נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי"ז-1956

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה – עובדים

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 7 לתוספת הרביעית לחוק

סעיף 2

2

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד במשכורת

סעיף 3

2

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד יומי יציב

סעיף 4

2

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד בשכר שאינו יציב

סעיף 5

3

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד חלקי

סעיף 6

3

Go

שכר העבודה הרגיל לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשקום מקצועי

סעיף 6א

3

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי מי שאינו עובד יומי יציב

סעיף 7

3

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי עובד חלקי

סעיף 8

3

Go

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי עובד עונתי

סעיף 9

3

Go

תקופת רבע השנה

סעיף 9א

3

Go

השם

סעיף 10


 תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי"ז-1956*

תק' תשנ"ז-1997

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78, 100 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17, 115 וסעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "עובד במשכורת" – עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר;

           "עובד בשכר" – עובד שאינו עובד במשכורת;

           "עובד יומי יציב" – עובד בשכר שהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו בעת הפגיעה בעבודה היה קיים כל ששת החדשים שקדמו לפגיעה או שעבד אותו פרק זמן באותו מקום עבודה;

           "עובד חלקי" –

תק' תשל"ב-1972

(1)   עובד שכלל שעות עבודתו ליום או לשבוע – בין אצל מעביד אחד ובין אצל מעבידים שונים – ברבע השנה היה כרגיל פחות מ-7 שעות ליום או מ-40 שעות לשבוע וכן פחות מהמקובל לגבי עובד מסוגו באותה עבודה, או

(2)   עובד בעבודה עונתית מסויימת בלבד;

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

(1) עובד שכלל שעות עבודתו ליום או לשבוע – בין אצל מעביד אחד ובין אצל מעבידים שונים – ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה היה כרגיל פחות מ-7 שעות ליום או מ-40 שעות לשבוע וכן פחות מהמקובל לגבי עובד מסוגו באותה עבודה, או

תק' תשל"ב-1972

           "השכר היומי הממוצע" – הסכום המתקבל מחלוקת שכר רבע השנה במספר הימים שבעדם משתלם לו השכר למעשה;

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

"השכר היומי הממוצע" – הסכום המתקבל מחלוקת שכר רבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לעובד לראשונה דמי פגיעה במספר הימים שבעדם משתלם לו השכר למעשה;

תק' תשל"ב-1972

           "רבע השנה" – כאמור בתקנה 9א;

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

הוספת הגדרת "רבע השנה"

תק' תשכ"ז-1967

           "ימי העדרות" – תקופה בה לא משתלם לעובד מלוא השכר מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, שירות בצבא-הגנה לישראל, ימי אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בו.

מיום 3.8.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977

הוספת הגדרת "ימי העדרות"

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 7 לתוספת הרביעית לחוק תק' תשל"ב-1972 תק' תשנ"ז-1997

2.    לענין סעיף 98 לחוק:

תק' תשל"ב-1972

(1)   לגבי עובד במשכורת שבעד רבע השנה אין משתלם לו מלוא המשכורת – כאמור בתקנה 3;

תק' תשכ"ז-1967 תק' תשל"ב-1972

(2)   לגבי עובד יומי יציב שברבע השנה היו לו ימי העדרות – כאמור בתקנה 4;

תק' תשל"ב-1972 תק' תשל"ד-1974

(3)   לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב או שהינו עובד מזמן לזמן מרצונו הוא ואין עיקר קיומו על שכר עבודה (לכל אחד מאלה ייקרא להלן – עובד שאינו עובד יומי יציב) שבעד רבע השנה משתלם לו שכר עבודה בעד פחות מ-75 ימים – כאמור בתקנה 5;

(4)   לגבי עובד חלק בעבודה עונתית מסויימת שנפגע בעבודה באותה עונה – כאמור בתקנה 6;

תק' תשל"ח-1978

(5)   לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כאמור בתקנה 25(1) ו-(2)(א) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954 – כאמור בתקנה 6א.

מיום 3.8.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977

החלפת פסקה 2(2)

הנוסח הקודם:

(2) לגבי עובד יומי יציב שבעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה אין משתלם לו מלוא השכר מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, שירות בצבא-הגנה-לישראל, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בו (להלן – ימי היעדרות) – כאמור בתקנה 4;

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

2. לענין סעיף 7 לתוספת הרביעית לחוק לענין סעיף 54 לחוק יחושב שכר העבודה הרגיל:

(1) לגבי עובד במשכורת שבעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה אין משתלם לו מלוא המשכורת - כאמור בתקנה 3;

(2) לגבי עובד יומי יציב שברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה היו לו ימי העדרות – כאמור בתקנה 4;

(3) לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב שבעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה משתלם לו שכר עבודה בעד פחות מ-75 ימים – כאמור בתקנה 5;

(4) לגבי עובד חלק בעבודה עונתית מסויימת שנפגע בעבודה באותה עונה – כאמור בתקנה 6.

מיום 27.6.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

(3) לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב או שהנו עובד מזמן לזמן מרצונו הוא ואין עיקר קיומו על שכר עבודה (לכל אחד מאלה ייקרא להלן – עובד שאינו עובד יומי יציב) שבעד רבע השנה משתלם לו שכר עבודה בעד פחות מ-75 ימים – כאמור בתקנה 5;

מיום 1.4.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3830 מיום 28.3.1978 עמ' 966

הוספת פסקה 2(5)

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

2. לענין סעיף 54 סעיף 98 לחוק יחושב שכר העבודה הרגיל:

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד במשכורת  תק' תשל"ב-1972 תק' תשנ"ז-1997

3.    המשכורת בעד שעות עבודה רגילות שהיתה משתלמת לעובד בעד רבע השנה כאמור בתקנה 2(1) אילו עבודתו היתה מלאה, תחולק ב-90, ובלבד שהסכום המתקבל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 98 לחוק.

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

3. המשכורת בעד שעות עבודה רגילות שהיתה משתלמת לעובד בעד רבע השנה כאמור בתקנה 2(1) אילו עבודתו היתה מלאה, תחולק ב-90, ובלבד שהסכום המתקבל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק לפי סעיף 54 לחוק.

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

3. המשכורת בעד שעות עבודה רגילות שהיתה משתלמת לעובד בעד רבע השנה כאמור בתקנה 2(1) אילו עבודתו היתה מלאה, תחולק ב-90, ובלבד שהסכום המתקבל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 54 לחוק לפי סעיף 98 לחוק.

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד יומי יציב

4.    לשכר של רבע השנה כאמור בתקנה 2(2) יווסף סכום המתקבל מהכפלת השכר היומי הממוצע במספר ימי ההיעדרות והסכום הכולל יחולק ב-90.

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד בשכר שאינו יציב

5.    (א)  עבד העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) ארבעים יום לפחות יוכפל השכר הממוצע ב-60 והסכום המתקבל יחולק ב-90.

           (ב)  עבד העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) פחות מארבעים יום יווסף לשכר רבע השנה שכר משוער והסכום הכולל יחולק ב-90.

תק' תשל"ב-1972

"השכר המשוער" – בתקנת משנה זו – הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר היומי הממוצע במספר ימי ההיעדרות ובמספר הימים ברבע השנה שלפני היותו מבוטח לפי פרק ב' לחוק, ובלבד שלא יעלה מספר הימים כאמור על ההפרש בין מספר ימי העבודה למעשה ובין 60.

תק' תשל"ב-1972

           (ג)   הסכומים המתקבלים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יפחתו מהסכומים שהיו מתקבלים לפי סעיף 54 לחוק.

תק' תשכ"ג-1963 תק' תשכ"ח-1968 תק' תשל"ב-1972

           (ד)  היה העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) תקופה מסויימת עובד עצמאי או חבר בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיה אותה תקופה גם עובד בשכר, או הפך אדם להיות תוך רבע השנה ממבוטח הרשום במוסד לפני קרות המקרה המזכה לגימלה כמי שאינו עובד ולא עובד עצמאי למבוטח כעובד, יהיה שכר העבודה הרגיל שלו הכנסותיו הממשיות ברבע השנה האמורה או השכר היומי הממוצע כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

           לענין תקנה זו יראו מבוטח כרשום גם אם מדין וחשבון שהוגש לגביו או מתשלום דמי הביטוח נובע שהוא מבוטח כמי שאינו עובד ולא עובד עצמאי.

מיום 19.12.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1522 מיום 19.12.1963 עמ' 391

הוספת תקנת משנה 5(ד)

מיום 13.6.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2240 מיום 13.6.1968 עמ' 1703

(ד) היה העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) תקופה מסויימת עובד עצמאי או חבר בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיה אותה תקופה גם עובד בשכר, או הפך אדם להיות תוך רבע השנה כאמור ממבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי ממבוטח הרשום במוסד לפני קרות המקרה המזכה לגימלה כמי שאינו עובד עצמאי למבוטח כעובד, יהיה שכר העבודה הרגיל שלו הכנסותיו הממשיות ברבע השנה כאמור או השכר היומי הממוצע כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

לענין תקנה זו יראו מבוטח כרשום גם אם מדין וחשבון שהוגש לגביו או מתשלום דמי הביטוח נובע שהוא מבוטח כמי שאינו עובד ולא עובד עצמאי.

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

(ב) עבד העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) פחות מארבעים יום יווסף לשכר רבע השנה שכר משוער והסכום הכולל יחולק ב-90.

"השכר המשוער" – בתקנת משנה זו – הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר היומי הממוצע במספר ימי ההיעדרות ובמספר הימים ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) שלפני היותו מבוטח כעובד  ובמספר הימים ברבע השנה שלפני היותו מבוטח לפי פרק ב' לחוק, ובלבד שלא יעלה מספר הימים כאמור על ההפרש בין מספר ימי העבודה למעשה ובין 60.

(ג) הסכומים המתקבלים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יפחתו מהסכומים שהיו מתקבלים לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק לפי סעיף 54 לחוק.

(ד) היה העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) תקופה מסויימת עובד עצמאי או חבר בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיה אותה תקופה גם עובד בשכר, או הפך אדם להיות תוך רבע השנה ממבוטח הרשום במוסד לפני קרות המקרה המזכה לגימלה כמי שאינו עובד ולא עובד עצמאי למבוטח כעובד, יהיה שכר העבודה הרגיל שלו הכנסותיו הממשיות ברבע השנה כאמור או השכר היומי הממוצע כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד חלקי תק' תשל"ג-1973

6.    (א)  השכר היומי הממוצע לגבי עובד חלקי בעבודה עונתית כאמור בתקנה 2(4) יוכפל ב-75 והסכום המתקבל יחולק ב-90.

           (ב)  השכר היומי הממוצע לגבי עובד חלקי שאינו עובד בעבודה עונתית מסויימת יהיה שכרו הממשי ברבע השנה או המינימום לחודש לפי פרט 1 של לוח י"א לחוק כפול 3, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב-90.

מיום 15.3.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2982 מיום 15.3.1972 עמ' 945

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

חישוב שכר העבודה הרגיל לגבי עובד עונתי

6. השכר היומי הממוצע לעובד בעונה כאמור בתקנה 2(4) יוכפל ב-75 והסכום המתקבל יחולק ב-90.

שכר העבודה הרגיל לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשקום מקצועי תק' תשל"ח-1978 תק' תשנ"ט-1999

6א.     שכר העבודה הרגיל, לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כאמור בתקנה 2(5), הוא סכום הכנסת המינימום לחודש הנקוב בפרט 1 שבלוח י"א לחוק, כפול 3 ומחולק ב-90.

מיום 1.4.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3830 מיום 28.3.1978 עמ' 966

הוספת תקנה 6א

מיום 1.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 676

6א. שכר העבודה הרגיל, לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כאמור בתקנה 2(5), הוא פעמיים סכום הכנסת המינימום לחודש הנקוב בפרט 1 שבלוח י"א לחוק, כפול 3 ומחולק ב-90.

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי מי שאינו עובד יומי יציב תק' תשל"ב-1972 תק' תשנ"ז-1997

7.    לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב, יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך הכפלת השכר היומי הממוצע ב-75 וחלוקת הסכום שהתקבל ב-90, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 98 לחוק.

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187

7. לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית או לפי התוספת הששית לחוק לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב, יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך הכפלת השכר היומי הממוצע ב- 75 וחלוקת הסכום שהתקבל ב- 90, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק לפי סעיף 54 לחוק.

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

7. לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב, יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך הכפלת השכר היומי הממוצע ב- 75 וחלוקת הסכום שהתקבל ב- 90, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 54 סעיף 98 לחוק.

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי עובד חלקי תק' תשל"ב-1972 תק' תשנ"ז-1997

8.    לענין חישוב גימלאות נכות ותלויים לגבי עובדים מהסוגים המפורטים להלן יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו לפי שכר יומי ממוצע כפול 60 ומחולק ב-90 או לפי סכום השווה למינימום לחודש שלפיו משתלמים דמי ביטוח בהתאם לסעיף 344 לחוק מחולק ב-30, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שהסכומים המתקבלים לפי החישוב האמור לא יפחתו מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 98 לחוק;

(1)  עובד חלקי שאינו עובד כאמור בתקנה 2(4) ואינו עובד יומי יציב ואינו עובד במשכורת;

(2)  עובד מזמן לזמן מרצונו ואין עיקר קיומו על שכר עבודה.

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1188

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית או לפי התוספת הששית לחוק לגבי עובד חלקי שאינו עובד כאמור בתקנה 2(4) ואינו עובד ארעי, וכן לגבי עובד מזמן לזמן מרצונו ואין עיקר קיומו על שכר עבודה, יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו לפי שכר יומי ממוצע כפול 60 ומחולק ב-90 או לפי סכום השווה למינימום לחודש שלפיו משתלמים דמי ביטוח בהתאם לסעיף 39 לחוק כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45(א) לחוק, מחולק ב-30, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שהסכומים המתקבלים לפי החישוב האמור לא יפחתו מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק.

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

8. לענין חישוב גימלאות נכות ותלויים לגבי עובדים מהסוגים המפורטים להלן יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו לפי שכר יומי ממוצע כפול 60 ומחולק ב-90 או לפי סכום השווה למינימום לחודש שלפיו משתלמים דמי ביטוח בהתאם לסעיף 163 לסעיף 344 לחוק מחולק ב-30, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שהסכומים המתקבלים לפי החישוב האמור לא יפחתו מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 54 סעיף 98 לחוק;

(1) עובד חלקי שאינו עובד כאמור בתקנה 2(4) ואינו עובד יומי יציב ואינו עובד במשכורת;

(2) עובד מזמן לזמן מרצונו ואין עיקר קיומו על שכר עבודה.

חישוב שכר העבודה הרגיל לענין קצבה ומענק לגבי עובד עונתי תק' תשל"ב-1972 תק' תשנ"ז-1997

9.    לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד כאמור בתקנה 2(4), יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך חלוקת שכרו של הנפגע ב-12 החדשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה ב-360, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 98 לחוק.

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1188

9. לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית או לפי התוספת הששית לחוק לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד כאמור בתקנה 2(4), יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך חלוקת שכרו של הנפגע ב-12 החדשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה ב-360, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק לפי סעיף 54 לחוק.

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

9. לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים לגבי עובד כאמור בתקנה 2(4), יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך חלוקת שכרו של הנפגע ב-12 החדשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה ב-360, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 54 סעיף 98 לחוק.

תקופת רבע השנה תק' תשנ"ז-1997

9א.     רבע השנה לענין סעיף 98 לחוק, הוא רבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו חל היום שבעדו מגיעים לראשונה למבוטח דמי פגיעה או החודש האמור ושני החודשים שקדמו לו, לפי דמי הפגיעה הגבוהים יותר.

מיום 16.9.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2746

הוספת תקנה 9א

מיום 18.5.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1188

9א. התקופה של רבע שנה לענין סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק התקופה של רבע השנה לענין סעיף 54 לחוק היא תקופת רבע השנה שקדמה ליום בעדו מגיעים לראשונה למבוטח דמי פגיעה או שקדמה לראשון בחודש שבו חל היום האמור, הכל לפי החישוב שלטובת המבוטח.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 286

החלפת תקנה 9א

הנוסח הקודם:

חישוב רבע שנה

9א. התקופה של רבע השנה לענין סעיף 54 לחוק היא תקופת רבע השנה שקדמה ליום בעדו מגיעים לראשונה למבוטח דמי פגיעה או שקדמה לראשון בחודש שבו חל היום האמור, הכל לפי החישוב שלטובת המבוטח.

מיום 24.9.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244

החלפת תקנה 9א

הנוסח הקודם:

9א. רבע השנה לענין סעיף 101 לחוק הוא רבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי"ז-1956".

ז' בטבת תשי"ז (11 בדצמבר 1956)                                      מרדכי נמיר

                                                                                                                    שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ז מס' 664 מיום 20.12.1956 עמ' 596.

תוקנו ק"ת תשכ"ד מס' 1522 מיום 19.12.1963 עמ' 391 – תק' תשכ"ד-1963.

ק"ת תשכ"ה מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2746 – תק' תשכ"ה-1965.

ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח מס' 2240 מיום 13.6.1968 עמ' 1703 – תק' תשכ"ח-1968.

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1187 – תק' תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג מס' 2982 מיום 15.3.1973 עמ' 945 – תק' תשל"ג-1973.

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381 – תק' תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ח מס' 3830 מיום 28.3.1978 עמ' 966 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.4.1978.

ק"ת תשמ"ו מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 286 – תק' תשמ"ו-1985; תחילתן ביום 1.1.1986.

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1244 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 676 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.4.1999 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות