22.7.2005

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 853

הוספת תקנה 2ב

הנוסח:

2ב. (א) בתקנה זו –

"חיוב על פי הרשאה" – חיוב על פי הרשאה כמשמעו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992;

"מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

"סכום מעוגל" – סכום מעוגל כלפי מעלה ומכפלה הקרובה של 1,000 שקלים חדשים.

(ב) מעביד, המגיש בעד עובדיו דין וחשבון באמצעות מסר אלקטרוני ומשלם דמי ביטוח בעד עובדיו באמצעות חיוב על פי הרשאה, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל שאינו עולה על 7 פעמים השכר הממוצע, יהיה המועד לשתלום דמי ביטוח לגביו, ה-22 בחודש לאחר תקופת התשלום, ובלבד שהמסר האלקטרוני הועבר עד השעה 12.00 של ה-18 בחודש שלאחר תקופת התשלום;

(2) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל העולה על האמור בפסקה (1), יהיה המועד לתשלום דמי הביטוח לגביו, כל אחד מאלה, ובלבד שהמסר האלקטרוני, לגבי סכום החיוב בדמי ביטוח, הועבר עד השעה 12.00 של ה-12 בחודש שלאחר תקופת התשלום:

(א) ה-15 בחודש שלאחר תקופת התשלום, לגבי חלק התשלום העולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב)(1);

(ב) ה-22 בחודש שלאחר תקופת התשלום, לגבי חלק התשלום שאינו עולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב)(1).

(ג) מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם ומשלמים את דמי הביטוח האמורים באמצעות חיוב על פי הרשאה, יהיה המועד לתשלום דמי ביטוח לגביהם, המועדים האמורים בתקנת משנה (ב)(2) או בתקנה 2(א)(3), לפי הענין.

מיום 1.1.2005 עד יום 23.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 402

הוספת תקנת משנה 2ב(ד)

הנוסח:

(ד) על אף האמור בתקנה 2(א)(2) ו-(3), יחולו על מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח כמפורט בפרטים 3 ו-4 בטור "הכנסה מזערית" שבלוח י"א לחוק, והמשלם את דמי הביטוח באמצעות חיוב על פי הרשאה, הוראות אלה:

(1) בעד שלושת הרבעונים הראשונים שבכל שנה ישלם מבוטח כאמור דמי ביטוח בסכום השווה לשליש מסכום דמי הביטוח לרבעון, ב-22 שבכל חודש ברבעון שחל בתכוף לאחר הרבעון שבעדו משתלמים דמי הביטוח;

(2) בעד הרבעון המתחיל ב-1 באוקטובר של השנה, ישלם מבוטח כאמור, דמי ביטוח בסכום השווה לשני שלישים מסכום דמי הביטוח לרבעון, ב-25 בחודש פברואר של שנת המס שלאחריה ובסכום השווה לשליש ב-22 בחודש מרס של שנת המס שלאחריה.

דרכי תשלום תק' תש"ך-1959 תק' תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

3.    (א)  דמי ביטוח ישולמו באמצעות בנק הדואר או כל בנק אחר שאישר לכך המוסד, זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם את דמי הביטוח בדרך אחרת.

תק' תשנ"ז-1997

           (ב)  מעביד המעסיק בישראל עובד שמקום מושבו באזור או בשטחי עזה, יריחו, כהגדרתם בסעיף 378, שאינו תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף האמור, ישלם את דמי הביטוח, למעט בעד עובדים במשק בית, באמצעות מדור התשלומים שליד שירות התעסוקה.

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

3. דמי ביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות פקיד השומה, כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, 1947 בפקודה.

מיום 14.5.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1603

3. דמי ביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות פקיד השומה, כמשמעותו בפקודה, זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם לו במישרין.

מיום 21.4.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2836 מיום 21.4.1972 עמ' 1032

3. (א) דמי ביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות פקיד השומה, כמשמעותו בפקודה, זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם לו במישרין.

(ב) מעבידים המעסיקים בישראל עובדים שמקום מושבם בשטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל ישלמו את דמי הביטוח בעד עובדים אלה באמצעות מדור התשלומים שליד שירות התעסוקה.

מיום 22.2.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2974 מיום 22.2.1973 עמ' 833

(א) דמי ביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות פקיד השומה, כמשמעותו בפקודה, בנק הדואר, או כל בנק שאישר לכך המוסד זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם לו במישרין.

מיום 1.4.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3825 מיום 13.3.1978 עמ' 850

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מעבידים המעסיקים בישראל עובדים שמקום מושבם בשטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל ישלמו את דמי הביטוח בעד עובדים אלה באמצעות מדור התשלומים שליד שירות התעסוקה.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1465

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) דמי ביטוח ישולמו למוסד במישרין, אך רשאי החייב בתשלום לשלמם באמצעות פקיד השומה, כמשמעותו בפקודה, בנק הדואר, או כל בנק שאישר לכך המוסד זולת אם הודיע המוסד לחייב בתשלום לשלם לו במישרין.

מיום 29.5.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מעבידים המעסיקים בישראל עובדים שמקום מושבם בשטח המוחזק ע"י צבא ההגנה לישראל, ישלמו את דמי הביטוח, למעט דמי ביטוח בעד עובדים במשק בית, באמצעות מדור התשלומים שליד שירות התעסוקה.

תק' תשכ"ז-1966

4.    (בוטלה).

מיום 1.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1964 מיום 1.12.1966 עמ' 470

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

חישוב הכנסתו של עובד שכיר-יום

4. הכנסתו של עובד שכיר-יום, שעבד אצל מעביד פלוני פחות מעשרים יום בתקופת התשלום שקדמה למועד התשלום, תחושב לפי השכר המגיע לו בעד עבודתו באותה תקופה.

הערכת הכנסתו של חבר אגודה תק' תש"ך-1959 תק' תשכ"ז-1966 תק' תשנ"ט-1999

5.    לענין הסעיפים 337, 338, 340, 341, 343 לחוק ולוח י', יראו כהכנסתו של חבר אגודה את הכנסתו –

(1)  לחודש שקדם לחודש בו חל מועד התשלום כשהיא מהמקורות המפורטים בסעיף 15(1)(ב) לפקודה;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2)  לשנה השוטפת בה חל מועד התשלום כשהיא מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה.

מיום 15.3.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 589 מיום 15.3.1956 עמ' 548

5. לענין הסעיפים 37 ו-38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה את הכנסתו החייבת במס הכנסה לפי סעיף 5(1)(א) לפקודת מס הכנסה, 1947 סעיף 5(1)(א), (ב) ו-(ח) לפקודת מס הכנסה, 1947, אולם כהכנסתו של חבר קיבוץ ושל חבר מושב שיתופייראו את ההכנסה לפיה משתלם מס הכנסה, על פי סעיף 19א לפקודת מס הכנסה, 1947, על ידי הקיבוץ או על ידי המושב השיתופי, הכל לפי הענין, כשהיא מחולקת למספר החברים.

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

הערכת הכנסתו של חבר אגודה שיתופית

5. לענין הסעיפים 37 ו-38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה את הכנסתו החייבת במס הכנסה לפי סעיף 5(1)(א), (ב) ו-(ח) לפקודת מס הכנסה, 1947, אולם כהכנסתו של חבר קיבוץ ושל חבר מושב שיתופייראו את ההכנסה לפיה משתלם מס הכנסה, על פי סעיף 19א לפקודת מס הכנסה, 1947, על ידי הקיבוץ או על ידי המושב השיתופי, הכל לפי הענין, כשהיא מחולקת למספר החברים.

מיום 1.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1964 מיום 1.12.1966 עמ' 470

5. לענין הסעיפים 37 ו-38 לענין סעיפים 37, 37א ו-38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר אגודה את הכנסתו -

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1465

(2) לשנת הכספים שקדמה לחודש בו חל מועד התשלום לשנה השוטפת בה חל מועד התשלום כשהיא מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה.

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

5. לענין סעיפים 37, 37א ו-38 לחוק לענין סעיפים 337, 338, 340, 341, 343 לחוק ולוח י' יראו כהכנסתו של חבר אגודה את הכנסתו -

חישוב דמי ביטוח בעד חבר אגודה תק' תש"ך-1959 תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ח-1988

5א.     (א)  דמי הביטוח בעד חבר אגודה, לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה, יחושבו לפי התשלומים ששולמו לו ממקורות אלה מאת האגודה תוך שנת המס כאמור בתקנה 5.

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

           (ב)  כל עוד לא נקבעה ההכנסה לענין תקנה 5 לפי שומה סופית ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984 (להלן – תקנות המקדמות).

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ט-1999

           (ג)   הוראות סעיפים 345 ו-362 לחוק והתקנות לפיהם, יחולו על חבר אגודה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

הוספת תקנה 5א

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1466

5א. (א) דמי הביטוח בעד חבר אגודה, לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה, יחושבו לפי התשלומים ששולמו לו ממקורות אלה מאת האגודה תוך שנת הכספים כאמור בתקנה 5.

(ב) כל עוד לא נקבעה ההכנסה לענין תקנה 5 לפי שומה סופית ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984 (להלן - תקנות המקדמות).

(ג) הוראות סעיפים 164 ו-178 לחוק והתקנות לפיהם, יחולו על חבר אגודה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(א) דמי הביטוח בעד חבר אגודה, לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 5(1)(א), (ד) ו-(ח) לפקודה, יחושבו לפי התשלומים ששולמו לו ממקורות אלה מאת האגודה תוך שנת הכספים שנת המס כאמור בתקנה 5.

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

(ג) הוראות סעיפים 164 ו- 178 לחוק סעיפים 345 ו-362 לחוק והתקנות לפיהם, יחולו על חבר אגודה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

הערכת הכנסתו של חבר קיבוץ תק' תשמ"ו-1985 ת"ט תשמ"ו-1985 תק' תשנ"ט-1999

5ב.     (א)  לענין סימן ב' לפרק ט"ו לחוק תהיה הכנסתו של חבר קיבוץ צירופם של רכיבים אלה:

(1)   שוויה של אספקת המחיה ושווין של שאר הנאות שנתן הקיבוץ מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם לנקודות זיכוי על פי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 לפקודה בשנה השוטפת, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר אותה שנה (להלן – ההכנסה הנקיה);

תק' תשנ"ט-1999

(2)   סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 180 לחוק, והכנסת העבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכום הניכוי כאמור;

(3)   סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות (1) ו-(2) בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו.

           (ב)  (1)   שוויה של אספקת המחיה, כאמור בתקנת משנה (א)(1), יהיה בסכום שנקבע באותו חלק מהשומה שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת (להלן – השומה), המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה;

(2)   כל עוד לא נערכה שומה, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), בשינויים אלה:

אספקת המחיה תהיה בסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן; שווין של שאר הנאות ויתר הסכומים לפי תקנת המשנה האמורה יחושבו לשנה שלגביה נערך המאזן;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תש"ן-1989

בתקנה זו, "מאזן" – מאזן שאושר עד ל-15 בינואר של השנה השוטפת בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ (להלן – ברית הפיקוח), או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – בחן), או בידי רואה חשבון ובלבד שנערך בדרך עריכת המאזן בידי ברית הפיקוח או בחן;

(3)   לא התייחס המאזן לשנה השוטפת, תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי פסקה (2), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה השוטפת, בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק;

(4)   הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי פסקאות (2) ו-(3), תוגדל או תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי הענין, כדלקמן:

(א)   ב-1 באפריל – בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין ה-1 באפריל האמור לבין ה-1 במרס שקדם לו;

(ב)   ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר שבשנה השוטפת (להלן – מועד העדכון) – בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין מועד העדכון ובין מועד העדכון שקדם לו;

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"א-2001

           (ג)   (1)   שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) עד (4) ולאחר מכן נערכה שומה, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב)(1) לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 345(ג) ו-(ד) ו-362 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(2)   נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.

תק' תשמ"ט-1989

           (ד)  (בוטלה).

מיום 1.4.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

הוספת תקנה 5ב

מיום 8.2.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1259 מיום 8.2.1962 עמ' 1246

הוספת תקנת משנה 5ב(ה)

מיום 1.8.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2263 מיום 1.8.1968 עמ' 2007

(ב) לא נערכה השומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה לפי השומה, בתוספת אחוזים לכל שנה שייקבעו על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות, בשים לב לתנודות מדד יוקר המחיה שלפיו משתלמת תוספת היוקר לעובדי המדינה בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 31.10.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2303 מיום 31.10.1968 עמ' 151

(א) לענין הסעיפים 37 ו-38 לחוק לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את ההכנסה מאותו חלק של השומה הסופית האחרונה, שנערכה לפי סעיף 19א(2)(א) לפקודה לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל לכל שנה (להלן – השומה), כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה.

מיום 1.4.1972

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2974 מיום 22.2.1973 עמ' 833

החלפת תקנה 5ב

הנוסח הקודם:

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את ההכנסה מאותו חלק של השומה הסופית האחרונה, שנערכה לפי סעיף 19א(2)(א) לפקודה לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל לכל שנה (להלן – השומה), כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה.

(ב) לא נערכה השומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה לפי השומה, בתוספת אחוזים לכל שנה שייקבעו על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות, בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) כהכנסתו של חבר קיבוץ, שבו אינם קיימים התנאים הקבועים בתקנה 11(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשי"ח-1957, רואים, במידה שטרם נערכה שומה לגבי הקיבוץ, את ההכנסה המוצהרת של הקיבוץ בהתאם לתקנת משנה (ד), כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר שנת הכספים שקדמה לשנה שבה מוגשת ההצהרה.

(ד) קיבוץ כאמור בתקנת משנה (ג) ימסור ב-15 באפריל לכל שנת כספים דין וחשבון ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה מוגשת ההצהרה.

(ה) בוטלה השומה ואינה קיימת שומה קודמת, יחולו הוראות תקנות המשנה (ג) ו-(ד).

מיום 1.4.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1564

החלפת תקנת משנה 5ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור להלן בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

השנה התוספת באחוזים

1967 27.5%

1968 25.0%

1969 21.5%

1970 12.2%

מיום 1.4.1974

תק' (מס' 3) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3187 מיום 20.6.1974 עמ' 1353

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור בלוח שלהלן; התוספת באחוזים תיקבע בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לוח התוספת באחוזים

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1968/69 41%

1969/70 37%

1970/71 27%

1971/72 13%

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1969/70 72

1970/71 59

1971/72 42

1972/73 25

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3338 מיום 14.5.1975 עמ' 1740

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור בלוח שלהלן; התוספת באחוזים תיקבע בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לוח התוספת באחוזים

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1969/70 72

1970/71 59

1971/72 42

1972/73 25

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1970/71 71

1971/72 103

1972/73 79

1973/74 43

מיום 1.4.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3529 מיום 20.5.1976 עמ' 1671

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור בלוח שלהלן; התוספת באחוזים תיקבע בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לוח התוספת באחוזים

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1970/71 71

1971/72 103

1972/73 70

1973/74 43

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1971/72 169

1972/73 138

1973/74 90

1974/75 33

מיום 1.4.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3684 מיום 27.3.1977 עמ' 1280

(ד) נקבעה ההכנסה לפי שומה סופית לגבי השנה שבעדה שולמו דמי ביטוח כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההפרשים בין דמי הביטוח לפי השומה לבין דמי הביטוח המחושבים לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג) ישולמו מאת הקיבוץ או יוחזרו לקיבוץ מאת המוסד, לפי הענין, ובלבד שהסטיה מההכנסה לפי השומה הסופית היתה 15% לפחות.

(ה) המוסד, במידה שיהיה חייב בכך, יחזיר לקיבוץ את ההפרשים בדמי הביטוח תוך 3 חודשים מיום קבלת השומה הסופית, ואילו הקיבוץ במידה שיהיה חייב בכך, ישלם למוסד את ההפרשים בדמי הביטוח תוך 3 חודשים מתאריך הודעת המוסד לקיבוץ.

(ד) נקבעה הכנסה לפי שומה סופית לגבי השנה שבעדה שולמו דמי ביטוח כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההפרשים בין דמי הביטוח לפי השומה לבין דמי הביטוח המחושבים לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג), ישולמו על ידי הקיבוץ למוסד, תוך שלושה חודשים מתאריך הודעת המוסד לקיבוץ, ובלבד שהסטיה מההכנסה לפי השומה הסופית היתה 15% לפחות.

מיום 1.4.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3709 מיום 15.5.1977 עמ' 1681

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור בלוח שלהלן; התוספת באחוזים תיקבע בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לוח התוספת באחוזים

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1971/72 169

1972/73 138

1973/74 90

1974/75 33

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1971/72 321

1972/73 273

1973/74 219

1974/75 138

1975/76 66

מיום 1.4.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 986

החלפת תקנה 5ב

הנוסח הקודם:

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את ההכנסה מאותו חלק של השומה הסופית האחרונה, שנערכה לפי סעיף 56 לפקודת מס הכנסה לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל לכל שנה (להלן – השומה) כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה.

(ב) לא נערכה השומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ, אותו סכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודת מס הכנסה כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזןאושר בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ.

(ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור בלוח שלהלן; התוספת באחוזים תיקבע בשים לב למדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לוח התוספת באחוזים

שנת המאזן האחרון התוספת באחוזים

1971/72 321

1972/73 273

1973/74 219

1974/75 138

1975/76 66

(ד) נקבעה הכנסה לפי שומה סופית לגבי השנה שבעדה שולמו דמי ביטוח כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההפרשים בין דמי הביטוח לפי השומה לבין דמי הביטוח המחושבים לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג), ישולמו על ידי הקיבוץ למוסד, תוך שלושה חודשים מתאריך הודעת המוסד לקיבוץ, ובלבד שהסטיה מההכנסה לפי השומה הסופית היתה 15% לפחות.

מיום 6.1.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 730

(ב) (1) לא נערכה שומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), אולם כהכנסתו הנקיה של חבר קיבוץ יראו את הסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר עד ל-15 באפריל של שנת התשלום בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – המאזן);

(2) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תוגדל ההכנסה שחושבה לפי פסקה (1), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה שבעדה משתלמים דמי הביטוח, בשיעור שבו עלה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לפי האמור בלוח א' שבתוספת הראשונה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוגדל ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של שנת התשלום, לתקופה של ששה חדשים המתחילים בתאריך ההגדלה, בהתחשב בשיעור התנודות הצפוי בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לגבי אותה תקופה, כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה לגבי אותה תקופה (להלן – אומדן השינוי), ובהתחשב בהפרש שבין אומדן השינוי לבין השינוי שחל למעשה בשכר הממוצע בתקופת ששת החודשים שקדמו לתאריך ההגדלה, הכל כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה.

מיום 1.4.1980

תק' (מס' 4) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2108

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוגדל ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של שנת התשלום, לתקופה של ששה חדשים המתחילים בתאריך ההגדלה, בהתחשב בשיעור התנודות הצפוי בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לגבי אותה תקופה (להלן – אומדן השינוי), ובהתחשב בהפרש שבין אומדן השינוי לבין השינוי שחל למעשה בשכר הממוצע בתקופת ששת החודשים שקדמו לתאריך ההגדלה, הכל כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה שבתוספת הראשונה.

מיום 31.3.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 810

(ד) שולמו דמי ביטוח לפי תקנה זו שלא על פי השומה, ולאחר מכן נערכה שומה לגבי השנה שבעדה שולמו דמי הביטוח, והסטיה בחישוב ההכנסה לפי השומה היתה 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שעל הקיבוץ היה לשלם לפי תקנה זו כשהם מחושבים לפי השומה לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, תוך שלושה חדשים מתאריך הודעת המוסד לקיבוץ.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1466

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את צירופם של שלושת אלה:

(1) החלק של השומה הסופית האחרונה נערכה לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל של כל שנת מס שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת, המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה (להלן – השומה), כשהוא מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה (להלן – ההכנסה הנקיה);

(2) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק, והכנסת והעבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכום הניכוי כאמור;

(3) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכומי הניכוי לפי פסקה (2) ופסקה זו.

(ב) (1) לא נערכה שומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום כל עוד לא נערכה שומה לשנה השוטפת, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), אולם כהכנסתו הנקיה של חבר קיבוץ יראו את הסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר עד ל-15 באפריל של שנת התשלום בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – המאזן);

(2) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תוגדל ההכנסה שחושבה לפי פסקה (1), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה שבעדה משתלמים דמי הביטוח, בשיעור שבו עלה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לפי האמור בלוח א' שבתוספת הראשונה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוגדל ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של שנת התשלום השנה השוטפת, לתקופה של ששה חדשים המתחילים בתאריך ההגדלה, בהתחשב בשיעור התנודות הצפוי בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לגבי אותה תקופה (להלן – אומדן השינוי), ובהתחשב בהפרש שבין אומדן השינוי לבין השינוי שחל למעשה בשכר הממוצע בתקופת ששת החודשים שקדמו לתאריך ההגדלה, הכל כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה.

(ד) שולמו דמי ביטוח לפי תקנה זו שלא על פי השומה, ולאחר מכן נערכה שומה לגבי השנה שבעדה שולמו דמי הביטוח לשנה השוטפת, והסטיה בחישוב ההכנסה לפי השומה היתה 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שעל הקיבוץ היה לשלם לפי תקנה זו כשהם מחושבים לפי השומה לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, תוך שלושה חדשים מתאריך הודעת המוסד לקיבוץ לפי הוראות סעיפים 164(ג) ו-178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

משנת הכספים 1984

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4684 מיום 12.8.1984 עמ' 2195

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את צירופם של שלושת אלה ארבעת אלה:

(1) החלק של השומה הסופית שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת, המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה (להלן – השומה), כשהוא מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה (להלן – ההכנסה הנקיה);

(1א) שוויין של שאר הנאות שאינן כלולות בהכנסה לפי סעיף 56 לפקודה, שנתן הקיבוץ מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם לנקודות זיכוי על פי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 לפקודה בשנה שלגביה נערכה השומה, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר אותה שנה;

(2) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק, והכנסת והעבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכום הניכוי כאמור בתוספת הסכום המתקבל לפי פסקה (1א) וסכום הניכוי כאמור;

(3) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכומי הניכוי לפי פסקה (2) ופסקה זו והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות (!) עד (2) בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו.

(ב) (1) כל עוד לא נערכה שומה לשנה השוטפת, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), אולם כהכנסתו הנקיה של חבר קיבוץ יראו את הסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר עד ל-15 באפריל של שנת התשלום בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – המאזן);

(2) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום לשנה השוטפת, תוגדל ההכנסה שחושבה לפי פסקה (1), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה שבעדה משתלמים דמי הביטוח השנה השוטפת, בשיעור שבו עלה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לפי האמור בלוח א' שבתוספת הראשונה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוגדל ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של השנה השוטפת, לתקופה של ששה חדשים המתחילים בתאריך ההגדלה, בהתחשב בשיעור התנודות הצפוי בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לגבי אותה תקופה (להלן – אומדן השינוי), ובהתחשב בהפרש שבין אומדן השינוי לבין השינוי שחל למעשה בשכר הממוצע בתקופת ששת החודשים שקדמו לתאריך ההגדלה, הכל כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה.

(ד) (1) שולמו דמי ביטוח לפי תקנה זו שלא על פי השומה, ולאחר מכן נערכה שומה לשנה השוטפת, והסטיה בחישוב ההכנסה לפי השומה היתה 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שעל הקיבוץ היה לשלם לפי תקנה זו כשהם מחושבים לפי השומה לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, לפי הוראות סעיפים 164(ג) ו-178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(2) נערכה השומה לשנה השוטפת לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, תוגדל ההכנסה שחושבה לפי השומה האמורה, בשיעור שבו עלה הממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת, ויראו בהכנסה המוגדלת כאמור, לצורך החישוב האמור בפסקה (1), כאילו היא ההכנסה שחושבה לפי השומה.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1231

(ב) (1) כל עוד לא נערכה שומה לשנה השוטפת, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), אולם כהכנסתו הנקיה של חבר קיבוץ יראו את הסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר עד ל-15 באפריל של שנת התשלום בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – המאזן);

(2) לא התייחס המאזן לשנה השוטפת, תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי פסקה (1), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה השוטפת, בשיעור שבו עלה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לפי האמור בלוח א' שבתוספת הראשונה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוגדל ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של השנה השוטפת, לתקופה של ששה חדשים המתחילים בתאריך ההגדלה, בהתחשב בשיעור התנודות הצפוי בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לגבי אותה תקופה (להלן – אומדן השינוי), ובהתחשב בהפרש שבין אומדן השינוי לבין השינוי שחל למעשה בשכר הממוצע בתקופת ששת החודשים שקדמו לתאריך ההגדלה, הכל כאמור בלוח ב' שבתוספת השניה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנת משנה (ב), תוגדל או תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי הענין, כדלקמן:

(1) ב-1 באפריל – בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין ה-1 באפריל האמור לבין ה-1 במרס שקדם לו;

(2) ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של השנה השוטפת (להלן – מועד העדכון) – בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין מועד העדכון ובין מועד העדכון שקדם לו, הכל לפי האמור בלוח ב' שבתוספת הראשונה.

(ד) (1) שולמו דמי ביטוח לפי תקנה זו שלא על פי השומה, ולאחר מכן נערכה שומה לשנה השוטפת, והסטיה בחישוב ההכנסה לפי השומה היתה 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שעל הקיבוץ היה לשלם לפי תקנה זו כשהם מחושבים לפי השומה לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, לפי הוראות סעיפים 164(ג) ו-178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(2) נערכה השומה לשנה השוטפת לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, תוגדל ההכנסה שחושבה לפי השומה האמורה, בשיעור שבו עלה הממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת, ויראו בהכנסה המוגדלת כאמור, לצורך החישוב האמור בפסקה (1), כאילו היא ההכנסה שחושבה לפי השומה.

(ד) שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנות משנה (ב) ו-(ג), ולאחר מכן נערכה שומה, והסטיה בחישוב ההכנסה המתקבלת, בהתחשב בשומה, היתה בשיעור של 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנת משנה (א), לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 164(ג) ו-(ד) ו-178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ה) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.

משנת הכספים 1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4875 מיום 21.11.1985 עמ' 203

ת"ט תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 272

החלפת תקנה 5ב

הנוסח הקודם:

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ את צירופם של ארבעת אלה:

(1) החלק של השומה הסופית שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת, המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה (להלן – השומה), כשהוא מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערכה השומה (להלן – ההכנסה הנקיה);

(1א) שוויין של שאר הנאות שאינן כלולות בהכנסה לפי סעיף 56 לפקודה, שנתן הקיבוץ מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם לנקודות זיכוי על פי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 לפקודה בשנה שלגביה נערכה השומה, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר אותה שנה;

(2) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק, והכנסת והעבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת הסכום המתקבל לפי פסקה (1א) וסכום הניכוי כאמור;

(3) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה באותה שנה שוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות (!) עד (2) בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו.

(ב) (1) כל עוד לא נערכה שומה לשנה השוטפת, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), אולם כהכנסתו הנקיה של חבר קיבוץ יראו את הסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר עד ל-15 באפריל של שנת התשלום בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן – המאזן);

(2) לא התייחס המאזן לשנה השוטפת, תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי פסקה (1), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה השוטפת, בשיעור שבו עלה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, לפי האמור בלוח א' שבתוספת הראשונה.

(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנת משנה (ב), תוגדל או תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי הענין, כדלקמן:

(1) ב-1 באפריל – בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין ה-1 באפריל האמור לבין ה-1 במרס שקדם לו;

(2) ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של השנה השוטפת (להלן – מועד העדכון) – בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין מועד העדכון ובין מועד העדכון שקדם לו, הכל לפי האמור בלוח ב' שבתוספת הראשונה.

(ד) שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנות משנה (ב) ו-(ג), ולאחר מכן נערכה שומה, והסטיה בחישוב ההכנסה המתקבלת, בהתחשב בשומה, היתה בשיעור של 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנת משנה (א), לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 164(ג) ו-(ד) ו-178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ה) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(ב) (1) שוויה של אספקת המחיה, כאמור בתקנת משנה (א)(1), יהיה בסכום שנקבע באותו חלק מהשומה שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת (להלן - השומה), המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה;

(2) כל עוד לא נערכה שומה, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), בשינויים אלה:

אספקת המחיה תהיה בסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן; שווין של שאר הנאות ויתר הסכומים לפי תקנת המשנה האמורה יחושבו לשנה שלגביה נערך המאזן;

בתקנה זו, "מאזן" - מאזן שאושר עד ל-15 באפריל בינואר של השנה השוטפת בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ;

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5180 מיום 1.1.1989 עמ' 696

ביטול תקנת משנה 5ב(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) נוכח פקיד גביה כי רכיב המשתמש לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי תקנה זו, כולו או חלקו, לרבות הגמלאות שהמוסד משלם לקיבוץ לפי סעיף 136ב לחוק, אינו כלול בשומה או במאזן לשנה פלונית, יקבע פקיד גביה את שוויו של מרכיב זה, והוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) יחולו, כאילו הסכום שקבע פקיד הגביה נקבע בשומה או במאזן, לפי הענין.

מיום 2.11.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 38

(ב) (1) שוויה של אספקת המחיה, כאמור בתקנת משנה (א)(1), יהיה בסכום שנקבע באותו חלק מהשומה שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת (להלן - השומה), המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה;

(2) כל עוד לא נערכה שומה, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), בשינויים אלה:

אספקת המחיה תהיה בסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן; שווין של שאר הנאות ויתר הסכומים לפי תקנת המשנה האמורה יחושבו לשנה שלגביה נערך המאזן;

בתקנה זו, "מאזן" - מאזן שאושר עד ל-15 בינואר של השנה השוטפת בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ (להלן - ברית הפיקוח), או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן - בחן), או בידי רואה חשבון ובלבד שנערך בדרך עריכת המאזן בידי ברית הפיקוח או בחן;

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

5ב. (א) לענין סימן ב' לפרק ח' לענין סימן ב' לפרק ט"ו לחוק תהיה הכנסתו של חבר קיבוץ צירופם של רכיבים אלה:

(1) שוויה של אספקת המחיה ושווין של שאר הנאות שנתן הקיבוץ מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם לנקודות זיכוי על פי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 לפקודה בשנה השוטפת, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר אותה שנה (להלן - ההכנסה הנקיה);

(2) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 127נג בסעיף 180 לחוק, והכנסת העבודה היתה בסכום ההכנסה הנקיה בתוספת סכום הניכוי כאמור;

(3) סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ עובד אצל מעביד, היה המעביד מנכה בשנה השוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת העבודה שלו, והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות (1) ו-(2) בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו.

(ב) (1) שוויה של אספקת המחיה, כאמור בתקנת משנה (א)(1), יהיה בסכום שנקבע באותו חלק מהשומה שנערכה לגבי הקיבוץ לשנה השוטפת (להלן - השומה), המתייחס להכנסה לפי סעיף 56 לפקודה;

(2) כל עוד לא נערכה שומה, תחושב הכנסתו של חבר קיבוץ לפי כללי החישוב האמורים בתקנת משנה (א), בשינויים אלה:

אספקת המחיה תהיה בסכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודה, כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק במספר כלל חברי הקיבוץ בגמר השנה שלגביה נערך המאזן; שווין של שאר הנאות ויתר הסכומים לפי תקנת המשנה האמורה יחושבו לשנה שלגביה נערך המאזן;

בתקנה זו, "מאזן" - מאזן שאושר עד ל-15 בינואר של השנה השוטפת בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ (להלן - ברית הפיקוח), או בידי "בחן" ברית הפיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ (להלן - בחן), או בידי רואה חשבון ובלבד שנערך בדרך עריכת המאזן בידי ברית הפיקוח או בחן;

(3) לא התייחס המאזן לשנה השוטפת, תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי פסקה (2), לגבי התקופה שבין 1 באפריל של השנה שלגביה נערך המאזן לבין 1 באפריל של השנה השוטפת, בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק;

(4) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי פסקאות (2) ו-(3), תוגדל או תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי הענין, כדלקמן:

(א) ב-1 באפריל - בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין ה-1 באפריל האמור לבין ה-1 במרס שקדם לו;

(ב) ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר שבשנה השוטפת (להלן - מועד העדכון) - בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין מועד העדכון ובין מועד העדכון שקדם לו.

(ג) (1) שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) עד (4) ולאחר מכן נערכה שומה, והסטיה בחישוב ההכנסה המתקבלת בהתחשב בשומה, היתה בשיעור של 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב)(1) לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 164(ג) ו-(ד) ו-178 לחוק הוראות סעיפים 345(ג) ו-(ד) ו-362 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(2) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.

מיום 1.10.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071

(ג) (1) שולמו דמי הביטוח לשנה פלונית בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) עד (4) ולאחר מכן נערכה שומה, והסטיה בחישוב ההכנסה המתקבלת בהתחשב בשומה, היתה בשיעור של 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנה זו, כשהם מחושבים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב)(1) לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 345(ג) ו-(ד) ו-362 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(2) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור בתקנה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - ממוצע השכר) בשנה השוטפת, לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.

שיעור דמי ביטוח של חבר קיבוץ תק' תש"ך-1959

5ג.      (א)  דמי הביטוח המשתלמים בעד חבר קיבוץ הם מכפלת דמי הביטוח היומיים במספר הימים בשנת התשלום שבהם היה חבר קיבוץ.

           (ב)  דמי ביטוח יומיים יחושבו לפי החלק ה-360 מהכנסתו של החבר כאמור בתקנה 5ב.

מיום 1.4.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 391

הוספת תקנה 5ג

תק' תשנ"ט-1999

5ד.     (בוטלה).

מיום 29.9.1960

תק' תשכ"א-1960

ק"ת תשכ"א מס' 1054 מיום 29.9.1960 עמ' 6

הוספת תקנה 5ד

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

ביטול תקנה 5ד

הנוסח הקודם:

הערכת הכנסתו של חבר קיבוץ לתקופה שבין 1.4.1959 לבין 31.3.1959

5ד. לענין הסעיפים 37 ו-38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ לתקופה שבין כ"ז באדר ב' תשי"ד (1 באפריל 1954) לבין כ"א באדר ב' תשי"ט (31 במרס 1959) את הסכום כפי שהצהיר עליו הקיבוץ לפי תקנה 8, כשסכום סה מתחלק בכלל מספר חברי הקיבוץ. הוראה זו באה לגבי קיבוץ במקום ההוראות שבתקנה 5 כפי שהיתה בתוקף לפני כ"ב באדר ב' תשי"ט (1 באפריל 1959).

חבר אגודה שיתופית שהכנסתו פחותה מהמינימום תק' תש"ך-1959 תק' תשנ"ט-1999

6.    חבר אגודה שיתופית שהכנסתו המחושבת לפי התקנות 5, 5א ו-5ב פחותה מהסכום הנקוב בסעיף 348(ב) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 348(ג) לחוק, ישלמו בעדו דמי ביטוח כאילו הכנסתו היתה הסכום האמור.

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 391

6. חבר אגודה שיתופית שהכנסתו המחושבת לפי תקנה 4 לפי התקנות 5, 5א ו-5ב פחותה מהסכום הנקוב בסעיף 39(ב) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק, ישלמו בעדו דמי ביטוח כאילו הכנסתו היתה הסכום האמור.

מיום 22.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 371

6. חבר אגודה שיתופית שהכנסתו המחושבת לפי התקנות 5, 5א ו-5ב פחותה מהסכום הנקוב בסעיף 39(ב) לחוק בסעיף 348(ב) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק סעיף 348(ג) לחוק, ישלמו בעדו דמי ביטוח כאילו הכנסתו היתה הסכום האמור.

דין וחשבון מבוטח שאינו עובד תק' תשי"ח-1957 תק' (מס' 2) תש"ך-1960 תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969 תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשמ"ח-1988

7.    (א)  מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/49 או לאחריה, ימסור ב-31 ביולי שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשמ"ח-1988

           (ב)  במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה-31 ביולי של אותה שנה שוטפת.

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ג)   הוגש דין וחשבון לאחר המועד הנקוב בתקנת משנה (א) או (ב) לא יראוהו כדין וחשבון לענין תקנה זו אלא אם הוגש באיחור בהסכמת המוסד או אם האיחור בהגשת הדין וחשבון הוא תוצאה מגורם שלא היה תלוי ברצונו של המבוטח.

מיום 14.10.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 739 מיום 14.10.1957 עמ' 70

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

7. מבוטח שאינו עובד ימסור במועד התשלום הראשון שבכל שנת כספים הצהרה, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה; הגיעה הכנסתו למכסימום הנקוב בסעיף 34(א) לחוק או בסעיף 36(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק, דיו שהצהיר על כך ולא פירט את ההכנסה.

מיום 10.7.1960

תק' (מס' 2) תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1023 מיום 10.7.1960 עמ' 1396

הצהרת מבוטח שאינו עובד דין וחשבון מבוטח שאינו עובד

7. מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשי"ח-1957, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-15 באפריל שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה; מגיעה הכנסתו למכסימום כנקוב בסעיפים 34(א) או 36(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק, דייו שהצהיר על כך ולא פירט את ההכנסה.

מיום 3.7.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2414 מיום 3.7.1969 עמ' 1739

7. (א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשי"ח-1957, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-15 באפריל שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה; מגיעה הכנסתו למכסימום כנקוב בסעיפים 34(א) או 36(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק, דייו שהצהיר על כך ולא פירט את ההכנסה.

(ב) הוגש דין וחשבון לאחר המועד הנקוב בתקנת משנה (א), לא יראוהו כדין וחשבון לענין תקנה זו אלא אם הוגש באיחור בהסכמת המוסד או אם האיחור בהגשת הדין וחשבון הוא תוצאה מגורם שלא היה תלוי ברצונו של המבוטח.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1466

(א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשי"ח-1957 ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-15 באפריל שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה וכן יהיה רשאי להצהיר בו על הכנסתו הצפויה בשנה השוטפת; מגיעה הכנסתו למכסימום כנקוב בסעיפים 34(א) או 36(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק, דייו שהצהיר על כך ולא פירט את ההכנסה.

מיום 1.4.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1231

7. (א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-15 באפריל ב-1 במאי שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה וכן יהיה רשאי להצהיר בו על הכנסתו הצפויה בשנה השוטפת.

(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה-1 במאי של אותה שנה שוטפת.

(ב) (ג) הוגש דין וחשבון לאחר המועד הנקוב בתקנת משנה (א), לא יראוהו כדין וחשבון לענין תקנה זו אלא אם הוגש באיחור בהסכמת המוסד או אם האיחור בהגשת הדין וחשבון הוא תוצאה מגורם שלא היה תלוי ברצונו של המבוטח.

מיום 13.7.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4947 מיום 13.7.1986 עמ' 1104

(א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-1 במאי ב-31 ביולי שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה.

(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה-1 במאי ה-31 ביולי של אותה שנה שוטפת.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 111

(א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-31 ביולי ב-31 באוקטובר שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה.

(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה-31 ביולי ה-31 באוקטובר של אותה שנה שוטפת.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(א) מבוטח שאינו עובד ולא נערכה לגביו שומה ולא נתקבלה שומה עצמית כמשמעותן בתקנות המקדמות, לשנת הכספים 1948/9 או לאחריה, ימסור ב-31 באוקטובר ביולי שבכל שנת כספים דין וחשבון, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, ויצהיר בו על הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגשת ההצהרה.

(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על ההכנסה הצפויה באותה שנה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה-31 באוקטובר ביולי של אותה שנה שוטפת.

דין וחשבון מעביד על שכר עובדיו תק' (מס' 2)  תש"ך-1960 תק' תשכ"ו-1965 תק' תשכ"ז-1966 תק' תש"ס-2000

8.    (א)  כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש דין וחשבון. היה העובד מבוטח לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972, יוגש הדין וחשבון לפי טופס שניתן להשיגו בסניפי המוסד.

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977 תק' תש"ס-2000

           (ב)  כל מעביד יגיש למוסד יחד עם הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א), דין וחשבון על כל אחד מעובדיו היומיים בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד.

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ח-1988

           (ג)   (1)   כל מעביד יגיש למוסד לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, או תוך שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים, דין-וחשבון בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 0126 האמור בתקנה 13 לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ה-1975, לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס, ובו יפרט מצבם המשפחתי, מענם הפרטי, המשכורת ששולמה להם, דמי הביטוח ששילם עבורם לפי הפרטים המופיעים בדינים וחשבונות האמורים בתקנת משנה (א).

(2)   מעביד יגיש למוסד, לפי דרישתו יחד עם טופס 0126 את כרטיס העובד של כל עובד שסיכם לכל פרטיו; מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים באמצעות מיכון, רשאי להגיש למוסד את הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א) כפי שיקבע המוסד.

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

           (ד)  המוסד רשאי להתיר בכתב למעביד פלוני לסטות מהוראות שבתקנת משנה (א) והנאמר בהיתר יבוא במקום הקביעה בתקנת משנה (א).

מיום 10.7.1960

תק' (מס' 2) תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1023 מיום 10.7.1960 עמ' 1396

הצהרת מעביד על שכר עובדיו דין וחשבון מעביד על שכר עובדיו

8. (א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו הצהרה, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר ששילם לכל אחד מעובדיו בחודש שקדם להגשת ההצהרה. עלה שכרו של עובד פלוני על המכסימום הנקוב בסעיף 39(א) לחוק,כפי ששונה בתקנות על פי סעיף 45(א) לחוק.

(א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בחודש שקדם להגשת הדין וחשבון. עלה שכרו של עובד פלוני על המכסימום הנקוב בסעיף 39(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45(א) לחוק, דייו שהצהיר על כך בדין וחשבון ולא פירט את השכר.

(ב) המוסד רשאי להתיר בכתב למעביד פלוני לסטות מהוראות שבתקנת משנה (א) והנאמר בהיתר יבוא במקום הקביעה בתקנת משנה (א).

מיום 22.10.1965

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 117

החלפת תקנת משנה 8(א)

הנוסח הקודם:

(א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בחודש שקדם להגשת הדין וחשבון. עלה שכרו של עובד פלוני על המכסימום הנקוב בסעיף 39(א) לחוק, כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45(א) לחוק, דייו שהצהיר על כך בדין וחשבון ולא פירט את השכר.

מיום 1.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1964 מיום 1.12.1966 עמ' 470

(א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר ששילם בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש דין וחשבון.

מיום 1.4.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3684 מיום 27.3.1977 עמ' 1280

8. (א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש דין וחשבון.

(ב) כל מעביד יגיש למוסד יחד עם הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א), דין וחשבון על כל אחד מעובדיו היומיים בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 114 האמור בתקנה 5 לתקנות מס הכנסה, מלווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי שכר עבודה ותשלום מילווה חסכום ומס מעסיקים) (מס' 2) תשל"ה-1975.

(ג) (1) כל מעביד יגיש למוסד לא יאוחר מיום 30 ביוני של כל שנה, או תוך שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים, דין-וחשבון בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 0126 האמור בתקנה 13 לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ה-1975, לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס, ובו יפרט מצבם המשפחתי, מענם הפרטי, המשכורת ששולמה להם, דמי הביטוח ששילם עבורם לפי הפרטים המופיעים בדינים וחשבונות האמורים בתקנת משנה (א)

(2) מעביד יגיש למוסד, לפי דרישתו יחד עם טופס 0126 את כרטיס העובד של כל עובד שסיכם לכל פרטיו; מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים באמצעות מיכון, רשאי להגיש למוסד את הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א) כפי שיקבע המוסד.

(ב) (ד) המוסד רשאי להתיר בכתב למעביד פלוני לסטות מהוראות שבתקנת משנה (א) והנאמר בהיתר יבוא במקום הקביעה בתקנת משנה (א).

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510

(ג) (1) כל מעביד יגיש למוסד לא יאוחר מיום 30 ביוני 31 במרס של כל שנה, או תוך שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים, דין-וחשבון בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 0126 האמור בתקנה 13 לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ה- 1975, לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס, ובו יפרט מצבם המשפחתי, מענם הפרטי, המשכורת ששולמה להם, דמי הביטוח ששילם עבורם לפי הפרטים המופיעים בדינים וחשבונות האמורים בתקנת משנה (א);

(2) מעביד יגיש למוסד, לפי דרישתו יחד עם טופס 0126 את כרטיס העובד של כל עובד שסיכם לכל פרטיו; מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים באמצעות מיכון, רשאי להגיש למוסד את הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א) כפי שיקבע המוסד.

מיום 12.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 446

8. (א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש דין וחשבון. היה העובד מבוטח לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972, יוגש הדין וחשבון לפי טופס שניתן להשיגו בסניפי המוסד.

(ב) כל מעביד יגיש למוסד יחד עם הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א), דין וחשבון על כל אחד מעובדיו היומיים בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, או על גבי טופס 114 האמור בתקנה 5 לתקנות מס הכנסה, מלווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי שכר עבודה ותשלום מילווה חסכום ומס מעסיקים) (מס' 2) תשל"ה-1975.

מיום 23.7.2003 עד יום 22.7.2005

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 853

(א) כל מעביד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין-וחשבון, לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש דין וחשבון. היה העובד מבוטח לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972, יוגש הדין וחשבון לפי טופס שניתן להשיגו בסניפי המוסד. דין וחשבון שהגשתו נדרשת לפי תקנת משנה זו, ניתן להגישו גם באמצעות מסר אלקטרוני ויחולו לענין זה ההוראות האמורות בתקנה 2ב.

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

9.    (בוטלה).

מיום 21.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390

9. משתלמים דמי ביטוח באמצעות פקיד השומה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, 1947 בפקודה, תוגש הצהרה כאמור בתקנות 7 או 9 באמצעות פקיד השומה.

מיום 10.7.1960

תק' (מס' 2) תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1023 מיום 10.7.1960 עמ' 1396

הגשת הצהרה באמצעות פקיד השומה הגשת דין וחשבון באמצעות פקיד השומה

9. משתלמים דמי ביטוח באמצעות פקיד השומה כמשמעותו בפקודה, תוגש הצהרה יוגש דין וחשבון כאמור בתקנות 7 או 9 באמצעות פקיד השומה.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4629 מיום 10.5.1985 עמ' 1466

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

הגשת דין וחשבון באמצעות פקיד השומה

9. משתלמים דמי ביטוח באמצעות פקיד השומה כמשמעותו בפקודה, יוגש דין וחשבון כאמור בתקנות 7 או 9 באמצעות פקיד השומה.

תק' תשכ"ו-1965

9א.     (בוטלה).

מיום 14.10.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 739 מיום 14.10.1957 עמ' 71

הוספת תקנה 9א

מיום 17.4.1958

תק' (מס' 2) תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 786 מיום 17.4.1958 עמ' 1054

(א) מעביד של עובד שניתן לו פנקס מבוטח לפי תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשי"ח-1957, יתן לעובד, בעת תשלום שכר, אישור, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, על הניכוי לפי סעיף 40(ב) לחוק על השכר בתקופת התשלום. העובד ידביק את האישור בפנקס המבוטח. שילם מעביד שכר לעובד מספר פעמים במשך חודש תמים, רשאי המעביד לתת, בעת התשלום האחרון של השכר באותו חודש, אישור אחד על הניכוי משכר כל חודש אישור אחד על שכר כל החודש.

מיום 22.10.1965

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 117

ביטול תקנה 9א

הנוסח הקודם:

אישור תשלום

9א. (א) מעביד של עובד שניתן לו פנקס מבוטח לפי תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשי"ח-1957, יתן לעובד, בעת תשלום שכר, אישור, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, על השכר בתקופת התשלום. העובד ידביק את האישור בפנקס המבוטח. שילם מעביד שכר לעובד מספר פעמים במשך חודש תמים, רשאי המעביד לתת, בעת התשלום האחרון של השכר באותו חודש, אישור אחד על שכר כל החודש.

(ב) מקבל העובד את שכרו באמצעות לשכת העבודה הנתונה לפיקוח שר העבודה, דייו רישום על ידי לשכת העבודה בפנקס המבוטח על ניכוי דמי הביטוח ותקופת הניכוי.

דחיית מועד תק' תשכ"ב-1962

9ב.     חייב אדם לשלם דמי ביטוח או להגיש דין וחשבון במועד שנקבע בחוק או בתקנות לפיו ומועד זה חל ביום שנקבע בחיקוק כיום מנוחה או כיום שבתון או ב-1 במאי, יידחה המועד ליום הבא אחריו.

מיום 8.2.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1259 מיום 8.2.1962 עמ' 1246

הוספת תקנה 9ב

הסכם תשלומים תק' תשכ"ו-1965

9ג.      הסכם תשלומים ייערך בטופס שבתוספת.

מיום 22.10.1965

תק' תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 117

הוספת תקנה 9ג

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954".

תק' (מס' 3)  תשמ"ה-1985

תוספת ראשונה

(תקנה 5ב)

לוח א'

                                   שנת המאזן                                    שיעור הגידול

תש"ם                                     20,530.29%

תשמ"א                                  7,987.77%

תשמ"ב                                  3,804.56%

תשמ"ג                                   1,527.03%

תשמ"ד                                   400.87%

לוח ב'

                                 מועד העדכון                                   שיעור השינוי

1.4.85                                   5.0%

מיום 1.4.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 987

הוספת תוספת ראשונה

מיום 15.11.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4048 מיום 15.11.1979 עמ' 214

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

30.9.1979-1.4.1979 13.8% +

1.10.1979 עד 31.3.1980 86.2%

מיום 1.4.1980

תק' (מס' 4) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2109

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

  לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ה 347.62%

תשל"ו 246.72%

תשל"ז 136.97%

תשל"ח 58.13%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

30.9.1979-1.4.1979 13.8% +

1.10.1979 עד 31.3.1980 86.2%

מיום 3.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4186 מיום 3.12.1980 עמ' 252

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1980 – 30.9.1980 19.8% +

1.10.1980 – 31.3.1981 %64.3 +

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4239 מיום 1.4.1981 עמ' 1055

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ה 1024.87%

תשל"ו 771.31%

תשל"ז 495.52%

תשל"ח 297.38%

תשל"ט 151.30%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1980 – 30.9.1980 19.8% +

1.10.1980 – 31.3.1981 64.3 +

מיום 1.12.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 315

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1981 – 30.9.1981 13.2% +

1.10.1981 – 31.3.1982 47.2%

מיום 1.4.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 362

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ו 2,122.54%

תשל"ז 1,419.05%

תשל"ח 913.64%

תשל"ט 541.02%

תש"ם 155.08%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1981 – 30.9.1981 13.2% +

1.10.1981 – 31.3.1982 47.2%

מיום 22.8.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1894

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ז 3,540.00%

תשל"ח 2,328.97%

תשל"ט 1,436.05%

תש"ם 511.24%

תשמ"א 139.63%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1982 – 30.9.1982 15.7%

1.10.1982 – 31.3.1983 55.6%

מיום 12.12.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4565 מיום 12.12.1983 עמ' 600

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1983 – 30.9.1983 14.4%

1.10.1983 – 31.3.1984 83.7%

מיום 1.6.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4641 מיום 1.6.1984 עמ' 1664

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ח 4,938.69%

תשל"ט 3,086.41%

תש"ם 1,167.97%

תשמ"א 397.09%

תשמ"ב 139.98%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1983 – 30.9.1983 14.4%

1.10.1983 – 31.3.1984 83.7%

מיום 17.1.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4747 מיום 17.1.1985 עמ' 514

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1984 – 30.9.1984 30.8%

1.10.1984 – 31.3.1985 206.0%

מיום 9.5.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4801 מיום 9.5.1984 עמ' 1234

החלפת לוחות א', ב'

הנוסח הקודם:

לוח א'

שנת המאזן שיעור הגידול

תשל"ט 10,250.6%

תש"ם 4,018.8%

תשמ"א 1,514.7%

תשמ"ב 679.5%

תשמ"ג 224.8%

לוח ב'

התקופה שיעור התנודות הצפוי

1.4.1984 – 30.9.1984 30.8%

1.10.1984 – 31.3.1985 206.0%

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

תוספת שניה

(תקנה 9ג)

תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985

]חלק א': טופס הסכם תשלומים לגבי מעביד[

[חלק ב': טופס הסכם תשלומים לגבי מבוטח חבר אגודה שיתופית חקלאית]

[חלק ג': טופס הסכם תשלום לגבי מבוטח שאינו עובד]

כ"ו באדר תשי"ד (31 במרס 1954)                                     גולדה מאירסון

                                                                                                                   שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 440 מיום 15.3.1954 עמ' 649.

תוקנו ק"ת תשט"ו מס' 505 מיום 17.3.1955 עמ' 716 – תק' תשט"ו-1955.

ק"ת תשט"ז מס' 589 מיום 15.3.1956 עמ' 548 – תק' תשט"ז-1956.

ק"ת תשי"ח: מס' 739 מיום 4.10.1957 עמ' 70 – תק' תשי"ח-1957. מס' 786 מיום 17.4.1958 עמ' 1054 – תק' (מס' 2) תשי"ח-1958.

ק"ת תש"ך: מס' 969 מיום 21.12.1959 עמ' 390 – תק' תש"ך-1959; תחילתן ביום 1.4.1959. מס' 1023 מיום 10.7.1960 עמ' 1396 – תק' (מס' 2) תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"א מס' 1054 מיום 29.9.1960 עמ' 6 – תק' תשכ"א-1960.

ק"ת תשכ"ב מס' 1259 מיום 8.2.1962 עמ' 1246 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ו: מס' 1787 מיום 22.10.1965 עמ' 116 – תק' תשכ"ו-1965. ת"ט מס' 1814 מיום 30.12.1965 עמ' 568.

ק"ת תשכ"ז מס' 1964 מיום 1.12.1966 עמ' 470 – תק' תשכ"ז-1966.

ק"ת תשכ"ח מס' 2263 מיום 1.8.1968 עמ' 2007 – תק' תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ט: מס' 2303 מיום 31.10.1968 עמ' 151 – תק' תשכ"ט-1968. מס' 2414 מיום 3.7.1969 עמ' 1739 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1603 – תק' תש"ל-1970.

ק"ת תשל"ב מס' 2836 מיום 21.4.1972 עמ' 1032 – תק' תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג: מס' 2974 מיום 22.2.1973 עמ' 833 – תק' תשל"ג-1973; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1564 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1973; תחילתן ביום 1.4.1973.

ק"ת תשל"ד: מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 847 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן ביום 1.4.1974. עמ' 847 – הוראת שעה תשל"ד-1974. מס' 3157 מיום 4.4.1974 עמ' 952 – תק' (מס' 2) תשל"ד-1974. מס' 3187 מיום 20.6.1974 עמ' 1353 – תק' (מס' 3) תשל"ד-1974; תחילתן ביום 1.4.1974.

ק"ת תשל"ה: מס' 3338 מיום 14.5.1975 עמ' 1740 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975. מס' 3377 מיום 31.7.1975 עמ' 2410 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3501 מיום 29.3.1976 עמ' 1252 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.4.1976. מס' 3529 מיום 20.5.1976 עמ' 1671 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.4.1976.

ק"ת תשל"ז: מס' 3610  מיום 31.10.1976 עמ' 266 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן ביום 1.10.1976. מס' 3684 מיום 27.3.1977 עמ' 1281 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.4.1977. מס' 3709 מיום 15.5.1977 עמ' 1681 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.4.1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3825 מיום 13.3.1978 עמ' 850 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.4.1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 985 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979. עמ' 986 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4048 מיום 15.11.1979 עמ' 214 – תק' תש"ם-1979. מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 730 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980. מס' 4107 מיום 30.3.1980 עמ' 1272 – תק' (מס' 3) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.4.1980. מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2108 – תק' (מס' 4) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.4.1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4186 מיום 5.12.1980 עמ' 252 – תק' תשמ"א-1980. מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 810 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981; ר' תקנה 3 לענין תחילה ותחולה. מס' 4239 מיום 1.6.1981 עמ' 1055 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 315 – תק' חשמ"ב-1981. מס' 4334 מיום 1.4.1982 עמ' 823 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 362 – תק' תשמ"ג-1982; תחילתן משנת הכספים 1982. עמ' 362 – הוראת שעה תשמ"ג-1982. מס' 4475 מיום 24.3.1983 עמ' 1035 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.4.1983. מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1894 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4565 מיום 12.12.1983 עמ' 600 – תק' תשמ"ד-1983. מס' 4629 מיום 10.5.1984 עמ' 1465 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984 ור' תקנה 10 לענין הוראת מעבר. מס' 4641 מיום 1.6.1984 עמ' 1664 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984. מס' 4684 מיום 12.8.1984 עמ' 2195 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4747 מיום 17.1.1985 עמ' 514 – תק' תשמ"ה-1985. מס' 4801 מיום 9.5.1985 עמ' 1231 - תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.4.1985. עמ' 1234 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4875 מיום 21.11.1985 עמ' 202 – תק' תשמ"ו-1985; תחילתן משנת הכספים 1985 (ת"ט מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 272). מס' 4947 מיום 13.7.1986 עמ' 1104 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 111 – תק' תשמ"ז-1986; תחילתן ביום 1.4.1986 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה (תוקנה מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 409 בתקנה 2 לתק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1986). מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 409 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; ר' תקנה 3 לענין תחילה ותחולה. מס' 5052 מיום 3.9.1987 עמ' 1254 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 510 – תק' תשמ"ח-1988 בתקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס) (תיקון), תשמ"ח-1988. מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 873 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתן ביום 1.1.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5180 מיום 6.5.1989 עמ' 696 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.1.1989. מס' 5215 מיום 7.9.1989 עמ' 1340 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.1.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 38 – תק' תש"ן-1989; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 722 – הוראת שעה; תחילתה ביום 15.2.1991.

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1204 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 370 – תק' תשנ"ט-1999; ר' תקנה 9 לענין תחילה.

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 446 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.10.2001 ותחולתן על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום זה ואילך.

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 852 – תק' תשס"ג-2003 והוראת שעה; תוקף הוראת השעה עד יום 22.7.2005.

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 402 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.1.2005 ותחולתן על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום זה ואילך.

ק"ת תש"ע מס' 6875 מיום 8.3.2010 עמ' 937 – תק' תש"ע-2010; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות